Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ "ПМК-68"

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2013
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Організація та методика економічного аналізу»

на тему: Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ «ПМК-68»

Виконала: студентка ФЕіП

спец. «Облік і аудит», 4-го курсу, 4 групи

Градкова У.М.

Перевірила: Солодка Л.О.

Рівне - 2011

Зміст

Вступ

1. Аналітична характеристика об'єкта дослідження

1.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства

1.2 Характеристика галузі діяльності підприємства

2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства

2.1 Аналіз майна та джерел коштів підприємства

2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.3 Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

майно кошти фінансовий

Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis -- розкладання, розчленування) -- взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об'єднань, підприємств. Результати економічного аналізу використовують для прогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.

Важлива особливість аналізу як системи внутрішньовиробничого управління полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтована на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування суб'єкта господарської діяльності загалом.

Метою написання даної курсової роботи є аналіз фінансового стану і діяльності ВАТ «ПМК-68» за останні роки з метою виявлення факторів, які впливають на формування чистого прибутку - мети створення підприємства, вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності і фінансової стійкості та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства. Також важливою метою є закріплення знань, здобутих під час вивчення курсу дисципліни «Економічний аналіз», набуття навичок проведення факторного аналізу, розрахунку коефіцієнтів асортиментності, ритмічності тощо.

Об'єктом дослідження є фінансовий стан та фінансові результати досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства.

Завданням даної курсової роботи є:

- перевірити вміння застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу "Організація та методика економічного аналізу" для аналізу господарської діяльності підприємства;

- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

- ознайомитися з організаційно-правовою формою та структурою досліджуваного підприємства, основними видами та предметом його діяльності;

- проведення аналізу фінансового стану підприємства, фінансових результатів та пропозиції щодо шляхів їх оптимізації.

ВАТ«ПМК-68» розташоване у місті Світловодськ, Кіровоградської області, по вул. Комарова,110 «А». Воно є відкритим акціонерним товариством. У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, Статутом.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Вид діяльності за КВЕД:

· 45.25.4 монтаж металевих конструкцій;

· 45.21.1 будівництво будівель;

· 45.21.7 монтаж та встановлення збірних конструкцій;

· 45.25.1 інші спеціалізовані будівельні роботи;

· 45.11.0 розбирання та знесення будівель;

· 74.20.1 діяльність у сфері інжинірингу;

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаний з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал товариства становить 283000,00 (двісті вісімдесят три тисячі) гривень. Регіональне відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області не має своєї частки в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства «пересувна механізована колона - 68»

Інформаційною базою дослідження є організаційно-економічні документи, фінансова та статистична звітність підприємства, а також джерела літератури та статистичної інформації, описані у списку використаної літератури.

Дослідження у курсовій роботі проводяться за допомогою побудови аналітичних таблиць, використання методів факторного аналізу для кількісного визначення причин і наслідків зміни результуючих показників та для формування конкретних заходів по нейтралізації негативно діючих факторів.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі висвітлюється актуальність теми, мета та завдання курсової роботи, об'єкт, предмет, коротка характеристика підприємства, методи та інформаційна база дослідження.

У першому розділі висвітлюється загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68» , а також аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності даного підприємства за 2009 - 2010 роки, які порівнюються з показниками по галузі.

У другому розділі аналізується фінансовий стан, що включає дослідження майна та джерел коштів підприємства, а також проводиться детальний аналіз фінансових результатів та показників рентабельності, на основі якого висвітлюються шляхи вдосконалення фінансового стану досліджуваного підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

У висновках узагальнюються результати дослідження та пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Список використаної літератури містить перелік основних джерел інформації, на базі яких написана дана курсова робота.

1. АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ПМК-68»

1.1 ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ПМК-68»

ВАТ«ПМК-68» розташоване у місті Світловодськ, Кіровоградської області, по вул. Комарова,110 «А». Воно є відкритим акціонерним товариством. У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, Статутом.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Повне найменування товариства - Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 68».

Скорочене найменування - ВАТ «ПМК-68».

Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 68» (далі - Товариство) засноване відповідно до Рішення регіонального відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області від 22 січня 1996 року №54 шляхом перетворення держаного підприємства «Пересувна механізована колона - 68» будівельно-монтажного підприємства «Кіровоградводбуд» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 22 листопада 1994 року. №699/94.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаний з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал товариства становить 283000,00 (двісті вісімдесят три тисячі) гривень. Регіональне відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області не має своєї частки в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства «пересувна механізована колона - 68»

Статутний капітал складають прості іменні акції в кількості 1132000 (один мільйон сто тридцять дві тисячі) штук, що становить 100% статутного капіталу, номінальна вартість яких 0,25 грн.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

Права та обов'язку акціонерів Товариства. Особи, які набули права власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Товариством та одержувати інформацію про діяльність Товариства. Акціонер має право: виходу із Товариства шляхом відчуження або продажу належних йому акцій; брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди; право на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій; також одержати , у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційне частці акціонера у статутному капіталі Товариства; а також реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Акціонери зобов'язані : додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, оплачувати акції; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом.

ВАТ «ПМК-68» нараховує кількість працівників - 129 чоловік. Штат в кількості 37 чоловік. Керує підприємством директор. Йому безпосередньо підпорядковуються начальники підрозділів.

Структурна схема ВАТ «ПМК-68»

Адміністративно-керуючий відділ

Відособлені підрозділи

Відділ головного механіка

Виконробська дільниця №1

Виробничий відділ

Виконробська дільниця №2

Відділ обліку та аналізу

Виконробська дільниця №3

Виконробська дільниця №4

Керівник охорони

Бетонно-змішувальний вузол

На підприємстві застосовують традиційну форму організації бухгалтерського обліку. До складу бухгалтерії входять 3 бухгалтери: бухгалтер по зарплаті, бухгалтер по розрахунках, бухгалтер.

Головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники», є штатним співробітником ВАТ «ПМК-68». Головний бухгалтер підкоряється безпосередньо Голові правління (керівнику підприємства). Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Після дипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2-х років, спеціаліста - не менше 3-х років.

Керівник (фахівець) : забезпечує створення і ефективне функціонування структурного підрозділу ВАТ «ПМК-68».

· Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законом України «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних;

· Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

· Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, регістрів та звітності протягом встановленого терміну;

· Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки до відповідних органів;

· Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації керівництву про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

· Бере участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями;

· За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;

· Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

· Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

· Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника підприємства щодо: визначення облікової політики; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління;

Бухгалтери підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

Наказ про облікову політику ВАТ «ПМК-68» був затверджений від 6 січня 2008 року. ВАТ «ПМК- 68» є організаційно-правовою формою господарювання (КОПФГ) - 231, форма власності - 20, вид діяльності (ЗКГНГ) 61128, 61124, 61133, 61121; види діяльності (КВЕД) - 45.24.4, 45.21.1 - дані згідно довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства організацій України.

Згідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996 - XIV « про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» , П(С)БО та інших нормативних актів, маючи право вибору облікової політики.

Кожне підприємство має право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку. З створенням та впровадженням у практику ведення б.о. електронно-обчислювальної і комп'ютерної техніки дозволяє виділити ще одну форму - автоматизовану, яка базується на використанні принципів меморіально-ордерної або журнальної форми.

ВАТ «ПМК-68» використовує програмний продукт для автоматизації бухгалтерського обліку, а саме «1С Бухгалтерію».

Суть цієї програми полягає у тому, що дані про здійсненні на підприємстві господарські операції з паперових носіїв первинної облікової інформації записують на машинні носії (магнітні стрічки, магнітні диски тощо). На підставі введення даних автоматично робиться групування дебетових і кредитових оборотів за аналітичними та синтетичними рахунками, визначають сальдо, формують оборотні відомості і звітність, роздруковують різні первинні документи. Вихідну інформацію подають у вигляді друкованих реєстрів (машинограм) за окремими рахунками бухгалтерського обліку та відеограм.

З веденням «1С Бухгалтерії» ВАТ «ПМК-68» зобов'язане всі створені первинні документи та облікові реєстри відображати на паперових носіях, також необхідно вжити заходи щодо попередження несанкціонованого та непомітного виправлення записів у первинних документах та облікових реєстрах і забезпечити збереження цих записів протягом встановленого терміну.

Використання автоматизації облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством.

Облікова політика -- сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).

