Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ "Центренерго"

Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.01.2014
Размер файла 192,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

В умовах ринкової економіки та конкуренції все більшого значення набуває аналіз фінансового стану підприємства, так як він являється важливою складовою для прийняття управлінських рішень менеджерами та власниками підприємств. Даний аналіз викликає інтерес кредиторів, постачальників, а найголовніше - інвесторів. З кожним роком його роль зростає і якісний фінансовий аналіз надає можливість оцінити ситуацію на підприємстві, прийняти відповідне рішення і покращити його фінансовий стан.

Однак питання, що стосуються механізму оцінки та розробки комплексної методики діагностування фінансового стану підприємств розроблені недостатньо. Існують значні розбіжності у трактуванні вказаними дослідниками поняття «фінансовий стан підприємства», складу показників, що його визначають та їхніх нормативних значень. На сьогодні кілька методик щодо оцінки фінансового стану підприємства, і вибір найоптимальнішої з них являється одним з найважливіших питань сучасних управлінців.

Актуальність аналізу фінансового стану обумовлюється зростаючими потребами в аналітичних даних про роботу підприємства з боку різних категорій користувачів з метою раціоналізації рішень.

Значну увагу дослідженню фінансового стану підприємства приділили такі вчені, як Чумаченко М.Г., Лагун М.І., Поддєрьогін А.М., Костирко О.Г., Грабовецький Б.Є., Барановський О.І., Павловська О.В., Федотова М.О., Русак Н.О., Шморгун Н.П. та інші.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів комплексної оцінки фінансового стану підприємства, проведення загального аналізу показників на прикладі ПАТ «Центренерго», та обґрунтування напрямків її удосконалення.

Об'єктом є фінансові відносини, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, функціонують і трансформуються за допомогою фінансових механізмів і інструментів.

Предметом є комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Для досягнення визначеної мети курсової роботи нами були поставлені наступні завдання:

- на основі аналізу літературних джерел та наукових напрацювань дослідити сутність поняття «аналізу фінансового стану» підприємства та його значення;

- визначити основні теоретичні аспекти інтегрального підходу до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, здійснити його детальний аналіз;

- визначити організаційно-економічні характеристики обраного для комплексного аналізу фінансового стану підприємства ПАТ «Центренерго»;

- оцінити показники фінансового стану даного підприємства;

- здійснити інтегральну оцінки фінансового стану ПАТ «Центренерго»;

- визначити шляхи удосконалення методик комплексної оцінки підприємства

- розробити напрямки поліпшення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

При написанні курсової роботи застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Аналіз і синтез, індукція і дедукція - для вивчення показників фінансового стану підприємства. Для дослідження впливу чинників на фінансовий стан підприємства застосовувався факторний аналіз. За допомогою методу порівняння досліджувались абсолютні і відносні величини; з використанням методу групування - залежність результативних показників від складових їх формування. Метод порівняння застосовувався і при визначення підходів до поняття «фінансовий стан». Графічний та табличний методи використовувались для наочного зображення показників фінансового стану підприємства.

Інформаційною базою дослідження роботи є статті та публікації періодичних видань, що стосуються тематики оцінки фінансового стану, навчальні посібники з економічного аналізу, фінансового аналізу, нормативно правові акти, а також дані фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за період 2009-2011 рр.

фінансовий ліквідність прибуток

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Фінансовий стан підприємства: поняття та значення

У період нестабільного економічного стану країни фінансовий аналіз займає одне з провідних місць в системі управління фінансами підприємств та у прийнятті рішень щодо покращення фінансового стану підприємства. Особливо в сучасних мінливих умовах господарювання результати аналізу фінансового стану повинні надавати інформацію, не лише про ступінь його життєдіяльності, а й можливість пошуку потужних чинників розвитку підприємства.

Об'єктом фінансового аналізу є конкретно підприємство чи фінансова операція цього підприємства.

Суб'єктами фінансового аналізу виступають аналітики, які аналізують діяльність підприємства [16].

Під предметом фінансового аналізу розуміють господарські процеси підприємств, соціально-економічну ефективність та підсумкові фінансові результати їх діяльності, що складаються під дією об'єктивних і суб'єктивних факторів. Ці фактори відображаються через систему економічної інформації.

До об'єктивних факторів належать фактори зовнішньої дії. Вони постійно впливають на господарську діяльність і відображають, як правило, дію економічних законів. Суб'єктивні фактори пов'язані з конкретною діяльністю людини, цілком і повністю залежать від неї [1].

Проводячи критичний аналіз існуючих підходів до визначення категорії «фінансовий стан підприємства», можна вказати науковців, які у процесі трактування даного поняття намагались найбільш повно та змістовно відобразити його сутність, це - М.Я. Демяненко [4], А.М. Поддєрьогін [15], В.В. Осмоловський [13], Г.В. Савицька [21], А.Д. Шеремет [29], М.А. Болюх [1], О.П. Крайник [9], та ін.

Одне з найповніших визначень поняття «фінансового стану підприємства» наведено у фінансовому словнику-довіднику за редакцією М.Я. Дем'яненка, де серед його характеристик на перший план виступає якісна сторона діяльності підприємства, а саме «Фінансовий стан - це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників, які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями і забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу» [4].

Розглядав категорію «фінансовий стан підприємства» і В.В. Осмоловський, який головним чином також виділив комплексність даного поняття: «Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності комерційних та інших суб'єктів господарювання, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб'єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю» Основну увагу автор звернув не лише на забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, що є важливим, а й на доцільності та ефективності їх розміщення і використання, платоспроможності підприємства та фінансовій стійкості [13].

А.М. Поддєрьогін визначає фінансовий стан як комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Автор досить широко характеризує межі даної дефініції, виходячи із того, що фінансовий стан є результатом не лише аналізу сукупності показників, а і системою виробничо-господарських факторів [15].

