Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП "Костопількомуненергія"

Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.10.2011
Размер файла 176,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни

«Організація та методика економічного аналізу»

на тему

«Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП «Костопількомуненергія»

Виконала

студентка ФЕіП

спец. «Облік і аудит»

4-го курсу, 4 групи

Мельник М.М.

Перевірила

Солодка Л.О

Рівне- 2011р.

Вступ

Важлива особливість аналізу як системи внутрішньовиробничого управління полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтована на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування фірми загалом.

Аналіз проводиться на базі комунального підприємства КП «Костопількомуненергія» Предметом дослідження є виробничо-фінансова діяльність КП «Костопількомуненергія» Об'єктом дослідження є фінансові, виробничі, економічні, трудові процеси діяльності КП «Костопількомуненергія»

Особливістю аналізу як системи внутрішньовиробничого управління є те, що він заснований на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтований на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування суб'єкта господарської діяльності загалом.

Аналіз передбачає широкий пошук, творчий підхід до вирішення конкретних завдань виробничої діяльності, а кінцевою його метою є розробка аналітичних програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру і ефективність виробництва.

Метою даної роботи є вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу", закріплення навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі результатів здійснення господарської діяльності підприємства.

Завданням даної курсової роботи є:

· перевірити вміння застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу "Організація та методика економічного аналізу" для аналізу господарської діяльності підприємства;

· складання техніко-економічної характеристики підприємства;

· вивчення особливостей організації, змісту і методики аналізу на підприємстві;

· ознайомлення з джерелами інформації для аналізу;

· надання критичної оцінки практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства;

· виробити навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу;

· розробка конкретних пропозицій щодо покращення організації, змісту і методики аналізу КП «Костопількомуненергія» з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.

Інформаційною базою дослідження є органічно-економічні документи, фінансова та статистична звітність підприємства, а також джерела літератури та статистичної інформації, описані у списку використаної літератури.

Дослідження у курсовій роботі проводяться за допомогою побудови аналітичних таблиць, використання методів факторного аналізу для кількісного визначення причин і наслідків зміни результуючих показників та для формування конкретних заходів по нейтралізації негативно діючих факторів.

Дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі висвітлюється мета та завдання курсової роботи, об'єкт, предмет методи та інформаційна база дослідження.

У першому розділі висвітлюється загальна організаційно-економічна характеристика КП «Костопількомуненергія», аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності даного підприємства, які порівнюються з показниками по галузі.

У другому розділі аналізується фінансовий стан, що включає дослідження майна та джерел коштів підприємства, проводиться детальний аналіз фінансових результатів та показників рентабельності, на основі якого висвітлюються шляхи вдосконалення фінансового стану досліджуваного підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

У висновках узагальнюються результати дослідження та пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Список використаної літератури містить перелік основних джерел інформації, на базі яких написана дана курсова робота.

Розділ 1. Аналітична характеристика підприємства КП «Костопількомуненергія»

1.1 Загальна організаційно - економічна характеристика КП «Костопількомуненергія»

Комунальне підприємство "Костопількомуненергія", засноване відповідно до рішення сесії Костопільської міської ради №68 від 17 грудня 2002 р., находиться в м.Костопіль, в центрі міста.

Статут підприємства затверджено рішенням Костопільської міської ради № 68 від 17.12.2002 року. Державну реєстрацію змін до установчих документів у зв'язку із збільшенням розміру статутного фонду здійснено Державним реєстратором: за № 370 від 01.12.2004 р.; за № 15981051050001000103 від 14.02.2005 р.; за № 1598106 від 30.12.2005 р.

Підприємство створено з метою задоволення суспільних потреб у роботах і послугах. Предметом діяльності підприємства є:

Ё виробництво, транспортування та розподіл теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання об'єкта житлово-комунального, соціально-технічного та іншого призначення;

Ё видача технічних умов на опалення та гаряче водопостачання;

Ё виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту котелень, теплових мереж, вузлів обліку та інших споруд;

Ё встановлення, ремонт, наладка, підготовка до повірки приладів обліку теплової енергії та інших вимірювальних приладів;

Ё газомонтажні роботи;

Ё інші види діяльності.

Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Костополя, і закріплено за КП „Костопількомуненергія" на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, підприємство, відповідно до мети своєї діяльності, володіє, користується та розпоряджається майном. Воно не може списувати з балансу, здавати в оренду, передавати іншим особам майно без згоди Засновника. Однак у Статуті підприємства чітко не визначено, який орган є Засновником, а який - органом, уповноваженим від імені власника здійснювати управління підприємством.

Статутний фонд підприємства зафіксовано у Статуті під час внесення змін в установчі документи у грудні 2005 року. На момент державної реєстрації він складав 4 182 288,24 гривень.

КП "Костопількомуненергія" є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші види рахунків в установах банків. Відповідно до п.3.3. Статуту, рахунки у банках відкриваються за наказом Засновника .

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях у межах закріпленого за ним майна , згідно із Статутом і діючим законодавством. Підприємство здійснює ведення обліку відповідно до вимог Закону України та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В обліковому процесі підприємство керується обліковою політикою, яку систематично удосконалює, відповідно до змін, що відбуваються у законодавчо-нормативній базі (прийняття нових і зміни діючих П(С)БО) та організаційно-господарських процесах, і затверджує своїми наказами. Фінансова звітність складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами, даними поточного обліку і оборотно-сальдового балансу з використанням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На підприємстві складається наступна фінансова та статистична звітність :

1- форма № 1 « Баланс підприємства « - складається поквартально ( до 25 числа ) та річна ( до 20 лютого )

2 - Форма № 2 « Звіт про фінансові результати « - складається поквартально ( до 25 числа ) та річна ( до 20 лютого )

3 - Форма № 5 «Звіт про власний капітал « - річна до 20 лютого

4 - Форма № 4 « Звіт про рух грошових коштів « - річна до 20 лютого

5 - Примітки до річної фінансової звітності - річна до 20 лютого

6 - « Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість « - щомісячно до 20 числа

7- « Звіт про капітальні інвестиції « - щоквартально до 25 числа та річна не пізніше 20 лютого

8 - Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію( знос ) - річна до 20 лютого

9 - « Звіт про основні показники діяльності підприємства « - річна до 20 лютого

Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність (управління технологічними процесами, матеріально-технічне та кадрове забезпечення тощо). Підприємство самостійно складає виробничу програму та розраховує тарифи на послуги централізованого теплопостачання, подає їх на розгляд та затвердження виконкому міської ради. Підприємство самостійно укладає договори із споживачами послуг.

