Фінансовий аналіз ВАТ "Укрімпекс"

Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.03.2011
Размер файла 126,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

з дисципліни

Фінансовий аналіз

на тему

Фінансовий аналіз ВАТ «Укрімпекс»

Сєверодонецьк

2010

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу

1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану

підприємства

1.2 Загальна модель і система показників аналізу фінансового стану

Розділ 2. Фінансовий аналіз ВАТ «Укрімпекс»

2.1 Аналіз майна підприємства

2.2 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства

2.3 Аналіз і оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

2.4 Аналіз і оцінка фінансової сталості підприємства

2.5 Аналіз капіталу підприємства

2.6 Аналіз ділової активності

2.7 Комплексний фінансовий аналіз прибутковості підприємства

2.8 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

2.9 Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства

Розділ 3. Використання результатів аналізу в управлінні

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

фінансовий аналіз капітал банкрутство

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. Фінансовий стан у вартісній формі відображає загальні результати роботи підприємства.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в першу чергу, фінансова звітність.

Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

З 1 січня 2000 р. на підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам:

· Форма 1 «Баланс» - звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату.

· Форма 2 «Звіт про фінансові результати», що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній період.

· Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства.

· Форма 4 «Звіт про власний капітал», що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду.

«Примітки до звітів» - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

Мета складання фінансової звітності - надати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень.

Основними джерелами даних є бухгалтерський баланс - форма №1 (саме тому аналіз фінансового стану часто називають аналізом балансу). Використовується також решта форм бухгалтерської звітності.

Також придатними до використання є дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації (вибіркові дані); експертні оцінки. Крім того, цілком можливе залучення інформації з засобів масової інформації, загальнодоступні статистичні дані щодо галузі, в межах якої здійснює свою діяльність підприємство-об'єкт дослідження і т. п.

Отже, в процесі аналізу фінансового стану підприємства використовується фінансова звітність (насамперед бухгалтерський баланс), а також дані з інших доступних джерел. Реальне дослідження фінансового стану підприємства, а тим більше виявлення причин, що призвели то тих чи інших наслідків, потребує залучення максимально можливих обсягів відомостей, що стосуються роботи підприємства. В подальшому відбувається поступовий відбір та відсіювання другорядних деталей. Важливо усвідомлювати, що лише достовірні початкові дані є запорукою успішної роботи фінансового аналітика.

1.2 Загальна модель і система показників аналізу фінансового стану

Аналіз фінансового стану підприємств проводиться з метою виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення. Дані аналізу відіграють вирішальну роль при визначенні напрямів конкурентної політики підприємства, вони використовуються при оцінці виконання поставлених перед ним завдань і для розробки програм розвитку на перспективу.

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.

Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

· горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

· вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

· трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

· аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

· порівняльний аналіз -- внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками;

· факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів -- можуть застосовуватися різні методи аналізу.

Методи фінансового аналізу -- це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема. Вихідним етапом аналізу фінансового стану підприємств є аналіз майна підприємства. Він передбачає загальну оцінку майна з виділенням оборотних мобільних коштів і поза оборотних (іммобілізованих). Відомості про розміщення наявного в розпорядженні підприємства майна містяться в активі балансу.

У структурі балансу особлива роль належить найбільшим засобам, до складу яких входять: наявні гроші, цінні папери, дебіторська заборгованість, матеріально-виробничі запаси. До поза оборотних активів відносять: реальні основні засоби, довготермінові інвестиції і нематеріальні активи.

Завданням аналітика є оцінка структури найбільших та іммобілізованих засобів, а також зміни їх наявності за аналізований період. В ході аналізу майна підприємства визначають також джерела його утворення. При цьому дається оцінка структури власних і позичених засобів.

До власних коштів, за рахунок яких відбувається придбання, надходження і створення майна, відносять статутний фонд і прибуток. У склад власних джерел можуть ввійти також засоби, отримані від держави, орендодавців, інших підприємств, окремих осіб, зацікавлених у розвитку підприємства.

Основним джерелом фінансування мобільних активів є власні оборотні кошти, якими підприємство розпоряджається в момент його заснування.

Спрямовуючи фінансові результати в основні й оборотні кошти, виходять з економічної доцільності: розмір власних оборотних коштів повинен забезпечувати мінімальну потребу протягом одного виробничого циклу у виробничих запасах, заділах незавершеного виробництва, залишках готової продукції. Єдиним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток підприємства.

До позичених засобів належать отримані в кредит від державних, комерційних і кооперативних банків та інших підприємств. Позичені кошти поділяються на кошти тривалого використання і кошти короткотермінового використання. В процесі аналізу позичених коштів оцінюється ефективність їх використання та можливість своєчасного повернення.

