Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2013
Размер файла 369,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Дніпродзержинський Державний Технічний Університет

Факультет менеджменту, економіки , соціології та філології

Кафедра менеджменту та адміністрування

Курсова робота

На тему: "Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"

Виконала:

студентка групи МЕО-10-1д

Яремчук І.В.

Перевірив:

доцент, к.е.н.

Тарасенко С. І.

м. Дніпродзержинськ 2013 рік

Календарний графік виконання роботи

Етапи виконання курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

1

Вибір теми курсової роботи

30.01.2013

30.01.2013

2

Обґрунтування актуальності теми та написання змісту роботи

13.02.2013

3

Обробка літератури та написання теоретичного розділу роботи

13.03.2013

4

Аналіз фактографічної інформації та написання аналітичної частини другого розділу

17.04.2013

5

Обґрунтування рекомендацій і написання висновків

31.04.2013

6

Оформлення курсової роботи та представлення на кафедру

15.05.2013

Дата здачі завдання 30.01.2013

Завдання видав_______________

Завдання прийняв

_______________

Дніпродзержинський державний технічний університет

Кафедра: Менеджменту організацій і адміністрування

Дисципліна: Економічний аналіз

Напрям: ____6.030601 Менеджмент____

Курс ___III__ Група _МЕО-10-1__ Семестр _VI_

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

Яремчук Ірина Володимирівна

1. Тема роботи "Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"

Дата здачі студентом закінченої роботи ________________________

3. Вихідні дані до роботи є дані фінансової, статистичної та внутрішньої звітності підприємства. А саме: фінансової звітності ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 4 "Звіт про власний капітал", ф. № б "Примітки до річної фінансової звітності", дані статистичної звітності "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів" тощо.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) дослідження теоретичних аспектів аналізу фінансових результатів, загальне оцінювання формування та динаміки фінансових результатів, обґрунтування показників структури та якості прибутку, вимірювання впливу факторів на динаміку фінансових результатів, узагальнення резервів покращення та розробка управлінських заходів щодо їх реалізації.

фінансовий рентабельність прибутковість економічний

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичний розділ. Теоретичні аспекти економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Значення і економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1.3 Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1.4 Характеристика етапів аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

2. Аналітико-рекомендаційний розділ. Економічний аналіз фінансових результатів діяльності базового підприємства (ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського")

2.1 Техніко-економічна характеристика базового підприємства

2.2 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів підприємства

2.3 Аналіз прибутку від реалізації продукції

2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства

2.5 Узагальнення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності

2.6 Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства на основі застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств є важливою складовою частиною роботи управлінського персоналу щодо реалізації обраної стратегії бізнесу, забезпечення фінансової стійкості підприємства, а також займає вагоме місце в роботі зовнішніх для підприємства аналітиків щодо оцінки інвестиційної привабливості та платоспроможності контрагентів, а також оцінки ділових партнерів в умовах ризику та невизначеності. На підставі його результатів управлінський персонал приймає рішення про напрями фінансування підприємства за рахунок власних джерел, інвестори - щодо формування портфеля цінних паперів, а кредитори визначають пріоритети щодо позик, які видають.

Правильна інтерпретація аналітичних показників, розрахованих на основі облікових даних, дозволяє управлінському персоналу та зовнішнім користувачам діагностувати проблеми, що наявні в діяльності підприємства, виявляти напрями діяльності, які вимагають додаткового фінансування для розвитку, ідентифікувати проблемні питання розподілу прибутку, як внутрішнього джерела фінансування розвитку. Відповідно, результати аналізу фінансових результатів, зокрема, операцій з формування та розподілу прибутку є основним інформаційним джерелом для розробки та прийняття управлінських рішень.

Метою курсової роботи є визначення повноти та якості формування фінансових результатів, встановлення спрямованості й рівня впливу окремих факторів на зміну показників прибутку, узагальнення методів визначення резервів покращення фінансових результатів.

Завданням курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів аналізу фінансових результатів, загальне оцінювання формування та динаміки фінансових результатів, обґрунтування показників структури та якості прибутку, вимірювання впливу факторів на динаміку фінансових результатів, узагальнення резервів покращення фінансових результатів та розробка управлінських заходів щодо їх реалізації.

Базою дослідження виступило Публічне Акціонерне Товариство "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського "(Далі ПАТ "ДМКД"). Комбінат знаходиться в м. Дніпродзержинську. Це одне з найбільших підприємств промислового комплексу України з повним металургійним циклом по випуску 5600 тис. тонн агломерату, 4350 тис. тонн чавуну, 3850 тис. тонн сталі, 3829 тис. тонн готового прокату.

ПАТ "ДМКД" - єдиний в Україні постачальник катаної осьової заготівки для залізничного транспорту, шпунтових паль типу Ларсен, рейок контактних для метрополітену, сталевих куль, що мелють, трубної заготівки. Сталеплавильний комплекс володіє сучасними технічними засобами і технологіями, що забезпечують високу якість киснево-конверторної сталі.

Основні показники, що характеризують діяльність підприємства, наведені в таблиці Вс.1.

