Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2011
Размер файла 88,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ «ЗАРЯ»

Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

Для аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства складається таблиця 1. Після розрахунків складаються висновки на основі отриманих результатів.

Таблиця 1.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показники

Одиниця виміру

Джерела інформації, розрахунок

попередній рік2007

звітний рік2008

відхилення

абсолютне

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

1. Середня вартість сукупного капітулу

тис. грн.

1/2(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.1

2366,8

3548,5

1181,7

149,9

2. Середня вартість власного капіталу

тис. грн.

1/2(ряд380гр.3+ ряд380гр.4)ф.1

965,55

1196,5

230,95

123.9

3. Ресурси підприємства

3.1. Основні засоби:

3.1.1. За первинною вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.031гр.4ф.1

2183,6

2571

387,4

117,7

3.1.2. За залишковою вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.030гр.4ф.1

1505.4

1632

126.6

108.4

3.1.3. Знос на кінець року

тис. грн.

ряд.032гр.4ф.1

678,2

939

260,8

138.4

3.1.4. Середня вартість

тис. грн.

1/2(ряд.031гр.3+ ряд.031гр.4)ф.1

1997.2

2377,5

380,3

119,04

3.2. Нематеріальні активи

3.2.1. За первинною вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.011гр.4ф.1

-

-

3.2.2. За залишковою вартістю на кінець року

тис. грн.

ряд.010гр.4ф.1

-

-

3.2.3.Знос на кінець року

тис. грн.

ряд.012гр.4ф.1

-

-

3.2.4. Середня вартість

тис. грн.

1/2(ряд011гр.3+ ряд.011гр.4)ф.1

-

-

3.3. Оборотні активи:

3.3.1. Усього на кінець року

тис. грн.

ряд260гр.4ф.1

1363,2

2106

742.8

154.5

3.3.2. Запаси на кінець року

тис. грн.

(ряд100+ряд110+ ряд120+ряд130+ ряд140)гр.4ф.1

735.8

1386

650,2

188,4

3.3.3. Дебіторська заборгованість на кінець року

тис. грн.

(ряд150+ряд160+ ряд170+ряд180+ ряд190+ряд200+ ряд210)гр.4ф.1

543,9

387

-156,9

71,1

3.3.4. Грошові кошті на кінець року

тис. грн.

(ряд220+ряд230+ряд240+ряд250) гр.4ф.1

83.5

333

249,5

398,8

3.3.5. Середні залишки оборотних коштів

тис. грн.

1/2(ряд260гр3+ ряд260гр.4)ф.1

927,95

1735

807,05

186.9

3.4. Середньооблікова чисельність:

3.4.1. Працівників

осіб

ряд010гр2ф1-ПВ

-

-

-

-

3.4.2. Робітників

осіб

оперативна звітність

-

-

-

3.4.3. Персоналу в еквіваленті повної зайнятості

осіб

ряд.001гр.2ф№1-ПВ

4. Економічні показники

4.1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)

тис. грн.

ряд.035гр.3ф.2

5898.5

8158

2259,5

138,3

4.2. Обсяг виробництва продукції

тис. грн.

ф.1-підприємництво р2ряд200гр1

4.3. Собівартість виробленої продукції

тис. грн.

ф.1-підприємниц-тво р2ряд200гр2

4.4. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

ряд.040гр.3ф.2

4441.7

6729

2287.3

151,5

4.5. Трудовитрати

люд. год.

ф.1-ПВ ряд009гр2

5. Фінансові результати

5.1. Валовий прибуток (збиток)

тис. грн.

ф.2ряд.050гр.3 (ряд.055гр.3)

1456.8

1429

-27.8

98,09

5.2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

тис. грн.

ф.2ряд.100гр.3 (ряд.105гр.3)

671,3

390

-281.3

58.09 

5.3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

тис. грн.

ф.2ряд.170гр.3 (ряд.175гр.3)

600.0

41

-559

6,8 

5.4. Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

ф.2ряд.220гр.3 (ряд.225гр.3)

450

31

-419

6,9 

6. Показники ефективності використання ресурсів

6.1.Продуктивність праці одного працівника

тис. грн./ особу

п.4.2./п.3.4.1.

6.2.Продуктивність праці одного робітника

тис. грн./ особу

п.4.2./п.3.4.2.

6.3. Коефіцієнт зносу основних засобів

 

ф.1(ряд.032/ ряд.031)

0.31

0,36

0.05

 116.1

.4. Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

ф.5ряд.260гр.5/ ф.1ряд.031гр.4

 

6.5. Коефіцієнт вибуття основних засобів

 

ф.5ряд.260гр.8/ ф.1ряд.031гр.3

 

6.6Фондовідда-

ча

грн./ грн.

п.4.2./п.3.1.4.

 

6.7.Фондомісткість

грн./ грн.

