Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Методичні підходи щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його рентабельності. Заходи щодо підвищення ефективності господарського функціонування компанії, зростання її прибутку. Методи фінансування реальних інвестицій.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 20.03.2011
Размер файла 63,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство науки і освіти україни

Харківський національний економічний університет

Кафедра фінінсів

Курсова робота

з навчальної дисципліни "Фінанси"

"Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Керівники роботи:

доктор економічних наук, професор

О.В. Ареф'єва

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Т.Б. Кузенко

Харків, ХНЕУ, 2009

Зміст

Вступ

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки

Вступ

За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки. Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага. Майбутнім спеціалістам-фінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи.

Фінанси підприємств є важливою ланкою будь-якої фінансової системи, оскільки вони обслуговують матеріальне виробництво, де формується переважна частина фінансових ресурсів держави. З розвитком ринкової економіки України ускладнюються фінансові відносини на підприємствах, що пов'язані з формуванням, розподілом та використанням децентралізованих грошових доходів та фондів.

В умовах посилення глобалізаційних процесів, загострення конкуренції, економічної нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами гостро постають проблеми забезпечення високої рентабельності своєї фінансово-господарської діяльності, отримання максимально можливого прибутку, його ефективного розподілу та використання для задоволення інтересів власників та розвитку виробництва.

В умовах ринкової економіки ефективність управління фінансами підприємств залежить від кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, всебічними знаннями і високим рівнем професіоналізму у сфері формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Мета даної курсової роботи - закріплення теоретичних знань, визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства та їх подальший аналіз задля прийняття ефективних управлінських рішень у рамках формування вмінь, навичок та компетентного підходу до вирішення практичних ситуацій.

Предметом курсової роботи є проблеми підвищення ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства ВАТ " Домашній текстиль".

Основні завдання виконання курсової роботи:

- практично застосувати методичні підходи, щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінити його рентабельність;

- розробити заходи щодо підвищення ефективності фінансово - господарської діяльності підприємства, зокрема, зростання прибутку підприємства, обґрунтувати найбільш ефективний варіант фінансування реальних інвестицій.

- показати вміння читання фінансової звітності.

Фінанси підприємств значною мірою визначають фінансове становище всієї країни, оскільки вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід.

фінансовий рентабельність прибуток інвестиція

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Перед початком розв'язання завдання курсової роботи знайдемо корегуючий коефіцієнт, який буде використано для отримання індивідуальних даних за формулою:

К=П*0,01+1, (1.1)

де П- порядковий номер в списку.

Таким чином:

К=10*0,01+1=1,1.

Тепер почнемо розв'язання курсової роботи.

Визначимо річний випуск ковдр і подушок у натуральному виразі за формулою:

Viд*ПTi*ki (1.2)

Vi - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Фд - дійсний фонд робочого часу швачки відповідного виду виробу;

ПTi - продуктивність праці 1 швачки відповідного виду виробу;

ki - чисельність швачок для виготовлення відповідного виду виробу.

i - відповідний вид виробу.

Фонд робочого часу швачки розраховується шляхом множення кількості місяців, необхідних для виготовлення відповідного виду виробу, на кількість робочих днів в місяці:

Фд =12*23=276 (робочих днів на рік)

У виробництві ковдр зайнято 10 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 3 ковдри.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vk =276*3*10=8280 (шт.)

У виробництві подушок зайнято 8 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 5 подушок.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vп =276*5*8=11040 (шт.)

Розрахуємо дохід від реалізації ковдр і подушок у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід.

Дохід від реалізації продукції знайдемо шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:

Д = V *Ц (1.3)

V - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Ц - відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

Дохід від реалізації продукції складає:

Дк=8280*276=2285280 (грн.)

Дп=11040*85=938400 (грн.)

Розрахуємо податок на додану вартість за формулою:

ПДВii/6 (1.4)

ПДВк=2285280/6=380880 (грн.)

ПДВп=938400,6=156400 (грн.)