Таблиця Вс.1

Основні показники, що характеризують діяльність ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат iм. Ф.Е. Дзержинського"

Показник

Одиниці

виміру

Рік

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

Обсяг виробництва

тис. т

3339,4

2 744,6

3136.1

Обсяг реалізації продукції

тис.грн

8265916,64

10678863.20

15461082.00

Основні засоби (на кінець періоду)

тис.грн

1665235

1649465

1941521

Виробничі запаси (на кінець періоду)

тис.грн

791249

858650

972930

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв

осіб

16399

15700

15 235

Собівартість реалізації продукції

тис.грн

9391472

11092401

16220100

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

9380506

10752232

15543124

Рентабельність продажу

%

99,88

96,93

95,83

Основними джерелами інформації в аналізі фінансових результатів прибутку є накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, фінансової звітності ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 4 "Звіт про власний капітал", ф. № б "Примітки до річної фінансової звітності", дані статистичної звітності "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів", дані внутрішньої управлінської звітності, а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Значення і економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

фінансовий рентабельність прибутковість економічний

Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Тому аналіз прибутку займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. Законами України "Про підприємства" та " Про підприємницьку діяльність" отримання прибутку визначено головною метою діяльності господарюючих суб'єктів.

Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом формування державного бюджету. Тому створеного прибутку повинно бути достатньою не тільки для задоволення фінансових потреб самого підприємства, а й для фінансування суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти, охорони здоров'я тощо. У збільшенні прибутку зацікавлені підприємство і держава.

Показники прибутковості є визначальними в оцінках ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за всіма видами діяльності: виробничою, комерційною, фінансовою.

В прибутку акумулюються результати виробництва, іі реалізації продукції (робіт, послуг), їх якості й асортименту, ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, результат ділового партнерства та виробничо-фінансового менеджменту.

Загальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств згідно з діючою в Україні системою визнання цього результату за НП(С)БО передбачає аналіз результатів звичайної діяльності і надзвичайних подій.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують, або виникають внаслідок її проведення. Ця діяльність планується, передбачається, очікується і для отримання прибутку якої створюють необхідні передумови. Надзвичайні події - це події чи операції, які відрізняються від звичайної діяльності тим, що вони неочікувані, або не повторюються періодично чи у кожному наступному звітному періоді.

Операційна діяльність -охоплює всі види продуктивної діяльності, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), різногалузевого характеру, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. її визначають за двома напрямами: основна операційна діяльність і інші види операційної діяльності. Основна операційна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є профілюючою метою функціонування підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Інші види операційної діяльності -передбачені статутом підприємства і зумовлені необхідністю раціонального використання виробничих ресурсів чи капіталу.

Фінансові результати можуть оцінювати в аналітичних дослідженнях та піддавати факторній діагностиці, якщо вони визнані за вимогами П(С)БО. Загальним критерієм їх визнання є ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод господарських операцій та їх достовірної оцінки.

Дохід в оцінках фінансових результатів визначають тоді, коли внаслідок господарської операції збільшуються економічні вигоди у вигляді надходження активів і зменшуються зобов'язання, які призводять до зростання власного капіталу. Витрати визнають у момент зменшення активів чи збільшення зобов'язань, які зумовлюють зменшення власного капіталу (за винятком його розподілу власникам); на основі систематичного та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди; негайно, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню їх як активу. Доходи та витрати визнають на основі принципів нарахування та відповідності тоді, коли вони відбуваються (а не тоді коли отримують чи сплачують грошові кошти). Дохід не може бути визнаний, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Будь-який аванс, уже отриманий за продаж продукції чи товарів, визнають як зобов'язання.

Одним із напрямів аналізу абсолютних показників фінансового результату є якість прибутку (збитку). Висока якість прибутку визначається стабільністю пайової участі факторів у його формуванні та стійкою динамікою зростання, високою часткою валового прибутку у загальній величині прибутку звичайної Діяльності, дотриманням законодавчого регулювання прибутковості та надійності партнерських стосунків. Низька якість прибутку визначається дією негативних факторів ного формування, поганими показниками виробничо-фінансової діяльності, порушеннями у нормативно-правовому регулюванні утворення і розподілу прибутку.

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта можна отримати за обліковою інформацією складеною за П(С)БО. Структуризована інформація за видами діяльності, за характеристиками визнання доходів і витрат, та у співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу дає широку гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового результату.

Нова якість інформації пов'язана:

- з визначенням та класифікацією доходів і витрат відповідно до вимог міжнародних стандартів;

- із виділенням видів діяльності, які виражають особливості ринкових відносин господарюючого суб'єкта;

- із чітким виділенням пайової участі виробничих, управлінських, збутових та інших ділових суб'єктів у досяг нутому кінцевому результаті;

- з можливостями рейтингової оцінки ділових результатів за різними напрямами діяльності у стратегічному та оперативному планах.

1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

При дослідженні аналізу фінансових результатів діяльності підприємства слід звернути увагу на діючі нормативні документи, які регулюють дану галузь. Ними є загальні для всіх нормативні акти. Основні з них розглянуто і проаналізовано в наступній таблиці.

Таблиця 1.1

Огляд нормативно-правової бази з питань аналізу ресурсів підприємства

Документ

Зміст документа

1

2

1.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 29 грудня 1994 р. № 334/94-ВР

Об'єкти оподаткування, облік податку на прибуток, порядок складання декларації

2.Закон України "Про систему оподаткування" від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16

Склад системи оподаткування підприємства, порядок сплати та державне регулювання системи оподаткування.

