Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2011
Размер файла 914,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

1 Характеристика підприємства

2 Аналіз формування і розміщення фінансових ресурсів підприємства

2.1Аналіз майна підприємства

2.2 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

2.3 Аналіз капітала підприємства ВАТ «Азот»

3 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот»

4 Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «Азот»

5 Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Азот»

6 Аналіз рентабельності ВАТ «Азот»

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Становлення ринковойї економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріорітет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінасовий аналіз.

У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на основі річної фінансової звітності. А саме, оцінимо майновий стан підприємства на підставі балансу, в результаті чого зможемо визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за аналізований період, простежимо тенденції їх зміни і визначимо структуру фінансових ресурсів підприємства. Проаналізуємо фінансові результати діяльності підприємства (форма № 2), визначимо чинники, що найбільш вплинули на формування чистого прибутку (збитку) підприємства. Також розрахуємо деякі абсолютні і відносні показники (коефіцієнти) для оцінки фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, ліквідності та платоспроможності.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ «Азот» має багату i цiкаву iсторiю створення та розвитку. Якщо об`єктивно розглядати iсторiю пiдприємства, то потрiбно згадати найбiльш важливi дати та подiї. В хронологiчному порядку вони розгорталися таким чином:

Серпень 1962 року - Постановою Ради Мiнiстрiв Української РСР № 923 затверджено проектне завдання на будiвництво заводу азотних добрив Черкаського раднаргоспу в м. Черкаси.

Вересень 1962 року - закладено перший камiнь у фундамент майбутнього заводу.

У 1962 роцi розпочалося будiвництво амiачного виробництва потужнiстю 108 тисяч тонн у рiк.

В 1962 роцi прийнято Постанову Ради Мiнiстрiв СРСР № 171 "Про розширення виробництва iонообмiнних матерiалiв в 1962- 1965 роках".

Травень 1963 року прийнято Постанову Ради Мiнiстрiв УРСР № 559 Про об'єднання заводу азотних добрив iз заводом iонообмiнних смол, що будується" i визначена повна назва пiдприємства - Черкаський хiмiчний комбiнат.

Грудень 1964 року - введено в дiю вiддiлення по виробництву амiачної води потужнiстю 432 тисячi тонн у рiк.

14 березня 1965 року введено в дiю першу чергу амiаку потужнiстю 108 тисяч тонн у рiк. Отримано перший амiак.

1967 рiк - введено в дiю дослiдно-промисловий цех виробництва iонообмiнних смол.

1968 рiк - введено в дiю головний цех по виробництву катiонiту потужнiстю 2680 тонн у рiк.

У груднi 1968 року введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 360 тисяч тонн у рiк.

У травнi 1970 року введено в дiю другу чергу амiачного виробництва потужнiстю 400 тисяч тонн амiаку в рiк.

1970 рiк - введено в дiю цех слабкої азотної кислоти потужнiстю 360 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву амiачної селiтри потужнiстю 450 тисяч тонн у рiк.

В 1972- 73 роках введено в дiю потужностi третьої черги виробництва амiаку потужнiстю 400 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву амiачної селiтри потужнiстю 900 тисяч тонн у рiк, цех по виробництву слабкої азотної кислоти потужнiстю 720 тисяч тонн у рiк.

У травнi 1973 року була отримана перша мiльйонна, з початку пуску цеху, тонна карбамiду.

У червнi 1973 року була отримана перша мiльйонна, з початку пуску цеху, тонна амiаку.

1975 рiк - введено в дiю виробничi потужностi по виробництву анiонiту, Черкаський хiмiчний комбiнат перетворений у Черкаське виробниче об'єднання «Азот».

1979 рiк - введено в дiю цех по виробництву амiаку потужнiстю 450 тисяч тонн у рiк.

1980 рiк - введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 330 тисяч тонн у рiк.

В 1984- 85 роках введено в дiю виробництво капролактаму потужнiстю 50 тисяч тонн у рiк.

В 1987- 88 роках введено в дiю цех по виробництву карбамiду потужнiстю 330 тисяч тонн у рiк.

1988 рiк - введенно в експлуатацiю цеху побутової хiмiї.

У липнi 1993 року введено в експлуатацiю виробництва КАС-32 потужнiстю 180 тисяч тонн у рiк.

У груднi 1995 року Черкаське виробниче об'єднання «Азот» перетворено у Вiдкрите Акцiонерне Товариство «Азот» м. Черкас.

2000 рiк - ведеться будiвництво лiнiї по кристалiзацiї капролактаму.

Правління ВАТ «Азот» базується на корпоративних принципах: обрано спостережну раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію, щорічно проводяться загальні збори акціонерів.

В структуру ВАТ «Азот» входять такі підрозділи: 18 цехів основного виробництва, в тому числі виробництво капролактаму, іонообмінних смол, аміаку, карбаміду, аміачної селітри, азотної кислоти, мінеральних добрив - карбамідо-аміачної суміші (КАС).

В структуру товариства входять 26 допоміжних цехів, а також медико-санітарна частина, соціально-комунальний відділ, комбінат громадського харчування.

Виконавча дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції Виконавчої дирекції товариства належить вирішення оперативних питань господарської діяльності ВАТ «Азот», визначення штатів та структури товариства, умов праці працівників товариства, визначення порядку впровадження та прийняття в експлуатацію заходів, спрямованих на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння та капітальний ремонт. Роботою Виконавчої дирекції керує генеральний директор ВАТ «Азот» (рисунку 1.1).

