Фінансовий аналіз ПрАТ "Грета"

Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2019
Размер файла 723,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки

КУРСОВА РОБОТА

Фінансовий аналіз ПрАТ «Грета»

Покровськ, 2019

ВСТУП

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб'єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін "фінанси" за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

Думка про те, що розвиток методів аналізу фінансового стану підприємства проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: даний аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна частина літератури, використаної під час написання цієї роботи належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи сучасних фінансів та менеджерського обліку.

Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників з економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи.

Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки курсової роботи.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні:

· Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку?

· Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами?

· Яким чином визначити показники фінансово-господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства?

На ці та інші важливі питання дає відповідь об'єктивний аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Ще з курсу мікроекономіки нам відомо, що кількість будь-яких ресурсів є обмеженою, і в цих умовах домогтися максимального економічного ефекту можна не лише за рахунок регулювання обсягу виробництва, але й шляхом оптимального співвідношення різних ресурсів. Фінансові ресурси мають першорядне значення з усіх видів, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальними витратами часу у будь-який інший вид.

Економічний аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України.

Завданням цієї роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі ПрАТ «Грета».

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансовий показників і розподіляються на такі аналітичні блоки, як:

· структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

· аналіз фінансової стійкості;

· аналіз платоспроможності, здатності (ліквідності);

· аналіз прибутку та рентабельності;

· оцінка ділової активності

Інформаційними джерелами для виконання даної роботи буде фінансова звітність підприємства, а саме:

1. баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1);

2. звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2);

3. звіт про рух грошових коштів (форма №3, 3-н);

4. примітки до звітів.

прибуток рентабельність фінансовий стійкість

1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Greta - українська компанія яка займається виробництвом побутової техніки.

Компанія Greta виробляє продукцію з таких категорій:

* Плити газового типу.

* Плити електричного типу.

* Комбіновані плити.

* Настільні плити.

* Газові плити вбудованого типу.

Компанія, яка займається виробництвом даного обладнання була заснована більше 50 років тому і за період існування зарекомендувала себе виключно з позитивного боку, в результаті чого її продукція стала популярною не тільки в Україні, а й за її межами.

За останні десять років виробничі потужності на яких виробляється техніка Greta були вдосконалені, що дозволило створювати продукцію, відповідну останнім тенденціям часу.

Вся продукція Greta сертифікована відповідно до міжнародних стандартів.

Провідний виробник газових та електричних кухонних плит ВАТ «Грета» на ринку побутової техніки вже понад півстоліття. І завжди продукція компанії відповідала високим стандартам якості, надійності і безпеки. Починаючи від першої газової плити ПГ-4 випущеної Дружківським заводом газової апаратури в далекому 1959 році і понині девіз компанії - працювати, випереджаючи час. У швидко мінливому світі запорукою конкурентоспроможності на ринку може бути тільки найвища якість продукції, а його неможливо досягти на застарілому обладнанні. Оперативно реагуючи на виклик часу, завод став стрімко реконструюватися, оновлюючи обладнання і технологію. Керівництвом було обрано правильний варіант розвитку виробництва - впровадження передових, а часто і унікальних технологій.

За останні кілька років було проведено кардинальне перепланування та реконструкція виробництва: були створені нові ділянки вузлової зборки, виконані монтаж і пуск нових ділянок вузлової зборки колектора і дверці духової шафи, створено дільницю виготовлення цільної решітки. Щоб плити були не тільки функціональними, але красивими і довговічними, встановлена швейцарська лінія для автоматичного нанесення на вироби полімерного покриття «GEMA VOLSTATIK AG», три італійські лінії для автоматичного нанесення на вироби силікатних покриттів «WAGNER itep», які по праву вважаються кращими в світі . Придбано та змонтовано лінія для підготовки поверхонь деталей перед покриттям і дві автоматизовані італійські малоінерційні газові печі «New FURNAСЕ» для випалу та формування силікатних покриттів. Деталі корпусів виготовляються за допомогою італійського автоматичного штампувального комплексу фірми «Rowetta» і штампувального багатопозиційного преса фірми «MONZZONI». Крім того, на заводі встановлено цілий ряд високоавтоматизованого спеціального обладнання власного виробництва. Щоб продукція без пошкоджень доходила до споживача, змонтований комплекс обладнання для виробництва упаковки зі спіненого полістиролу італійської компанії «PROMASS» і «Alessio».
Всі ці нововведення забезпечили стрімке зростання як кількості, так і якості виробництва: якщо в 2004 році підприємство виготовило 160 000 плит, то в 2005 їх випустили вже 210 тисяч, в 2006 році ця цифра склала 290, в 2007 - 350, а з 2008 року - 400 тисяч плит на рік. Сьогодні з складальних ліній заводу щодня виходить до 1750 газових, електричних і комбінованих плит більше 20 моделей.

Сприяють ефективності роботи і сучасна логістика: вся продукція відвантажується з використанням штрихкодового обліку, запроваджено прогресивні програми автоматизованого обліку. Все це дозволяє не наздоганяти конкурентів, а впевнено лідирувати на ринку.
Продукція ПАТ «Грета» сертифікована відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9000:2001, підтверджена відповідними сертифікатами УкрСЕПРО, а в березні 2011 року отримано сертифікат відповідності продукції вимогам євростандарту (СЄ). Висока якість продукції ТМ «Грета» підтверджують двадцять міжнародних нагород, у тому числі Міжнародна Золота Зірка за високу якість та імідж.

Це й не дивно, адже техніка не тільки сучасно і стильно виглядає, вона ще дуже функціональна і надійна. Всі деталі плит ТМ «GRETA» - від ручки до кнопок - зроблені з міцних матеріалів, які не нагріваються і не деформуються в процесі приготування їжі. Спеціально для них була розроблена нова конструкція духової шафи з екологічно безпечним супертонким волокном теплоізоляції духової шафи забезпечує рівномірне нагрівання, зберігаючи тепло всередині духовки. Внутрішня дверця духовки плит «GRETA» зроблена з високоякісного термостійкого подвійного скла, воно безпечне і забезпечує хорошу теплоізоляцію під час приготування їжі. Механізм відкривання фіксує двері духовку в трьох положеннях.

Надійні газові крани фірми "CAPRECI" (Іспанія) і "BSI" (Франція), забезпечують максимально ефективне горіння, при цьому, що дуже важливо, елементи конструкції повністю виключають ймовірність витікання газу.