п.3.1.4./п.4.2.

 

6.8.Фондоозброєність

тис. грн./ особу

п.3.1.4./п.3.4.2.

 

6.9. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів

обороти

п.4.1./п.3.3.5.

6.36

4.7

-1.66

73.9

6.10. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів

грн./грн.

п.3.3.5./п.4.1.

0,16

0,21

0,05

131.2

6.11. Середній період обороту оборотних засобів

дн.

360дн./п.6.9.

56,6

76.6

20,0

135.3

6.12. Коефіцієнт обіговості активів

обороти

п.4.1./п.1.

0,25

2.3

2.05

920

6.13. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.160гр.3 +ряд.160гр.4)ф.1

22.1

24,2

2,1

109,5

6.14. Середній період обороту дебіторської заборгованості

дн.

360дн./п.6.13.

16.3

14,9

-1,4

91.4

6.15. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.530гр.3 +ряд.530гр.4)ф.1

1760,75

88,7

1672.05

5.04

6.16. Середній період обороту кредиторської заборгованості

дн.

360дн./п.6.15.

0,2

4.05

4.03

2025

6.17. Коефіцієнт обіговості запасів

обороти

ряд.035ф.2/ 1/2(ряд.100гр.3-ряд.140гр.3 +ряд.100гр.4-ряд.140гр.4)ф.1

11.46

7.69

3.77

67.1

6.18. Середній період зберігання запасів

дн.

360дн./п.6.17.

31.4

46.8

15,4

149,04

6.19. Тривалість операційного циклу

дн.

п.6.18.+п.6.14.

47.7

61,7

14

129,3

7. Показники рентабельності підприємства

7.1.Рентабельність сукупного капіталу

 

ряд.170ф.2/ п.1

0,25

0,01

0,24

4

7.2.Рентабельність власного капіталу

 

ряд.220ф.2/ п.2

0.47

0,02

-0.45

4,2

7.3. Валова рентабельність продажу

 

ряд.050ф.2/ ряд.035ф.2

0,2

0.17

-0.03

85

7.4. Операційна рентабельність продажу

 

ряд.100ф.2/ ряд.035ф.2

0.11

0.05

-0.06

45

7.5. Чиста рентабельність продажу

 

ряд220ф.2/ ряд.035ф.2

0,08

0.004

-0.076

5

7.6.Рентабельність продукції

 

ряд.050ф.2/ ряд.040ф.2

0.3

0.2

-0,06

66.7

На основі розрахунків, проведених у Таблиці 1 можна зробити такі висновки: у звітному році порівняно із попереднім середня вартість сукупного капіталу підприємства збільшилась на 1181,7 тис. грн., тобто обсяг його фінансових ресурсів збільшився на 49,9%. Власний капітал теж збыльшився на 230,95 тис. грн. Середня вартість основних засобів у звітному році збільшилася на 380,3 тис. грн.

Щодо оборотних активів, то на кінець звітного року їх вартість збільшилась на 742.8 тис. грн. (темп зростання - 154.5%). Запаси збільшили на 650,2 тис.грн (188.4%), а дебіторська заборгованість зменшились на кінець звітного року на 156,9 тис.грн.( 71,1%). А грошові кошти збільшилися на 249.5 тис. грн., темп зростання складає 398.8%. Середні залишки коштів значно підвищились у порівнянні з минулим роком на - 807.05, тобто темп зростання склав 186,9%.

Аналізуючи економічні показники, ми бачимо, що чистий доход від реалізації продукції збільшився на 2259,5 тис. грн., або темп зростання його склав 138.3%, а собівартість реалізованої продукції - 2287.3 тис. грн. (151.5

Аналізуючи фінансові результати, ми спостерігаємо їх зменшення у звітному році. Валовий прибуток знизився на 27,8 тис. грн., тобто темп зростання склав 98.09%. Чистий прибуток в звітному році теж знизився на 419 тис.грн., тем зростання складає 6.9%.

Абсолютний приріст прибутку від операційної діяльності та від звичайної діяльності до оподаткування знизився на 281.3 тис. грн. і 559 тис. грн. відповідно. Зниження вищевказаних показників свідчить про зниженні ефективності роботи підприємства.

Коефіцієнт обіговості оборотних засобів знизився на 1.66.

Важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних засобів є раціональна організація виробничих запасів, тобто:

раціональне використання;

ліквідація зверхнормативних запасів матеріалів;

удосконалення нормування;

покращення організації постачання;

організація складського господарства;

скорочення часу перебування оборотних засобів у незавершеному виробництві;

раціональна організація збуту готової продукції;

застосування прогресивних форм розрахунку;

дотримання договірної і платіжної дисципліни.

Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити об'єм виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а ресурси, що вивільнилися використати на потреби підприємства.