У наукових напрацюваннях Г.В. Савицької, сутність поняття «фінансовий стан підприємства», визначає таким чином: «фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу та спроможність суб'єкта до саморозвитку на фіксований момент часу». Особливість даного визначення полягає в тому, що автор уперше визнає фінансовий стан, як економічна категорія, а не комплексне поняття, і підкреслює, що ця категорія відображає стан капіталу та спроможність підприємства до саморозвитку саме на фіксований момент часу, тобто сьогодні і лише, тому що на завтра ситуація уже може бути іншою [21].

Слід згадати і визначення, яке наведено в нормативному акті «Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації № 49/121 від 26.01.2001 р.»: «Сукупність показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів, реальні й потенційні можливості підприємства», тут необхідно зазначити, що воно більшою мірою лише вказує на комплексність цього поняття, оскільки формалізований методичний інструментарій не наводиться [17].

У деяких літературних джерелах поняття «фінансовий стан підприємства», подано у зовсім спрощеному варіанті. Так, на думку А.Д. Шеремета, «фінансовий стан підприємства» виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів підприємства і їхніх джерел. Проте з даного визначення не видно про що можуть свідчити такі співвідношення, а оскільки вони будуть різними навіть в аналогічних підприємств, то доцільно було б на це звернути увагу [29].

Такий автор як М.А. Болюх теж не вдається до детального пояснення категорії: «фінансовий стан підприємства - це результат фінансової діяльності. Він характеризується розмірами коштів підприємств, їх розміщенням та джерелами надходження». З цього визначення не зрозуміло, чому фінансовий стан підприємства є результатом лише його фінансової діяльності, чому він не є результатом також операційної та інвестиційної, і зовсім упускаються якісні характеристики такого поняття [1].

Згідно варіанту О.П. Крайник фінансовий стан підприємства трактується як економічна категорія, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до розширення своєї діяльності [9].

Аналізуючи дані визначення, можна зробити висновок, що сутнісне і змістове наповнення поняття «фінансовий стан підприємства» у переважній більшості тематичних публікацій розкривається саме через сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Він являє собою найважливішу характеристику економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі, яке визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловій співпраці, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів щодо фінансових та інших відносин.

Для більш ширшого відображення економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, необхідно навести його класифікацію.

Таблиця 1.2 - Класифікаційні ознаки поняття «Фінансовий стан підприємства» [26]

Залежно від інформаційного забезпечення і зацікавленості

Зовнішній

Внутрішній (Управлінський)

Проводиться аналітиками. Дається оцінка реальної вартості майна підприємства, прогнозуються майбутні фінансові надходження, вивчається рівень та тенденції змін дивідендів.

Проводиться робітниками підприємства. Мета аналізу полягає в забезпеченні планомірного надходження грошових коштів і розміщення власного та позичкового капіталу так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства.

Залежно від цілей здійснення

За об'єктами

За масштабами

За обсягами

Можна виділити аналіз результативності процесів, праці, розподілу чистого прибутку, виробництва, продажів, маркетингових досліджень.

1.результативності по підприємству в цілому;

2.результативності на підприємстві загалом без виділення окремих його структурних підрозділів; 3.результативності діяльності структурного підрозділу; 4.результативності діяльності підприємства з окремої операції.

Повний - проводиться з метою вивчення усіх аспектів діяльності підприємства в комплексі.

Тематичний - обмежується лише розглядом окремих аспектів.

За періодом проведення

Поточний (Оперативний)

Наступний (Ретроспективний)

Аналіз найбільш наближений за часом до моменту здійснення фінансової або господарської операції. Недоліком такого аналізу є недостатня повнота і точність інформації, яка досліджується.

Досліджується діяльність підприємства за звітний період. Перевагою такого аналізу є наявність повної, до деякої міри кінцевої інформації щодо діяльності об'єкту в завершеному періоді. Недоліком є те, що упущення і резерви виявляються постфактум і ніяк не впливають на результати діяльності звітного періоду.

Отже, поняття «фінансового стану підприємства» є багатогранним, комплексним і достатньо неоднозначеним. Загалом це результат взаємодії всіх елементів фінансових відносин, який визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників та індикаторів, які відображають наявність, розміщення і використання економічних ресурсів суб'єкта господарювання. Усе це зумовлює велику зацікавленість даним питанням не тільки науковців, а й власників підприємств, інвесторів, кредиторів і держави.

1.2 Інтегральний підхід до комплексної оцінки фінансового стану підприємства

Фінансовий стан - одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства. Це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [5]. Аналіз фінансового стану показує, за якими конкретними напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані даного підприємства.

Процес здійснення комплексної оцінки фінансового стану передбачає використання різних методів, прийомів, концепцій. Сьогодні завдяки аналізу різних літературних джерел можна виділити такі найбільш поширені групи методик оцінювання фінансового стану підприємства:

- трансформаційні, що направлені на перетворення звітності в більш зручний для сприйняття вид. Блок трансформаційних методик носить дескриптивний характер;

- якісні методики, які підрозділяються на методики вертикального, горизонтального аналізу, аналізу ліквідності балансу та формалізовані анкетні схеми;

- коефіцієнтний аналіз, який базується на розрахунку відносних показників на основі даних статистичної фінансової звітності;

- інтегральні методики оцінки фінансового стану підприємства передбачають синтезування фінансових індикаторів в комплексні конструкції [11].

Серед науково обґрунтованих підходів до здійснення фінансової діагностики, важливе місце відведене саме інтегральним методикам. Метою практичного застосування яких, є надання достовірної оцінки фінансового становища підприємства, а також прогнозування можливої фінансової неспроможності та банкрутства.

Існує кілька підходів - це методики комплексного аналізу, методики з використанням інтегральних коефіцієнтів, скорінгові системи.

