Аналіз фінансової стійкості підприємства, суб’єкта ЗЕД (на прикладі ВАТ "МАРІУПОЛЬ-АВТО")

Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.03.2012
Размер файла 132,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Курсовий проект

на тему «Аналіз фінансової стійкості підприємства, суб'єкта ЗЕД»

на прикладі ВАТ "МАРІУПОЛЬ-АВТО"

з дисципліни «Фінанси підприємства»

Харків 2011

ЗМІСТ

Вступ

1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

2 Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу

2.2 Аналіз структури майна та джерел його фінансування

2.3 Аналіз абсолютних фінансових результатів

2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності

2.5 Діагностика показників ділової активності (оборотності)

2.6 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства

2.7 Оцінка показників структури капіталу і фінансової стійкості

2.8 Аналіз грошових потоків

2.9 Аналіз ринкової активності

Висновки

Література

Додаток А Бухгалтерський баланс станом на 2009-2010 рр.

Додаток Б Звіт про фінансові результати за період 2009-2010 р.

ВСТУП

Фінансова стійкість є запорукою виживання і зміцнення позицій підприємства на ринках. Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день вчасно і правильно виконаний аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє йому вжити заходи для попередження кризових явищ і досягти високих економічних результатів.

Проблеми фінансової стійкості підприємств у сучасних умовах у різних аспектах розглядалися в наукових публікаціях вітчизняних і зарубіщних вчених: Дж. Ван Хорна, Балабанової І.Т., Бланка І.А., Ковальова В.В., Крейниної М.Н., Савицької Г.В., Шеремета А.Д. тощо.

Теоретичним фундаментом виконання курсового проекту послужили наукові висновки з робіт як вітчизняних, так і закордонних авторів, а також спеціалізовані статті, опубліковані в профільних періодичних виданнях, наприклад, у таких як "Міжнародний бухгалтерський облік", "Фінанси", "Економічний аналіз: теорія і практика".

Широкого поширення в науковому середовищі одержала думка про те, що система комплексного аналізу фінансової стійкості підприємства має складатися з наступної послідовності блоків. Перший блок - це попередній аналіз майнового й фінансового становища, результатів діяльності й грошового потоку організації.. Це такі блоки, як аналіз ліквідності активів і платоспроможності, аналіз капіталу й зобов'язань, аналіз структури майна та джерел його фінансування, аналіз абсолютних фінансових результатів, діагностика показників ділової активності (оборотності), аналіз прибутковості і рентабельності підприємства, оцінка показників структури капіталу і фінансової стійкості, аналіз грошових потоків, аналіз ринкової активності.

Метою курсового проекту є визначення фінансової стійкості підприємства, суб`єкта ЗЕД.

Поставлена мета визначила основні завдання курсового проекту:

1) уточнити поняття фінансової стійкості підприємства;

2) систематизувати методи визначення показників фінансової стійкості підприємства;

3) дати комплексну оцінку фінансової стійкості підприємства;

4) розрахувати показники фінансової стійкості підприємства та виділити з них ключові, що впливають на результати функціонування підприємства на зовнішньому ринку.

Досягнення поставленої мети зумовило застосування відповідних методів дослідження. У процесі виконання курсового проекту застосовувались методи: групування - для розробки укрупненого агрегованого балансу; порівняння - для зіставлення фактичних даних звітного і базового років, для зіставлення розрахованих коефіцієнтів з критичними і рекомендованими значеннями; графічний - для ілюстрації динаміки фінансових показників за суттєвими ознаками; експрес-аналізу - для визначення типу ліквідності балансу; комплексний аналіз для визначення типу фінансової стійкості, розрахунки системи фінансових коефіцієнтів для аналізу визначальних чинників, що впливають на фінансову стійкість підприємства.

При підготовці проекту використана документація фінансової звітності ВАТ "МАРІУПОЛЬ-АВТО", науково-економічна література за темою проекту і ресурси електронної мережі Інтернет.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У жовтнi 1997 р. наказом Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна України № 661 вiд 21.03.1997 р. та Розпорядженням мiського голови м. Марiуполь №289 вiд 07.10.1997 р. автотранспортне пiдприємство 11431 було реорганiзоване у ВАТ "Марiуполь-Авто". Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв у 2010 роцi складала 277 осіб.

Основні види діяльності:

- дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту;

- органiзацiя перевезення вантажiв;

- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв.

За станом на 31.12.2010 р. ВАТ "Марiуполь-Авто" складається з однiєї автоколони, авторемонтної майстернi, примiської автостанцiї, управлiння та бази вiдпочинку "Перлина". Площа на якiй розташовано пiдприємство - 4,0629 га, база вiдпочинку "Перлина" у с. Бiлосарайська Коса Першотравневого району займає площу 0,5478 га; примiська АС-2 - 0,2665 га. Загальна полоща складає - 4,8772 га. В органiзацiйнiй структурi пiдприємства змiн у порiвняннi з 2009 р. не вiдбулось.

Протягом 2010 року Товариство було укладено 175 господарських договорiв, якi повнiстю були виконанi.

У 2010 роцi пропозицiй, щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не поступали. Найближчим часом реорганiзацiя пiдприємства не планується.

Основними проблемами, якi у 2010 роцi впливали на дiяльнiсть пiдприємства були:

1. Податковий тиск.

2. Зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, воду, електроенергiю та iншi послуги, життєво необхiднi для функцiонування пiдприємства.

3. Значна кiлькiсть пiльгових категорiй громадян (близько 46% загальної маси пасажирських перевезень)та виплата товариству не в повному обсязi субвенцiї на перевезення пiльгових категорiй громадян. Протягом 2010 року Товариство було укладено 175 господарських договорiв, якi повнiстю були виконанi.

Метою дiяльностi Товариства є реалiзацiя економiчних, соцiальних, професiйних i немайнових iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства, отримання прибутку вiд дiяльностi та задоволення суспiльних потреб. Предметом дiяльностi Товариства є перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських, примiських, мiжмiських i мiжнародних маршрутах, надання транспортних та iнших послуг юридичним i фiзичним особам; здiйснення транспортних перевезень технологiчних матерiалiв та обладнання автомобiльним транспортом; ремонт автомобiлiв та iншої технiки; купiвля-продаж транспортних засобiв, матерiалiв, допомiжних товарiв та iнше. ВАТ здiйснює такi маршрути: - примiськi - 11 (у т.ч. постiйних - 9, довжина - 308,6 км; сезонних - 2, довжина - 63,2 км), довжина 371,8 км; - мiжмiськi - 15, довжина 7011,0 км (у т.ч. внутрiшньообласних - 3, довжина - 503 км; мiжобласних - 12, довжина - 5884,0 км; мiжнародних - 1, довжина - 624 км); - мiськi - 4, довжина - 84.8 км.

Таблиця 1.1 - Опис підприємства

Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Марiуполь-Авто"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05419643

2 ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу

Для загальної оцінки структури і динаміки статей балансу варто згрупувати його статті шляхом агрегування у необхідному аналітичному розрізі (дивись табл. 2.1.1, 2.1.2 і 2.2.1, 2.2.2).

