Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ "Аутстаффінг сервіс" та напрямки їх покращення

Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2012
Размер файла 208,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

фінансовий результат прибуток рентабельність

РЕФЕРАТ

 • ВСТУП
  • 1. Економічна суть фінансових результатів на виробничих підприємствах
  • 1.1 Класики економічної науки про фінансові результати
  • 1.2 Значення та модель аналізу фінансових результатів
  • 1.3 Інформаційне забезпечення досліджень
  • 2. МЕТОДИКА АналізУ фінансових результатів виробничого підприємства
  • 2.1 Формування доходів, витрат і прибутків підприємства
  • 2.2 Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення
  • 2.3 Методичні основи аналізу рентабельності діяльності підприємства
  • 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АУТСТАФФІНГ СЕРВІС» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
  • 3.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Аутстаффінг Сервіс»
  • 3.2 Аналіз динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
  • 3.3 Чинники підвищення прибутковості підприємства та пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності ТОВ «Аутстаффінг Сервіс»
  • ВИСНОВКИ
  • Перелік посилань
 • Додатки

РЕФЕРАТ

Дипломна робота «Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ "Аутстаффінг сервіс" та напрямки їх покращення» виконана на сторінках, містить формули, таблиць, рисунка та додатки.

Метою дипломної роботи є розкриття змісту економічних понять фінансових результатів, їх формування в умовах ринкової економіки як з теоретичної, так і з практичної точки зору, дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства.

Предметом дослідження є питання удосконалення методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства, аналізу його рентабельності. Об'єктом дослідження - фінансові результати діяльності ТОВ “Аутстаффінг Сервіс”.

В роботі використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи обліку і аналізу, часовий та структурний фінансовий аналіз, порівняльний метод, абстрактно-логічний.

Протягом дипломного дослідження теоретично обґрунтовано та практично вирішено ряд питань методики аналізу фінансових результатів.

Приведений в роботі розрахунково-аналітичний матеріал достовірно відображає стан процесу, що вивчається, а всі використані із літературних та інших джерел теоретичні і методологічні положення мають посилання на їх авторів.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ, РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ, НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ.

ВСТУП

В умовах трансформаційних процесів, які відбуваються в Україні протягом останніх років, одним з головних завдань сьогодення є зростання і підвищення ефективності промислового виробництва на основі новітніх технологій і методів господарювання з залученням висококваліфікованих фахівців.

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на віддалену перспективу. А ринок на сьогоднішній день вимагає швидкого реагування на зміну виробничої ситуації, підтримку сталості фінансового стану. Щоб вижити і працювати в такому середовищі керівники повинні бути кваліфікованими аналітиками, добре читати інформацію, надану бухгалтерським обліком, мати навички стратегічного планування, аналізу, вміти використовувати отриманий досвід для втілення обраної мети в житті.

Актуальність теми. Про актуальність обраної теми дипломної роботи свідчить складний фінансовий стан у всіх галузях економіки і значна кількість збиткових підприємств і організацій. Виходячи з цього, постає необхідність аналізу фінансових результатів. Актуальність теми аналізу фінансових результатів можна пояснити ще й тим, що відповідно до чинного законодавства фінансовий облік передбачає обов'язкові процедури збору й обробки інформації, яка стосується перебігу процесів отримання доходу і визначенням фінансового результату, виявленням позитивних і негативних відхилень від поставлених цілей, передбачуваних планів та показників діяльності. Ця інформація дозволяє своєчасно приймати рішення щодо недопущення негативних змін чи щодо їх нейтралізації. При правильній організації вона стає найважливішим засобом матеріального стимулювання, зростання рентабельності і подальшого розвитку підприємства, соціального стану його працівників.

Дослідження проблеми фінансових результатів в період економічної кризи стає ще більш актуальним, оскільки від одержаного підприємством прибутку залежить рівень оплати праці працівників, динаміка надходження коштів до бюджетів різних рівнів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби тощо. Облік фінансових результатів є однією з важливих ділянок роботи фінансиста. Він формує інформацію щодо доходів і витрат підприємства за їх видами, передбачає нарахування і перерахування податків, які надходять у державний бюджет України.

Вказані нами причини обумовлюють актуальність теми дипломного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є розкриття змісту економічних понять фінансових результатів, їх формування в умовах ринкової економіки як з теоретичної, так і з практичної точки зору, дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- опрацювати спеціальну економічну літературу за вибраною темою дослідження;

- розглянути питання, пов'язані з економічним аналізом фінансових результатів і рентабельності підприємства, виявити шляхи підвищення його господарської діяльності;

- сформувати висновки і пропозиції по дипломному дослідженню.