Розглянемо методику, яку пропонують використовувати Москаленко В. П та Пластун О.Л. Науковці запропонували комплексну скорінгову систему з інтегральним значенням комплексного показника 100. Оцінку фінансового стану підприємства пропонують проводити за схемою наведеною в таблиці 1.2 [10].

Таблиця 1.2 - Визначення типу оцінки фінансового стану підприємства

Кількість балів

менше 60

60-80

80-100

Тип оцінки фінансового стану підприємства

критична

нестабільна

стабільна

Окрім загальної спрямованості роботи на дослідження показників економічної безпеки та ефективності діяльності така диференціація також обумовлена бажанням полегшити роботу. Таким чином, була сформована таблиця бальних оцінок за кожним окремо узятим показником (табл. 1.3) [10].

Таблиця 1.3 - Максимальні бальні оцінки в розрізі окремих коефіцієнтів

Коефіцієнт

Максимальна кількість балів

Коефіцієнт зношення основних засобів

10

Фондовіддача основних засобів

10

Рентабельність активів

10

Коефіцієнт оборотності активів

10

Коефіцієнт покриття загальний

20

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

20

Коефіцієнт автономії

20

Максимально можлива кількість балів

100

Наступним кроком є визначення інтервалів значень того чи іншого коефіцієнта й залежно від цього кількості балів, що привласнюється аналітиком. Для цього науковці пропонують ввести ряд поправочних коефіцієнтів залежно від ступеня задовільності значень того чи іншого коефіцієнта.

Виходячи з простоти розрахунків, а також наявності трьох типів поправочних коефіцієнтів (критичний, нестабільний, стабільний) автори вирішили розділити їх значення на три групи: 0; 0,5 і 1.

Конкретні значення коефіцієнтів і відповідно вибір для них поправочного коефіцієнта визначалися на основі як реальних середніх значень по промисловості, так і рекомендованих нормативних значень. У результаті, одержано такий розподіл (табл. 1.4) [14].

Таблиця 1.4 - Визначення поправочного коефіцієнта

Коефіцієнт

Поправочний коефіцієнт

0

0,5

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

>0,6

0.4-0,6

<0,4

Фондовіддача основних засобів

<1

1,0-2,0

>2

Рентабельність активів

<0

0,00-0,05

>0,05

Коефіцієнт оборотності активів

<0,5

0.5-0.9

>0,9

Коефіцієнт покриття загальний

<0,8

0,8-1.0, >1.5

1,0-1,5

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

>1,1

0,9-1,1

<0.9

Коефіцієнт автономії

<0,25

0,25-0,5

>0,5

Отже, підсумовуючи все вище зазначене, необхідно сказати, що фінансовий стан підприємства є визначальною його характеристикою.

Необхідність комплексної оцінки фінансового стану господарюючого суб'єкта полягає у його загальній характеристиці підприємства і можливість надати ефективні поради для максимального забезпечення виконання мети діяльності. На нашу думку, доцільно давати оцінку як на основі складових інтегральної оцінки, так і на основі інтегрального показника, оскільки ці лінгвістичні характеристики доповнюють одна одну.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

2.1 Загальна характеристика ПАТ «Центренерго»

Для проведення аналізу та комплексної оцінки фінансового стану було обрано Публічне акціонерне товариство «Центренерго».

Історія підприємства починається із Указу Президента України від 21 травня 1994 року № 244/94 «Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1994 року № 816-р щодо реструктуризації електроенергетики, Наказом Міністерства енергетики і електрифікації України № 49 від 17 березня 1995 року на базі Зміївської, Вуглегірської, Трипільської ТЕС створено Державне підприємство «Центренерго».

Відповідно до Указу Президента України № 282/95 від 4 квітня 1995 року «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та Наказу Міністерства енергетики і електрифікації України від 31 серпня 1995 року № 174 Державне підприємство «Центренерго» перетворено у Державну акціонерну енергогенеруючу компанію «Центренерго» (ДАЕК «Центренерго»).

25 квітня 1996 року Міністерством фінансів України зареєстрована емісія акцій ДАЕК"Центренерго" (Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 1996 року № 221/1/96).

Згідно з Наказом Фонду державного майна України від 16 вересня 1996 року № 23-ЦПК прийнято рішення щодо приватизації корпоратизованого підприємства ДАЕК «Центренерго».

21 липня 1998 відбулися перші загальні збори акціонерів, на якому було прийнято рішення про перереєстрацію ДАЕК «Центренерго» у Відкрите акціонерне товариство «Державна енергогенеруюча компанія» Центренерго «(ВАТ» Центренерго "). В подальшому, на виконання норм Закону України "Про акціонерні товариства", назву товариства було змінено на Публічне акціонерне товариство "Центренерго".

Основною метою діяльності ПАТ «Центренерго» є отримання прибутку, стабільний виробіток електричної та теплової енергії, досягнення найкращих виробничих і фінансових показників.

Електростанції «Центренерго» забезпечують тепловою енергією для опалення та гарячого водопостачання промислові підприємства та комунально-побутових споживачів у містах Світлодарськ (Донецька область), Українка (Київська область) та селища Комсомольське (Харківська область).

Структура виробництва електроенергії по Товариству виглядає наступним чином: на Вуглегорскій ТЕС виробіток електроенергії складає - 30% від загального, на Зміївській ТЕС - 40%, на Трипільській ТЕС - 30% [24].

Чисельність персоналу Товариства налічує близько восьми тисяч робітників, інженерів і управлінців, які, працюючи як єдина команда, дбають про стабільне забезпечення споживачів електроенергією.

Основні фінансово-господарські показники зображені в таблиці 2.1.

Завданням Товариства на даний час є отримання максимального прибутку за рахунок вдосконалення режимів роботи енергоблоків, оптимізації техніко-економічних показників, проведення якісних ремонтів і реконструкцій обладнання та, як наслідок, зменшення собівартості виробництва електроенергії.

