Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП "Зірка"

Аналіз фінансового стану та дослідження процесу формування прибутку підприємства. Пошук основних напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Стратегія розвитку та оцінка рентабельності господарської діяльності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.02.2013
Размер файла 141,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

прибуток рентабельність стратегія фінансовий

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємства

1.2 Нормативно-правове регулювання формування фінансових результатів

1.3 Дискусійні питання, щодо формування і використання фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСП «Зірка»

2.1 Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства

2.2 Аналіз формування і використання фінансових результатів діяльності ПОСП «Зірка»

2.3 Оцінка рентабельності діяльності ПОСП «Зірка»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСП «Зірка»

3.1 Резерви зростання прибутку ПОСП «Зірка»

3.2 Стратегія розвитку підприємства за ринкових умов господарювання

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПОСП «Зірка»

4.1 Нормативно-правове регулювання охорони праці на підприємстві

4.2 Організація охорони праці на ПОСП «Зірка»

4.3 Фінансування заходів з охорони праці на ПОСП «Зірка»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення, в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця - вона вирівнюється автоматично. Інша справа - витрати, що формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших факторів. Природно, чим вище витрати, тим нижче прибуток і навпаки. Тобто між цими показниками існує зворотний функціональний зв'язок. Отже, виробник має у своєму розпорядженні безліч важелів зниження витрат, які він може пустити в хід при вмілому управлінні.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалювання виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійним планованим показником у числі інших став прибуток.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку.

Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікро рівнях. Ринкові умови функціонування підприємств по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком і обумовили актуальність даної теми. Прибуток суб'єкта господарювання відіграє провідну роль у системі управління його фінансами, а тому незмінно привертає значну увагу дослідників із академічних кіл та практиків фінансового менеджменту, таких як: А.М. Поддєрьогін, І.Н. Герчікова, Г.Г. Кірейцев, Н.П. Любушин, А.Г. Нестеренко, О.Д. Василик, І.А. Бланк і ін.

Актуальність теми випускної роботи обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки основа економічного розвитку прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Однак, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишаються винятково в сфері інтересів тільки підприємства. Не в меншій мірі в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів. Актуальність теми дослідження також обумовлена роллю прибутку підприємства в нарощуванні капіталу, підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою дослідження є шляхи поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства та пошук резервів підвищення прибутку та рентабельності за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві.

Об'єктом дослідження є процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП «Зірка»

Предметом дослідження є резерви поліпшення фінансових результатів діяльності ПОСП «Зірка»

В процесі досягнення мети дипломної роботи виконувались наступні завдання:

визначення економічного змісту та класифікація видів фінансових результатів діяльності підприємства;

розгляд нормативно-правового регулювання формування фінансових результатів ;

визначення чинників, що впливають, на поліпшення фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання;

аналіз фінансового стану підприємства;

дослідження процесу формування прибутку підприємства;

аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

оцінка рентабельності діяльності підприємства;

пошук основних напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;

пошук резервів зростання прибутку та рентабельності;

вивчення стану охорони праці на підприємстві.

При виконанні даної роботи були використані різні методи економічних досліджень як загальнонаукові, так і специфічні. До перших відносяться методи формальної та діалектичної логіки, до других -- статистичні методи.

Дослідження даної теми здійснювалось на підставі фактичних даних, отриманих на підприємстві - фінансова звітність, податкові декларації за 3 останні роки.

Узагальненням дослідження є розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення системи управління прибутком підприємства.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Економічний зміст і види фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

В діяльності будь-якого підприємства прибуток відіграє головну роль. Прибуток є основним джерелом інтенсивного і інноваційного розвитку підприємства, реконструкції виробництва, модернізації його матеріально-технічної бази, покращення соціальних стандартів тощо.

Значимість прибутку у діяльності підприємств і в цілому в розвитку економіки країни викликає великий інтерес. Науковці і практики пропонують різні терміни, категорії і показники. Однак, досить часто ці дефініції використовуються без відповідного пояснення й обґрунтування. Це стосується, передусім, термінів і категорій, які характеризують фінансовий аспект визначення сутності прибутку підприємства.