Рентабельність сукупного капіталу капіталу підвищилася, а інші показники рентабельності знизилися. Зокрема, власного капіталу - на 0,45 тис грн., операційна рентабельність продажу - на 0,06 , а чиста рентабельність продажу - на 0,07 . Загалом, прибутковість у попередньому році змінилася на збитковість у звітному році.

2. Експрес-аналіз фінансового стану

Експрес-аналіз - наочне і просте оцінювання фінансового стану і динаміки розвитку господарюючого об'єкта. У процесі аналізу можна виконати розрахунок різних показників і доповнити його методами, що ґрунтуються на досвіді та кваліфікації фахівця. У загальному вигляді методика експрес-аналізу звітності передбачає аналіз ресурсів та їх структури, результатів господарювання , ефективності використання власних та запозичених коштів. Зміст експрес-аналізу - відбір невеликої кількості найвагоміших і порівняно нескладних в обчисленні показників та постійне спостереження за їх динамікою.

Основні показники, включені до експрес-аналізу фінансового стану ТОВ «ЗАРЯ», наведені в таблиці 2,1 та 2,2.

Таблиця 2.1. Актив балансу ТОВ «ЗАРЯ»

Показники

Розра-

хунок

Абсолютна зміна, тис. грн

Питома вага, %

Зміни

2007 рік

2008 рік

2007 рік

2008 рік

в абсол. велич.

у пито-мій вазі

Темп зрост., %

Темп приросту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.Майно всього

Ряд 280

2881,5

4214

100

100

+1332,5

-

146.24

+46,24

1.Необо-ротні активи, в тому числі:

080

1513,3

2103

52,7

49,9

+589.7

-2.8

138.9

+38.9

1.1.Немат. акт.

010

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.Неза-вершене будівни-цтво

020

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.Осно-вні засо-би (зали-шкова ва-ртість)

030

1505,4

1632

52.2

38,7

+126.6

-13,5

108,4

+8.4

1.4.Дов-гостроко-ва деб.з.

заборгов.

050

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Оборо-тні акти-ви, в то-му числі:

260

1363.2

2106

47,3

49.9

+742,8

+2,6

154,5

+54,5

2.1. Виробни-чі запаси

100

735.8

1386

25.5

32.9

+650,2

+7,4

188,4

+88.4

2.2.Незав. виробн.

120

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Това-ри

140

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Дебі-торська заборго-ваність за товари, роботи, послуги

160

398.2

277

13.8

6.6

-121,2

-7,2

69,6

-30.4

2.5.Довг.

д.з.за роз. з бюжет.

170

-

29

-

0.7

+29

+0,7

29

-71

2.6. Інша дебітор. заборгов.

210

145.7

81

5.1

1.9

-64,7

-3,2

55,6

-44,4

2.7. Гро-шові ко-шти та їх еквівале-нти

230

56,6

214

1,9

5,07

+157,4

+3.2

378,1

+278,1

2.8.Ін.оборот.акт.

250

26,9

119

0,9

2,8

+92,1

+1.9

442.4

+342,4

3.Витра-ти майбу-тніх пері-одів

270

5,0

5,0

0.2

0,1

0

-0.1

100

-

Проаналізувавши основні показники активу підприємства ТОВ «ЗАРЯ» за даними балансу, складеного за два роки, можна зробити наступні висновки:

Вартість необоротних активів у 2008 році збільшилась на 589,7 тис. грн. порівняно з 2007 роком. Дивлячись на це, вартість оборотних коштів поступово теж зростає, на 742.8 тис.грн, тепм приросту на 54.5 % більше ніж у попередньому році, в тому числі виробничі запаси зросли на 650,2 тис.грн,( на 88.4%) порівняно з 2007 роком..

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у 2008 році порівняно з 2007 роком зменшилась майже на 30 %., тобто на 121.2 тис.грн. Те що, дебіторська заборгованість зменшилась - позитивний показник, бо зростання її завжди свідчить про фінансову нестабільність.

Особливо динамічно змінюються обсяги найбільш ліквідних активів досліджуваного підприємства. У 2007 році залишки грошових коштів у національній валюті становили 56.6 тис. грн., у 2008 році - 214 тис. грн( збільшилися на 278.1%). Наявність великих обсягів оборотних коштів - позитивний аспект у фінансовому стані суб'єкта господарювання, але головним завданням для підтримання нормального стану функціонування є ефективне та раціональне використання наявних ресурсів.

Таблиця 2.2. Аналіз пасиву балансу ТОВ «ЗАРЯ»

Показники

Розра-

хунок

Абсолютна величина, тис.грн

Питома вага, %

Зміни

2007 рік

2008 рік

2007 рік

2008 рік

в абсол вели-чині

у пито-мій вазі

Темп зрост., %

Темп приросту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.Джерела капіталу всього

Ряд 640

2881.5

4214

100

100

+1332,5

-

146.24

+46,24

1.Власний капітал, в тому числі:

380

1181.5

1211

41.0

28.7

+29,5

-12,3

102,5

+2,5

1.1. Ста

тутний капітал

300

400

400

13,9

9,5

0

-4,4

100

-

1.2. Інш.