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є питання удосконалення методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства, аналізу його рентабельності.

Об'єкт дослідження -підприємство ТОВ “Аутстаффінг Сервіс”, яке знаходиться у місті Суми. Підприємство засноване 19 листопада 2001р. та займається торгівельною діяльністю.

Обсяг і структура роботи. Структурно дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, а також додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи аналізу фінансових результатів, інформаційне забезпечення. В другому - методику розрахунку основних показників та їх факторний аналіз. Третій розділ присвячений аналізу фінансових результатів ТОВ «Аутстаффінг Сервіс», пошуку резервів та напрямків їх покращення.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є чинне законодавство України, нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України. Протягом дослідження вивчались також сучасні теорії ринкової економіки, дослідження науковців, вчених з питань аналізу фінансових результатів. Були використані також статті журналів і газет та інша економічна література з обліку й аналізу.

Джерелами інформації для дослідження підприємства є відомості бухгалтерської і оперативної звітності, регістри синтетичного й аналітичного обліку, які веде підприємство.

1. Економічна суть фінансових результатів на виробничих підприємствах

1.1 Класики економічної науки про фінансові результати

Усі розуміють, що для життя людей необхідно мати такі найважливіші блага, як їжу, одяг, взуття, житло. Все необхідне для їхнього виробництва люди беруть у природі. Щоб пристосувати багатство природи для задоволення своїх потреб, люди повинні працювати. Тому основою життя, розвитку людського суспільства є виробництво.

Результатом виробництва у сфері матеріального виробництва є сукупний суспільний продукт. За допомогою цього узагальнюючого показника вимірюються результати суспільного виробництва у сферах матеріального і нематеріального виробництва. Його основними формами є валовий внутрішній продукт (сукупність матеріальних і нематеріальних благ або послуг), створений у межах окремої країни за певний проміжок часу, переважно за рік. На рівні ж підприємства - це фінансовий результат діяльності самого підприємства.

У різні епохи розвитку людства панували різні теорії (твердження) щодо трактування фінансових результатів. Так здебільшого фінансові результати ототожнювали з прибутком (економічною вигодою), який був основою підприємницької діяльності. В сучасній економічній літературі сутність прибутку тлумачиться по-різному. Так, англійські економісти стверджують, що прибуток - це різниця між виручкою, отриманою від продажу продукції, і повними альтернативними факторними витратами, пов'язаними з виготовленням цієї продукції. Науковець Л. Абалкін прибуток характеризує як перевищення доходів від продажу товарів і послуг над затратами на виробництво і продаж цих товарів [29]. У марксистській економічній літературі від часів К. Маркса домінувало визначення прибутку як перетвореної форми додаткової вартості [14].

Загальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств згідно з діючою в Україні системою визнання результатів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку передбачає вивчення і аналіз результатів основної, звичайної і операційної діяльності, а також надзвичайних подій [35].

З'ясуймо ці поняття. Основна діяльність - це операції, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства, і забезпечують основну частину його прибутку. Виходячи з наведеного визначення, на підприємстві існує лише один вид основної діяльності, що є головною метою підприємства і має найбільшу питому вагу у прибутках підприємства [12].

Звичайною є будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. За термінологією П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” основних видів діяльності у підприємства може бути декілька і їх сукупність об'єднується терміном “звичайна діяльність”.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Її визначають за двома напрямами: основна операційна діяльність і інші види операційної діяльності. Слід зазначити, що інвестиційною діяльністю є операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. Фінансову ж діяльність визначає діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства [7].

Надзвичайна подія - це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному майбутньому звітному періоді. Отже, надзвичайна подія - це подія, якає випадковою і нехарактерною для діяльності підприємства. Одні і ті ж події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними для іншого [16].

Вивчивши види діяльності підприємства, розглянемо терміни, які можуть зустрічатися під час визначення і аналізу фінансового результату. Першим з таких термінів є виручка від реалізації товарів, робіт, послуг. Це кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію чи надану послугу. Виручка від реалізації складається з суми, отриманої від реалізації основної продукції, товарів народного споживання, відходів виробництва, наднормативних і зайвих матеріалів. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки (за термінами, номенклатурою, асортиментом, якістю продукції). Такою є думка економістів на чолі з С.В. Мочерним [13]. Однак за даними фінансового обліку поняття “виручка від реалізації” і “дохід від реалізації” об'єднані [35] і позначають вартість відвантаженої продукції покупцям незалежно від того, чи оплачена ця продукція. Виручка від реалізації (в економічному значенні) залежить від обсягів виробленої та реалізованої продукції, від якості й ціни. Окремо виділяють виручку від реалізації вибулого майна, що складається з коштів від продажу зайвого і не використовуваного обладнання, транспортних засобів, іншого майна, які належать до основних фондів [13].