Неоднозначність трактування та підміна категорій і термінів щодо прибутку підприємства є явищем доволі поширеним, набуває негативних тенденцій і призводить до серйозних проблем у сенсі: 1) об'єктивного розкриття сутності економічних явищ і процесів на підприємстві; 2) взаємо порозуміння дослідників; 3) розробки обґрунтованих управлінських рішень; 4) формування єдиних підходів в оцінці та плануванні діяльності підприємства тощо.

Таким чином, проблема полягає в уточненні сутності категорій і термінів, які характеризують прибуток підприємства, пошуку підходів до їх розмежування, конкретизації та систематизації.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Управління розподілом прибутку підприємства включає вирішення таких завдань:

- забезпечення збільшення абсолютної суми прибутку після сплати податку на прибуток;

- забезпечення збільшення абсолютної суми чистого прибутку підприємства;

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що стосуються використання одержаного прибутку. Приймаючи ці рішення, власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрямки першочергових вкладень, фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, рівня його матеріально-технічної бази, соціального розвитку колективу, можливостей прибуткового розміщення коштів па ринку цінних паперів, у грошово-кредитній сфері тощо.

Прибуток, що залишається після сплати податків надходить у повне розпорядження підприємства (у господарській практиці ця частина прибутку називається чистим прибутком). Основні напрямки використання чистого прибутку: технічний розвиток підприємства, соціальний розвиток, матеріальне заохочення , інші витрати.

Підприємство в нових умовах оподаткування прибутку зацікавлене в тому, щоб його прибуток, визначений з метою оподаткування, був якомога меншим. Тому в процесі аналізу виявляються причини, які призвели до штучного завищення валових доходів і заниження валових витрат і, отже, зростання оподатковуваного прибутку та податку на прибуток. Серед причин, які призводять до цього, слід насамперед врахувати такі обставини:

- якщо підприємство за звітний період допускає приріст балансових залишків покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві, у залишках готової продукції, витрати коштів на суму цього приросту не вважаються валовими витратами, і це спричиняє до збільшення прибутку як об'єкта оподаткування;

- якщо підприємство, відвантаживши продукцію покупцеві і не отримавши платежу за неї, не виконує встановлені законом процедури з приводу передачі до судово-господарських органів позовних заяв щодо стягнення боргу або визнання боржника банкрутом, сума відвантаженого товару (наданих послуг) вважається валовим доходом і оподатковується податком на прибуток;

- якщо підприємство витрачає кошти на потреби, не пов'язані з веденням його господарської діяльності (їх перелік жорстко регламентується чинним законодавством), ці витрати до складу валових витрат не включаються, що призводить до зростання податку на прибуток;

- при реалізації (продажу) товарів пов'язаним особам за цінами, нижчими від звичайних цін на такі товари, валовий доход обчислюється, виходячи із звичайних цін, тобто податок па прибуток зростає. Аналогічно, якщо підприємство має витрати на закупівлю товарів (робіт, послуг) у пов'язаних осіб за цінами, вищими за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), до валових витрат включаються такі витрати за звичайними ціпами, що також збільшує податок па прибуток.

Таким чином, якщо прибуток підприємства є результатом усієї діяльності підприємства (в різних літературних джерелах таку діяльність підприємства характеризують як економічну, господарську, виробничо-господарську, фінансово-економічну тощо), то він є економічною категорією, а якщо частина загального прибутку підприємства є результатом фінансової діяльності, то прибуток є фінансовою категорією. Саме цим визначається відмінність і ієрархія цих категорій, тому важливо уточнити й удосконалити категорійний апарат щодо характеристики й оцінки прибутку підприємства. З теоретико-методологічних і методико-практичних підходів буде вірним в основу цього покласти існуючі загальновизнані зарубіжні та вітчизняні теоретичні праці, а також законодавчі і нормативно-правові акти в галузі економіки та бухгалтерського обліку.

Прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Перша категорія є більш загальною відносно другої, оскільки узагальнює всі види діяльності підприємства, тоді як фінансова категорія характеризує тільки фінансову діяльність, результатом якої є фінансовий прибуток.

Економічний (загальний) прибуток підприємства складається з операційного, інвестиційного та фінансового прибутку підприємства, що можна відобразити таким чином:

Е.П. = О.П. + І.П. + Ф.П.