Чистий дохід визначимо як різницю доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою:

ЧДi= Дi-ПДВi (1.5)

ЧДк=2285280-380880=1904400 (грн.)

ЧДп=938400-156400=782000 (грн.)

Результати розрахунків наведені у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Доходи від реалізації продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Ковдри

Подушки

Усього

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (Д)

2285280

938400

3223680

2. Сума податку на додану вартість, грн (ПДВ)

280880

156400

537280

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (ЧД)

1904400

782000

2686400

Визначимо величину прямих матеріальних витрат на виробництво однієї ковдри та однієї подушки.

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розрахуємо за формулою:

Мі = mi * V (1.6)

Мі - річні витрати матеріалів на виробництво і-того виду продукції, грн, і = 1,2;

mі - величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн/шт.

Мк=96,16*8280=796204,8 (грн.)

Мп=22,5*11040=248400 (грн.)

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства склали:

М=796204,8+248400=1044604,8 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.2 та 1.3.

Таблиця 1.2 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї ковдри

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

1. Тканина, м

4,14

16,5

68,31

2. Наповнювач, лист

1

11

11

3. Нитки, котушка

1

1,65

1,65

4. Окантовочна стрічка, м

6,92

2,2

15,2

Усього

96,16

Таблиця 1.3 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї подушки

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

1. Тканина, м

0,74

16,5

12,21

2. Наповнювач, лист

0,3

11

3,3

3. Нитки, котушка

0,5

1,65

0,825

4. Окантовочна стрічка, м

2,82

2,2

6,2

Усього

22,5

Визначимо витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві ковдр та подушок. Витрати на оплату праці розраховується шляхом множення кількості працівників, зайнятих у виробництві ковдр (подушок), на оклад певного працівника.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.4 та 1.5.

Таблиця 1.4 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві ковдр

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

10

2607

26070

312840

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата

30690

368280

Додаткова зарплата

3069,0

36828,0

Сума основної та додаткової зарплати

33752

405024

Нарахування на зарплату

12657

151884

Загальний обсяг витрат на оплату праці

46409

556908

Таблиця 1.5 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві подушок

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

8

2607

20852

250272

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата

25472

305664

Додаткова зарплата

2547,2

30566,4

Сума основної та додаткової зарплати

28019,2

336230,4

Нарахування на зарплату

10507,2

126086,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці

38526,4

462316,8

Визначимо величину річних загальновиробничих витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Прасувальник

2

1980

3960

47520

Прибиральниця

1

803

803

9636

Основна зарплата

4763

57156

Додаткова зарплата

476,3

5715,6

Сума основної і додаткової зарплати

5239,3

62871,6

Нарахування на зарплату

1964,7

23576,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці

7204

86448

Знос малоцінних і швиднозношувальних предметів

Визначимо річну величину зносу малоцінних і швидкозношувальних предметів та інвентарю, яка визначається за формулою:

Зііі (1.7)

Зі - річна величина зносу і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн..;

кі - кількість і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, шт.;

Ці - ціна і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.7.

Таблиця 1.7 Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Кількість

Ціна, грн./шт.

Загальна вартість, грн.

1. Ножиці для швачок

18

7,7

138,6

2. Ножиці закрійника

4

66,0

264,0

3. Голки, упаковка

200

5,5

1100,0

4. Праска

2

132,0

264,0

5. Інший виробничий інвентар

-

440,0

-

Усього

1766,6

Для визначення загальної суми зносу виберемо метод списання витрат на знос МШП виходячи з терміну їхньої служби:

1) списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби - 1 рік);

2) списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби близько 2 років);

3) рівномірний метод списання.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.8.

Таблиця 1.8 Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Термін служби, років

Метод списання витрат

Загальна вартість зносу на рік, грн.