На КП “Костопількомуненергія” застосовується паперовий спосіб та автоматизований спосіб обробки інформації, тобто облік не є повністю автоматизованим, що значно підвищує ризик контролю.

Для того, щоб у загальному дізнатися, на якому рівні працює досліджуване підприємство, проведемо аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності у наступній таблиці.

Таблиця 1.1 Основні техніко - економічні показники діяльності КП “Костопількомуненергія”за 2009 - 2010 роки

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

темп росту, (%)

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

78

74

-4

94,87

Обсяг фактично виготовленої продукції, тис. грн.

10375

12270

1895

118,27

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

10375

12270

1895

118,27

Продуктивність праці, тис. грн./чол.

133,01

165,81

32,8

124,66

Фонд оплати праці, тис. грн.

1512,2

1910,5

398,3

126,34

Середньорічна заробітна плата, тис. грн./чол.

19,39

25,82

6,43

133,16

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати

х

0,94

Вартість майна підприємства, тис. грн.

9406

11295

1889

120,08

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

3907

4965,5

1058,5

127,09

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

2,66

2,47

-0,19

92,86

Операційні витрати, тис. грн.

108

67

-41

62,04

Питомі витрати на 1 грн., грн./грн.

0,01

0,005

-0,095

5

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2130

2557

427

120,05

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

440

1822

1382

414,09

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

151

-

-

-

Для проведення аналізу, варто скористатись наступними формулами:

, тис. грн./чол. (1.1.1)

, тис. грн./чол. (1.1.2)

(1.1.3)

, тис. грн. (1.1.4)

, грн./грн. (1.1.5)

, грн./грн. (1.1.6)

Отже, у 2010 році середньооблікова чисельність працюючих становить 74 чол., що на 4 чол. менше, ніж у 2009 році . Це явище оцінюється негативно, адже говорить про те, що підприємство має у 2010 році менше коштів для виплати заробітної плати, надає менше робочих місць. На спад даного показника могло вплинути скорочення планових обсягів виробництва у зв'язку з сезоном. Але з іншої сторони, скорочуючи чисельність працюючих, підприємство зменшує власні витрати на оплату праці, що є позитивним.

У 2010 році зріс показник обсягу фактично виготовленої продукції на 18,27% (118,27% - 100%). Це оцінюється позитивно, адже у підприємства стало більше замовлень. Показник обсягу фактично виготовленої продукції дорівнює доходу від реалізації продукції, так як продукція не зберігається на складі.

Причиною такої динаміки даного показника є збільшення продуктивності праці у 2010 році на 32,8 тис. грн./чол., що є позитивним явищем покращення умов праці.

У 2010 році підприємство збільшило фонд оплати праці на 398,3 тис. грн. або на 26,34% (126,34% - 100% ), це говорить про збільшення коштів підприємства, що є позитивним. Середня заробітна плата одного працівника зростає у 2010 році на 6,43 тис. грн. або на 133,16% і становить 25,82 тис. грн. в рік. Це для підприємства є перевагою, адже позитивно впливає на умови праці для працівників і стимулює їх до праці, покращення трудової дисципліни.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої зарплати становить 0,94, що менше 1, але цей показник є незначний і говорить про те, що продуктивність праці зростає швидшими темпами, ніж середня заробітна плата.

У 2010 році спостерігається збільшення вартості майна підприємства на 1889 тис. грн., що на 20,08% (120,08% - 100%) більше попереднього звітного періоду. Для підприємства таке збільшення є позитивним.

Середньорічна вартість основних засобів збільшилась у 2010 році на 1058,5 тис. грн. і становила 4965,5 тис. грн., що на 27,09 % (127,09% - 100%) більше, ніж у 2009 році, коли цей показник становив 3907 тис. грн.. Збільшення цього показника оцінюється позитивно.

У 2010 р., порівняно з 2009 р., впав показник фондовіддачі на 0,19 %, і становив 2,47 грн./грн., а це означає, що у 2010 р. на гривню основних засобів виготовляється на 0,19 грн. менше продукції, ніж у 2009 р., коли фондовіддача становила 2,66 грн./грн., а отже, основні засоби використовуються менш ефективно.

У 2010 році спостерігається зменшення операційних витрат на 41тис. грн., що є позитивним явищем.

Питомі витрати на 1 грн. зменшились на 95 % і становили у 2010 році 0,095 грн./грн.. Для підприємства таке явище є позитивним.

Необхідно відзначити негативну динаміку у 2010 році до збільшення дебіторської (на 20,05%) та кредиторської (на 314,09%) заборгованостей по підприємству.

У 2010 році показник чистого прибутку впав, і в 2010 ми спостерігаємо збиток у розмірі 625 тис грн. Це оцінюється негативно.

1.2 Характеристика галузі діяльності КП “Костопількомуненергія”

Основним предметом діяльності підприємства є виробництво, транспортування та розподіл теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання об'єкта житлово-комунального, соціально-технічного та іншого призначення, видача технічних умов на опалення та гаряче водопостачання, виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту котелень, теплових мереж, вузлів обліку та інших споруд, встановлення, ремонт, наладка, підготовка до повірки приладів обліку теплової енергії та інших вимірювальних приладів, газомонтажні роботи. Отже, КП “Костопількомуненергія” здійснює комунальні послуги.