де Е.П. - економічний (загальний) прибуток підприємства; О.П., І.П., Ф.П. - відповідно операційний, інвестиційний і фінансовий прибуток підприємства.

Таким чином, викладена точка зору на визначення і класифікацію категорій щодо уточнення й удосконалення сутності прибутку підприємства дозволить більш об'єктивно й обґрунтовано визначати сутність різних економічних явиш, процесів і об'єктів. У подальших дослідженнях необхідно детальніше висвітлити питання оцінки фінансового прибутку підприємства.

Валовий прибуток -- це економічний результат діяльності суб'єктів господарської діяльності, що визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і виробничою собівартістю. Під чистою виручкою розуміють різновид кінцевого результату, що визначається вирахуванням із загальної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) наданих знижок, повернення проданих товарів, податку на додану вартість, акцизного податку. Якщо виробнича собівартість перевищує операційний прибуток, чисту виручку, то це означає, що підприємство замість валового прибутку отримує валовий збиток.

Операційний прибуток -- це фінансовий результат від операційної діяльності, який визначається відніманням від валового прибутку операційних витрат, додаванням до одержаного результату інших операційних доходів. До інших операційних доходів належать доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), від операційної оренди активів, від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні), суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

До операційних витрат відносять адміністративні (загальногосподарські) витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих виробничих запасів, визнані економічні санкції, втрати від операційних курсових різниць, безнадійні борги тощо.

Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування -- це результат від фінансової діяльності, що визначається додаванням до операційного прибутку доходу від участі в капіталі, фінансових доходів у формі дивідендів, відсотків, отриманих від фінансових інвестицій, та інших доходів (від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, доходу від не операційних курсових різниць), і відніманням від отриманого результату фінансових витрат у формі відсотків та інших витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, втрат (збитків) від участі в капіталі та інших витрат (собівартість фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, втрат від не операційних курсових різниць, втрат від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування -- це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.

Чистий прибуток -- це частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво. Чистий прибуток є найважливішим фінансовим показником, який є джерелом подальшого розвитку підприємства. Чистий прибуток повністю залишається у розпорядженні підприємства.

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тім числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливими показниками. Однак вони не можуть характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, більше виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг).

Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому розумінні рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Різні варіанти рішень, що приймаються при визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може ґрунтуватися на показниках прибутку від їх випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість продукції (виробнича); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат (заново створена вартість); вартість продукції в цінах виробника (вартість за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна визначати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).

Для розрахунку рентабельності галузей економіки береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств.

1.2 Нормативно-правове регулювання формування фінансових результатів

Функціонування будь-якого господарюючого суб'єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів господарської діяльності підприємства.

Правова інформація міститься у законодавчих актах вищої юридичної сили, до яких належать закони України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва у галузі фінансових, господарських та трудових відносин.

Нормативна інформація надходить з постанов Кабінету Міністрів України, Національного банку України, наказів Міністерства фінансів України, Державного Комітету статистики України, інших міністерств та відомств. Нормативна інформація не може вступати в протиріччя з правовою інформацією. Важливим джерелом нормативної інформації щодо фінансових результатів є затверджені наказом Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування. Серед основних документів даної групи, що містять інформацію про доходи, витрати і прибуток, треба назвати національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, директиви ради Європейського Економічного Союзу, рекомендації науково-практичних конференцій тощо.

Нормативна інформація щодо фінансових результатів діяльності підприємства за напрямками використання має на меті, перш за все, забезпечення таких функцій управління, як аналіз, контрольні прогнозування доходів, витрат та прибутку. Правова, нормативна та довідкова інформація використовується для оцінки, контролю і прогнозування відповідності фінансових результатів чинному законодавству, директивним документам, стандартам бухгалтерського обліку.

Господарським кодексом України визначено основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання. Використовується даний документ для визначення правових основ господарської діяльності підприємства.

Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”. Визначає правові засоби регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Використовується для організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємстві.