Нелегко завоювати лідируючі позиції, але ще важче залишатися першим. Саме тому ВАТ «Грета» не зупиняється у своєму стрімкому розвитку. У найближчих планах компанії - виробництво плит з конвекційним нагрівом духової шафи, склокерамічних варильних поверхонь, вбудовуваних духових шаф. Адже завдання підприємства - постійно йти в ногу з часом, відповідати найвимогливішим запитам споживачів.

ПАТ «ГРЕТА» (м. Дружківка, Донецька область) за свою більш ніж півстолітню історію став добре відомим підприємством як в Україну, так і далеко за її межами. Сьогодні Дружківські газові та електричні плити уособлюють собою сімейний затишок для мільйонів українців, справно служать мешканцям Росії, Білорусі, країн Балтії і далекого зарубіжжя.
Історія заводу почалася в далекому військовому 1943 році. Відразу після звільнення Дружківки в місті було створено горпромкомбінат для відновлення зруйнованого господарства міста. Долаючи труднощі після війни, колектив заводу героїчними зусиллями нарощував обсяги виробництва. У 1959 році визначилося пріоритетний напрямок його діяльності - охоплена стрімкою газифікацією країна потребувала побутової газової техніки. Першою пішла в серію плита моделі ПГ-4, і вже до кінця року їх було випущено близько 4 тисяч.

За роки існування СРСР підприємство стало одним з найбільших у галузі. У 1995 році Дружківський завод газової апаратури отримав статус Відкритого акціонерного товариства, акції якого придбало РАТ «Газпром». Сьогодні контрольним пакетом акцій ВАТ «Грета» володіє вітчизняна компанія «Комінвест». Нинішня історія заводу складається з безперервної модернізації виробничих процесів. За останні роки проведено перепланування та реконструкція цеху газових плит: створені нові ділянки вузлової зборки, встановлені французька лінія фарбування деталей («GEMA»), дві італійські лінії для грунтового та білого порошкового покриття деталей («Wagner»), аналогом яких немає в світі. Придбано й змонтована малоінерційна піч випалу емалі («New Furnace»), виконані монтаж і пуск нових ділянок вузлової зборки колектора і дверці духової шафи. Встановлено суперсучасний штампувальний комплекс. Всі ці нововведення забезпечили стрімке зростання виробництва: якщо в 2004 році підприємство виготовило 160 000 плит, в 2005 - 210 тисяч плит, в 2006 року ця цифра становила - 290, 2007 - 350, у 2008 - 400 тисяч плит. Сьогодні Дружківський завод газової апаратури є володарем двадцяти міжнародних нагород, у тому числі Міжнародної Золотої Зірки за високу якість та імідж. У 2006 році підприємство отримало сертифікат ISO 9001:2000, що підтверджує високу якість своєї продукції. А в березні 2011 року був отриманий сертифікат відповідності продукції вимогам євростандарту (СЄ).

2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА МАЙНА І ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Сукупність економічних ресурсів, які є в розпорядженні підприємства та які забезпечують отримання прибутку в разі їх корисного використання складають майно підприємства та його активи.

Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежить обсяг діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб'єкта, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів у активи. В процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура постійно змінюються. Характеристику про якісні зміни в структурі майна та його джерел можна отримати за допомогою побудови порівняльного аналізу балансу.

2.1 Аналіз активів балансу

Табл.2.1.1 Аналіз активів балансу за 2016

Статті активів

на поч. 2016

на кін. 2016

зміна

тис.грн

пит. вага %

тис.грн

пит. вага %

абс.+/-

темп приросту,%

структури, %

питомої ваги,%

Майно всього

1.Необоротні активи

142819

50,51%

142726

48,43%

-93

-0,07

-2,08%

-4,12

2.Оборотні активи

139960

49,49%

152003

51,57%

12043

8,60

2,08%

4,20

2.1. Запаси поточні, біологічні активи

50639

17,91%

45889

15,57%

-4750

-9,38

-2,34%

-13,05

2.2.Дебіторська заборгованість

31747

11,23%

50281

17,06%

18534

58,38

5,83%

51,96

2.3.Грошові кошти, поточні фін.інвестиції

8260

2,92%

2517

0,85%

-5743

-69,53

-2,07%

-70,76

2.4.Інші оборотні активи і ВМП

2027

0,72%

5652

1,92%

3625

178,84

1,20%

167,53

Баланс

282779

100,00%

294729

100,00%

11950

4,2

Табл.2.2.2 Аналіз активів балансу за 2017

Статті активів

на поч. 2017

на кін. 2017

зміна

тис.грн

пит. вага %

тис.грн

пит. вага %

абс.+/-

темп приросту,%

структури, %

питомої ваги,%

Майно всього

1.Необоротні активи

142726

48,43%

148978

47,34%

6252

4,38

-1,09%

-2,25

2.Оборотні активи

152003

51,57%

165737

52,66%

13734

9,04

1,09%

2,11

2.1. Запаси поточні, біологічні активи

45889

15,57%

53155

16,89%

7266

15,83

1,32%

8,48

2.2.Дебіторська заборгованість

50281

17,06%

67020

21,30%

16739

33,29

4,24%

24,83

2.3.Грошові кошти, поточні фін.інвестиції

2518

0,85%

1634,00

0,52%

-884

-35,11

-0,34%

-39,23

2.4.Інші оборотні активи і ВМП

5652

1,92%

1486

0,47%

-4166

-73,71

-1,45%

-75,38

Баланс

294729

100,00%

314715

100,00%

19986

6,78

В структурі активів підприємства необоротні та оборотні активи мають приблизно однакову питому вагу: 50,51% НОА, та 49,49% ОА - на 01.01.2016р.; 48,43% НОА, та 51,57% ОА - 01.01.2017р.; 47,34% НОА, та 52,66% ОА - на 31.12.2017 р.

Пропорція, що визначається з відношення оборотних активів до необоротних, характеризує рівень фінансової стійкості підприємств. Господарські суб'єкти, у яких необоротні активи мають перевагу, є більш фондоємними, коефіцієнт співвідношення у таких підприємств менший за 1.

Якщо ж показник перевищує значення 1, це говорить про те, що у підприємства переважають оборотні активи. Така перевага свідчить про гарну фінансову стійкість госпсуб'єкта, тому що оборотні активи більш ліквідні, тому здатні принести гроші в короткий час. Зазначений коефіцієнт характерний для матеріаломістких виробництв і торгових підприємств. Якщо показник дорівнює 1, це свідчить про порівнянність використання обох видів активів.