Рисунок 1.1 - Організаційна структура підприємства ВАТ «Азот»

На ВАТ «Азот» виробляється 11 видiв хiмiчної продукцiї. Якiсть всiх видiв продукцiї вiдповiдає нацiональним та свiтовим стандартам якостi, що пiдтверджено отриманими нагородами, сертифiкатами якостi, iншими документами. Назва продукції :

- Аміак рідкий технічний

- Селітра аміачна марки Б

- Карбамід марки Б

- Амиак водний технічний марки А і Б

- Карбамідо-аміачна суміш (КАС)

- Cульфат амонію

- Капролактам рідкий

- Смоли іонообмінні - катіоніти КУ-2-8

- Смоли іонообмінні - аніоніти АВ-17-8

- Кисень рідкий технічний і медичний

- Селітра аміачна у 50 кг мішках

Мета діяльності Відкритого акціонерного товариства «Азот», м. Черкаси - виробництво та реалізація конкурентоспроможної високоякісної продукції: мінеральних добрив, капролактаму, іонообмінних смол тощо для задоволення потреб замовників, акціонерів, партнерів товариства та суспільства.

Керівництво товариства та спеціалісти в межах їх компетенції вважають своїм обов'язком постійно підтримувати і контролювати необхідний рівень питань якості продукції, охорони навколишнього середовища та безпеки праці.

Відкрите акціонерне товариство «Азот» постійно проводить роботу з підвищення якості продукції, з метою задоволення вимог та очікувань споживачів (замовників) до якості; зі створення безпечних умов праці та зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.

2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВІХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз майна підприємства

Зведення про розміщення капіталу, що є у розпорядженні підприємства, містяться в активі балансу. Кожному виду розміщуваного капіталу відповідає певна стаття активу балансу.

Баланс підприємства дає ряд найважливіших характеристик, що описують фінансово-майнове положення підприємства:

1. Загальна вартість майна підприємства;

2. Вартість необоротних активів;

3. Вартість мобільних (оборотних) активів, що включають товарно-матеріальні запаси, дебіторську заборгованість, грошову готівку.

Дослідження структури та динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період.

Використовуючи порівняльний аналітичний баланс підприємства, можна всебічно проаналізувати та оцінити структуру капіталу складу джерел формування майна підприємства, розміщення коштів в активах підприємства.

Аналізований баланс представлений в додатках А, Б. Проведемо аналіз структури та динаміки статей балансу на підставі порівняльного аналітичного балансу (дивись таблиці 2.1, 2.2).

Таблиця 2.1 - Порівняльний аналітичний баланс підприємства ВАТ «АЗОТ» за 2007 рік, в тис. грн.

Стаття баланса

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні, тис.грн.

Темп приросту, %

Структури, %

Частка пунктів

АКТИВ

1 Майно разом

2218709

100

3400245

100,0000

1181536

53,2533

100

0

1.1 Необоротні активи

1215901

54,8022

1363740

40,1071

147839

12,1588

12,5124

-14,6951

1.1.1 Нематеріальні активи

7997

0,3604

6595

0,1940

-1402

-17,5316

-0,1187

-0,1665

1.1.2 Незавершене будівництво

83664

3,7708

151336

4,4507

67672

80,8854

5,7275

0,6799

1.1.3 Основні засоби

1120740

50,5132

1202312

35,3596

81572

7,2784

6,9039

-15,1536

1.1.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

3203

0,1444

3203

0,0942

0

0,0000

0,0000

-0,0502

1.2 Оборотні активи

1002537

45,1856

2036226

59,8847

1033689

103,1073

87,4869

14,6991

1.2.1 Запаси

315807

14,2338

470110

13,8258

154303

48,8599

13,0595

-0,4080

1.2.2Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

141346

6,3706

550599

16,1929

409253

289,5399

34,6374

9,8223

1.2.3 Дебіторська заборгованість за рахунками

492450

22,1953

855349

25,1555

362899

73,6926

30,7142

2,9602

1.2.4 Грошові кошти та їх еквіваленти

51672

2,3289

144598

4,2526

92926

179,8382

7,8648

1,9237

1.2.5 Інші оборотні активи

5098

0,2298

6808

0,2002

1710

33,5426

0,1447

-0,0296

1.3 Витрати майбутніх періодів

271

0,0122

279

0,0082

8

2,9520

0,0007

-0,0040

ПАСИВ

2 Джерела майно разом

2218709

100

3400245

100

1181536

53,2533

100

0

2.1 Власний капітал

1535419

69,2033

1910123

56,1760

374704

24,4040

31,7133

-13,0272

2.1.1 Статутний капітал

1056490

47,6173

1056490

31,0710

0

0,0000

0,0000

-16,5463

2.1.2 Додатковий вкладений капітал

9935

0,4478

9935

0,2922

0

0,0000

0,0000

-0,1556

2.1.2 Інший додатковий капітал

649178

29,2593

648146

19,0617

-1032

-0,1590

-0,0873

-10,1975

2.1.3 Резервний капітал

6681

0,3011

24754

0,7280

18073

270,5134

1,5296

0,4269

2.1.4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-186865

-8,4222

170798

5,0231

357663

-191,4018

30,2710

13,4453

2.2 Забезпечення наступних виплат та платежів

4683

0,2111

6055

0,1781

1372

29,2975

0,1161

-0,0330

2.3 Позиковий капітал

678607

30,5857

1484067

43,6459

805460

118,6931

68,1706

13,0602

2.3.1 Довгострокові зобов'язання

212980

9,5993

150953

4,4395

-62027

-29,1234

-5,2497

-5,1598

2.3.2 Короткострокові кредити та позики

183595

8,2749

945240

27,7992

761645

414,8506

64,4623

19,5243

2.3.3 Кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання

175542

7,9119

387874

11,4072

212332

120,9579

17,9708

3,4953

Таблиця 2.2 - Порівняльний аналітичний баланс підприємства ВАТ «АЗОТ» за 2008 рік, в тис. грн.

Стаття баланса

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні, тис.грн.