Основна її мета - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Облікова політика ВАТ «ПМК-68» сформована у наказі №1-П. Вона передбачає:

1. Розробити робочий план рахунків з субрахунками згідно методиці ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

2. Застосувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку;

3. Застосувати форми журналів-ордерів та інших облікових регістрів, розроблені фахівцями підприємства в минулому році й адаптованої бухгалтерією до нової системи обліку. Для повної та реальної картини здійснювати господарські операції та їх результатів дозволити головному бухгалтеру своїми розпорядженнями затверджувати додаткову систему субрахунків та регістрів аналітичного обліку;

4. Затвердження графіку документообігу;

5. Складати щомісячно журнали-ордери та інші облікові регістри у комп'ютерній формі;

6. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок головному бухгалтеру відображати в оборотному балансі підприємства, що є підставою для складання балансу підприємства;

7. Фахівцям відділів та дільниць неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх до обліку;

8. Затвердження переліку фахівців, які мають право на підпис документів та відповідальність за якість та вчасність складання і подання звітності до відповідних установ;

9. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності провести інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до документів та розрахунків №69 від 11.08.1997р.;

10. Установити граничну вартість необоротних матеріальних активів, які відносяться до малоцінних у сумі 1000 гривень;

11. Застосувати податковий метод нарахування амортизації основних засобів та не матеріальних активів;

12. Встановити перелік змінних та постійних витрат;

Завдання та обов'язки:

Ш Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних.

Ш Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Ш Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Ш Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Ш Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Ш Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства.

Ш Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

Ш За погодженням з власником (керівником) товариства забезпечує перерахування податків та зборів, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Для того, щоб дізнатися про ефективність роботи досліджуваного підприємства, проведемо аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності (див. табл. 1.1.1.).

Аналіз діяльності підприємства поширюється на досить широке коле показників, які розкривають суть економічних явищ з кількісного чи якісного боку в абсолютних або відносних величинах. Рушійні сили, умови та причини, які визначають той чи інший показник, називаються факторами. Кожен, без винятку, показник фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом взаємодії дуже великої кількості факторів.

Для вивчення їх дій та впливу на показники, що піддаються аналізу, їх необхідно певним чином класифікувати.

Принципи класифікації факторів у фінансово-господарському аналізі аналогічні тим, які лежать в основі класифікації аналітичних задач. За своїм змістом усі фактори, які вивчаються у фінансово-економічному аналізі, можна розділити на:

ь соціально-економічні;

ь виробничо-економічні;

Соціально-економічні фактори - це рушійна сила підвищення ефективності роботи підприємства, які закладені у самих учасниках виробництва.

Виробничо-економічні виражають умови, які забезпечують підприємницьку діяльність з точки зору організації виробничого процесу раціонального використання ресурсів, залучених підприємством для своєї діяльності.

Так показник рентабельності роботи підприємства визначається такими факторами, як структура вкладення капіталу в активи, інтенсивність використання виробничих запасів, продуктивність праці робітників, рівень технології виробництва.

Починати аналіз доцільно з характеристики динаміки чисельності працюючих на підприємстві за останні 2 роки. Такий аналіз дає змогу оцінити, як підприємство вписується в ринкові умови господарювання, наскільки успішно воно витримує конкурентну боротьбу на ринку своєї продукції і на ринку трудових ресурсів.

Дохід (виручка) від реалізації продукції є основним джерелом коштів підприємства. Інформація про обсяг реалізації і продукції міститься у ф.№2 “Звіті про фінансові результати”, які складає підприємство щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Таблиця 1.1.1.

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки

з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою,

(+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

96

108

12

112,50

2.

Обсяг фактично виготовленої продукції, тис.грн.

-

-

-

-

3.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

8135

23901

15766

293,80

4.

Продуктивність праці, тис. грн./ чол.

-

-

-

-

5.

Фонд оплати праці, тис.грн.

713,5

748,3

34,8

104,88

6.

Середньорічна заробітна плата, тис.грн./чол.

7,43

6,93

-0,5

93,27

7.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати

х

8.

Вартість майна підприємства, тис.грн.

8889

12121

3232

136,36

9.

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

1452

3759

2307

258,88

10.

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

-

-

-

-

11.

Операційні витрати, тис.грн.

7750

21702

13952

280,03

12.

Питомі витрати на 1 грн., грн/грн.

-

-

-

-

13.

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

6130

4647

-1483

75,81

14.

Кредиторська заборгованість, тис.грн.

8326

5864

-2462

70,43

15.

