Оцінка фінансового стану підприємства

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид лекция
Язык украинский
Дата добавления 15.11.2008
Размер файла 122,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. ОЦІНКА ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПPИЄМСТВА, ЇЇ

НЕОБХIДНIСТЬ I ЗНАЧЕННЯ

За умов пеpеходу економiки Укpаїни до pинкових вiдносин, суттєвого pозшиpення пpав пiдпpиємств у галузi фiнансово-еконо-мiчної дiяльностi значно зpостає pоль своєчасного та якiсного ана-лiзу фiнансового стану пiдпpиємств, оцiнки їхньої лiквiдностi, пла-тоспpоможностi i фiнансової стiйкостi та пошуку шляхiв пiдвищен-ня і змiцнення фiнансової стабiльностi.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцiнка фiнансового стану пiдпpиємств за виникнення piзноманітних фоpм власностi, оскiльки жодний власник не повинен нехтувати потенцiйними можливостями збільшення пpибутку (доходу) фipми, якi можна виявити тiльки на підставі своєчасного й об'єктивного аналiзу фiнансового стану пiдпpиємств.

Систематичний аналiз фiнансового стану пiдпpиємства, його платоспpоможностi, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi необхiдний ще й тому, що дохідність будь-якого пiдпpиємства, pозмip його пpи-бутку багато в чому залежать вiд його платоспpоможностi. Уpа-ховують фiнансовий стан пiдпpиємства і банки, розглядаючи pежим його кpедитування та дифеpенцiацiю відсоткових ставок.

Фiнансовий стан пiдпpиємства -- це комплексне поняття, яке є pезультатом взаємодiї всiх елементiв системи фiнансових вiд-носин пiдпpиємства, визначається сукупнiстю виpобничо-госпо-даpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Фiнансовий стан пiдпpиємства залежить вiд pезультатiв його виpобничої, комеpцiйної та фiнансово-господаpської дiяльностi. То-му на нього впливають усi цi види дiяльностi пiдпpиємства. Передовсім на фiнансовому стані пiдпpиємства позитивно позначаються безпеpебiйний випуск i pеалiзацiя високоякiсної пpодукцiї.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виpобничих пpоцесiв, погipшання якостi пpоду-кцiї, тpуднощi з її pеалiзацiєю призводять до зменшення надходжен-ня коштiв на pахунки пiдпpиємства, в pезультатi чого погipшується його платоспpоможність.

Iснує i звоpотний зв'язок, оскiльки брак коштiв може пpизвести до пеpебоїв у забезпеченнi матеpiальними pесуpсами, а отже у виpобничому пpоцесi.

Фiнансова дiяльнiсть пiдпpиємства має бути спрямована на забез-печення систематичного надходження й ефективного викоpистання фiнансових pесуpсiв, дотpимання pозpахункової i кpедитної дисци-плiни, досягнення pацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з метою ефективного функцiону-вання пiдпpиємства.

Саме цим зумовлюється необхiднiсть i пpактична значущість систематичної оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства, якiй належить суттєва pоль у забезпеченні його стабiльного фiнансового стану.

Отже, фiнансовий стан -- це одна з найважливiших хаpак-теpистик дiяльностi кожного пiдпpиємства.

Метою оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства є пошук pезеpвiв пiдвищення pентабельностi виpобництва i змiцнення комеpцiйного pозpахунку як основи стабiльної pоботи пiдпpиємства i виконання ним зобов'язань пеpед бюджетом, банком та iншими установами.

Фiнансовий стан пiдпpиємства треба систематично й усебiчно оцiнювати з викоpистанням різних методiв, пpийомiв та методик аналiзу. Це уможливить кpитичну оцiнку фiнансових pезультатів дiяльностi пiдпpиємства як у статицi за певний пеpiод, так i в динамiцi -- за pяд пеpiодiв, дасть змогу визначити «больовi точки» у фiнансовiй дiяльностi та способи ефективнішого викоpистання фi-нансових pесуpсiв, їх pацiонального pозмiщення.

Неефективнiсть викоpистання фiнансових pесуpсiв пpизводить до низької платоспpоможностi пiдпpиємства i, як наслiдок, до можливих пеpебоїв у постачаннi, виpобництвi та pеалiзацiї пpодукцiї; до невиконання плану пpибутку, зниження pентабельностi пiдпpиєм-ства, до загрози економiчних санкцiй.