У цілому сума необоротних і оборотних активів, тобто підсумок балансу підприємства, зменшилось, що свідчить про скорочення підприємством господарського обороту, що може спричинити його неплатоспроможність.

У вертикальному аналізі визначається частка кожного елементу активу чи пасиву до його підсумку на певний момент часу. Вертикальному аналізу підлягає вихідна інформація з агрегованого балансу. Цей аналіз дозволяє оцінити структуру майна підприємства, а також джерела його фінансування у відсотках.

Вертикальний аналіз статей активу балансу.

1. Найбільша питома вага в структурі сукупних активів приходиться на необоротні активи (96,5 на кінець 2009 та 95,1 на кінець 2010) - це свідчить про формування немобільної структури активів, що не сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів підприємства. На оборотні активи приходиться 3,4% та 4,8% відповідно.

2. Оскільки в середньому 95%(>40%) активів складають необоротні активи,то можна зробити висновок, що підприємство має "важку" структуру активів. Це свідчить про значні накладні витрати й високу чутливість до зміни виручки.

3. За аналізований період величина оборотних активів підприємства зменшилась на 17,5% у 2009 та 12,6 у 2010 відповідно. Основний вклад у формування оборотних активів внесли статті: 1) запаси, 2) дебіторська заборгованість.

Структура з високою часткою заборгованості і низьким рівнем грошових коштів може свідчити про проблеми, пов'язані з оплатою продукції підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

4. Як змінилася вартість запасів за аналізований період збільшилась, а тривалість обороту запасів знизилася,- це є негативним чинником.

5. Обсяги дебіторської заборгованості за 2009 рік знизилися на 47%, що є позитивною зміною і може свідчити про поліпшення ситуації з оплатою продукції підприємства й про вибір підходящої політики продажів. Але у 2010 році обсяг дебіторської заборгованості виросла на 11,9%, що є негативною зміною і може бути викликано проблемами, пов'язаними з оплатою продукції (робіт, послуг) підприємства або активним наданням товарного кредиту клієнтам і вилученням частини оборотних коштів з виробничого процесу.

6. Підприємство протягом аналізованого періоду мало пасивне сальдо заборгованості (кредиторська заборгованість перевищує дебіторську) як у 2009 так і у 2010 роках. Підприємство фінансувало свої запаси й відстрочки платежів своїх боржників за рахунок неплатежів кредиторам. Великі розміри кредиторської заборгованості негативно впливають на діяльність підприємства та свідчать про напруженість його фінансового стану і платіжної дисципліни.

7. Частка грошових коштів у структурі оборотних активів підприємства за аналізований період у 2009 знизилось на 15,3%,а за 2010 виросло на 11,9%. Збільшення кількості оборотів грошових коштів в аналізуємому періоді в порівнянні з минулим періодом свідчить про ефективне використання грошових коштів шляхом оптимізації платіжного обороту.

Вертикальний аналіз структури пасивів балансу.

Як ми бачимо, позикові є основним джерелом формування сукупних активів підприємства. Власний капітал за аналізований період зменшився, що сприяє зниженню фінансової стійкості підприємства. Частка позикових коштів у сукупних джерелах формування активів зменшилася, що може свідчити про підвищення фінансової автономії підприємства. Скорочення резервів, фондів і нерозподіленого прибутку свідчить про падіння ділової активності, як у 2009, так і у 2010 році.

У структурі власного капіталу переважають статутний і додатковий капітал, за аналізований період його розмір він не змінюється.

Переважання довгострокових джерел у структурі позикових коштів є позитивним фактором, що характеризує покращення структури балансу .

Горизонтальний аналіз статей балансу.

Динамічний (горизонтальний) аналіз є наступним етапом після аналізу вертикального аналізу. На цьому етапі визначають - за якими розділами і статтями балансу відбулися зміни. При цьому можна керуватися наступною схемою інтерпретації цих змін.

Для перших трьох пунктів необхідно також перевірити, щоб значення ліквідності підприємства при збільшенні поточних активів не стали занадто великими. Це може вказувати на неоптимальне управління оборотними засобами або проблеми із платежами за продукцію: зменшення дебіторської заборгованості, якщо до цього вона була занадто великою (більше, ніж 20-40% від оборотного капіталу); зменшення запасів зі зменшенням розмірів виручки; зменшення незавершеного виробництва.

Поглянувши на таблиці 2.1.1, 2.1.2 і 2.2.1, 2.2.2 аналізу активів і пасивів балансу за 2009-2010 роки, ми можемо зробити висновки, що переважають погані тенденції у активі і пасиві балансу: збільшення кредиторської заборгованості; збільшення обсягу кредитів; збільшення частки позикових коштів; скорочення суми нерозподіленого прибутку, зростання грошових коштів на рахунках понад 30% від суми оборотного капіталу; зменшення дебіторської заборгованості при зменшенні виручки від реалізації.

Горизонтальний аналіз дозволяє визначити темпи змін окремих показників балансу. Ці зміни визначають в темпах росту. За результатами горизонтального аналізу пасиву слід звернути увагу на зміни величини кожного елементу балансу у відсотках на початок періоду (9 стовпчик).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблиця 2.1.1 - Аналіз активу балансу за 2009 р.

Розділи балансу

Формула

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

У % до величин на початок періоду

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи, А1

НемА+ОЗ+Довг ФІ+ ДЗдовгостр

14084

11971

96,7

96,5

-2113

-0,2

-14,5

-17

1.1. Нематеріальні активи

Зал. вартість НемА

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Основні засоби

Незав.вир.+Зв ОЗ+Ін необ.А

14084

11971

100

100

-2113

0

-15

-17

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

Довг. фін інвест від участі в кап.+ Ін. фін.інвест.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

ДЗ+ Відстрочені податкові А

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Оборотні активи, А2

З+ЧДЗ+Пот ФІ+ГК

473

417

3,2

3,4

-56

0,2

-0,3

-0,5

2.1. Запаси

Вир.З+Незав.вир-во+ГП+Товари

230

294

48,6

70,5

64

21,9

27,8

0,5

2.2. Чиста дебіторська заборгованість

Векселі одержані+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ

164

117

34,7

28

-47

-6,7

-28,7

-0,4

2.3. Поточні фінансові інвестиції

ПФІ

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Грошові кошти

ГК в нац.валюті+ГК в іноз.вал+Ін ОА

79

6

16,7

1,4

-73

-15,3

-92,4

-0,6

3. Витрати майбутніх періодів, А3

ВМП

11

11

0,1

0,1

0

0

0

0

БАЛАНС, А1+А2+А3

НА+ОА+ВМП

14568

12399

100

100

-2169

0

-14,8

-17,5

Таблиця 2.2.1 - Аналіз пасиву балансу за 2009 р.