Податковим кодексом передбачено, що податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на: суму валових витрат платника податку; суму амортизаційних відрахувань. Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

Сума оподатковуваного прибутку = (Сукупний валовий дохід - доход, що виключаються з валового доходу) - (валові витрати - витрати, що виключаються зі складу валових) - (амортизаційні відрахування - сума амортизаційних відрахувань, що виключаються для цілей оподаткування).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 „ Звіт про фінансові результати ”. Визначається склад і форма Звіту про фінансові результати , а також загальні вимоги до розкриття його статей. Це положення (стандарт) допомагає визначити зміст і форму звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 „ Дохід ” . Визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства і її розкриття у фінансовій звітності. Використано для визначення змісту і форми доходу та відображення його в бухгалтерському обліку

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 „ Витрати ”. Визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і її розкриття у фінансової звітності. Використовується для визначення форми витрат та відображення її в бухгалтерському обліку.

В результаті проведення економіко-правового аналізу та огляду нормативної бази з питань формування та використання фінансових результатів було виявлено достатню кількість джерел, в яких дане питання досліджено всебічно і вичерпно.

1.3 Дискусійні питання щодо формування і використання фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

В сучасних ринкових умовах економічне значення та необхідність фінансових результатів важко недооцінити, так як вони відіграють важливу роль в фінансовій діяльності. Зауважимо, що у здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових чинників. Мета кожного господарюючого суб'єкта - якомога ефективніше їх використовувати. Саме ефективність використання чинників виробництва виражається в кінцевому підсумку в фінансових результатах діяльності господарюючих суб'єктів.

Звернувши увагу на необхідність результатів роботи підприємств, насамперед, бажано дослідити економічний зміст фінансових результатів. Відповідно, огляд літературних джерел свідчить про те, що вчені-економісти мають різноманітні думки, щодо визначення фінансових результатів.

Зокрема Богацька Н.М., Темченко М.М. в своїх працях говорять, що фінансові результати відображаюсь мету підприємницької діяльності, її доходність, і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, фондові біржі та ін. Основним фінансовим результатом підприємства є його прибуток, іноді його заміняють показником доходу. Крім цих абсолютних показників для оцінки фінансових станів застосовують ряд відносних показників і коефіцієнтів. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. На кожному підприємстві формуються чотири показники прибутку, який істотно розрізняється по величині, економічному змісту і функціональному призначенню . [3]

Було б доречно також взяти до уваги Філімоненкова О.С., який зазначає, що у виробничо-фінансовій діяльності суб'єктів господарювання бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного суб'єкта господарювання якомога ефективніше використати ці фактори. Ефективність використання факторів виробництва, зрештою, виявляється у фінансових результатах діяльності суб'єктів господарювання. Економічний підсумок виробничої діяльності суб'єктів господарювання, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовими результатами. Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками, як валовий і чистий дохід, прибуток. [30]

Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. дають своє визначення, а саме: показник фінансових результатів виробництва розраховується як відношення загальної суми одержаних фінансових ресурсів у державі до вартості основних і оборотних фондів і фонду заробітної плати. Показник фінансових результатів виробництва дає змогу оцінити ефективність використання залучених до виробничого процесу ресурсів. [12]

Н.Б. Чебанова, Ю.А. Василенко дають визначення, яке є простішим від попередніх, а саме: фінансовими результатами є прибуток або збиток, відповідно одержаний від діяльності підприємства. [32]

Швець В.Г. в своїх роботах зазначає, що фінансовий результат діяльності підприємства характеризується показником прибутку або збитку. Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства. Прибуток як головний показник ефективності діяльності підприємства виступає і як критерій визначення рівня виплат дивідендів, як визначальний фактор при встановленні рівня заробітної плати і винагороди адміністрації. [33]

Обсяг прибутку підприємство одержує від основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Прибуток є головним фінансовим показником господарської діяльності підприємства, його ефективності, прибутковості й платоспроможності.

Візьмемо до уваги думку Ткаченко Н.М, яка говорить що фінансовий результат - це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. [ 29]

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або прибуток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації і витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з надзвичайними подіями.

На думку А.М. Поддерьогіна фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку та рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових та валютних біржах та ін.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку . [26]

Олійник, О.В. говорить що, ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Доходи підприємства - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). [16]

На мою думку, фінансовими результатами все ж таки є не тільки прибуток чи збиток, а й узагальнення економічних показників, а саме валових доходів і валових витрат, незалежно від видів діяльності.