Таблиця 2.1 - Основні фінансово-господарські показники ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 рр [18].

Показники

Рік

Відхилення

2009

2010

2011

тис. грн.

%

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1963546

2334667

3181012

1217466

162,00

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1636288

1945556

2650843

1014555

162,00

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1488876

1751146

2406828

917952

161.65

Чистий прибуток

-34313

60731

87465

121778

-254,90

Власний капітал, тис. грн.

2100559

2153893

2214698

114139

105,43

Позичковий капітал, тис. грн.

1626177

1603431

1292756

-333421

79,50

Необоротні активи, тис. грн.

2726578

2585133

2632113

-94465

96,54

Оборотні активи, тис. грн.

2014091

1953662

1830138

-183953

90,87

Аналізуючи доходи даного підприємства необхідно відмітити чітку тенденцію до зростання. Бачимо, що за аналізований період як дохід від реалізації продукції, так і чистий дохід рівномірно зростають. Так абсолютне відхилення виручки від реалізації продукції 2011 року по відношенню до 2009 року склало 1217466 тис. грн., що становить майже 162% збільшення, а чистий дохід зріс на 1014555 тис. грн., тобто на 162%.

Про позитивну динаміку говорить і щорічне зростання чистого прибутку. Так як у 2009 році спостерігався значний збиток, то 2011 рік характеризується значним прибутком, який піднявся до 87465 тис. грн. Разом з тим зростає і собівартість реалізації продукції. За аналізований період вона збільшилась майже на 162%, що в абсолютному вимірі складає 917952 тис. грн.

Необхідно відмітити, що підприємство активно нарощує обсяги власного капіталу, який за 2009-2011 роки зріс на 105%. Це говорить про підвищення фінансової незалежності та стабільності підприємства, оскільки воно водночас зменшило обсяги позичкового капіталу (на 80%), тобто залишилося незалежним від кредиторів, що звичайно є великим плюсом.

Говорячи про необоротні активи слід зазначити, що тут простежується чітка тенденція до зменшення, за останній 2011 рік стався певний спад в порівнянні з 2009 роком (-94465 тис. грн). Оборотні активи також рівномірно зменшилися на 183953 тис. грн. за 2009-2011 роки. Такі тенденції можна пояснити характером виробництва Товариства «Центренерго».

Аналіз показників, наведених у таблиці 2.1, дозволяє зробити висновок, що «Центренерго» є досить прибутковим та має стійкі позиції як на вітчизняному ринку. Причому, спостерігається явна тенденція до покращення результатів діяльності Товариства з роками.

Це одна з найбільших енергогенеруючих компаній України, Публічне акціонерне товариство «Центренерго», яке цілком може претендувати на роль першої скрипки в забезпеченні життєдіяльності таких промислово розвинених областей України як Київська, Харківська і Донецька.

2.2 Оцінка показників фінансового стану ПАТ «Центренерго»

Для оцінки фінансового стану ПАТ «Центренерго» необхідно розрахувати показники за основними групами, тобто показники оцінки майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності.

Розрахунок основних фінансово - економічних показників діяльності підприємства проводився на основі даних річної фінансової звітності за період 2009-2011 рр., яка наведена у додатках Б та В, а також формул додатку А.

Ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків ПАТ «Центренерго», так і перспективний. Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство невзмозі скористатися новими вигідними комерційними можливостями.

Усі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (A1).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2).

3. Активи, що повільно реалізуються (А3).

4. Активи, що важко реалізуються (А4).

Отже, перші три групи активів (А1, А2, А3) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.

Пасиви балансу залежно від ступеня зростання строків погашення зобов'язань групуються так:

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1).

2. Короткострокові пасиви (П2).

3. Довгострокові пасиви (П3).

4. Постійні пасиви (П4).

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання.

Ліквідність балансу -- це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яки в гроші відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки з кожної групи активів і пасивів [16].

Розглянемо аналіз ліквідності балансу ПАТ «Центренерго», за допомогою системи коефіцієнтів наведених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз ліквідності балансу стану ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки, тис. грн.

Актив

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Пасив

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Надлишок або нестача

2009

2010

2011

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

41889

12171

16224

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1)

145970

182650

235866

-104081

-170479

-219642

2. Швидко реалізовані активи (А2)

1737441

1679291

1517707

2.Короткострокові пасиви (П2)

1480207

1420781

1056890

257234

258510

460817

3. Повільно реалізовані активи (А3)

163162

188234

238185

3.Довгострокові пасиви (П3)

993859

762136

933902

-830697

-573902

-695717

4. Важко реалізовані активи (А4)

2799668

2660506

2691743

4. Постійні пасиви (П4)

2122124

2174635

2237201

677544

485871

454542

Баланс

4742160

4540202

4463859

Баланс

4742160

4540202

4463859

0

0

0

Таким чином, умові абсолютної ліквідності балансу ПАТ «Центренерго» відповідає зіставлення А2 - П2, тобто підприємство невзмозі розрахуватися за найтерміновішими зобов'язаннями за рахунок найбільш ліквідних активів та за довгостроковими зобов'язаннями з рахунок повільно реалізованих активів.

Тобто, можемо сказати про те, що ПАТ «Центренерго» орієнтувало свою діяльність на перспективну ліквідність.

При аналізі ліквідності ПАТ «Центренерго» використовують показники ліквідності, наведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Показники ліквідності ВАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки

Показник

Формула для розрахунку

Рік

Відхилення, (+,-)

2009

2010

2011

2011/09

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

0,026

0,008

0,013

-0,013

Поточні зобов'язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи - Запаси

1,138

1,101

1,231

0,093

Поточні зобов'язання

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи

1,239

1,218

1,416

0,177

Поточні зобов'язання

Таким чином, протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна зміна показників ліквідності ПАТ «Центренерго» у сторону збільшення в порівнянні із 2009 роком. Але, не відповідає нормативному значенню коефіцієнт абсолютної ліквідності (більше 0,2). Це свідчить про неможливість покриття поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів (найбільш ліквідних активів).

