Фінансовий аналіз підприємства

Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.01.2015
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

платоспроможність капітал ліквідність банкрутство

За нинішньої ситуації економічного середовища нашої держави та й всього світу в цілому, значна роль у створенні ВВП, ВНП належить суб'єктам господарювання як малим та середнім, так і великим. В основі кожного з цих підприємств лежить внутрішня структура управління, планування та контролю. Кожен суб'єкт окремо обирає сферу діяльності та визначає поточні та довготривалі цілі, але всіх їх об'єднує бажання вести свою діяльність ефективно, вірно та раціонально розпоряджатися власними ресурсами та в кінці мати позитивний результат діяльності у вигляді прибутку.

Особливе значення сьогодні приділяється важливості ефективно провадити фінансове управління. Зміст управління фінансами (фінансового менеджменту) полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей виробництва.

Одним із важливих методів оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства є фінансовий аналіз. Його завдання полягають в інформаційному забезпеченні прийняття обґрунтованих рішень за трьома сферами діяльності підприємства: фінансової, інвестиційної та операційної.

Метою написання даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства, вивчення економічного рівня роботи його підрозділів, оцінка результатів виробничо-господарської та фінансової діяльності, а також діагностика банкрутства.

Курсова робота базується на даних фінансової звітності ПАТ «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод», що знаходиться на вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ.

У першому розділі курсової роботи - «Характеристика, аналіз активів та пасивів ПАТ «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод» проведено аналіз майна та джерел фінансування обраного підприємства, а також надана оцінка змінам, які відбулися протягом аналізованого періоду.

У другому розділі - «Аналіз фінансових показників» проведено оцінку фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності підприємства та розраховано низку абсолютних і відносних показників.

У третьому розділі - «Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства» з'ясовано проблеми діяльності підприємства, оцінено поточний і перспективний стан.

Інформаційною базою дослідження слугують законодавчі та норматив - ні документи, спеціальна література та дані річної фінансової звітності ПАТ «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод» за 2010-2012 рр.

1. Характеристика, аналіз активів та пасивів підприємства

1.1 Характеристика діяльності підприємства

ПАТ «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод» (надалі за текстом «Товариство») є правонаступником Відкритого Акціонерного Товариства «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», що було створене шляхом реорганізації «НТЗ імені Карла Лібкнехта» у 1994 році.

Повне найменування Товариства: Публічне Акціонерне Товариство «Інтерпайп нижньодніпровський трубопрокатний завод».

Місцезнаходження та адреса Товариства: вул. Столєтова, 21, м. Дні - пропетровськ, 49081, Україна.

Форма власності: акціонерна. Тип акціонерного товариства - публічне.

Згідно статуту предметом діяльності Товариства є:

- виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

- професійно-технічна освіта;

- виробництво та реалізація сталі, металевих труб, суцільнокатаних колес, кільцевих виробів та бандажів;

- проведення проектних, конструкторських, обчислювальних, експериментальних робіт в різних галузях;

- здійснення оптової і роздрібної торгівлі;

- та ін.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність. ПАТ «Інтерпайп НТЗ» виробляє труби для транспортування нафти і газу, безшовні труби для машинобудівної та енергетичної галузі, а також залізничні колеса для локо - мотивів, пасажирських та вантажних вагонів, а також для вагонів метро. Виробничі потужності підприємства включають в себе сталеплавильний цех, цех з виробництва безшовних труб, цех з виробництва труб спеціального призначення на трубопрокатному агрегаті з пільгер-станом, колесопрокатний цех.

Стратегічною метою ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у сфері якості є вироб - ництво продукції, яка б повністю задовольняла потреби споживачів, шляхом суворого виконання узгоджених вимог.

Політика технічної безпеки направлена на підвищення технічної та економічної ефективності виробничої діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції.

1.2 Аналіз динаміки структури майна підприємства

Агрегований баланс - бухгалтерський баланс підприємства, статті якого згруповані і подані в укрупненому вигляді.

Горизонтальним називають такий аналіз, коли роблять оцінку змін окремих статей балансу в часі, порівнюють вартість їх на початок та на кінець року і роблять оцінку цих змін.

Вертикальним називають структурний аналіз. За 100% беруть валюту (підсумок) балансу і визначають питому вагу кожної статті у відсотках до підсумку. Роблять оцінку структури активів та джерел їх утворення, оцінку структурних змін за рік. Порівнюють фактичну структуру з оптимальною.

Починають горизонтальний аналіз з оцінки змін валюти балансу. Зростання валюти балансу є позитивним явищем, якщо воно відбулося за рахунок зростання джерел власних засобів і коли воно призвело до зростання суми виручки і суми прибутку від реалізації продукції, до зростання обсягів виробництва продукції.

Для аналізу динаміки змін статей балансу (горизонтальний аналіз) і вивчення його структури (вертикальний аналіз) доцільно скласти агрегований баланс підприємства за три роки, показники якого наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Агрегований баланс ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 роки

Показники

2010 р.

2011 р.

Відхилення,

(+,-) в

Темп зростання, %

2011 р.

2012 р.

Відхилення, (+,-) в

Темп зростання,

Актив

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис., грн.

Питома вага, %

Сумі, тис., грн.

Питомій вазі, %

Сума, тис., грн.

Питома вага, %

Сума, тис., грн.

Питома вага, %

Сумі, тис., грн.

Питомій вазі, %

%

І. Необоротні активи(80)

2647061

47,39

2611574

46,36

-35487

-1,03

98,66

2611574

46,36

2520451

39,7

-91123

-6,66

96,51

1.1. Основні засоби і нематеріальні активи (010+ … +030)

2609318

46,72

2545344

45,18

-63974

-1,54

97,55

2545344

45,18

2463037

38,8

-82307

-6,38

96,77

1.2. Довгострокові фінансові інвестиції (040+045)

0

0

90

0

90

0

0

90

0

243

0

153

0

270

1.3. Відстрочені податкові активи(60)

37585

0,67

66003

1,17

28418

0,5

175,61

66003

1,17

56999

0,9

-9004

-1,27

86,36

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість (050+070)

158

0

137

0

-21

0

86,71

137

0

172

0

35

0

125,55

2. Оборотні активи (260)

2938381

52,61

3021942

53,64

83561

1,03

102,84

3021942

53,64

3825603

60,27

803661

6,63

126,59

2.1 Запаси) 100+ … +140)

712592

12,76

852228

15,13

139636

2,37

119,6

852228

15,13

932606

14,69

80378

-0,44

109,43

2.2 Дебіторська заборгованість (150+160+170+180+190+200+210)

2175547

38,95

1967743

34,93

-207804

-4,02

90,45

1967743

34,93

2732969

43,05

765226

8,12

138,89

2.3 Грошові кошти ті їх еквіваленти (220+230+240)

1922

0,03

199033

3,53

197111

3,5

10355,52

199033

3,53

148357

2,33

50676

-0,8

125,46

2.4 Інші оборотні активи (250)

48320

0,86

2938

0,05

-45382

-0,81

6,08

2938

0,05

11671

0,18

8733

0,13

397,24

3. Витрати майбутніх періодів(270)

43

0

206

0

163

0

479,07

206

0

1597

0,02

1391

0,02

775,24

Всього майна (280)

5585485

100

5633722

100

48237

0

100,86

5633722

100

6347651

100

713929

0

112,67

У результаті проведеного горизонтального та вертикального аналізу балансу, можна зробити наступні висновки по активах:

Рис. 1.1 Динаміка зміни валюти балансу за 2010-2012 рр.