Розділи балансу

Формула

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

У % до величин на початок періоду

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Власний капітал, П1

Стат.К+ПайовК+Дод.вклК+Ін.дод.вкл.К+РезервК+НП.+Неоплач К+Вилуч К

1317

741

9

6

-576

-3

-4

-4,6

1.1. Статутний (пайовий капітал)

Стат.К+ПайК+ Неоплач К+Вилуч К

308

308

23,4

41,6

0

18,2

0

0

1.2. Додатковий капітал

Дод.вклК+Ін.дод.вкл

938

938

71,2

126,6

0

55,4

0

0

1.3. Резервний капітал

РезервК

22

24

1,7

3,2

2

1,5

9

0,2

1.4. Нерозпод. прибуток

НП

49

-529

3,7

-71,4

-578

-75,1

-1180

-4,7

2. Забезпечення майб витрат і платежів, П2

Виплати персон + Ін.забезпеч. + ?Страх.платежів + Цільове фін.

141

144

1

1,2

3

0,2

0,2

0,2

3. Довгострокові зобов'язання, П3

ДКр.банків + Ін.ДФЗ + Відстр.Под.З + Ін.ПЗ

9883

8373

67,8

67,5

-1510

-0,3

-10,4

-12,3

4. Поточні зобов'язання, П4

Кк+ПЗза довст.З + Векселі видані + КЗ + ПЗ за розрах.

3227

3141

22,2

25,3

-86

3,1

-0,6

-0,8

4.1. Короткострокові кредити

Кк

488

546

15,1

17,4

58

2,3

11,9

0,5

4.2. Кредиторська заборгованість

Векселі видані+КЗ+ПЗ за розрах.

2739

2595

84,9

82,6

-144

-2,3

-5,3

-1,2

5. Доходи майбутніх періодів, П5

ДМП

0

0

0

0

0

0

0

0

БАЛАНС

ВК+ЗМВ+ДсЗ+ПЗ+ДМП

14568

12399

100

100

-2169

0

-14,8

17,5

Таблиця 2.1.2 - Аналіз активу балансу за 2010 р.

Розділи балансу

Формула

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

У % до величин на початок періоду

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи, А1

НемА+ОЗ+Довг ФІ+ ДЗдовгостр

11971

10474

96,5

95,1

-1497

-1,4

-12,1

-13,6

1.1. Нематеріальні активи

Зал. вартість НемА

0

6

0

0,1

6

0,1

-

5,4

1.2. Основні засоби

Незав.вир.+Зв ОЗ+Ін необ.А

11971

10468

100

99,9

-1503

-0,1

-12,5

-13,6

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

Довг. фін інвест від участі в кап.+ Ін. фін.інвест.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

ДЗ+ Відстрочені податкові А

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Оборотні активи, А2

З+ЧДЗ+Пот ФІ+ГК

417

529

3,4

4,8

112

1,4

0,9

1,1

2.1. Запаси

Вир.З+Незав.вир-во+ГП+Товари

294

294

70,5

55,6

0

-14,9

0

0

2.2. Чиста дебіторська заборгованість

Векселі одержані+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ

117

211

28

39,9

94

11,9

80,3

0,9

2.3. Поточні фінансові інвестиції

ПФІ

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Грошові кошти

ГК в нац.валюті+ГК в іноз.вал+Ін ОА

6

24

1,4

4,5

18

11,9

300

0,2

3. Витрати майбутніх періодів, А3

ВМП

11

9

0,1

0,1

-2

0

0

-0,1

БАЛАНС, А1+А2+А3

НА+ОА+ВМП

12399

11012

100

100

-1387

0

-11,2

-12,6

Таблиця 2.2.2 - Аналіз пасиву балансу за 2010 р.

Розділи балансу

Формула

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

У % до величин на початок періоду

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Власний капітал, П1

Стат.К+ПайовК+Дод.вклК+Ін.дод.вкл.К+РезервК+НП.+Неоплач К+Вилуч К

741

250

6

2,3

-491

-3,7

-4

-4,5

1.1. Статутний (пайовий капітал)

Стат.К+ПайК+ Неоплач К+Вилуч К

308

308

41,6

1,2

0

-40,4

0

0

1.2. Додатковий капітал

Дод.вклК+Ін.дод.вкл

938

938

126,6

3,8

0

-122,8

0

0

1.3. Резервний капітал

РезервК

24

24

3,2

0,1

0

-3,1

0

0

1.4. Нерозподілений прибуток

НП

-529

-1020

-71,4

-4,1

-491

67,3

92,8

-66,3

2. Забезпечення майбут витрат і платежів, П2

Виплати персон + Ін.забезпеч. + ?Страх.платежів + Цільове фін.

144

197

1,2

1,8

53

0,6

0,4

0,5

3. Довгострокові зобов'язання, П3

ДКр.банків + Ін.ДФЗ + Відстр.Под.З + Ін.ПЗ

8373

7571

67,5

68,8

-802

1,3

-6,5

-7,3

4. Поточні зобов'язання, П4

Кк+ПЗза довст.З + Векселі видані + КЗ + ПЗ за розрах.

3141

2994

25,3

27,1

-147

1,8

-1,1

-1,3

4.1. Короткострокові кредити

Кк

546

739

17,4

24,7

193

7,3

35,3

6,4

4.2. Кредиторська заборгованість

Векселі видані+КЗ+ПЗ за розрах.

2595

2255

82,6

75,3

-340

-7,3

-13,1

-11,3

5. Доходи майбутніх періодів, П5

ДМП

0

0

0

0

0

0

0

0

БАЛАНС

ВК+ЗМВ+ДсЗ+ПЗ+ДМП

12399

11012

100

100

-1387

0

-11,2

-12,6

Також слід звернути увагу на динаміку результатів, відображених у 10-му стовпчику: вплив зміни кожного елементу балансу на динаміку підсумку балансу. За позитивних тенденцій розвитку підприємства загальна сума пасивів повинна збільшуватися за рахунок власного капіталу. Збільшення загальної суми за рахунок довгострокових та поточних заборгованостей свідчить про зростання фінансової залежності підприємства.

2.2 Аналіз структури майна та джерел його фінансування

Метою цього виду аналізу є визначення джерел фінансування різних видів активів, тобто які види активів були придбані за рахунок яких пасивів.

Для цього всі активи та пасиви підприємства слід агрегувати так, як це наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 - Аналіз структури майна і джерел його фінансування станом на кінець 2008-2010 рр., тис. грн.

Показники

Формула

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Індекс

росту

На кінець періоду

На кінець періоду

Ланцюговий індекс

На кінець періоду

Ланцюговий індекс

1

2

3

4

5=4/3

6

7=6/4

8=6/3

Основні засоби та інші необоротні активи

?НА+ВМП

14095

11982

0,85

10483

0,87

0,74

Запаси й витрати

Вир.З+Незав.вир-во+ГП+Товари

230

294

1,28

294

1

1,28

Грошові кошти та інші оборотні активи

Векселі одерж+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ +ПФІ+ГК в нац.вал+ГК в іноз.вал+Ін ОА

243

123

0,5

235

1,9

0,97

Власні кошти

Стат.К+ПайовК+Дод.вклК+

Ін.дод.вкл.К+РезервК+НП.