Важливими показниками, які характеризують ефективність використання своїх коштів, є показники оборотності оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів характеризується такими показниками, як оборотність у днях, кількість обертів, коефіцієнт закріплення оборотних коштів.

Аналіз оборотності оборотних коштів передбачає виявлення ступеня прискорення (або сповільнення) оборотності і суми коштів, додатково залучених в оборот (вилучених з обороту).

Аналіз фінансової сталості підприємства передбачає визначення ступеня фінансової незалежності від зовнішніх позичених джерел. Одним з важливих показників, які характеризують фінансову сталість підприємства, є показник питомої ваги всієї суми зобов'язань по залучених (позичених) коштах у вкладеннях в активи власних коштів. Цей показник отримав назву «коефіцієнт автономії». Він показує, наскільки підприємство є незалежним від позичених коштів. На основі коефіцієнта довгострокового залучення позичених коштів судять про стабільність тієї частини коштів, яка утворюється за рахунок довготермінових кредитів. Важливим показником фінансової сталості підприємства є коефіцієнт маневрування. Цей показник дає змогу оцінити структуру розподілу власних засобів шляхом визначення питомої ваги власних оборотних коштів у загальній сумі джерел власних коштів. Коефіцієнт маневрування дає відповідь на питання, яка частина власних коштів підприємства не закріплена в цінностях іммобілізованого характеру і перебуває в стані, який дає змогу більш або менш вільно маневрувати цими коштами.

Аналіз платоспроможності дає змогу визначити здатність підприємства до швидкого погашення своїх короткотермінових зобов'язань. При цьому

прискіплива увага приділяється такому показнику платоспроможності, як загальний коефіцієнт покриття, що характеризує відношення мобільних засобів до короткотермінової заборгованості. Коефіцієнт покриття дає змогу з'ясувати, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткотермінових зобов'язань.

Частковим показником загального коефіцієнта покриття є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який характеризує відношення найбільш ліквідної частини оборотних засобів (грошових коштів та цінних паперів) до поточних зобов'язань. Цей коефіцієнт дає відповідь на запитання, яка сума короткотермінових зобов'язань підприємства на звітну дату може бути погашена негайно.

Певну аналітичну цінність має проміжний коефіцієнт покриття. Він визначається як відношення суми грошових засобів, цінних паперів і дебіторської заборгованості разом взятих до короткотермінових зобов'язань підприємства. Таке співвідношення показує, чи достатньо цієї суми для погашення короткотермінових боргів. Оцінюючи цей показник, слід врахувати тривалість короткотермінового кредиту при закупівлі товарно-матеріальних цінностей і продажу продукції підприємства.

Для оцінки загальної ефективності господарської діяльності підприємства визначені показники рентабельності. Вони показують, наскільки прибутковою є діяльність підприємства.

Аналіз показників рентабельності передбачає оцінку рівнів рентабельності, визначення динаміки рентабельності, причин і факторів, які впливають на її зміну, і ступеня їх впливу на цю зміну. Заключним етапом аналізу рентабельності є розробка заходів щодо мобілізації резервів підвищення рентабельності. Виділяють такі основні показники рентабельності: рентабельність капіталу (майна), рентабельність фондів (рентабельність виробництва), рентабельність продукції. Завершальним етапом аналізу фінансового стану підприємства є розробка заходів щодо зміцнення фінансового стану. У кожного підприємства завжди є резерви поліпшення фінансового стану. З'ясувавши в ході аналізу причини фінансових труднощів, їх слід згрупувати за основними напрямами. Головними з них є виробничі фактори: обсяги виробництва, якість та асортимент продукції, що випускається, відповідність термінів її поставки термінам, передбаченим договорами. Важливу роль відіграють також фактори, пов'язані зі стабільністю матеріально-технічного постачання, наявністю ринків збуту і загальногосподарські.

Можна говорити і про власні фінансові фактори. Це насамперед рівень рентабельності, який багато в чому визначається рівнем цін на продукцію підприємства. Якщо рівень цін не забезпечує підприємству необхідного для його нормального розвитку рівня рентабельності, то слід подумати про перехід на випуск більш вигідної продукції, а також про пошук таких покупців (в тому числі на нових ринках збуту), які можуть придбати продукцію за вищою ціною.

Другою важливою об'єктивною причиною фінансових труднощів може бути погана забезпеченість виробничого процесу фінансовими ресурсами. У цьому випадку слід потурбуватися про реалізацію понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, ліквідацію надлишкових і мало використовуваних основних фондів, реалізацію наявних у підприємства цінних паперів. Серед інших засобів збільшення фінансових результатів мобілізація наявних у підприємства засобів спеціальних фондів, в тому числі резервного, створюваного спеціально з такою метою. Необхідно вивчити можливість отримання кредитів у банках, постачальників, покупців.