Аналіз і своєчасне зіставлення динаміки коефіцієнта співвідношення допоможе госпсуб'єкту регулювати переважання того чи іншого активу, а також вжити заходів у разі несприятливого зниження рівня кожного з активів.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів-важливий показник, який використовується в економічному аналізі підприємства.

Для визначення рівня фінансової стійкості підприємства зацікавлені користувачі бухзвітності можуть підрахувати коефіцієнт співвідношення оборотних і позаоборотних активів, використовуючи відповідні рядки бухбаланса за формулою:

К = ОА / НОА

де: К -- коефіцієнт співвідношення активів;

ОА -- оборотні активи;

НОА -- необоротні активы

На 01.01.2016 К=50,51%/49,49%=0,99

На 01.01.2017 К=51,57%/48,43%=1,06

На 31.12.2017 К=52,66%/47,34%=1,11

За весь досліджуємий період коефіцієнт співвідношення активів знаходиться в межах одиниці, тобто використовуються обидва види активів. Але починаючи з кінця 2016 спостерігається динаміка збільшення, що свідчить про покращення фінансової стійкості підприємства.

Розрахувавши коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, компанія зможе визначити свій рівень забезпеченості ресурсами і майном, а також обсяг необоротних активів, який припадає на 1 гривню оборотних.

Аналіз і своєчасне зіставлення динаміки коефіцієнта співвідношення допоможе госпсуб'єкту регулювати переважання того чи іншого активу, а також вжити заходів у разі несприятливого зниження рівня кожного з активів.

В процесі аналізу активів балансу необхідно враховувати їхній поділ на необоротні та оборотні. Необоротні активи - це вкладення засобів підприємства на тривалу перспективу. Аналіз необоротних активів проводиться на основі табл. 2.2.3.

Наявність нематеріальних активів свідчить про вкладення капіталу в патенти, ліцензії та іншу інтелектуальну власність. Це характеризує інноваційну стратегію підприємства. Така стратегія сприяє зміцненню його фінансового стану.

Табл.2.2.3 Аналіз необоротних активів за 2016 рік

Необоротні активи

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Неатеріальні активи

14

0,005%

6

0,002%

-8

42,86

-0,07

2. Незавершені капітальні інвестиції

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

3. Основні засоби

138957

49,14%

137878

46,78%

-1079

99,22

-9,03

4. Інвестиційна нерухомість

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

5. Довгострокові біологічні активи

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

6. Довгострокові фінансові інвестиції

3848

1,36%

4842

1,64%

994

125,83

8,32

7. Довгострокова дебіторська заборгованність

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

8. Відстрочені податкові активи

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

9. Інші необоротні активи

0

0,00%

0

0,00%

0

-

0,00

Всього

142819

50,51%

142726

48,43%

-93

99,93

-0,78

Баланс

282779

294729

Зменшення частки основних засобів з 49,14% до 43,85% за весь аналітичний період можна оцінювати негативно, так як зменшилися вкладення засобів у виробничий розвиток.

Збільшення довгострокових фінансових інвестицій, спочатку на 994 тис.грн, потім ще на 3897 тис.грн, вказує на інвестиційну спрямованість діяльності (вкладень) підприємства.

Позитивно характеризує фінансовий стан підприємства відсутність довгострокової дебіторської заборгованості.

Аналіз оборотних активів проводиться на основі табл. 2.2.4

Причини зміни обсягів і структури оборотних активів досить різні. Так, наприклад, збільшення питомої ваги запасів загалом може свідчити про нарощування виробничого потенціалу підприємства, його прагнення захистити свої грошові активи від знецінювання в період інфляції, а також про нераціональність господарської діяльності (виробничі запаси - найбільш неліквідна частина оборотних коштів).

Зміна питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів істотно впливає на рівень ліквідності балансу. Зміна питомої ваги дебіторської заборгованості впливає на фінансову стійкість підприємства

В даному випадку запаси спочатку зменшуються 17,91% до 15,57%, а потім зростають до 16,89%. При цьому грошові кошти та їх еквіваленти зніжуються 2,92% до 0,52%, а дебіторська заборгованість зростає з 11,23% до 21,30% за весь аналітичний період. Ця тенденція вважається не дуже гарною, тому що зменшується ліквідність та погіршується фінансова стійкість підприємства.

Табл.2.2.4 Аналіз оборотних активів за 2016 рік

Оборотні активи

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Запаси

50639

17,91%

45889

15,57%

-4750

90,62

-39,75

2. Поточні біологічні активи

0

0,00%

0,00

0,00%

0

-

0,00

3. Дебіторська заборгованність

31747

11,23%

50281

17,06%

18534

158,38

155,10

4. Поточні фінансові інвестиції

0

0,00%

0,00

0,00%

0

-

0,00

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

8260

2,92%

2517

0,85%

-5743

30,47

-48,06

6. Витрати майбутніх періодів

0

0,00%

0,00

0,00%

0

-

0,00

7. Інші оборотні активи

2027

0,72%

5652

1,92%

3625

278,84

30,33

Всього

139960

49,49%

152003

51,57%

12043

108,60

100,78

Баланс

282779

294729

Аналіз оборотних активів за 2017 рік

Оборотні активи

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Запаси

45889

15,57%

53155

16,89%

7266

115,83

36,36

2. Поточні біологічні активи

0,00%

0,00%

0

0,00

3. Дебіторська заборгованність

50281

17,06%

67020

21,30%

16739

133,29

83,75

4. Поточні фінансові інвестиції

0,00%

0,00%

0

0,00

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

2517

0,85%

1628

0,52%

-889

64,68

-4,45

6. Витрати майбутніх періодів

0,00%

0,00%

0

0,00

7. Інші оборотні активи

5652

1,92%

1486

0,47%

-4166

26,29

-20,84

Всього

152003

51,57%

165737

52,66%

13734

109,04

68,72

Баланс

294729

314715

Безпідставне відволікання засобів у запаси призводить до зростання кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства.

Структура запасів оцінюється за допомогою коефіцієнта накопичення:

,

де ВЗ - виробничі запаси;

НЗВ - незавершене виробництво;

ГП - готова продукція;

Т - товари.

Табл.2.2.5

2016

2017

Назва показників

початок

кінець

початок

кінець

тис.грн.