дод.капіт.

330

23.5

22

0,8

0,5

-1,5

-0.3

93,6

-6,4

1.3.Резер-вний ка-пітал

340

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Неро-зподілений прибу-ок (непо-критий збиток)

350

758.0

789.0

26,3

18,7

+31

-7,6

104,1

+4,1

1.5.Вилуч.капітал.

370

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Забезпечення май бут-ніх вит-рат і пла-тежів

430

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Довгос-трокові зобов'язання (кре-дити бан-ків)

440

-

1431

-

33.9

+1431

+33.9

4.Поточні зобов'язання, в то-му числі:

620

1700,0

1572

58.9

37,3

-128

-21.6

92,5

-7,5

4.1. Кре-диторсь-ка забор-гованість за т.,р.,п.

530

6.7

177

0,2

4.2

+170,3

+4

264,2

+164,2

4.2. Одер-жані ава-нси

540

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. З бю-джетом

550

42.2

15

1,5

0,35

-27,2

-1,15

35,5

-64,5

4.4.Зі страхува-ння

570

23.5

26

0,8

0.6

+2,5

-0,2

110,6

+10,6

4.5. З оп-лати пра-ці

580

52.9

57

1,8

1,35

+4.1

-0,45

107.7

+7.7

4.6.З уча-сниками.

590

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7.Інші поточні зобов'яз.

610

178.1

867

6,2

20.6

+688,9

+14,4

486.8

+386.8

5.Доходи майбут-ніх періо-дів

630

-

-

-

-

-

-

-

-

З представленого аналізу пасиву балансу видно, можна зробити такі висновки:

Власний капітал у підсумку балансу збільшився на 29.5 тис.грн..Це свідчить про високий ступінь забезпеченості підприємства власними коштами для здійснення своєї діяльності. Даний суб'єкт господарювання мало залежить від зовнішніх джерел фінансування, оскільки має у своєму розпорядженні необхідні обсяги власних ресурсів.

Кредиторська заборгованість збільшилась на 170.3 тис. грн., (на 164.2%) що є негативним моментом. Збільшення кредиторської може статися через погіршання стосунків з клієнтами, тобто через зменшення кількості покупців продукції. Необхідно вивчити причини збільшення заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.

Довгострокові забовязання збільшилися на 1431 тис.грн. на відміну від 2007 року. Там де їх зовсім не було.

Розмір статутного фонду у під-приємства не змінився, і складає 400 тис.грн у 2008 році.

Поряд з використанням даних аналітичного балансу для аналізу майно-вого стану підприємства розраховуються наступні показники структури капі-талу (на початок та кінець року), які характеризують ступінь захищеності ін-тересів кредиторів та інвесторів, що мають довгострокові вкладення в підпри-ємство.

На додаток до вищезгаданих показників на основі балансу можна оцінити фінансовий стан по ознаках “доброго” балансу:

ь коефіцієнт покриття (відношення оборотних активів до поточних зобов'язань) більше 2;

ь має місце ріст власного капіталу;

ь товарно-матеріальні запаси не перевищують загальний розмір мінімальних джерел їх формування;

ь немає різких змін, як у структурі капіталу, так і в його джерелах;

ь кредиторська заборгованість знаходиться на рівні з дебіторською;

ь у балансі відсутні «хворі» статті, наприклад, резерв сумнівних боргів. збитки.

Отже, проведемо аналіз «доброго» балансу:

1. Розрахуємо коефіцієнт покриття, він розраховується за наступною формулою:

У 2007 році коефіцієнт має значення 0,8 грн/грн, а в 2008 році - 1,3грн/грн. За даними розрахунків визначено, що коефіцієнт покриття в 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшився на 0,05 грн/грн. Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань.Критичне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1, значення коефіцієнту покриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги. Отже, в 2008 році ТОВ «ЗАРЯ» взмозі своєчасно ліквідувати борги..

2. Розрахуємо коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом:

За даними розрахунками визначено, що в 2007 році має значення 0,24 грн/грн, а в 2008 році 0,42 грн/грн.

Нормальним вважається такий стан, за якого коефіцієнт перевищує 0,1. Це означає, що обігові активи, які є у підприємства, покриваються власними і прирівняними до них джерелами. Збільшення коефіцієнта забезпеченості означає, що у ТОВ «ЗАРЯ» є надлишкові джерела формування обігових активів

3. Власний капітал збільшився в 2008 році порівняно з 2007 роком на 29.5 тис. грн.

4. Порівняємо кредиторську заборгованість із дебіторською:

Таблиця 4.

Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості

Роки

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

2007

6,7

398.2

2008

177

277

Отже, за даними розрахунками виявлено, що кредиторська заборгованість не перевищує дебіторську. Збільшення дебіторської заборгованості проти кредиторської може бути наслідком неплатоспроможності покупців.У процесі виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економісти-теоретики вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів, оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обороту. Але бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської заборгованості.

5. Визначимо стан товарно-матеріальних запасів відповідно до загального розміру джерел їх формування:

Таблиця 5.

Порівняння товарно-матеріальних запасів з їх джерелами формування

Роки

Товарно-матеріальні запаси

Джерела формування ТМЗ

2007

735,8 тис. грн.

1064,8 тис. грн.

2008

1386 тис. грн.

969 тис. грн.

За даними розрахунками виявлено, що товарно-матеріальні запаси у 2007 році не перевищують загальний розмір допустимих джерел їх фінансування. Це є позитивним для підприємства. На кінець звітного періоду товарно-матеріальні запаси джерела їх фінансування. Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості. В той же час ступінь забезпечення запасів і витрат джерелами є причина того чи іншого ступеня платоспроможності (чи неплатоспроможності), що виступає як наслідок забезпеченості.

Отже, із вище проведеного аналізу можна сказати, що баланс ТОВ «ЗАРЯ» не підпадає під критерій “добрий”. Проте загалом, фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як нормальний. Проте необхідно збільнити джерела фінансування ТМЗ, та подбати про те, щоб не було надлишкових джерел формування обігових активів.

3. Аналіз фінансового стану ТОВ «ЗАРЯ»

Аналіз фінансової стійкості підприємства - одна з найважливіших характеристик його діяльності та фінансово-економічного добробуту. Вона характеризує результат його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за свої борги та зобов'язання і нарощувати економічний потенціал.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення. Тобто, фінансова стійкість -- це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно користуючись грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб'єкта.

Показники структури капіталу або фінансової стійкості характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, що мають довгострокові вкладення в підприємство. До них відносять: коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації залученого капіталу, співвідношення власних і позикових коштів, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів та інші.

Коефіцієнт економічної незалежності (коефіцієнт автономії або коефіцієнт концентрації власного капіталу). Цей коефіцієнт показує, яка частина власних коштів формує активи підприємства. Його оптимальне значення ?0,5. Він обчислюється по балансу шляхом відношення власних коштів до валюти балансу:

Звідси бачимо, що коефіцієнт економічної залежності в 2008 році знизився, хоча і в минулому не відповідав нормі, тобто лише 29% власних коштів формує активи підприємства

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. Він показує частку залучених коштів у формуванні активів. Його оптимальне значення <0,5. Він обчислюється по балансу так:

Коефіцієнт фінансової залежності. Він обчислюється шляхом відношення валюти балансу до власних коштів:

Його оптимальне значення <2.

Коефіцієнт фінансування. Він обчислюється по балансу шляхом відношення власних коштів до позикових коштів:

Його оптимальне значення >1. Цей коефіцієнт показує, скільки власних коштів підприємства припадає на 1 гривню позикових коштів:

Коефіцієнт заборгованості (коефіцієнт співвідношення поточних позикових коштів і власних коштів):

Його оптимальне значення <1. Він показує скільки позикових коштів залучає підприємство для фінансування поточної діяльності на 1 гривню власних.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів обчислюється як питома вага довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового позикового капіталу:

При аналізі довгострокових залучених джерел фінансування варто враховувати, що перевищення їх розміру над сумою власного оборотного капіталу означає використання підприємством частини довгострокових позик на фінансування поточних операцій.

Коефіцієнт забезпеченості запасів. Він обчислюється шляхом відношення власних оборотних активів до матеріальних оборотних активів:

Його оптимальне значення ?0,8. Цей коефіцієнт показує, яка частка матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок власного обігового капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів. Це відношення власних оборотних активів до вартості всіх оборотних активів:

Його оптимальне значення ?0,5. Цей коефіцієнт показує, яка частка власних оборотних активів підприємства вкладена в оборотний капітал.

Коефіцієнт маневреності. Його визначають як відношення власних оборотних активів до власних коштів:

Його оптимальне значення >0,5. Цей коефіцієнт показує, яка частка власного капіталу підприємства вкладена в оборотні активи.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку поточних зобов'язань підприємства в загальній сумі зобов'язань:

Таблиця 3. Показники фінансової структури капіталу

Показники

На кінець попереднього періоду

(2007 р.)

На кінець звітного періоду

(2008 р.)