Варто проаналізувати розвиток галузі, у якій функціонує підприємство, як по Україні, так і по Рівненській області зокрема.

Таблиця 1.2 Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2004-2009 роки

Рік

Одиниця виміру

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Промисловість

2004

млн.грн.

65430,2

400757,1

у % до підсумку

16,3

100

в т. ч. по Рівненській області

1431444,0

4291,813

у % до підсумку

33,3

100

2005

млн.грн.

74615,6

468562,6

у % до підсумку

15,9

100

в т. ч. по Рівненській області

1512923,5

5148,767

у % до підсумку

29,4

100

2006

млн.грн.

101185,3

551729

у % до підсумку

18,3

100

в т. ч. по Рівненській області

1906256,2

6303,473

у % до підсумку

30,2

100

2007

млн.грн.

130565,4

717076,7

у % до підсумку

18,2

100

в т. ч. по Рівненській області

2333468,8

8158,644

у % до підсумку

28,6

100

2008

млн.грн.

162813,7

917035,5

у % до підсумку

17,8

100

в т. ч. по Рівненській області

2926641,7

10623,865

у % до підсумку

27,6

100

2009

млн.грн.

180041,5

806550,6

у % до підсумку

22,3

100

в т. ч. по Рівненській області

2700835,5

8989,171

у % до підсумку

30,0

100

Як показують проведені дослідження у період з 2004-2009 роки рівень розвитку виробництва та розподілення електроенергії, газу та води зростав.

Аналогічною є ситуація у розвитку галузі і по Рівненській області. Винятком став 2009 рік. Причиною цього могла стати світова економічна криза, яка вплинула і на розвиток промисловості в цілому. Варто зазначити, що найбільшою частка досліджуваної галузі у промисловості була в 2004 році і становила 33,3%, найнижчою - 2004 р - 27,6%.

Як бачимо, потреба у продукції, яку пропонує КП «Костопількомуненергія» зростає з кожним роком як по Україні, так і в Рівненській області зокрема.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства

Розділ 2.1 Аналіз майна та джерел коштів підприємства

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки майна підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є ф. № 1 “Баланс”.

Підсумок за статтями балансу свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

В процесі господарської діяльності величина активів та їх структура постійно змінюється, тому в процесі аналізу активів підприємства потрібно дослідити зміни в їх складі, структурі та оцінити їх.

Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок доцільно провести в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз структури і динаміки майна КП “Костопількомуненергія” за 2009 - 2010 роки тис.грн.

Показники

2009 рік

2010 рік

з/п

 

 

 

за сумою,

Тр., (%)

 

 

 

 

(+, -)

1.

Необоротні активи, всього

6166

6694

529

108,56

- у % до вартості майна

65,55

59,27

-6,28

-

в т.ч.:

 

 

 

 

1.1.

Нематеріальні активи

595

560

-35

94,12

- у % до необоротних активів

9,65

8,37

-1,28

-

- у % до вартості майна

6,33

4,96

-1,37

-

1.2.

Незавершене будівництво

1376

398

-978

28,92

- у % до необоротних активів

22,32

5,95

-16,37

-

- у % до вартості майна

14,63

3,52

-11,11

-

1.3.

Основні засоби

4195

5736

1541

136,73

- у % до необоротних активів

68,03

85,69

17,66

-

 

- у % до вартості майна

44,59

50,78

6,19

-

2.

Оборотні активи, всього

3235

4592

1357

141,95

- у % до вартості майна

34,39

40,66

6,27

-

в т.ч.:

 

 

 

 

2.1.

Запаси, всього

215

181

-34

84,19

- у % до оборотних активів

6,65

3,94

-2,71

-

- у % до вартості майна

2,29

1,6

-0,69

-

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2130

2557

427

120,05

- у % до оборотних активів

65,84

55,68

-10,16

-

- у % до вартості майна

22,65

22,64

-0,01

-

2.3.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

30

711

681

2370

- у % до оборотних активів

0,93

15,48

14,55

-

- у % до вартості майна

0,32

6,29

5,97

-

2.4.

Грошові кошти та їх еквіва-ленти

778

842

64

108,23

- у % до оборотних активів

24,05

18,34

-5,71

-

- у % до вартості майна

8,27

7,45

-0,82

-

2.5.

Інші оборотні активи

82

301

219

367,07

- у % до оборотних активів

2,53

6,55

4,02

-

- у % до вартості майна

0,87

2,66

1,79

-

3.

Витрати майбутніх періодів

5

9

4

180

- у % до вартості майна

0,05

0,08

0,03

-

4.

Вартість майна, всього

9406

11295

1889

120,08

Аналізуючи вищенаведені дослідження, ми приходимо до висновку, що загалом по підприємству спостерігається збільшення вартості майна на 1889 тис. грн.(на 20,08%), яка у 2010 році становила 11295 тис. грн., що оцінюється позитивно, так як може свідчити про розширення діяльності та виробничих можливостей підприємства. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення величини необоротніх активів на 529 тис.грн (на 8,56%), оборотніх активів на 1357 тис.грн (на 41,95%), при чому величина інших оборотніх активів зросла у 3 рази,порівняно з попереднім роком і становить 301 тис.грн, витрат майбутніх періодів на 4 тис грн. (80%).

Для наглядності зобразимо структуру активів підприємства у вигляді діаграм.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1 Структура активів підприємства у 2009 році

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.2 Структура активів підприємства у 2010 році

Як видно із рисунків 2.1. та 2.2. частка оборотних активів у 2010 році зросла на 6,27 відсоткових пункти, що є позитивною тенденцією.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.2.3 Динаміка активів КП «Костопількомуненергія» за 2009-2010 роки

Найбільшу питому вагу в загальній вартості майна підприємства займають основні засоби, їх частка у 2010 році зросла на 6,19 відсоткових пункти. Це свідчить про орієнтацію на створення довгострокових умов для розширення основної діяльності підприємства.