Виробничі запаси

41772

36635

36635

43992

Незавершене виробництво

2731

652

652

1734

Готова продукція

5904

8379

8379

7102

Товари

232

223

223

327

Кофіцієнт накопичення

7,25

4,33

4,33

6,16

Коефіцієнт накопичення запасів характеризує рівень мобільності запасів. Його оптимальна величина повинна бути менше 1 (але це лише в тому випадку, якщо продукція підприємства є конкурентоспроможною і користується попитом). Стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторської заборгованості. Завдання аналізу - виявити розміри і динаміку невиправданої дебіторської заборгованості, причини її виникнення або зростання.

Для цього складається табл.2.2.6, в якій наводяться і досліджуються розміри дебіторської заборгованості підприємства на початок і кінець періоду, а також її зміна і структура. Після таблиці необхідно дати оцінку отриманим результатам.

Протягом всього аналізуємого періоду питома вага дебіторської заборгованості збільшується - 2016 з 11,23% до 17,06%, та 2017 року з 17,06% до 21,30%, а грошові кошти та поточні фінансові інвестиції зменшуються протягом 2016 року з 2,92% до 0,85%, а протягом 2017 року з 0,85% до 0,52%. Дані зміни свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік зниження платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшиться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності, виплати заробітної плати та ін.

Валюта балансу зільшується протягом 2016 року на 4,24%, та протягом 2017 року на 6,78%. Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростання виробничих можливостей підприємства. Але при цьому необхідно враховувати фактор інфляції

Табл.2.2.6 Аналіз дебіторської заборгованості за 2016 рік

Дебіторська заборгованість

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Векселя отримані

20000

7,07%

18000

6,11%

-2000

90,00

-16,74

2. За товари, роботи, послуги

31747

11,23%

50281

17,06%

18534

158,38

155,10

3. З бюджетом

6985

2,47%

4675

1,59%

-2310

66,93

-19,33

4. За виданими авансами

18789,00

6,64%

23705,00

8,04%

4916

126,16

41,14

5. За нарахованими доходами

0,00%

0,00%

0

0,00

6. За внутрішніми розрахунками

0,00%

0,00%

0

0,00

7. Інша поточна дебіторська заборгованність

1513

0,54%

1284

0,44%

-229

84,86

-1,92

Всього

79034

27,95%

97945

33,23%

18911

123,93

158,25

Баланс

282779

294729

Аналіз дебіторскої заборгованості за

2017

рік

Дебіторська заборгованість

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Векселя отримані

18000

6,11%

8000

2,54%

-10000

44,44

-50,04

2. За товари, роботи, послуги

50281

17,06%

67020

21,30%

16739

133,29

83,75

3. З бюджетом

4675

1,59%

5960

1,89%

1285

127,49

6,43

4. За виданими авансами

23705,00

8,04%

27201

8,64%

3496

114,75

17,49

5. За нарахованими доходами

0,00%

0,00%

0

0,00

6. За внутрішніми розрахунками

0,00%

0,00%

0

0,00

7. Інша поточна дебіторська заборгованість

1284

0,44%

1287

0,41%

3

100,23

0,02

Всього

97945

33,23%

109468

34,78%

11523

111,76

57,66

Баланс

294729

314715

Табл.2.2.7 Аналіз ефективності майна підриємства

Частка оборотних виробничіх фондів в в оборотних активах за 2016/2017

Назва показників

2016

2017

Човф

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

1.Оборотні виробничі фонди

2016

2017

Виробничі запаси

41772

36635

36635

43992

0,94

0,95

0,95

0,98

Незавершене виробництво

2731

652

652

1734

Готова продукція

5904

8379

8379

7102

Товари

232

223

223

327

Векселі одержані

20000

18000

18000

8000

Дебіторська заборгованість

61159

79993,00

79993

101468,00

Готівка

4

1

1,00

6

Оборотні активи

139960

152003

152003

165737

1.Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах розраховується за формулою

,

де Овф - оборотні виробничі фонди, тис. грн.; ОА - оборотні активи, тис. грн.

Цей коефіцієнт показує частку оборотних коштів у виробничій сфері, його зростання (від 0,94 до 0,98) позитивно характеризує майновий стан.

2.Частка основних засобів в активах розраховується за формулою

,

де ОЗзал - основні засоби (за залишковою вартістю), тис. грн.; А - загальна величина активів, тис. грн.

Цей показник характеризує частку основних засобів у валюті балансу

Табл.2.2.8

2.Частка основних засобів активах за 2016/2017

Назва показників

2016

2017

Чоз

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Основні засоби за залишковою вартісю

138957

137878

137878

138014

2016

2017

Початкова вартість

240280

252654

252654

266372

0,49

0,47

0,47

0,44

Знос

101323

114776

114776

128358

Загальна величина активів

282779

294729

294729

314715

3. Коефіцієнт зносу основних засобів (табл.2.2.9) розраховується за формулою:

,

де Зоз - величина зносу основних засобів, тис. грн.; ОЗперв - величина основних засобів по первісній вартості, тис. грн.

Цей показник характеризує рівень фізичного і морального зносу основних засобів, позитивним вважається зниження цього коефіцієнта, але в даному випадку відбувається хоч і невелике, але все ж таки збільшення.

Табл.2.2.9

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2016/2017

Назва показників

2016

2017

Кзн

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Величина зносу основних засобів

101323

114776

114776

128358

2016

2017

Велчина основних засобів по первісній вартості

240280

252654

252654

266372

0,42

0,45

0,45

0,48

4.Коефіцієнт оновлення основних засобів (табл. 2.2.10) розраховується за формулою:

де ? ОЗперв - приріст первісної вартості основних засобів, тис. грн.

Цей коефіцієнт характеризує рівень оновлення основних фондів. Це свідчить про те, що основні засоби оновлюються, це вважається позитивним моментом.

Табл.2.2.10

Коефіцієнт оновлення основних засобів за 2016/2017

Назва показників

2016

2017

Коновл.

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

2016

2017

Велична основних засобів по первісній вартості

240280

252654

252654

266372

0,051

0,054

5.Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства (табл.2.2.11 ), розраховується за формулою:

,

де ОВФ - основні виробничі фонди підприємства за залишковою вартістю, тис. грн. В даному випадку зниження цього показника не є позитивним моментом.