1. В досліджуваний період відбувалося зростання загальної валюти балансу. У 2011 році валюта збільшилась на 48 237 тис. грн., що забезпечило темп зростання на рівні 100,86%. А от за результатами 2012 року спостерігалось більш значне підвищення загальної кількості ресурсів ПАТ «Інтерпайп НТЗ» - на 713 929 тис. грн., що забезпечило приріст у розмірі 12,67%. Станом на кінець 2012 р. валюта підприємства становила 6 млрд. 347 млн. 651 тис. грн. Така ситуація свідчить про підвищення розміру підприємства у грошову виразі, і це є гарною ознакою.

2. За 2010-2012 рр. на підприємстві відбувалось зменшення необоротних активів в цілому, так і основних засобів зокрема. За 2011 рік сума необоротних активів зменшилась на 35 487 тис. грн., а за 2012 - на 91 123 тис. грн. Дані зміни призвели до темпу приросту 98,66% у 2011 та 96,51% у 2012 р. Питома частка необоротних активів на кінець 2010 р. становила 47,39%, а наприкінці 2012 сягнула 39,7%. Зменшення питомої ваги необоротних активів (у т.ч. основних засобів) є позитивною тенденцією.

Рис. 1.2 Зміна у структурі активів підприємства

3. Довгострокових фінансових інвестиції не було у 2010 році, у наступному році їх сума становила 90 тис. грн., а в 2012 - 243 тис. грн. Враховуючи загальну кількість ресурсів заводу, можна стверджувати, що керівництво не дотримується політики вкладання в довгострокові фінансові інвестиції, адже навіть після зростання у 2,7 рази у 2012 р. їх сума не складає навіть 0,01% в питомій вазі активів.

4. Сума відстрочених податкових активів не мала чіткого тренду. Спочатку вона складала 37 585 тис. грн., що було лише 0,67% у питомій вазі, потім за 2011 рік вона збільшилася на 28 418 тис., а після 2012 зменшилася на 9 004 тис. грн. і становила 56 999 тис. грн. Можна стверджувати, що це число також не є дуже ваговим, оскільки його питома вага не перевищувала 1, 17%.

5. Щодо оборотних активів, то вони навпаки до необоротних за досліджуваний період лише збільшували свою вартість. Наприклад, зросли на 83 млн. 561 тис. за 2011, у темпі приросту це відзначилося показником 102, 84%. За результатами 2012 господарського року темп росту і того склав 26, 59%. Ситуація, коли відбувається збільшення питомої ваги оборотних активів з одночасним зменшення необоротних є гарною тенденцією.

6. За період 2010-2012 рр. сума запасів також неухильно зростала. За 2011 рік вони зросли на 139 636 тис. грн., а у питомій вазі на 2,37%, а у 2012 році - на 80 378 тис., але зменшились у питомій вазі на 0,44% (через ріст дебіторської заборгованості). Темп зростання суми запасів за 2011 і 2012 рр. був 119,6 та 109,43% відповідно.

7. За 2011 рік дебіторська заборгованість суттєво зменшилась з 2 175 547 тис. до 1 967 743 тис. грн. Темп приросту за перший рік склав 90, 45% і, здавалося б, керівництво ПАТ «Інтерпайп НТЗ» стало більше контролювати власні активи через перетворення коштів у більш ліквідну форму, але вже у наступному році сума дебіторської заборгованості приросла на 138, 89% і склала 2 732 969 тис. грн., що є більшим ніж у 2010 р. За результатами 2012 року питома вага склала 43,05%, що є суттєво серед усіх активів. Керівництву заводу можна порадити надалі намагатися знижувати цей показник до рівня 20 - 25%.

8. Сума грошових коштів та їх еквівалентів за 2011 рік збільшилася в понад 100 разів (з 1922 до 199033 тис. грн.). Якщо поглянути в баланс, стане ясно що такий ріст відбувся за рахунок збільшення грошових коштів в національній валюті з 1330 до 71 103 тис. грн. та в іноземній - з 592 до 127 930 тис. грн. тобто підприємство в надає перевагу збереженню коштів в найбільш ліквідній формі саме в іноземній валюті (близько 65%). Це виправдовується тим, що завод експортує трубопрокатну продукцію більш ніж в 50 країн світу і більшість розрахунків з партнерами здійснює саме в іноземній валюті.

9. Сума інших оборотних активів за 2011 рік зменшилась більш ніж у 15 разів до 2938 тис. грн., а уже в наступному періоді знову зросла у 4 рази. В той же час, витрати майбутніх періодів за 2010-2012 рік збільшувалися у 8 щороку і наприкінці 2012 становили 1597 тис. грн., що склало лише 0, 02% питомої ваги.

Висновки щодо змін в пасивах ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 рр.:

1. Сума власного капіталу підприємства на 2010 рік становила 3 116 378 тис. грн., що складає 55,79% від загальної кількості пасивів, у 2011 - 55, 14%, а в 2012 - 50,09%. Спостерігаємо невтішну тенденцію до зниження. Цікаво, що в останній рік абсолютна сума ВК зросла на 72 млн. 289 тис., а у питомій вазі відбулось зменшення на 5,05%. Кількість власного капіталу перевищує половину, що говорить про достатній рівень незалежності аналізованого об'єкта.

2. Досить цікаві зміни протягом 2010-2012 рр. на підприємстві відбувались щодо формування позикового капіталу: значне підвищення суми довгострокових зобов'язань за рахунок зменшення поточних. Оскільки знаємо, що для позичальника зручніше отримання довгострокових ресурсів, можемо говорити про правильно вибрану політику формування позикового портфелю за ознакою терміну користування.

Довгострокові зобов'язання за 2011 рік збільшилися в понад 27 разів з 49 378 тис. до 1 338 276 тис. грн., а наприкінці 2012 року становили вже 1 725 409 тис. грн., що в питомі склало 27,18%.