3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

Визначає зміст та форму балансу, загальні вимоги до розкриття його статей.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

Визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Стосуються звітів про фінансові результати юридичних осіб усіх форм власності.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290.

Встановлені загальні методологічні принципи обліку та відображення у звітності доходів підприємств.

Застосовується для організації доходів юридичних осіб усіх форм власності.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353.

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності.

7.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. // ВВР, 2006, № 26, ст. 210.

Визначає правові засади регулювання організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

8.Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // ВВР, 2007, № 12, ст. 106.

Визначаються основні засади господарювання в Україні і регулюються господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання.

9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності

Окрім нормативних документів, що регулюють аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, це питання висвітлює також спеціальна література, що ґрунтується на цій нормативній базі.

Таблиця 1.2

Огляд спеціальної літератури з питань аналізу фінансових результатів.

Автор, назва джерела

Короткий зміст джерела

1

2

1.Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник.-- К.: Кондор, 2004. -- 180 с.

У посібнику розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

2.Мних Є.В. Економічний аналіз. -- Київ: Центр навчальної літератури, 2003. -- 412 с.

У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики економічного аналізу діяльності господарюючих суб'єктів. Виділені методологічні й організаційні засади аналітичних Досліджень у сфері виробничої, фінансової, інвестиційної та інших видів діяльності підприємства.

3.Економічний аналіз: навч.посібник / За ред. М.Г. Чумаченка -К, 2001

Питання організації та методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства із застосуванням загально - наукових та інших загальних прийомів.

4.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000.

Висвітлено основні питання аналізу результатів фінансової діяльності підприємства. На основі викладеної методики дозволяє провести загальний і факторний аналіз процесу формування фінансових результатів підприємства.

5.Мец В.О. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ,2001

Наведено практичні завдання і тести по аналізу діяльності підприємства.Дозволяє вдосконалити практику проведення аналізу прибутку підприємства.

6. Бандурка О.М., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998.

У підручнику на базі чинного фінансового законодавства розглядається фінансова діяльність підприємства. Дозволяє вивчити і вдосконалити фінансову діяльність підприємства, як суб'єкта цивільно-правових відносин.

7. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2004. - 654 с.

Класифікація аналізу фінансових результатів відповідно до галузевої, часової, просторової ознак, об'єктів управління, методики дослідження, суб'єктів аналізу, ступеня охоплення об'єктів змісту програми.

На основі проведеного економіко-правового аналізу, можна сказати, що сьогодні існує безліч нормативних актів та спеціальної літератури, що регулює питання з аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Серед всього розмаїття літератури необхідно вміти знайти саме ту, що необхідна та правильно її застосувати.

1.3 Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів є стислою характеристикою аналітичного процесу щодо його мети і завдань, суб'єктів і об'єктів дослідження, системи показників, які визначають параметри об'єктів, інформаційного та методичного забезпечення.

Ефективність фінансово-господарської діяльності значною мірою залежить від здатності фінансового аналізу досліджувати та передбачати фінансові результати як наслідок руху різноспрямованих грошових потоків, розподілених у часі. Отже, забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства вимагає визначення місця і ролі етапів аналітичного процесу не тільки відповідно до етапів облікового процесу за рівнями електронної системи обробки інформації, але і виходячи з причинно-обумовлених зв'язків між здійсненням конкретних операцій і отриманням відповідних прибутків або збитків.

Приблизну структуру організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансових результатів діяльності суб'єкта підприємництва наведено у табл.1.3

Послідовна реалізація елементів такої організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства за відсутності надзвичайних обставин забезпечує досягнення поставленої мети.

Таблиця 1.3.

Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1. Мета і завдання аналізу фінансових результатів

1.1. Мета

1.2. Завдання

Пошук шляхів і кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності підприємства на основі ефективного управління його доходами та витратами

- Аналіз формування прибутку;

- аналіз складу та динаміки прибутку;

- загальний і факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;

- аналіз прибутку від інвестиційної діяльності;

- аналіз прибутку від фінансової діяльності;

- аналіз чистого прибутку;

- аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку;

- аналіз рентабельності підприємства;

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу фінансових результатів

2.1. Об'єкти

2.2. Суб'єкти

- Доходи в цілому та за видами;

- витрати в цілому та за видами;

- прибуток в цілому та за його складовими;

- чинники, що вплинули на утворення доходів;

- чинники, що вплинули на утворення витрат;

- чинники, що вплинули на утворення прибутку

- Вищі посадові особи підприємства;

- економічні служби підприємства;

- керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства;

- власники та акціонери;

- зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу фінансових результатів

3.1. Абсолютні вартісні показники облік

3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

- Абсолютна величина доходу в цілому та за його видами;

- абсолютна величина витрат в цілому та за їх видами;

- абсолютна величина прибутку в цілому та за його складовими;

- залишки активів, капіталу і зобов'язань підприємства;

- абсолютні показники динаміки доходів, витрат та прибутку

- Відносні показники структури доходів, витрат та прибутку;

- відносні показники динаміки доходів, витрат та прибутку;