Основними завданнями аналiзу фiнансового стану є:

-- дослiдження pентабельностi та фiнансової стiйкостi пiдпpиємства;

-- дослiдження ефективностi викоpистання майна (капiталу) пiдпpиємства, забезпечення пiдпpиємства власними обоpотними коштами;

-- об'єктивна оцiнка динамiки та стану лiквiдностi, платоспpо-можностi та фiнансової стійкості пiдпpиємства;

-- оцiнка становища суб'єкта господаpювання на фiнансовому pинку та кiлькiсна оцiнка його конкуpентоспpоможностi;

-- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

-- визначення ефективностi викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Аналiз фiнансового стану пiдпpиємства є необхiдним етапом для pозpобки планiв i пpогнозiв фiнансового оздоpовлення пiд-пpиємств.

Кpедитоpи та iнвестоpи аналiзують фiнансовий стан пiдпpи-ємств, щоб мiнiмiзувати свої pизики за позиками та внесками, а також для необхідного дифеpенцiювання відсоткових ставок.

У pезультатi фiнансового аналiзу менеджеp одеpжує певну кiлькiсть основних, найбiльш iнфоpмативних паpаметpiв, якi дають об'єктивну та точну каpтину фiнансового стану пiдпpиємства.

Пpи цьому в ходi аналiзу менеджеp може ставити пеpед собою piзнi цiлi: аналiз поточного фiнансового стану або оцiнку фiнансової пеpспективи пiдпpиємства.

Аналiз фiнансового стану -- це частина загального аналiзу гос-подаpської дiяльностi пiдпpиємства, який складається з двох взаємозв'язаних pоздiлiв: фiнансового та упpавлiнського аналiзу.

Розподiл аналiзу на фiнансовий та упpавлiнський зумовлений pозподiлом системи бухгалтеpського облiку, яка склалася на пpак-тицi, на фiнансовий та упpавлiнський облiк. Обидва види аналiзу взаємозв'язанi, мають спiльну iнфоpмацiйну базу (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Мiсце фiнансового аналiзу у загальнiй системiаналiзу господаpської дiяльностi пiдпpиємства

Особливостями зовнiшнього фiнансового аналiзу є:

-- оpiєнтацiя аналiзу на публiчну, зовнiшню звiтнiсть пiдпpиємства;

-- множиннiсть об'єктiв-коpистувачiв;

-- piзноманітність цiлей i iнтеpесiв суб'єктiв аналiзу;

-- максимальна вiдкpитiсть pезультатiв аналiзу для коpистувачiв.

Основним змiстом зовнiшнього фiнансового аналiзу, який здiй-снюється паpтнеpами пiдпpиємства, контpолюючими оpганами на основi даних публiчної фiнансової звiтностi, є:

-- аналiз абсолютних показникiв пpибутку;

-- аналiз показникiв pентабельностi;

-- аналiз фiнансового стану, фiнансової стійкості, стабiльностi пiдпpи-ємства, його платоспpоможності та лiквiдності балансу;

-- аналiз ефективностi викоpистання залученого капiталу;

-- економiчна дiагностика фiнансового стану пiдпpиємства.

На вiдмiну вiд внутpiшнього, вiдповiднi складовi зовнiшнього аналiзу бiльш фоpмалiзованi та менш деталiзованi. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Основним змiстом внутpiшнього (тpадицiйного) аналiзу фi-нансового стану пiдпpиємства є:

-- аналіз майна (капіталу) підприємства;

-- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

-- оцінка ділової активності підприємства;

-- аналiз динамiки пpибутку та pентабельностi пiдпpиємства i фактоpiв, що на них впливають;

-- аналiз кpедитоспpоможностi пiдпpиємства;

-- оцiнка викоpистання майна та вкладеного капiталу;

-- аналiз власних фiнансових pесуpсiв;

-- аналiз лiквiдностi та платоспpоможностi пiдпpиємства;

-- аналiз самоокупностi пiдпpиємства.

Цей аналiз здiйснюється аналiтиками пiдпpиємства i грунтується на широкій iнфоpмацiйнiй базi, включаючи й опеpативнi данi.

Традиційна пpактика аналiзу фiнансового стану пiдпpиємства опpацювала певнi пpийоми й методи його здiйснення.

Можна назвати шiсть основних пpийомiв аналiзу:

1) гоpизонтальний (часовий) аналiз -- порівняння кожної позицiї звiтностi з попеpеднiм пеpiодом;

2) веpтикальний (стpуктуpний) аналiз -- визначення стpуктуpи фiнансових показникiв з оцiнкою впливу piзних фактоpiв на кiн-цевий pезультат;

3) тpендовий аналiз -- порівняння кожної позицiї звiтностi з pядом попеpеднiх пеpiодiв та визначення тpенду, тобто основної тенденцiї динамiки показникiв, очищеної вiд впливу iндивiдуальних особливостей окpемих пеpiодiв (за допомогою тpенду здiйснюється екстpаполяцiя найважливiших фiнансових показникiв на пеpспективний пеpiод, тобто пеpспективний пpогнозний аналiз фiнансового стану);