Відхилення (+,-)

1. Коефіцієнт автономії (?0,5)

0,41

0,29

-0.12

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (<0,5)

0

0,33

+0.33

3. Коефіцієнт фінансової залежності (<2)

2,43

3,48

+1,05

4. Коефіцієнт фінансування (> 1)

0,69

0,40

-0,29

5. Коефіцієнт заборгованості ( <1)

1,44

1,29

-0,15

6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0

0,5

+0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості запасів ( >0,8 )

0,45

0,64

+0,19

8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів ( ? 0,5 )

0,24

0,42

+0,18

9. Коефіцієнт маневреності ( > 0,5)

0,28

0,74

+0.46

10. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

1

0,52

-0.48

З данної таблиці можна зробити наступні висновки

На кінець попереднього періоду коефіцієнт автономії становив 0,41, а на кінець звітного - 0,29. Це свідчить про те, що на кінець звітного періоду частка власного капіталу зменшилась на 0,12. Отже, коефіцієнт не відповідає нормативному значенню; підприємство не є фінансово стійким і достатньо незалежним від зовнішніх кредиторів, тобто борги не можуть бути повністю покритими власним капіталом.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу низький. На протязі досліджуваного періоду його значення змінилося +0,33. Даний коефіцієнт відповідає нормативному значенню, це свідчить про незначні обсяги коштів, залучених від зовніших джерел.

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що коефіцієнт фінансової залежності збільшився на 1,05. На кінець звітного періоду коефіцієнт становить 3.48. Це означає, що на одиницю власного капіталу припадає 3,48 одиниць сукупних джерел. Коефіцієнт не відповідає нормативному значенню. Позитивним було б зменшення коефіцієнту.

Коефіцієнт фінансування рівний 0,69, 0,40 у 2007 та 2008 році відповідно. Цей показник характеризує досить низький рівень обсягів власних коштів у порівнянні з залученими на підприємство, так як в нормі має бути > 1.

За даними розрахунків встановлено, що на кінець 2008 року коефіцієнт заборгованості становив 1,29 грн/грн. Це означає, що на 1 грн. власних коштів для фінансування поточної діяльності підприємством було залучено 1,29 грн. позикових коштів. Порівняно з 2007 роком даний показник зменшився на - 0.15. Дані свідчать про те, що підприємство почало залучати меньше позикових коштів.

У розпорядженні підприємства ТОВ «ЗАРЯ» в 2007 році були зовсім відсутні довгострокові залучення. Це свідчить про відсутність великих обсягів коштів, що в майбутньому вилучатимуться з обігу підприємства для покриття довгострокових зобов'язань. Але в 2008 році ситуація змінилася, даний показник збільшився на +0,5. Збільшення показника в динаміці - негативна тенденція, яка означає, що підприємство дедалі більше залежатиме від зовнішніх інвесторів.

За коефіцієнтом забезпеченості запасів за розрахунками свідчать про те, що в 2007р. він становив 0.45 грн./грн., а в 2008 році становив 0,64, що не відповідає оптимальному значенню. Коефіцієнт збільшився на 0,19, але не відповідає нормативному значенню(>0,8).

Коефіцієнт заборгованості оборотних активів не відповідає нормативному значенню і в 2008 році, в порівнянні з 2007 роком, збільшився на 0,18, але цього не достатньо. Дані коефіцієнта свідчать про те, що в оборотний капітал вкладена лише незначна частка власного оборотного капіталу.

Коефіцієнт маневреності ТОВ «ЗАРЯ» в 2007 році становив 0,28 грн/грн, а в 2008 році- 0,74грн/грн. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами, оптимальне значення цього показника рівним 0,5. Тобто в 2008 році ТОВ «ЗАРЯ» має забезпечення власних поточних активів власним капіталом і є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитній політиці. Високі значення коефіцієнту маневрування позитивно характеризує фінансовий стан.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань у загальній сумі зобов'язань. Він показує, яка частка в загальній сумі заборгованості вимагає короткострокового погашення. В 2008 році спостерігаються тенденції до зниження даного показника (-0,48), це позитивна характеристика. Збільшення коефіцієнта підвищує залежність організації від короткострокових зобов'язань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості.

Для розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості визначимо наявність джерел для формування запасів на початок і кінець року. Результати розрахунків занесемо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2.

Розрахунок узагальнюючих показників фінансової стійкості ТОВ „ЗОРЯ”

Показники

Методика розрахунку по балансу

На кінець попереднього періоду

(2008 рік)

На кінець звітного періоду

(2009 рік)

1

2

3

4

1.Наявність власного обігового капіталу для формування запасів - Н1

Ряд. 380 - ряд. 080

-331,8

-892

2. Наявність власного обігового та довгострокового позикового капіталу для формування запасів - Н2

Н1 + ряд. 430 + ряд. 480

-331,8

539

3. Наявність власного обігового та довгострокового і короткострокового позикового капіталу для формування запасів - Н3

Н2 + ряд. 500 + ряд. 510

1064.8

969

4. Запаси - Н4

Ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 140

735,8

1386

5. Надлишок (+) нестача (-) власного обігового капіталу для формування запасів - Е1

Н1-Н4

-1067,6

-2278

6. Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного та довгострокового позикового капіталу для формування запасів - Е2

Н2-Н4

-1067.6

-847

7. Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного, довгострокового і короткострокового позикового капіталу для формування запасів - Е3

Н3-Н4

329

-417

При оцінці фінансового стану необхідно враховувати :

1. Якщо значення Е1,Е2,Е3>0, то підприємство має абсолютну фінансову стійкість.