Науковці по-різному дають визначення поняттю “дохід”. Наприклад, дохід - це (1) різниця між виручкою від реалізації продукції, робіт чи послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції. До матеріальних витрат при визначенні доходу зараховують вартість використаних у процесі виробництва матеріалів, виробів, конструкцій, палива та енергії, а також амортизаційні відрахування, кошти на соціальне страхування та інші витрати; (2) гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виручка) [13].

За нормативною базою доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) [35]. Таке значення цього терміна було впроваджене у зв'язку зі зміною чинного законодавства у 1999р. (перехідний етап на орієнтацію і впровадження міжнародних стандартів обліку).

В енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера за редакцією Р.С. Дяківа фінансовий результат господарської діяльності розглядається як прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують чи зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, прибуток - це грошовий вираз частини чистого доходу, який створюється на підприємствах і використовується державою і підприємствами для розвитку виробництва і забезпечення соціальних потреб членів колективу [17]. Головним джерелом прибутку, на думку авторів, є додатковий продукт, що його створюють працівники сфери матеріального виробництва. Вони ж обчислюють прибуток як різницю між оптовою ціною підприємства (ціною виробника) та собівартістю реалізованої продукції.

Поняття “збитки” енциклопедія подає наступним чином:

1) матеріальні витрати, виражені в натуральних або вартісних одиницях, що негативно позначаються на результатах підприємницької діяльності;

2) облікова частина фінансових звітів, балансів, інших документів, що характеризують результативність діяльності підприємницьких структур.

Оцінюються збитки як різниця (перевищення) між витратами і доходами, для отримання яких були здійснені ці витрати [17].

Отримання прибутку - кінцева мета підприємницької діяльності. Очікування прибутку спонукає підприємця до пошуку найкращих варіантів використання ресурсів. Звідси - головна функція прибутку: стимулювання нововведень, пошук шляхів удосконалення технології.

1.2 Значення та модель аналізу фінансових результатів

В умовах ринкових відносин головним напрямом аналітичної роботи підприємства є фінансовий аналіз. Підприємець, бізнесмен, керівник підприємства зацікавлені у досконалому аналізі фінансових потоків, щоб на основі одержаної інформації приймати управлінські рішення, які регулюватимуть формування фінансових ресурсів і впливатимуть на потоки грошових коштів. Слід зазначити, стверджує В.О. Мец, що для обґрунтування нового управлінського рішення не обов'язково досягти абсолютної правильності аналітичних розрахунків, головне в процесі аналізу - виявити тенденції розвитку аналізованої проблеми як у звітному періоді, так і на перспективу [26].

Враховуючи те, що діяльність господарюючого суб'єкта може бути не тільки прибутковою, але й збитковою, формуватися за дією факторів внутрішнього і зовнішнього економічного середовища, в обліку й аналізі дають загальну оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і відносних показників. Абсолютними показниками є суми прибутку (збитку) за структурою його утворення чи розподілу і використання. Відносні показники фінансових результатів - значення рентабельності, які характеризують відносний (у процентах) ступінь прибутковості вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрати чи отриманого доходу. Ці показники розраховують залежно від мети оцінки відносної прибутковості.

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. зазначають необхідність побудови організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансових результатів, яка ґрунтується на визначенні її як одного з прийомів формалізації аналітичного процесу в управлінні доходами, витратами та прибутком підприємства [47]. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів є стислою характеристикою аналітичного процесу щодо його мети і завдань, суб'єктів і об'єктів дослідження, системи показників, які визначають параметри об'єктів, інформаційного та методичного забезпечення.