- відносні показники інтенсивності процесів (коефіцієнти доходності, рентабельності, витратомісткості тощо)

4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів

4.1. Зовнішня інформація

4.2. Внутрішня інформація

- Правова;

- нормативна;

- довідкова

- Планова;

- фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи

5.2. Економіко-математичні методи

- Групування;

- порівняння;

- розрахунок відносних показників;

- розрахунок середніх показників;

- деталізація;

- елімінування

- Методи обробки динамічних рядів;

- методи регресійно-кореляційного аналізу;

- методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансових результатів

6.1. Узагальнення результатів

6.2. Реалізація результатів

- Систематизація інформації;

- кількісна оцінка втрачених прибутків;

- кількісна оцінка потенційного збільшення прибутків;

- оцінка вірогідності прогнозованих фінансових результатів;

- розробка багатоваріантних заходів щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства у майбутньому періоді;

- оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів

- Оцінка заходів поліпшення фінансових результатів з точки зору їх найбільшої відповідності фінансовій стратегії підприємства;

- вибір оптимального варіанту заходів щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства;

- прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів;

- доведення прийнятого рішення до виконавців;

- забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень

Отже, мета аналізу фінансових результатів - визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з'ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання.

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу можуть бути:

1) загальна фінансова звітність (ф. №1 або ф. №1-м "Баланс", ф. №2 або ф. №2-м "Звіт про фінансові результати", ф. №5 "Примітки до фінансової звітності");

2) відомості управлінського, бухгалтерського обліку (Журнал №4 "Облік витрат", Журнал-ордер №10 "Облік доходів і результатів діяльності");

3) спеціальна, статистична звітність (ф. №5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)", ф. №1-б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" , ф. №6 "Рентабельність окремих видів продукції" та ін.);

4) планові дані;

5) інформація незалежних агентств;

6) загальнодоступні бази даних;

7) друковані, телевізійні та інші засоби масової інформації;

8) відомості валютного та фінансового ринків;

9) корпоративні бази даних тощо.

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта можна отримати за обліковою інформацією, складеною за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Структуризована інформація за видами діяльності, за характеристиками визнання доходів і витрат та у співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу дає широку гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового результату .

Важливим моментом аналізу є досягнення зіставлення показників у динамічному ряді з врахуванням інфляційних процесів, зміни облікової політики, зміни обсягу та структури акціонерної діяльності. Коректнішим є зіставлення можливостей і наслідків впливу на фінансові результати. Це стосується насамперед виробничих, управлінських і збутових можливостей.

Напрямками використання результатів аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є розробка варіантів економічно обґрунтованих заходів, щодо збільшення суми прибутку та підвищення рентабельності, прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням.

1.4 Характеристика етапів аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Головними завданнями аналізу фінансових результатів є:

-- оцінка виконання плану і динаміки з прибутку,

-- оцінка впливу факторів на зміну прибутку,

-- оцінка впливу факторів на зміну рентабельності,

-- виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і розробка заходів для використання виявлених резервів.

Тому алгоритм проведення аналізу фінансових результатів доречно представити наступною схемою (рисунок 1.1.):

Рис. 1.1 Алгоритм проведення аналізу фінансових результатів

Техніко-економічна характеристика базового підприємства дає змогу оцінити мету і завдання існування підприємства, його структуру, недоліки та переваги фінансового стану.

Чистий прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Тому, приступаючи до аналізу фінансових результатів, насамперед необхідно вивчити його рівень, динаміку і структуру, виявити тенденції зміни складових частин формування прибутку, вплив факторів на нього, а також оцінити використання чистого прибутку.

Якщо кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства у звітному періоді був збиток, необхідно грунтовно вивчити причини його виникнення, намітити шляхи поліпшення роботи з метою подолання збитковості.

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції. У процесі аналізу вивчають динаміку, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначають фактори зміни її суми.

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції; структури; собівартості і рівня середньореалізаційних цін.

Щодо, показники рентабельності, то вони повніше, ніж прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

Резерви збільшення суми прибутку визначають за кожним видом товарної продукції. Основними їхніми джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на вигідніших ринках збуту і т. д.[5].

Аналіз фінансових результатів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження доходів, витрат та прибутку з метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних процедур. В процесі аналізу розробляються логічно обґрунтовані алгоритми розрахунку аналітичних показників, на основі яких узагальнюються і оцінюються результати діяльності та приймаються управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства

Використання даних періодичної бухгалтерської звітності у сукупності із множинністю параметрів аналізу фінансових результатів не дають значимого ефекту в оперативному ухваленні рішень в складній реальній ситуації, тому проведення аналізу фінансових результатів потребує попереднього вибору обмеженого набору основних, найбільш значимих і не суперечних один одному параметрів, що дадуть можливість своєчасного виявлення певних резервів зростання ефективності діяльності [6].

Реалізація наданих рекомендацій дасть можливість забезпечення прозорості процесу формування фінансових результатів підприємств, активізуватиме дію мотиваційних важелів і сприятиме своєчасному прийняттю обґрунтованих управлінських рішень у процесі діяльності.

Висновки до розділу 1

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб'єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Отже, отримання прибутку - одна із стратегічних цілей управління та найважливіший об'єкт фінансового аналізу.