В свою чергу, поточні зобов'язання за 2011 рік скоротилися більше ніж вдвічі (з 2 403 161 до 1 168 891 тис. грн.) і стали складати 20,75%. За наступний рік ця сума все ж зросла на 21,63%.

Рис. 1.3 Динаміка довгострокових і поточних зобов'язань

3. Щодо короткострокових кредитів банків, то там також за період з 2010 по 2012 рік можна було спостерігати низхідний тренд. Сума змінювалася з 1 271 609 до 7 979 тис. (у 159 раз) та з 7 979 до 63 069 тис. грн. Навіть незважаючи на збільшення у останньому періоду можемо бачити значне скорочення користування підприємством банківськими кредитами.

4. Сума кредиторської заборгованості, в порівнянні з іншими статтями за період була стабільна (зростала на 6,04 та 2,18%). В останньому періоді склала

1 129 970 тис. грн., що є 17,8% питомої ваги.

5. Доходи майбутніх періодів були відсутні на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» з 2010 по 2012 рр.

Основні фонди - важлива складова необоротних активів, тому розрахуємо показники оцінки їх стану.

1. Коефіцієнт фондомісткості розраховується, як відношення середньої вартості основних фондів до виручки від реалізації. Даний коефіцієнт показує скільки було використано основних виробничих фондів для вироблення 1 грн. продукції.

(1.1)

де, ОВФ сер. - середньорічна вартість основних виробничих засобів підприємства, тис. грн.;

ВР - чиста виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, тис. грн.

КФМ 2010=грн./грн.;

КФМ 2011 =грн./грн.;

КФМ 2012 = грн./грн.

2. Коефіцієнт фондоозброєності розраховується як середньорічна вартість основних засобів поділена на чисельність персоналу.

; (1.2)

де, - середньорічна вартість основних засобів підприємства, тис. грн.;

ЧП - чисельність персоналу підприємства, чол.

К ОФ 2010 = тис. грн./чол.;

К ОФ 2011 = тис. грн./чол.;

К ОФ 2012 = тис. грн./чол.

3. Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства розраховується, як відношення залишкової вартості основних фондів до валюти балансу.

(1.3)

- залишкова вартість, тис. грн.;

- підсумок балансу (валюта балансу), тис. грн.;

2010 = 2495200/5585485=0,45 грн./грн.;

2011 = 2366251/5633722=0,42 грн. грн.;

2012 = 2397843/6347651=0,38 грн./грн.

4. Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як відношення зносу основних засобів до первісної вартості основних засобів.

(1.4)

- сума нарахованого зносу основних засобів;

- первісна вартість основних засобів.

КЗОЗ 2010 =1091877/3587077=0,3 грн./грн.;

КЗОЗ 2011 =1455389/3821640=0,38 грн./грн.;

КЗОЗ 2012 =1808023/4205866=0,43 грн./грн.

5. Коефіцієнт придатності основних засобів:

КПОЗ = 1 - КЗОЗ; (1.5)

КЗОЗ - коефіцієнт зносу основних засобів.

КЗОЗ 2010=1 - 0,30=0,70 грн./грн.;

КЗОЗ 2011=1 - 0,38 =0,62 грн./грн.;

КЗОЗ 2012=1 - 0,43=0,57 грн./грн.

6. Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується як відношення вартості основних засобів, які надійшли за період, що аналізується до вартості основних засобів на кінець періоду, що аналізується.

; (1.6)

Ввв - вартість введених у дію основних засобів;

ПВкр - первісна вартість основних засобів на кінець року.

К ооз 2010 =28897/3587077 =0,008 грн./грн.;

К ооз 2011 = 234563/3821640=0,06 грн./грн.;

К ооз 2012 = 384226/4205866=0,09 грн./грн.

7. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як відношення вартості основних засобів, що вибули за період, що аналізується до вартості основних засобів на початок періоду, що аналізується.

; (1.7)

ВВБ - вартість основних засобів, які вибули;

ПВПР - первісна вартість основних засобів на початок року.

К ВОЗ 2010 = 10911/3558180=0,003 грн./грн.;

К ВОЗ 2011=13706/3587077=0,004 грн./грн.;

К ВОЗ 2012=4381/3821640=0,001 грн./грн.

8. Коефіцієнт приросту основних засобів. Розраховується:

; (1.8)

- вартість придбаних основних засобів;

- вартість основних засобів, що вибули.

2010 = = 0,01 грн./грн.;

2011 = = 0,1 грн./грн.;

2012 = = 0,16 грн./грн.

9. Фондовіддача розраховується як відношення чистого доходу до середньої вартості основних засобів.

(1.9)

К ФВ2010= =1,74 грн./грн.;

К ФВ 2011== 2,59 грн./грн.;

К ФВ 2012== 2,96 грн./грн.

10. Коефіцієнт рентабельності основних засобів визначається як відношення фінансового результату до середньорічної вартості основних засобів.

; (1.10)

- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.;

К РОЗ 2010=*100= -7,6%

К РОЗ 2011=*100= 0,73%

К РОЗ 2012=*100= 4,5%

11. Інтегральний показник економічної ефективності:

І = ; (1.11)

- фондовіддача тис. грн.;

- коефіцієнт рентабельності основних засобів тис. грн.

І 2011 == 0,14 грн./грн.;

І 2012 = = 0,36 грн./грн.;

Інтегральний показник за 2010 рік відсутній, оскільки рік був збитковий.

Таблиця 1.2. Показники оцінки основних фондів (ОФ) ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 рр.

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп зростання, %

2011/2010

2012/2011

1. Показники оцінки забезпеченості підприємства ОФ:

1.1. Фондомісткість

0,57

0,39

0,34

68,42

87,18

1.2. Фондоозброєність тис. грн. / чол.

422,5

364,5

351,2

86,27

96,35

1.3 Коефіцієнт вартості ОФ в активах підприємства

0,45

0,42

0,38

93,33

90,48

2. Показники оцінки стану основних фондів:

2.1. Коефіцієнт зносу

0,3

0,38

0,43

126,67

113,16

2.2 Коефіцієнт придатності

0,7

0,62

0,57

88,57

91,94

2.3. Коефіцієнт оновлення

0,008

0,06

0,09

750

150

2.4. Коефіцієнт вибуття

0,003

0,004

0,001

133,33

25

2.5. Коефіцієнт приросту

0,01

0,1

0,16

1000

160

3. Показники оцінки ефективності використання ОФ:

3.1. Фондовіддача, грн.

