Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ "Агрохімресурс"

Характеристика майнового стану торгового підприємства та джерел його формування. Розрахунок показників фінансової стійкості та ліквідності балансу ТОВ "Агрохімресурс". Факторний аналіз рентабельності капіталу та продаж, дослідження ділової активності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.04.2013
Размер файла 132,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства

3. Аналіз ліквідності

4. Факторний аналіз рентабельності підприємства

5. Оцінка ділової активності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так і його партнерів.

В Україні фінансове регулювання і стимулювання ефективності виробництва перебуває в стадії реформування і вимагає ретельного аналізу і прийняття відповідних рішень. Тому з метою ліквідації дії негативних факторів на розвиток відносин і забезпечення економічної стабілізації необхідно розібрати і прийняти концепцію фінансової політики і фінансової стабілізації України з позиції фінансових відносин як цілісної системи. Ступінь використання державою фінансів для регулювання економічного розвитку тісно зв'язана зі створенням умов для функціонування ринку.

З переходом економіки України на ринкові відносини розроблення фінансової стратегії підприємства, як один з розділів фінансового менеджменту, поступово займає належне йому по значимості місце в аналітичній роботі підприємств. В даний час кожен суб'єкт, що хазяйнує, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних чи партнерів контрагентів.

Однією з проблем переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин стала реконструкція економіки нашої держави.

Для вирішення цієї проблеми нам необхідно провести реконструкцію окремих економічних суб'єктів - підприємств.

Підприємство являє собою складну систему, яка швидко змінюється. В ній беруть участь велике число працівників різної кваліфікації, багато різноманітної техніки та різні види сировини та матеріалів.

Дана курсова робота містить відомості ТОВ «Агрохімресурс», яка має приватну форму власності та відноситься до торгівлі за видом діяльності. Юридична адреса : 14000, м. Чернігів, вул. Горького 65.

Товариство реалізовує свою господарську компетенцію на основі права власності на належне йому майно відповідно до чинного законодавства України;

Товариство при здійсненні своєї господарської діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексом України, Законом України «Про Власність», «Про господарські товариства», іншими чинними нормативно-правовими актами. Товариство здійснює свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства України.

Витяг зі статуту підприємства:

Предметом діяльності Товариства є задоволення потреб громадян, підприємств установ та організацій в продукції, товарах та послугах, наповнення ринку продукцією, товарами та послугами; одержання прибутку в інтересах Учасників та членів трудового колективу Товариства, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

Підприємство для нормальної роботи повинні розробляти стратегічні, річні й оперативні плани. Вони встановлювані для підприємства повинні бути реальними, заснованими на фактах і здійсненними, тільки так можна домогтися успіху в діяльності підприємства.

Метою виконання роботи є закріплення теоретичних знань, поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства.

1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування

Аналіз фінансового стану безпосередньо по балансу досить важкий і часто малоефективний, бо передбачає розрахунок великої кількості показників, що заважає дослідити головні тенденції в зміні фінансового стану підприємства. Тому в більшості випадків дослідження проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу, який будується шляхом об'єднання окремих статей балансу і доповняється показниками структури (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Порівняльний аналітичний баланс

Найменування статей

Код строки

2010 рік

2011 рік

Зміни

Абсолютні величини

Відносні величини

Абсолютні величини

Відносні величини

В абсолютних величинах

В структурі

Темпи росту,%

1

2

3

4

5

6

7

8=6-4

9

АКТИВ

Основні засоби та інші необоротні активи

80

22,8

13,44

21,5

11,87

-1,3

-1,57

94,30

Виробничі запаси

100

124,8

73,58

141

77,86

16,2

4,27

112,98

Дебіторська заборгованість

160

5,2

3,07

9,5

5,25

4,3

2,18

182,69

Грошові кошти

230

15,5

9,14

8,3

4,58

-7,2

-4,56

53,55

Інші оборотні кошти

270

1,3

0,77

0,8

0,44

-0,5

-0,32

61,54

Валюта балансу

280

169,6

100,00

181,1

100,0

11,5

0,00

106,78

ПАСИВ

Статутний капітал

300

7,1

4,19

7,1

3,92

0

-0,27

100,00

Інший додатковий капітал

320

11,4

6,72

11,4

6,29

0

-0,43

100,00

Резервний капітал

340

1,3

0,77

1,3

0,72

0

-0,05

100,00

Нерозподілений прибуток

350

20

11,79

19,9

10,99

-0,1

-0,80

99,50

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

122,3

72,11

129,8

71,67

7,5

-0,44

106,13

Поточні зобов'язання

550

7,5

4,42

11,6

6,41

4,1

1,98

154,67

Валюта балансу

640

169,6

100,00

181,1

100,0

11,5

0,00

106,78

Після складання ПАБ отримали характеристики, які змальовують фінансово-майновий стан підприємства:

Загальна вартість майна підприємства складає 181,1 тис. грн;

Вартість необоротних активів складає 21,5 тис. грн;

Вартість мобільних активів складає 159,6 тис. грн.

Важливим є те, що темпи зростання валюти балансу (115%) перевищують темпи зростання виручки від реалізації (137%). Це свідчить про те, що в 2011 році використання фінансових ресурсів було більш ефективним. Також позитивним є те, що протягом 2011 року не відбулось різких змін в окремих статтях та в структурі балансу в цілому.

Виробничі запаси нашого підприємства також збільшуються (їх кількість зросла на 16,2%), що може свідчити про закупку більшої кількості продукції (сировини) в даному періоді для підвищення обсягів продаж в наступному. Дебіторська заборгованість підприємства за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість також зростають, відповідно на 1,79% і 4,39%. Це свідчить про досить довгий період роботи даного підприємства на ринку. На мою думку підприємство має досить низьку питому вагу дебіторської заборгованості, це свідчить про те, що підприємство вибрало досить ефективну політику з дебіторами. На даний момент часу відбулось значне зменшення грошових коштів підприємства на 45,6%, але у чисельному вигляді лише на 7,2 тис. грн.

Порівнюючи структуру змін в активі та пасиву підприємства, можна зробити висновок про те, що джерелом поповнення фінансових ресурсів в 2011 році в основному були поточні зобов'язання підприємства, які збільшились, що говорить про не своєчасну сплату податків і інших платежів. Всі інші показники практично не змінилися.