Прибуток є результатом різноспрямованого руху фінансових потоків, що характеризуються доходами і витратами підприємства. Доходи і витрати, як взаємопов'язані чинники утворення прибутку підприємства, мають досліджуватися на всіх етапах їх формування.

Останнім часом з'явилося досить багато серйозних і актуальних публікацій, присвячених фінансовому аналізу. Проте питання аналізу фінансових результатів підприємства досі не систематизовано. Використовуються різні способи розрахунків одних і тих же показників, що ускладнює сприйняття матеріалу.

Аналіз складових фінансових результатів, від яких залежить величина чистого прибутку, полягає у вивченні тенденцій їх змін, причин виникнення та їх економічної оцінки. Це дозволяє при розробці заходів щодо запобігання і усунення нераціональних витрат залучати кваліфікованих працівників для надання обґрунтованих пропозицій у практичній діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства.

2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО")

2.1 Техніко-економічна характеристика базового підприємства

ПАТ „Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е.Дзержинського" - одне з найбiльших пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України, входить у шiстку найкрупнiших металургiйних комбiнатiв країни за обсягами виробництва та реалiзацiї металопродукцiї. Комбiнат - пiдприємство з повним металургiйним циклом, має у своєму складi агломерацiйне, доменне, сталеплавильне та прокатне виробництва з комплексом ремонтно-механiчних, енергетичних, транспортних та допомiжних пiдроздiлiв. Має виробничi потужностi по випуску: 5,6 млн. т агломерату, 4,1 млн. т чавуну, 3,8 млн. т конвертерної сталi, 1,1 млн. т блюмової та 2,7 млн. т сортової безперервнолитої заготовки, 1,6 млн. т товарного прокату.

Стратегiчнi цiлi та задачi на найближчу перспективу. Головною стратегiчною цiллю є перетворення комбiнату на високопродуктивне, ефективно функцiонуюче з динамiчним розвитком пiдприємство, що входить до складу лiдерiв гiрничо-металургiйного комплексу України. Для досягнення поставленої цiлi на комбiнатi визначенi основнi напрямки виробничо-технiчної, господарської (фiнансово-економiчної) та соцiальної дiяльностi на найближчий перiод та стратегiчнi напрямки розвитку комбiнату в цiлому на бiльш вiддалену перспективу.

Основними напрямками дiяльностi комбiнату визначенi:

- докорiнне оновлення основних виробничих фондiв, широкомасштабне технiчне переозброєння та реконструкцiя комбiнату, впровадження нового, високоефективного обладнання i прогресивних технологiй;

- зниження витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, пiдвищення рентабельностi реалiзованої продукцiї;

- пiдвищення обсягiв виробництва основних видiв продукцiї в натуральному вираженнi та обсягiв реалiзацiї товарної продукцiї у грошовому вираженнi зi збiльшенням долi продукцiї з висо-кою доданою вартiстю;

- розширення ринкiв збуту металопродукцiї, ефективне просування на внутрiшньому i зовнiшньому ринках збуту продукцiї комбiнату, яка має високий рiвень лiквiдностi;

- пiдвищення якостi, споживчих властивостей та конкурентоспроможностi готової продукцiї, сертифiкацiя ти функцiонування системи менеджменту якостi вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв серiї ISO 9000;

- розширення сортаменту товарної продукцiї, марочного складу сталей i освоєння виробни-цтва нових профiлiв прокату, у тому числi у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв;

- планомiрне проведення робiт з охорони навколишнього середовища, забезпеченню безпечного рiвня забруднюючих речовин, що потрапляють до атмосфери, повному припиненню забруднення водоємiв промисловими витоками та мiнiмiзацiї виникнення промислових вiдходiв;

- зниження техногенного впливу на навколишнє середовище шляхом екологiзацiї технологiчних процесiв, впровадження ресурсозберiгаючих та маловiдходних технологiй, будiвництва ефективних газоочисних установок;

- функцiонування сертифiкованих систем екологiчного менеджменту згiдно ISO 14001 та промислової безпеки згiдно OHSAS 18001;

- удосконалення системи ефективної органiзацiї виробництва та керування персоналом, пiдготовки та перепiдготовки кадрiв, системи охорони працi з метою забезпечення високого рiвня органiзованостi та дисциплiни працi, запобiгання травматизму;

- реалiзацiя соцiальної програми, полiпшення умов працi та соцiальної iнфраструктури, розвиток системи пенсiйного забезпечення та медичного страхування.

Перспективи технiчного розвитку комбiнату. У стратегiчних планах розвитку комбiнату технiчний розвиток виробництва визначено прiоритетним. У рамках розробленої стратегiї розвитку пiдприємства компанiєю-акцiонером - корпорацiєю „Iндустрiальний Союз Донбасу" - спiльно з фахiвцями комбiнату опрацьованi рiзнi варiанти його подальшого технiчного розвитку, реконструкцiї та переоснащення, введення та виведення виробничих потужностей. Результатом стала розробка Програми виробничо-технiчного розвитку ПАТ "ДМКД" на перiод до 2017 року, в якiй вiдображенi основнi iнвестицiйнi заходи та напрямки технiчного переозброєння комбiнату на найближчу перспективу та послiдовнiсть їх реалiзацiї, запланованi обсяги виробництва основних видiв продукцiї комбiнату.