1,74

2,59

2,96

148,85

114,29

3.2. Рентабельність, %

-7,6

0,73

4,5

109,61

616,44

3.3 Інтегральний показник економічної ефективності

-

0,14

0,36

-

257,14

Висновки по оцінці основних фондів ПАТ «Інтерпайп НТЗ»:

1. За аналізований період можемо спостерігати поступове зниження фондомісткості. Темп зростання за 2011 та 2012 роки становив 68,42% і 87,18% відповідно. Падіння даного коефіцієнта зумовлене підвищенням суми виручки від реалізації (з 4 686 554 тис. грн. до 7 053 821 тис грн.) за період. Тобто, тепер для виготовлення 1 грн. продукції потрібно менше основних виробничих фондів.

2. Фондоозброєність за період також мала тенденцію до спаду. Дана ситуація викликана зростанням чисельності працівників. У 2010 році працювало 6 377 чол., у 2011 - 6 669 чол., а у 2012 - 6 783 чол. А в той же час спадала вартість основних виробничих фондів.

Рис. 1.4 Динаміка фондоозброєності 2010-2012 рр.

3. Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства ПАТ «Інтерпайп НТЗ» знижувався за 2011 р. та за 2012 р. на 6,7% та 9,5% відповідно. Така ситуація склалася за рахунок зменшення частки оборотних активів.

4. Коефіцієнт зносу піднявся з 0,3 у 2010 р. до 0,43 у 2012 р. Тобто, можна дійти висновку, що основні засоби ПАТ «Інтерпайп НТЗ» потребують часткового оновлення у найближчі роки.

Рис. 1.5 Динаміка коефіцієнту зносу ОФ 2010-2012 рр. ПАТ «Інтерпайп НТЗ»

5. Оскільки показник придатності протилежний до коефіцієнта зносу, то по ньому спостерігається падіння на 11,43% та 8,06% за 2011 і 2012 рр.

6. Темп зростання коефіцієнту оновлення склав 750% за 2011 рік та 150% за 2012 р. тому що, вартість введених основних засобів у 2010 році була 28 563 тис. грн., а у 2011 р. вже склала 234 563 тис. грн. (понад у 8 разів) - це може говорити про те, що, імовірніше за все, у 2011 році ПАТ «Інтерпайп НТЗ» запустив новий виробничий цех з більш сучасним обладнанням.

7. Коефіцієнт вибуття перебував на стабільно низькому рівні, оскільки сума введених основних засобів значно перевищувала за ті, що вибули.

8. За результатами аналізу коефіцієнту приросту, можна стверджувати, що на аналізованому підприємстві за весь період відбувалося зростання суми основних виробничих фондів, особливо у 2011 р. (на 10%) та у 2012 р. (16%).

9. Показник фондовіддачі зростав, що є дуже добре. Ріст відбувався за рахунок збільшення суми чистого доходу з 4 686 554 тис. грн. у 2010 р. та до 7 053 821 тис. грн. у 2012 році. Темп зростання фондовіддачі за 2011 та 2012 роки був 148,85% та 114,29% відповідно.

Рис. 1.6 Динаміка показника фондовіддачі ОФ

10. Коефіцієнт рентабельності основних засобів ПАТ «Інтерпайп НТЗ» зростав за досліджуваний період; хоча у 2010 році діяльність була збиткова (-204 млн. 715 тис. грн.), але вже наступний рік підприємство завершило з результатом 2 430 726 тис. грн., а 2012 р. - 2 382 047 тис. грн., що гарно.

11. Інтегральний показник за 2010 рік відсутній, оскільки рік був збитковий, а у 2011 та 2012 рр. складав 0,14 та 0,36 відповідно.

Отже, в цілому, ПАТ «Інтерпайп НТЗ» має задовільні показники оцінки основних фондів. Керівництву слід намагатися і надалі досягати постійного росту рентабельності основних засобів, як це було у 2011 та 2012 роках.

Дослідження структури оборотних активів підприємства дозволяє оцінити основні тенденції у зміні складу оборотних активів. Потребують визначення джерела фінансування оборотних активів, які знаходяться шляхом визначення розміру власного оборотного капіталу та порівнянні його з попереднім періодом.

Аналіз ефективності використання оборотних активів здійснюється за допомогою розрахунку наступних показників:

1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (поточних активів) (КООА) показує скільки виручки від реалізації припадає на одиницю оборотних засобів і розраховується за формулою:

КООА = ВР/ОАсер. (1.12)

де ВР - виручка від реалізації продукції за товари, роботи і послуги, тис. грн.;

ОАсер - середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

КООА 2010= = 1,91 грн./грн.

КООА 2011 = = 2,29 грн./грн.

КООА 2012 = = 2,25 грн./грн.

2. Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань (КОПЗ) показує скільки виручки від реалізації припадає на середньорічну вартість поточних зобов'язань підприємства і визначається наступним чином:

КОПЗ = ВР/ПЗсер (1.13)

де ПЗсер - середньорічна вартість поточних зобов'язань, тис. грн.

КОПЗ 2010 = = 2,33 грн./грн.

КОПЗ 2011 = = 3,83 грн./грн.

КОПЗ 2012 = = 5,95 грн./грн

3. Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів по виручці від реалізації (КОЗВ) показує скільки гривень виручки від реалізації припадає на 1 грн. засобів інвестованих у запаси:

КОЗВ = ВР/Зсер, (1.14)

де Зсер - середньорічна вартість товарно-матеріальних запасів, тис. грн.

КОЗВ2010 = = 8,79 грн./грн.

КОЗВ2011= = 8,74 грн./ грн.

КОЗВ2012= = 8,64 грн./ грн.

4. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів показує кількість оборотів запасів інвестованих в виробничі запаси за звітний період і розраховується за формулою:

КОВЗ = ВР/ВЗсер, (1.15)

де ВЗсер - середньорічна вартість виробничих запасів, тис. грн.

КОВЗ 2010 = = 19,28 грн./ грн

КОВЗ 2011 = = 18,32 грн./ грн.

КОВЗ 2012 = = 16,63 грн./ грн.

5. Коефіцієнт оборотності готової продукції показує, в скільки разів виручка від реалізації перевищує вартість запасів готової продукції і визначається наступним чином:

КОГП = ВР/ГПсер, (1.16)

де ГПсер - середньорічний залишок готової продукції, тис. грн.

КОГП 2010 = = 39,33 грн./грн.

КОГП 2011 = = 44,81 грн./грн.

КОГП 2012 = = 62,87 грн./грн.

6. Коефіцієнт оборотності товарів показує, в скільки разів виручка від реалізації перевищує вартість товарів:

КТ = ВР/Тсер, (1.17)

де Тсер - середньорічна вартість товарів, тис. грн.

КТ 2010= =1231,9 грн./грн.

КТ 2011= = 2367,9 грн./грн.

КТ 2012= = 2106,8 грн./грн.