Невеликий розрив між показниками швидкої та поточної ліквідності свідчить про невеликий розмір запасів у структурі оборотних активів.

Показник швидкої ліквідності знаходиться в межах встановленої норми (більше 0,7), що показує здатність підприємства покрити поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Розглядаючи показники ліквідності, слід мати на увазі, що величина їх досить умовна, оскільки ліквідність активів і терміновість зобов'язань за бухгалтерським балансом можна визначити доволі приблизно.

Фінансова стійкість необхідна ПАТ «Центренерго» для постійного стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами підприємства, здатності шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

У таблиці 2.4 наведена динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Центренерго».

Таблиця 2.4 - Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки, тис. грн.

Показник

Рік

2011/2009

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-)

Темп приросту, %

1. Власний капітал

3115983

2 936 771

3 171 103

55 120

1,77

2. Необоротні активи

2 726 578

2 585 133

2 632 113

-5 358 691

-3,46

3. Власні обігові кошти

389 405

351 638

538 990

149 585

38,41

4. Довгострокові зобов'язання

993 859

762 136,00

933 902

-59 957

-6,03

5. Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

1 383 264

1 113 774

1 472 892

89 628

6,48

6. Короткострокові кредити та позики

1 626 177

1 603 431

1 292 756

-333 421

-20,50

7. Загальний розмір основних джерел покриття запасів

3 009 441

2 717 205

2 765 648

-243 793

-8,10

8. Запаси

163 162

188 234

238 185

75 023

45,98

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів

226 243

163 404

300 805

74 562

32,96

10. Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик

1 220 102

925 540

1 234 707

14 605

1,19

11. Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів

2 846 279

2 528 971

2 527 463

-318 816,00

-11,20

12. Тип фінансової стійкості

абсолютна

абсолютна

абсолютна

13. Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн. запасів

17,44

13,43

10,61

-6,83

-39,16

Отже, протягом досліджуваного періоду спостерігається абсолютний тип фінансової стійкості ПАТ «Центренерго». Надлишок коштів на 1 грн. запасів у 2009 р. склав 17,44 коп., а у 2011 р. - 10,61 коп. При цьому спостерігається скорочення надлишку коштів на 6,83 коп., або на 39,16% у 2011 р. порівняно з 2009 р.

У таблиці 2.5 наведений аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «Центренерго».

Таблиця 2.5 - Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки

Показник

Формула для розрахунку

Рік

Відхилення (+,-)

2009

2010

2011

2011/09

Власні обігові кошти, тис. грн.

Оборотні активи - Короткострокові зобов'язання

389405

351638

538990

149585

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні обігові кошти / Оборотні активи

0,19

0,18

0,29

0,1

Маневреність робочого капіталу

Запаси / Робочий капітал

0,42

0,54

0,44

0,02

Маневреність власних обігових коштів

Кошти / Власні обігові кошти

0,11

0,03

0,03

-0,08

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Власні обігові кошти / Запаси

2,39

1,87

2,26

-0,13

Коефіцієнт покриття запасів

«Нормальні» джерела покриття запасів / Запаси

10,91

8,99

6,44

-4,47

Коефіцієнт автономії

Власний капітал / Пасиви

0,44

0,47

0,5

0,06

Коефіцієнт фінансової залежності

Пасиви / Власний капітал

2,26

2,11

2,02

-0,24

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні обігові кошти / Власний капітал

0,19

0,16

0,24

0,05

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал / Пасиви

0,56

0,53

0,5

-0,06

Коефіцієнт фінансування

Власні кошти / Позикові кошти

1,04

1,09

1,18

0,14

Показник фінансового левериджу

Довгострокові зобов'язання / Власні кошти

0,47

0,35

0,42

-0,05

Коефіцієнт фінансової стійкості

(Власний капітал + Довгострокові зобов'язання) / Пасиви

0,65

0,64

0,71

0,06

Таким чином, у 2011 р. порівняно з 2009 р. спостерігається збільшення загального обсягу власних обігових коштів ПАТ «Центренерго» на 149585 тис. грн. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами зріс на 0,1 пункти, маневреність робочого капіталу збільшилася - на 0,02 пункти, маневреність власних обігових коштів зменшилася на 0,08 пункти, коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів зменшився на 0,13 пункти, коефіцієнт покриття запасів зменшився на -4,47 пункти, коефіцієнт автономії збільшився на 0,06 пункти, коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 0,24 пункти, коефіцієнт маневреності власного капіталу збільшився на 0,05 пункти, коефіцієнт концентрації позикового капіталу зменшився на 0,06 пункти, коефіцієнт фінансування збільшився на 0,14 пункти, коефіцієнт фінансової стійкості - на 0,06 пункти, а показник фінансового левериджу зменшився на 0,05 пункти.

Оптимальним значенням коефіцієнту автономії (незалежності) є значення 0,5. На підприємстві даний коефіцієнт протягом 2009-2011 років становив 0,44, 0,47, 0,5.

Отже, коефіцієнт знаходиться в межах нормативного значення та постійно зростає. У 2011 році нормативне та фактичне значення коефіцієнту автономії співпадає, а, отже власний капітал підприємства складає 50% від сукупного капіталу.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних засобів не закріплена у коштовностях мобільного характеру і додає вільно маневрувати цими засобами. Оптимальне для цього показника значення - у межах від 0,4 до 0,6. Для ПАТ «Центренерго» даний показник знаходиться в межах нормативного значення, і протягом 2009-2011 років його значення становило 0,56, 0,53 та 0,5 відповідно.