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ і ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСП «Зірка»

2.1 Аналіз фінансового стану ПОСП «Зірка»

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Зірка» засноване за рішенням засновника, створене на базі власних землі й майна засновника та орендних майна й землі в громадян України для виробництва сільськогосподарської продукції та товарів на засадах підприємництва.

Організаційно-правова форма підприємства - приватне сільськогосподарське підприємство. Повне найменування підприємства: «Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Зірка», скорочене - ПОСП «Зірка» .

Місцезнаходження підприємства: 11212 с. Горбово, Ємільчинського р-ну, Житомирської області.

Засновником підприємства є громадянин України Канарський Броніслав Францович.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізації інших видів господарської діяльності підприємства, для задоволення потреб засновника підприємства і членів трудового колективу.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація сільськогосподарської продукції;

- закупка сільськогосподарської продукції , худоби, товарно - матеріальних цінностей, в тому числі у населення за готівку ,або шляхом товарообміну на взаємно вигідних умовах;

- виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- розробка та освоєння технологій по переробці сировини та відходів власного виробництва, корисних копалин тощо.

- маркетингова торгово-посередницька , науково-дослідницька, проектно- конструкторська діяльність, оптова і роздрібна торгівля;

- фінансово кредитна, облікова та інша діяльність пов'язана із залученням і використанням грошових коштів, випуском і обігом цінних паперів тощо;

- сприяння підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України;

- забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі;

- зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством України;

- інші види діяльності , які не заборонені чинним законодавством .

Майно підприємства складають основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі підприємства.

Статутний фонд підприємства формується за рахунок разової передачі засновником майна. Статутний фонд підприємства складає 519 тис. гривен.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

Фінансовий стан будь-якого підприємства виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів підприємства і їх джерел.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Для початку дамо оцінку фінансовому стану ПОСП «Зірка» за досліджуваний період, дані наведені в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1Оцінка фінансового стану ПОСП «Зірка», тис. грн

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення

Абсолютні 5-3

відносні, %

1

3

4

5

6

7

1. Загальна вартість активів (майна).

2495,00

2643,00

2867,00

372,00

114,91

2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів.

1040,00

1274,00

1175,00

135,00

112,98

3. Вартість оборотних (мобільних) активів.

1455,00

1369,00

1692,00

237,00

116,29

4. Дебіторська заборгованість.

152,00

128,00

258,00

106,00

169,74

5. Власний капітал.

2206,00

2370,00

2640,00

434,00

119,67

6. Залучений капітал.

578,00

273,00

127,00

-451,00

21,97

7. Фондоозброєність:

- (за оплатою праці)

1,45

2,53

1,75

0,30

120,78

- середньооблікового працівника

8,27

13,40

12,16

3,89

147,08

8. Вартість основних засобів:

- первісна

1224,00

1672,00

1672,00

448,00

136,60

- залишкова

554,00

737,00

669,00

115,00

120,76

9. Коефіцієнт зносу основних засобів.

0,55

0,56

0,60

0,05

109,07

10.Матеріаломісткість господарської діяльності.

0,64

0,67

0,64

0,00

99,66

11. Трудомісткість господарської діяльності.

0,46

0,45

0,46

0,00

100,37

12. Фондомісткість господарської діяльності.

0,04

0,04

0,04

0,00

110,50

13. Матеріаловіддача.

1,57

1,49

1,57

0,00

99,86

14. Коефіцієнт співвідношення:

- необоротних і оборотних активів.

0,71

0,93

0,69

х

х

- оборотних і необоротних активів.

1,39

1,07

1,44

х

х

15. Середньооблікова чисельність працівників.

86,00

67,00

55,00

-31,00

63,95

З таблиці видно, що вартість необоротних та оборотних активів ПОСП «Зірка» зросла, відповідно зросла загальна вартість майна підприємства на 372,00 тис. грн. у 2010 році в порівнянні з 2008 роком.

Збільшилась дебіторська заборгованість підприємства на 106,00 тис. грн., що є негативним показником для підприємства.