7. Коефіцієнт оборотності грошових засобів показує, в скільки разів виручка від реалізації перевищує середній залишок грошових коштів і розраховується за формулою:

КОГЗ = ВР/ГЗсер, (1.18)

де ГЗсер - середньорічна вартість грошових коштів підприємства, тис. грн.

КОГЗ2010 = = 56,94 грн./грн.

КОГЗ2011 = = 68,03 грн./грн.

КОГЗ2012 = = 44,37 грн./грн.

8. Коефіцієнт відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість показує питому вагу дебіторської заборгованості в загальній вартості оборотних активів і і визначається наступним чином:

Квідв = ДЗ/ОА, (1.19)

де ДЗ - загальна сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;

ОА - загальна сума оборотного капіталу підприємства, тис. грн.

Квідв2010 = = 0,74 грн/грн.

Квідв2011 = = 0,65 грн./ грн.

Квідв2012 = = 0,71 грн./грн.

9. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОДЗ) показує, в скільки разів виручка від реалізації перевищує середній залишок дебіторської заборгованості:

КОДЗ = ВР/ДЗсер, (1.20)

де ДЗсер - середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис. грн.

КОДЗ2010= = 2,62 грн./грн.

КОДЗ2011= = 3,3 грн./грн.

КОДЗ2012= = 3,28 грн./грн.

10. Період погашення (інкасації) дебіторської заборгованості, днів (ТОДЗ) розраховується за формулою:

ТОДЗ = ДП/КОДЗ, (1.21)

де ДП - кількість днів у звітному періоді.

ТОДЗ2010 == 137 днів;

ТОДЗ2011 == 109 днів;

ТОДЗ2012 == 110 днів.

11. Коефіцієнт показує питому вагу простроченої дебіторської заборгованості в загальному її об'ємі і визначається таким чином:

КПДЗ = ДЗпр./ДЗ (1.22)

де ДЗпр. - сума дебіторської заборгованості, неоплаченої в передбачуваний строк, тис. грн.

Даний показник відсутній, оскільки підприємство не має простроченої дебіторської заборгованості.

12. Коефіцієнт ефективності відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість (КЕДЗ) показує питому вагу додаткового доходу, отриманого від збільшення об'єму реалізації продукції за рахунок надання комерційного кредиту, середньорічній величині дебіторської заборгованості:

КЕДЗ = ЕДЗ/ДЗсер, (1.23)

ЕДЗ - сума ефекту отриманого від відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість, тис. грн.

Даний показник неможливо розрахувати за відсутності даних.

13. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (КОКЗ) показує в скільки разів собівартість реалізованої продукції перевищує середньорічний залишок кредиторської заборгованості і розраховується за формулою:

КОКЗ = ВР(СРП)/КЗсер, (1.24)

де СРП - собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, тис. грн.

КЗсер - середньорічна вартість кредиторської заборгованості підприємства, тис. грн.

КОКЗ =5;

КОКЗ =5,09;

КОКЗ =5,47.

14. Рентабельність оборотних активів (Р) показує ефективність використання оборотних коштів:

Р = ЧП/СОА, (1.25)

де ЧП - чистий прибуток підприємства;

СОА - середні залишки оборотних коштів.

Р2010== -0,097 грн./грн.

Р2011= = -0,009 грн./грн.

Р2012= = 0,013 грн./ грн.

15. Інтегральний показник ефективності використання оборотних активів (І) визначається наступним чином:

(1.26)

де Кооа - коефіцієнт оборотності оборотних активів.

Р - коефіцієнт рентабельність оборотних активів.

Інтегральний показник за 2010 та 2011 роки відсутній, оскільки ці періоди були збиткові.

І2012 = = 0,17 грн/грн.

Показники ефективності використання оборотних активів в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Аналіз ефективності використання оборотних активів ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 рр.

№ п/п

Показники

Роки

Темп зростання, %

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (пточних активів) (КООА)

1,91

2,29

2,25

119,90

98,25

2

Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань (КОПЗ)

2,33

3,83

5,95

164,38

155,35

3

Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів по виручці від реалізації (КОЗВ)

8,79

8,74

8,64

99,43

98,86

4

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (КОЗВ)

19,28

18,32

16,63

95,02

90,78

5

Коефіцієнт оборотності готової продукції (КОГП)

39,33

44,81

62,87

113,93

140,30

6

Коефіцієнт оборотності товарів (КТ)

1231,9

2367,9

2106,8

192,22

88,97

7

Коефіцієнт оборотності грошових засобів (КОГЗ)

56,94

68,03

44,37

119,48

65,22

8

Коефіцієнт відволікання обротного капіталу в дебіторську заборгованість (Квідв.)

0,74

0,65

0,71

87,84

109,23

9

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОДЗ)

2,62

3,3

3,28

125,95

99,39

10

Період погашення (інкасації) дебіторської заборгованості, днів (ТОДЗ), днів

137

109

110

79,56

100,92

11

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (КПЗД)

-

-

-

-

-

12

Коефіцієнт ефективності відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість (КЕДЗ)

-

-

-

-

-

13

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (КОКЗ)

5

5,09

5,47

101,80

107,47

14

Рентабельність оборотних активів (Р)

-0,097

-0,009

0,013

9,28

-144,44

15

Інтегральний показник ефективності оборотних активів

-

-

0,17

-

-

1. За досліджуваний період коефіцієнт оборотності оборотних активів спочатку зріс на 19,9%, а в наступному періоді знизився на 1,75%. І на кінець 2012 року становив 2,25, тобто більше ніж у 2010 р., що є гарно.

Рис. 1.7 Динаміка КООА за 2010-2012 рр.

2. Динаміка коефіцієнта оборотності поточних зобов'язань була примірною за період. Темп зростання був 164,38% та 155,35% - дана зміна була викликана стабільним темпом зростання виручки від реалізації (5101615 - 6836256 - 7706765 тис. грн.). Тенденція зміни відмінна.

3. Коефіцієнт оборотності запасів по виручці від реалізації демонструє, що товарно-матеріальні запаси довго не затримуються на складах ПАТ «Інтерпайп НТЗ», а обертаються 8,79 у 2010 р., 8,74 у 2011 р., 8,64 у 2012 р. Показник стабільний.

4. Динаміка показника оборотності виробничих запасів забезпечувала його зменшення на 4,98% та 9,22%. З цього можна зробити висновок, що середньорічна вартість виробничих запасів зростала швидше, ніж виручка від реалізації. Для підтримання цього показника стабільного у подальшому необхідно підвищити темп росту виручки або зменшити темп росту запасів.

5. Темп зростання обороту готової продукції був достатньо високий, особливо у 2012 р. (140,3%) і досяг значення 62,87 грн./грн. Отже, готова продукція лежить на складі до моменту її реалізації менше 6 днів, це говорить про те, що підприємство має стабільні контракти на поставку і його склади не заповнюються до кінця.