Темп приросту, %

Структури, %

Частка пунктів

АКТИВ

1 Майно разом

1749652

100

2218709

100,0000

469057

26,8086

100

0

1.1 Необоротні активи

1271397

72,6657

1215901

54,8022

-55496

-4,3650

-11,8314

-17,8635

1.1.1 Нематеріальні активи

10133

0,5791

7997

0,3604

-2136

-21,0796

-0,4554

-0,2187

1.1.2 Незавершене будівництво

54102

3,0922

83664

3,7708

29562

54,6412

6,3024

0,6787

1.1.3 Основні засоби

1203463

68,7830

1120740

50,5132

-82723

-6,8737

-17,6360

-18,2698

1.1.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

3318

0,1896

3203

0,1444

-115

-3,4659

0,0000

-0,0453

1.2 Оборотні активи

478019

27,3208

1002537

45,1856

524518

109,7274

111,8239

17,8648

1.2.1 Запаси

243681

13,9274

315807

14,2338

72126

29,5985

15,3768

0,3064

1.2.2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

23411

1,3380

141346

6,3706

117935

503,7589

25,1430

5,0326

1.2.3 Дебіторська заборгованість за рахунками

209368

11,9663

492450

22,1953

283082

135,2079

60,3513

10,2291

1.2.4 Грошові кошти та їх еквіваленти

12028,4

0,6875

51672

2,3289

39643,6

329,5833

8,4518

1,6414

1.2.5 Інші оборотні активи

1200

0,0686

5098

0,2298

3898

324,8333

0,8310

0,1612

1.3 Витрати майбутніх періодів

236

0,0135

271

0,0122

35

14,8305

0,0075

-0,0013

ПАСИВ

2 Джерела майно разом

1749652

100

2218709

100

469057

26,8086

100

0

2.1 Власний капітал

1266337

72,3765

1535419

69,2033

269082

21,2488

57,3666

-3,1732

2.1.1 Статутний капітал

1056490

60,3829

1056490

47,6173

0

0,0000

0,0000

-12,7655

2.1.2 Додатковий вкладений капітал

9935

0,5678

9935

0,4478

0

0,0000

0,0000

-0,1200

2.1.2 Інший додатковий капітал

650930

37,2034

649178

29,2593

-1752

-0,2692

-0,3735

-7,9441

2.1.3 Резервний капітал

1459

0,0834

6681

0,3011

5222

357,9164

1,1133

0,2177

2.1.4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-450863

-25,7687

-186865

-8,4222

263998

-58,5539

56,2827

17,3465

2.2 Забезпечення наступних виплат та платежів

4464

0,2551

4683

0,2111

219

4,9059

0,0467

-0,0441

2.3 Позиковий капітал

478851

27,3684

678607

30,5857

199756

41,7157

42,5867

3,2173

2.3.1 Довгострокові зобов'язання

97171

5,5537

212980

9,5993

115809

119,1806

24,6897

4,0455

2.3.2 Короткострокові кредити та позики

85628

4,8940

183595

8,2749

97967

114,4100

20,8859

3,3809

2.3.3 Кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання

104616

5,9792

175542

7,9119

70926

67,7965

15,1210

1,9327

На підставі структурних та динамічних змін в активі і пасиві порівняльного аналітичного балансу можна зробити наступні висновки: майно підприємства за 2007 рік збільшилось на 26,81% (з 1749652 тис. грн. на початок року до 2218709,2 на кінець року), а в 2008 році на 53,25% (з 2218709 тис. грн. на початок періоду до 3400245 тис. грн. на кінець періоду). При цьому приріст необоротних активів у 2008 році склав 12,16% (з 1215901 тис. грн. на початок звітного періоду до 1363740 тис. грн. на кінець звітного періоду). Вартість оборотних активів збільшилася у 2007 році на 109,73% (на 524518 тис. грн.), а у 2008 році - на 103,11% ( на 1033689 тис. грн.). Витрати майбутніх періодів збільшились у 2007 році на 14,83% (з 236 тис. грн. на початок року до 271 тис. грн. на кінець року), а у 2008 році всього на 2,95% (з 271 тис. грн. на початок року до 279 тис. грн. на кінець року).

Найбільшу частку необоротних активів складає незавершене будівництво (54,64% в 2007 р. і 80,89% в 2008р.) - це характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності. При цьому питома вага незавершеного будівництва в загальній сумі активів підприємства вкрай незначна - усього 3,09% на початок 2007р. і 3,77% на кінець 2007р., в 2008 р. - 3,77% і 4,45% відповідно.

У складі оборотних активів запаси збільшилися у 2007 р. на 29,6% (з 243681 тис. грн. на початок року до 3115807 тис. грн. на кінець року), а у 2008 р. - на 48,86% (з 315807 тис. грн. на початок року до 470110 на кінець року). Значну частку оборотних коштів підприємства складає дебіторська заборгованість, отже, від її зміни значно залежить і зміна суми всіх оборотних коштів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла в 2007 р. на 503,76% (на 117935 тис.грн.), а в 2008 р. на 289,54% (на 409253 тис. грн.). А дебіторська заборгованість за розрахунками зросла 135,21% у 2007 р. і на 73,69% у 2008 р..У структурі джерел формування майна підприємства частка позикового капіталу (68,17% у 2008 р.) значно перевищує власний капітал (31,71% у 2008 р.). Така ситуація відбувається внаслідок наявності кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань (175542 тис. грн. на початок періоду та 387874 тис. грн. на кінець періоду) і короткострокових кредитів та позики (183595 тис. грн. на початок періоду та 945240 тис. грн. на кінець періоду), які, в свою чергу, викликало істотне зростання позикового капіталу (в 2007 р. на 199756 тис. грн., у 2008 р. на 805460 тис. грн).

2.2 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

Для проведення повного аналізу структури активів необхідно розрахувати наступні відносні показники:

1. Найбільш загальну структуру активів характеризує коефіцієнт спів відношення оборотних і необоротних активів (коефіцієнт мобільності)

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

Відповідно за 2008

рік

Якщо

то важається, що підприємство має легку структуру балансу, в інакшому випадку - структура активів важка.