Вирішальним способом підвищення ефективності може стати зміна форми господарювання або форми власності.

Аналіз фінансового стану підприємства завершується складанням конкретного плану його зміцнення, який містить виробничі, технологічні та організаційні заходи.

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ВАТ «УКРІМПЕКС»

2.1 Аналіз майна підприємства

Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його формування.

Таблиця 2.1.1 Аналіз динаміки і структури оборотних коштів

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис. грн

питома вага,%

тис. грн

питома вага,%

в сумі, тис

в %

темпи зростання,%

ІІ. Оборотні активи:

15236.4

99,9

13380.2

99,9

(1856,2)

0,0

87,8

- запаси і витрати

2427.1

15,9

1335.7

9,9

(1091,4)

(6,0)

55,0

- векселі одержані

0,0

0,0

- дебіторська заборгованість

11324.7

74,3

11410.7

85,2

86

10,9

100,8

- поточні фінансові інвестиції

0,0

0,0

- грошові кошти і їх еквіваленти

1484.4

9,7

599.7

4,5

(884,7)

(5,2)

40,4

- інші оборотні активи

0.2

0,0

34.1

0,3

33,9

0,3

17050

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

1.3

0,0

0.8

0,0

(0,5)

0,0

61,5

Всього

15237.7

100,0

13381

100,0

(1856,7)

87,8

Як бачимо з таблиці 2.1.1 оборотні активи за звітній період зменшилися на 1856,2 тис.грн. Загалом зменшення відбулося за рахунок зменшення долі «запасів і витрат» та «грошових коштів і їх еквівалентів».

Таблиця 2.1.2 Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис. грн

питома вага,%

тис. грн

питома вага,%

в сумі, тис

в %

темпи зростання %

Векселі одержані

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість;

- первісна вартість;

- резерв сумнівних боргів

452,5

1452,5

0,0

12,8

12,8

0,0

1328,6

1328,6

11,6

11,6

(123,9)

(123,9)

(1,2)

(1,2)

91,5

91,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

90,9

0,8

13,7

0,1

(77,2)

(0,7)

15,1

- за виданими авансами

8,2

0,1

347,4

3,1

339,2

3,0

4236,6

- з нарахованих доходів

0,0

0,0

- із внутрішніх розрахунків

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

9773,1

86,3

9721

85,2

(52,1)

(1,1)

99,5

Усього дебіторської заборгованості

11324,7

100,0

11410,7

100,0

86,0

0,0

100,8

Аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості. Важлива увага при аналізі поточних активів має приділятися дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції та складності збуту підприємства продають її, використовуючи форми послідуючої оплати. Тому дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу. Якщо на початок року дебіторська заборгованість складала 11324,7 тис. грн., то на кінець року цей показник дорівнював 11410,7 тис. грн., а в загальному підсумку за рік він збільшився на 86,0 тис. грн.

Зміни, що відбулись в структурі дебіторської заборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік погіршення платоспроможності.

Таблиця 2.1.3 Аналіз стану запасів та витрат

Найменування

статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис. грн.

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

в сумі, тис. грн.

в %

темпи зростання,%

Виробничі запаси

1222

31,2

17,1

0,9

(1204,9)

(30,3)

1,3

Незавершене виробництво

0,0

0,0

Готова продукція

827,3

21,1

811,3

41,2

(16)

20,1

7,2

Товари

377,8

9,7

507,3

25,7

129,5

16

134,3

Грошові кошти і їх еквіваленти

1484,4

37,9

599,7

30,4

(884,7)

(7,5)

40,4

Інші оборотні активи

0,2

0,0

34,1

1,7

33,9

1,7

17050

Витрати майбутніх періодів

1,3

0,0

0,8

0,0

(0,5)

0,0

61,5

Всього запасів та витрат

3913

100,0

1970,3

100,0

(1942,7)

0,0

50,3

Аналізуючи запаси і витрати ми бачимо, що в загальному обсягу вони зменшилися на 1942,7 тис. грн. Загалом це зменшення відбулося за рахунок виробничих запасів - на 1204,9 тис. грн., та грошових коштів і їх еквівалентів - на 884,7 тис. грн. Це негативно відзначиться на подальшій діяльності підприємства, виникнуть труднощі при розрахунках за обов'язками.