Збільшення на 434,00 тис. грн. власного капіталу у 2010 році в порівнянні з 2008 роком, та зменшення у відповідний період залученого капіталу на 451,00 тис. грн. є позитивним для підприємства.

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва і дає змогу оцінити стан основних засобів. По досліджуваному підприємству спостерігаємо незначне збільшення даного коефіцієнта на 0,05 у 2010 році в порівнянні з 2008 роком, що є допустимим значенням і говорить про те що стан основних засобів незначно погіршився.

На базовому підприємстві у 2008 році показник матеріаловіддачі склав 1,57, в 2009 році - 1,49, а у 2010 році - 1,57 що показує стабільність у ефективності використання матеріалів у 2010 році і випуск продукції з кожної гривні матеріальних ресурсів залишається таким же.

Крім матеріаловіддачі узагальнюючим показником використання матеріальних ресурсів виступає матеріаломісткість. На ПОСП «Зірка» за даними 2008 року вона склала 0,64, в 2009 році - 0,67, а в 2010 році - 0,64, що показує скільки матеріальних ресурсі припадає на 1 гривню випущеної продукції. Необхідно зазначити, що якщо цей показник буде перевищувати 1, то у виробничому процесі має місце явище перевитрат матеріальних ресурсів.

Отже, фінансовий стан ПОСП «Зірка» за досліджуваний період є задовільним, спостерігаємо поступове підвищення відповідних показників, що характеризує стабільність підприємства з точки зору його прибутковості.

Наступним етапом аналізу є визначення платоспроможності на основі показників ліквідності (табл. 2.1.2.), що є важливим показником фінансової стійкості. Ліквідність - це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Таблиця 2.1.2 Оцінка ліквідності ПОСП «Зірка»

Показники

Норматив

2 008 р.

2 009 р.

2 010 р.

Відхилення 2010 до 2008 рр., +/-

1

2

4

5

6

7

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>1

17,84

29,10

21,06

3,22

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

>0,5

2,66

3,60

2,28

-0,38

3. Коефіцієнт незалежності (забезпеченої) ліквідності.

>0,5

3,39

9,84

6,98

3,59

4.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

>0,2

0,28

0,56

0,31

0,03

5.Частка оборотних активів в загальній сумі активів.

за планом

0,49

0,58

0,52

0,03

6.Частка виробничих запасів в оборотних активах.

>0,5

0,74

0,20

0,62

-0,12

З таблиці можемо дати такий аналіз показникам ліквідності ПОСП «Зірка» : коефіцієнт покриття за всі досліджувані роки відповідає нормативу, це означає, що на кожну 1 гривню поточних зобов'язань (боргів) підприємство має у 2008 році - 17,84 грн. поточних активів., у 2009 році цей коефіцієнт значно зріс і склав - 29,10 грн. поточних активів та у 2010 році -21,06 грн. поточних активів, що на 3,22 грн. менше від 2008 року,але є достатньо високим коефіцієнтом, що є позитивним для показником для даного підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності по всіх роках більше нормативного значення - 0,5, це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має у 2008 році - 2,66 грн., у 2009 році -3,60 грн. та у 2010 році -2,28грн. ліквідних активів. Хоча спостерігаємо зменшення даного коефіцієнта у 2010 році в порівнянні з попередніми, все одно це є достатньо високим показником за мірками більшості галузей.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. На досліджуваному підприємстві цей коефіцієнт по всім рокам відповідає нормативному значенні, це є позитивним показником для підприємства.

З наведених даних можна зробити висновок, що досліджуване підприємство є платоспроможним і в змозі покрити свої зобов'язання в довгостроковому періоді.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність та надійність підприємства , дані наведені в таблиці 2.1.3.

Таблиця 2.1.3 Оцінка ділової активності ПОСП «Зірка»

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення

абсолютні 5-3

Відносні %

1

3

4

5

6

7

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

1091,00

1110,00

1013,00

-78,00

93,00

2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

1025,00

1018,00

842,00

-183,00

82,00

3. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), тис. грн.

1503,00

1629,00

1633,00

130,00

109,00

4. Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

115,00

62,00

- прибуток

- збиток

4,00

111,00

197,00

5. Чистий фінансовий результат: , тис. грн.