Варто також відзначити про зменшення частки нематеріальних активів у вартості майна підприємства на 1,37 відсоткових пункти.

Варто зауважити про відсутність у складі активів підприємства довгострокових фінансових інвестицій як у попередньому, так і звітному році, що свідчить про відсутність інвестиційної спрямованості КП «Костопількомуненергія».

Темп росту оборотних активів (141,95%) перевищує темпу росту необоротних активів (108,56%), що є позитивним явищем у діяльності підприємства. Це може свідчити про збільшення обсягів виробництва та швидкості виробничого процесу у звітному періоді.

Проаналізуємо динаміку активів підприємства за 2009-2010 роки.

Варто відзначити, шо досить значним було збільшення довгострокової дебіторської заборгованості - трохи більше, ніж у 23 рази (681тис.грн).Це може свідчити про розширення кола контрагентів, що є позитивним для діяльності підприємства.

Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів за даними пасиву балансу. Дане дослідження узагальнено і наведено у наступній таблиці.

Таблиця 2.2 Аналіз структури і динаміки джерел коштів КП «Костопількомуненергія» за 2009 - 2010 роки тис.грн

 

 

 

 

Відхилення

Показники

2009 рік

2010 рік

з/п

 

 

 

за сумою,

Тр., (%)

 

 

 

 

(+, -)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

8489

8777

288

103,39

- у % до вартості майна

90,25

77,71

-12,54

-

в т.ч.:

 

 

 

 

1.1.

Статутний капітал

6864

7812

948

113,81

- у % до власного капіталу

80,86

89,01

8,15

-

- у % до вартості майна

72,97

69,16

-3,81

-

1.2.

Додатковий вкладений капітал

593

560

-33

94,44

- у % до власного капіталу

6,99

6,38

-0,61

-

- у % до вартості майна

6,3

4,96

-1,34

-

1.3.

Інший додатковий капітал

9

7

-2

77,78

- у % до власного капіталу

0,11

0,08

-0,03

-

- у % до вартості майна

0,09

0,06

-0,03

-

1.4.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1023

398

-625

38,91

- у % до власного капіталу

12,05

4,53

-7,52

-

- у % до вартості майна

10,88

3,52

-7,36

-

2.

Поточні зобов'язання, всього

917

2518

1601

274,59

- у % до вартості майна

9,75

22,29

12,54

-

в т.ч.:

 

 

 

 

2.1.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

440

1822

1382

414,09

- у % до поточних зобов'язань

47,98

72,36

24,38

-

- у % до вартості майна

4,68

16,13

11,45

-

2.2.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

214

305

91

142,52

- у % до поточних зобов'язань

23,34

12,11

-11,23

-

- у % до вартості майна

2,28

2,7

0,42

-

2.3.

Інші поточні зобов'язання

263

391

128

148,67

- у % до поточних зобов'язань

28,68

15,53

-13,15

-

- у % до вартості майна

2,79

3,46

0,67

-

3.

Вартість майна, всього

9406

11295

1889

120,08

Варто зауважити, що загалом вартість майна збільшується на 1889 тис.грн (на 20,08%), що позитивно впливає на діяльність підприємства і свідчить про його платоспроможність та зростання ділової активності.

Доцільно наголосити на збільшенні величини поточних зобов'язань на 1601тис.грн ,( 274,59%). У звітному році на 1382тис.грн (414,09%) збільшилась величина кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Проаналізуємо динаміку структури майна підприємства у 2009 2010роках

фінансовий стан майно ліквідність

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.4 Динаміка структури майна КП «Костопількомуненергія» у 2009 - 2010 роках

Поточні зобов'язання за розрахунками зросли на 91 тис.грн (42,52%) і становлять у звітному році 305 тис.грн, що може свідчити про розширення діяльності підприємства. Вартість інших поточних зобов'язань збільшилась на 128 тис. грн. (48,67%), що послужило ще одним фактором збільшення вартості майна. Основну суму залучених коштів підприємства становить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, частка яких виросла у 2010 році на 24,38 в. п. до 72,36%; найменшу частку займають Поточні зобов'язання за розрахунками, всього 12,11%, що на 11,23в. п. менше попереднього року.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.5 Структура джерел формування коштів підприємства у 2009 році

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.6 Структура джерел формування коштів підприємства у 2010 році

У 2010 році спостерігається позитивне зростання власного капіталу на 288 тис грн. (3,39%) порівняно з 2009 роком, причиною цього є збільшення величини статутного капіталу з 6864тис.грн до 7812 тис.грн. Негативним явищем для підприємства є значне зменшення нерозподіленого прибутку у звітному році - на 625 тис.грн (38,91%), порівняно з минулим 2009 роком.

Далі доцільно провести оцінку ліквідності балансу. Для цього необхідно класифікувати активи за ступенем ліквідності, а пасиви - за терміновістю погашення зобов'язань.

Ліквідність балансу - це здатність підприємства погашати власні зобов'язання певного ступеня їх терміновості коштами відповідного ступеня їх ліквідності.

Основне завдання аналізу ліквідності балансу -- перевірити синхронність надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства розраховуватися за зобов'язаннями власним майном у визначені періоду часу.

Для оцінки ліквідності балансу необхідно за даними балансу провести класифікацію активів за ступенем ліквідності, а пасиви - за терміновістю погашення зобов'язань.

Від ліквідності балансу треба відрізняти ліквідність активів, тобто можливість перетворення будь-якого з них на гроші. Рівень ліквідності активів пов'язаний із часом, необхідним для перетворення їх у грошові засоби. Чим менше часу необхідно для перетворення даного виду активів у гроші, тим вища його ліквідність.