1. Ножиці для швачок

5

3

138,6/5=27,72

2. Ножиці закрійника

2

2

264,0/2=132,0

3. Голки, упаковка

1

1

1100

4. Праска

4

3

264,0/4=66,0

5. Інший виробничий інвентар

2

-

-

Усього

225,72

Визначимо річні витрати на електроенергію (в кВт) за формулою:

Еі=(Час роботи-Простій)*Споживання електроенергіі*кі (1.8)

і - вид МШП та інвентарю;

кі - кількість певного виду МШП та інвентарю.

Е1=(2160-100)*0,5*18=18540 (кВт)

Е2=(2160-100)*0,4*2=1648 (кВт)

Е3=(1890-150)*0,15*1=261 (кВт)

Е4=(1620-50)*1*2=3140 (кВт)

Річні витрати на електроенергію (в грн.) визначаються за наступною формулою:

Е=Еі*0,2436 грн. (1.9)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.9.

Таблиця 1.9 Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид Обладнання

Час роботи, год./рік

Простій, год./рік

Споживання енергії, кВт/год.

Кількість

обладнання, шт

Витрати

кВт

грн

1. Швацька ма-шина

2160

100

0,5

18

18540

4516,34

2. Оверлок

2160

100

0,4

2

1648

401,45

3, Комп'ютер

1890

150

0,15

1

261

63,58

4. Праска

1620

50

1

2

3140

764,90

Усього за рік

5746,27

Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції складають 5932,85 грн.

Сума витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати дорівнюють 67728,6 грн.

Річні загальновиробничі витрати (ЗВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ЗВ = 86448,0+225,72+5746,27+5932,85+67728,6=166081,44 (грн.)

Визначимо виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції. Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основна, додаткова заробітна плата, ві-драхування на соціальні заходи виробничих працівників вносимо у табл. 10 за прямою належністю до відповідних видів продукції.

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Базу розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції візьмемо пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Оскільки заробітна плата не залежить від величини виробленої продукції (погодинна оплата), а зміни суми прямих витрат на матеріали більшою мірою визначаються кількістю використаної сировини та матеріалів, то доцільно розподілити загальновиробничі витрати пропорційно величині прямих матеріальних витрат.

Результати розрахунків навести у табл. 1.10.

Таблиця 1.10 Розрахунок виробничої собівартості продукції підприємства

Стаття витрат

Ковдри

Подушки

Усього, грн.

Сума, грн.

Питома вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

1.Прямі витрати на матеріали

796204,8

76,2

248400,0

23,8

1044604,8

2.Основна зарплата

368280,0

54,6

305664,0

45,4

673944,0

3. Додаткова зарплата

36828,0

54,6

30566,4

45,4

67394,4

4.Відрахування на соціальні заходи

151884,0

54,5

126886,4

45,5

278770,4

5. Загальновиробничі витрати

126554,06

76,2

39527,38

23,8

166081,44

Усього

1479750,86

66,3

751044,18

33,7

2230495,04

Виходячи з даної таблиці, можна зробити висновок, що виробнича собівартість подушок є меншою, ніж виробнича собівартість ковдр майже у 2 рази. Найбільше на таке відхилення вплинула різниця в прямих витратах на матеріали, бо за іншими статтями витрат, такими як заробітня плата (основна та додаткова) та відрахування на соціальні заходи,різниця між питомою вагою є не дуже суттєвою. Визначимо суму річних адміністративних витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера (табл. 1.11).

Таблиця 1.11 Витрати на оплату праці директора та бухгалтера

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Бухгалтер

1

2816

2816,0

33792,0

Директор

1

3124

3124,0

37448,0

Основна зарплата

5940,0

71280,0

Додаткова зарплата

594,0

7128,0

Сума основної і додаткової зарплати

6534,0

78408,0

Нарахування на зарплату

2450,25

29403,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці

8984,25

107811,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону дорівнюють 8917 грн.

Річні адміністративні витрати (АВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

АВ = 107811,0+8917,0=116728,0 (грн.)

Визначимо річні витрати на збут:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом (табл. 1.12).

Таблиця 1.12 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн

Річні витрати на оплату праці, грн.