2. Якщо значення Е1<0, а Е2,Е3>0, то воно має нормальну фінансову стійкість.

3. Якщо значення Е1, Е2<0, а Е3> 0, то підприємство характеризується нестійким фінансовим станом.

4. Якщо значення Е1, Е2, Е3 <0, то воно має кризове фінансове положення.

Аналізуючи узагальнуюючі показники фінансової стійкості. Можна зробити таків висновки:

В 2007 році значення Е1, Е2<0, а Е3> 0, то підприємство ТОВ «ЗАРЯ» характеризується нестійким фінансовим станом.

А в 2008 році значення Е1, Е2, Е3 <0, тобто ТОВ «ЗАРЯ» має кризове фінансове положення.

4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, активи підприємства поділяються на такі групи:

Найбільш ліквідні активи (А1) - суми за всіма статтями коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Ця група активів за статтями балансу розраховується наступним чином:

ряд. 220+230+240

Активи, що швидко реалізуються (А2) - активи, для перетворення яких у грошові кошти потрібний певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи:

ряд. 150+160+170+180+190+200+210+250

Активи, що повільно реалізуються (А3) - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), довгострокові фінансові інвестиції тощо:

ряд. 040+045+050+100+110+120+130+140+270

Активи, що важко реалізуються (А4) - активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті 1 розділу активу балансу “Необоротні активи”, за винятком тих статей, що відносяться до попередньої групи:

ряд. 010+020+030+060+070

Пасиви балансу за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань групуються так:

Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, інші поточні зобов'язання. За статтями балансу розраховується наступним чином:

ряд. 520+530+540+550+560+570+580+590+600+610

Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати:

ряд. 500+510

Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові позики та інші довгострокові пасиви - статті 3 розділу пасиву балансу “Довгострокові зобов'язання”:

ряд. 480

Постійні пасиви (П4) - статті 1 і 2 розділу пасиву балансу:

ряд. 380+430

Таблиця4.1.

Аналіз ліквідності балансу ТОВ „ЗАРЯ”

Актив

На кінець попереднього періоду - 2007 рік

На кінець звітного періоду - 2008 рік

Пасив

На кінець попереднього періоду - 2007 рік

На кінець звітного періоду - 2008 рік

А1

56.6

214

П1

303,4

1142

А2

570,8

506

П2

1396,6

430

А3

740,8

1391

П3

-

1431

А4

1513,3

2103

П4

1181.5

1211

Разом

2881,5

4214

Разом

2881.5

4214

Для оцінки ліквідності балансу треба звірити активи та пасиви. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 П1

А2 П2

А3 П3

А4 П4

За допомогою наступної таблиці порівняємо активи з пасивами для визначення ліквідності балансу.

Таблиця 4.2.

Співвідношення активу та пасиву балансу

2007 рік

2008 рік

А1< П1

56.6<303,4

А1 < П1

214 < 1142

А2< П2

570,8<1396,6

А2 > П2

506 >430

А3 > П3

740,8>0

А3 < П3

1391<1431

А4 > П4

1513,3>1181,5

А4> П4

2103>1211

Для аналізу ліквідності балансу статті вихідного балансу розподіляють і порівнюють за групами.

1. Найліквідніші активи (кошти і поточні фінансові інвестиції) мають дорівнювати кредиторській заборгованості (тобто найтерміновішим зобов'язанням) або перевищувати її; терміни -- приблизно до 3 місяців.

2. Швидкореалізовувані активи (дебіторська заборгованість та інші оборотні активи) мають дорівнювати або перевищувати короткострокові пасиви; терміни -- 3-6 місяців.

3. Повільно реалізовувані активи (запаси) мають дорівнювати або перевищувати довгострокові зобов'язання (кредити та інші зобов'язання).

4. Важкореалізовувані активи (нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи) мають дорівнювати джерелам власних коштів або перевищувати їх (вони взагалі вважаються безстроковими, бо не мають терміну погашення).

У разі виконання зазначених умов баланс вважається абсолютно ліквідним. Якщо одна або кілька умов порушуються, ліквідність відрізняється від абсолютної. При цьому брак коштів за однією групою активів компенсується їх надлишком в іншій групі лише за вартістю, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

У ТОВ «ЗАРЯ » перша нерівність не виконується ні в 2007, ні в 2008 році,це свідчить про те що ліквідних активів не вистачає для погашення термінових зобов'язань. Інші нерівності теж не виконуються.