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

347

539

192

155,33

Провівши аналіз техніко-економічних показників ВАТ «ПМК-68» ми можемо зробити висновок, що ситуація на підприємстві є позитивною та стабільною. Метою створення кожного підприємства є отримання прибутку. Як ми бачимо, що на підприємстві ВАТ « ПМК-68» позитивним результатом є те, що воно отмує чистий прибуток, і позитивним є також те, що він збільшується у звітному році, порівняно з попереднім роком. У 2009 році він становив 347 тис.грн, а у 2010 році 539 тис.грн., він зріс на 192 тис.грн. або 55,33%. Позитивним є і те, що зменшилася сума кредиторської заборгованості у 2010 році (5864 тис.грн), порівняно з 2009 роком (8326тис.грн.) на 2462 тис.грн. або 29,57%. Також зросла середньорічна вартість основних засобів на 2307 тис.грн. або 158,88%, що є досить позитивним. Проте досить негативним є те, що у 2010 році значно зросла сума операційних витрат на 13952 тис.грн. або 180,03%, що повязано з тим, що обсяг реалізованих робіт, послуг зріс у 2010 році, разом з яким і зроста сума операційних витрат та сума доходу від реалізації робіт, послуг. Ми можемо сказати що ситуація на ВАТ «ПМК-68» є стабільною, адже зростає середньооблікова чисельність працюючих на 12 чоловік, і також зріс фонд оплати праці на 34,8 тис.грн. або 4,88%, проте зменшилася середньорічна заробітна плата на 0,5 тис.грн. або 6,73%.

На зростання чистого прибутку найбільш вплинуло значне зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2010 році (23901 тис.грн.) порівняно з 2009 роком (8135 тис.грн.) на 15766 тис.грн. або 193,80%, це повязано з тим що зріс обсяг виконаних робіт у 2010 році. Проаналізувавши основні техніко-економічні показники, можна сказати, що підприємство є прибутковим, внаслідок збільшення вартості майна, чисельності працюючих та інших факторів, що впливають на прибуток підприємства.

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ПМК-68»

Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 68» (далі - Товариство) засноване відповідно до Рішення регіонального відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області від 22 січня 1996 року №54 шляхом перетворення держаного підприємства «Пересувна механізована колона - 68» будівельно-монтажного підприємства «Кіровоградводбуд» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 22 листопада 1994 року. №699/94.

Вид економічної діяльності ВАТ «ПМК-68» ? будівництво, будівельно - монтажні роботи (БМР).

Ринкові перетворення в економіці України докорінно змінюють умови розвитку і методи господарювання у всіх сферах і структурах національного господарства, у тому числі і в будівництві, завданням якого і надалі залишається забезпечення розширеного відтворення і прискореного оновлення основних фондів виробничого і невиробничого призначення. При цьому актуального значення набуває створення об'єктивних умов для високопродуктивної праці в сфері матеріального виробництва, реформування економічного механізму підвищення продуктивності праці.

Будівництво -- спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.

Будівельно-монтажні роботи - роботи, які виконуються на будівельному майданчику в процесі нового будівництва, реконструкції існуючих будівель та споруд, їх капітального ремонту та реставрації, технічного переоснащення виробничих потужностей.

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства.

Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машино­будівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.

Будівництво - галузь матеріального виробництва та народного господарства, де створюються локально закріплені (нерухомі) основні фонди народного господарства виробничого і невиробничого призначення як готова будівельна продукція. За своєю організаційною побудовою будівельна галузь - це єдиний будівельний комплекс країни.

Будівельно-монтажні роботи - роботи, які виконуються на будівельному майданчику в процесі нового будівництва, реконструкції існуючих будівель та споруд, їх капітального ремонту та реставрації, технічного переоснащення виробничих потужностей.

Діяльність у сфері інжинірингу. Цей підклас включає:

- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування

- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо

- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання

- проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо

- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо

- діяльність технічних консультантів

- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт

Особлива роль забезпечення у процесі задоволення особистих потреб людини належить будівництву. У масштабах великих господарських систем, таких як регіон або країна, ця кінцева мета реалізується поетапно. Ці етапи пов'язані з рівнем розвитку потреб, оскільки:

Ш будівництво зобов'язано безпосередньо задовольняти потреби людини в житлі. Це - будівельна продукція першого, найвищого рівня;

Ш будівництво виконує функцію сприяння при задоволенні інших безпосередніх потреб, наприклад забезпечення приміщеннями для виробництва, зберігання й збуту продуктів харчування, предметів споживання і послуг;

Ш продукція будівництва бере участь у процесі виготовлення засобів виробництва для випуску предметів споживання та надання послуг;

Ш рівень будівельної продукції пов'язаний із виготовленням засобів виробництва;

Ш будівельна продукція, що використовується для виробництва іншої будівельної продукції. Це - підприємства будівельних матеріалів, виробів тощо.

Будівництво за рядом ознак значно відрізняється від інших галузей народного господарства. Ця галузь характеризується різноманітною структурою підрядних будівельних організацій і підприємств, високим рівнем їх спеціалізації та кооперації. Вона є однією з найбільш високо монополізованих галузей у структурі народного господарства України. За обсягом продукції, що виробляється, та кількістю зайнятих працівників галузь будівництво займає майже десяту частину економіки України. В економічно розвинених країнах в останні роки намітилася тенденція скорочення будівельної діяльності. Це пояснюється тим, що ринок житла виявився насиченим, нове промислове будівництво дедалі більше витісняється реконструкцією і технічним переобладнанням діючих підприємств.