Отже, структура капіталу є оптимальною та дає змогу підприємству вільно маневрувати наявними ресурсами.

У 2011 році коефіцієнт фінансової стійкості значно збільшився і становить 0,71. Цей коефіцієнт показує, яка питома вага у загальній вартості майна всіх джерел засобів, які підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без збитку для кредиторів. Цей коефіцієнт обмежує вклади короткострокових позикових засобів. Чим вище цей коефіцієнт, тим краще для підприємства.

Отже, фінансовий стан підприємства є абсолютно стійким, про що свідчать проведені розрахунки, тобто структура позикових та власних коштів є оптимальною та найбільш ефективною.

Ділова активність є комплексною і динамічною характеристикою підприємницької діяльності й ефективності використання ресурсів. Рівні ділової активності конкретної організації відбивають етапи її життєдіяльності (зародження, розвиток, підйом, спад, криза) і показують ступінь адаптації до ринкових умов, якість управління.

Головні показники ділової активності ПАТ «Центренерго» відобразимо у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Аналіз коефіцієнтів ділової активності ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки

Назва показника

Рік

Абсолютне відхилення

2009

2010

2011

2011/09

Коефіцієнт оборотності активів

0,345

0,429

0,594

0,249

Середня тривалість одного обороту активів

1043,323

840,106

606,218

-437,105

Коефіцієнт оборотності запасів

9,125

1,033

1,024

-8,101

Середня тривалість одного обороту запасів

39,451

348,564

351,399

311,948

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,942

1,159

1,747

0,805

Середній період погашення дебіторської заборгованості

382,255

310,731

206,113

-176,142

Середній період погашення кредиторської заборгованості

357,775

296,694

175,564

-182,211

Позитивним моментом є збільшення коефіцієнта оборотності активів на 0,249 у 2011 році в порівнянні із 2009 роком. Оскільки необоротні активи підприємства мають тенденцію до збільшення, то зростання коефіцієнту оборотності свідчить про перевищення темпів зростання чистого доходу над темпами зростання необоротних активів.

Відповідно до зростання коефіцієнту оборотності активів відбувається різке скорочення середньої тривалості одного обороту активів. Так даний показник у 2009 році становив 1043 дні, у 2010 році - 840 днів, а у 2011 році - 606 днів.

Зростання коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості протягом 2009-2011 років свідчить про ефективність політики кредитування покупців. Із зростанням даного коефіцієнту зменшується ризик неодержання платежів підприємством. Так тривалість одного обороту дебіторської заборгованості у 2009 році становила 382 дні, у 2010- році - 310 днів, а у 2011 році - 206 днів.

Отже, на основі проведеного аналізу показників ділової активності можна стверджувати, що обсяг та структура активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей сплановані раціонально, про що свідчить зменшення тривалості обороту даних величин.

Аналіз беззбитковості виробництва визначає залежності між обсягом продажів, витратами і прибутком протягом короткого проміжку часу. Період, протягом якого за результатами аналізу даються рекомендації, обмежений наявними в даний час виробничими потужностями.

Ефективність здійснення витрат на ПАТ «Центренерго» характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.

В значній мірі ефективність діяльності ПАТ «Центренерго» визначається рентабельністю.

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.

Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Розрахунки рентабельності занесемо в табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Аналіз рентабельності підприємства ПАТ «Центренерго» за 2009-2011 роки

Назва показника

Рік

Абсолютне відхилення

2009

2010

2011

2011/09

1

Виручка (дохід) від реалізації продукції, тис. грн.

1963546

2334667

3181012

1217466

2

Чистий дохід від реалізації продукції тис. грн. (ЧД)

1636288

1945556

2650843

1014555

3

Собівартість товарів (поточні витрати), тис. грн. (ПВ)

1488876

1751146

2406828

917952

4

Чистий прибуток, тис. грн.

-34314

60731

87465

121779

5

Рентабельність підприємства, %

-1,75

2,6

2,75

4,5

6

Рентабельність витрат, %

-2,3

31,24

35,84

38,14

7

Необоротні активи

2726578

2585133

2632113

-94465

8

Оборотні активи

2014091

1953662

1830138

-183953

9

Основний капітал

2100559

2153893

2214698

114139

10

Рентабельність необоротних активів, %

-1,26

2,35

3,32

4,58

11

Рентабельність оборотних активів, %

-1,7

3,11

4,78

6,48

12

Рентабельність основного капіталу, %

-1,63

2,82

3,95

5,58

Як видно з таблиці 2.7, в 2009 році за результатами господарської діяльності підприємство отримало чисті збитки, що і обумовило отримання від'ємних показників рентабельності протягом 2009 року.

У 2011 році ефективність діяльності підприємства значно підвищилася, і спостерігається тенденція їх зростання.

Отже, за результатами аналізу показників рентабельності можна зробити висновок, що діяльність підприємства протягом 2009-2011 років значно покращилася. Чистий прибуток підприємства збільшився на 121779 тис. грн., порівняно із 2009 роком, при чому темпи росту чистого прибутку значно перевищують темпи зростання необоротних та оборотних активів, власного капіталу, про що свідчить зростання показників рентабельності в динаміці.

Отже, здійснивши аналіз фінансово-економічних показників ПАТ «Центренерго», можна говорити про те, що дане підприємство є прибутковим та рентабельним і має перспективи для подальшого розвитку та модернізації. Але провівши аналіз показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, спостерігаємо неоптимальну структуру оборотних коштів, що в свою чергу свідчить про неефективність їх використання. Таким чином, необхідно застосовувати ефективну систему управління підприємством для здійснення ним повномасштабної діяльності. Для цього необхідно знайти оптимальні шляхи покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

2.3 Інтегральна оцінка фінансового стану ПАТ «Центренерго»

Аналіз фінансового стану коефіцієнтним методом дає характеристику діяльності підприємства за окремими напрямками - в цьому його основний недолік [23]. Отже, необхідно провести комплексну оцінку фінансового стану ПАТ «Центренерго» для визначення загального типу його фінансового стану.