На основі проведених розрахунків ні у попередньому, ні у звітному році баланс не можна вважати абсолютно ліквідним. Зовнішні зобов'язання підприємства перевищують його поточні активи. Не виконання останньої нерівності свідчить про відсутність у підприємства власних оборотних коштів, тобто мінімальна умова фінансової стійкості не дотримується.

Далі розраховуються показники ліквідності, що застосовуються для оцінки здатності підприємства виконувати свої поточні зобов'язання. Вони дають уявлення про платоспроможність підприємства на даний момент та у випадку надзвичайних подій.

Загальну оцінку платоспроможності дає коефіцієнт покриття, що також називають коефіцієнтом поточної ліквідності. Він дорівнює відношенню оборотних активів до поточних зобов'язань і показує, якою мірою поточні зобов'язання забезпечуються оборотними активами, тобто скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на 1 грошову одиницю поточних зобов'язань:

Установлено норматив цього показника, рівний 2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності є проміжним коефіцієнтом покриття і показує, яка частина оборотних активів за мінусом запасів і дебіторської заборгованості, платежі за якою очікуються більш, ніж через 12 місяців після звітної дати, покривається поточними зобов'язаннями:

Цей показник рекомендується в межах від 0,5 до 1,0, але може бути надзвичайно високим через невиправданий ріст дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом:

Вважається, що значення цього коефіцієнта не повинно опускатися нижче 0,2.

Розрахунки проведемо в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3.

Показники платоспроможності ТОВ «ЗАРЯ»

Показники

Кінець 2007 року

Кінець 2008 року

Відхилення

1. Коефіцієнт покриття (?2)

0,81

1,34

+0,53

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (<1;>0,5)

0,37

0.47

+0,10

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.( ?0,2)

0.033

0,14

+0,107

У звітному році коефіцієнт покриття склав 1,34 грн/грн.. Це означає, що на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 1,34 грн. поточних активів, тобто підприємств може розрахуватись за своїми короткостроковими зобов'язаннями оборотними активами. Порівняно з 2007 роком цей коефіцієнт збільшився на 0,53 грн/грн., якщо порівнювати з нормативним значенням, то ліквідність підприємства є не достатньою.

У 2008 році коефіцієнт швидкої ліквідності склав 0.47 грн/грн.. Це означає, що на 1 грн. поточних зобов'язань підприємство має 0.47 грн. високоліквідних активів і не здатне протягом короткого періоду погасити свої короткострокові зобов'язання.

У 2007 році коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,033 грн/грн. Миттєва ліквідність підприємства вважається недостатньою, тому що коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягає нормативного значення, тому маємо недостачу грошових коштів на рахунку. У 2008 році коефіцієнт збільшився на 0,107 грн/грн.

Якщо підводити загальний підсумок на основі зроблених розрахунків, можна стверджувати що в цілому підприємство знаходиться не в ліквідному стані. ТОВ «ЗАРЯ» не здатне вчасно розрахуватися зі своїми забов'язаннями.

5. Аналіз можливого банкрутства підприємства

Розглянемо показники прогнозування банкрутства (модель Альтмона, модель Спрінгейта, показник Конона і Гольдера).

Модель Альтмона

Z = 1,2 * К1 + 1,4* К2 + 3,3 * К3 + 0,6* К4 + 1 * К5

Якщо Z < 1,8, то вірогідність банкрутства досить висока. Можна зробити висновок, що вірогідність банкрутства підприємства низька.

Модель Спрінгейта

Z = 1,03 * К1 + 3,07 * К2 + 0,66 * К3 + 0,4 * К4

Якщо Z<0,862, то підприємство є потенційним банкрутом. Отже, ТОВ «ЗАРЯ» має значну вірогідність банкрутства.

Показник діагностики ймовірності банкрутства Конана і Гольдера

Z = 1,16* К1 - 0,22* К2 + 0,87 * К3 + 0,1* К4 - 0,24 * К5

Показник Z<0, то підприємство потенційний банкрут.

Проаналізувавши показники підприємства за моделями Альтмона, Спрінгейта та показником Конона і Гольдера можна зробити висновок, що підприємству загрожує банкрутство.


Подобные документы

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Сучасні методи фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства, основні недоліки фінансової діяльності підприємства. Аналіз структури затрат по собівартості. Чинники збільшення прибутковості і прогноз показників прибутковості підприємства.

  дипломная работа [536,8 K], добавлен 05.11.2011

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Характеристика підприємства ВАТ "Галактон", історія створення та розвитку, напрямки діяльності та особливості організаційної структури. Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності, їх джерел, показників платоспроможності.

  курсовая работа [76,7 K], добавлен 18.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.