Розрахунок цього коефіцієнта показав,

таким чином, підприємство має важку структуру активів.

2. Коефіцієнт, що показує частку основних засобів активів

3. Коефіцієнт концентрації майна

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

А на початок і кінець 2008 року

4. Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

5. Частка оборотних виробничих фондів в оборотних актах

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

На початок і кінець 2008 року:

Для оцінки фізичного і морального зносу основних засобів розрахуємо:

1. Коефіцієнт зносу основних засобів

або 89,3%

або 90%

або 90%

або 89,5%

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості, списану на витрати в попередніх періодах. До 50% значення коефіцієнта прийнятно, більше 50% - основні засоби «зношені». В данному випадку основні засоби зношені.

К

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Для нашого підприємства цей коефіцієнт склав:

Даний коефіцієнт визначає частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, яка складає нові основні засоби.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин.

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів представлені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Аналіз майна підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рік

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3762

0,8247

0,8247

1,4933

Коефіцієнт основних засобів в активах

0,6878

0,5051

0,5051

0,3536

Коефіцієнт концентрації майна

0,8357

0,6513

0,6513

0,4816

Коефіцієнт довгострокових фінансових інвестицій в активах

0,00021

0,00013

0,00013

0,000086

Коефіцієнт оборотних виробничих фондів в оборотних актах

0,4285

0,2404

0,2404

0,1438

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,8932

0,9

0,9

0,895

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,04

0,01595

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,04

0,0162

Інтерпретація отриманих результатів представлена на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 - Аналіз майна підприємства ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, ми бачимо, що у підприємства зменшились коефіцієнт основних засобів в активах, коефіцієнт концентрації майна, коефіцієнт зносу основних засобів майже не змінився ,однако він перевищую рівень допустимих значень, що говорить про те, що основні засоби підприємства дуже зношені. Збільшились коефіцієнти оновлення основних засобів та вибуття основних засобів. З цього можна зробити висновки, що протягом 2007-2008 рр. ВАТ «Азот» не розширював своє виробництво та не проводив оновлення основних засобів.

2.3 Аналіз капітала підприємства ВАТ «АЗОТ»

Капітал підприємства - це фінансові ресурси підприємства, використовувані для фінансування предметів і засобів праці, робочої сили, інших елементів виробництва і фінансових інструментів.

Фінансові ресурси підприємства - це сукупність грошових фондів, які має в своєму розпорядженні підприємство.

Відомості, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурах власного і позикового капіталів, скільки привернуто в оборот підприємства довгострокових і короткострокових засобів, який об'єм зобов'язань підприємства, які склад і структура кредиторської заборгованості. Пасив показує, звідки узялися засоби, направлені на формування майна підприємства.

Для аналізу формування капіталу підприємства необхідно обчислити фінансові коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу підприємства. До них відносяться:

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), що показує частку власних засобів в загальній сумі джерела фінансування

2. Коефіцієнт фінансової залежності, що показує скільки совокупних джерел засобів доводиться на одиницю власних засобів

3. Коефіцієнт фінансового ризику, що показує скільки позикових засобів доводиться на одиницю власних джерел фінансування

Коефіцієнт фінансової стабільності, що показує скільки власних засобів доводиться на одиницю позикових джерел фінансування

Коефіцієнт фінансової стійкості, показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному об'ємі:

6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, показує частку власних засобів, які знаходяться у мобільній формі:

7. Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування, деталізує структуру постійного капіталу підприємства

8. Коефіцієнт структури покриття довгострокових заборгованостей, показує долю необоротних активів , котрі були профінансовані зовнішнім джерелом:

9. Коефіцієнт концентрації короткострокових заборгованостей, деталізує структуру обов'язків підприємства

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів, що характеризують структуру капіталу підприємства представлені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4 - Аналіз капіталу ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт автономії

0,7238

0,692

0,692

0,5618

Коефіцієнт фінансової залежності

1,3817

1,445

1,445

1,78

Коефіцієнт фінансового ризику

0,1419

0,2569

0,2569

0,4655

Коефіцієнт фінансової стабільності

7,0488

3,8929

3,8929

2,1482

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,7793

0,788

0,788

0,6061

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,0039

0,2081

0,2081

0,2860

Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування

0,0712

0,1218

0,1218

0,0732

Коефіцієнт структури покриття довгострокових заборгованостей

0,0764

0,1752

0,1752

0,1107

Коефіцієнт концентрації короткострокових заборгованостей

0,7971

0,6861

0,6862

0,8983

Інтерпретація отриманих результатів представлена на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 - Аналіз капітала підприємства ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу підприємства, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт фінансової автономії за звітний період зменшився, отже, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому; коефіцієнт фінансової залежності збільшився, що свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства; коефіцієнт фінансового ризику, збільшився, таким чином, звеличив кількість позикових коштів на одиницю власних джерел фінансування. Помітно збільшився і коефіцієнт маневреності власного капіталу, що позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними оборотними коштами.

фінансовий стійкість капітал ліквідність

3 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «АЗОТ»

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють стабільність діяльності підприємства з погляду довгострокової перспективи.

Стійкість багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових засобів), структури активів підприємства, і насамперед - від співвідношення основних і оборотних засобів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства.

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити непереривний процес виробничо-торгової діяльності, а також провести витрати на його розширення і оновлення.

Ступінь фінансової незалежності підприємства можна оцінювати за різними показниками:

- рівню забезпеченості матеріальних оборотних коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

- платоспроможності підприємства, тобто його потенційній можливості покрити термінові зобов'язання мобільними активами;

- частини власних стабільних джерел в сукупних джерелах фінансування діяльності підприємства.