Iнвестицiйнi заходи найближчої перспективи:

1. Реконструкцiя агломерацiйного цеху з оснащенням аспiрацiйними системами iснуючих 6 агломашин та спорудженням кiльцевого охолоджувача з допомiжним обладнанням у рамках реалiзацiї 1-го етапу будiвництва комплексу нової аглофабрики

2. Реконструкцiя доменного цеху з впровадженням обладнання i технологiї пiдготовки та вдування пиловугiльного палива (ПВП) у доменнi печi

3. Реконструкцiя конвертерного цеху зi спорудженням установки десульфурацiї чавуну

4. Реконструкцiя обертових печей вогнетривно-вапняного цеху з впровадженням облад-нання та технологiї вдування ПВП i модернiзацiєю аспiрацiйного обладнання

5. Механiзацiя пакування безперервнолитих заготовок зi спорудженням пакетувально-ув'язуючого агрегату та допомiжного обладнання

6. Реконструкцiя сортопрокатного цеху зi спорудженням стана 400/200 та стана 200 (перша та друга черга)

7. Будiвництво об'єктiв iнфраструктури комплексу ГТЕС.

Характерною особливiстю вказаних заходiв є проведення їх в умовах дiючого виробництва без його зупинки та зниження обсягiв виробництва основних видiв продукцiї комбiнату. Планом виробництва на 2013 р. (згiдно запропонованих поставок сировини по даним IСД) передбачено виробити: - агломерату - 5 306,2 тис.т при рiвнi 2012 р. 4 986,3 тис.т - чавуна - 3 033,7 тис.т 3 015,2 тис.т - сталi - 3 544,3 тис.т 3 149,8 тис.т в т.ч. МБЛЗ - 3 543,1 тис.т 3 146,7 тис.т - прокату товарного - 1 050,6 тис.т 846,3 тис.т - всього товарної продукцiї - 3 676,1 тис.т 3 260,6 тис.т

Виробнича база (короткий склад основного виробництва). У складi комбiнату наступнi основнi цехи: агломерацiйний, доменний, конвертерний та три прокатних цеха - новопрокатний, сортопрокатний i вiсепрокатний, а також цех вiдвантаження безперервнолитої заготовки. Залiзопрокатний цех (стан 500) та рейкобалковий цех виведенi з експлуатацiї в березнi 2009 та травнi 2011 рокiв вiдповiдно. Агломерацiйне виробництво агломерацiйний цех у складi 6 агломашин загальною корисною площею 750 м2, в т.ч. площею спiкання 450 м2. У цеху здiйснюють спiкання офлюсованого агломерату з наступним постачанням його доменному цеху. Доменне виробництво доменний цех у складi 4 доменних печей, 5 розливальних машин i ряду допомiжних вiддiлень i депо. У цеху здiйснюють виплавку передiльного та ливарного чавуну з наступним спрямуванням рiдкого передiльного чавуну до конвертерного цеху i частково на розливальнi машини. Сталеплавильне виробництво конвертерний ЦЕХ оснащений 2500-тонним мiксером, двома 250-тонними конвертера-ми з верхньою продувкою киснем, двома установками "пiч-ковш", установками комплексної дово-дки та позаагрегатної обробки сталi iнертними газами, блюмовою 6-струмковою та двома сорто-вими 7-струмковими МБЛЗ i рядом допомiжних вiддiлень та дiлянок. У цеху здiйснюють виплавку сталi широкого марочного сортаменту з розливкою у безперервнолиту заготовку для подальшого передiлу в прокатному виробництвi та вiдвантаження у якостi товарної продукцiї. Прокатне виробництво новопрокатний цех у складi блюмiнга "1150" i трубозаготовочного стану (клiтi "900" i 3/"750") здiйснює прокатку безперервнолитої заготовки на пiдкати, сляби, сортовий прокат, труб-ну, круглу i квадратну заготовку для подальшої прокатки на сортових станах, а також для вiдван-таження зовнiшнiм споживачам. Рейкобалкова дiлянка новопрокатного цеху у складi блюмiнга "1050", рейкобалкового стану "925" та заготовочної клiтi "925" здiйснює прокатку на рейки, шпунт, балку та ряд iнших фасоних профiлiв. Сортопрокатний цех у складi напiвбезперервного стану "350" здiйснює прокатку фасонного i сортового прокату широкого сортаменту. Вiсепрокатний цех у складi стану поперечно-гвинтової прокатки "250" здiйснює прокатку профiльних вiсьових заготовок (чорнових вагонних i локомотивних вiсей) i 2-х кулепрокатних станiв з гартiвними установками по випуску сталевих куль, що мелють, дiаметром 40-60 мм. Цех вiдвантаження безперервнолитої заготовки створено у 2011 роцi на базi дiлянки вiдвантаження заготовки МБЛЗ сортопрокатного цеху та дiлянки обробки та вiдвантажен-ня металу рейкобалкового цеху. Виробничi потужностi агрегатiв основного виробництва ПАТ "Днiпровський меткомбiнат" та ступiнь їх використання в 2012 роцi. За результатами роботи 2012 р. всi основнi цехи комбiнату вiдпрацювали зi зниженням обсягiв виробництва до запланованих показникiв, у порiвняннi з 2011 р. збiльшився лише обсяг виробництва агломерату. Зниження вiдносно плану пояснюється недостатнiми та неритмiчними постачаннями залiзорудної сировини та палива, змiною структури постачань, а також нестабiльною роботою конвертерного та доменного цехiв. Все це призвело до невиконання виробничої програми[7].