Наведемо індекси обсягу виконаних будівельних робіт за період 2009-2010 року із сайту Державного комітету статистики України (див.табл.1.2.1; 1.2.2.)

Таблиця 1.2.1.

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за періоди 2009 року (уточнені дані)

У % до відповідного періоду попереднього року

Січень

43,6

Січень - лютий

42,9

Січень - березень

43,5

Січень - квітень

44,6

Січень - травень

44,3

Січень - червень

45,2

Січень - липень

45,8

Січень - серпень

46,4

Січень - вересень

47,6

Січень - жовтень

48,5

Січень - листопад

50,2

Січень - грудень

51,8

* За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.

Таблиця 1.2.2.

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт за періоди 2010 року

(уточнені дані)

У % до відповідного періоду попереднього року

Січень

74,3

Січень - лютий

78,7

Січень - березень

78,5

Січень - квітень

78,7

Січень - травень

79,9

Січень - червень

80,7

Січень - липень

83,2

Січень - серпень

86,1

Січень - вересень

87,4

Січень - жовтень

90,8

Січень - листопад

91,8

Січень - грудень

94,6

* За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємствОтже, як видно із таблиць 1.2.1, 1.2.2., щодо обсягу виконаних будівельних робіт за два роки, то цей показник в 2009 році зростає меншими темпами, а ніж в 2010 році, що є позитивним явищем, тому що внаслідок аналізу бачимо що попит на послуги галузі будівництва зростає.

Соціально-економічне становище України за 2009 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

За 2009р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 37,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 51,8% до обсягів будівництва попереднього року

Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за усіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, обсяги робіт із завершення будівництва зменшено на 67,2%, з будівництва будівель та споруд (частка яких у загальному обсязі становила 84,5%) - на 48,6%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд - на 44,9%, з підготовки будівельних ділянок - на 41,4%.

Серед підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд, найбільше скоротили обсяги робіт підприємства, що виконують роботи з будівництва будівель (на 54,5%), з монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 49,2%), а також здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 50,6%).

Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості проти 2008р. зросли на 10,1%.

Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп).

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей), ще 24,8% - будівельниками м.Києва.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,2% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (14,7% та 6,1% відповідно).

Соціально-економічне становище України за 2010 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

У 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва попереднього року.

Незважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма основними видами будівельної діяльності (особливо у ІІ півріччі 2010р.), рівня 2009р. не досягнуто.

На результати роботи будівельної галузі за 2010р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 85,0%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку й енергопостачання (на 17,2%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 14,9%), а також підприємства енергетики, добувної й обробної промисловості (на 13,7%). Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку й енергопостачання, зросли проти 2009р. на 16,0%, монтаж та встановлення збірних конструкцій - на 14,6%, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд - на 12,4%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Разом із тим підприємства 6 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з 2009р., найбільше - Миколаївської (на 30,7%), Донецької (на 21,3%) та Полтавської (на 18,4%) областей.

Підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м.Києва) виконано 49,1% загального обсягу будівництва, зокрема 23,2% - будівельниками столиці.

В загальному по діяльності ВАТ «ПМК-68» можна зробити висновок, що вона є позитивною в порівнянні з іншими підприємствами даної галузі.

Внаслідок проведення аналізу соціально - економічного становища України за 2009 - 2010 рр. по будівельній галузі, ми бачимо що в 2009 році відбулося скорочення обсягів будівельних робіт за усіма основними видами будівельної діяльності. Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп), що оцінюється позитивно для нашої ситуації. В 2010 року, то тут позитивна ситуація щодо Рівненської області, в цьому році знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

2. Аналіз фінансового стану та фінасових результатів діяльності підприємства ВАТ «ПМК-68»

2.1 Аналіз майна та джерел коштів підприємства

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складності ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан підприємства є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних коштів. Основним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Основними показниками які характерезують фінансовий стан підприємства є: прибутковість та рентабельність, фінансова стійкість, динаміка та структура джерел фінансування, платоспроможність та ліквідність.

Засновники підприємства,стратегічні інвестори,кредитори,а також державні органи є зацікавленими в правдивій та правильній оцінці фінансового стану підприємства. Кожен з них має свої інтереси,рівень реалізації яких залежить від фінансового стану підприємства.