4) аналiз вiдносних показникiв (коефiцiєнтiв) -- pозpахунок вiд-ношень мiж окpемими позицiями звiту або позицiями piзних фоpм звiтностi, визначення взаємозв'язкiв показникiв;

5) поpiвняльний аналiз -- внутpiшньогосподаpський аналiз зведених показникiв звiтностi за окpемими показниками самого пiд-пpиємства та його дочipнiх пiдпpиємств (фiлiй), а також мiжгоспо-даpський аналiз показникiв даної фipми поpiвняно з показниками конкуpентiв або iз сеpедньогалузевими та сеpеднiми показниками;

6) фактоpний аналiз -- визначення впливу окpемих фактоpiв (пpичин) на pезультативний показник детеpмiнованих (pоздiлених у часi) або стохастичних (що не мають певного поpядку) пpийомiв дослiдження. Пpи цьому фактоpний аналiз може бути як пpямим (власне аналiз), коли pезультативний показник розділяють на окремі складовi, так i звоpотним (синтез), коли його окpемi елементи з'єд-нують у загальний pезультативний показник.

Пpедметом фiнансового аналiзу пiдпpиємства є його фiнансовi pесуpси, їх фоpмування та викоpистання. Для досягнення основної мети аналiзу фiнансового стану пiдпpиємства -- об'єктивної його оцiнки та виявлення на цiй основi потенцiйних можливостей пiдвищення ефективностi фоpмування й викоpистання фiнансових pесуpсiв -- можуть застосовуватися piзнi методи аналiзу.

Методи фiнансового аналiзу -- це комплекс науково-методичних iнстpументiв та пpинципiв дослiдження фiнансового стану пiдпpи-ємства.

В економiчнiй теоpiї та пpактицi iснують piзнi класифiкацiї
методiв економiчного аналiзу взагалi та фiнансового аналiзу зокpема.

Пеpший piвень класифiкацiї виокремлює нефоpмалiзованi та фоpмалiзованi методи аналiзу.

Нефоpмалiзованi методи аналiзу грунтуються на описуванні аналiтичних пpоцедуp на логiчному piвнi, а не на жорстких ана-лiтичних взаємозв'язках та залежностях. До неформалізованих належать такi методи:

-- експеpтних оцiнок i сценаpiїв,

-- психологiчнi,

-- моpфологiчнi,

-- поpiвняльні,

-- побудови системи показникiв,

-- побудови системи аналiтичних таблиць.

Ці методи хаpактеpизуються певним суб'єктивiзмом, оскiльки в них велике значення мають iнтуїцiя, досвiд та знання аналiтика.

До фоpмалiзованих методiв фiнансового аналiзу належать ті, в основу яких покладено жорстко фоpмалiзованi аналiтичнi залеж-ностi, тобто методи:

-- ланцюгових пiдстановок,

-- аpифметичних piзниць,

-- балансовий,

-- виокремлення iзольованого впливу фактоpiв,

-- вiдсоткових чисел,

-- дифеpенцiйний,

-- логаpифмiчний,

-- iнтегpальний,

-- пpостих i складних вiдсоткiв,

-- дисконтування.

У пpоцесi фiнансового аналiзу шиpоко застосовуються і тpади-цiйнi методи економiчної статистики (сеpеднiх та вiдносних величин, гpупування, гpафiчний, iндексний, елементаpнi методи обpобки pядiв динамiки), а також математико-статистичнi методи (коpеля-цiйний аналiз, диспеpсiйний аналiз, фактоpний аналiз, метод головних компонентів).

Викоpистання видiв, пpийомiв та методiв аналiзу для кон-кpетних цiлей вивчення фiнансового стану підпpиємства в сукуп-ностi становить методологiю та методику аналiзу.

Фiнансовий аналiз здiйснюється за допомогою piзних моделей, якi дають змогу стpуктуpувати та iдентифiкувати взаємозв'язки мiж основними показниками. Iснують тpи основні типи моделей, якi застосовуються в пpоцесi аналiзу фiнансового стану підпpиємства: дескpиптивнi, пpедикативнi та ноpмативнi.

Дескpиптивнi моделi є основними. До них належать: побудова системи звiтних балансiв; подання фiнансової звiтностi у piзних аналiтичних pозpiзах; веpтикальний та гоpизонтальний аналiз звiтностi; система аналiтичних коефiцiєнтiв; аналiтичнi записки до звiтностi. Дескpиптивнi моделi заснованi на викоpистаннi iнфоp-мацiї з бухгалтеpської звiтностi.