Табл.2.2.11

Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства

Назва показників

2016

2017

Довф

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

2016

2017

Основні виробничі фонди за залишковою вартістю

50639

45889

45889

53155

0,362

0,302

0,302

0,321

Оборотні активи

139960

152003

152003

165737

6.Коефіцієнт мобільності активів (табл.2.2.12 ) розраховується за формулою:

,

де НА - необоротні активи за залишковою вартістю, тис. грн.

Цей коефіцієнт показує, скільки оборотних коштів приходиться на одну грошову одиницю необоротних, виражає потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти.

Зростання цього показника є гарною тенденцією.

Табл.2.2.12

Коефіцієнт мобільності активів

Назва показників

2016

2017

Довф

початок

кінець

початок

кінець

початок року

кінець року

початок року

кінець року

2016

2017

Необоротні активи

142819

142726

142726

148978

0,980

1,065

1,065

1,112

Оборотні активи

139960

152003

152003

165737

Для визначення того, наскільки ефективно використовується майно підприємства, необхідно порівняти темпи зростання виторгу від реалізації продукції (ТрВР) і темпи зростання середньорічної валюти балансу (ТрВБср). Якщо ТрВР > ТрВБср - майно підприємства в аналізованому періоді використовувався ефективно; якщо ТрВР < ТрВБср - неефективно.

Для аналізу впливу інтенсивного і екстенсивного факторів на зміну виторгу від реалізації продукції використовується метод абсолютних різниць. (табл.2.2.14 )

Табл.2.2.14

Вихідні дані для аналізу вплив факторів на зміну виторгу від реалізації

Назва показників

Період

Вплив екстенсивного фактору

Вплив інтенсивного фактору

Звітний період

Попередній період

18774,34749

61044,6525

1. Виручка від реалізації (ВР), тис.грн

419321

339502

Перевірка

2. Середньорічна валюта балансу (ВБср), тис.грн.

304722

288754

ИСТИНА

3. Ресурсовіддача (Р), грн/грн.

1,3760772

1,1757482

79819

79819

· Середньорічна валюта балансу розраховується за формулою:

,

де ВБп, ВБк - валюта балансу на початок і кінець року відповідно, тис. грн.

· Ресурсовіддача розраховується за формулою:

· Вплив екстенсивного фактора на зміну обсягу виручки від реалізації розраховується за формулою:

,

де ?ВБср - зміна середньої валюти балансу у звітному році порівняно з попереднім, тис. грн.;

Рп - ресурсовіддача у попередньому періоді, грн./грн.

· Вплив інтенсивного фактора на зміну обсягу виручки від реалізації розраховується за формулою:

,

де ВБср.зв - середня валюта балансу у звітному році, тис. грн.;

?Р - зміна ресурсовіддачі у звітному році порівняно із попереднім періодом, грн./грн.

Після визначення факторного впливу на розмір виручки від реалізації здійснюється перевірка факторних розрахунків, тобто:

,

де ?ВР - зміна розміру виручки від реалізації у звітному році порівняно із попереднім, тис. грн.

Далі визначимо наскільки ефективно використовується майно:

419321-339502=79819>304722-288754=15646, коли відбувається така нерівність значить майно в аналітичному періоді використовується ефективно

2.3 Аналіз пасивів балансу

Табл.2.3.1 Аналіз пасивів балансу за 2016

Статті активів

на поч. 2016

на кін. 2016

зміна

тис.грн

пит. вага %

тис.грн

пит. вага %

абс.+/-

темп приросту,%

структури, %

питомої ваги,%

Джерела майна, всього

1.Власний капітал

106649

37,71%

109916

37,29%

3267

3,06

-0,42%

-1,12

1.1.Зареєстрований капітал

5198

1,84%

5198

1,76%

0

0,00

-0,07%

-4,05

1.1.Нерозподілений прибуток

100152

35,42%

103419

35,09%

3267

3,26

-0,33%

-0,92

1.3.Інші джерела

1299

0,46%

1299

0,44%

0

0,00

-0,02%

-4,05

2.Позиковий капітал

176130

62,29%

184813

62,71%

8683

4,93

0,42%

0,68

2.1.Довгостроковы зобов'язання

155525

55,00%

157640

53,49%

2115

1,36

-1,51%

-2,75

2.2.Короткострокові кредити банків

0

0,00%

5013

1,70%

5013

-

1,70%

2.3.Кредиторска заборгованність

17521

6,20%

17440,00

5,92%

-81

-0,46

-0,28%

-4,50

2.4.Інший позиковий капітал

3084

1,09%

4720

1,60%

1636

53,05

0,51%

46,84

Баланс

282779

100,00%

294729

100,00%

11950

4,23

Табл.2.3.2 Аналіз пасивів балансу за 2017

Статті активів

на поч. 2017

на кін. 2017

зміна

тис.грн

пит. вага %

тис.грн

пит. вага %

абс.+/-

темп приросту,%

структури, %

питомої ваги,%

Джерела майна, всього

1.Власний капітал

109916

37,29%

116839

37,13%

6923

6,30

-0,17%

-0,45

1.1.Зареєстрований капітал

5198

1,76%

5198

1,65%

0

0,00

-0,11%

-6,35

1.1.Нерозподілений прибуток

103419

35,09%

110342

35,06%

6923

6,69

-0,03%

-0,08

1.3.Інші джерела

1299

0,44%

1299

0,41%

0

0,00

-0,03%

-6,35

2.Позиковий капітал

183190

62,16%

198383,00

63,04%

15193

8,29

0,88%

1,42

2.1.Довгостроковы зобов'язання

156017

52,94%

148533

47,20%

-7484

-4,80

-5,74%

-10,84

2.2.Короткострокові кредити банків

5013

1,70%

1723

0,55%

-3290

-65,63

-1,15%

-67,81

2.3.Кредиторска заборгованність

17440

5,92%

42994,00

13,66%

25554

146,53

7,74%

130,87

2.4.Інший позиковий капітал

4720

1,60%

5133

1,63%

413

8,75

0,03%

1,84

Баланс

294729

100,00%

314715

100,00%

19986

6,78

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від раціональності формування джерел фінансування, тобто від того, які кошти має підприємство у своєму розпорядженні, кому підприємство зобов'язане за ці кошти і куди вони вкладені. Характеристика співвідношень між власним та позиковим капіталом і розкриває сутність фінансового стану підприємства. Необхідність у власному капіталі зумовлюється вимогами самофінансування. Під самофінансуванням слід розуміти фінансування за рахунок заробленого підприємством прибутку.