Основним абсолютним показником фінансової стійкості є сума власних оборотних коштів. Сума власних оборотних коштів (чистий оборотний капітал) визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої насамперед спрямовується власний капітал:

Власні оборотні кошти= Власний капітал - Необортні активи

Абсолютні показники, що відображають різний ступінь обхвату різних видів джерел фінансування запасів і витрат:

1. Власні оборотні кошти

ВОК= ВК - НА (3.1)

2. Робочий капітал

РК =ВОК + ДЗ (Довгострокові зобов'язання) (3.2)

3. Загальні джерела фінансування:

Дзаг =ВОК + ДЗ + Ккр (Короткострокові кредити) (3.3)

Класифікація фінансової ситуації за ступенем її стійкості:

1. Абслютна фінансова стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК

2. Нормальна фінансова стійкість - для забезпечення запасів окрім власних оборотних коштів притягуються довгострокові кредити і позики; платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК+ДЗ

4. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів окрім власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і позик притягуються короткострокові кредити і позики;платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК+ДЗ+Ккр

4. Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає «нормальних» джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

З >ВОК+ДЗ+Ккр

У табл. 3.1 наведено аналіз фінансової стійкості підприємства за даними агрегованого балансу.

Таблиця 3.1 - Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот» 2007-2008 рр

Показник

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Власний капітал

1266337

1535419

1535419

1910123

Необоротні активи

1271397

1215901

1215901

1363740

Власні оборотні кошти (с.1- с.2)

-5060

319518

319518

546383

Довгострокові зобов'язання

97171

212980

212980

150953

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (с.3+с.4)

92111

532498

532498

697336

Короткострокові кредити і позики

85628

183595

318004

1177924

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (с.5+с.6)

177739

716093

716093

1642576

Запаси

243681

315807

315807

470110

Надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних коштів (с.3-с.8)

-248741

3711

3711

76273

Надлишок (+) або недостача (-) власних коштів та довгострокових кредитів і позик (с.5- с.8)

-151570

216691

216691

227226

Надлишок (+) або недостача (-) основних джерел покриття запасів (с.7- с.8)

-65942

400286

400286

1172466

Тип фінансової стійкості

Нестійка

Абсолютна

Абсолютна

Абсолютна

Надлишок (+) або недостача (-) коштів на 1 грн. запасів (с.11/с.8), коп.

-0,2706

1,2675

1,2675

2,4940

Для наочності на рисунку 3.1 представимо дані таблиці у вигляді гістограми.

Рисунок 3.1 - Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот»

Для ВАТ «Азот» розрахунки показують, що фінасовий стан підприємства за даний період зазнав якісну зміну: з нестійкого на початку 2007 року ВАТ «Азот» перейшов в абсолютно стійке положення, коли для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів, і зберіг такий стан до кінця 2008 року. Збільшилися запаси (у 2007 р. на72126 тис. грн., у 2008 р. на 154303тис.грн.), власний капітал (у 2007 р. на 269082 тис. грн., у 2008 р. на 374704 тис. грн.). Необоротні активи також збільшилися, але значно менше, ніж власний капітал. Можна зробити висновок, що ВАТ «Азот» стоїть на правильному шляху розвитку.

Для характеристики ступеня покриття запасів і витрат джерелами їх фінансування використовують наступні відносні величини

1. Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів, що показує частку найбільш ліквідних засобів у складі власних оборотних коштів:

2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами, що показує на скільки запаси, що мають найменшу ліквідність забезпечені власними джерелами фінансування

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), що показує частку власних засобів в загальній сумі джерела фінансування

4. Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами їх фінансування

5. Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

6. Коефіцієнт фінансової залежності, що показує скільки совокупних джерел засобів доводиться на одиницю власних засобів

7. Коефіцієнт співвідношення привернутих і власних засобів, який доповнює коефіцієнт автономії і характерізує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Нормальне співвідношення привернутих і власних засобів Кп/в = 1

8. Коефіцієнт маневреності власного капітала

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів представлені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Азот»

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів

-4,8204

0,9892

0,9892

3,7273

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

-0,0207

1,0118

1,0118

1,1622

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,7238

0,6920

0,6920

0,5618

Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами їх фінансування

1,9443

3,1602

3,1606

4,3191

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3760

0,8245

0,8245

1,4931

Коефіцієнт фінансової залежності

1,3817

1,445

1,445

1,7801

Коефіцієнт співвідношення привернутих і власних засобів

0,3781

0,4419

0,4419

0,7769

Коефіцієнт маневреності власного капітала

-0,00389

0,2081

0,2081

0,2861

Рисунок 3.2 - Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт фінансової автономії за звітний період зменшився, отже, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому; коефіцієта фінансової залежності збільшився, що свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства; коефіцієнт співвідношення привернути і власних засобів збільшився за 2007 рік на 0,064 грн., а за 2008 рік на 0,34 грн. помітно збільшився коефіцієнт маневреності власного капітала, що позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними оборотними коштами, і коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами.

Таким чином, можна сказати, що за досліджуваний період фінансова стійкість підприємства ВАТ «Азот» значно покращала.

4 Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «АЗОТ»

Платоспроможність (ліквідність) - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої термінові зобов'язання.

Перевищення платіжних засобів над терміновими зобов'язаннями свідчить про платоспроможність підприємства.

У бухгалтерському балансі в активі засобу підприємства групуються по ступеню зростання їх ліквідності, в пасиві зобов'язання розміщені у міру скорочення термінів їх погашення.

Всі активи підприємства залежно від здатності і швидкості їх перетворення в грошові кошти можна умовно розділити на такі групи:

1. Абсолютно ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів і їх еквівалентів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно або протягом короткого періоду часу, зазвичай в розрахунках беруть термін в 3 місяці;

2. Активи, що швидко реалізовуються (А2), - активи, для перетворення яких в готівку потрібен певний час;

3. Активи, що вільно реалізовуються (А3) - найменш ліквідні активи (це запаси і витрати). Термін перетворення таких активів в грошові кошти приймають рівним 12 місяцям або одному операційному циклу;

4. Активи, що важко реалізовуються (А4), - це активи, призначені для використання в господарській деятельності на протязі тривалого періоду часу, більше 12 місяців або більш за один операційний цикл.