Аналіз структури активу

Присутність в структурі активу статті ” нематеріальні активи” може характеризувати обрану стратегію підприємства як інноваційну, т.я. підприємство вкладає кошти в придбання засобів інтелектуальної власності. Вартість необоротних активів зменшилась на 1,3 тис. грн (на -1,57%).

В структурі активу балансу найбільшу питому вагу займають оборотні активи. Це свідчить про те, що підприємство має легку структуру, т.я. доля оборотних активів складає 88,13%. Це свідчить про те, що підприємство має незначні накладні витрати та займається торгівлею. При цьому на 1,1% збільшилась питома вага мобільних коштів в структурі активу. Це свідчить про розширення виробництва, але для більш детального аналізу треба прослідкувати зміни в окремих статтях оборотних коштів (таблиця 1.2).

В структурі оборотних засобів найбільшу питому вагу складають запаси і готова продукція, дебіторська заборгованість - 77,86%; 5,25% відповідно.

Відносно невелика доля грошових коштів (4,58%) може свідчити про проблеми підприємства в сфері розрахунків з покупцями продукції та про переважно не грошовий характер розрахунків.

В 2011 році спостерігається абсолютне збільшення оборотних активів, хоча спостерігається зменшення питомої практично всіх складових оборотних активів, внаслідок збільшення питомої ваги готової продукції 16,2%.

На кінець року відбувається збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі оборотних засобів на 2,18%, це може свідчити про надання підприємством товарних кредитів для споживачів своєї продукції, що свідчить про фактичну іммобілізацію оборотних засобів з виробничого циклу. Відносно низька доля дебіторської заборгованості свідчить про непоганий стан розрахунків з дебіторами на підприємствах. Але слід звернути увагу на зростання «хворої» статті балансу « простроченої заборгованості», що може негативно вплинути на стан розрахунків підприємства з кредиторами. Наявність сумнівних боргів може викликати нестачу фінансових ресурсів для закупівлі виробничих запасів та для виплати заробітної плати.

Питома вага запасів в структурі активів практично не змінилась що може свідчити про раціональність вибраної господарської політики, внаслідок чого незначна частина поточних активів іммобілізується в запасах, ліквідність яких може бути незначна. Але слід мати на увазі, що для нормального функціонування виробництва і збуту розмір запасів повинен бути оптимальним, інакше їх нестача може призвести до зменшення виробництва продукції і розміру прибутку.

Також спостерігається збільшення готової продукції на 16,9 тис. грн. Це може бути гарним моментом. Але в даному випадку темп росту готової продукції дорівнює 112,98%, що перевищує темп росту виручки від реалізації 137%, т.т на підприємстві відбувається збільшення обсягу готової продукції на складі.

Також необхідно порівняти темп розвитку дебіторської заборгованості (182,69%) з темпом росту готової продукції (112,98%), це також говорить про те що підприємство відвантажує продукцію в кредит.

Абсолютне та відносне збільшення оборотних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва чи впливу фактору інфляції, але і про зниження швидкості їх обігу, що викликає зріст маси оборотних активів.

Тому важливо в подальшому аналізі звернути увагу на зміну швидкості обігу оборотних засобів. Чим вище швидкість обігу запасів і дебіторської заборгованості, тим ефективніше працює підприємство.

Аналіз структури пасиву

Аналіз динаміки пасиву балансу, дозволяє визначити зміни, які відбулись в структурі власного і залученого капіталу, скільки залучено в обіг підприємства довгострокових і короткострокових коштів, тобто звідки взялися кошти, що були спрямовані на формування майна підприємства. В першу чергу слід визначити кошти, які є основним джерелом формування активів (власні чи залучені) і напрямок зміни частки власного капіталу в структурі пасивів балансу за період, що аналізується.

Аналізуючи джерела коштів, вкладених у майно, можна зробити такий висновок: приріст активів може відбуватися в результаті збільшення зобов'язань підприємства по позичених коштах (відхилення по 4 розділу пасиву балансу)

Зростання кредиторської заборгованості сталося через те, що брали товари в кредит. Збільшення зобов'язань підприємства по кредиторській заборгованості може перекриватися збільшенням грошових коштів і цінних паперів, які швидко реалізовуються.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в майні складала 23,47%, але на кінець 2011 року відбулось незначне зменшення на 1,55% і стала складати 21,92%. Таке значення структури говорить про достатньо високу фінансову стійкість підприємства.

Для більш детального аналізу фінансового стану підприємства проведемо вивчення структури власного та залученого капіталу окремо.

Структура власного капіталу обумовлена значною часткою статутного фонду 7,1 тис. грн., такий розмір статутного фонду вимагається діючим законодавством для колективної форми власності. Його розмір за звітний період не змінився. Це свідчить про ефективну роботу підприємства та про достатньо високу ділову активність.

Поточні зобов'язання у період з 2010 по 2011 рік збільшилися (темп 106,13%), хоча їх частка в позичених коштах збільшилась на 11,6 тис грн. за рахунок отриманого товару в кредит.

Що стосується структури поточної заборгованості, то більшу частину в ній становить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово залучених підприємством та які необхідно повернути. Якщо строк погашення дебіторської заборгованості перевищує строк погашення кредиторської заборгованості, то необхідно з'ясувати причини такого становища, т.я. це свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Взагалі, на збільшення майна підприємства на 897 тис. грн. вплинули наступні фактори:

1. збільшення розміру кредиторської заборгованості за товари, послуги на 106,13% (129,8/122,3*100%=37,68%);

2. збільшення розміру поточних зобов'язань на

154,7% (11,6/7,5*100%=5,81%)

Такі зміни в цілому є позитивними, т.я. спостерігається зростання розміру власного капіталу. Але для більш ефективного аналізу фінансового стану потрібно розрахувати ряд показників (дивись таблицю 1.2.).

Таблиця 1.2. Розрахунок показників фінансового стану підприємства.