Зростання питомої ваги одного з видів капіталу має певний вплив на фінансовий ризик підприємства. Так, збільшення частки позикового капіталу забезпечує підвищення такого ризику, в той час як власний капітал здатний знизити цей показник.

У позикового капіталу більше прав на першочерговість в отриманні коштів з прибутку і в разі банкрутства підприємства.

Відповідно, і доходи власника капіталу у випадку з позиковими засобами не залежить від зміни прибутку підприємства, в той час як дохід власників власного капіталу від цього показника залежить безпосередньо.

Таким чином, позиковий капітал можна визнати більш «дешевим» джерелом фінансування, тому подібний метод дуже широко застосовується в світовій економічній практиці. Це відбувається як раз за рахунок того, що власники позикового капіталу мають більш вигідне становище порівняно з власниками власного капіталу при поверненні капіталу в разі виникнення окремих кризових ситуацій, в тому числі - банкрутства. Однак занадто висока частка позикового капіталу істотно послаблює фінансову стійкість підприємства, і в разі виникнення настання фінансових ризиків та кризових ситуацій підприємство може дуже швидко опинитися на межі банкрутства.

Коефіцієнт фінансової залежності

де: Кс - власний капітал;

Кз - позиковий капітал.

Цей коефіцієнт відображає загальну залежність підприємства від частки позикових коштів. Таким чином, наочно можна простежити рівень фінансової стійкості підприємства - чим вище буде цей показник, тим, відповідно, вище рівень залежності і тим нижче фінансова стійкість.

Розрахуємо коефіцієнт фінансової залежності, та проведемо аналіз протягом досліджуємих періодів.

На 01.01.2016 Кфз =37,71/62,29=0,61

На 31.12.2016 та 01.01.2017 Кфз=37,29/62,71=0,59

На 31.12.2017 Кфз=37,13/63,04=0,59

Як ми бачимо коефіцієнт фінансової залежності дуже низький , та загалом спостерігається тенденція до зниження, що є не дуже добре, та свідчить про низьку фінансову стійкість.

Переважання короткострокових запозичень підвищує ризик втрати фінансової стійкості, довгострокових - знижує. В нашому випадку довгострокові зобов'язання перевищують короткострокові протягом всьго періоду аналізу.

Пасив балансу дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів. Тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку і структуру власного капіталу, з'ясувати причини змін окремих його складових і дати оцінку цим змінам.

Аналіз власного капіталу оформлюється в табл.2.3.3

Табл.2.3.3 Аналіз власного капіталу за 2016 рік

Власний капітал

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

структури(відсотк.пунктів)

1. Зареєстрований капітал

5198

1,84%

5198

1,76%

0

100,00

0,00

2. Капітал у дооцінки

0,00%

0,00%

0

0,00

3. Додатковий капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

4. Резервний капітал

1299

0,46%

1299

0,44%

0

100,00

0,00

5. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

100152

35,42%

103419

35,09%

3267

103,26

27,34

6. Неоплачений капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

7. Вилучений капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

Всього

106649

37,71%

109916

37,29%

3267

103,06

27,34

Баланс

282779

294729

Аналіз власного капіталу за 2017 рік

Власний капітал

на початок року

на кінець року

зміна

1. Зареєстрований капітал

5198

1,76%

5198

1,65%

0

100,00

0,00

2. Капітал у дооцінки

0,00%

0,00%

0

0,00

3. Додатковий капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

4. Резервний капітал

1299

0,44%

1299

0,41%

0

100,00

0,00

5. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

103419

35,09%

110342

35,06%

6923

106,69

34,64

6. Неоплачений капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

7. Вилучений капітал

0,00%

0,00%

0

0,00

Всього

109916

37,29%

116839

37,13%

6923

106,30

34,64

Баланс

294729

314715

Розумні розміри залучення позикового капіталу здатні поліпшити фінансовий стан підприємства, а надмірні - погіршити його. Аналіз позикових джерел оформлюється в табл.2.3.4

Табл.2.3.4 Аналіз позикових джерел за 2016 рік

Позикові джерела

на початок року

на кінець року

зміна

тис.грн.

питома вага %

тис.грн.

питома вага %

абсолютна(+,-)

темп росту,%

Структури (відсоток .пунктів)

1. Довгострокові кредити банку

154156

54,51%

156017

52,94%

1861

101,21

15,57

2. Довгострокові фінансові зобов,язання

22

0,01%

22

0,01%

0

100,00

0,00

3. Відстрочені фінансові зобов,язання

1347

0,48%

1601

0,54%

254

118,86

2,13

4. Інші довгострострокові зобов,язання

0,00%

0,00%

0

0,00

5. Короткострокові кредити банку

0

0,00%

5013

1,70%

5013

41,95

6.Поточна заборгованність за довгостроковими зобов,язаннями

155525

55,00%

157640

53,49%

2115

101,36

17,70

7. Векселі видані

0,00%

0,00%

0

0,00

8. Кредиторська заборгованність за товари, послуги, роботи

16361

5,79%

16190

5,49%

-171

98,95

-1,43

9. За отриманими авансами

49

0,02%

148

0,05%

99

302,04

0,83

10. За бюджетом

149

0,05%

166

0,06%

17

111,41

0,14

11. З позабюджетними фондами

0,00%

0,00%

0

0,00

12. Зі страхуванням

255

0,09%

235

0,08%

-20

92,16

-0,17

13. З оплати праці

707

0,25%

701

0,24%

-6

99,15

-0,05

Всього

20605

7,29%

27173

9,22%

6568

131,88

54,96

Баланс

282779

294729

Аналіз позикових джерел за 2017 рік

Позикові джерела

на початок року

на кінець року

зміна

тис. грн.

питома вага %

тис. грн.