2.2 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства

При аналізі потоки грошових коштів розглядаються по трьом видам діяльності: операційна (основна), інвестиційна і фінансова.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Таблиця 2.2.1 Аналіз руху коштів від операційної діяльності

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

654,1

3995,5

(3341,4)

Збільшення (зменшення) оборотних активів

(84,2)

174

(258,2)

Збільшення (зменшення) витрат майбутніх періодів

0,5

(0,3)

0,8

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

(1344,7)

(3944,6)

2599,9

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

Грошові кошти від операційної діяльності

(774,3)

224,6

(549,7)

Сплачені відсотки

0,0

0,0

0,0

Сплачені податки на прибуток

(11,9)

0,0

(11,9)

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

(786,2)

224,6

(1010,8)

Рух коштів від надзвичайних подій

0,0

0,0

0,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

(786,2)

224,6

(1010,8)

Виходячи з даних таблиці 2.2.1 бачимо, що у звітному періоді рух коштів від операційної діяльності значно погіршився. Якщо сума грошових коштів від операційної діяльності компанії є недостатньою, то в більшості випадків їй доводиться залучати банківські позики або випускати боргові цінні папери для фінансування своїх капітальних витрат.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Таблиця 2.2.2 Аналіз руху коштів від інвестиційної діяльності

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

Реалізація фінансових інвестицій

0,0

0,0

0,0

Реалізація необоротних активів

2,1

0,6

1,5

Отримані відсотки

0,0

0,0

0,0

Отримані дивіденди

0,0

0,0

0,0

Інші надходження

0,0

0,0

0,0

Придбання фінансових інвестицій

0,0

(103,8)

103,8

Придбання необоротних активів

(84,1)

(99,8)

15,7

Інші платежі

0,0

0,0

0,0

Надходження коштів від надзвичайних подій

0,0

0,0

0,0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

(82)

(203)

121

Ситуація з рухом коштів від інвестиційною діяльністю поліпшилася на відмінну від попереднього періоду, але грошових коштів все одно не вистачає.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Таблиця 2.2.3 Аналіз руху коштів від фінансової діяльності

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

Надходження власного капіталу

0,0

0,0

0,0

Отримані позики

0,0

0,0

0,0

Погашення позик

0,0

0,0

0,0

Сплачені дивіденди

0,0

0,0

0,0

Інші платежі

(17,1)

0,0

(17,1)

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

(15,9)

5,4

(21,3)

Рух коштів від надзвичайних подій

0,0

0,0

0,0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(15,9)

5,4

(21,3)

Залишок коштів на кінець року

599,7

1484,4

(884,7)

Щодо руху коштів від фінансової діяльності, то підприємство відчуває потребу в коштах. В звітному періоді сума коштів від фінансової діяльності зменшилась на 884,7 тис. грн.

2.3 Аналіз і оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу варто зіставити результати по кожній групі активів і пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний зміст і свідчить про наявність у підприємства власних оборотних активів, тобто дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Найбільш ліквідні активи (А1)

А1 = ряд.230 + ряд.240 ф.1

На початок звітного періоду: А1 = 665,8 + 818,6 = 1484,4

На кінець звітного періоду : А1 = 329,1 + 270,6 = 599,7

Швидко реалізовані активи (А2)

А2 = ряд.150+160+170+180+190+200+210+220+250+270 ф.1

На початок звітного періоду: А2 = 1452,5+9872,2+0,2+1,3 = 11326,2

На кінець звітного періоду : А2 = 1328,6+10082,1+34,1+0,8 = 11445,6

Активи,що реалізуються повільно (А3)

А3 = ряд. 100+110+120+130+140 ф.1

На початок звітного періоду: А3 = 2427,1

На кінець звітного періоду : А3 = 1335,7

Активи, що реалізуються важко (А4)

А4 = ряд 080 ф.1

На початок звітного періоду: А4 = 411,8

На кінець звітного періоду : А4 = 382,3

Найтерміновіші зобов'язання (П1)

П1 = ряд.620-610-500-510 ф.1

На початок звітного періоду: П1 = 12477-11468,6 = 1008,4

На кінець звітного періоду : П1 = 11132,3-9692,3 = 1440

Короткострокові пасиви (П2)

П2 = ряд. 500+510+610+630ф.1

На початок звітного періоду: П2 = 11468,6

На кінець звітного періоду : П2 = 9692,3

Довгострокові пасиви (П3)

П3 = ряд. 430+480 ф.1

На початок звітного періоду: П3 = 1071,6

На кінець звітного періоду : П3 = 0,0

Постійні пасиви (П4)

П4 ряд. 380 ф.1

На початок звітного періоду: П4 = 2100,9

На кінець звітного періоду : П4 = 2631

В таблиці 2.3.1 зроблено аналіз ліквідності балансу ВАТ «Укрімпекс»

Таблиця 2.3.1Аналіз ліквідності балансу

Активи

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Пасив

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або нестача (+,-)

тис. грн

част. у ВБ

тис.