Найліквіднішою є готівка (або сальдо балансового рахунка 311 “Поточні рахунки в національній валюті”). Наступним за рівнем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки у разі необхідності їх швидко можна реалізувати.

Дебіторська заборгованість - це теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.

Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші спочатку треба їх продати.

Короткострокові зобов'язання - це борги, строк погашення яких не перевищує одного року. Коли настає строк платежу, у підприємства має бути достатньо грошей для сплати.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів з активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, об'єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, і розташованими в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків. Аналіз ліквідності полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності і розташованих в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків. Залежно від рівня ліквідності активи поділяються на групи, наведені в табл. 2.3

Таблиця 2.3 Групування активів підприємства

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Характеристика

Високо-ліквідні

А1

р. 220 - р. 240

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

Швидко-ліквідні

А2

р. 150 - р. 210

Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

Повільно-ліквідні

А3

р. 100 - р. 140, р.250, р.270

Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув), витрати майбутніх періодів

Важко-ліквідні

А4

р.080, р. 275

Активи, що передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік), необоротні активи та групи вибуття

Примітка: р. 220 - рядок 220

Групування зобов'язань підприємства за строками їх погашення наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Групування зобов'язань підприємства

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Характеристика

Найбільш термінові

П1

р. 530- р. 610

Поточні зобов'язання за розрахунками

Короткострокові

П2

р. 500- р. 520

Короткострокові кредити та позикові кошти

Довгострокові

П3

р. 480

Довгострокові зобов'язання

Постійні

П4

р. 380, р. 430, р. 630

Зобов'язання перед власниками з формування власного капіталу

При проведенні аналізу ліквідності балансу слід сформувати наступну таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз ліквідності балансу підприємства тис.грн.

Активи

2009 рік

2010 рік

Пасиви

2009 рік

2010 рік

Платіжний надлишок (+) або нестача (-)

на кінець 2009 р.

на кінець 2010 р.

Високоліквідні

778

842

Найбільш термінові

917

2518

-139

-1676

Швидколіквідні

2160

3268

Короткострокові

-

-

+2160

+3268

Повільноліквідні

302

491

Довгострокові

-

-

+302

+491

Важколіквідні

6166

6694

Постійні

8489

8777

-528

-2083

Баланс

9406

11295

Баланс

9406

11295

-

-

Баланс буде абсолютно ліквідним за виконання таких умов:

А1 П1;

А2 П2; (1)

А3 П3;

А4 П4.

Для підприємства ми встановили, що А1 < П1 на 139 тис. грн.. у 2009 році, ніж у 2010, що це є негативне явище, так як високоліквідних коштів підприємства не вистачить, щоб покрити найбільш термінові поточні зобов'язання. Спостерігається негативна тенденція до збільшення у 2010 році цієї недостачі, яка становить 1676 тис. грн..

Факт А2 ? П2 у 2009 році на 2160 тис. грн., а на кінець 2010 року - на 3268 тис. грн. свідчить про позитивний вплив для підприємства, адже швидколіквідних коштів повністю вистачає для погашення короткострокових зобов'язань.

А3 > П3 на кінець 2009 року на 302 тис. грн., а на кінець 2010 року - на 491 тис. грн.. це є позитивним явищем для діяльності підприємства.

У 2009 році А4 > П4 на 528 тис.грн, проте у 2010 ситуація ще покращилась і А4<П4 на 2083 тис.грн., що свідчить про те ,що формування власного капіталу зростає у 2010 році більшою мірою, ніж важколіквідні (необоротні) активи.

Загалом можна стверджувати, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним з точки зору високоліквідних коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань, але є достатньо ліквідним з точки зору всіх інших груп активів для погашення всіх інших груп зобов'язань.

Підприємство покращує свій фінансовий стан, щоб бути більш платоспроможним і мати можливість погашати всі першочергові платежі.

Наступним етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність - можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов'язання.

Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов'язань.

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати наступні коефіцієнти:

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- коефіцієнт швидкої ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна інформація наведена у ф. №1 “Баланс”.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань: Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (2):

(2)

де: ОА - оборотні активи,

ПЗ - поточні зобов'язання.

Позитивна динаміка коефіцієнта поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) - враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою (3):

(3)

де З - запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1- 1,5. Проте, ця оцінка умовна. Наприклад, якщо даний коефіцієнт дорівнює 0,6, то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 60 коп. ліквідних активів, що звичайно є негативним явищем.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (4):

(4)

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 - 0,25.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проводиться в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 Аналіз динаміки відносних показників ліквідності

Показники

Нормативне значення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1. Оборотні активи, тис. грн.

х

3235

4592

1357

141,95

2. Запаси, тис. грн.

х

215

181

-34

84,19

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.

х

778

842

64

108,23

4. Поточні зобов'язання, тис.грн.

х

917

2518

1601

274,59

5. Коефіцієнт поточної ліквідності, грн/грн

2

3,53

1,82

-1,71

51,56

6. Коефіцієнт швидкої ліквідності, грн/грн

1-1,5

3,29

1,75

-1,54

53,19

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, грн/грн

0,2-0,35

0,85

0,33

-0,52

38,82

Отже, коефіцієнт поточної ліквідності у 2010 році становить 1,82 грн./грн. і не досягає нормативного значення Це оцінюється позитивно і свідчить про прагнення підприємства зміцнити свої фінансові можливості.

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2010 році становить 1,75 грн./грн., а отже на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має 1,75 грн. ліквідних активів для її погашення. Цей показник за даними підприємства вище нормативного значення, що є позитивним для підприємства і говорить про якість оборотних активів.