питома вага %

Абсолютна (+,-)

темп росту,%

Структури (відсотк.пунктів)

1. Довгострокові кредити банку

156017

52,94%

148533

47,20%

-7484

95,20

-37,45

2. Довгострокові фінансові зобов'язання

22

0,01%

0

0,00%

-22

0,00

-0,11

3. Відстрочені фінансові зобов'язання

1601

0,54%

0

0,00%

-1601

0,00

-8,01

4. Інші довгострострокові зобов'язання

0,00%

0,00%

0

0,00

5. Короткострокові кредити банку

5013

1,70%

1723

0,55%

-3290

34,37

-16,46

6.Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

157640

53,49%

148533

47,20%

-9107

94,22

-45,57

7. Векселі видані

0,00%

0,00%

0

0,00

8. Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

16190

5,49%

40254

12,79%

24064

248,63

120,40

9. За отриманими авансами

148

0,05%

95

0,03%

-53

64,19

-0,27

10. За бюджетом

166

0,06%

795

0,25%

629

478,92

3,15

11. З позабюджетними фондами

0,00%

0,00%

0

0,00

12. Зі страхуванням

235

0,08%

381

0,12%

146

162,13

0,73

13. З оплати праці

701

0,24%

962

0,31%

261

137,23

1,31

Всього

27173

9,22%

49343

15,68%

22170

181,59

110,93

Баланс

294729

314715

Аналіз позикового капіталу доцільно проводити у розрізі термінів залучення та за джерелом запозичення тощо. Переважання довгострокових позикових джерел фінансування (54,51% і 52,94% за 2016 рік; та 52,94% і 47,20% за 2017 рік) над короткостроковими (00,00% і 1,70% за 2016 рік; та 1,70% і 0,55% за 2017 рік) свідчить про хороші перспективи розвитку підприємства та низьку ймовірність втрати платоспроможності у поточному році.

Щодо джерел формування поточних зобов'язань, то підприємство може використовувати кошти постачальників у формі комерційних кредитів,бюджету у формі податкових зобов'язань, покупців у формі авансових платежів, банків при отриманні послуг факторингу (рефінансування дебіторської заборгованості)найманих працівників, , цільових фондів, дочірніх підприємств, власників, банків та інших кредитних установ і т.д.

Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість - це оптимальна структура активів і пасивів балансу, яка забезпечує такий стан рахунків підприємства, які гарантують його постійну платоспроможність. Для її оцінки розраховуються та досліджуються абсолютні і відносні показники.

Для розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості спочатку визначається наявність джерел для формування запасів на початок і кінець року:

1) наявність власних оборотних коштів:

,

де ВК - власний капітал (джерела власних коштів), тис. грн.;

НА - необоротні активи, тис. грн.

2) наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (перманентного капіталу):

,

де ДТ - довгострокові зобов'язання, тис. грн.

3) наявність основних джерел формування запасів:

,

де КТ - короткострокові кредити і позики, тис. грн.

Абсолютні показники зведені у таблиці 2.3.5

Таблиці 2.3.5 Визначення наявності джерел для формування запасів

Назва показників

тис.грн

поч.2016

поч.2017

кінець 2017

Власний капітал (ВК)

106649

109916

116839

Необоротні активи (НА)

142819

142726

148978

Довгострокові зобов,язання (ДТ)

155525

157640

148533

Короткострокові кредити і позики (КТ)

0

5013

1723

Наявність власних оборотних коштів(ВОК)

-36170

-32810

-32139

Наявніть власних і довгострокових позикових джерел

119355

124830

116394

формування запасів (перманентного капіталу)(ВДК)

Наявність основних джерел формування запасів(ОДЗ)

119355,00

129843,00

118117,00

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три абсолютні показника забезпеченості запасів джерелами їх формування:

1) надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів:

,

де З - запаси (матеріальні оборотні активи), тис. грн.

2) надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів:

3) надлишок (+) або нестача (-) основних джерел формування запасів:

Абсолютні показники забезпеченості запасів джерелами їх формування зведені в таблиці 2.3.6

Таблиця 2.3.6

Назва показників

тис.грн

поч.2016

поч.2017

кінець 2017

Запаси (матеріальні оборотні активи) (З)

50639

45889

53155

?ВОК

-86809

-78699

-85294

?ВДК

68716

78941

63239

?ОДЗ

68716,00

83954,00

64962,00

Відносні показники забезпеченості запасів джерелами їх формування розраховуються наступним чином (табл. 2.3.7)

Таблиця 2.3.7

Назва показників

тис.грн

поч.2016

поч.2017

кінець 2017

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними

-0,71

-0,71

-0,60

оборотними коштами (Кзз.вок)

Коефіцієнт забезпеченості запасів

2,36

2,72

2,19

перманентним капіталом (Кзз.вдк)

Коефіцієнт збезпеченості запасів основними

2,36

2,83

2,22

джерелами їх формування (Кзз.одз)

1) коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами:

Цей коефіцієнт повинен бути більше або дорівнювати 0,6 - 0,8; але в данному випадку цей показник коливається від -0,71 до -0,60.

Показник свідчить про здатність підприємства фінансувати діяльність за рахунок оборотного капіталу, не вдаючись до позикових коштів. В нашому випадку підприємсто фінансується за рахунок позикових коштів.

2) коефіцієнт забезпеченості запасів перманентним капіталом:

Цей коефіцієнт повинен бути більше або дорівнювати 0,8 - 1,0; в нашому випадку він складає 2,36; 2,32; 2,19 відповідно.

3) коефіцієнт забезпеченості запасів основними джерелами їх формування:

Для забезпечення і підтримки фінансової стійкості підприємства цей коефіцієнт необхідно, щоб був більшим за 1,0. у нас він складає 2,36; 2,83; 2,22.

Далі визначається тип фінансової стійкості підприємства за наступними ознаками:

1. Абсолютна фінансова стійкість, якщо З ? ВОК;

2. Нормальна фінансова стійкість, якщо ВОК < З ? ВДК;

3. Нестійкий фінансовий стан, якщо ВДК < З ? ОДЗ;

4. Кризовий фінансовий стан, якщо З > ОДЗ.

В нашому випадку виконується друге нерівенство, тобто:

На 01.01.2016 -36170<50639<119355

На 01.01.2017 -32810<45889<124830

На 31.12.2017 -32139<53155<116394,

Це означає, що підприємство має нормальну фінансову стійкість.