Ефективність фінансово-господарської діяльності значною мірою залежить від здатності фінансового аналізу досліджувати та передбачати фінансові результати як наслідок руху різноспрямованих грошових потоків, розподілених у часі. Виходячи з цього, фінансовий аналіз має сприяти отриманню суб'єктом управління необхідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності з метою оцінки її доцільності, правомірності та ефективності стосовно економічних ситуацій, які є причиною цієї діяльності. Це означає, що формування методики аналізу, контролю і прогнозування фінансових результатів вимагає конкретизації складових аналітично-контрольного процесу у межах організаційно-інформаційної моделі відповідно до причин здійснення окремих видів фінансово-господарських операцій. Приблизну структуру організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансових результатів діяльності суб'єкта підприємництва наведено у табл.1.1. Послідовна реалізація елементів такої організаційно-інформаційної моделі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства за відсутності надзвичайних обставин забезпечує досягнення поставленої мети.

Таблиця 1.1 - Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

1. Мета і завдання аналізу фінансових результатів

1.1. Мета

1.2. Завдання

Пошук шляхів і кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності підприємства на основі ефективного управління його доходами та витратами

- Аналіз формування прибутку;

- аналіз складу та динаміки прибутку;

- загальний і факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;

- аналіз прибутку від інвестиційної діяльності;

- аналіз прибутку від фінансової діяльності;

- аналіз чистого прибутку;

- аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку;

- аналіз рентабельності підприємства;

- граничний аналіз та оптимізація прибутку

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу фінансових результатів

2.1. Об'єкти

2.2. Суб'єкти

- Доходи в цілому та за видами;

- витрати в цілому та за видами;

- прибуток в цілому та за його складовими;

- чинники, що вплинули на утворення доходів;

- чинники, що вплинули на утворення витрат;

- чинники, що вплинули на утворення прибутку

- Вищі посадові особи підприємства;

- економічні служби підприємства;

- керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства;

- власники та акціонери;

- зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу фінансових результатів

3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік

3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

- Абсолютна величина доходу в цілому та за його видами;

- абсолютна величина витрат в цілому та за їх видами;

- абсолютна величина прибутку в цілому та за його складовими;

- залишки активів, капіталу і зобов'язань підприємства;

- абсолютні показники динаміки доходів, витрат та прибутку

- Відносні показники структури доходів, витрат та прибутку;

- відносні показники динаміки доходів, витрат та прибутку;

- відносні показники інтенсивності процесів (коефіцієнти доходності, рентабельності, витратомісткості тощо)

4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів

4.1. Зовнішня інформація

4.2. Внутрішня інформація

- Правова;

- нормативна;

- довідкова

- Планова;

- фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи

5.2. Економіко-математичні методи

- Групування;

- порівняння;

- розрахунок відносних показників;

- розрахунок середніх показників;

- деталізація;

- елімінування

- Методи обробки динамічних рядів;

- методи регресійно-кореляційного аналізу;

- методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансових результатів

6.1. Узагальнення результатів

6.2. Реалізація результатів

- Систематизація інформації;

- кількісна оцінка втрачених прибутків;

- кількісна оцінка потенційного збільшення прибутків;

- оцінка вірогідності прогнозованих фінансових результатів;

- розробка багатоваріантних заходів щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства у майбутньому періоді;

- оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів

- Оцінка заходів поліпшення фінансових результатів з точки зору їх найбільшої відповідності фінансовій стратегії підприємства;

- вибір оптимального варіанту заходів щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства;

- прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів;

- доведення прийнятого рішення до виконавців;

- забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень

Головна ж мета аналізу на рівні підприємства за І.Ф. Прокопенком, В.І. Ганік, З.Ф. Петряєвою - своєчасно виявляти й усувати основні недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства, а також його платоспроможності. При цьому необхідно вирішувати такі завдання: а) на основі активної інформації про виробничу, комерційну і фінансову діяльність дати оцінку виконання плану надходження фінансових ресурсів і їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства; б) прогнозувати можливі фінансові результати, рентабельність, виходячи з реальних умов господарської діяльності; в) розробляти конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства [36].

З різновидом діяльності і суб'єктивним підходом до проблеми завдання (чи напрями) аналізу фінансових результатів діяльності підприємства можна розширювати, більш конкретизувати, виділяти найнеобхідніші об'єкти дослідження для визначення мети і, в подальшому, досягнення кращого результату (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 - Можливості аналізу фінансових результатів в інформаційному середовищі

№ з/п

Завдання аналізу фінансових результатів

Зміст досліджуваних показників

1

Загальна оцінка досягнутого рівня

обсяг динаміки валового, чистого прибутку (збитку) в цілому і за видами діяльності;

рентабельність капіталу і витрат та їх динаміка.

2

Структурні зміни у формуванні фінансових результатів

зміна питомої ваги прибутку (збитку) звичайної і надзвичайної діяльності;

зміна питомої ваги прибутку (збитку) операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

вплив податків та зборів на формування чистого прибутку (збитку).