Пасиви балансу залежно від ступеня зростання термінів погашення зобов'язань групуються так:

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, позики для працівників, інші короткострокові пасиви. Термін погашення цих зобов'язань відповідає терміну перетворення на грошові кошти активів першої групи (А1).

2. Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків і інші позики, які підлягають погашенню впродовж шести місяців після звітної дати;

3. Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові кредити банків, позикові засоби і інші довгострокові пасиви, термін погашення яких від 6 до 12 місяців або протягом одного операційного циклу;

4. Постійні пасиви (П4) - статті розділу 1 пасиву балансу.

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні статей по активу, згрупованих по ступеню убиваючої ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються по ступеню зростання терміновості їх погашення. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів. Баланс вважається за абсолютно ліквідний, якщо виконуються умови

А1 >= П1;

А2 >= П2;

А3 >= П3;

А4 <= П.

Якщо одне або декілька умов порушуються, то ліквідність відрізняється від абсолютної. При цьому недолік засобів по одній групі активів компенсується їх надлишком в іншій тільки за вартістю, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Аналіз ліквідності балансу представлен в таблиці 4.1, 4.2.

Таблиця 4.1 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Азот» за 2007 р.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Надлишок (+), нестача(-)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи (220,230, 240)

12029

51672

Найбільш термінові зобов'язання (540-610)

79800

147623

-67771

-95951

Активи, що швидко реалізовуються (160,170,180,200, 210, 250,270)

222507

635174

Короткострокові пасиви (500-530,630)

301880

318004

-79373

317170

Активи, що вільно реалізовуються (040, 045, 100, 110, 120, 130, 140, 150)

244102

316259

Довгострокові пасиви (480)

97171

212980

146931

103279

Активи, що важко реалізовуються (080 - 040 - 045)

12713586

1215604

Постійні пасиви (380,430)

1270801

1540102

11442785

-324498

Баланс (280)

1749652

2218709

Баланс (640)

1749652

2218709

х

х

Таблиця 4.2 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Азот» за 2008 р

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Надлишок (+), недолік(-)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи (220,230, 240)

51672

144598

Найбільш термінові зобов'язання (540-610)

147623

155190

-95951

-10592

Активи, що швидко реалізовуються (160,170,180,200,210, 250,270)

635174

1384746

Короткострокові пасиви (500-530,630)

318004

1177924

317170

206822

Активи, що вільно реалізовуються (040, 045, 100, 110, 120, 130, 140, 150)

316259

507455

Довгострокові пасиви (480)

212980

150953

103279

356502

Активи, що важко реалізовуються (080 - 040 - 045)

1215604

1363446

Постійні пасиви (380,430)

1540102

1916178

-324498

-552732

Баланс (280)

2218709

3400245

Баланс (640)

2218709

3400245

х

х

Для ВАТ «Азот» баланс як на початок, так і на кінець 2007 р. не є абсолютно ліквідним, тому що у підприємства дуже мало найбільш ліквідних активів. Але на кінець 2008 року баланс акціонерного суспільства став більш-менш ліквідним, оскільки абсолютно ліквідні активи збільшилися майже в 3 рази, але вони не зовсім покривають найбільш термінові зобов'язання.

По 2-ій групі активи, що швидко реалізовуються, значно покривають короткострокові пасиви. По 3-ій групі активи, що вільно реалізовуються, покривають довгострокові пасиви.

Аналіз співвідношення по 4-ій групі говорить про позитивну тенденцію: на початок 2007р. у ВАТ «Азот» був недолік у власних оборотних коштах, але під кінець 2007 року власні оборотні кошти значно зросли, а в 2008 році стали ще більше. Це говорить про те, що ситуація на підприємстві нормалізувалася.

І в цілому, можна сказати, баланс ліквідності свідчить про поліпшення фінансового стану товариства.

Разом з абсолютними показниками для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства розраховуються відносні показники.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату за рахунок наявної грошової готівки

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує відношення сукупності грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 6 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань

Коефіцієнт поточної ліквідності - відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань

Коефіцієнт Бівера показує співвідношення суми самофінансируємого доходу до загальної суми зобов'язань підприємства. Значення коефіцієнта Бівера, що рекомендується по міжнародних стандартах, 0.17 - 0.4.

Робочій капітал

Отримані результати заносимо у таблицю 4.3.

Таблиця 4.3 - Оцінка показників ліквідності ВАТ «Азот»

Коефіціент

2007

2008

Нормативний показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0315

0,1109

0,1109

0,1085

> 0,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6144

1,4571

1,4751

1,1472

>= 1

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,7046

2,1543

2,1543

1,5279

>= 1

Коефіцієнт Бівера

0,6930

0,5427

0,17 - 0,14

Робочій капітал

96575

537281

537281

703391

Збільшення

Для наочності на рисунку. 4.1 представимо дані таблиці у вигляді гістограми коефіцієнтів ліквідності.

Рисунок 4.1 - Оцінка ліквідності

Стовпчики гістограми наочно показують поліпшення фінансового становища підприємства протягом звітного періоду. Всі коефіцієнти ліквідності знаходяться в допустимій нормі. Тільки коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться за межами допустимого критичного рівня. Робочий капітал значно збільшився (з 96575 тис.грн на початок 2007 року до 703391 на кінець 2008 року).

5 Аналіз фінансової діяльності ВАТ «АЗОТ»

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку (збитку) і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство і стійкіше його фінансове положення.

Показник діяльності підприємства:

- звичайна (операції, фінансування, інвестиції);

- надзвичайна.