грн

част. у ВБ

тис. грн

част. у ВБ

тис. грн

част. у ВБ

тис. грн

тис. грн

А1

1484,4

0,0

599,7

0,0

П1

1008,4

0,1

1440

0,0

476

(840,3)

А2

11326,2

0,7

11445,6

0,8

П2

11468,6

0,7

9692,3

0,7

(142,4)

1753,3

А3

2427,1

0,2

1335,7

0,0

П3

1071,6

0,1

0,0

0,0

1355,5

1335,7

А4

411,8

0,0

382,3

0,2

П4

2100,9

0,1

2631

0,2

(1689,1)

(2248,7)

Баланс

15649,5

1,0

13763,3

1,0

Баланс

15649,5

1,0

13763,3

1,0

0,0

0,0

Центральне місце у процесі аналізу ліквідності та платоспроможності займає аналіз ліквідності балансу підприємства представлений в таблиці 2.3.1

Наведений баланс не є абсолютно ліквідним ні на початок ні на кінець року. Сума найліквідніших активів (А1) на початок року достатня для покриття найтерміновіших зобов'язань (П1), але на кінець року ситуація погіршилась. З іншого боку, швидко ліквідні активи (А2) на початок року не мали змоги погасити короткострокові пасиви (П2). В кінці ж року ситуація поліпшилася і активи покрили пасиви. Щодо повільно реалізованих активів (А3), то як на початок, так і на кінець звітного періоду їх кількість достатня для покриття зобов'язань.

На основі отриманих даних провадиться розрахунок коефіцієнтів платоспроможності та ліквідності, результати якого представлені у таблиці 2.3.2

Таблиця 2.3.2 Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

Показник

Нормативне значення

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 - 0,25

0,1

0,0

(0,1)

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,0 - 1,5

1,0

1,1

0,1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,0 - 2,0

1,2

1,2

0,0

Частка запасів і витрат у поточних зобов'язаннях

0,5 - 1,0

0,2

0,1

(0,1)

Коефіцієнт оборотності запасів

1,1

2,5

1,4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,3

0,4

0,1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,2

0,3

0,1

З таблиці 2.3.2 видно, що ситуація з ліквідністю та платоспроможністю підприємства не цілком задовільна, як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт абсолютної ліквідності і на початок (0,1) і на кінець (0,0) року значно менші допустимої норми. Це означає, що підприємство може відчути значні труднощі у поточних розрахунках, які, в свою чергу тягнуть за собою штрафні санкції. Натомість коефіцієнт швидкої ліквідності, маючи на початок звітного періоду задовільне значення, на кінець збільшився на 0,1. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок і на кінець не змінився і знаходиться в рамках норми. Частка запасів і витрат у поточних зобов'язаннях є не достатньою в періодах. Щодо інших показників, то можна сказати, що на кінець періоду вони значно збільшилися.

2.4 Аналіз і оцінка фінансової сталості підприємства

Фінансова стійкість оцінюється на підставі співвідношення власних і позичкових коштів у активах підприємства, темпів нагромадження власних коштів внаслідок господарської діяльності, спів­відношення довготермінових і короткотермінових позик, достатнього забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюють на підставі комплексу абсолютних показників і відносних фінансових коефіцієнтів, що розраховуються в доповнення до абсолютних.

Для характеристики джерел формування матеріальних оборотних коштів (запасів) використовується кілька показників, що і характеризують види джерел (таб. 2.4.1).

Таблиця 2.4.1 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

п/п

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

1

2

3

4

5

1

Власний капітал

2100,9

2631

530,1

2

Необоротні активи

411,8

382,3

(29,5)

3

Наявність власних оборотних коштів

1689,1

2248,7

559,6

4

Довгострокові зобов'язання

1071,6

0,0

(1071,6)

5

Наявність власного капіталу і довгострокових зобов'язань для формування запасів і витрат (величина функціонуючого капіталу)

2760,7

2248,7

(512)

6

Короткострокові кредити банку

0,0

0,0

0,0

7

Загальна величина джерел формування запасів і витрат

2760,7

2248,7

(512)

8

Загальна величина запасів і витрат

2427,1

1335,7

(1091,4)

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів для формування запасів і витрат

(738)

913

1651

10

Надлишок (+) або нестача (-) власного капіталу і довгострокових зобов'язань для формування запасів і витрат

333,6

913

579,4

11

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат

333,6

913

57

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний тип фінансової стійкості підприємства:

1, якщо Ф>0

S(Ф) =

0, якщо Ф<0

Після проведення розрахунків приведених вище показників, підприємство може характеризуватися одним з чотирьох типів фінансової стійкості:

1. Абсолютна фінансова стійкість (трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вид: S={1,1,1}). Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається вкрай рідко. Більш того, вона навряд чи може розглядатися як ідеальна, оскільки означає, що керівництво компанії не вміє, не бажає чи не має можливості використовувати зовнішні джерела засобів для основної діяльності.