3

Резерви збільшення фінансових результатів

обсяг втрат прибутку у зв'язку з неправильним визнанням доходів і витрат;

обсяг недоотриманого прибутку за факторами обсягу, структури, собівартості і ціни.

4

Відносні характеристики прибутковості (збитковості)

співвідношення валового (чистого) прибутку до всього (власного чи залученого) капіталу;

співвідношення чистого прибутку до фінансових інвестицій (у тому числі довгострокових і поточних);

інші показники рентабельності.

Отже, мета аналізу фінансових результатів - визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з'ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання.

При аналізі фінансових результатів дослідження проводять у двох аспектах. У першому аспекті фінансовий результат оцінюють як ступінь досягнення кінцевої мети та визначення ефективності виробничо-фінансової діяльності. Тут пріоритетною є оцінка ступеня використання сприятливих можливостей та упущеної вигоди. Другий аспект передбачає визначення пріоритетів вкладення капіталу за видами діяльності, за масштабами у стратегічному та тактичному вимірах, які дають максимальний приріст фінансового результату[26].

Схематично загальну модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства Є.В. Мних подає наступним чином (рис. 1.1).

5

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1 - Загальна модель аналізу фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта

Структуризована інформація за видами діяльності, за характеристиками визнання доходів і витрат та у співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу дає широку гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового результату.

Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити шість основних методів:

1. Горизонтальний (тимчасовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

2. Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат загалом.

3. Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з поряд попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки показників, обчищеної від випадкових впливів і індивідуальних здібностей окремих періодів. З допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому, а отже ведеться перспективний прогнозний аналіз.

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язкі показників

5. Порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності по окремих показниках фірми, підрозділів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів і середніми господарськими даними.

6. Факторний аналіз - аналіз впливу окремих чинників на результативний показник. Причому факторний аналіз може бути як прямим, коли результативний показник дроблять на складові частини, таким чином, коли його окремі елементи з'єднують в загальний результативний показник [42].

1.3 Інформаційне забезпечення досліджень

Інформаційним забезпеченням аналізу фінансових результатів може слугувати як зовнішня (правова, нормативна, довідкова), так і внутрішня (планова, фактографічна) інформація [47].

Джерелом правової інформації є законодавство України. Правова інформація міститься у законодавчих актах вищої юридичної сили, до яких належать закони України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва у галузі фінансових, господарських та трудових відносин.

Нормативна інформація надходить з постанов Кабінету Міністрів України, Національного банку України, наказів Міністерства фінансів України, Державного Комітету статистики України, інших міністерств та відомств. Нормативна інформація не може вступати у протиріччя з правовою інформацією. Важливим джерелом нормативної інформації щодо фінансових результатів є затверджені наказом Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування [30]. Серед основних документів даної групи, що містять інформацію про доходи, витрати і прибуток, треба назвати національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, директиви Ради Європейського Економічного Союзу, рекомендації науково-практичних конференцій тощо.

Довідкова інформація міститься у стандартах, прайс-листах, довідниках, каталогах тощо. Інформація, що надходить з даного джерела, не має обов'язкового характеру і враховується аналітиками в міру її необхідності для вирішення управлінських завдань. Планова інформація надходить з фінансових планів, бізнес-планів, інвестиційних проектів, кошторисів.

Основними джерелами фактографічної інформації щодо фінансових результатів є бухгалтерський та статистичний облік. Додатковими є позаоблікові джерела фактографічної інформації, до яких належать накази, доповідні та пояснювальні записки, протоколи виробничих нарад, акти ревізій, аудиторські висновки тощо. Фактографічна інформація має відображати фактичний стан доходів, витрат та прибутку підприємства, а також внутрішні та зовнішні чинники, що його обумовлюють.

Класифікація інформації щодо фінансових результатів діяльності підприємства за напрямами використання має на меті, перш за все, забезпечення таких функцій управління, як аналіз, контроль і прогнозування доходів, витрат та прибутку:

- правова, нормативна та довідкова інформація використовується для оцінки, контролю і прогнозування відповідності фінансових результатів чинному законодавству, директивним документам, стандартам бухгалтерського обліку;

- планова інформація є базою порівняння для аналізу і контролю виконання плану та факторного аналізу доходів, витрат і прибутку;

- фактографічна інформація застосовується для характеристики абсолютної величини, складу і структури доходів, витрат та прибутку за певний період, на її основі здійснюється аналіз, контроль і прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства [10].