№ п/п

Найменування показника

Розрахунок

Значення,%

ПП

КП

1

Частка ОЗ в активах

ОЗ (залишкова вартість)/А

13,09

11,54

2

Частка дебіторської заборгованості в активах

ДЗ/А

3,07

5,25

3

Частка зносу ОЗ в їх первісній вартості

Знос/Первісну вартість

43,51

46,82

4

Частка власних коштів в активах

Власний капітал/А

23,47

21,92

5

Забезпечення робочим власним капіталом

Пайовий капітал/А

7,10

7,10

6

Забезпечення оборотним капіталом

Оборотні активи/А

85,38

87,24

7

Загальний коефіцієнт покриття

Поточні А/Поточні зобов.

111,56

111,74

8

Рівень дебіторської заборгованості

Деб. заборгованість/Об. А

5,66

11,01

9

Порівняльний темп росту активів

А(КП)/А(ПП)

106,78

10

Порівняльний темп росту прибутку

Ф2(220ПП)/Ф2(220КП)

0,00

11

Порівняльний темп росту обсягу реалізації

Ф2(035ПП)/Ф2(035КП)

177,13

12

Зміна частки власного капіталу в активах

Ф1(380)/Ф1(280)(в динаміці)

-1,55

13

Приріст забезпечення оборотним капіталом

Ф1(260)/Ф1(280)(в динаміці)

1,87

14

Зміна загального коефіцієнта покриття

Ф1(260)/Ф1(620)(в динаміці)

0,18

15

Зміна частки дебіторської заборгованості

ДЗ / Поточні активи

5,35

16

Рентабельність продаж

Ф2(050/035)(в динаміці)

24,06

22,17

17

Рентабельність активів

Ф2(220)/Ф1(280)(в динаміці)

0,11

0,00

18

Рентабельність власного капіталу

Ф2(220)/Ф1(380)(в динаміці)

0,48

0,00

Згідно двох попередніх таблиці можна зробити висновок, що валюта балансу збільшується незначними темпами всього на 11,8 тис грн. (6,78%). Це відбулося при значному збільшенні дебіторської заборгованості практично у два рази (на 4,3 тис. грн. або на 82,69%) та збільшені статті „Запаси і витрати” на 17 тис грн. (на 14%). При цьому також відбулося незначне зменшення ОЗ за рахунок того, що частка ОЗ в активах зменшилась (на 1,55%), а частка в їх первісній вартості зросла на 3,31%. За даний період, як ми бачимо, рівень покриття у підприємства практично не змінився (111,7), це говорить про те, що частка зобов'язань в загальній сумі активів не змінилась. Не зважаючи на значне збільшення обсягу реалізації в 2011 році (на 38,55%) підприємство має збиток, але при цьому він зменшився у 2,4 рази.

Для характеристики фінансово - майнового стану використовуються такі важливі показники:

1. загальна вартість майна підприємства (валюта балансу);

2. вартість необоротних активів;

3. вартість (мобільних) оборотних активів.

Для отримання об'єктивної інформації про зміни в майновому стані, дослідження структури балансу і аналізу напрямів змін балансових статей слід провести вертикальний і горизонтальний аналіз на основі порівняльного аналітичного балансу. Важливим елементом аналізу майна підприємства є оцінка виробничого потенціалу (дивись таблицю 1.3.).

Таблиця 1.3. Аналіз виробничого потенціалу фірми

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення

грн.

%

грн.

%

грн.

%

Основні засоби

22,2

15,31

20,9

13

-1,3

0,94

Виробничі запаси

122,8

84,69

139,4

87

16,6

1,14

Незавершене виробництво

0

0

0

0

0

0

Всього виробничий потенціал

145

100

160,3

100

15,3

1,11

У % до майна

85,50

88,51

1,04

В залежності від галузевої спрямованості, питома вага виробничого потенціалу підприємства може коливатися. В даному випадку засоби виробництва складають незначну частину в майні підприємства (13%), це пов'язано з специфікою діяльності. Виробничий потенціал підприємства за звітний період збільшився (темп 111%), це свідчить про те, що забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва збільшилась. Зменшення долі виробничого потенціалу в майні підприємства свідчить про те, що засоби виробництва зростають меншими темпами ніж майно підприємства в цілому.

Зменшення обсягів основних засобів на 0,06% говорить про те, що підприємство не розширює виробництво (за рахунок зменшення залишкової вартості).

Зростання виробничих запасів на 14% є виправданим зважаючи на темпи зростання виручки від реалізації.

Для більш повного аналізу майна необхідно також оцінити стан ОЗ, що використовуються, за допомогою наступних показників.

Коефіцієнт зношування ОЗ (КЗН) - характеризує частку вартості ОЗ, яка списана на витрати в попередніх періодах, в первісній вартості:

Кзн(пп) = 17,1/39,3*100% = 43,51%

Кзн(кп) = 18,4/39,3*100% = 46,82%

Кприд = 100% - Кзн ;

Кприд(пп) = 100% - 43,51% = 56,49%;

Кприд(кп) = 100% - 46,82% = 53,18%.

Стан основних засобів підприємства досить непоганий, це підтверджують коефіцієнти придатності основних засобів. Зменшення коефіцієнту придатності у 2011 році свідчить про старіння основних фондів та про необхідність формування заходів для їх оновлення.

Для оцінки ліквідності підприємства і його фінансової стійкості потрібно перегрупувати статті балансу підприємства для покращення проведення аналітичних розрахунків

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства, вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, зі ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість характеризує стабільність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

Існує два підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства:

1. на основі даних пасиву балансу;

2. на основі аналізу взаємозв'язку між пасивом і активом.

Другий підхід є більш повним і економічно виправданим.

Для оцінки оптимальності співвідношення власного і залученого капіталу можна використовувати низку показників.

1). Коефіцієнт автономії (Ка) - характеризує частку власного капіталу в загальній сумі капіталу, авансованого в діяльність підприємства:

; (2.1)

- показник за 2010 рік %

- показник за 2011 рік %

Критичне значення коефіцієнта - 0,5. Чим вище значення, тим більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство.

2). Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.н) - характеризує рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел:

(2.2)

- показник за 2010 рік *100=426,13%

- показник за 2011 рік *100=156,17%

Зменшення цього показника в динаміці свідчить про зростання фінансової залежності.

3). Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р) - характеризує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:

(2.3)

- показник за 2010 рік %

- показник за 2011 рік %

Критичне значення коефіцієнта фінансового ризику - 1

4). Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) - показує, яка частка власного капіталу знаходиться в мобільній формі, а яка капіталізована:

(2.4)

- показник за 2010 рік *100 =42,71%

- показник за 2011 рік *100 =45,84%

Власні оборотні кошти можна розрахувати двома способами:

- від суми власного капіталу відрахувати вартість не обігових активів і додати довгострокові пасиви;

- від суми поточних активів відрахувати суму поточних зобов'язань.

Власні оборотні кошти (пп) = 39,8 - 22,8 =17

Власні оборотні кошти (кп) = 39,7 - 21,5 = 18,2

Коефіцієнт має бути досить високим для забезпечення гнучкості при використанні власних коштів підприємства; позитивною тенденцією вважається невелике зростання його в динаміці.

Цей показник може варіювати в залежності від структури капіталу та галузевої належності підприємства. Для визначення оптимального його значення необхідно порівняти коефіцієнт маневреності даного підприємства з середнім показником по галузі або у конкурентів.

5). Чистий робочий капітал (Рк) - характеризує співвідношення між обіговими активами і короткостроковими зобов'язаннями.

Рк = (обігові активи + витрати майбутніх періодів*) -

(короткострокові зобов'язання + доходи майбутніх періодів**) (2.5)

- показник за 2010 рік Рк= 144,8+2-129,8=17,00

- показник за 2011 рік Рк= 158+1,6-141,4=18,2

(Примітка: * - враховується та частка ВМП, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу; ** - враховується та частка ДМП, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу).

Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити короткострокові зобов'язання, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій, причому ці можливості підприємства за звітний рік зростають.

Рівень достатності чистого робочого капіталу визначається шляхом порівняння з аналогічним показником інших підприємств.

6). Коефіцієнт інвестування (Кінв) - характеризує в якій мірі джерела власних засобів забезпечують покриття інвестицій:

(2.6.)

- показник за 2010 рік *100 =174,56%

- показник за 2011 рік *100 =184,65%

Бажано, щоб цей коефіцієнт був більше 1. В даному випадку джерела власних засобів забезпечують покриття інвестицій повністю, причому цей показник за звітний період збільшується, що є позитивним.

7). Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами (Кзаб) - характеризує в якій мірі матеріальні запаси покриті власними джерелами і не потребують залучення позичкових коштів:

(2.7)

- показник за 2010 рік *100=1133,33%

- показник за 2011 рік *100=1516,67%

У 2010 році матеріальні запаси не були повністю покриті власними джерелами, а у 2011 році за допомогою залучення довгострокового кредиту банка матеріальні запаси повністю забезпечені власними оборотними засобами.

8). Коефіцієнт постійного активу (Кп) - характеризує яка частина власних засобів знаходиться в формі основного капіталу:

(2.8)

- показник за 2010 рік *100= 57,29%

- показник за 2011 рік *100=54,16%

Т.т. частина власних коштів, яка перебуває в формі основного капіталу, на кінець періоду зменшується.

9). Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів (Кд)- дозволяє приблизно оцінити долю залучених коштів, яка використовується для фінансування капітальних вкладень:

(2.9)

- показник за 2010 рік *100=0,00%

- показник за 2011 рік *100=0,00%

Тобто доля залучених коштів, яка використовується для фінансування капітальних вкладень, зростає. Підприємства використовують довгостроковий кредит банку, тим самим збільшує розмір власних оборотних коштів. Так як розмір цього показника зростає, то підприємство розширює свої можливості в інвестуванні діяльності.

Фінансовий стан підприємства характеризується ступенем фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Таблиця 2.1 Показники фінансової стійкості підприємства

№ п/п

Показники

2010 рік

2011 рік

Темп зростання,%

1

Власні оборотні кошти

17,00

18,20

107,06%

2.

Чистий робочий капітал

17,00

18,20

107,06%

3.

Коефіцієнт автономії

23,47%

21,92%

93,41%

4.

Коефіцієнт фінансової залежності

426,13%

456,17%

107,05%

5.

Коефіцієнт фінансового ризику

326,13%

356,17%

109,21%

6.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

42,71%

45,84%

107,33%

7.

Коефіцієнт інвестування

174,56%

184,65%

105,78%

8.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

1133,33%

1516,67%

133,82%

9.

Коефіцієнт постійного активу

57,29%

54,16%

94,54%

10.

Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів

0,00%

0,00%

0,00%

На даному підприємстві значення коефіцієнту автономії свідчить про те, що у фінансуванні активів частка власного капіталу менша, ніж залученого. Динаміка цього показника вказує на стабільність структури капіталу підприємства, що може обумовлюватись певною стратегією його розвитку. Чим вище значення цього показника, тим нижчий ризик для кредиторів підприємства при укладанні господарських договорів, видачі кредитів та здійснення інвестиційної діяльності.

Фінансова стабільність підприємства залежить як від складу джерел фінансування, так і від напрямків розміщення коштів в активах підприємства.

Протягом аналізуємого періоду спостерігається зростання чистого робочого капіталу підприємства на 7,6% і його розмір складає 18,2 тис. грн..

Наявність у підприємства власних оборотних засобів (чистого робочого капіталу) свідчить про можливість підприємства не тільки розрахуватись за поточними боргами, але й про можливість використовувати фінансові ресурси для розширення діяльності та здійснення інвестицій. Тому відбувається збільшення коефіцієнту маневреності власного капіталу на 7,33%. Це є позитивною тенденцією, тому що за рахунок власних оборотних коштів покривається основна частина виробничих запасів і розрахунків з дебіторами.

В 2011 році позитивною тенденцією є те, що зростає покриття виробничих інвестицій власними засобами на 5,78%, що є позитивною тенденцією. Відбувається зменшення частини власних засобів в формі основного капіталу на 5,46%.

На кінець року відбувається збільшення коефіцієнту забезпеченості запасів власними оборотними засобами на 33,82%, що є позитивним, якщо кошти використовуються ефективно.