Спостерігається негативна тенденція до спадання коефіцієнтів поточної та швидкої ліквідності на 1,71 грн./грн. та 1,54 грн./грн. відповідно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить у 2010 році 0,33 грн./грн., що на 0,52 грн./грн. менше попереднього року, і є в межах нормативного значення. Що є позитивним явищем для підприємства.

Динаміку цих показників можна розглянути на рис. 2.7.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.7 Динаміка коефіцієнтів ліквідності

Необхідно провести факторний аналіз даних показників ліквідності і з'ясувати причини негативних явищ, за допомогою наступних таблиць.

Таблиця 2.7 Вихідні дані для факторного аналізу коефіцієнта поточної ліквідності КП «Костопількомуненергія»

Показники

Умовні позначення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

За сумою (+,-)

Темп росту, %

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

у

3,53

1,82

-1,71

51,56

Оборотні активи (ОА), тис.грн.

х1

3235

4592

1357

141,95

Поточні зобов'язання (ПЗ), тис. грн.

х2

917

2518

1601

274,59

Таблиця 2.8 Метод ланцюгових підстановок

№ підстановки

Зміна ОА, тис. грн.

Зміна ПЗ, тис. грн.

Методика розрахунку

Розмір впливу

«0»

3235

917

3235 / 917 = 3,53

-

«1»

4592

917

4592 / 917 = 5,01

1,48

«2»

4592

2518

4592/2518 = 1,82

-3,19

Загальний розмір впливу

-1,71

Отже, як можна спостерігати, внаслідок збільшення оборотних активів коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 1,48 в.п.

Зміна (збільшення) ж поточних зобов'язань у 2010 році негативно вплинула на значення коефіцієнта і призвела до його зниження на 3,19.

Загальний вплив факторів негативний і становить -1,71, що дорівнює абсолютному відхиленню результуючого показника.

Метод відносних різниць

Вплив зміни оборотних активів на значення коефіцієнта поточної ліквідності

Вплив зміни поточних зобов'язань на значення коефіцієнта:

Загальний вплив факторів на результуючий показник

Отже, збільшення оборотних активів вплинуло позитивно і призвело до збільшення коефіцієнта поточної ліквідності на 1,45. Збільшення поточних зобов'язань посприяло зменшенню результуючого показника на 3,19.

Таким чином загальний вплив двох факторів становить -1,71, що відповідає раніше знайденому значенню.

Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу коефіцієнта швидкої ліквідності КП «Костопількомуненергія»

Показники

Умовні позначення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

За сумою (+,-)

Темп росту, %

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)

у

3,29

1,75

-1,54

53,19

Оборотні активи (ОА), тис.грн.

х1

3235

4592

1357

141,95

Запаси, тис. грн.

х2

215

181

-34

84,19

Поточні зобов'язання (ПЗ), тис. грн.

х3

917

2518

1601

274,59

Таблиця 2.10 Метод ланцюгових підстановок

№ підста-новки

Зміна ОА, тис. грн.

Зміна запасів, тис. грн.

Зміна ПЗ, тис. грн.

Методика розрахунку

Розмір впливу

«0»

3235

215

917

(3235 - 215)/ 917 = 3,29

-

«1»

4592

215

917

(4592 - 215)/ 917 = 4,77

1,48

«2»

4592

181

917

(4592 -181)/ 917 = 4,81

0,04

«3»

4592

181

2518

(4592 - 181)/ 2518 = 1,75

-3,06

Загальний розмір впливу

-1,54

Отже, збільшення вартості оборотних активів позитивно позначилося на значенні коефіцієнта, яке зросло на 1,48. Зменшення запасів також вплинуло позитивно, адже результуючий показник зріс ще на 0,04. Негативним для коефіцієнта стало збільшення поточних зобов'язань, внаслідок чого він знизився на 3,06.

Загальний вплив факторів на коефіцієнт швидкої ліквідності негативний і становить 1,54, що дорівнює абсолютному відхиленню по даному показнику.

Метод відносних різниць:

Вплив зміни оборотних активів на значення коефіцієнта швидкої ліквідності

Вплив зміни запасів на значення коефіцієнта

Вплив зміни поточних зобов'язань на результуючий показник

Загальний вплив факторів на результуючий показник

Отже, як можемо спостерігати, збільшення оборотних активів призвело до зростання показника на 1,38. Зменшення запасів підприємства справило негативний вплив на результуючий показник, який в результаті зменшився на 1,9. Внаслідок зростання поточних зобов'язань коефіцієнт швидкої ліквідності зазнав спаду на 1,54. Загальний розмір впливу негативний і дорівнює -1,54 і дорівнює абсолютному відхиленню по даному показнику.

Далі проводимо аналіз фінансової стійкості підприємства.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами.

Аналіз фінансової стійкості за допомогою абсолютних показників зводиться до визначення типу фінансової стійкості.

Існують такі типи фінансової стійкості підприємства:

1. Абсолютна фінансова стійкість виникає у тому випадку, коли на підприємстві власні оборотні кошти повністю забезпечують запаси.

2. Нормальна фінансова стійкість характеризує стан, коли запаси забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами.

3. Нестійкий фінансовий стан характеризується тим, що зберігається можливість відновлення платоспроможності підприємства. Нестійкий фінансовий стан відображає ситуацію, коли запаси забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позичок.

4. Кризовий фінансовий стан виникає на підприємстві у випадках, коли запаси не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Наявність власних обігових коштів означає не лише здатність сплатити поточні борги, а й можливість розширення виробництва.

Власні оборотні кошти можуть розраховуватися двома способами (9), (10):

(9)

(10)

де ОА - підсумок ІІ розділу активу балансу «Оборотні активи»;

ВМП - підсумок ІІІ розділу активу балансу «Витрати майбутніх періодів»;

ПЗ - підсумок ІV розділу пасиву балансу «Поточні зобов`язання»;

ДМП - підсумок V розділу пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів»;

ВК - підсумок І розділу пасиву балансу «Власний капітал»;

ЗНВП - підсумок ІІ розділу пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів»;

ДЗ - підсумок ІІІ розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов`язання»;

НА - підсумок І розділу активу балансу «Необоротні активи».