Далі наведемо аналіз основних техніко-економічних показників ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (Таблиця 2.1)

Таблиця 2.1

Аналіз техніко-економічних показників ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

Показники

2 010р.

2 011р.

2 012р.

Відхилення

Абсолютне

Відносне,%

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.

12574025

18273676

17147876

5699651,00

-1125800,00

145,33

-6,16

2.Собівартість продукції, тис. грн.

11092401

16220100

14674691

5127699,00

-1545409,00

146,23

-9,53

3. Валовий збиток, тис. грн.

340169

676976

196486

336807,00

-480490,00

199,01

-70,98

4.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), тис. грн.

10752232

15543124

14478205

4790892,00

-1064919,00

144,56

-6,85

5.Рентабель-ність підприєм-ства, %

-2,71

-3,7

-1,15

-1,00

2,56

136,94

-69,07

6.Вартість основних фондів, тис. грн.

1692798

1941113

1893885

248315,00

-47228,00

114,67

-2,43

7.Середньоспи-скова чисельність працівників, чол.

15700

15 235

13 941

-465,00

-1294,00

97,04

-8,49

8.Річний фонд оплати праці працівників, тис. грн.

555 490,10

621 860,20

646 231,70

66370,10

24371,50

111,95

3,92

9. Середньо-річна заробітна плата, грн.

35 381,54

40 817,87

46 354,76

5436,33

5536,89

115,36

13,56

10.Фондо-віддача, грн.

7,43

9,41

9,05

1,99

-0,36

126,74

-3,82

11.Фондо-озброєність праці, тис. грн.

107,82

127,41

135,85

19,59

8,44

118,17

6,62

12.Продук-тивність праці працівників, тис. грн./чол.

800,89

1199,45

1230,03

398,56

30,58

149,76

2,55

Підприємство в 2010 році отримало чистий дохід в сумі 10752232 тис. грн., в 2011 році - 15543124 тис. грн. та в 2012 році - 14478205 тис.грн.

З цих даних можна говорити про зниження чистого доходу підприємства 2012 року у порівнянні з 2011 на 1064919 тис.грн, що склало 6,85 %.

Ще одним показником ефективності розвитку підприємства виступає рентабельність підприємства.

Отже, у 2010 - 2012 роках рентабельність підприємства відповідно становить: -2,7 % , -3,7 % , -1,15 %. Тобто підприємства є нерентабельне .

Наші дослідження показали, що у минулих роках сума збитків значно перевищувала суму прибутків, тобто підприємство було збитковим, проте на даний час ситуація змінюється на краще: за даними балансу на 2012 рік сума валоваго збитку зменшилась на 480490 тис.грн. у порівнянні з 2011 роком, що склало 70,98 %

Виручка від реалізації у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 45,33 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 6,16 %. Що свідчить про незнане погіршення ситуації.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 46,23%, що свідчить про збільшення обсягів продажу. А у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 9,53 %.

Вартість основних фондів у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 248315 тис.грн, що склало 14,67 % . А у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 47228 тис.грн, що склало 2,43 %.

Середньосписокова чисельність працівників у 2011 році у порівнянні з 2010 роком зменшилась на 465 чол., що склало 2,96 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 1294 чол., що склало 8,43 %.

Річний фонд оплати праці у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 66370 тис.грн., що склало 11,95 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком збільшилось на 24371 тис.грн, що склало 3,92 %.

Середньорічна заробітна плата у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 5436,33 тис.грн., що склало 15,36 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 5536,89, що склало 13,56 %.

Фондовіддача у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 26,74 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 3,82 %.

Фондоозброєність праці у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 18,17 %, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком - на 6,62 %.

Продуктивність праці у 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 49,76%, а у 2012 році у порівнянні з 2009 роком - на 2,55%.

Ці показники свідчать про збільшення напруженості роботи працівників, при недостатньому удосконаленні виробництва та скороченні кадрів. За рахунок цього фактора та збільшенні обсягів реалізації поступово підвищують заробітну плату.

2.2 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів підприємства

Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для розрахунку, містить Звіт про фінансові результати. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розпочинають з дослідження їх рівня і динаміки. В процесі аналізу вивчають зміну кожного з показників фінансових результатів за звітній період порівняно з попереднім (базовим) періодом або даними фінансового плану підприємства. Для оцінки рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства за даними форми №2 "Звіт про фінансові результати" складають аналітичну таблицю, що містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від господарської діяльності підприємства за звітній та попередній періоди, їх абсолютну і відносну зміну (відхилення).[8]

За даними фінансової звітності ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського " проаналізуємо рівень і динаміку фінансових результатів його діяльності (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства

Показник

Код рядка

Сума, тис.грн (2011 рік)

Сума, тис.грн (2012 рік)

Відхилення

Абсолютне, тис.грн

Відносне, %

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

18273676

17147876

-1125800

-6,16

2. Податок на додану вартість

015

-2720258

-2661401

58857

-2,16

3. Акцизний збір

020

0

0

0

0

4. Інші вирахування з доходу

030

10294

8270

-2024

-19,66

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [(р.1-(р.2+р.3+р.4))]