+Неоплач К+Вилуч К+ ЗМВ+ДМП

1458

885

0,6

447

0,5

0,3

Довгострокові кредити й позикові кошти

ДКр.банків+Ін.ДФЗ+

Відстр.Под.З+Ін.ПЗ

9883

8373

0,85

7571

0,9

0,77

Короткострокові кредити й позикові кошти

Кк+ПЗза довст.З+Векселі видані+КЗ+ПЗ за розрах.

3227

3141

0,97

2994

0,95

0,93

2.3 Аналіз абсолютних фінансових результатів

До абсолютних показників відносять показники виручки (сукупна та чиста) і прибутку (валовий, фінансовий результат від операційної діяльності, до оподаткування, чистий).

При аналізі фінансових результатів діяльності підприємства треба оцінити чисті доходи (виручку), прибутки або збитки, отримані підприємством в аналізованому періоді.

Показники для дослідження абсолютних фінансових результатів та методи їх розрахунку наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 - Аналіз фінансових результатів

Показники

Формула

2009 рік

(тис.грн.)

2010 рік

(тис. грн.)

Індекс росту, %

1

2

3

4

5=4Ч100/3

1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

24929

29807

120

2. Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів (чиста виручка) (Дох)

Ввал-1/6*Ввал

20774

24839

120

3. Валовий прибуток

Дох-С

2974

3365

113

4. Фінансовий результат від операційної діяльності (ФРОД)

ФРдо_оп. = ФРопер. + Дк+ Іф,д, + Ід - Фв - Вк - Ів,,

1423

1456

102

5. Прибуток до оподаткування (П)

Доходи-Витрати

0

0

0

6. Чистий прибуток (ЧП)

П-Под. на приб.

0

0

0

Як свідчить аналіз абсолютних показників фінансових результатів підприємства, найбільший інтерес викликають тенденції зміни чистої виручки і чистого прибутку. В даному випадку ми бачимо, що чиста виручка зростає, а чистий прибуток відсутній. Така тенденція характеризує негативну роботу підприємства і свідчить про зростання собівартості послуг за розглянутий період, а також про те, що підприємство одержує прибуток від операційної діяльності 1423 у 2009, 1456 у 2010, але отримує збитки від звичайної діяльності у розмірі -576 у 2009, -491 у 2010.

2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності

Ліквідність активів - здатність активів швидко перетворюватися на гроші. З огляду на це, здійснюють аналіз ліквідності балансу й аналіз коефіцієнтів і показників ліквідності (чистий оборотний капітал, поточні фінансові потреби).

Ліквідність балансу виражається у ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, термін погашення яких у грошовому еквіваленті є приблизно однаковим. При цьому активи групуються за ступенем їх ліквідності і розташовуються в порядку її зменшення, а зобов'язання - за термінами їх погашення і розташовуються в порядку зростання термінів до сплати. Групування активів за ступенем ліквідності та пасивів - за термінами погашення - наведено в табл. 2.5.

На підставі цих розрахунків можна визначити один з чотирьох типів ліквідності балансу, які наведені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 - Визначення типу ліквідності балансу

Абсолютно ліквідний баланс

Ліквідний баланс

Неліквідний

баланс

Абсолютно

неліквідний

Відносно неліквідний баланс

Анл ? Пнт

Анл ? Пнт

Анл ? Пнт

Анл < Пнт

Анл < Пнт

Ашр ? Пкз

Ашр> Пкз

Ашр < Пкз

Ашр < Пкз

Ашр > Пкз

Апр ? Пдз

Апр < Пдз

Апр < Пдз

Апр >< Пдз

Апр > Пдз

Авр < Пп

Авр < Пп

Авр >< Пп

Авр >< Пп

Авр < Пп

В ситуації, що аналізується, стан ліквідності балансу характеризується наступним чином.

Стан ліквідності балансу на початок 2010 р.

Стан ліквідності білансу на кінець 2010 р.

Анл = 42,5 < Пнт=2667

Анл = 15,5 < Пнт=2425

Ашр = 140,5 < Пкз=517

Ашр = 164 < Пкз=642,5

Апр= 262 < Пдз=9128

Апр= 294 < Пдз=7972

Авр =13038,5 > Пп=1171,5

Авр =11232,5 > Пп=666

На цій підставі слід зробити висновок, що на початок 2010 р баланс є абсолютно неліквідним; на кінець 2010 р. баланс також є абсолютно неліквідним.

Коефіцієнти і показники ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства ВАТ "Марiуполь-Авто" погасити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину заборгованості підприємство може погасити за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів. Нормоване значення коефіцієнта має бути >25%. Оскільки в нашому випадку значення менше (у 2009 році = 1%, а у 2010 = 0,5%), то можна зробити висновок, що підприємство може погасити дуже малу частку заборгованості за рахунок ГК та їх еквівалентів. Значення коефіцієнта незадовільне та не відповідає рекомендованим значенням, в динаміці значення цього коефіцієнта зменшується (2009 = 1%, 2010 = 0,05%).

Таблиця 2.5 - Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Складові активу і їх умовні позначки

Формула

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

Складові пасиву і їх умовні позначки

Формула

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

1. Найбільш ліквідні активи (Анл)

ПФІ+ ГК в нац.вал+ГК в іноз.вал+Ін ОА

42,5

15,5

1. Найбільш термінові зобов'язання (Пнт)

ПФІ+ ГК в нац.вал+ГК в іноз.вал+Ін ОА

2667

2425

2. Активи, які швидко реалізуються (Ашр)

Векселі одержані+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ

140,5

164

2. Короткострокові зобов'язання (Пкз)

Векселі одержані+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ

517

642,5

3. Активи, які повільно реалізуються (Апр)

Вир.З + Незав.вир-во+ГП+Товари

262

294

3.Довгострокові зобов'язання (Пдз)

Вир.З + Незав.вир-во+ГП+Товари

9128

7972

4. Активи, які важко реалізуються (Авр)

НемА+ОЗ+Довг ФІ+ ДЗдовгостр+ВМП

13038,5

11232,5

4. Постійні пасиви (Пп)

НемА+ОЗ+Довг ФІ+ ДЗдовгостр+ВМП

1171,5

666

Коефіцієнт проміжної ліквідності відображає платіжні можливості підприємства за рахунок дебіторської заборгованості підприємства разом з наявними в його розпорядженні грошовими коштами. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" він також менше норми, що є негативним показником (у 2009-2010 = 0,06).

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт ліквідності оборотного капіталу) вказує на платіжні можливості підприємства. Оптимальним вважається таке співвідношення, коли весь оборотний капітал підприємства удвічі перевищує обсяг короткострокової заборгованості. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" він навіть не досяг 1, що є негативною тенденцією. В динаміці ми маємо невелике покращення цього показника, але воно є не суттєвим: 2009 = 0,14, 2010 = 0,15.

Робочий капітал (власні оборотні кошти) - величина оборотних коштів підприємства, які воно може направити на виробничі потреби без загрози невиконання фінансових зобов'язань. Для ВАТ "Марiуполь-Авто", як і для усіх підприємств, від'ємне значення робочого капіталу є ознакою схильності до банкрутства, характеризує ризик втрати фінансової стабільності й платоспроможності. У динаміці цей показник покращується, але не суттєво: 2009 = -2739, 2010 = -2594,5.