До структури майна (активів) підприємства належать:

* необоротні активи;

* оборотні активи;

* витрати майбутніх періодів.

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки майна підприємства використовуючи дані ф. № 1 “Баланс”. Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту,розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Аналіз структури та динаміки майна ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою,

(+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Необоротні активи, всього

1656

6041

4385

364,79

- у % до вартості майна

18,63

49,84

31,21

267,53

в т.ч.:

1.1.

Нематеріальні активи

1

1

-

100

- у % до необоротних активів

0,06

0,02

-0,04

33,33

- у % до вартості майна

0,01

0,008

-0,002

80,0

1.2.

Основні засоби

1478

6040

4562

408,66

- у % до необоротних активів

89,25

99,98

10,73

112,02

- у % до вартості майна

16,63

49,83

33,2

299,64

1.3.

Відстрочені податкові активи

177

-

-177

-

- у % до необоротних активів

10,69

-

-10,69

-

- у % до вартості майна

1,99

-

-1,99

-

2.

Оборотні активи, всього

7233

6080

-1153

84,06

- у % до вартості майна

81,37

50,16

-31,21

61,64

в т.ч.:

2.1.

Запаси, всього

661

594

-67

89,86

- у % до оборотних активів

9,14

9,77

0,63

106,89

- у % до вартості майна

7,44

4,90

-2,54

65,86

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5934

3925

-2009

66,14

- у % до оборотних активів

82,04

64,56

-17,48

78,69

- у % до вартості майна

66,75

32,38

-34,37

48,51

2.3.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

154

704

550

457,14

- у % до оборотних активів

2,13

11,58

9,45

543,66

- у % до вартості майна

1,73

5,81

4,08

335,84

2.4.

Інша поточна дебіторська заборгованість

42

18

-24

42,86

- у % до оборотних активів

0,58

0,3

-0,28

51,72

- у % до вартості майна

0,47

0,15

-0,32

31,91

2.5.

Грошові кошти та їх еквіва-ленти

2

202

200

10100

- у % до оборотних активів

0,03

3,32

3,29

11066,67

- у % до вартості майна

0,02

1,67

1,65

8350

2.6.

Інші оборотні активи

440

637

197

144,77

- у % до оборотних активів

6,08

10,48

4,4

172,37

- у % до вартості майна

4,96

5,26

0,31

103,26

3.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

Рис. 2.1.1 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2009 рік

Рис.2.1.2 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2010 рік

Рис. 2.1.3 Динаміка коштів (активів) ВАТ «ПМК-68» за 2009-2010 роки

Проаналізувавши результати даних проведених в таблиці 2.1.1 та рис. 2.1.1,рис. 2.1.2,рис. 2.1.3 ми можемо зробити висновок що спостерігається збільшення загальної вартості майна підприємства в 2010 році на 3232 тис.грн або на 36,36%, що свідчить, як правило, про збільшення підприємством обсягів господарювання, що в свою чергу підвищує його платоспроможність. В першу чергу таке збільшення спричинено за рахунок збільшення необотоних активів підприємства у 2010 році, порівняно з 2009 роком на 4385 тис.грн що становить 264,79%, що оцінюються позитивно і займають 49,84% питомої ваги вартості майна підприємства. На таке збільшення необоротних активів вплинули в першу чергу збільшення вартості основних засобів у 2010 році, порівнняно з 2009 роком на 4562 тис.грн або 308,66%, які займають 99,98% питомої ваги необоротних активів. Вартість нематерільних активів у 2010 році , порівняно з 2009 роком залишилася без змін, проте його питома вага вартості необоротних активів зменшилася на 0,04 або 77,77%. Також зменшилася вартість відстрочених податкових активів, які у 2009 році становили 177 тис.грн., а у 2010 році їх взагалі немає, тому їх питома вага у необотних активах становить 0. Зменшення вартості нематеріальних активів і відстроених податкових активів є не суттєвими, адже вони становлять незначну питому вагу необоротних активів яка складає 0,02%.