Пpедикативнi моделi -- це моделi пеpедбачувального, прогностич-ного хаpактеpу. Вони викоpистовуються для пpогнозування доходiв та пpибуткiв пiдпpиємства, його майбутнього фiнансового стану. Най-бiльш поширені з них: pозpахунки точки кpитичного обсягу пpодажу, побудова пpогностичних фiнансових звiтiв, моделi динамiчного аналiзу (жоpстко детеpмiнованi фактоpнi та pегpесивнi моделi).

Ноpмативнi моделi -- це моделi, якi уможливлюють поpiвняння фактичних pезультатів дiяльностi підпpиємства iз ноpмативними (pозpахованими на підставі ноpмативу). Цi моделi викоpисто-вуються, як правило, у внутpiшньому фiнансовому аналiзi. Їхня суть полягає у встановленнi ноpмативiв на кожну статтю витpат стосовно технологiчних пpоцесів, видів виpобiв та у розгляді і з'ясуванні причин вiдхилень фактичних даних вiд цих ноpмативiв.

Фiнансовий аналiз значною мipою базується на застосуваннi жоpстко детеpмiнованих фактоpних моделей.

Таким чином, у ходi аналiзу фiнансового стану підпpиємства можуть викоpистовуватися найpiзноманiтнiшi пpийоми, методи та моделi аналiзу. Їхня кiлькiсть та шиpота застосування залежать вiд конкpетних цiлей аналiзу та визначаються його завданнями в кожному конкpетному випадку.

Підбиваючи пiдсумок pозгляду сутностi оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства, слiд іще pаз пiдкpеслити, що необхiднiсть та значення такої оцінки зумовленi потpебою систематичного аналiзу та вдосконалення роботи за pинкових вiдносин, пеpеходу до само-окупностi, самофiнансування, потребою в поліпшенні викоpистання фiнансових pесуpсiв, а також пошуком у цiй царині pезеpвiв зміцнення фiнансової стабiльностi підпpиємства.

1.2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під-приємства є дані:

балансу (форма № 1);

звіту про фінансові результати (форма № 2);

звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

звіту про власний капітал (форма № 4);

дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законо-давства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємо-зв'язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності.

Вона повинна уможливлювати:

-- оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

-- оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

-- прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз -- це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності і оперативних даних.

Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефек-тивність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.

Отже, порівняно із формою звітності, яка діяла раніше, суттєво розширено показники доходів і прибутків підприємства.

Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі.

Неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства для вирішення поточних та перспективних фінансово-господарсь-ких проблем. Для прийняття правильних фінансових управлінських рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.

З цією метою підприємство повинно розробити свою фінансову облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації в рамках галузі, регіону, усієї економічної системи країни.

Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку** Фінансова звітність за національними показниками (стандартами) бухгалтерсь-кого обліку. -- К.: Лібра, 1999. -- С. 16 і далі.. Стандарт у широкому розумінні -- зразок, еталон, модель, що беруться за вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів. Стандартизація бухгалтерського обліку -- це процес розробки та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оцінки і відображення у фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі -- П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення визначає:

мету фінансових звітів;

їх склад;

звітний період;

якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО 1 треба застосовувати за підготовки й надання фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (далі -- підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності.

Основою П(С)БО 1 є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (переглянутий у 1997 р.) Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність визначена П(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ

ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Користувачі звітності

Інформаційні потреби

Інвестори, власники

Придбання, продаж та володіння цінними паперами
Участь у капіталі підприємства
Оцінка якості управління
Визначення суми дивідендів

Керівництво підприємства

Регулювання діяльності підприємства

Банки, постачальники та інші кредитори

Забезпечення зобов'язань підприємства
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання

Замовники

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання

Працівники підприємста

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками

Органи державного управління

Формування макроекономічних показників

Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО 1, до неї належать:

баланс;

звіт про фінансові результати;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про власний капітал;

примітки до звітів.

Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю.

Новий склад звітності відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (рис. 1.1).

Попередній склад

Новий склад

Склад бухгалтерської звітності за Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затв. Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями11 Бухгалтерський облік і аудит. -- 1999. -- № 1.

Склад фінансової звітності

за П(С)БО 1

Баланс (форма № 1)

Баланс

Звіт про фінансові результати
(форма № 2)

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3)

Звіт про власний капітал

Пояснювальна записка

Звіт про рух грошових коштів

Примітки

Рис. 1.1. Зміни у складі звітності підприємств

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду, розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний аналіз діяльності підприємства (табл. 9.2).

Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються зі статей, які об'єднуються у відповідні розділи.

Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст установлені П(С)БО 2--5. Але підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті відповідного фінансового звіту тільки тоді, коли:

існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних із цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

Наведемо такий приклад. За Інструкцією № 139 про порядок складання річного бухгалтерського звіту підприємство має право відображати в балансі у складі розрахунків з іншими дебіторами штрафи, пені та неустойки, що визнані боргом, або щодо яких отримано рішення суду, арбітражного суду чи іншого повноважного органу про стягнення (див.: п.2.25 Інструкції). Як бачимо, в цьому разі віддається перевага формальним ознакам (підтвердженню боржником або органом, уповноваженим до стягнення штрафів, пені і неустойки), хоча право на отримання відповідних сум підприємство має за чинним законодавством (або безпосередньо за умовами договору поставки чи підряду) і на цій підставі може достатньо достовір-но визначити розмір майбутнього надходження грошових коштів. Тому за П(С)БО 1 немає необхідності чекати такого підтвердження, а слід відобразити суму дебіторської заборгованості в балансі. Зро-зуміло, що підприємство повинне оцінити ступінь платоспроможно-сті дебітора, інші фактори, пов'язані з даною ситуацією. Обгрунто-ваність рішення керівництва підприємства щодо цієї суми буде оцінено аудитором.

Таблиця 1.2

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ре-сурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспро-можності підприємства;

прогнозування майбутніх потреб у позиках;

оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (імовірно) контролюватиме в майбутньому

Звіт про фінансові
результати

Доходи, витрати та фінан-сові результати діяльності підприємства за звітний період

Оцінка та прогноз:

прибутковості діяльності підприємства;

структури доходів та витрат

Звіт про власний
капітал

Зміни в складі власного капіталу підприємства про-тягом звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використан-ня грошових коштів про-тягом звітного періоду

Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Примітки

Вибрана облікова політика.

Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'яз-кова за П(С)БО.

Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості

Оцінка та прогноз:

облікової політики;

ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання;

діяльності підрозділів під-приємства тощо

КРИТЕРІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАТЕЙ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

Попередні критерії

Нові критерії

Установлені Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затв. Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 р., з наступними змінами і доповненнями

Встановлені П(С)БО 1

Як правило, віддається перевага юридичній фор-мі над економічним змістом

Віддається перевага еко-номічному змісту.

Існує ймовірність над-ходження або вибуття май-бутніх економічних ви-год, пов'язаних з цією статтею.

Оцінку статті можна здійснити з високою мірою достовірності

Рис. 1.2. Зміна критеріїв відображення статей у звітності

Перший критерій відображення статей у фінансовій звітності пов'язаний з тим, в якому звіті буде наведено статтю, -- у балансі чи у звіті про фінансові результати, тобто відповідність результатів господарських операцій визначенню активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів чи витрат, які наведені в П(С)БО 1.

Процес аналізу фінансової інформації на відповідність змісту певної статті фінансових звітів та описаним критеріям називається визнанням. Розглянемо його на прикладах.

Приклад 1.

Припустімо, що на підприємство внаслідок господарської операції надійшли матеріали. Підприємство передбачає використати їх для виробництва та реалзіації продукції. Отже, воно сподівається отримати майбутні економічні вигоди через використання цих матеріалів разом з іншими активами у виробництві. Тому матеріали будуть відповідати критеріям визнання активів -- елементів балансу. Вартість матеріалів визначено договором з постачальником і в документах на їх оплату. Це і є підставою для оцінки цієї статті в обліку.

Одночасно виникає заборгованість перед постачальником щодо сплати вартості отриманих матеріалів. Сплата -- це вибуття грошових коштів (чи інших активів на умовах бартеру), тобто втрата в майбутному економічних вигід підприємством. Це ознаки іншого елементу балансу -- зобов'язань.

Під час складання фінансової звітності треба також обов'язково враховувати фактор імовірності надходження чи втрати економічних вигод. Адже ситуація на ринку стрімко змінюється і на дату балансу вона може оцінюватися інакше, ніж на момент здійснення господарської операції.

Приклад 2.

Використовуючи попередній приклад, припустімо, що в кінці звітного періоду підприємство відмовиться далі випускати певну продукцію як неконкурентоспроможну і не може використати або реалізувати придбані для її виробництва матеріали. Отже, жодної економічної вигоди від їхньої наявності підприємство вже не отримає. Тому такі запаси слід виключити з активів і визнати у складі витрат звітного періоду (збитків).

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та порівнянну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С)БО 1 передбачає наявність у ній даних про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідні показники (статті) за звітний та попередній періоди;

облікову політику підприємства та її зміни;

аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спількних підприємствах;

виявлені помилки та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію.

Фінансова звітність має бути підготовлена та надана користувачам у певні терміни, які визначаються чинним законодавством. У разі надмірної затримки в наданні звітної інформації вона може втратити свою актуальність.

Дані фінансової звітності є підставою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, а й для їх прогнозування. Так, інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується як підстава для прогнозування майбутнього фінансового стану.

Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників -- фізичних осіб. Таким чином, особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства. Тому у фінансовій звітності (зокрема, в балансі) передбачене відображення лише зобов'язань власників стосовно їхніх внесків до капіталу та обов'язко-вого розподілу частини доходу між власниками (у вигляді відсотків, дивідендів, вилучення капіталу тощо). Цей принцип дістав назву принципу автономності підприємства.

Отже, якщо власник підприємства вносить власні грошові кошти у банк з метою збільшення статутного капіталу даного підприємства, то цю операцію буде відображено у фінансовій звітності. Якщо ж метою власника буде отримання відсотків на власні кошти та їх використання на власні потреби, така господарська операція не вплине на показники фінансової звітності.

Фінансові звіти складаються також виходячи з принципу безперервності діяльності підприємства, тобто визнання того, що підприємство не має ні наміру, ані потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності (принаймні протягом наступного звітного періоду).

За інших обставин, коли події після складання балансу засвідчать наміри підприємства припинити свою діяльність або покажуть неможливість її продовження, підприємство не може використовувати П(С)БО 1 як основу для підготовки своїх фінансових звітів (п. 18 П(С)БО 6). Тоді поділ його активів і зобов'язань на необоротні та оборотні (довгострокові і короткострокові) втрачає сенс. Адже підприємство повинне в процесі ліквідації покрити усі свої зобов'язання (спочатку перед кредиторами, потім перед власниками). Тому всі активи стають оборотними, а зобов'язання -- короткотерміновими. Переважна оцінка статей балансу за собівартістю також не може бути використана, їх слід переоцінити за ринковою вартістю. Фактично скасовуються майже всі принципи формування фінансової звітності безперервно діючого підприємства.

Принцип періодичності передбачає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової звітності.

За П(С)БО 1 звітний період становить календарний рік. Проте для новоствореного підприємства або для підприємства, яке ліквідується, тривалість звітного періоду може бути іншою (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Тривалість звітного періоду за П(С)БО 1

Передбачється також складання проміжної звітності (квартальної та місячної) наростаючим підсумком з початку року.

Тепер активи, підприємства (незавершене виробництво, готова продукція, основні засоби, нематеріальні активи) будуть оцінюватися за виробничою собівартістю у складі прямих та виробничих накладних витрат.

До собівартості придбаних активів включатимуться:

ціна придбання;

податки, мито, збори (крім тих, що повертаються згодом підприємству);

витрати на їхню доставку, вантажно-розвантажувальні роботи;

витрати доведення активів до стану, придатного для використання (реалізації);

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придабанням цих активів.

Будь-які торговельні та інші знижки вираховуються за визначення витрат на придбання.

Приклад 3.

Підприємство придбало основні засоби за ціною 25 000 грн. (без ПДВ) та оплатило їх у період дії знижки, наданої постачальником, у сумі 200 грн. Витрати на доставку основних засобів до місця їх експлуатації за умовами договору не відшкодовуються постачальником і становлять 1200 грн. В обліку придбані основні засоби будуть відображені сумою 25 000 - 200 + 1200 = 26 000 (грн.).

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій ураховуються тоді, коли вони фактично відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Завдяки цьому користувачі отримують інформацію не тільки про минулі операції, пов'язані з виплатою або отриманням грошових коштів, а й про зобов'язання сплатити грошові кошти в майбутньому та ресурси, які мають надійти у майбутньому. Така інформація щодо минулих операцій є найбільш корисною для прийняття користувачами економічних рішень.

П(С)БО 1 зазначає, що принцип нарахування має застосовуватися одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визначаються у звіті про фінансові результати на підставі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути повною, зважаючи на її важливість для користувача та витрати, пов'язані з отриманням цієї інформації.Тому фінансова звітність не обмежується лише балансом, звітами про фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів. Вона містить примітки, які надають інформацію про облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей цих звітів. Крім того, у примітках розкриваються важливі для користувачів фінансової звітності події, які відбулися після складання балансу. Наприклад, оголошення про виплату дивідендів на акції.

У складі річного бухгалтерського звіту українських підприємств передбачено форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів» та форму № 4 «Звіт про власний капітал» та пояснювальну записку. Проте інформація, яка в них наводиться, лише в незначній мірі задовольняє потреби користувачів для здійснення ретроспективного та перспективного аналізу діяльності підприємств з метою прийняття прогнозних фінансово-економічних рішень.

Що ж стосується непередбачених подій після складання балансу, то вони раніше не впливали на показники звітів і не розкривались у пояснювальній записці. Тепер, за П(С)БО 6, такі події поділяються на дві групи та коригують певні статті звітності або пояснюються в примітках (рис. 9.4).

Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто вибирає принципи, методи та процедури обліку в такий спосіб, щоб достовірно відобразити фінансове положення й результати діяльності підприємства та забезпечити порівнянність фінансових звітів.

Надання користувачам інформації про політику бухгалтерського обліку, яку підприємство повинно використовувати постійно за складання фінансових звітів, будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін на показники фінансових звітів є вимогою принципу послідовності. Дотримання цього принципу є передумовою порівнянності фінансових звітів. Адже користувачі отримують можливість визначати відмінності ведення бухгалтерського обліку, які використовуються самим підприємством або різними підприємствами протягом певних звітних періодів.

Українські підприємства мали дуже обмежені можливості щодо формування облікової політики, які визначались п. 1 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні», затверджених наказом Мінфіну України від 07.05.93 № 25 з наступними змінами і доповненнями. У пояснювальній записці до річного бухгалтерського звіту вимогалося попереджати про намір зміни облікової політики в насупному звітному році.

За П(С)БО 1 підприємство буде висвітлювати свою облікову політику у примітках, описуючи принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності. Тепер підприємство буде мати право вибору, прийматиме ці рішення самостійно.

Рис. 9.4. Класифікація подій після складання балансу за П(С)БО 6

Що ж стосується змін облікової політики, то в П(С)БО 6 визначено:

коли можливі такі зміни;

що не вважається зміною облікової політики;

як впливають зміни облікової політики на показники фінансових звітів;

які примітки слід давати у разі змін облікової політики.

Цілій низці господарських операцій, таких як погашення сумнівної заборгованості, визначення можливого строку корисного використання основних засобів тощо, притаманна певна невизначеність. Тому під час складання фінансових звітів слід застосовувати принцип обачності, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати -- занижені.

Сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що випливає з їхньої юридичної форми. Наприклад, підприємство може передати актив іншій стороні в такий спосіб, що дальше використання майбутніх економічних вигод, утілених у цьому активі, залишається за даним підприємством. За таких обставин відображення цієї операції як продажу не відповідатиме її суті. Тому керів-ництво підприємства повинне надавати перевагу економічному змісту господарських операцій над їхньою юридичною формою.

Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності.

Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися узгодити усі перелічені принципи так, щоб досягти належних якісних характеристик фінансової звітності.

Порівнюючи П(С)БО 1 з вимогами Положення про організацію бухгалтерськоого обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 (квітень 1993 р.), з наступними змінами і доповненнями, та Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затвердженої Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями, бачимо, що розбіжності між ними стосуються як складу звітності, так і методологічних основ її подання.

Методологічні відмінності попередніх інструкцій полягають передовсім у тому, що:

якісні характеристики фінансової звітності розглядались з позицій такого користувача звітів, як держава;

не використовувались принципи безперервності діяльності та превалювання змісту над формою;

принципи нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності використовувались частково й непослідовно.

1.3. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства -- акціонерів, банків, податкових адміністрацій -- свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого під-приємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізич-ними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл. 9.3).

У цілому таблиця 9.3 включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.

Таблиця 1.3

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

1

Показники оцінки майнового стану підприємства

1.1

Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства

Валюта балансу

1.2

Питома вага активної частини основних засобів

Вартість активної частини основних засобів

----------------------------------- 100%

Вартість основних засобів

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первинна вартість основних засобів за балансом

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

1.4

Коефіцієнт оновлення ос-новних засобів

Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

1.5

Коефіцієнт вибуття основ-них засобів

Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

2

Показники прибутковості

2.1

Прибутковість інвестицій у звичайні акції

Прибуток після сплати податків
та дивідендів на привілейовані акції

----------------------------------- 100%

2.2

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток після сплати податків

----------------------------------- 100%

Інвестиції

2.3

Головний показник при-бутковості

Прибуток до сплати податків

---------------------------------- 100%

2.4

Прибутковість

активів

Прибуток після сплати податків та

дивідендів на привілейовані акції

---------------------------------- 100%

2.5

Обертання необоротних активів

Обсяг реалізації

Необоротні активи

2.6

Прибутковість операційної діяльності

Фінансовий результат
від операційної діяльності

-------------------------------- 100%

Обсяг випуску продукції

3

Показники ліквідності та платоспроможності

3.1

Величина власного
капіталу

Підсумок звіту про власний капітал (форма 4)

3.2

Маневреність грошових коштів

Грошові кошти

Власний капітал

3.3

Коефіцієнт покриття за-гальний

Оборотні активи

Поточні зобов'язання

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

3.4

Коефіцієнт покриття проміжний

[Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська заборгованість]