На основі розрахункових даних коефіцієнтів розрахуємо значення поправочних коефіцієнтів (табл. 2.8). Їх значення будуть залежати від попередньо розрахованих коефіцієнтів і дорівнюватимуть 0, якщо значення коефіцієнта має негативну тенденцію відносно зазначеного інтервалу, 0,5 - значення входить в інтервал, 1 - значення краще, ніж в інтервалі. Відповідно до цього будуємо таблицю для наочного зображення отриманого результату дослідження [7]. Для цього використаємо окремі показники аналізу фінансового стану (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 - Визначення типу фінансового стану ПАТ «Центренерго» з 2009-2011 рр.

Коефіцієнт

Значення коефіцієнта

Поправочний коефіцієнт

Макс. кількість балів

Реальна кількість балів

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,20

0,25

0,51

1

1

0,5

10

10

10

5

Фондовіддача основних засобів

0,89

1,40

1,53

0

0,5

0,5

10

0

5

5

Рентабельність активів

0,001

0,022

0,029

0,5

0,5

0,5

10

5

5

5

Коефіцієнт оборотності активів

0,35

0,43

0,59

0

0

0,5

10

0

0

5

Коефіцієнт покриття загальний

1,24

1,22

1,42

1

1

1

20

20

20

20

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

1,04

1,09

1,08

0

0,5

0,5

20

0

10

10

Коефіцієнт платоспроможності

0,44

0,47

0,5

0,5

0,5

0,5

20

10

10

10

Разом балів

100

45

60

60

Згідно з наших розрахунків фінансовий стан ПАТ «Центренерго» можна охарактеризувати як критичний. Але слід зазначити, що автори обраної нами методики ключовими виділили показники економічної безпеки, і тому запропонували такий розподіл внеску кожного з блоків у загальний результат:

- 60 балів приділяється блоку економічної безпеки;

- 45 балів - ефективності діяльності.

Тому, не зважаючи, на те, що деякі показники хоча б частково задовольняють умови, загальний результат говорить про критичний фінансовий стан підприємства. Але слід відмітити, що останні два аналізовані роки таблиці 2.8 в порівнянні з 2009 роком трохи поліпшили свій загальний показник. Це сталось, передусім, завдяки зростанню фондовіддачі основних засобів. Щодо інших коефіцієнтів, то протягом 2009 - 2011 років їхні зміни були не значними і не вплинули на інтегральний показник.

Слід звернути увагу, що дуже негативно на інтегральний показник вплинули загальний коефіцієнт покриття, який говорить про недостатність ресурсів підприємства для погашення поточних зобов'язань та коефіцієнт платоспроможності, котрий свідчить про недостатність власного капіталу в загальній сумі засобів підприємства. В подальшому слід приділити більше уваги для їх дослідження та підвищення.

Отже, згідно проведеної інтегральної оцінки фінансового стану ПАТ «Центренерго», фінансовий стан даного підприємства має ряд невідповідностей і бажає бути кращим, а тому потребує більш детального дослідження та практичних рекомендацій щодо поліпшення такої ситуації.

Комплексна оцінка фінансового стану за методологією Москаленко В. П. та Пластуна О.Л. дозволила визначити комплексний показник фінансового стану. Значення його є невисоким, що дозволяє більш реально оцінювати діяльність підприємства, на відміну від коефіцієнтного методу.

РОЗДІЛ 3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»)

Фінансова стійкість відображає такий економічний стан підприємства, при якому забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продукції, розширення та оновлення виробництва.

Фінансовий стан підприємства залежить від виробничих або комерційних результатів діяльності, ефективності організації і використання фінансових ресурсів. Чим вище показники виробництва і реалізації продукції, нижче собівартість, тим вище рентабельність і прибуток, тим краще фінансовий стан підприємства. Разом з тим надійний фінансовий стан, своєчасне правильне регулювання фінансів в процесі господарської діяльності дозволяє своєчасно і повно виконувати всі господарські операції, зобов'язання з оплати праці, здійснювати капітальні вкладення [3].

У процесі господарської діяльності часто використовуються не тільки власні кошти підприємств, але і позикові кошти у вигляді кредитів банку та інших джерел. Обов'язковою умовою при цьому є своєчасне їх повернення за рахунок власних накопичень.

Раціональна фінансова діяльність сприяє реалізації основного принципу господарської діяльності -- самостійності підприємств. За цим принципом вкладені ресурси окупаються прибутком. Потреби у власних фінансових ресурсах для формування ефективності використання всіх господарських засобів, розширення виробництва і поліпшення роботи підприємства повинні задовольнятися в першу чергу за рахунок грошових надходжень від власної діяльності і реалізації продукції (робіт, послуг) [22].

Враховуючи, що теплова енергетика України активно формувалась протягом 60 80-х років минулого сторіччя, основною проблемою теплових станцій на сьогодні є значний фізичний знос генеруючих потужностей, використання морально застарілих технологій, невідповідність сучасним вимогам щодо надійності роботи, ефективності використання палива та регулювання навантаження ТЕС.

Першорядним поточним завданням ПАТ «Центренерго» залишається покращення техніко-економічних показників роботи обладнання шляхом проведення реконструкції та модернізації енергоблоків, вдосконалення режимів роботи і якісних ремонтів, зменшення собівартості виробництва електроенергії та тепла, приведення характеристик системи регулювання до європейських норм, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. При цьому мають бути враховані досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні новітніх технологій і технічних рішень в теплоенергетиці та фінансово-економічне обґрунтування проектів.

Стратегічним орієнтиром ПАТ «Центренерго» є створення динамічної міжнародної вертикально інтегрованої енергетичної компанії, яка відповідала б кращим світовим зразкам ефективного керування.