Важливим показником фінансової стійкості підприємства є вид джерел фінансування запасів і витрат (Z).

Для характеристики джерел фінансування запасів і витрат використовуються такі показники:

1) власні обігові кошти:

(2.10)

Ес (пп) 2010 = 39,9 - 24,1 = 15,8

Ес (кп) 2010= 39,8 - 22,8 =17

Ес (пп) 2011 = 39,8 - 22,8 = 17

Ес (кп) 2011 = 39,7 - 21,5 =18,2

2) власні обігові кошти і довгострокові залучені джерела (функціонуючий капітал):

(2.11)

Ет (пп) 2010 = 39,9 - 24,1 = 15,8

Ет (кп) 2010= 39,8 - 22,8 =17

Ет (пп) 2011 = 39,8 - 22,8 = 17

Ет (кп) 2011 = 39,7 - 21,5 =18,2

3) загальна величина основних джерел формування запасів і витрат :

(2.12)

Е? (пп) 2010 = 39,9 - 24,1 = 15,8

Е? (кп) 2010= 39,8 - 22,8 =17

Е? (пп) 2011 = 39,8 - 22,8 = 17

Е? (кп) 2011 = 39,7 - 21,5 =18,2

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелам їх формування:

1) надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів:

(2.13)

нестача (пп) 2010 = 15,8 - 106,2 = -90,4

нестача (кп) 2010 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (пп) 2011 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (кп) 2011 = 18,2 - 139,4 = -121,2

2) надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів і довгострокових залучених джерел:

(2.14)

нестача (пп) 2010 = 15,8 - 106,2 = -90,4

нестача (кп) 2010 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (пп) 2011 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (кп) 2011 = 18,2 - 139,4 = -121,2

3) надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел:

(2.15)

нестача (пп) 2010 = 15,8 - 106,2 = -90,4

нестача (кп) 2010 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (пп) 2011 = 17 - 122,8 = -105,8

нестача (кп) 2011 = 18,2 - 139,4 = -121,2

За допомогою цих показників визначимо трьохкомпонентний тип фінансової стійкості підприємства :

(2.16)

Підприємство характеризується типом фінансової стійкості:

Станом на 2010 та 2011 роки:

Кризове фінансове становище (S = {0;0;0}). Такий стан характеризується наявністю у підприємства кредитів і позик, що не погашені в строк, простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості. Ця ситуація може свідчити про знаходження підприємства на межі банкрутства.

Результати розрахунків можна подати у вигляді таблиці

Таблиця 2.2. Визначення типу фінансової стійкості підприємства

Показники

2010 рік

2011 рік

1. Загальна величина запасів і витрат (Z)

122,8

139,4

2. Наявність власних обігових коштів (Ec)

17

18,2

3. Розмір функціонуючого капіталу (ET)

17

18,2

4. Загальна величина основних джерел фінансування запасів і витрат (E?)

17

18,2

5.

-105,8

-121,2

6.

-105,8

-121,2

7.

-105,8

-121,2

8. Трьох компонентний показник фінансової стійкості

{0,0,0}

{0,0,0}

Отже, у 2010 році підприємство знаходилось в кризовому фінансовому стані. Підприємству не вистачало ні власних оборотних засобів, ні довгострокових кредитів банку для фінансування виробничих запасів. При такому стані на підприємстві існують прострочені платежі з розрахунків по заборгованості. У 2011 році підприємство не покращило свій стан.

Головною проблемою даного підприємства є розбіжності в строках платежів по зобов'язанням зі строками надходжень, грошові потоки не збалансовані в часі. Такий стан може викликати проблеми при закупівлі оборотних активів для виробництва і буде вимагати залучення додаткових коштів, які, зважаючи на стан підприємства, буде отримати нелегко. Тому необхідно розробити заходи для покращення ліквідності балансу, т.т. збалансувати надходження і видатки за строками. Здатність підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання - коефіцієнти ліквідності відповідають вимогам різних груп користувачів аналітичної інформації (постачальники, кредитори, інвестори).

3. Аналіз ліквідності

Ліквідність - поняття неодноманітне. Слід відрізняти:

- ліквідність активу - характеризується здатністю перетворюватися в грошові кошти; ступінь ліквідності залежить від швидкості перетворення в грошові кошти;

- ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобов'язань;

- ліквідність підприємства характеризується здатністю своєчасно і в повній мірі проводити розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями контрагентам.

Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно:

1) статті активу згрупувати за ступенем їх ліквідності і розташувати в порядку зменшення ліквідності таким чином:

- найбільш ліквідні активи ;

- активи, що швидко реалізуються ;

- активи, що реалізуються повільно ;

- активи, що реалізуються важко .

2) статті пасиву згрупувати по строкам їх погашення і розташувати в порядку збільшення цих строків таким чином:

- найбільш термінові зобов'язання ;

- короткострокові пасиви ;

- довгострокові пасиви ;

- постійні(стійкі) пасиви .

3) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу; баланс вважається ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

; ;;

Згрупований баланс для оцінки його ліквідності має такий вигляд (див. таб. 3.1).

Таблиця 3.1 Аналіз ліквідності балансу

Актив

2010 рік

2011 рік

Пасив

2010 рік

2011 рік

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

15,5

8,3

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1)

7,5

11,6

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

5,2

9,5

2. Короткострокові пасиви (П2)

122,3

129,8

3. Активи, що реалізуються повільно (А3)

126,1

141,8

3.Довгострокові пасиви (П3)

0

0

4. Активи, що реалізуються важко (А4)

22,8

21,5

4. Постійні пасиви (П4)

39,8

39,7

Баланс

169,6

181,1

Баланс

169,6

181,1

Ліквідність балансу за станом на 2010 рік характеризується :

А1>П1; A2<П2; A3>П3; A4<П4

Ліквідність балансу за станом на 2011 рік характеризується :

А1<П1; A2<П2; A3>П3; A4<П4

Порівняння найбільш ліквідних активів з найбільш терміновими зобов'язаннями дозволяє оцінити поточну ліквідність балансу, т.т. в найближчий період часу підприємство не зможе розрахуватись за зобов'язаннями, реалізовуючи свої ліквідні активи: спостерігається платіжна нестача. Така нестача не може бути покрита реалізацією швидко реалізуємо активів. Така компенсація можлива лише в вартісному вимірі, т.я. в реальній ситуації менш ліквідні активи не можуть покривати більш ліквідні.