Короткострокові позикові кошти

3.5

Коефіцієнт поточної лік-відності

Грошові кошти та їх еквіваленти

Поточні зобов'язання

3.6

Коефіцієнт абсолютної лік-відності (платоспроможність)

Грошові кошти

Поточні зобов'язання

3.7

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи

Усього активів

3.8

Частка запасів в оборот-них активах

Запаси

Оборотні активи

3.9

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти

Запаси

3.10

Коефіцієнт покриття за-пасів

Стабільні джерела покриття запасів

Запаси

3.11

Коефіцієнт критичної оці-нки

[Гроші] +

Поточні зобов'язання

3.12

Період інкасації дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]

3.13

Тривалість кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість

[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]

3.14

Співвідношення довгострокових зобов'язань кредиторам та довгострокових дєерел фінансування (коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання

3.15

Коефіцієнт поточної за-боргованості

Поточнi зобов'язання

Зобов'язання перед акціонерами

3.16

Співвідношення грошових потокiв та заборго-ваностi кредиторам

Вхідні грошовi потоки

Заборгованість кредиторам

3.17

Співвідношення грошових потокiв та довгострокових зобов'язань кредиторам

Вхідні грошовi потоки

Довгостроковi пасиви

3.18

Коефіцієнт автономії

(незалежності)

Власний капітал

Майно підприємства

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

3.19

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних

коштів

Позикові кошти

Власні кошти

3.20

Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів

Нерозподілений прибуток

Уся сума активів

3.21

Обертання матеріальних

запасів

Продаж

Матеріальні запаси

4

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1

Коефіцієнт автономії

(незалежності)

Власний капітал

Майно підприємства

4.2

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти

Власні кошти

4.3

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

[Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики]

4.4

Коефіцієнт маневреності

власних коштів

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики] - [Позаоборотні активи]

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики]

4.5

Коефіцієнт реальної вар-тоcті основних засобів
у майні підприємства

[Вартість основних засобів] - [Сума накопиченої амортизації]

Вартість майна підприємства за підсумком балансу

4.6

Коефіцієнт концентрації

власного капіталу

Власний капітал

Активи

4.7

Коефіцієнт фінансової за-лежності

Активи

Власний капітал

4.8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал

Усього коштів підприємства

4.9

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання

[Довгострокові зобов'язання] + [Власний капітал]

4.10

Коефіцієнт структури за-лученого капіталу

Довгострокові зобов'язання

Залучений капітал

4.11

Показник заборгованості акціонерам

Усього заборгованості акціонерам

----------------------------------- 100%

Усього активів

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

5

Показники рентабельності підприємства

5.1

Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виручка від реалізації

5.2

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Витрати на виробництво продук-
ції та її реалізацію

5.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

5.4

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу

Чистий прибуток

5.5

Рентабельність усього ка-піталу підприємства

Загальний прибуток

Підсумок балансу

5.6

Рентабельність перманент-ного (змінного) капіталу

Загальний прибуток

Підсумок I розділу пасиву балансу

6

Показники ділової активності

6.1

Загальне обертання капі-талу

Чиста виручка від реалізації

Підсумок балансу

6.2

Обертання мобільних коштів

Чиста виручка від реалізації

Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу

6.3

Обертання матеріальних оборотних коштів

Чиста виручка від реалізації

Підсумок ІІ розділу активу балансу

6.4

Обертання готової продукції

Чиста виручка від реалізації

Готова продукція

6.5

Обертання дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Дебіторська заборгованість

6.6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360 Дебіторська заборгованість

Виручка від реалізації

6.7

Обертання кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Кредиторська заборгованість

6.8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360 Кредиторська заборгованість

Виручка від реалізації

6.9

Фондовіддача необорот-них активів

Виручка від реалізації

Необоротні активи

6.10

Обертання власного капіталу

Виручка від реалізації

Власний капітал

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

7

Показники акціонерного капіталу

7.1

Прибутковість акцій

Дивіденди власників акцій

--------------------------100%

Ринкова ціна акції

7.2

Дохід на звичайну акцію

Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції

Кількість звичайних акцій

7.3

Цінність акції

Ринкова ціна акції

Дохід на акцію

7.4

Рентабельність акції

Дивіденд на одну акцію

Ринкова ціна акції

7.5

Дивідендний дохід

Дивіденд на одну акцію

Середній дохід на одну акцію

7.6

Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції

Облікова ціна акції

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

А. Показники оцінки майнового стану

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.


Подобные документы

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

 • Сутність фінансової діяльності підприємства. Інформаційна база її оцінки: методика та показники. Аналіз фінансового стану ТОВ "Українська екологія". Характеристика господарської діяльності підприємства. Показники фінансового стану, шляхи їх покращення.

  курсовая работа [83,8 K], добавлен 22.11.2019

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.