Значення величини власних оборотних коштів є позитивним явищем для підприємства.

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства складемо наступну таблицю.

Таблиця 2.11 Визначення типу фінансової стійкості підприємства

Тип фінансової стійкості

Умови виникнення

Фактичні дані

Оцінка фінансового стану

2009 рік

2010 рік

Абсолютна фінансова стійкість

З < ВОК

215<2323

181<2083

платоспроможність підприємства гарантована

Нормальна фінансова стійкість

З < ВОК + ДК

215<2323

181<2083

платоспроможність підприємства гарантована

Нестійкий фінансовий стан

З < ВОК+ДК+КК

215<2323

181<2083

платоспроможність підприємства порушена, але її можна відновити

Кризовий фінансовий стан

З > ВОК+ДК+КК

215<2323

181<2083

підприємству загрожує банкрутство

Порядок визначення типу фінансової стійкості за допомогою деталізації кожного складового показника наведено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.12 Визначення типу фінансової стійкості підприємства за допомогою деталізації кожного складового показника тис.грн

Показники

2009 рік

2010 рік

1. Величина власного оборотного капіталу (ВОК)

2323

2083

2. Розмір довгострокових зобов'язань

-

-

3. Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (ВОК + довгострокові зобов'язання)

2323

2083

4. Короткострокові кредити

-

-

5. Загальний розмір основних джерел покриття запасів

2323

2083

6. Запаси

215

181

7. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів

2538

2264

8. Тип фінансової стійкості

абсолютна фінансова стійкість

Отже, тип фінансової стійкості КП “Костопількомуненергія” - абсолютна фінансова стійкість і в 2009, і в 2010 році. Це позитивне явище, оскільки підприємство має змогу забезпечити запаси лише сумою власних оборотних коштів.

По надлишку власних оборотних коштів спостерігається динаміка до зниження, що є негативним явищем і наслідком зниження величини запасів, хоча цей надлишок не значний: 2538 тис. грн. у 2009 році та 2264 тис. грн. у 2010 році.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників доцільно розрахувати наступні показники фінансової стійкості:

1. коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) визначається за формулою (5):

(5)

де ВК - власні кошти (І+ІІ+V розділ пасиву балансу);

ВМ - вартість майна.

Позитивна динаміка коефіцієнта фінансової незалежності до зростання.

2. коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до коефіцієнта автономії.

Позитивна динаміка цього коефіцієнта до зменшення.

Нормативне значення - менше 2,0.

3. коефіцієнт фінансової стійкості визначається за формулою (6):

(6)

де ВК - власні кошти (І+ІІ+V розділ пасиву балансу);

ЗК - залучені кошти (ІІІ+ІV розділ пасиву балансу).

Нормативне значення - більше 1.

Позитивна динаміка цього коефіцієнта до зростання.

4. коефіцієнт концентрації залученого капіталу характеризує частку залученого капіталу у загальній величині капіталу підприємства та визначається за формулою (7):

(7)

Нормативне значення - менше 0,5.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта: до зменшення.

5. коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує ступінь мобільності використання підприємством власних обігових коштів. Даний коефіцієнт розраховується як відношення власних оборотних коштів до суми джерел власних коштів підприємства (8):

(8)

де ВОК - власні оборотні кошти ,

ВК - власні кошти (І+ІІ+V розділ пасиву балансу)

Нормативне значення - більше 0,1.

Позитивна динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу - до зростання.

Обчислимо відносні показники фінансової стійкості підприємства та проведемо їх аналіз в наступній таблиці 2.10.

Таблиця 2.13 Параметричний аналіз фінансової стійкості КП “Костопількомуненергія” за 2009 - 2010 роки

Показники

Нормативне значення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр.,(%)

1. Джерела власних коштів (І+ІІ+V розділ пасиву балансу), тис. грн.

х

8489

8777

288

103,39

2. Позикові кошти (ІІІ+ІV розділ пасиву балансу), тис. грн.

х

917

2518

1601

274,59

3. Валюта балансу, тис. грн.

Ч

9406

11295

1889

120,08

4. Власні оборотні кошти, тис. грн.

Ч

2323

2083

-240

89,67

5. Коефіцієнт фінансової незалежності, грн./грн.

0,5

0,9

0,78

0,12

86,67

6. Коефіцієнт фінансової залежності, грн./грн.

< 2

1,1

1,3

0,2

118,18

7. Коефіцієнт фінансової стійкості, грн./грн.

> 1

9,26

3,49

-5,77

37,69

8.Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, грн./грн.

< 0,5

0,11

0,29

0,18

263,64

9.Коефіцієнт маневреності власного капіталу, грн./грн.

> 0,1

0,27

0,24

-0,03

88,89

Для більш точної наочності динаміки показників фінансової стійкості у 2009-2010 роках, представлений наступний рис. 2.8

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.8. Динаміка показників фінансової стійкості підприємства у 2009 2010 роках.

Коефіцієнт фінансової незалежності обох років більше нормативного значення 0,5 і сягає у 2009 р. 0,9, а у 2010 р. - 0,78, що оцінюється позитивно, оскільки говорить про достатньо високий рівень фінансової незалежності підприємства. Також позитивною є динаміка даного коефіцієнта до зростання.

Спостерігається позитивна динаміка коефіцієнта фінансової залежності до зменшення із 1,1 у 2009 році до 1,3 у 2010 році. Показник знаходиться в межах норми. Це говорить про допустимий рівень фінансової залежності, що є позитивним.