Менеджер зі збуту

1

2640,0

2640,0

31680,0

Основна зарплата

2640,0

31680,0

Додаткова зарплата

264,0

3168,0

Сума основної і додаткової зарплати

2904,0

34848,0

Нарахування на зарплату

1089,0

13068,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці

3993,0

47916,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, ви-користовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу склали 6553,4 грн.

Річні витрати на збут (ВЗ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ВЗ = 47916,0+6553,4=54469,4 (грн.)

Визначимо валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:

ВП = ЧД - Срп (1.10)

ВП - валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, грн.;

Срп - виробнича собівартість реалізованої продукції, грн.

Валовий прибуток від реалізації продукції дорівнює

ВП = 2686400,0-2230495,04=455904,96 (грн.)

Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначимо фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток ) підприємства до оподаткування.

Як відомо, підприємство здійснило наступні господарські операції:

1) реалізувало два види тканини, які не використовувались у ви-робництві.

Розрахуємо:

- дохід від продажу тканини 1-го и 2-го виду:

Д=11,95*206+10,16*110 = 2461,7+1117,6=3579,3 (грн.)

ЧД=(3579,3*5)/6=2982,75 (грн.)

- собівартість тканини:

С/с=13,40*206+12,06*110 = 2760,4+1326,6=4087,0 (грн.)

- витрати на реалізацію тканини:

В=3579,3*15%=536,9 (грн.)

2) отримано штрафів від других підприємств за порушення розра-хунково-платіжної дисципліни - 3763,54 грн.;

3) списана безнадійна дебіторська заборгованість - 20680,66 грн.;

4) отримані дивіденди за акціями інших підприємств і відсотки по державних облігаціях, що належить ВАТ "Домашній текстиль", - 3630 грн.;

5) реалізовано комп'ютер за 1500 грн.

ЧД=(1500*5)/6=1250 (грн.)

С/с = 1045 грн.

В=1500*20%=300 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.13.

Таблиця 1.13 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення

Валовий прибуток (збиток)

455904,96

Інші операційні доходи

3763,54

+

Адміністративні витрати

116728,0

-

Витрати на збут

54469,4

-

Інші операційні витрати

20680,66

-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

267790,44

=

Дохід від участі в капіталі

+

Інші фінансові доходи

3630,0

+

Інші доходи

2982,75+1250=4232,75

+

Фінансові витрати

-

Збитки від участі в капіталі

-

Інші витрати

4087,0+536,9+1045+300=5968,9

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

269684,29

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

66513,57

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

203170,72

=

Надзвичайні доходи

+

Надзвичайні витрати

-

Податок з надзвичайного прибутку

-

Чистий прибуток

203170,72

=

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування дорівнює: 267790,44+3630,0+4232,75-5968,9=269684,29 (грн.).

Величина оподатковуваного прибутку не включає величину отриманих підприємством дивідендів та відсотків по цінних паперам, тому складає: 269684,29-3630,0=266054,29 (грн.).

Податок на прибуток буде дорівнювати:

266054,29*0,25=66513,57 (грн.).

Чистий прибуток розраховується як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток: 269684,29-66513,57=203170,72 (грн.).

Розрахуємо за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік.

Таблиця 1.14 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення

Валовий прибуток (збиток)

2772699,6-2772699,6/6-1936405,46=374177,54

Інші операційні доходи

+

Адміністративні витрати

98635,2

-

Витрати на збут

94538,69

-

Інші операційні витрати

-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

181003,65

=

Дохід від участі в капіталі

+

Інші фінансові доходи

2750,0

+

Інші доходи

+

Фінансові витрати

-

Збитки від участі в капіталі

-

Інші витрати

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

178253,65

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

44563,4

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

133690,25

=

Надзвичайні доходи

+

Надзвичайні витрати

-

Податок з надзвичайного прибутку

-

Чистий прибуток

133690,25

=

Фінансові результати від операційної діяльності дорівнюють:

2772699,6-2772699,6/6-1936405,46-98635,2-94538,69=181003,65 (грн.)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування дорівнюють:

181003,65-2750=178253,65 (грн.)