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу можуть бути:

1) загальна фінансова звітність (ф. №1 або ф. №1-м “Баланс”, ф. №2 або ф. №2-м “Звіт про фінансові результати” (додатки А, Б), ф. №5 “Примітки до фінансової звітності”);

2) відомості управлінського, бухгалтерського обліку (Журнал №4 “Облік витрат”, Журнал-ордер №10 “Облік доходів і результатів діяльності” (додаток В));

3) спеціальна, статистична звітність (ф. №5-с “Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)”, ф. №1-б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” (додаток И), ф. №6 “Рентабельність окремих видів продукції” та ін.);

4) планові дані;

5) інформація незалежних агентств;

6) загальнодоступні бази даних;

7) друковані, телевізійні та інші засоби масової інформації;

8) відомості валютного та фінансового ринків;

9) корпоративні бази даних тощо.

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта можна отримати за обліковою інформацією, складеною за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [28].

Важливим моментом аналізу є досягнення зіставлення показників у динамічному ряді з врахуванням інфляційних процесів, зміни облікової політики, зміни обсягу та структури акціонерної діяльності. Коректнішим є зіставлення можливостей і наслідків впливу на фінансові результати. Це стосується насамперед виробничих, управлінських і збутових можливостей.

2. МЕТОДИКА АналізУ фінансових результатів виробничого підприємства

2.1 Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

Першочерговими завданнями аналізу фінансових результатів, завдяки яким досягається його головна мета, є [23]:

- оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

- визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

- виявлення та оцінка можливих резервів зростання прибутку й рентабельності;

- розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні ускладнення їх системного розгляду. Різниця у призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, що в найбільшій мірі задовольняють його потреби в інформації про реальний стан даного підприємства. Адміністрацію підприємства, наприклад, цікавить величина отриманого прибутку та його структура, а також фактори, що впливають на її величину. Податкові інстанції зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі складові балансового прибутку: прибутку від реалізації продукції, прибутку від реалізації майна, позареалізаційних результатах діяльності підприємства та ін.

Отже стає очевидно що, обов`язковими елементами аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є дослідження їх динаміки та структури.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливіші серед них є показники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства, та показники рентабельності. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв`язання соціальних проблем та задоволення матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку також виконується частина зобов`язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями. Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує міру його ділової активності, збільшує розміри прибутків засновників і власників, характеризує фінансове здоров'я підприємства [15].

Таким чином показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. На основі прибутку визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) і утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це його чистий прибуток або збиток [15].

Прибуток є реальною частиною чистого доходу, створеного додатковою працею. Тільки після продажу продукту (робіт, послуг) чистий дохід приймає форму прибутку. Кількість прибутку визначається як різниця між виручкою від господарської діяльності підприємства (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку і інших відрахувань з виручки до бюджетних і небюджетних фондів) і сумою всіх витрат на цю діяльність.

Розглянемо, які саме чинники впливають на цей підсумковий показник. Основним чинником є дохід (виручка) від реалізації продукції, що свідчить про ринковий попит на продукцію підприємства, повернення вкладених у виробництво коштів і можливість розпочати новий виробничий цикл. Розмір виручки від реалізації залежить від обсягів і структури виробництва за видами продукції та ринкових цін кожного виду. Відділи маркетингу підприємств зобов'язані постійно аналізувати ринковий попит на продукцію підприємства і своєчасно на нього реагувати. Економічне обґрунтування обсягів виробництва виконується через пошук так званого критичного обсягу, критичної точки, або точки беззбитковості.

Ще один чинник, який істотно впливає на розмір чистого прибутку, -- це сукупні витрати на виробництво і збут продукції: собівартість реалізованої продукції, а також адміністративні витрати (загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства) та витрати на збут (витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, рекламу, доставку продукції споживачам тощо).

Прибуток і собівартість є традиційними показниками у вітчизняній практиці фінансового аналізу діяльності підприємств. У ринкових умовах господарювання до основних показників поряд із зазначеними належать грошовий потік як сума чистого прибутку і амортизаційні відрахування. На відміну від інших видів витрат нараховані амортизаційні відрахування залишаються на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль у системі обліку та плануванні діяльності підприємства. Вони є внутрішнім джерелом фінансування. Розмір амортизаційних відрахувань зменшує прибуток, що оподатковується. Таким чином, амортизаційні відрахування -- істотний чинник стимулювання інвестиційної діяльності підприємства.