6. Скачок оборотності запасів у 2011році сягнув 192,22% у більшій мірі за рахунок зменшення середньої вартості товарів. Можна порадити керівництву намагатися уникати таких різких змін у подальшому, хоча загалом тенденція втішна.

7. Коефіцієнт оборотності грошових коштів то зростав, то спадав на закінчення аналізованих періодів. Така ситуація може бути пов'язана з необхідністю розрахунку з кредиторами перед моментом складання звітності або ж з отримання грошових коштів від дебіторів.

8. Коефіцієнт відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість зменшився на 0,09 у першому періоді та зріс на 0,06 у другому.

9-10. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості мав тенденцію до зростання у 2011 р. (125,95%), а вже у наступному періоді був стабільним. Іншими словами, тривалість обороту зменшилася з 137 днів у 2010 р. до 110 днів у 2012 р.

11-12. Відсутня сума простроченої дебіторської заборгованості говорить про високу надійність дебіторів об'єкта, а коефіцієнт ефективності відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість неможливо підрахувати по причині відсутності даних.

13. Динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості була в рамках ідеалу, оскільки відбувалось поступове зменшення тривалості обороту кредиторської заборгованості з 73 до 67 днів.

Рис. 1.8 Динаміка Кокз за 2010-2012 рр.

14. 2010 та 2011 роки були збитковими для ПАТ «Інтерпайп НТЗ», саме тому показник рентабельності був від'ємним, а от 2012 рік завершився з невеликим при - бутком. Така ситуація говорить нам, що дане підприємство поступово виходить з кризового стану і тільки починає набирати суму чистого прибутку, яка на кінець 2012 року склала 45 млн. 934 тис. грн. (Р=0,013%), що є дуже мало.

15. Інтегральний показник оборотних активів можна було порахувати лише у 2012 році і він склав 0,17.

1.3 Аналіз і оцінка власного капіталу підприємства

Під власним капіталом розуміють ту суму грошових коштів та ресурсів, яку підприємство утворює самостійно з метою забезпечення розвитку. Власний капітал підприємства (англ. Equity) - це підсумок першого розділу пасиву балансу. Виходячи з основного рівняння балансу, розраховується як різниця між активами (валютою балансу) та зобов'язаннями (ВК=А-З).

Основними функціями власного капіталу є:

· заснування та введення підприємства у дію;

· захисна функція;

· фінансування та забезпечення ліквідності;

· управління та контролю.

Основними складовими власного капіталу є:

1. Статутний капітал;

2. Пайовий капітал;

3. Додатково вкладений капітал;

4. Інший додатковий капітал;

5. Резервний капітал;

6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток);

7. Неоплачений капітал;

8. Вилучений капітал;

Аналіз структури власного капіталу представлено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4. Структура і динаміка власного капіталу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 рр.

Найменування статей

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-) в

2011 рік

2012 рік

Відхилення (+,-) в

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

?

%

Темп зростання %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

?

%

Темп зростання, %

Власний капітал

3116378

100

3106417

100

-9961

0

99,68

3106417

100

3179246

100

72829

0

102,34

1. Статуний капітал

100000

3,21

100000

3,22

0

0,01

100,00

100000

3,22

100000

3,15

0

-0,07

100,00

2. Пайовий капітал

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

3. Додатковий вкладений капітал

37138

1,19

37138

1,20

0

0,01

100,00

37138

1,20

37138

1,17

0

-0,03

100,00

4. Інший додатковий капітал

1769141

56,77

1535865

49,44

-233276

-7,33

86,81

1535865

49,44

1320321

41,53

-215544

-7,91

85,97

5. Резервний капітал

20015

0,64

20015

0,64

0

0,00

100,00

20015

0,64

20015

0,63

0

-0,01

100,00

6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1190084

38,19

1413399

45,50

223315

7,31

118,76

1413399

45,50

1701772

53,53

288373

8,03

120,40

7. Неоплачений чи вилучений капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сукупний капітал

5585485

100

5633722

100

48237

0

100,86

5633722

100

6347651

100

713929

0

112,67

Частка власного капіталу в сукупному капіталі

-

55,79

-

55,14

-

-

-

-

55,14

-

50

-

-

-

У результаті аналізу структури і динаміки власного капіталу ПАТ «Інтерпайп НТЗ», можемо спостерігати поступове зменшення частки власного капіталу за 2010-2012 рр. у сукупному капіталі з 55,79% до 55,14% та до 50% у 2012 р.

Сума 380-го рядка пасиву балансу за 2010-2011 роки зменшилася на 9961 тис. грн., що у відсотках склало -0,32%; за 2011-2012 роки сума власного капіталу зросла на 2,34%, що в абсолютному значенні склало 72829 тис. грн. і, порівнюючи з початком 2010 року (2 966 536 тис. грн.), зросла на 212 млн. 710 тис. грн.

Рис. 1.9 Структура власного капіталу за складовими у 2010-2012 рр.

Висновки за структурою і динамікою основних складових власного капіталу:

1. За аналізований період статутний капітал був перманентний і складав 100 млн. грн.;

2. Пайовий капітал на підприємстві був відсутній.

3. Сума додаткового вкладеного капіталу протягом аналізованого періоду складала 37138 тис. грн. Однак, за рахунок зміни вартості власного капіталу питома вага цієї величини дещо коливалася.

4. Інший додатковий капітал займав найбільшу питому вагу у складі власного капіталу у 2010 і 2011 роках, у 2012 поступився лише сумі нерозподіленого прибут - ку. Сума цієї складової власного капіталу за досліджуваний період неухильно спадала - на 233 276 тис. грн. у 2011 р. та на 215 544 тис. грн. у 2012 р. Дані зміни були викликані використанням дооцінки необоротних активів.

5. Сума резервного капіталу була незмінною і складала 20015 тис. грн. У цьому спостерігаємо порушення, адже згідно законодавства щорічно підприємство має відраховувати до резервного капіталу не менше 5% від чистого прибутку.

6. Як зазначалося вище, сума нерозподіленого прибутку у 2012 склала найбільшу вагу у питомій вазі. А, говорячи про зміни з 2010 та 2011 років, то там спостерігався поступовий темп зростання на рівні 118,76% та 120,40%.

7. Неоплачений чи вилучений капітал за досліджуваний період був відсутній, що є гарно, оскільки не було викуплених акцій власної емісії з подальшою їх ануля - цією та відсутня заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу.

1.4 Аналіз і оцінка позикового капіталу підприємства

Позиковий капітал характеризує залучені для фінансування розвитку підприємства кошти чи інші майнові цінності, які мають бути повернені протягом певному часу.