035

15543124

14478205

-1064919

-6,85

6. Собівартість реалізованої продукції

040

16002550

14674691

-1327859

-8,30

7. Валовий збиток (р.5-р.б)

055

459426

196486

-262940

-57,23

8. Інші операційні доходи

060

486864

382098

-104766

-21,52

9. Адміністративні витрати

070

129155

139389

10234

7,92

10. Витрати на збут

080

685752

758474

72722

10,60

11. Інші операційні витрати

090

732155

658428

-73727

-10,07

12. Фінансові результати від операційної діяльності: збиток [(р.7+Р.8-(р.9+р.10+р.11))]

105

1519624

1370679

-148945

-9,80

13. Дохід від участі в капіталі

110

0

0

0

0

14. Інші фінансові доходи

120

1646

1273

-373

-22,66

15. Інші доходи

130

3249

5290

2041

62,82

16. Фінансові витрати

140

159344

103560

-55784

-35,01

17. Витрати від участі в капіталі

150

0

0

0

0

18. Інші витрати

160

28986

40804

11818

40,77

19. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: збиток [(р.12+р.13+р.14+р.15) - (р.16+р.17+р,18))]

175

1703059

1508480

-194579

-11,43

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-118997

-149719

-30722

25,82

21. Фінансовий результат від звичайної діяльності: збиток (р.19-р.20)

195

1822056

1658199

-163857

-8,99

Надзвичайні:

22. Доходи (витрати)

200(205)

0

0

0

0

23. Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

24. Чистий збиток (р.21+р.22-р.23)

225

1822056

1658199

-163857

-8,99

Дані таблиці свідчать про те, що результати діяльності ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського " у 2012 році гірші порівняно з 2011 роком. Особливо погіршилась операційна діяльність підприємства, де темпи приросту безпосередньо витрат на виробництво реалізованої продукції зменшились на 8,30%, при збільшенні адміністративних витрат на 7,92%, та зменшенні інших операційних витрат на 10,07%. Знизились, також, темпи приросту доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 6,16%, інших операційних доходів на 21,52%, прибутку від операційної діяльності на 9,8%, проте зменшився валовий збиток на 57,23%. У складі фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігаються як позитивні, так і негативні тенденції: на 40,77% збільшились інші витрати та на 62,82% збільшились інші доходи підприємства порівняно з 2011 роком. Загальний фінансовий результат від усіх видів господарської діяльності є негативним, проте позитивним є те, що чистий збиток зменшився на 163857 тис.грн, що склало 8,99%.

2.3 Аналіз прибутку від реалізації продукції

Величина прибутку від реалізації продукції цікавить не тільки управлінців підприємства, але і зовнішніх споживачів (аудиторів, податківців, інвесторів тощо), так як основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції. У процесі аналізу вивчають динаміку прибутку від реалізації продукції і визначають фактори зміни її суми.

Величина прибутку від реалізації продукції однозначно не міститься в формі № 2 "Звіт про фінансові результати".

Тому розглянемо методику визначення прибутку від реалізації продукції (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

Аналіз прибутку від реалізації продукції

Показник

Код рядка

форми № 2

2009 рік

2010 рік

Відхилення (+, -)

Сума, тис. грн

Питома вага,%

Сума, тис. грн

Питома вага,%

Абсолют-не, тис.грн

Відносне, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)

035

9380506

100,00

10752232

100,00

1371726

-

2.Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9391472

100,12

11092401

103,16

1700929

3,05

3. Адміністра-тивні витрати

070

141223

1,51

153069

1,42

11846

-0,08

4. Витрати на збут

080

702475

7,49

538933

5,01

-163542

-2,48

5. Повна собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (р.2+р.3+р.4)

040+

070+

080

10235170

109,11

11784403

109,60

1549233

0,49

б. Збиток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.1-р.5)

035-(040+070+080)

854664

9,11

1032171

9,60

177507

0,49

Як видно із даних таблиці 2.3, збиток від реалізації продукції зріс у порівнянні з попереднім періодом на 177507 тис. грн. або на 0,49%. Про зростання збитку свідчить збільшення питомої ваги повної собівартості реалізованої продукції та її окремих складових в обсязі реалізованої продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Для визначення чинників, які сприяли зростанню збитку, необхідно провести факторний аналіз.

Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначити за методом ланцюгової підстановки, використовуючи дані таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Дані для проведення факторного аналізу збитку від реалізації продукції, тис.грн

Показник

2009 рік

Фактично за попередніми цінами і витратами

2010 рік

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),?pg

?p0g0

9380506

?p0g1


Подобные документы

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Теоретико-суттєва характеристика фінансових результатів підприємства. Нормативно-правове забезпечення, методика аналізу. Техніко-економічні характеристики підприємства ВАТ "Запоріжтурбуд". Підвищення прибутковості організації, показники рентабельності.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.07.2014

 • Економічний зміст рентабельності підприємства за системою показників. Напрямки підвищення прибутковості організацій сучасної України. Дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства. Зарубіжний досвід оцінки прибутковості.

  курсовая работа [407,7 K], добавлен 02.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.