Показники фінансово-економічної діяльності

Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2011
Размер файла 926,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «Європейський університет»

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

Реферат

На тему

«Показники фінансово-економічної діяльності»

Виконала:

студентка V курсу, групи ФБ - 08

факультету економіки та менеджменту

Житомир - 2010

Зміст

1. Показники фінансово-економічної діяльності

2. Аналіз майнового стану підприємства

3. Оцінка ліквідності

4. Оцінка фінансової стійкості

5. Ділова активність

6. Аналіз банкрутства

7. Рентабельність

Список використаної літератури

1. Показники фінансово-економічної діяльності

Методи розрахунку коефіцієнтів відповідають діючим нормативно-правовим актам України відповідно до законодавства.

Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства розраховувалися за допомогою:

ь «Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)» розроблені на підставі Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2001 р. N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2001 р. N 139/5330 і погоджених Аудиторською палатою України, та спільного наказу Міністерства фінансів України і Фонду державного майна України від 26 січня 2001 року N 49/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. N 121/5312;

ь «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» розроблені для використання при складанні, прийманні та перевірці фінансової звітності підприємств;

ь «Методичні рекомендації, щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» - розроблені з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству, здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

2. Аналіз майнового стану підприємства - дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за певний період, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства

Частка основних засобів в активах підприємства, % - показує, скільки в балансі підприємства становлять основні засоби.

Ч оз. в актив. =

Частка активної частини основних засобів, %

Ч активна частина оз. =

Нормативне значення: зростання цього показника в динаміці розцінюється як сприятлива тенденція.

Коефіцієнт зносу основних засобів, % - характеризує стан і ступінь зносу основних засобів.

К зносу оз. =

Нормативне значення: зменшення, критичне значення 50%

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів, % - збільшення значення цього показника свідчить про зношення активної частини основних засобів.

К зносу активної частини оз. =

Нормативне значення: зменшення

Коефіцієнт відновлення, % - показує, яку частину основних засобів на кінець року становлять нові основні засоби

К віднов = )

Нормативне значення: збільшення, критичне значення менше 50%.

Коефіцієнт вибуття, % - показує, яка частина основних засобів та які з них були на балансі підприємства на початок року, вибули у зв'язку зі зносом або іншими причинами

К вибуття = )

Нормативне значення: повинен бути меншим ніж коефіцієнт відновлення.

Показники оцінки фінансового стану підприємства

3. Оцінка ліквідності - дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Маневреність власних оборотних засобів

К маневреність оборот. засоб =

Нормативне значення: для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності - - показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

К зношених оз. =

Нормативне значення: значення показника залежить від галузей та видів діяльності, його зростання розцінюється як сприятлива тенденція, граничне значення - 1,5

Коефіцієнт швидкої ліквідності - відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

К швидкої ліквідності =

)

фінансовий показник банкрутство ліквідність рентабельність

Нормативне значення: 0,6 - 0,7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал) - показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, найбільш жорсткий критерій ліквідності.

К платоспроможності =

Нормативне значення: граничне значення - 0,1-0,2

Частка оборотних коштів в активах, % - показує, яку частину в активах підприємства становлять оборотні кошти

Ч оборотних активів =

Частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, % - показує, яку частину становлять власні оборотні кошти в загальному обсязі оборотних коштів підприємства

Ч власних оборот. коштів =

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів, %

Ч власних оборот. коштів у покритті запасів =

Нормативне значення: рекомендована нижня межа цього показника становить 50 відсотків

Частка запасів в оборотних активах, % - показує, яку частину в оборотних активах підприємства становлять запаси

Нормативне значення: рекомендована не більше 50%.

Ч запасів в оборот активах =

Коефіцієнт покриття запасів

К покриття запасів =

Нормативне значення: якщо значення цього показника менше, ніж 1, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійкий

Коефіцієнт покриття

К покриття =

Нормативне значення: нормативне значення повинно перевищувати 1

4. Оцінка фінансової стійкості - здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

К автономії =

Нормативне значення: зростання цього показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності та незалежності підприємства.

Коефіцієнт фінансової залежності

К фін. залежності =

)

Нормативне значення: збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання частки позикових коштів при фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу - показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

К манев. власного капіталу =

Нормативне значення: більше 0,1

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - показує, яку частину в балансі підприємства становить позиковий капітал

К концентрації позик. капіталу =

Нормативне значення: менше 0,5 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень - показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами.

К структури довго строк. вкладень =

Нормативне значення: збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів -

К довгострок. залуч. позик. коштів

=

Нормативне значення: зростання цього показника в динаміці - негативна тенденція, яка свідчить про залежність від фінансування ззовні.