Порівняння А2 з П2 свідчить про неможливість розрахунку по короткостроковим зобов'язанням.

Порівняння ж повільно реалізуємих активів з довгостроковими пасивами відображує перспективну ліквідність.

Виконання ж нерівності А4<П4 носить балансуючий характер і свідчить про виконання мінімальних умов фінансової стійкості - наявності у підприємства власних оборотних коштів.

Т.т. головною проблемою даного підприємства є розбіжності в строках платежів по зобов'язанням зі строками надходжень, грошові потоки не збалансовані в часі. Такий стан може викликати проблеми при закупівлі оборотних активів для виробництва і буде вимагати залучення додаткових коштів, які, зважаючи на стан підприємства, буде отримати нелегко.

Більш детальний аналіз ліквідності підприємства проводиться на основі фінансових коефіцієнтів. Слід відмітити, що назви коефіцієнтів в різних джерелах не співпадають. Тому важливо звертати увагу на якісний склад таких показників:

1). Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) - характеризує достатність обігових активів для задоволення поточних зобов'язань. Відповідно до загально прийнятних стандартів, вважається, що цей показник повинен знаходитися в межах від одиниці до двох:

(3.1)

Кпл (пп) = (144,8+2) /129,8 = 1,13

Кпл (кп) = (158,0+1,6) /141,4 = 1,13

Нормальне значення показника свідчить про те, що у підприємства є можливості своєчасно розраховуватись за зобов'язаннями, використовуючи не тільки кошти, отримані після розрахунків з дебіторами, але й кошти від реалізації інших матеріальних оборотних коштів.

2). Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) - характеризує можливість погашення фірмою короткострокових зобов`язань поточними активами за відрахуванням запасів. Вважається, що цей показник повинен знаходитися в межах 0,7-0,8.

(3.2)

Кшл(пп) = (144,8-(1,5+121,3)+2) /129,8 = 0,18

Кшл(кп) = (158,0 - (1,2 +138,2)+1,6) / 141,4 = 0,14

Значення цього показника говорить про не задовільну очікувану платоспроможність підприємства. Він повинен бути у межах 0,7-0,8, але ми бачимо, що наш показник у 2010 році дорівнював 0,18 і зменшився до 0,14 у 2011. Це говорить про те, що у 2010 році підприємство на одну гривню заборгованості мало лише 18 копійок ліквідних активів, а у 2011 - 14 копійок.

3). Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) - показує, яка частка поточних зобов`язань може бути погашена миттєво. Теоретичне значення повинне бути не менш 0,2-0,25.

(3.3)

(Примітка: * - витрати майбутніх періодів, які будуть використані продовж 12 місяців від дати балансу; ** - доходи майбутніх періодів, які будуть погашені впродовж 12 місяців від дати балансу).

Кал(пп) = 15,5 / 129,8 = 0,12

Кал(кп) = 8,3 /141,4 = 0,06

Виходячи зі значень, отриманих при розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності, можна зробити висновок, що підприємство не в змозі погасити найближчим часом свої короткострокові зобов'язання. Про це свідчить практична відсутність засобів на розрахункових рахунках.

Таким чином, аналіз ліквідності показав, що наше підприємство випробує великих труднощів в оплаті своїх поточних зобов'язань. На підприємстві нестача засобів і матеріальних оборотних коштів. Треба звернути увагу на дуже низький коефіцієнт абсолютної ліквідності, значення якого мінімально через відсутність засобів. Однак це може також свідчити про високий рівень фінансового керування, щоб тримати в руках мінімально необхідну суму засобів. Невисокий коефіцієнт проміжної ліквідності зменшується до кінця періоду внаслідок росту запасів. Виходить, підприємство використовує небезпечну політику кредитування своїх покупців. Такий аналіз є не зовсім точним, т.я. строки погашення зобов'язань в пасиві наведені приблизно і не відображують реального стану розрахунків. Проведення більш детального аналізу ліквідності підприємства з допомогою коефіцієнтів дозволило оцінити фінансову стійкість підприємства як задовільну. Такі коефіцієнти ліквідності відповідають вимогам різних груп користувачів аналітичної інформації (постачальники, кредитори, інвестори).

4. Факторний аналіз рентабельності підприємства

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність.

Існує багато коефіцієнтів рентабельності, які використовуються в залежності від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, що в свою чергу, визначає вибір оціночного показника (прибутку). Це може бути чотири різних показники:

- валовий прибуток (стр. 050. ф.№2) - 25,18

- операційний прибуток (стр.100 ф.№2) - 3,16

- прибуток до оподаткування (стр.170. ф.№2) - 3,16

- чистий прибуток (стр.220 ф.№2) - 2,56

В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, розрізняють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

1) рентабельність капіталу;

2) рентабельність продаж.

До першої групи відносять:

1). Рентабельність активів (Ra) - характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку.

(4.1)

Цей показник важливий насамперед для інвесторів.

2). Рентабельність власного капіталу (RE) - характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує власний капітал.

(4.2)

Цей показник важливий насамперед для власників.

До другої групи входять:

1). Валова рентабельність реалізованої продукції (RG) - характеризує ефективність виробничої діяльності, а також ефективність політики ціноутворення.

(4.3)

2). Операційна рентабельність реалізованої продукції (Rо) - показує рентабельність підприємства після відрахування витрат на виробництво та збут товарів, тобто затрат, які не відносяться до операційної діяльності.

Якщо, наприклад, валова рентабельність не змінюється, а операційна в динаміці - зменшується, то це може свідчити про збільшення адміністративних та збутових видатків.

(4.4)

3). Чиста рентабельність реалізованої продукції (RN) - характеризує повний вплив структури капіталу і фінансування підприємства на його рентабельність.

Якщо операційна рентабельність не змінюється, а чиста рентабельність зменшується, це може свідчити про збільшення фінансових видатків, отримання збитків від участі в капіталі інших підприємств або про підвищення суми податкових платежів, що сплачує підприємство.