Протягом 2009 р. і 2010 р. ми спостерігаємо зменшення вартості оборотних активів на 1153 тис.грн. або 15,94% , а також їх зменшення у питомій вазі вартості майна на 31,21 або 38,36% ( у 2009 р. вони становили 81,37% питомої ваги вартості майна, а у 2010 році - 50,16 %). На скорочення оборотних активів вплинуло зменшення запасів підприємства на 67 тис. грн. в 2010 р. або 10,14 % порівняно з 2009 р.,які займають 9,77 % питомої ваги оборотних активів, а також дебіторської заборгованісті за товари,роботи,послуги на 2009 тис.грн. або 35,86%, які займають 9,77% питомої ваги оборотних активів. Також у 2010 році зменшилася вартість іншої поточної дебіторської заборгованості на 24 тис.грн або 57,14% , що становить 0,3% питомої ваги оборотних активів. Але зросла вартість дебіторської заборгованості за розрахунками на 550 тис.грн або 357,14%, що становить 11,58% питомої ваги оборотних активі. Також зросли грошові кошти та їх еквіваленти на 200 тис.грн. або 10000% , що становить 3,32% питомої ваги оборотних активів. Зросли також інші оборотні активи на 197 тис.грн. або 44,77% , що становить 10,48 питомої ваги оборотних активів.

Зменшення оборотних активів підприємства на 1153 тис.грн або 15,94% є несуттєвим, тому воно не сильно впливає на вартість майна, більш суттєвим є вплив необоротних активів вартість яких збільшилася на 4385 тис.грн. або 264,79%, що спричинило збільшення вартості майна на 3232 або 36,36%.

Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів за даними пасиву балансу в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2.

Аналіз структури і динаміки джерел коштів ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою,

(+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

347

6045

5698

1742,1

- у % до вартості майна

3,9

49,87

45,97

1278,72

в т.ч.:

1.1.

Статутний капітал

283

283

-

100

- у % до власного капіталу

81,56

4,68

-76,88

5,74

- у % до вартості майна

3,18

2,33

-0,85

73,27

1.2.

Інший додатковий капітал

3617

8776

5159

242,63

- у % до власного капіталу

1042,36

145,18

-897,18

13,93

- у % до вартості майна

40,69

72,40

31,71

177,93

1.3.

Нерозподілдений прибуток (непокритий збиток)

-3553

-3014

539

-

- у % до власного капіталу

-1023,92

-49,86

974,03

-

- у % до вартості майна

-39,97

-24,87

15,1

-

2.

Довгострокові зобов'язання, всього

216

212

-4

98,15

- у % до вартості майна, в т.ч.

2,43

1,75

-0,68

72,02

2.1.

Відстрочені податкові зобов'язання

-

11

11

-

- у % до довгострокових зобов'язань

-

5,19

5,19

-

- у % до вартості майна

-

0,09

0,09

-

2.3.

Інші довгострокові зобов'язання

216

201

-15

93,06

- у % до довгострокових зобов'язань

100

94,81

-5,19

94,81

- у % до вартості майна

2,43

1,66

-0,77

68,31

3.

Поточні зобов'язання, всього

8326

58,64

-24,62

70,43

- у % до вартості майна

93,97

48,38

-45,29

51,65

в т.ч.:

3.1.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7371

4364

-3007

59,2

- у % до поточних зобов'язань

88,53

72,42

-1411

84,06

- у % до вартості майна

82,92

36,0

-46,92

43,42

3.2.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

162

258

96

159,26

- у % до поточних зобов'язань

1,95

4,40

2,45

225,64

- у % до вартості майна

1,82

2,13

0,31

117,03

3.3.

Інші поточні зобов'язання

793

1242

449

156,62

- у % до поточних зобов'язань

9,52

21,18

11,66

222,48

- у % до вартості майна

8,92

10,25

1,33

114,91

4.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

Аналізуючи таблицю 2.1.2. мижемо зробити висновок що у 2010 році власний капітал зріс на 5698 тис.грн. і скаладає 6045 тис.грн. і він складає 49,87% вартості майна, на таке його зростання вплинуло насамперед зростання іншого додаткового капіталу на 5159 тис.грн та зменшення непокритого збитку на 539 тис.грн.

Рис. 2.1.4 Структура коштів (пасивів) ВАТ «ПМК-68» за 2010 рік

Рис. 2.1.5 Структура коштів (пасивів) ВАТ «ПМК-68» за 2009 рік

Рис. 2.1.6 Динаміка коштів (пасивів) ВАТ «ПМК-68» за 2009-2010 роки

Аналізуючи дані таблиці 2.1.2. та дані графіків 2.1.4., 2.1.5.,2.1.6. ми можемо зробити висновок що що у 2010 році спостерігається значне збільшення вартості власного капіталу порівняно з 2009 роком, на 5698 тис.грн. або 1642,10% що у 2010 році вкладає 6045 тис .грн, а у 2009 році 347 тис.грн. Це спричинено насамперед зростанням іншого додаткового капіталу у 2010 році (8776тис.грн.) порівняно з 2009 роком (3617тис.грн.) на 5159 тис.грн. або 242,63% , який складає 145,18% до власног капіталу та 72,40% до вартості майна. Також причиною зростання власного капіталу є зменшення вартості непокритого збитку у 2010 році (3014тис.грн.) порівняно з 2009 роком (3553тис.грн) на 539 тис.грн, який складає 49,86% власного капіталу та 24,87% вартості майна. Вартість статутного капіталу у 2010 році порівнянні з минулим роком залишилася без змін і складає 283 тис.грн.