- прибуток

251,00

297,00

43,00

-208,00

17,00

- збиток

-

-

-

6. Продуктивність праці (по оплаті праці).

2,92

2,66

2,89

х

х

7. Фонд оплати праці, тис. грн.

- річний

351,00

382,00

291,00

-60,00

83,00

- місячний

29,25

31,83

24,25

-5,00

83,00

8. Фондовіддача.

1,49

1,84

1,14

х

х

9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів.

0,84

0,69

0,62

х

х

10. Тривалість обороту оборотних активів.

434,52

528,98

588,71

154,19

35,00

11. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

0,51

0,46

0,36

х

х

12. Тривалість обороту власного капіталу.

715,68

793,48

1013,89

298,21

142,00

Проаналізувавши таблицю можемо зробити такий висновок . Показник оборотності активів показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Ріст даного показника говорить про підвищення ефективності їхнього використання. В даному випадку коефіцієнт оборотності оборотних активів поступово зменшився і у 2010 році становив 0,62,що на 0,22 менше від показника у 2008 році - це означає про зниження ефективності використання активів підприємства.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства. По даному підприємству спостерігаємо зниження даного показника на 0,15 у 2010 році в порівнянні з 2008 роком, це говорить про зниження ефективності використання власного капіталу підприємства.

Отже, проаналізувавши фінансову звітність ПОСП «Зірка» за 2008-2010 рр., можна сказати, що підприємство є стабільним з точки зору прибутковості, але спостерігається незначне коливання в сторону зменшення коефіцієнтів оборотності активів та власного капіталу.

2.2 Аналіз формування і використання фінансових результатів діяльності ПОСП «Зірка»

Прибуток ПОСП «Зірка» формується внаслідок здійснення звичайної діяльності , яка в свою чергу поділяється на операційну діяльність , фінансову діяльність , іншу звичайну діяльність. Прибуток від основної діяльності формується від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Ураховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або стабілізувати її на певному рівні.

На величину прибутку впливають як зовнішні фактори, так і фактори внутрішнього характеру. До зовнішніх факторів належать: стан товарної та ринкової кон'юнктури, коливання попиту та пропозиції, зміна еластичності попиту, рух цін на ринку, рівень конкуренції на продукцію, рівень державного регулювання економіки.

До факторів внутрішнього характеру належать: рівень витрат виробництва, обсяг реалізації продукції, доля ринку певного підприємства, якість товарів, конкурентоспроможність товарів, стратегія та політика ціноутворення на підприємстві, технічний та організаційний рівень виробництва.

Розглянемо динаміку розвитку підприємства за допомогою основних економічних показників, поданих у таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1 Фінансові результати ПОСП «Зірка» , тис. грн

Показники

2 008р.

2 009р.

2 010р.

Відхилення 2010р./2008р.

+/-

%

Виручка від реалізації

1091,00

1110,00

1013,00

-78,00

92,85

ПДВ

66,00

92,00

171,00

105,00

159,09

Чистий дохід від реалізації

1025,00

1018,00

842,00

-183,00

82,15

Собівартість реалізованої продукції

910,00

956,00

846,00

-64,00

92,97

Валовий прибуток (збиток)

115,00

62,00

-4,00

-119,00

-

Інші операційні доходи

389,00

544,00

196,00

-193,00

50,39

Адмін.витрати

170,00

293,00

138,00

-32,00

81,18

Фінансові результати від звичайної діяльності

285,00

297,00

43,00

-242,00

15,09

Чистий прибуток

251,00

297,00

43,00

-208,00

17,13

З даних таблиці видно, що ПОСП «Зірка» постійно нарощує обсяги реалізованої продукції, але в 2010 р. виручка від реалізації продукції знизилася до 1013 тис. грн., це 78тис.грн. менше ніж дохід від реалізації у 2008 р.

Чистий дохід від реалізації продукції поступово зменшився порівняно з 2008 р., у 2010р. зменшився на 183 тис. грн. або на 82,14%. Важливу роль у формуванні чистого доходу відіграє частка ПДВ у грошовій виручці, як видно з таблиці ПДВ у 2010 р. становить 171 тис. грн., це на 105 тис. грн. більше ніж у 2008 р. що є негативним для підприємства.