Податок на прибуток від звичайної діяльності складає:

178253,65*0,25=44563,4 (грн.)

Чистий прибуток: 178253,65-44563,4=133690,25 (грн.)

Отримані показники за звітний та попередній роки відображені у 1 розділі форми № 2 "Звіт про фінансові результати" (дод. А).

Розподілимо отриманий у звітному році чистий прибуток підприємства, враховуючи умови, викладені у вихідних даних.

Згідно з задекларованою політикою, чистий прибуток підприємства буде розподілений так:

1) виплата дивідендів: 203170,72*0,3=60951,2;

2) поповнення резервного капіталу: 203170,72*0,05=10158,55;

3) нерозподілений прибуток: 203170,72*0,65=132060,97.

Заповнимо агрегований пасив балансу ВАТ "Домашній текстиль" на кінець звітного періоду, використовуючи дані на початок періоду, що наведені у вихідних даних, та результати проведених розрахунків. Результати розрахунків представимо у формі табл. 1.15.

Таблиця 1.15 Агрегований пасив балансу ВАТ "Домашній текстиль", тис. грн.

Стаття пасиву

На початок року

На кінець року

1.Статутний капітал

835,0

835,0

2.Резервний капітал

209,0

209,0+10,16=219,16

3.Нерозподілений прибуток

94,9

94,9+132,06=226,96

Всього власного капіталу

1138,9

1281,12

4.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

73,21

91,26

5.Довгострокові зобов'язання

256,39

274,78

6.Поточні зобов'язання

586,0

705,16

Баланс

2054,5

2352,32

Як бачимо із пасиву балансу, величина статутного капіталу не змінилася, а резервний капітал та нерозподілений прибуток збільшилися. Це пов'язано із операціями, що були проведені в попередньому пункті.

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Проведемо аналіз динаміки зміни показників фінансових результатів підприємства за попередній та звітний роки за Формою № 2, використовуючи форму таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показників

Абсолютне значення показника, тис. грн

Питома вага статей у виручці, %

Зміни (відхилення)

попередній рік

звітний рік

попередній рік

звітний рік

в абс. знач., тис. грн

в структурі, %

темп приросту, %

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

2772,7

3223,68

100,00%

100,00%

450,98

-

16,3%

2. Податок на додану вартість

462,12

537,28

16,7%

16,7%

75,16

0%

16,3%

3. Інші вирахування з доходу

-

-

-

-

-

-

-

4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

2310,58

2686,4

83,3%

83,3%

375,82

0%

16,3%

5. Собівартість реалізованої продукції

1936,4

2230,5

69,8%

68,8%

294,1

-1,0%

15,2%

6. Валовий прибуток (збиток)

374,18

455,9

13,5%

14,5%

81,72

1,0%

21,8%

7. Інші операційні доходи

-

3,76

-

0,1%

3,76

0,1%

-

8. Адміністративні витрати

98,6

116,73

3,6%

3,7%

18,13

0,1%

18,4%

9. Витрати на збут

94,54

54,45

3,4%

3,2%

-40,09

-0,2%

-42,4%

10. Інші операційні витрати

-

20,68

-

0,7%

20,68

-

-

11. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

181,0

267,8

6,5%

7,1%

86,8

0,6%

48%

12. Інші фінансові доходи

2,75

3,63

0,1%

0,1%

0,88

0,0%

32%

13. Інші доходи

-

4,23

-

0,1%

4,23

-

-

14. Інші витрати

-

5,97

-

0,2%

5,97

-

-

15. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

178,25

269,69

6,6%

7,1%

88,44

0,5%

49,6%

16. Податок на прибуток

44,56

66,51

1,9%

1,4%

21,95

-0,5%

49,3%

17. Чистий прибуток (збиток)

133,69

203,17

5,0%

5,4%

69,48

0,4%

52%

У звітному році виручка від реалізації склала 3223,68 тис. грн., ПДВ - 537,28 тис. грн., чистий дохід від реалізації - 2686,4 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 2230,5 тис. грн. Виходячи с цього, валовий прибуток підприємства у звітному році становить 455,9 тис. грн., порівнано з попереднім - 374,18 тис. грн., приріст валового прибутку склав 21,8%.