2. Нормальна фінансова стійкість (показник типу фінансової стійкості - S={0,1,1}). У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів крім власних оборотних коштів також і довгострокові притягнуті засоби. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з погляду фінансового менеджменту. Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаної для підприємства.

3. Хитливе фінансове положення (показник типу фінансової стійкості має вид : S={0,0,1}). Така ситуація характеризується недоліком у підприємства "нормальних" джерел для фінансування запасів. У цій ситуації ще існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

4. Кризовий фінансовий стан (S={0,0,0}). Характеризується ситуацією, при якій підприємство має кредити і позики, не погашені в термін, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість. У цьому випадку можна говорити про те, що підприємство знаходиться на грані банкрутства.

В нашому випадку співвідношення таке:

на початок періоду S={0,1,1};

на кінець періоду S={1,1,1}.

Таблиця 2.4.2 Розрахунок наявності власних оборотних коштів, тис грн.

п/п

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна за рік

Перший спосіб розрахунку

1

Джерела власних коштів

2100,9

2631

530,1

2

Довгострокові кредити

0,0

0,0

0,0

3

Довгострокові позики

1071,6

0,0

(1071,6)

4

Джерела власних і довгострокових позикових коштів

3172,5

2631

(541,5)

5

Необоротні активи

411,8

382,3

(29,5)

6

Наявність власних оборотних і довгострокових позикових коштів

2760,7

2248,7

(512)

Другий спосіб розрахунку

7

Запаси і витрати

2427,1

1335,7

(1091,4)

8

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

12810,6

12045,3

(765,3)

9

Разом оборотних коштів

15237,7

13381

(1856,7)

10

Короткострокові кредити, розрахунки та інші пасиви

12477

11132,3

(1344,7)

11

Наявність власних оборотних коштів

2760,7

2248,7

(512)

12

Питома вага власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів, %

0,2

0,2

0,0

Таблиця 2.4.3 Причини зміни власних оборотних коштів, тис. грн.

п/п

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна за рік

1. зміна оборотних активів

1

Виробничі запаси

1222

17,1

(1204,9)

2

Витрати у незавершеному виробництві

0,0

0,0

0,0

3

Витрати майбутніх періодів

1,3

0,8

(0,5)

4

Готова продукція

827,3

811,3

(16)

5

Товари

377,8

507,3

129,5

6

Векселі одержані

0,0

0,0

0,0

7

Дебіторська заборгованість

11324,7

11410,7

86

8

Поточні фінансові інвестиції

0,0

0,0

0,0

9

Грошові кошти та їх еквіваленти

1484,4

599,7

(884,7)

10

Інші оборотні активи

0,2

34,1

33,9

11

Всього оборотних коштів

15237,7

13381

(1856,7)

2. зміна короткострокових зобов'язань

12

Короткострокові кредити

0,0

0,0

0,0

13

Векселі видані

0,0

0,0

0,0

14

Кредиторська заборгованість

1004,4

1436

431,6

15

Розрахунки за дивідендами

4,0

4,0

0,0

16

Доходи майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

17

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

0,0

0,0

0,0

18

Інші пасиви

11468,6

9692,3

(1776,3)

19

Разом короткострокових зобов'язань

12477

11132,3

(1344,7)

20

Власні оборотні кошти

2760,7

2248,7

(512)

Таблиця 2.4.4 Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості

Показник

Норма

Рівень показника

Початок періоду

Кінець періоду

Зміна (+,-)

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності)

0,5-0,6

0,1

0,2

0,1

Коефіцієнт фінансової залежності

0,4-0,5

0,9

0,8

(0,1)

Коефіцієнт фінансового ризику

0,5 >

6,4

4,2

(2,2)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,5

0,8

0,8

0,0

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладів

2,6

0,0

(2,6)

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів

0,4

0,3

0,0

(0,3)

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,6

0,7

1,0

0,3

Коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів власними оборотними котами

0,1

0,1

0,2

0,1

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами

0,6-0,8

0,7

1,7

1,0

Коефіцієнт забезпеченості по кредитах

0,0

0,0

0,0

Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в підсумку активу балансу, тобто відношення загальної суми власного капіталу до майна підприємства. В практиці цей відносний показник отримав назву коефіцієнт автономії. По ньому дивляться, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу.

Чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому справлятись з негараздами економіки, і це добре розуміють кредитори підприємства та його керівники. Ось чому останні намагаються збільшувати з року в рік абсолютну суму власного капіталу підприємства. Такі можливості є насамперед у добре функціонуючих підприємств. Маючи великі прибутки, вони намагаються утримати значну їх частину в обігу підприємства шляхом створення резервів з валового та чистого прибутку або прямого зачислення у власний капітал нерозподіленого прибутку.

На кінець звітного періоду сума власних коштів збільшилася на 530,1 тис. грн., що призвело до збільшення показника на 0,1, але і цього не достатньо для досягнення норми. Коефіцієнт фінансової автономії має дуже низьке значення.