Фінансову стійкість підприємства характеризують також наступні відносні показники (коефіцієнти), табл.2.3.8

Таблиця 2.3.8

Показники

тис.грн

зміна

На початок

На початок

На кінець

Абсолютна (+,-)

Темп росту, %

2016

2017

2017

2016

2017

2016

2017

1. Коефіцієнт фінансової автономії (Кавт)

0,38

0,37

0,37

0,00

0

98,88

99,55

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфзал),

-довгострокової

0,55

0,53

0,47

0,00

0

97,25

88,24

-короткострокової

0,07

0,09

0,16

0,00

0,1

126,53

170,06

3. Коефіцієнтфінансового ризику (Кфриз)

1,46

1,43

1,27

-0,10

-0,1

98,35

88,64

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кман)

-1,65

-1,68

-1,69

0,00

0

101,81

100,72

5. Коефіцієнт співідношення дебіторської

3,49

4,59

2,36

1,10

-2,20

98,88

99,55

та кредиторської заборгованностей (Кдз/кз)

6. Коефіцієнт забезпеченості запасів

-0,71

-0,71

-0,60

0

0,1

99,88

100,55

власними обіговими коштами (Кззвок)

7. Коефіцієнт забезпеченості запасів

2,36

2,72

2,19

0,3

-0,5

100,88

101,55

перманентним капіталом (Кззвдк)

8. Коефіцієнт забезпеченості запасів основними

2,36

2,83

2,22

0,4

-0,6

101,88

102,55

джерелами їх формування (Кззодз)

Власний капітал (ВК)

106649

109916

116839

Баланс

282779

294729

314715

Позиковий капітал (ПК)(довгострокові зобов.)

155525

157640

148533

Позиковий капітал (ПК)(короткострокові зобов.)

20605

27173

49343

Наявність власних оборотних коштів(ВОК)

-176130

-184813

-197876

Дебіторська заборгованіть (ДЗ)

61159

79993

101468

Кредиторська заборгованість (КЗ)

17521

17440

42994

1. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності):

Кавт повинен бути трохи більше 0,5. Це означає, що весь позиковий капітал може бути покритий власністю підприємства. В нашому випадку цей коефіцієнт має значення 0,38; 0,37; 0,37 - це означає, що позиковий капітал має перевагу.

2. Коефіцієнт фінансової залежності (коефіцієнт концентрації позикового капіталу):

де ПК - позиковий капітал, тис. грн.

Чим вище рівень Кавт і нижчий рівень Кфзав, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

3. Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)

,

Коефіцієнт Кфриз за нормальних умов функціонування підприємств повинен бути у межах 0,5 - 1,5.

В нашому випадку він складає 1,46; 1,43; 1,27.

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу підприємства знаходиться в мобільній формі. Високі значення Кман позитивно характеризують фінансовий стан підприємства.

Рекомендоване значення цього коефіцієнта - 0,5

5. Коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованостей:

де ДЗ - дебіторська заборгованість, тис. грн.; КЗ - кредиторська заборгованість, тис. грн.

Для забезпечення нормального поводження із заборгованостями даний коефіцієнт повинен бути менше 1. У нашому аналізі цей показник складає 3,49; 4,59; 2,36.

Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства

Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його балансовими активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Для аналізу ліквідності балансу порівнюються засоби по активу, згруповані по мірі ліквідності із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення.

Активи за ступенем їх ліквідності групуються на такі групи:

А1 - найбільш ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції);

А2 - активи (дебіторська заборгованість, запаси готової продукції і товарів та інші оборотні активи), що швидко реалізовуються, з терміном трансформації у грошові кошти впродовж 3 місяців зі звітної дати балансу;

А3 - активи (дебіторська заборгованість та інші запаси, крім тих, що ввійшли до складу групи А2), що повільно реалізовуються, з терміном трансформації у грошові кошти впродовж 12 місяців зі звітної дати балансу;

А4 - активи (нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість і інші необоротні активи), що важко реалізовуються, з терміном трансформації у грошові кошти більшим ніж 12 місяців зі звітної дати балансу.

Пасиви групуються за ступенем терміновості їх повернення у такі групи:

П1 - найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість і інші поточні зобов'язання), з терміном їх погашення впродовж 3 місяців зі звітної дати балансу;

П2 - короткострокові пасиви (короткострокові кредити і поточна заборгованість за довгостроковими кредитами), з терміном їх погашення впродовж 12 місяців зі звітної дати балансу;

П3 - довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання), з терміном їх погашення більшим ніж 12 місяців зі звітної дати балансу;

П4 - постійні пасиви (власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходи майбутніх періодів за вирахуванням витрат майбутніх періодів), які не підлягають погашенню при нормальному функціонуванні підприємства. Згруповані активи і пасиви зведемо в табл. 2.3.9

Таблиця 2.3.9 Аналіз ліквідності балансу

Активи

На поч.

На поч.

На кінець

Пасиви

На поч.

На поч.

На кінець

Надлишок(+), брак (-)

2016

2017

2017

2016

2017

2017

На поч.

На поч.

На кінець

2016

2017

2017

А1

8260

2517

1628

П1

1111

1102

2138

7149

1415

-510

А2

59034

79945

101468

П2

19494

21058

45482

39540

58887

55986

А3

72666

69541

62641

П3

0

5013

1723

72666

64528

60918

А4

142 819

142726

148978

П4

262174

267556

265372

-119355

-124830

-116394

Баланс

282779

294729

314715

Баланс

282779

294729

314715

0

0

0

Для оцінки ліквідності балансу зіставляються розглянуті групи активів і пасивів; при цьому баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються балансові співвідношення:

А1 ? П1

А2 ? П2

А3 ? П3

А4 ? П4.

В даному випадку співвідношення відбувається, тобто баланс є абсолютно ліквідним.

Далі для аналізу ліквідності балансу розраховуються такі коефіцієнти:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Тобто він характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу. Цей коефіцієнт, відповідно до загально прийнятих у спеціальній літературі рекомендацій, повинен бути у межах від 0,2 до 0,35.


Подобные документы

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Сутність поняття фінансової стійкості. Характеристика показників фінансового стану підприємства з точки зору теорії. Рекомендації щодо підвищення рівня стійкості та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансового стану ВАТ "Львівбудкомплектація".

  курсовая работа [45,8 K], добавлен 17.01.2011

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Сутність і завдання фінансового аналізу. Інформаційна база його проведення. Аналіз фінансової стійкості і ліквідності балансу, показників рентабельності і ділової активності ДочП "Конектор-Плюс". Рекомендації з поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 10.07.2012

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комунального підприємства "Чернігівводоканал", перелік його установчих документів. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, прибутку та рентабельності організації, оцінка її ділової активності.

  отчет по практике [156,1 K], добавлен 05.09.2011

 • Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [121,0 K], добавлен 21.02.2009

 • Аналіз структури активів і пасивів підприємства. Оцінка фінансових результатів й показників рентабельності, ліквідності та ділової активності організації. Дослiдження ефективностi викоpистання майна компанії, забезпечення власними обоpотними коштами.

  курсовая работа [194,1 K], добавлен 25.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.