Собівартість реалізованої продукції значно не зменшилась . У 2010 році вона склала 846 тис. грн., що на 64 тис. грн. менше від показника 2008 року. Зроблені розрахунки показують, що відбувається тенденція зниження частки собівартості в реалізованій продукції.

Прибуток, розрахований від реалізації продукції у вигляді різниці між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції називається валовим, на досліджуваному підприємстві він зменшився на 119 тис. грн. у 2010 р. порівняно з 2008 р. У 2010 році спостерігаємо валовий збиток у розмірі 4 тис. грн.

Внаслідок недостатньо ефективної фінансової діяльності на ПОСП «Зірка» значно знизились інші операційні доходи ,що у 2008 році складали 389 тис. грн., а вже у 2010 році - 196 тис. грн.

За рахунок чистого прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти яких спрямовували на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Використання чистого прибутку на виплату дивідендів здійснювалося безпосередньо. Бачимо, що чистий прибуток ПОСП «Зірка» у 2010 році різко зменшився на 208 тис. грн. в порівнянні з 2008 роком і склав лише 43 тис. грн.

Отже внаслідок впливу таких факторів, як ПДВ, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, податок на прибуток, ПОСП «Зірка» при досить високій виручці від реалізації отримало досить низький чистий прибуток.

Для більш наочного зображення динаміки зростання основних фінансових показників діяльності ПОСП «Зірка» побудовано діаграму (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка основних показників ПОСП «Зірка», тис. грн

З рисунку видно, що підприємство нарощувало доходи від реалізації товарів до 2008року, але у 2009 році спостерігається тенденція до зменшення прибутку, це пов'язано з кризою. Тому керівництву необхідно звернути увагу на перегляд політики здійснення господарської діяльності та зміну пріоритетів розвитку

Проаналізувавши фінансову звітність підприємства за останні 3 роки, можна сказати, ПОСП «Зірка» є прибутковим, має збалансовані активи та пасиви, але динаміка розвитку підприємства незначна, тобто воно є досить стабільним в функціональному аспекті. У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб'єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності.

Дані таблиці свідчать, що у 2008 році найбільший прибуток підприємство отримало від реалізації молока - 115,00 тис. грн. та вівса - 15,00 тис. грн.. У 2009 році найбільший прибуток принесла реалізація ВРХ - 103,00 тис. грн. та озимої пшениці -16,00 тис. грн. У 2010 році спостерігаємо зниження прибутку від реалізації у порівнянні з попередніми роками, найбільший прибуток підприємству принесла реалізації ВРХ - 16,00 тис. грн.

В загальному у 2010 році в порівнянні з 2008роком прибуток від реалізації зменшився, зокрема від реалізації жита на 3,00 тис. грн. , вівса - 13,00 тис. грн., молока - 145,00 тис. грн., хоча є і позитивні зміни , від реалізації пшениці ПОСП «Зірка» отримало на 4 тис. грн. прибутку більше, а також від реалізації ВРХ на 25,00 тис. грн. більше у 2010році в порівнянні з 2008 роком.

2.3 Оцінка рентабельності ПОСП «Зірка»

Рентабельність -- це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечують суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Основні завдання аналізу (оцінки) рентабельності:

- оцінити ефективність діяльності підприємства на поточний момент;

- виявити зміни рентабельності протягом певного періоду;

- визначити чинники, які вплинули на зміну рентабельності;

- визначити резерви зростання рентабельності.

Рентабельність оцінюють з різною метою залежно від потреби (зовнішньої чи внутрішньої). Найчастіше оцінюють рентабельність підприємств потенційні інвестори з метою доцільності інвестування коштів. Для державних підприємств така оцінка може здійснюватися на державному рівні з метою виявлення можливостей підвищення рентабельності за наявності негативних тенденцій у державному секторі.

Даними для проведення аналізу рентабельності підприємства є Звіт про фінансові результати, зокрема такі його статті:

- виручка від реалізації;

- собівартість реалізованої продукції;

- витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати;

- прибуток від операційної діяльності;

- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

- прибуток від звичайної діяльності ;

- чистий прибуток

Дані для розрахунку показників рентабельності наведені в таблиці 2.3.1


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.