Коефіцієнт структури позикового капіталу - показує, яку частину в позиковому капіталі підприємства становлять довгострокові пасиви.

К структури позик. капіталу =

Нормативне значення: збільшення, але не більше 0,5

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

К співвідношення позик і влас коштів =

Нормативне значення: збільшення значення цього показника свідчить про зниження фінансової стійкості, та навпаки.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

К забезпечення влас. засоб. =

Нормативне значення: зростання цього показника забезпечує для неплатоспроможного підприємства можливість використання позасудових заходів відновлення платоспроможності; граничне значення - 0,1

Показник фінансового левериджу

К фін. левериджу = .

Нормативне значення: зменшення значення цього показника свідчить про позитивні зрушення на підприємстві. Менше 0,25

Фондовіддача, грн./грн.

Ф =

Нормативне значення: збільшення

5. Ділова активність

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів, ОКРО

О окро =

Нормативне значення: зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

Час обороту коштів у розрахунках, днів, ЧОКР

Т чокр =

Нормативне значення: зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО та є сприятливою тенденцією для підприємства

Оборотність запасів, оборотів, ОЗО

О озо =

Нормативне значення: зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

Час обороту запасів, днів, ЧОЗ

Т чоз =

Нормативне значення: сприятливою вважається тенденція зниження цього показника

Час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ

Тчокз =

Нормативне значення: сприятливою вважається тенденція зниження показника

Тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ

Тоц = Тчокр + Тчоз

Нормативне значення: зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

Тривалість фінансового циклу, днів

Тфін.циклу = Тоц - Тчокз

Нормативне значення: зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

К дебіт. заборгов =

Нормативне значення: зменшення значення показника вважається сприятливою тенденцією для підприємства

Оборотність власного капіталу, оборотів

Овк =

Нормативне значення: збільшення значення цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

Оборотність сукупного капіталу, оборотів

Оск =

Нормативне значення: збільшення значення цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

Коефіцієнт стійкості економічного росту - показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство в майбутньому

Ксер =

Нормативне значення: збільшення

Поточна платоспроможність

П платоспромож. = Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Ф 1 стаття 040) + інші фінансові інвестиції (Ф 1 стаття 045) + грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті (Ф 1 стаття 230) + в іноземній валюті (Ф 1 стаття 240)) - позиковий капітал (Ф 1 стаття 480 + Ф стаття 620)

Нормативне значення: від'ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства

6. Аналіз банкрутства

Коефіцієнт Бівера

К Бівера =

Нормативне значення: у разі якщо цей показник не перевищує 0,2, то це відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва

7. Рентабельність

Оцінка рентабельності - дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в підприємство і раціональність їх використання.

Рентабельність продукції, % - характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

R продукції =

Нормативне значення: ? 0, збільшення

Рентабельність активів, % - характеризує ефективність використання активів підприємства.

R активів =

Нормативне значення: ? 0, збільшення

Рентабельність сукупного капіталу, %

R сукупний капітал =

Нормативне значення: збільшення

Рентабельність власного капіталу, % - характеризує ефективність вкладення засобів в дане підприємство.

R власного капітал =

Нормативне значення: ? 0, збільшення

Період окупності власного капіталу

Т окупність =

Нормативне значення: сприятливою тенденцією для підприємства вважається зниження значення цього показника

Список використаної літератури

1. «Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств емітентів облігацій (крім комерційних банків) /// Протокол засідання Аудиторської Палати України від 23.025.2001р. № 99

2. «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» /// Лист Міністерства Фінансів України від 31.12.2003 р

3. «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» /// Наказ Міністерства Економіки України від 19.01.2006 « 14 в редакції від 06.03.2006 /v0081665-06/

4. Бутинець «Бухгалтерський фінансовий облік»: підручник - Житомир: ЖИТІ, 2001 - 672 с

5. Гриньова В.М., Коюда В.О. «Фінанси підприємства»: навчальний посібник - 3-тє видання, - К.: Знання-Прес, 2006, - 423 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

6. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. «Фінанси підприємств»: навчальний посібник - 6-тє видання, - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комунального підприємства "Чернігівводоканал", перелік його установчих документів. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, прибутку та рентабельності організації, оцінка її ділової активності.

  отчет по практике [156,1 K], добавлен 05.09.2011

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

 • Постановка проблеми якісного та кількісного обґрунтування управлінських фінансових рішень. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, майнового стану та рентабельності. Особливості прогнозування ймовірності банкрутства.

  контрольная работа [46,3 K], добавлен 06.03.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Аналіз структури, динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. Динаміка зміни власного та позикового капіталу.

  курсовая работа [638,4 K], добавлен 07.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.