У 2010 році коефіцієнт фінансової стійкості становив 3,49, що на 37,69% менше, ніж у попередньому році, коли він дорівнював 9,26. Це є негативним для підприємства, хоча показник залишився в межах норми більше 1, що є плюсом для підприємства.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу становить у 2010 р. 0,29. Це оцінюється позитивно, хоча це означає, що частка залучених коштів у вартості майна підприємства зросла порівняно з попереднім роком.

У 2010 році спостерігається незначна негативна динаміка до зменшення коефіцієнта маневреності власного капіталу, який становив 0,24, що на 0,03 менше, ніж у 2009 році. Це свідчить про зниження ступеня мобільності використання підприємством власних обігових коштів. Хоча позитивно впливає на діяльність підприємства коливання значень даного показника у межах норми - більше 0,1, - згадана мобільність на достатньому рівні

Розділ 2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду. У величні фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності суб'єкта господарювання: технологія і організація виробництва, система внутрішнього і зовнішнього управління, особливості діяльності. І результатом такої діяльності є її економічний підсумок у грошовій формі - прибуток або збиток.

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Такий аналіз може виступати інструментом прогнозування окремих показників діяльності підприємства.

Джерелом інформації для аналізу динаміки фінансових результатів підприємства є ф. № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Таблиця 2.14. Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності КП “Костопількомуненергія”за 2009 - 2010 роки тис.грн

 

 

 

Відхилення

 

2009 рік

2010 рік

Показники

 

 

за сумою,

Тр., (%)

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10375

12270

1895

118,27

Податок на додану вартість

1729

2045

316

118,28

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

8646

10225

1579

118,26

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

7991

10012

2021

125,29

Валовий прибуток (збиток)

655

213

-442

32,52

Інші операційні доходи

280

6

-274

2,14

Адміністративні витрати

354

438

84

123,73

Витрати на збут

187

236

49

126,2

Інші операційні витрати

108

67

-41

62,04

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)

286

-522

-808

-182,52

Інші доходи

18

61

43

338,89

Інші витрати

31

109

78

351,61

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)

273

-570

-843

-208,79

Податок на прибуток від звичайної діяльності

122

55

-67

45,08

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (збиток)

151

-625

-776

-413,91

Чистий прибуток (збиток)

151

-625

-776

-413,91

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2010 році збільшилась на 1895 тис. грн. і становить 12270 тис. грн. Таке збільшення оцінюється позитивно, адже у підприємства стали більше купувати продукції. Наслідком такого зростання стало і збільшення обсягу податку на додану вартість у 2010 році на 316 тис. грн.

У 2010 році спостерігається збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1579 тис. грн., що на 18,26% (118,26% - 100% ) більше попереднього року. Таке явище оцінюється позитивно.

Собівартість реалізованої продукції збільшилась у 2010 році на 2021 тис. грн., що пов'язано зі збільшенням обсягів реалізації.

Валовий прибуток знизився у 2010 році на 32,52% і становить 213 тис. грн.. тенденція до зниження є негативною.

Інший операційний дохід зменшився на 2,14% або на 274 тис. грн., що оцінюється негативно.

У звітному році спостерігається тенденція до збільшення адміністративних витрат (123,73%), витрат на збут (126,2%), що може свідчити про збільшення ділової активності підприємства на ринку, збільшення кількості реалізованої продукції порівняно з минулим роком. У 2010 році інші операційні витрати зменшились на 41 тис. грн. і становлять 67 тис. грн..

Фінансовий результат від операційної діяльності у 2009 році - прибуток 286 тис. грн., у 2010 році - збиток 522 тис. грн.. Така тенденція негативна, адже підприємство потерпає у 2010 році збитки операційної діяльності, що пов'язано передусім зі зменшенням іншого операційного доходу.

У 2010 році спостерігається зміна інших доходів у сторону збільшення на 338,89% - більш, ніж у 3 рази. Це позитивне явище, яке говорить про ефективну інвестиційну діяльність підприємства.

Спостерігається негативна динаміка інших витрат до збільшення у 2010 році на 351,61% - більш ніж як в 3 рази, що становить 109 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в 2009р прибуток - 273 тис.грн, а в 2010р - збиток 570 тис.грн. Така тенденція негативна, бо підприємство потерпає збитки.

Фінансовий результат від звичайної діяльності, як і показник чистого прибутку, становить в 2009 р прибуток 151 тис. грн., а в 2010р - збиток за сумою 625 тис.грн. Така тенденція негативна.

Податок на прибуток від звичайної діяльності в звітному році зменшився на 67 тис. грн. Що у % - 54,92 (100% - 45,08%)

В цілому по підприємству можна сказати, що у діяльності товариства спостерігається збільшення доходу від реалізації продукції, та чистого доходу від реалізації.

Необхідно провести аналіз фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності у наступній таблиці.

Таблиця 2.15 Аналіз складу та динаміки фінансових результатів від інвестиційної діяльності КП “Костопількомуненергія”за 2009 - 2010 роки тис.грн

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1. Фінансовий результат від інвестиційної діяльності (р.130 - р.160)(збиток)

-13

-48

-35

369,23

1.1. Інші доходи (р.130)

18

61

43

338,89

1.2. Інші витрати (р.160)

31

109

78

351,61

Як у 2009 році, так і у 2010 фінансовий результат від інвестиційної діяльності є збитком. Це спричинено перевищенням інших витрат над іншими доходами.

У 2010 році величина інших доходів і величина інших витрат зросла. Інші доходи збільшились на 238,89%, і в 2010 році становили 61 тис. грн.., а інші витрати зросли на 251,61% і становили 109 тис. грн..


Подобные документы

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Аналіз активу балансу. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства. Аналіз власних джерел. Аналіз позикових джерел. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [100,9 K], добавлен 21.07.2008

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Характеристика майнового стану ПАТ "НВО Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", джерел його формування. Оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового стану. Факторний аналіз прибутку, ліквідності, рентабельності і платоспроможності.

  курсовая работа [441,6 K], добавлен 24.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.