Джерела позикового капіталу можна розділити на дві групи - довгострокові (відображають у третьому розділі пасиву балансу) і короткострокові (відображають у четвертому розділі пасиву балансу). До довгострокового належать ті позикові джерела, термін погашення яких перевищує дванадцять місяців. До короткострокового позикового капіталу можна віднести кредити, позики, а також вексельні зобов'язання з терміном погашення менш одного року та кредиторську заборгованість.

Усі витрати (проценти, комісійні тощо) підприємств, пов'язані із залученням та обслуговуванням позикового капіталу, відображаються за статтею «Фінансові витрати» звіту про фінансові результати.

Таблиця 1.5. Структура і динаміка позикового капіталу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2010-2012 рр.

Найменування статей

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+,-) в

2011 рік

2012 рік

Відхилення (+,-) в

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

?

%

Темп зростання %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

?

%

Темп зростання, %

Усього зобов'язань

2452539

100

2507167

100

54628

0

102,23

2507167

100

3147115

100

639948

0

125,52

1. Довгострокові зобов'язання

49378

2,01

1338276

53,38

1288898

51,36

2710,27

1338276

53,38

1725409

54,83

387133

1,45

128,93

2. Поточні зобов'язання у т.ч.

2403161

97,99

1168891

46,62

-1234270

-51,36

48,64

1168891

46,62

1421706

45,17

252815

-1,45

121,63

2.1. Короткострокові кредити банків

127968

5,22

0

0,00

-127968

-5,22

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

2.2 Поточна заборгованість за довгост. зобов.

1143641

46,63

7979

0,32

-1135662

-46,31

0,70

7979

0,32

63069

2,00

55090

1,69

790,44

2.3. Векселі видані

1421

0,06

398

0,02

-1023

-0,04

28,01

398

0,02

200

0,01

-198

-0,01

50,25

2.4. Кр. заборгованість за товари, роботи, пос - луги

708037

28,87

1070559

42,70

362522

13,83

151,20

1070559

42,70

1015819

32,28

-54740

-10,42

94,89

2.5. Зобов'язання за розрахунками

333437

13,60

34920

1,39

-298517

-12,20

10,47

34920

1,39

113951

3,62

79031

2,23

326,32

2.6. Інші поточні зобов'язання

88657

3,61

55035

2,20

-33622

-1,42

62,08

55035

2,20

228667

7,27

173632

5,07

415,49

Сукупний капітал

5585485

100

5633722

100

48237

0

100,86

5633722

100

6347651

100

713929

0

112,67

Частка позикового капіталу в сукупному капіталі

-

43,91

-

44,50

-

-

44,50

-

49,58

-

1. Протягом аналізованого періоду загальна сума зобов'язань ПАТ «Інтерпайп НТЗ» зростала. Темп зростання у 2011, порівняно з попереднім періодом, склав 102,23%, а вже через рік цей показник був 125,52% (відхилення у відносному значенні склало 639 948 тис. грн.). Проте, у той же час спостерігалося зростання і суми загального капіталу; і говорити, що збільшення абсолютної суми зобов'язань - це погано, є неправильно. Необхідно враховувати співвідношення зобов'язань до власного капіталу у питомій вазі. Частка позикового капіталу за 2010-2012 рр. зросла з 43,91% до 49,58%, тобто на кінець 2012 р. суми цих капіталів вирівнялися, що свідчить про погіршення фінансової стійкості ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Рис. 1.10 Динаміка загальної суми зобов'язань підприємства

2. Дуже динамічною була зміна суми довгострокових зобов'язань: у 2010 р. вона складала 49 378 тис. грн. (2% питомої ваги), а вже через рік ця сума зросла у більш ніж 27 разів і склала 1 338 276 тис. грн. (53,38% питомої ваги); у 2012 р. тенденція росту довгострокових пасивів зберіглася, проте динаміка вже не була така висока - темп зростання на рівні 128,93%.

Такі суттєві зміни у політиці формування зобов'язань підприємства скоріш за все викликані переглядом поглядів керівництва на стратегію у цьому напрямку.

Виходячи з золотого правила фінансування, можна зробити висновок, що дане управлінське рішення цілком вірне.

3. Зміна суми поточних зобов'язань була протилежною до зміни довгостроко - вих зобов'язань. Наприклад, якщо у 2010 році питома вага цього показника складала майже 98%, то наприкінці 2012 р. вже становила 45,17%.

Рис. 1.11 Співвідношення поточних та довгостр. зобов'язань за 2010-2012 рр.

Зменшення загальної суми поточних зобов'язань відбувалась за рахунок:

· повної відмови підприємства від короткострокових банківських кредитів;

· зменшенням у 18 разів поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями;

· зменшенням суми виданих векселів з 1421 до 200 (у 7 разів);

· зменшення зобов'язань за розрахунками з 333 437 тис. грн. - у 2010 р. до 113 951 тис. грн. у 2012 році.

За аналізований період зросла лише сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. У 2010 році вона складала 708 037 тис. грн., у наступному періоді збільшилась до 1 070 559 тис. грн., а у 2012 - дещо зменшилася і склала 1 015 819 тис. грн.

Підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що зміна суми позикового капіталу задовільна, особливо це виявляється у його структурі; оскільки збільшення довгострокових пасивів і зменшення короткострокових дасть можли - вість підприємству розпоряджатися коштами більш вільно, крім того для ПАТ «Інтерпайп НТЗ» відкривається можливість стрімкого розвитку у найближчі роки.

Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості про-водиться з метою визначення їх співвідношення, а також виявлення можливості залучення додаткових джерел фінансування. У таблицях 1.6-1.8 представлено спів - відношення заборгованостей дебіторів та самого підприємства за роками.

Таблиця 1.6. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2010 році

Найменування

статей

На кінець року

Найменування

статей

На кінець року

Співвідношення

Абсолютне значення

Питома вага, %

Абсолютне значення

Питома вага, %

Різниця

у%

Дебіторська

заборгованість,

2175547

100

Кредиторська заборгованість,

1130131

100

1045416

0

У тому числі:

У тому числі:

1. За товари, роботи, послуги

1482404

71,14

1. За товари, роботи, послуги

708037

62,65

774367

8,49

2. По розрахунках

572557

26,32

2. По розрахунках

333437

29,51

239120

-3,18

3. Ін деб. заборг.

120586

5,54

3. Ін. кред. заборг.

88657

7,84

31929

-2,30

Таблиця 1.7. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2011 році

Найменування

статей

На кінець року

Найменування

статей

На кінець року

Співвідношення

Абсолютне значення

Питома вага, %

Абсолютне значення

Питома вага, %

Різниця

у%

Дебіторська

заборгованість,

1967743

100

Кредиторська заборгованість,

1160514

100

807229

0

У тому числі:

У тому числі:

1. За товари, роботи, послуги

1516272

77,06

1. За товари, роботи, послуги

1070559

92,25

445713

-15,19

2. По розрахунках

450998

22,92

2. По розрахунках

34920

3,01

416078

19,91

3. Ін деб. заборг.