Першочерговими завданнями аналізу прибутку підприємства як фінансового результату господарської діяльності є оцінювання формування прибутку підприємства, темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній складовій, виявлення чинників, що впливають на розмір прибутку, визначення рівня їх впливу, виявлення резервів збільшення прибутку, аналіз використання прибутку підприємства.

Розрахунок показників фінансових результатів представлен в таблиці 5.1, 5.2.

Таблиця 5.1 - Аналіз фінансових результатів ВАТ «Азот» за 2007 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Зміни показника за звітний період

За звітний період

За попередній період

Абсолютні, тис. грн.

Темпи приросту, %

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

2706667

1851216

855451

0,6839

Собівартість реалізованої продукції

1940543

1457394

483149

0,7510

Валовий прибуток від реалізації

766124

393822

372302

0,5140

Адміністративні витрати

65121

62574

2547

0,9609

Витрати на збут

181974

151764

30210

0,8340

Інші операційні витрати

1799701

1369291

430410

0,7608

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

3987339

3041023

946316

0,7627

Прибуток від реалізації

-1280672

-1189807

-90865

0,9290

Інші операційні доходи

1780104

1349588

430516

0,7582

Прибуток від операційної діяльності

499432

159781

339651

0,3199

Доход від участі в капіталі

-

47

-

-

Інші фінансові доходи

10

0

10

0,0000

Інші доходи

3951

996

2955

0,2521

Фінансові витрати

16603

13295

3308

0,8008

Інші витрати

4048

2366

1682

0,5845

Прибуток від звичайної діяльності

482742

145163

337579

0,3007

Податок на прибуток від звичайної діяльності

121193

45477

75716

0,3752

Чистий прибуток

361549

99686

261863

0,2757

Чистий грошовий потік (читсая прибуток плюс амортизація)

470182

202086

268096

0,4298

Таблиця 5.2 - Аналіз фінансових результатів ВАТ «Азот» за 2008 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Зміни показника за звітний період

За звітний період

За попередній період

Абсолютні, тис. грн.

Темпи приросту, %

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

3447309

2706667

740642

0,7852

Собівартість реалізованої продукції

2167458

1940543

226915

0,8953

Валовий прибуток від реалізації

1279851

766124

513727

0,5986

Адміністративні витрати

103893

65121

38772

0,6268

Витрати на збут

193172

181974

11198

0,9420

Інші операційні витрати

1852326

1799701

52625

0,9716

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

4316849

3987339

329510

0,9237

Прибуток від реалізації

-869540

-1280672

411132

1,4728

Інші операційні доходи

2053311

1780104

273207

0,8669

Прибуток від операційної діяльності

1183771

499432

684339

0,4219

Доход від участі в капіталі

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

0

10

-10

0,0000

Інші доходи

40296

3951

36345

0,0980

Фінансові витрати

32267

16603

15664

0,5146

Інші витрати

355391

4048

351343

0,0114

Прибуток від звичайної діяльності

836409

482742

353667

0,5772

Податок на прибуток від звичайної діяльності

142026

121193

20833

0,8533

Чистий прибуток

694383

361549

332834

0,5207

Чистий грошовий потік (читсая прибуток плюс амортизація)

805547

470182

335365

0,5837

Таблиця 5.3 - Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства ВАТ «Азот» за 2007 рік

Показник

Сума за період, тис. грн.

Удільна вага, %

Зміни в структурі

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

Прибуток від операційної діяльності

499432

159781

103,475

110,0708

6,5955

Доход від участі в капіталі

0

47

0

0

0

Інші фінансові доходи

10

0

0,0021

0,0000

-0,0021

Інші доходи

3951

996

0,8186

0,6861

-0,1325

Фінансові витрати

16603

13295

3,4399

9,1587

5,7188

Інші витрати

4048

2366

0,8387

1,6299

0,7912

Прибуток від звичайної діяльності

482658

145162

100

100

0

Таблиця 5.4 - Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства ВАТ «Азот» за 2008 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Удільна вага, %

Зміни в структурі

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

Прибуток від операційної діяльності

1183771

499432

141,5308

103,4753

-38,0555

Доход від участі в капіталі

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

0

10

0

0,0021

0,0021

Інші доходи

40296

3951

4,8178

0,8186

-3,9992

Фінансові витрати

32267

16603

3,8578

3,4399

-0,4179

Інші витрати

355391

4048

42,4903

0,8387

-41,6516

Прибуток від звичайної діяльності

836405

482658

100

100

0

Рисунок 5.1 -Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства

Дані таблиць 5.1 - 5.4 дають можливість праналізувати позитивні тендеції формування прибутку. Вони говорять про те, що за даний період структура прибутку підприємства від звичайної діяльності різко змінилася: збиток від фінансової діяльності в 2006 р. був - -14618 тис. грн., в 2007 р. - -16774,8 тис. грн., а в 2008 р. результат від фінансової діяльності став позитивним - 427958 тис. грн.; операційна діяльність в 2005-2008 рр. стабільно прибуткова і прибуток має тенденцію до зростання (159781 тис. грн. в 2006 р., 499432 тис. грн. в 2007 р., однако в 2008р. зменшилась до 1183771 тис. грн.). Значне зменшення прибутку від звичайної діяльності у 2006-2007р. відбулося за рахунок зниження об'ємів реалізації та відносного збільшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. У 2006 р. на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції ВАТ «Азот» витрачав 1,64 грн., в 2007 р. - 1,47 грн., а в 2008 р. - 1,25 грн.. Також значно зменшилися адміністративні витрати (у 2006 р. на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції ВАТ «Азот» витрачав 0.04 грн. адміністративних витрат, в 2007 р. - 0.03 грн). Негативним є те, що збільшилися затрати на збут (в 2006 р. - 151764 тис. грн., в 2007 р.- 181974 тис. грн., в 2008р.193172 тис. грн.) і інші операційні витрати.