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії. Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (100%) , то підприємство повністю фінансується за рахунок власних коштів. Цей показник є дуже високим, але на кінець року він зменшився на 0,1.

Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення запозичених коштів і власного капіталу. Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансового ризику дуже високий хоч і зменшився у звітному періоді на 2,2. але все одно залежність підприємства від зовнішніх інвесторів дуже велика.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій фірмі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства. В 2003 році гнучкість використання власних коштів підприємства досить висока і становить 0,8.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів відбиває частку заборгованості підприємства в складі перманентного (постійного) капіталу. У звітному періоді коефіцієнт зменшився на 0,3 і становить 0,0. Це свідчить про зниження залежності організації від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень. На початок періоду він становив 2,6, це високий показник. На кінець він знизився і становить 0,0. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів і інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами. Збільшення значення коефіцієнта в динаміці говорить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів. У той же час, фінансування капітальних вкладень за рахунок довгострокових джерел фінансування є ознакою добре розробленої стратегії підприємства. Даний показник може бути інтерпретований по-різному. Залежить це, насамперед, від суб'єктів аналізу. Для банків і інших інвесторів більш надійна ситуація, при якій значення даного коефіцієнта нижче. Що ж стосується підприємства, то з його позицій і більш високе значення даного показника є ознакою нормального функціонування.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел на початок періоду становив 0,7, на кінець - 1,0. Найбільш поширена думка, що частка власного капіталу в загальній сумі джерел довгострокового фінансування повинна бути досить велика, при цьому нижня межа вказується на рівні 0,6 (60%). При більш низькому рівні цього показника показник рентабельності власного капіталу не буде відповідати визнаним оптимальним значенням.

Збільшення величини показника коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом (від 0,1 до 0,2) свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику.

Коефіцієнт забезпеченості по кредитах становить 0,0 в обох періодах. Він показує, скільки разів протягом року підприємство заробляє кошти для оплати відсотків і характеризує рівень захищеності кредиторів. Цей коефіцієнт має бути не меншим за 3.

2.5 Аналіз капіталу підприємства

Причини збільшення чи зменшення майна підприємства визначають, вивчаючи зміни в складі джерел його формування. Надходження, купівля, формування майна може відбуватися за рахунок власних і позичених коштів (капіталу), характеристика співвідношення яких відкриває сутність фінансового стану підприємства.

Таблиця 2.5.1 Аналіз динаміки та структури власного капіталу підприємства

Джерела власного капіталу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис.грн

питома вага,%

тис.грн

питома вага,%

в сумі, тис. грн

в пит. вазі, %

темпи зростання, %

Статутний капітал

19,3

0,9

19,3

0,7

0,0

(0,2)

100

Пайовий капітал

0,0

0,0

0,0

0,0

Додатковий вкладений капітал

0,0

0,0

0,0

0,0

Інший додатковий капітал

251,5

12,0

251,5

9,6

0,0

(2,4)

100

Резервний капітал

0,0

0,0

5,8

0,2

5,8

0,2

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1830,1

87,1

2362,2

89,8

532,1

2,7

1,3

Неоплачений капітал

(0,0)

(0,0)

0,0

Вилучений капітал

(0,0)

(0,0)

(7,8)

(0,3)

(7,8)

(0,3)

(0,0)

Всього

2100,9

100,0

2631

100,0

530,1

0,0

125,2

З таблиці 2.5.1 бачимо що зростання власного капіталу підприємства за 2003 рік на 530,1 тис. грн. або на 25,2% обумовлено зростанням суми нерозподіленого прибутку на 532,1 тис. грн.

Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній період не змінилася, доля резервного капіталу збільшилася на 0,2% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Розмір статутного фонду не змінився. Велике значення мають власні оборотні кошти підприємства, що вираховуються як різниця між власними коштами та необоротними і показують, скільки із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів:

1. на початок року: 2100,9 - 411,8 = 1689,1 тис. грн.

2. на кінець року: 2631 - 382,3 = 2248,7 тис. грн.

Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 1689,1 тис. грн. до 2248,7 тис. грн.

Таблиця 2.5.2 Аналіз динаміки та структури позикового капіталу підприємства

Джерела позикового капіталу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис.грн

питома вага,%

тис.грн

питома вага,%

в сумі, тис. грн

в пит. вазі, %

темпи зростання, %

Забезпечення наступних витрат і платежів

0,0

0,0

0,0

0,0

Довгострокові зобов'язання

1071,6

4,1

0,0

0,0

(1071,6)

(4,1)

0,0

Поточні зобов'язання, у тому числі:

12477

48,0

11132,3

50,0

(1344,7)

2,0

89,2

короткострокові кредити банку

0,0

0,0

0,0

0,0

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

993,3

3,8

1173,3

5,3

180

1,5

118,1

поточні зобов'язання за розрахунками та інші

11483,7

44,1

9959

44,7

(1524,7)

0,6

86,7

Доходи майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

26025,6

100,0

22264,6

100,0

(3761)

0,0

85,5

Аналіз динаміки та структури позикового капіталу підприємства.