Поточні фінансові потреби показують, який обсяг грошових коштів необхідний додатково залучити в формі короткострокового кредиту для фінансування оборотного капіталу підприємства. Від'ємні значення поточних фінансових потреб небажані для підприємства,бо вони свідчать про надлишок незадіяних у виробництві оборотних засобів підприємства у 2009 = -2696,5, у 2010 = -2579, в результаті чого знижується його рентабельність.

Порядок розрахунку вищевказаних показників наведено у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Коефіцієнти та показники ліквідності

Назва показника

Джерело інформації

Нормативне значення

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ГК/ПЗ

> 0,25

0,01

0,005

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності

(ДЗ+ГК)/ПЗ

> 1

0,06

0,06

3. Коефіцієнт поточної ліквідності

ОА/ПЗ

> 2

0,14

0,15

4. Власні оборотні кошти

ОА-ПЗ

> 0

-2739

-2594,5

5. Поточні фінансові потреби

ОА-ПЗ-ГК

< 0

-2696,5

-2579

Проаналізував показники ліквідності можна зробити висновки, що підприємство ВАТ "Марiуполь-Авто" має ризик втрати фінансової стабільності й платоспроможності та є схильним до банкрутства.

2.5 Діагностика показників ділової активності (оборотності)

Оборотність капіталу - це його здатність повертатися в процесі кругообігу в грошову форму. При цьому існує об'єктивна закономірність: оборотний капітал має коротший термін обігу в порівнянні з необоротним капіталом.

Для оцінки оборотності використовують два показника: коефіцієнт оборотності та період обороту капіталу.

1. Коефіцієнт оборотності - показує, яке число повних обертів здійснює за календарний період окремий елемент оборотних засобів або всі поточні активи:

2. Період обороту - визначає кількість днів, за які оборотні активи чи окремий їх елемент перетвориться в грошову форму.

.

Показники оборотності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство взаємодіє із зовнішнім середовищем (споживачами чи постачальниками продукції), тому їх ще називають показниками ділової активності. Показники оборотності дозволяють виявити резерви для підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок скорочення термінів обороту окремих елементів капіталу.

Результати розрахунку системи показників оборотності (коефіцієнтів оборотності та періодів обороту) слід звести до таблиці (див. табл. 2.9).

Таблиця 2.8 - Середньорічне значення показників балансу

Умовні позначки

Назва показника

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

Індекс росту

А2сер

Середня вартість оборотних активів

445

473

1,06

Зап сер

Середня величина виробничих запасів

262

294

1,12

ГК сер

Середня величина грошових коштів

38

2

0,05

ДЗсер

Середня величина дебіторської заборгованості

140,5

164

1,17

ГПсер

Середні запаси готової продукції

0

0

-

КЗсер

Середня величина кредиторської заборгованості

1489

1105,5

0,74

Таблиця 2.9 - Показники оборотності (ділової активності)

Найменування коефіцієнта

Формула

Величина

за 2009 рік

(раз)

Величина

за 2009 рік Т(дні)

Величина

за 2010 рік

(раз)

Величина

за 2010 рік Т(дні)

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт оборотності активів, КОа

Дох/ ПБ сер.

1,6

225,8

1,9

187,3

2. Коефіцієнт оборотності ОЗ

Дох/

ОАсер.

49

7,4

48,2

7,7

3. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

Дох /

Зап сер.

168,3

2,2

77,6

4,7

4. Коефіцієнт оборотності ГП

Дох / ГПсер.

-

-

-

-

5. Коефіцієнт оборотності ДЗ

Дох / ДЗ сер.

155,1

2,4

139

2,6

6. Коефіцієнт оборотності КЗ

Дох / КЗ сер.

14,6

24,9

20,6

17,7

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів показує кількість оборотів оборотного капіталу підприємства за рік (2009-1,6, 2010-1,9)

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів відображає кількість оборотів усіх запасів підприємства (2009-168,3, 2010-77,6). Зниження цього показника свідчить:

- про збільшення виробничих запасів;

- про зниження попиту на готову продукцію.

Коефіцієнт оборотності готової продукції вказує на швидкість реалізації готової продукції підприємства. Чим вищий даний показник, тим більший попит на продукцію, чим нижчий, - тим більше продукції залежується на складі.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (товарний кредит). Зниження цього показника свідчить про зменшення можливості щодо надання товарного кредиту (2009-155,1, 2010-139).

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Підвищення коефіцієнта означає зменшення фактичного обсягу заборгованості (2009-14,6, 2010-20,6).

Отже, проаналізував показники оборотності можна зробити наступний висновок: оскільки значення періоду обороту кредиторської заборгованості є більшим, це означає, що підприємство, використовуючи в обороті грошові кошти своїх кредиторів, має ризики несвоєчасних розрахунків зі своїми постачальниками.

Оскільки основним "носієм" прибутку підприємства є оборотний капітал, у курсовому проекті необхідно більш докладно дослідити періоди обороту кожного його окремого елементу. Методика такого розрахунку наведена в табл. 2.10. Під час аналізу оборотності оборотного капіталу необхідно звернути увагу на динаміку характеру обороту кожного елементу і визначити, які з них є найбільш критичними, тобто мають найбільший термін обороту.

Таблиця 2.10 - Період обороту оборотних засобів, дні

Назва показника

Умовна позначка

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

Зміна

1

2

3

4

5=4/3

1. Період обороту всіх оборотних засобів

365(ОАсер.+ВМПсер)/ Дох

7,6

7,7

1,01

2. Період обороту запасів

365 Зап вирсер./ Дох

4,4

4,7

1,07

3. Період обороту незавершеного виробництва

365 Незаверш.вирсер. / Дох

0

0

0

4. Період обороту витрат майбутніх періодів

365 ВМПсер. / Дох

0,18

0,16

0,89

5. Період обороту товарів

365 Товари сер. / Дох

0

0

0

6. Період обороту дебіторської заборгованості

365ДЗ сер. / Дох

2,4

2,6

1,08

7. Період обороту готової продукції

365 ГПсер / Дох

0

0

0

8. Період обороту грошових коштів

365 (ГК в нац..вал.+ГКв іноз.вал.)сер. / Дох

0,64

0,03

0,05

9. Період обороту інших оборотних засобів

365 (З+ЧДЗ+Пот ФІ+ГК)сер. / Дох

7,5

7,6

1,01

2.6 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства

Показники рентабельності дозволяють дати оцінку ефективності використання менеджментом підприємства його активів. Ця група показників формується залежно від поставлених завдань дослідження ефективності.

Виділяють сім основних показників рентабельності:

1. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції показує здатність підприємства одержувати прибуток від продажу товарів і послуг і визначає, скільки прибутку або збитку припадає на одиницю реалізованої продукції.

2. Коефіцієнт рентабельності активів показує ефективність використання всього майна підприємства і визначає, скільки прибутку або збитку припадає на одиницю грошових коштів, вкладених у майно підприємства.

3. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів відображає ефективність використання переважно основних засобів підприємства. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" характерна динаміка підвищення даного коефіцієнта, що може свідчити про інтенсивний шлях розвитку підприємства, наприклад, про підвищення віддачі від кожної одиниці устаткування.

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу відображає ефективність вкладення власного капіталу у різні види активів. Чим більше значення цього коефіцієнту, тим більше оборотних активів придбано за рахунок власних коштів. Зростання цього коефіцієнта для ВАТ "Марiуполь-Авто" може вплинути на підвищення вартості акцій підприємства на вторинному фондовому ринку.

Таблиця 2.11 - Вихідні дані для розрахунку показників рентабельності

Умовні позначки

Назва показника

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

Індекс росту

1

2

3

4

5=4/3

ПБсер

Середня вартість пасивів

13483,5

11705,5

0,87

П1сер+ +П2сер+П5 сер

Середня вартість власного капіталу

1171,5

666

0,57

П3 сер

Середня сума довгострокового кредиту

9128

7972

0,87

П4 сер

Розрахунки та інші короткострокові пасиви

3184

3067,5

0,96

Порядок розрахунку і характеристика показників фінансових результатів наведені в табл. 2.12.

Таблиця 2.12 - Аналіз показників рентабельності

Показник

Умовні позначення

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

Індекс росту

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції, ROS

ФРОД / Чиста виручка

0,065

0,063

0,97

2. Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства

ФРОД / ПБсер

0,1

0,12

1,2

3. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів

ФРОД / А1сер

0,1

0,13

1,3

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ФРОД / (П1сер+

+П2сер+ П5сер)

1,2

2,16

1,8

5. Коефіцієнт чистої рентабельності власних коштів

ЧП / (П1сер+ +П2сер+П5сер)

0

0

0

Коефіцієнт оборотності активів є функцією ціни, обсягу продаж, величини основних фондів й оборотних коштів. Рентабельність продаж продукції залежить від групи факторів, що впливають на одиничний прибуток, собівартість, інших результатів звичайної діяльності.

Ланцюгові підстановки - важливий прийом економічного аналізу, оскільки за його допомогою досліджується не просто взаємозв'язок факторів, а й визначається величина їх впливу на результат.

Позначимо: Р - рентабельність, В - виручка, С - собівартість.

Формула Р = В / С

Для 2009 року: Р(б)=В(б)/С(б)=24929/17800=1,4(базовий рік);

Для 2010 року: Р(з)=В(з)/Р(з)=29807/24839=1,2(звітній рік);

Рентабельність умовна: Р(у)=В(з)/С(б)=29807/17800=1,67;

Загальна зміна рентабельності: Dр=Р(з)-Р(б)=-0,2;

За рахунок зміни:

- виручки: Dр(В)=Р(у)-Р(б)=0,27;

- собівартості: Dр(С)=Р(з)-Р(у)=-0,47.

Р(з)-Р(б)= Dр(В)+ Dр(С); -0,2=-0,2.

Тобто, зміна собівартості є негативним чинником, що впливає на зміну рентабельності, а виручка - позитивним. За рахунок зниження собівартості можливе покращення стану підприємства.

Застосував формулу Дюпона визначимо за якого рівня оборотності активів підприємства й ступеня прибутковості операцій формується рівень рентабельності активів:

(2.3)

Таблиця 2.13 - Аналіз рентабельності активів за формулою Дюпона

Величина

за 2009 рік

Величина

за 2010 рік

КОА

ROS

ROA

КОА

ROS

ROA

1,6

0,065

0,104

1,9

0,063

0,12

Зробивши аналіз показників рентабельності за формулою Дюпона робимо висновок, що ефективність використання майна ВАТ "Марiуполь-Авто" в цілому була середньою (ROA = 0,1-0,3). Рентабельність власного капіталу підприємства зросла, хоч і не на багато, що свідчить про можливість залучення інвестиційних вкладень у підприємство.

2.7 Оцінка показників структури капіталу і фінансової стійкості

Показники структури капіталу характеризують співвідношення власних і позикових коштів на підприємстві. Тобто фактично вони показують ступінь захищеності інтересів кредиторів і інвесторів, які мають вкладення в компанію. До них належать коефіцієнти автономії, фінансової залежності та забезпеченості власними джерелами грошових коштів.

Аналіз фінансової стійкості має показати наявність або відсутність у підприємства можливостей по залученню додаткових позикових коштів, здатність погасити поточні зобов'язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

ВАТ "Марiуполь-Авто" характеризується вкрай низьким запасом фінансової міцності (ВК/ПК <= 0)

У підприємства не було можливості залучення додаткових позикових коштів без ризику втрати фінансової стабільності (ВК/ПК < = 0).

Таблиця 2. 14 - Коефіцієнти структури капіталу

Назва показника

Джерело інформації

Нормативне значення

Величина

за 2009 рік

Величина за 2010 рік

1. Коефіцієнт автономії

(ВКсер. +ЗМВсер.) /

ПБ сер.

0,5

0,086

0,056

2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

ПЗсер. / (ВКсер.+ЗМВсер.)

1

2,7

4,6

3. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами

(ВКсер.+ЗМВсер.+ПЗсер. - НАсер) / Зап сер.

1

-10,4

-8,8

Коефіцієнт автономії показує, яку частину коштів підприємства складають власні кошти. Оптимальним вважається випадок, коли власні кошти складають >50% підсумку балансу. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" це 0,086 у 2009 та 0,056 у 2010. Підвищення даного коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових ускладнень у майбутньому, підвищення гарантій погашення підприємством своїх зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової залежності (співвідношення позикових і власних коштів) характеризує залежність компанії від зовнішніх позик. В оптимальному варіанті власні кошти повинні цілком покривати короткострокову фінансову заборгованість підприємства. Чим вищий даний коефіцієнт, тим більше позик у підприємства, тим вищий ступінь ризику, що може призвести до банкрутства. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" це 2,7 у 2009 та 4,6 у 2010 роках. Високий рівень коефіцієнта фінансової залежності означає також потенційну можливість виникнення дефіциту коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами дозволяє визначити частку власних коштів, які направило підприємство на придбання оборотних активів.У ВАТ "Марiуполь-Авто" цей коефіцієнт<1, це означає, що власних коштів не вистачає навіть для придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Виділяють чотири основних типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна стійкість підприємства характеризується тим, що підприємство своєчасно виконує всі розрахунки, водночас у підприємства залишаються кошти для закупівлі необхідних ресурсів і початку наступного виробничого циклу.

2. Нормальна стійкість гарантує платоспроможність підприємства. Нормальна стійкість характеризує можливість своєчасно розрахуватися із кредиторами. Такі підприємства змушені залучати кредити (товарні або банківські) для закупівлі сировини. Чим меншу фінансову стійкість має підприємство, тим довша тривалість його фінансового циклу.