473

0,02

3. Ін. кред. заборг.

55035

4,74

-54562

-4,72

Таблиця 1.8. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2012 році

Найменування

статей

На кінець року

Найменування

статей

На кінець року

Співвідношення

Абсолютне значення

Питома вага, %

Абсолютне значення

Питома вага, %

Різниця

у%

Дебіторська

заборгованість,

2732969

100

Кредиторська заборгованість,

1358437

100

1374532

0

У тому числі:

У тому числі:

1. За товари, роботи, послуги

2110394

77,22

1. За товари, роботи, послуги

1015819

74,78

1094575

2,44

2. По розрахунках

615321

22,51

2. По розрахунках

113951

8,39

501370

14,13

3. Ін деб. заборг.

7254

0,27

3. Ін. кред. заборг.

228667

16,83

-221413

-16,57

Спостерігається загальне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською у кожному з аналізованих періодів, що свідчить про задоволеність становища. Для більшої наочності продемонструємо це на малюнку.

Рис. 1.12 Дебіторська та кредиторська заборгованості ПАТ за 2010-2012 рр.

Далі проаналізуємо динаміку, складові та з'ясуємо фактори, що призвели до такої ситуації за результатами аналізованого періоду.

По-перше, сума дебіторської заборгованості у 2011 році зменшилася щодо попереднього періоду на 207 млн. 804 тис. грн. або на 9,55%. Основною причиною такого зменшення суми є майже відсутня сума іншої поточної дебіторської заборгованості (р. 210). Його сума склала лише 473 тис., порівняно з 120 586 тис. грн. 2010 року. У 2012 році сума дебіторської заборгованості була найбільшою з аналізованих років і склала 2 млрд. 732 млн. 969 тис. грн. Важко стверджувати за рахунок чого ця сума зросла, адже приріст був за кожним елементом сукупності.

По-друге, проаналізуємо зміну у питомій вазі дебіторської заборгованості. Простежувалася відносна стабільність заборгованості за товари, роботи, послуги (71-77%) та заборгованості по розрахунках (на рівні 22-26%). Сума іншої дебіторської заборгованості з 5,5% питомої ваги на кінець 2012 року складала менше 0,3%.

По-третє, можемо констатувати поступове зростання суми і кредиторської заборгованості, також. В абсолютному значенні цей показник за 2011 рік збільшився

понад 30 млн. грн. та ще на 198 млн. через рік, але більш цікавою є ситуація якщо дізнатися внутрішню картину цього явища. Наприклад, кардинально змінилася ситуація по питомій вазі: відношення між заборгованості за товари, роботи послуги та заборгованістю за розрахунками, а також і іншою кредиторською заборгованістю. Наглядно динаміка зміни у питомій вазі зображена на малюнку.

Рис. 1.13 Динаміка питомої ваги кр. Заборгованості за 2010-2012 рр.

З даного рисунку помітно, що жодний елемент структури не був перманент - ним на ПАТ «Інтерпайп НТЗ», це говорить про те, що керівництво здійснювало рішучі кроки по зміні структури та характеру формування кредиторської заборго - ваності свого підприємства. Проте дізнатися істинні причини такої динаміки з наявних джерел інформації нажаль неможливо, оскільки дана робота проводиться за зовнішнім видом фінансового аналізу.

2. Аналіз фінансових показників ПАТ «Інтерпайп НТЗ»

2.1 Аналіз та вивчення типу фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів.

Аналіз фінансової стійкості можна розділити на 2 етапи:

І. Оцінювання фінансової стійкості - розрахунок абсолютних і відносних показників, що ґрунтуються на порівнянні активів з джерелами їх фінансування.

ІІ. Оцінювання запасу фінансової стійкості - аналіз критичного обсягу реаліза - ції, операційного та фінансового левериджу.

І. Розрахунок абсолютних і відносних показників:

Основними показниками фінансової стійкості підприємства є:

1. Наявність власних коштів підприємства в обороті (В):

В = ВК - НА (2.1)

де НА - необоротні активи, тис. грн.

В2010 = (3116378+16568) - 2647061 = 485 885 (тис. грн.);

В2011 = (3106417+20138) - 2611574 = 514 981 (тис. грн.);

В2012 = (3179246+21290) - 2520451 = 680 085 (тис. грн.).

2. Коефіцієнт фінансової стійкості (КФС) показує, яка частина активів забезпечена стабільним джерелом фінансування і розраховується за формулою:

КФС = (ВК+ДЗ)/А (2.2)

КФС2010=(3116378+16568+49378)/ 5585485 = 0,57 грн./грн.

КФС 2011=(3106417+20138+1338276)/ 5633722 = 0,79 грн./грн.

КФС 2012=(3179246+21290+1725409)/ 6347651= 0,78 грн./грн.

3. Коефіцієнт автономії (КФА) показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, інвестованих в його діяльність і визначається наступним чином:

КФА = ВК/А (2.3)

Кфа2010= (3116378+16568)/5585485 = 0,56 грн./грн.

Кфа2011= (3106417+20138)/ 5633722 = 0,55 грн./грн.

Кфа2012= (3179246+21290)/ 6347651 = 0,5 грн./грн.

4. Коефіцієнт фінансової залежності (КФЗ) показує скільки одиниць активів припадає на одиницю власних коштів:

КФЗ = А/ВК (2.4)

Кфз2010 = 5585485/(3116378+16568) = 1,78 грн./грн.

Кфз2011 = 5633722/(3106417+20138) = 1,8 грн./грн.

Кфз2012 = 6347651/(3179246+21290) = 1,98 грн./грн.

5. Коефіцієнт фінансового ризику (КФР) показує скільки одиниць позикового капіталу припадає на одиницю власних коштів підприємства:

КФР = ЗЗ/ВК (2.5)

де ЗЗ - загальні зобов'язання, тис. Грн.

Кфр2010= 2452539/(3116378+16568) = 0,78 грн./грн.

Кфр2011= 2507167/(3106417+20138) = 0,8 грн./грн.

Кфр2012= 3147115/(3179246+21290) = 0,98 грн./грн.

6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМ) показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволить вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована:

КМ = В/ВК (2.6)

Км2010 = (3116378+16568-2647061) / (3116378+16568) = 0,16 грн./грн.


Подобные документы

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Аналіз структури, динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. Динаміка зміни власного та позикового капіталу.

  курсовая работа [638,4 K], добавлен 07.11.2012

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.

  курсовая работа [132,0 K], добавлен 30.03.2012

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.