6 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ «АЗОТ»

Рентабельність - це відносний показник, що визначає рівень прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризуються ефективністю роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і так далі); вони більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою або спожитими ресурсами. Ці показники використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні, а також в сукупності з коефіцієнтами оборотності характеризують економічну ефективність і ділову активність підприємства.

Основні показники рентабельності:

1. Рентабельність сукупного капіталу

де ЧП - чистий прибуток,

- средньорічна вартість капітала.

Для підприємства ВАТ «Азот» цей коефіцієнт склав

Рентабельність власного капіталу

де - средньорічна вартість власного капітала

2. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат)

де - сума затрат реалізованої продукції.

3. Рентабельність продаж (обороту)

де - виручка від реалізації продукції

Розрахунок рентабельності представлен в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Аналіз рентабельності ВАТ «Азот» за 2007 - 2008 рр.

Показник рентабельності

2007

2008

Рентабельність сукупного капіталу

0,1822

0,2472

Рентабельність власного капіталу

0,2581

0,4031

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат)

0,1863

0,3204

Рентабельність продаж (обороту)

0,1336

0,2014

Рисунок 6.1 - Показники рентабельності

Проведем розрахунок показників рентабельності, отримані результати занесемо в таблицю 6.2.

Таблиця 6.2 - Показники рентабельності ВАТ «Азот»

Рентабельність

Формула для розрахунку

Джерело інформації

Реалізованно продукции по операционной прибыли,

(Операционная прибыль)

(Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 100 / Ф №2, с. 035

Реализованной продукции по прибыли от реализации,

(Прибыль от реализации) (Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 050-с. 070-с. 080/ Ф №2, с. 035

Реализованной продукции по чистой прибыли,

(Чистая прибыль)

(Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 220 / Ф №2, с. 035

Капитала (активов),

(Чистая прибыль)

(Актив баланса)ср

Ф №2, с. 220 / Ф №2, с. 280

Собственного капитала,

(Чистая прибыль)

(Собственный капитал)ср

Ф №2, с. 220 /

Ф №1, с. 380 + с. 430

Производственных фондов,

(Чистая прибыль)

(Производственные фонды)ср

Ф №2, с. 220 /

Ф №1, с. 030+с.100+с. 120

Всі показники рентабельності підприємства ВАТ «Азот» в 2008 році значно збільшилися в порівнянні з 2007 роком, що говорить про високу ефективність роботи підприємства в цілому.

ВИСНОВОК

Так в даному курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр..

За результатами аналізу можна сказати наступне, що діяльність підприємства прибуткова. Це викликано тим, що у підприємства порівняно не висока собівартість продукції, зумовлена раціональним використанням сировини і матеріалів для виробництва кінцевої продукції.

Не дивлячись на прибуток, відбулося зменшення частки власного капіталу підприємства у звітному періоді. На кінець звітного 2008 року частка власного капіталу в сукупних джерелах фінансування склала 31,71%, а частка позикового 68,17%. Така ситуація відбувається внаслідок наявності кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань і короткострокових кредитів та позики.

Збільшилися необоротні активи. Найбільшу частку необоротних активів складає незавершене будівництво (54,64% в 2007 р. і 80,89% у 2008р.) - це характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності.

У складі оборотних активів запаси збільшилися у 2007 р. на 29,6%, а у 2008 р. - на 48,86%. Значну частку оборотних коштів підприємства складає дебіторська заборгованість, отже, від її зміни значно залежить і зміна суми всіх оборотних коштів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла в 2007 р. на 503,76% (на 117935 тис.грн.), а в 2008 р. на 289,54% (на 409253 тис. грн.). А дебіторська заборгованість за розрахунками зросла 135,21% у 2007 р. і на 73,69% у 2008 р.

Збільшилися запаси (у 2007 р. на 72126 тис. грн., у 2008 р. на 154303тіс.грн.).

Збільшення величини оборотних коштів, з одного боку, призвело до збільшення оборотності, що відображає підвищення виробничо - технічного потенціалу і, з іншого боку, це призвело до збільшення більш ліквідних коштів, наслідком чого є можливість погашення своїх зобов'язань більш ліквідними активами (А1, А2, А3) у встановлені терміни.

Значно звеличились власні оборотні кошти (з -5060 тис. грн. на початок 2007 року до 546383 на кінець 2008 року).

У підприємства склалася важка структура актівов.т.к. частка необоротних активів, по відношенню до оборотних активів, у структурі активів на кінець звітного періоду складає 60,6% від сукупних активів (тобто більше 40%).

Негативним є те, що збільшилися затрати на збут (в 2006 р. - 151764 тис.. грн., у 2007 р .- 181974 тис. грн., у 2008 р.193172 тис. грн.) і інші операційні витрати, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому, тому що зменшився коефіцієнт фінансової автономії за звітний період.

Проте, в цілому, можна зробити висновок, що ВАТ «Азот» стоїть на правильному шляху розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 36.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. «Баланс»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

4. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.

5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

6. Финансовый анализ Л.Г. Рева, А.Н. Цепляев, Ю.Б. Рабынина. - Учеб. пособие по выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного обучения. - Харьков: Нац. аэрокосм. Ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 98 с.

7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 208 с.

8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 344 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Характеристика майнового стану торгового підприємства та джерел його формування. Розрахунок показників фінансової стійкості та ліквідності балансу ТОВ "Агрохімресурс". Факторний аналіз рентабельності капіталу та продаж, дослідження ділової активності.

  курсовая работа [132,4 K], добавлен 28.04.2013

 • Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. Визначення частки інтенсивних та екстенсивних факторів збільшення виручки від реалізації продукції. Показники платоспроможності. Поняття і значення ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [112,3 K], добавлен 09.12.2012

 • Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

  реферат [926,8 K], добавлен 15.02.2011

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.