3. Нестійкий фінансовий стан пов'язаний з порушенням платоспроможності. У такому випадку для відновлення фінансової рівноваги підприємство повинне поповнити кошти за рахунок додаткового залучення власних коштів або збільшення власних оборотних коштів. Розв'язання проблем для таких підприємств зосереджено перш за все не у фінансовій, а у маркетинговій сфері діяльності.

4. Кризовий фінансовий стан. Підприємство знаходиться на межі банкрутства. Для таких підприємств характерна майже повна відсутність прибутку протягом тривалого періоду часу. Фінансовий цикл на таких підприємствах може мати від'ємне значення, тобто термін повернення кредиторської заборгованості більший від операційного циклу виробництва. Додаткове вкладення коштів у такі підприємства дає невисоку віддачу. До таких підприємств слід застосовувати процедуру банкрутства.

На підставі розрахованих та наведених у табл. 2. 15 даних визначається тип фінансової стійкості (табл. 2.15).

Таблиця 2.15 - Показники фінансової стійкості

Показник

Умовні позначки

Формула для розрахунку

На початок 1-ого періоду

Кінець 1-ого періоду

Кінець 2-ого періоду

1

2

3

4

5

6

1. Наявність власних оборотних коштів

Ес

Ес = ВК+ ЗМВ - НА

-12626

-11086

-10027

а) Джерела власних коштів

П1+П2

ВК+ЗМВ

1458

885

447

б) Основні засоби і фінансові вкладення

А1

НА

14084

11971

10474

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат

Ет

Ет = (ВК + ЗМВ + ПЗ) -

- НА

-2743

-2713

-2456

а) Довгострокові кредити і позикові кошти

П3

ПЗ

9883

8373

7571

3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

Ео

Ео = (ВК + ЗМВ+Кк) -

- НА

-12626

-11086

-10027

а) короткострокові кредити

Кк

Кк

0

0

0

4. Надлишок (+) або нестача

(-) власних оборотних коштів

Д Е с

Д Е с = Е с - Зап

-12396

-10792

-9733

а) Запаси і витрати

Зап

Вир.З+Незав.вир-во+ГП+Товари

230

294

294

5. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат

Д Е т

Д Е т = Е т - Зап

-2513

-2419

-2162

6. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат

Д Е про

Д Е про = Е о - Зап

-12396

-10792

-9733

7. Кредити банків під товарно-матеріальні цінності

Скк

Довг.к.+Кк+Пз за довг.з

10371

8919

8310

8. Джерела, що послабляють фінансову напруженість

Нф

Нф = Вс + Пс + Зб

327

285

432

а) тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви)

Вс

Резерв.К+ ЗМВ

163

168

221

б) залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською)

Пс

(Векселі видані+КЗ+ПЗ за розрах.) - (Векселі одержані+ДЗ за тов.,роботи і послуги +ДЗ за розрах+Ін.потЗ),

164

117

211

в) кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові кошти

Зк

Кк

0

0

0

9. Виробничі запаси

ПЗ

Вир.запаси

230

294

294

10. Незавершене виробництво

НЗВ

НЗВ

0

0

0

11. Витрати майбутніх періодів

Вм

ВМП

11

11

9

12. Готова продукція

ГП

ГП

0

0

0

13. Частина короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів і витрат

Чк

Чк = Кк - Д Ео

-12396

-10792

-9733

ліквідність платоспроможність прибутковість рентабельність

Показники табл. 2.15 використані для складання табл. 2.16.

Таблиця 2.16 - Визначення типу фінансової стійкості

Тип фінансової стійкості

Критерій оцінки

На початок 1-ого періоду

На кінець

1-ого періоду

На кінець

2-ого періоду

1

2

3

4

5

1. Абсолютна стійкість

Зап<Ес+Скк

2. Нормальна стійкість

Зап=Ес+Скк

3. Нестійкий фінансовий стан, за якого залишається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення власних коштів

Зап=Ес+Скк+Нф

4. Кризовий фінансовий стан, за якого підприємство знаходиться на межі банкрутства

Зап>Ес+Скк+Нф

230>-1928

294>-1883

432>-1285

За результатами таблиць 2.15 та 2.16 ми бачимо,що підприємство ВАТ "Марiуполь-Авто" характеризується кризовим фінансовим станом. Підприємство знаходиться на межі банкрутства. Для таких підприємств характерна майже повна відсутність прибутку протягом тривалого періоду часу. Як правило, такі підприємства мають низьку ліквідність. Фінансовий цикл на таких підприємствах може мати від'ємне значення, тобто термін повернення кредиторської заборгованості більший від операційного циклу виробництва. Таке підприємство залучає нові кредити, не повертаючи попередні. Додаткове вкладення коштів у такі підприємства дає невисоку віддачу. До таких підприємств слід застосовувати процедуру банкрутства.

На основі розрахованих даних можна вивести комплексний показник інвестиційної привабливості підприємства і віднести підприємства до однієї із чотирьох груп:

Перша група. На кінець аналізованого періоду підприємство має високу рентабельність і воно фінансово стійке. Платоспроможність підприємства не викликає сумнівів. Якість фінансового й виробничого менеджменту висока. Підприємство має відмінні шанси для подальшого розвитку.

Друга група. На кінець аналізованого періоду підприємство має задовільний рівень рентабельності. Його платоспроможність і фінансова стабільність перебувають, у цілому, на прийнятному рівні, хоча окремі показники перебувають нижче рекомендованих значень. Однак таке підприємство недостатньо стійке до коливань ринкового попиту на продукцію та інших факторів фінансово-господарської діяльності. Робота з підприємством вимагає зваженого підходу.

Третя група. На кінець аналізованого періоду підприємство фінансово нестабільне, воно має низьку рентабельність для підтримки платоспроможності на прийнятному рівні. Як правило, таке підприємство має прострочену заборгованість. Воно перебуває на грані втрати фінансової стабільності. Для виведення підприємства із кризи варто забезпечити значні зміни в його фінансово-господарській діяльності. Інвестиції в підприємство пов'язані з підвищеним ризиком.

ВАТ "Марiуполь-Авто" належить до четвертої групи. На кінець аналізованого періоду підприємство перебуває в глибокій фінансовій кризі. Обсяг кредиторської заборгованості великий, воно не в змозі розплатитися за своїми зобов'язаннями. Фінансова стабільність підприємства практично повністю втрачена. Значення показника рентабельності власного капіталу не дозволяє сподіватися на поліпшення. Ступінь кризи підприємства настільки глибока, що ймовірність виходу з кризи, навіть у випадку корінної зміни фінансово-господарської діяльності, - невисока.

Який рівень платоспроможності підприємства за критерієм Бівера:

КБівера= (ЧП +Ам) / (ДЗ+ПЗ),(2.4)

За 2009 рік:

КБівера=(-576+2155)/(9128+3184)=0,12

За 2010 рік:

КБівера=(-491+1953)/(7972+3067,5)=0,13

За міжнародними стандартами коефіцієнт Бівера має знаходиться в інтервалі 0.17- 0.4. Значення показника КБівера < 0,17 дозволяє віднести підприємство до високої групи "ризику втрати платоспроможності", тобто рівень його платоспроможності низький, це ще раз доводить, що підприємство ВАТ "Марiуполь-Авто" знаходиться у кризовому стані, йому загрожує банкрутство.