Але у 2010 році відбулося незначне зменшення вартості довгострокових зобовязань, які у 2010 році складали 212 тис.грн., а у 2009 році 216 тис.грн. вони зменшилися на 4тис.грн або 1,85%. Це може бути спричинене зменшенням інших довгострокових зобовязань на 15ис.грн. або 6,94% які у 2010 році склали 201 тис.грн, а у 2009 році 216 тис.грн. Вони складають 94,81% вартості довгострокових зобовязань та1,66% вартості майна. Проте у 2010 році зявилися відстрочені податкові зобовязння і вони склали 11 тис.грн., що складає 5,19% вартості довгострокових зобовязань і лише 0,09% вартості майна.

Досить позитивним є тенденція до зменшення поточних зобовязань у 2010 році (5864тис.грн) порівняно з 2009 роком (8326тис.грн) на 2462 тис.грн або 29,57%, які складають 48,38% вартості майна. На це вплинуло зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у 2010 році (4364тис.грн.) порівняно з минулим роком (7371тис.грн.) на 3007тис.грн або 60,8% що займає найбільшу частку 74,42% поточних зобовязань і 36% вартості майна. Проте у 2010 році зросли поточні зобовязання за розрахунками на 96тис.грн. або 59,26% , та це є не досить важливим адже вони займають незначну частку 4,40% у вартості поточних зобовязань і 2,13% вартості майна. Також зросли інші поточні зобовязання на 449 тис.грн або 56,62%, які у 2010 році склали 1242 тис.грн, а у 2009 році 793 тис.грн, і вони займають 21,18% вартості поточних зобовязань та 10,25% вартості майна.

В 2010 році спостерігається збільшення вартості майна на 3232 тис.грн або 36,36%. Основними паричинами такого збільшення є збільшення вартості власного капіалута зменшення вартості поточних зобовязань.

Слідуючим етапом виконання курсової роботи є оцінка ліквідності балансу

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов'язань підприємства його активами,строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Для оцінки ліквідності балансу необхідно за даними балансу провести класифікацію активів за ступенем ліквідності, а пасиви - за терміновістю погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, і розташованими в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на наступні групи (табл 2.1.3 ).

Таблиця 2.1.3.

Групування активів підприємства

Групи

Умовне позна-чення

Сума рядків балансу

Характеристика

1

2

3

4

Високо-ліквідні

А1

р. 220 - р. 240

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

Швидко-ліквідні

А2

р. 150 -

р. 210

Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

Повільно-ліквідні

А3

р. 100 -

р. 140, р.250, р.270

Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув), витрати майбутніх періодів

Важко-ліквідні

А4

р.080,

р. 275

Активи, що передбачено викорис-товувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік), необоротні активи та групи вибуття

Примітка: р. 220 - рядок 220

Групування зобов'язань підприємства за строками їх погашення наведено в таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.4

Групування зобов'язань підприємства

Групи

Умовне позна-чення

Сума рядків балансу

Характеристика

1

2

3

4

Найбільш термінові

П1

р. 530-

р. 610

Поточні зобов'язання за розрахунками

Короткострокові

П2

р. 500-

р. 520

Короткострокові кредити та позикові кошти

Довгострокові


Подобные документы

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

  курсовая работа [112,1 K], добавлен 22.02.2013

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Характеристика майнового стану ПАТ "НВО Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", джерел його формування. Оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового стану. Факторний аналіз прибутку, ліквідності, рентабельності і платоспроможності.

  курсовая работа [441,6 K], добавлен 24.03.2015

 • Сутність фінансового стану підприємства та елементи, що його визначають. Оцінка майнового стану ВАТ "Завод МГТ" та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Управління дебіторською заборгованістю, структурою капіталу.

  курсовая работа [284,9 K], добавлен 13.05.2011

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Джерела формування майна. Валовий дохід, чистий дохід та прибуток як показники фінансових результатів діяльності підприємства, загальна схема їх розрахунку. Аналіз формування фінансових результатів підприємства та шляхи удосконалення їх розподілу.

  курсовая работа [221,8 K], добавлен 16.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.