(4.5)

Для оцінки рентабельності не існує абсолютних загальноприйнятих значень тому, що ці показники різко коливаються за галузями. Але ріст показників рентабельності в динаміці є позитивною тенденцією.

Таблиця 4.1. Динаміка показників рентабельності продажу

№п/п

Показник

2010 рік,%

2011 рік,%

Темп росту,%

1.

Валова рентабельність реалізованої продукції

22,17%

24,10%

0,0194

2.

Операційна рентабельність реалізованої продукції

0,39%

0,54%

0,0015

3.

Чиста рентабельність реалізованої продукції

-0,11%

-0,38%

-0,0027

Таким чином, відбувається зріст показників рентабельності, це позитивна тенденція. Розміри оперативної рентабельності малі 0,54%, хоча валова рентабельність від реалізації набагато вища 24,10%. Це свідчить про те, що підприємство несе великі адміністративні та збутові видатки. Т.я. темпи зростання оперативної рентабельності перевищують темпи чистої рентабельності, то це свідчить про збільшення витрат на сплату податків та інших платежів та про випереджаючі темпи зростання фінансових видатків.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільше поширення набула факторна модель фірми «Агрохімресурс», основною задачею якої було визначити фактори, які впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив.

(4.6)

Rв (пп) = (-0,49) / (39,8 + 39,7) : 2 = -0,012

Rв (кп)= (-0,2) / (39,8 + 39,7) : 2 = -0,05

де RO - ресурсовіддача; FD - коефіцієнт фінансової залежності.

(4.7)

Ro (пп) = 129,92 / (169,6 +181,1) : 2 = 0,741

Ro (кп) = 180 / (169,6 + 181,1) : 2 = 1,027

(4.8)

Fd (пп) = (169,6 +181,1) : 2 / (39,8 + 39,7) : 2 = 4,411

Fd (кп) = (169,6 + 181,1) : 2 / (39,8 + 39,7) : 2 = 4,411

(4.9)

Rn (пп) = -0,0011

Rn (кп) =-0,0038

Значимість даних показників пояснюється тим, що вони узагальнюють найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності підприємства:

RN - узагальнює звіт про фінансові результати;

RO - актив балансу і ефективність його використання;

FD - пасив балансу і оптимальність його структури.

Для проведення факторного аналізу можна використати різні засоби. Найбільш простий - це метод ланцюгових підстановок.

Загальну зміну рентабельності власного капіталу можна визначити за формулою:

(4.10)

Re = -0,012 -(- 0,05) = 0,038

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продаж:

(4.11)

Re (Rn) =-0,0038 * 0,741 * 4,411 - (-0,0011) * 0,741 *4,411 =- 0,00881

Зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі:

(4.12)

Re (Ro) =-0,0038 *1,026 * 4,411 - (--0,0038) * 0,741 * 4,411 =-0,0048

Зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

(4.13)

Re (Fd) = -0,0038 *1,026 *4,411 -(-0,0038) * 1,026 *4,411 = 0

Таким чином, загальна зміна рентабельності власного капіталу за рахунок факторів:

(4.14)

Re = (-0,0026) + (-0,0048) + 0 = -0,01361

Примітка: Індекси “1” і “0” біля показників - відповідно рівень звітного і попереднього періодів)

Вплив факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу можна узагальнити в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 Фактори впливу на рентабельність власного капіталу

Показники

Вплив

Чиста рентабельність продажу

-0,00881

Ресурсовіддача

-0,00480

Коефіцієнт фінансової залежності

0,00000

Всього (Зміна коеф. рентабельності власного капіталу)

-0,01361

Таким чином, в 2011 році порівняно з 2010 роком відбулося зменшення показника рентабельності власних коштів з -1,2% до -5% (на 3,8%). Таке зростання відбулося завдяки зменшенню рентабельності продажу на 0,881%, скороченню ресурсовіддачі на 0,48% та незмінності фінансової залежності підприємства. Для власників підприємства дуже важливо, щоб з часом зростала ефективність використання інвестованого ними капіталу і, щоб рентабельність власних коштів була вищою за альтернативне вкладання капіталу в акції інших підприємств. Спираючись на вищенаведене, можна виявити, що підприємству необхідно збільшити рентабельність власних коштів. Повисить рівень рентабельності за всіх інших рівних умовах можливо підвищенням частини залучених коштів.

5. Оцінка ділової активності підприємства

майновий ліквідність рентабельність капітал

Ділова активність підприємства проявляється в динамічності його розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

Ділову активність можна оцінити на якісному і кількісному рівні.

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники обіговості. Ці показники мають важливе значення для оцінки фінансового положення підприємства, оскільки швидкість обігу засобів спричиняє безпосередній вплив на платоспроможність фірми, а також може відображати підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.

На практиці набули поширення наступні показники ділової активності:

1). Ресурсовіддача (RO) або коефіцієнт обіговості активів - характеризує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства незалежно від джерел їх формування:

(5.1)

Ro (пп) = 5992 / (3434 + 3744) : 2 = 1,66

Ro (кп) = 7670 / (3744 + 4641) : 2 = 1,83

2). Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості () - характеризує, скільки в середньому разів за звітний період дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти:

(5.2)

К (пп) = 5992 / (380 + 17 + 400 + 20) : 2 = 14,67

К (кп) = 7670 / (400 + 20 + 500 + 80) : 2 = 15,34

Тривалість обігу = 360 / 14,67 = 24,5

Тривалість обігу = 360 / 15,34 = 23,5

3). Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості () - показує, скільки в середньому разів за звітний період обертається кредиторська заборгованість:

(5.3)

К (пп) = 4494 / (425 + 461): 2 = 10,1

К (кп) = 5620 / (461 + 492): 2 = 11,8

Тривалість обігу = 360 / 10,1 = 35,6

Тривалість обігу = 360 / 11,8 = 30,5

4). Коефіцієнт обіговості запасів () - характеризує ефективність управління запасами:

(5.4)

К (пп) = 4494 / (490 + 410 + 510 + 452): 2 = 4,83

К (кп) = 5620 / (510 + 452 + 640 + 610):2 = 5,08

Тривалість = 360 / 4,83 = 74,5

Тривалість = 360 / 5,08 = 70,9

5). Коефіцієнт обіговості основних засобів (або фондовіддача) () - характеризує ефективність використання основних засобів:

(5.5)

К (пп) = 4494 / (1767 + 1974): 2 = 2,4

К (кп) = 5620 / (1974 + 2318): 2 = 2,62

Як і для коефіцієнтів рентабельності, так і для показників ділової активності не існує абсолютних нормативних значень, тому що ці показники різко коливаються за галузями. Позитивною тенденцією вважається збільшення цих показників в динаміці.