2.8 Аналіз грошових потоків

Для відстеження тенденцій фінансових умов роботи підприємства необхідно визначити основні джерела надходжень коштів і напрямки їхнього використання. Сума надходжень і виплат грошових коштів називається грошовим потоком. Величина грошових потоків, які залишаються на підприємстві протягом фінансового року від всієї діяльності підприємства, називається чистим грошовим потоком (ЧГП). Відмінність ЧГП від величини балансового прибутку обумовлена тим, що в бухгалтерському обліку при розрахунку прибутку статті витрат і надходжень відображаються не в момент реального надходження або виплати грошей, а в момент укладення угоди.

Фактично, грошовий потік проходить крізь підприємство і якщо підприємство має позитивні тенденції в розвитку, частина потоку (ЧГП) залишається на підприємстві, а загальний підсумок балансу збільшується. Якщо грошовий потік, який проходить крізь підприємство, тобто таке підприємство працює незадовільно, то підсумок балансу знижується, а ЧГП має від;ємне значення.

Для розрахунку ЧГП виділяють три його складових:

1. Результат виробничо-господарської діяльності. Для розрахунку цього потоку необхідно зробити наступні операції: Скорегувати чистий прибуток на видатки, що не потребують виплат грошових коштів. Виключити вплив прибутку й збитків, отриманих від неосновної діяльності. Скорегувати статті оборотних засобів по методу нарахування, тобто відняти із чистого прибутку збільшення грошових коштів або додати зменшення, якщо таке мало місце.

Скорегувати величину чистого прибутку на повернення або надходження грошових коштів по кредиторській заборгованості.

2. Інвестиційна діяльність включає зміни у необоротних активах, а саме: купівля - продаж цінних паперів, будинків і споруд, торговельних марок, прав власності, надання довгострокових позик.

3. Фінансова діяльність - включає зміни в довгострокових зобов'язаннях компанії і її власному капіталі. Сюди входить: одержання або погашення довгострокових зобов'язань і кредитів, купівля - продаж власних акцій, емісія облігацій, виплата дивідендів. Для українських підприємств у цю групу будуть включатися й короткострокові банківські кредити.

Таблиця 2.17 - Аналіз грошових потоків

Назва показника

Умовні позначки

Джерело інформації і формула для розрахунку

Величина за 2009 рік

Величина за 2010 рік

1

2

3

4

5

1. Виробничо-господарська діяльність

 чистий прибуток

Чп

Чп= р. 220 (ф№2)

0

0

 а) зміна амортизації

А

А= р. 032 на кін. періоду мінус р. 032 на поч. періоду (ф№1)

1331

1941

 б) зміна дебіторської заборгованості

Дз

Дз=сума р. 150...210 на кін. періоду мінус сума р. 150...210 на поч. періоду (ф№1)

-47

94

 в) зміна виробничих запасів

А2

А2=сума р. 100...140+р.270 на кін. періоду мінус сума р. 100...140+р.270 на поч. періоду (ф№1)

64

-2

 г) зміна заборгованості

Зб

Зб= сума р. 520...610 мінус сума р. 520...610 на поч. періоду (ф№1)

-144

-340

 д) продаж необоротних активів

По

По = р. 011+р.031 на кін. пер. мінус

р. 011+р.031 на поч. періоду (ф№1)

-2113

-1497

кошти від виробничо-господарської діяльності

ВГД

ВГД=Чп+А - Дз -

-А2+ Зб+ По

-943

12

2. Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

 а) придбання основних засобів

Оз

Оз= р. 031 на кін. періоду мінус р. 031 на поч. періоду (ф№1)

-788

25

 б) придбання нематеріальних активів

На

На = р. 011 на кін. періоду мінус р. 011 на поч. періоду (ф№1)

0

7

 в) довгострокові фінансові вкладення

Дв

Дв= р. 040+045 на кін. періоду мінус

р. 040+045 на поч. періоду (ф№1)

0

0

кошти від інвестиційної діяльності

ІД

ІД=(-Оз-На-Дв)

788

-32

3. Грошові кошти від фінансової діяльності

 а) одержання довгострокового кредиту

банку

Дк

Дк= р. 480 на кін. періоду мінус р. 480 на поч. періоду (ф№1)

-1510

-802

 б) зміна короткострокових фінансових вкладень

Кв

Кв= р. 220 на кін. періоду мінус р. 220 на поч. періоду (ф№1)

0

0

 в) зміна короткострокових кредитів

Кк

Кк= сума р. 500...510 на кін. періоду мінус сума р. 500...510 на поч. періоду (ф№1)

58

193

 г) емісія акцій

Еа

Ф. №2, р. 110

0

0

 д) виплата дивідендів

Вд

Ф. №2, р. 340*р. 310

0

0

кошти від фінансової діяльності

ФД

ФД=Дк+Кв+Еа-Вд+Kk

-1452

-609

 чиста зміна грошових коштів за період

ЧГП

ЧГП=ВГД+ІД+ФД

-1607

-629

2.9 Аналіз ринкової активності

Даний вид аналізу показує наскільки привабливе дане підприємство для зовнішніх інвесторів. Найважливішим показником, з погляду інвестиційної привабливості, є прибутковість акцій. Величина прибутку, що приходиться на одну акцію, впливає на формування дивідендів і встановлення ціни акції на вторинному фондовому ринку (фондовій біржі).

Таблиця 2.18 - Коефіцієнти ринкової активності

Найменування показників

Формула

Величина

за 2009 рік

Величина за 2010 рік

Індекс росту

1.Ринкова ціна акції

Дані котирування

0,25

0,25

1

2.Прибуток на акцію

-0,39919

-0,46829

-1,17

3.Балансова вартість акції

П/N

0,0005

0,001

2

4.Відношення ринкової ціни й прибутку на акцію

-0,63

-0,53

0,84

5.Співвідношення ринкової й балансової вартості акції

КМВ

500

250

0,5

6.Частка виплачених дивідендів

D/EPS

0

0

0

Багато інвесторів вважають, що саме EPS відбиває реальну прибутковість підприємства незалежно від того, чи сплачує воно дивіденди, чи ні. Прибуток на одну акцію використовується у ряді випадків для оцінки емітентів, які не виплачують дивіденди. Для ВАТ "Марiуполь-Авто" характерно від'ємне значення EPS: -0,39919 у 2009 році та -0,46829 у 2010 відповідно.


Подобные документы

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Аналіз активу балансу. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства. Аналіз власних джерел. Аналіз позикових джерел. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [100,9 K], добавлен 21.07.2008

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз структури активів та капіталів, показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз оборотності оборотних коштів, ліквідності балансу і платоспроможності виробництва. Оцінка зміни основних показників рентабельності діяльності підприємства.

  контрольная работа [54,8 K], добавлен 01.12.2013

 • Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [121,0 K], добавлен 21.02.2009

 • Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.

  дипломная работа [273,6 K], добавлен 15.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.