Джерелом отримання прибутку (збитку) разом з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) може бути також діяльність підприємства, не пов'язана з реалізацією продукції.

Такими джерелами можуть виступати [29]:

- прибуток від пайової участі в спільних підприємствах;

- прибуток від здачі в оренду землі і основних фундацій;

- одержані і виплачені пені, штрафи;

- збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій закінчилися терміни позовної давності;

- доходи по акціях, облігаціях, депозитах;

- доходи і збитки від валютних операцій;

- прибутки (збитки) минулих років, виявлені в поточному році;

- фінансова допомога від інших організацій;

- збитки від стихійних лих.

Їх аналіз зводиться в основному до вивчення динаміки і причин одержаних збитків і прибутку по кожному конкретному випадку.

Збитки від виплати штрафів виникають у зв'язку з порушенням договорів з іншими підприємствами, організаціями і установами. При аналізі встановлюються причини невиконання зобов'язань, вживаються заходи для запобігання подібних помилок. Збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості виникають звичайно на тих підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків знаходиться на низькому рівні. Прибутки (збитки) минулих років, виявлені в звітному році, також свідчать про недоліки бухгалтерського обліку.

Особливої уваги заслуговують доходи по цінних паперах (акціям, облігаціям, векселям і т.д.). Підприємства - утримувачі цінних паперів одержують певні доходи у вигляді дивідендів. В процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсу акцій, чистого прибутку, що доводиться на одну акцію, встановлюються темпи їх росту або зниження[24].

На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:

- доходи від реалізації продукції;

- доходи від інших операцій;

- доходи від надзвичайних операцій;

- прибуток на одиницю продукції;

- прибуток від реалізації продукції;

- прибуток від операційної діяльності;

- прибуток від звичайної діяльності;

- прибуток від надзвичайних подій;

- оподаткований прибуток;

- чистий прибуток.

На рис. 2.1 показано процес формування фінансових результатів

Рисунок 2.1 - Формування фінансових результатів [33]

Існують ще інші види прибутків:

- прибуток від реалізації цінних паперів;

- неоподаткований (пільговий) прибуток;

- нерозподілений прибуток.

Перші два види прибутку відображаються в журналі-ордері № 15, останній -- у балансі.

У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку і застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування. Так, стаття «Доходи (виручка) від реалізації» формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаються суми знижок, наданих покупцям. Аналіз названих доходів можна проводити як за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, так і за видами організацій збуту.

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємство може мати також інший дохід від операційної діяльності.

До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

Статтю «Доходи від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

До статті «Інші фінансові доходи» входять доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо.

Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, неопераційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів.

Стаття «Надзвичайні доходи» використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.) [25].

2.2 Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення

В аналізі використовуються наступні показники прибутку: прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), позареалізаційні результати (доходи і витрати від позареалізаційних операцій), прибуток який підлягає оподаткуванню, чистий прибуток.

В процесі аналізу визначається склад балансового прибутку, його структура і динаміка за період, який аналізується. При вивченні динаміки балансового прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду [23].

Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між чистим доходом (Дч) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої (Ср) продукції (товарів, робіт, послуг).

Пр = Дч - Ср (2.1)

Чистий дохід розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Др і податком на додану вартість (ПДВ), акцизним збором (Ак) та іншими відрахуваннями з доходу (Ді):

Дч = Др - ПДВ - Ак - Ді (2.2)

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції проводиться за даними форми № 2 і за обліковими даними підприємств.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв -- це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний -- на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний -- тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний -- коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

- за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

- за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

- за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці [11].

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації продукції розраховується за формулою:

, (2.3)

де - резерв зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму продукції, грн.;

- сума прибутку на одиницю i-й продукції, грн.;

- кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру.

Якщо прибуток розрахований на гривню товарної продукції, сума резерву її зростання за рахунок збільшення об'єму реалізації визначається за формулою:

, (2.4)

де - потенційно можливе збільшення об'єму реалізованої продукції, грн.;

- фактичний прибуток від реалізації продукції, грн.;

- фактичний об'єм реалізованої продукції, грн..

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційною величиною:

, (2.5)

де - резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів;

- фактичний рівень використовування i-го виду виробничих ресурсів;

- потенційний рівень використання i-го виду виробничих ресурсів;

Узагальнююча кількісна оцінка загальної суми резерву зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування:

, (2.6)

де - загальна величина резерву зниження собівартості продукції, грн.;

- резерв зниження собівартості по i-му виду виробничих ресурсів, грн..

Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сума резерву її зниження, то розрахунок резерву зростання прибутку проводиться за формулою:

, (2.7)

де - резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції, грн.;

- потенційно можливе зниження витрат на гривню реалізованої продукції;

- фактичний об'єм реалізованої продукції за період, що вивчається, грн.;

- можливе збільшення об'єму реалізації продукції, грн..

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якісного складу товарної продукції.

Дотримання технологічної дисципліни, контроль за роботою устаткування і своєчасна його наладка, умови зберігання і транспортування сировини і готової продукції є найважливішими чинниками підвищення якості товарної продукції.

Резерв збільшення прибутку за рахунок підвищення якості звичайно визначається таким чином: зміна питомої ваги кожного виду продукції помножується на відпускну ціну відповідного виду продукції, результати підсумовуються, і одержана зміна середньої ціни помножується на можливий об'єм реалізації продукції:

, (2.8)

де - резерв збільшення прибутку за рахунок підвищення якості продукції, грн.;

- питома вага i-го виду продукції в загальному об'ємі реалізації, %;

- відпускна ціна i-го виду продукції, грн.;

- фактичний об'єм реалізованої продукції за період, що вивчається, грн.;

- можливе збільшення об'єму реалізації продукції, грн. [51].

2.3 Методичні основи аналізу рентабельності діяльності підприємства

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст - визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу. У загальній формі рентабельність розраховують як відношення прибутку до витрат чи застосованих ресурсів (капіталу) і являє собою ефективність виробництва. Величина i динаміка рентабельності характеризує ступінь ділової активності підприємства та його фінансове благополуччя.

Ефективність виробництва визначає рівень фінансово-економічних результатів і має полiгамнiсть визначення i застосування для аналітичних оцінок та управлінських рішень. З огляду на це важливим є відокремлювання за окремими ознаками відповідних видів ефективності, кожен з яких має певне практичне значення для системи господарювання. Підвищення рентабельності забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції.

Показники рентабельності можна об'єднати в декілька груп:

- показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрати виробництва і інвестиційних проектів;

- показники, що характеризують рентабельність продаж;

- показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин [56].

Всі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.

Розглянемо методику обчислення основних показників рентабельності:

1) Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

(2.9)

2) Рентабельність (прибутковість) всього капіталу підприємства

, (2.10)

Де ЧП - чистий прибуток, грн.;

К - весь капітал підприємства, грн..

3) Рентабельність виробничих фондів

(2.11)

4) Рентабельність власного капіталу

, (2.12)

Де ВК - власний капітал підприємства, грн..

5) Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

, (2.13)

де Rn - рентабельність продаж;

Прп - прибуток від реалізації продукції, грн.;

В - виручка від реалізації продукції, грн..

6) Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

(2.14)

7) Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

(2.15)

8) Співвідношення сплачених відсотків і прибутку

(2.16)

9) Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат)

, (2.17)

де ЗВ - загальні витрати на продукцію, грн..

10) Рентабельність необоротних активів

, (2.18)

Де F - вартість необоротних активів, грн..

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів збільшення рентабельності продажів може бути використана наступна формула [48]:

(2.19)

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АУТСТАФФІНГ СЕРВІС» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

3.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Аутстаффінг Сервіс»

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Аутстаффінг Сервіс» засноване 19 листопада 2001 року на підставі агальної дієздатності правоздатності та згідно із діючим законодавством України. В совїй діялбності підприємстов керується статутом та чинним законодавством України.

Метою діяльності товариства є закупка та реалізація продукції, а саме різноманітних будівельних матреіалів, реалізація соціальних та економічних інтересів засновника і трудового колективу на підставі одеражного прибутку товариства. Товариство реалізує продукцію за цінами та тарифами встановленими самостійно або на договірних засадах.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Майно товариства з обмеженою відповідальністю формується за рахунок внесків учасників, одержаних доходів і інших законних джерел, і належить його учасникам на праві пайової власності. Вищим органом управління ТОВ «Аутстаффінг Сервіс» є засновник. В його компетенції знаходяться питання затвердження Статуту підприємства, внесення змін до нього, у тому числі зміна його розміру, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку, та визначення порядку покриття збитків, створення реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження порядку ії діяльності, визначення загального економічного та соціального розвитку підприємства, розгляд різноманітних конфліктних ситуацій тощо. Рішення прийняті засновником обов»язкові до виконання в усіх сферах діяльності підприємства.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.