Таблиця 5.1. Динаміка показників ділової активності

№п/п

Показник

2010 рік

2011 рік

Темп,%

1.

Коефіцієнт обіговості активів

0,741

1,027

138,55%

2.

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості

17,676

24,490

138,55%

3.

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості

0,727

1,033

142,09%

4.

Коефіцієнт обіговості запасів

0,752

1,069

142,09%

5.

Коефіцієнт обіговості основних засобів

4,575

6,501

142,09%

У 2011 році зростає коефіцієнт обіговості активів на 38,55%, т.я. зростає ефективність використання всіх ресурсів, які є в розпорядженні підприємства. Це свідчить про розширення виробництва.

Такий висновок підтверджує і зростання обіговості запасів на 42,09% та зростання обіговості основних засобів на 42,09%. Зростання коефіцієнта обіговості дебіторської заборгованості на 38,55% свідчить про зменшення кількості днів, за які покупці продукції розраховуються з підприємством. Також зменшується тривалість розрахунків підприємства з постачальниками. Такі зміни впливають на зменшення операційного та фінансового циклу підприємства.

Тривалість Операц. циклу (пп)= 365/0,752 +20,6= 506 днів;

Тривалість Операц. циклу (кп)= 365/0,752 + 14,9 = 356 дня;

Тривалість Фін. циклу (пп) = 506 -502 = 4 дні;

Тривалість Фін. циклу (кп) = 356 - 353= 3 дні.

В цілому, спостерігається ситуація, за якої дебіторська заборгованість погашається скоріше ніж кредиторська. Т.т. у підприємства не вистачає коштів для здійснення розрахунків з кредиторами, або воно навмисно не бажає швидко погашати заборгованість для того, щоб використовувати заборговані кошти для фінансування закупівлі сировини та матеріалів та інших цілей. Але в цілому така ситуація знижує ступінь фінансової напруги на підприємстві.

Розрахунок показників ділової активності підтверджують попередні висновки щодо розширення підприємством своєї діяльності. Про це свідчить і виконання “ золотого ” правила економіки, т.т темп зростання прибутку (на 40%) перевищує темп зростання виручки від реалізації (на 38%), а це в свою чергу перевищує темп зростання активів (на 6%). Це свідчить про те, що зростає економічний потенціал підприємства, збільшується ефективність використання активів, зменшуються затрати на виробництво.

Стійкий фінансовий стан підприємства є не дарунком долі, а є результатом вмілого, прорахованого керування всієї сукупності виробничо-господарських факторів, які визначають результати діяльності підприємства.

Висновки

В даній роботі був проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Агрохімресурс», яке займається торгівлею продукцією.

Методика аналізу включала наступні блоки: загальна оцінка фінансового стану та його зміни в період з 2010 по 2011 роки, аналіз фінансової стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу; аналіз ділової активності та прибутковості підприємства.

Проведена загальна оцінка фінансового стану та його коливань протягом звітного періоду з використанням порівняльно-аналітичного балансу свідчить про таке:

- загальна вартість майна підприємства складає 181,1 тис. грн.;

- вартість необоротних активів складає 21,5 тис. грн.;

- вартість мобільних активів складає 159,6 тис. грн.

Важливим є те, що темп зростання валюти балансу (115%) менший за темп зростання виручки від реалізації (137%). Це свідчить про те, що в 2011 році використання фінансових ресурсів було більш ефективним. Також позитивним є те, що протягом останнього року не відбулось різких змін в окремих статтях та в структурі балансу в цілому.

Порівнюючи структуру змін в активі та пасиву підприємства, можна зробити висновок про те, що джерелом поповнення фінансових ресурсів в 2011 році в основному були поточні зобов'язання підприємства, які збільшились, що говорить про не своєчасну сплату податків і інших платежів. Всі інші показники практично не змінилися.

Після проведення більш детального аналізу структури активу і пасиву балансу були виявлені деякі проблеми, які впливають на стан фінансової стійкості підприємства. Зокрема, зростання дебіторської заборгованості більшими темпами, ніж зростання кредиторських розрахунків свідчить про наявні на підприємстві проблеми розрахунків з покупцями продукції. Також проблемою є наявність простроченої дебіторської заборгованості, яка в умовах інфляції призводить до того, що підприємство отримує лише частину вартості. Все вищенаведене свідчить про необхідність розширювати на підприємстві систему авансових розрахунків.

Також необхідно зазначити тенденцію до зростання продукції на складі, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, т.я. відбувається іммобілізація коштів з обороту. Тому необхідним є проведення більш ефективної збутової політики.

Що стосується запасів підприємства, то можна говорити про їх виправдане збільшення, т.я. обсяги реалізації зростають більшими темпами.

Зростання кредиторської заборгованості сталося через те, що брали аванси в рахунок виконання майбутніх замовлень. Збільшення зобов'язань підприємства по кредиторській заборгованості може перекриватися збільшенням грошових коштів і цінних паперів, які швидко реалізовуються. На даному підприємстві у фінансуванні активів частка власного капіталу менша, ніж залученого. Динаміка цього показника вказує на нестабільність структури капіталу підприємства, що може обумовлюватись певною стратегією його розвитку. Чим вище значення цього показника, тим нижчий ризик для кредиторів підприємства при укладанні господарських договорів, видачі кредитів та здійснення інвестиційної діяльності.


Подобные документы

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Характеристика майнового стану ПАТ "НВО Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", джерел його формування. Оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового стану. Факторний аналіз прибутку, ліквідності, рентабельності і платоспроможності.

  курсовая работа [441,6 K], добавлен 24.03.2015

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.