За звітній період загальна сума позикових коштів зменшилася на 3761 тис. грн. зменшилися всі пункти крім кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 180 тис. грн. (118,1%).Тобто підприємство використовує кошти, які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторська заборгованість.

Таблиця 2.5.3 Аналіз динаміки та структури кредиторської заборгованості

Джерела кредиторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

Сума тис. грн

Питома вага,%

Сума тис. грн

Питома вага,%

В сумі, тис. грн

Відсоток %

Темпи зростання, %

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

993,3

8,0

1173,3

10,5

180

2,6

118

Поточні зобов'язання за розрахунками, в тому числі:

- з одержаних авансів

0,0

0,0

242,8

2,2

242,8

2,2

0,0

- з бюджетом

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

0,0

0,0

- з позабюджетних платежів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- зі страхування

3,0

0,0

6,2

0,1

3,2

0,1

206,1

- з оплати праці

8,1

0,1

11,3

0,1

3,2

0,0

139,5

- з учасниками

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

- із внутрішніх розрахунків

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

11468,6

92,0

9692,3

87,1

(1776,3)

(4,9)

84,5

Всього кредиторської заборгованості

12477,0

100,0

11132,3

100,0

(1344,7)

0,0

89,2

2.6 Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності.

Коефіцієнти оборотності - система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

Таблиця 2.6.1 Розрахунок показників ділової активності підприємства

Показник

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

Коефіцієнт оборотності активів

0,2

0,3

0,1

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

0,2

0,3

0,1

Коефіцієнт оборотності запасів

1,1

2,5

1,4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,3

0,4

0,1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,2

0,3

0,1

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

8,1

11,2

3,1

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,6

1,6

0,0

Оборотність запасів у днях

327,3

144

(183,3)

Оборотність дебіторської заборгованості у днях

1200

900

(300)

Оборотність кредиторської заборгованості у днях

1800

1200

(400)

Ефективність управління підприємством визначається темпами прискорення обертання ресурсів, що повинно знаходити своє відображення у зростанні відповідних показників. Нормативного значення показників не має, але чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим краще. Підвищення обертання ресурсів є, поряд з високою прибутковістю другим важелем підвищення фінансового благополуччя підприємства. Низький рівень коефіцієнтів обертання активів може свідчити про недостатню завантаженість та низьку ефективність експлуатації виробничих потужностей, зростання дебіторської заборгованості та запасів.

Показник оборотності активів показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Ріст даного показника (від 0,2 до 0,3) говорить про підвищення ефективності їхнього використання.

Важливим для оцінки господарської діяльності підприємства є визначення тривалості операційного і фінансового циклу.

Тривалість операційного циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях).

Тр.о.ц.= 1200+327,3 = 1527,3 - на початок звітного періоду

Тр.о.ц.= 900+144 = 1044 - на кінець періоду

Тривалість фінансового циклу визначається як тривалість операційного циклу мінус період обороту кредиторської заборгованості.

В цілому немає нормативних значень для тривалості цих циклів, але чим вони коротші, тим краще працює підприємство. Для різних галузей тривалість операційного циклу є різною. Базою для порівняння є різні періоди діяльності одного підприємства і середньогалузеві показники.

2.7 Комплексний фінансовий аналіз прибутковості підприємства

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства.

Вони вимірюють прибутковість підприємства з різні позиції і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал що інвестувався; власників і засновників - прибутковість акції і т.д.

Таблиця 2.7.1 Розрахунок показників рентабельності підприємства

Показник,%

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Зміна (+,-)

Рентабельність активів

3,4

18,7

15,3

Рентабельність власного капіталу

25,6

98,0

72,4

Валова рентабельність продажів

17,8

20,2

2,4

Операційна рентабельність продажів

16,9

90,7

73,8

Чиста рентабельність продажів

16,1

60,3

44,2

Загальна рентабельність підприємства

3,8

6,3

2,5

Загальна рентабельність виробничих фондів

20,9

50,4

29,5

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства. Якщо чистий прибуток та активи мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 14%. На кінець звітного періоду рентабельність активів збільшилася на 15,3.

Рентабельність власного капіталу показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника - головне завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 20%. На даному підприємстві показник рентабельності власного капіталу на початку вважається нормальним, а в кінці періоду дуже високий.


Подобные документы

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

  контрольная работа [88,9 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.