Завданням менеджменту Товариства на даний час є отримання максимального прибутку за рахунок вдосконалення режимів роботи енергоблоків, оптимізації техніко-економічних показників, проведення якісних ремонтів і реконструкцій обладнання та, як наслідок, зменшення собівартості виробництва електроенергії.

Розподіл прибутку ПАТ «Центренерго» має здійснюватися у відповідності зі спеціально розробленою політикою, формування якої представляє собою одну з найбільш складних задач менеджменту. Ця політика покликана відбивати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової вартості, формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і персоналу. При цьому в процесі формування політики розподілу прибутку необхідно враховувати дві протилежні мотивації власників підприємства (вкладників, акціонерів) - одержання високих поточних доходів чи значне збільшення їхніх розмірів у перспективному періоді.

Основною метою планування розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, є оптимізація пропорцій між капіталізованою і споживаною його частинами з урахуванням реалізації стратегії його розвитку і забезпечення росту його ринкової вартості. У рамках цих основних пропорцій у процесі планування забезпечується формування різних цільових фондів.

Розподіл суми прибутку ПАТ «Центренерго» має здійснюватися по певних етапах.

На першому етапі із суми прибутку віднімається планований розмір податкових і інших обов'язкових платежів, здійснюваних за рахунок цього джерела, і визначається сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

На другому етапі планується розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на капіталізовану і споживану його частини. Якщо власники підприємства дотримують залишкового принципу формування своїх доходів, то пріоритетною задачею є можливо більш повне задоволення потреби у власних фінансових ресурсах, формованих за рахунок прибутку.

На третьому етапі в складі капіталізованої частини прибутку виділяються кошти, що направляються в резервний, страхові й інші обов'язкові фонди спеціального призначення, що забезпечують виробничий розвиток і передбачені статутом підприємства. Частина, що залишилася, капіталізованого прибуток розподіляється по конкретних напрямках її використання.

На четвертому етапі планована до споживання частина прибутку розподіляється на фонд виплати доходів власникам майна і фонд стимулювання персоналу підприємства (при цьому повинні бути забезпечені зобов'язання за колективним договором і індивідуальними трудовими контрактами). Визначена частина цього прибутку може плануватися й в інших формах її споживання (наприклад, на благодійні цілі).

Формування планових завдань по прибутку в розрізі окремих центрів відповідальності ПАТ «Центренерго» має здійснюватися відповідно до видів та обсягів їх діяльності, очікуваними доходами і раніше сформованими плановими бюджетами витрати коштів по окремих статтях витрат обігу. У складі планових завдань центрам відповідальності доводяться звичайно показники загальної суми планового прибутку; його рівня до планованого основного показника обсягу діяльності; розміру і напрямків використання коштів, що витрачаються з отриманого планового прибутку на матеріальне стимулювання і забезпечення соціального розвитку персоналу відповідних структурних одиниць ПАТ «Центренерго».

На основі динаміки зростання чистого прибутку у попередніх період розраховуємо планові показники діяльності підприємства на 2012 рік.

Таблиця 3.1 - Планування фінансових результатів діяльності ПАТ «Центренерго» станом на 2012 рік

Показник

Рік

План на 2012 рік

2009

2010

2011

Темп приросту

2012 рік

Разом доходів

2148987

2570504

3435181

1,41

4848384,74

1. Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

1963546

2334667

3181012

1,42

4517037,04

2. Інші операційні доходи

163981

30449

77485

1,54

119326,9

3. Інші доходи

21460

205388

176684

1,2

212020,8

Разом витрат

2183301

953037

1025903

0

1. Податок на додану вартість

327258

389111

530169

1,7

903407,41

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1488876

194410

244015

1,12

273296,8

3. Адміністративні витрати

28521

36909

46474

1,12

52050,88

4. Інші операційні витрати

205559

115698

53550

0,4

21420

5. Фінансові витрати

47168

47371

49416

1

49416

6. Інші витрати

45642

129917

47559

0,25

11889,75

7. Податок на прибуток від звичайної діяльності

40277

39621

54720

1,38

75573,01

Цільовий прибуток ПАТ «Центренерго» на 2012 року наведений у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Напрямки використання чистого прибутку ПАТ «Центренерго» станом на 2012 рік

Показник

Структура

Значення

На виробничий розвиток

51,85

61 679,02

На соціальний розвиток

19,53

23 229,76

На заохочування

15,82

18 824,12

Інші цілі

12,79

15 219,50

Чистий прибуток

100

118 952,40

Таким чином, реалізація запропонованих заходів дасть змогу підприємству наростити обсяги реалізації на 1336025 тис. грн., або на 41% в порівнянні із 2011 роком, при цьому темпи зростання чистого прибутку ПАТ «Центренерго» у 2012 році будуть складати 36%, а темпи зростання витрат 34%. Плановий чистий прибуток ПАТ «Центренерго» у 2012 році буде становити 118952,40 тис. грн.

Основними заходами щодо поліпшення фінансового стану є розробка оптимальної та раціональної політики погашення платежів за спожиту електроенергію та зниження собівартості послуг за рахунок використання більш прогресивного обладнання та устаткування в електроенергетичній галузі.

Отже, за результатами проведеного дослідження стійкості фінансового стану підприємства можна зробити висновок, що підприємство має хиткий фінансовий стан, але існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних обігових коштів.


Подобные документы

 • Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану МКП "Миколаївводоканал". Показники ліквідності МКП "Миколаївводоканал" за 2007-2009 рр. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності.

  дипломная работа [176,1 K], добавлен 04.01.2011

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [723,8 K], добавлен 13.06.2019

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Концепції теорії формування та використання прибутку підприємств. Дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства в програмі Project Expert. Стратегічна карта поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності і рентабельності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 31.05.2014

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.