Виходячи з показників операційного доходу у звітному році, який склав 3,76 тис.грн, адміністративних витрат - 116,73 тис. грн., витрат на збут - 54,45 тис. грн., інших операційних витрат - 20,68 тис. грн., фінансові результати від операційної діяльності у звітному році склали 267,8 тис. грн., що на 48,9% більше, ніж у попередньому році (181,1 тис. грн.).

Що стосовно інших фінансових доходів у звітному році, то вони склали 3,63 тис. грн., інші доходи - 4,23 тис. грн., інші витрати - 5,97 тис. грн., фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування у звітному році склали 269,69 тис. грн. Також відомо, що податок на прибуток склав 66,51 тис. грн. У звітньому році, виходячи з чого чистий прибуток у звітному році склав 203,17 тис. грн., що на 52% перевищує показник минулого року.

Аналізуючи всі ці дані, можна сказати, що діяльність підприємства у звітному році булла більш ефективною у порівнянні з минулим роком. Всі показники збільшилися у порівнянні з попереднім роком. Оскільки збільшився дохід від реалізації та собівартість продукції, то можна стверджувати, що збільшився обсяг виробництва при незмінних інших умовах, які впливають на зміну доходу та собівартості.

Найбільш вагомою є тенденція, що темп росту витратної частини значно меньше ніж дохідної, що і призвело до збільшення прибутку и свідчить про те, що підприємство використовувало свої ресурси більш ефективно ніж у минулому році.

Розрахуємо показники рентабельності за окремими видами продукції та за загальним обсягом продукції в цілому. Ефективність виробництва та збуту продукції оцінюють за допомогою показників рентабельності продаж та продукції.

Рентабельність продаж (коефіцієнт валової рентабельності реалізації) (КРвр) показує, скільки копійок валового прибутку припадає на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід (2.1)

Отже, розрахуємо рентабельність продаж продукції:

КРврк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРврп = 30955,82/782000,0=0,0396;

КРвр = 455904,96/2686400,0=0,1697.

Рентабельність виробництва продукції (коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат) КРвв показує, якою мірою співвідносяться між собою сума валового прибутку та величина собівартості реалізованої продукції, тобто характеризує рівень ефективності виробничих витрат підприємства. Для її визначення використовується формула:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції (2.2)

Тепер розрахуємо рентабельність виробництва продукції:

КРввк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРввп =30955,82/751044,18=0,0412;

КРвв = 455904,96/2230495,04=0,2044

Таблиця 2.2 Аналіз показників рентабельності продажів і виробництва продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показника

Звітній рік

ковдри

подушки

всього

1. Чистий дохід, грн.

1479750,86

782000,0

2686400,0

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.

1479750,86

751044,18

2230495,04

3. Валовий прибуток, грн.

424649,2

30955,82

455904,96

4. Рентабельність продажів продукції, %

28,7%

3,96%

16,97%

5. Рентабельність виробництва продукції, %

28,7%

4,12%

20,44%

Коефіцієнт валової рентабельності реалізації розраховується за формулою рентабельності продаж, але вже не за продукцією, а за роками:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід (2.3)

КРврзв = 455904,96/2686400,0=0,1697;

КРврпоп = 374177,54/2310580,0=0,1619.

Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат розраховується за формулою рентабельності виробництва продукції:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції (2.4)

КРввзв=455904,96/2230495,04=0,2044;

КРввпоп =374177,54/1936405,46=0,1932.

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації реалізації продукції (КРчр) характеризує, скільки копійок чистого прибутку отримано підприємством на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

КРчр =Чистий прибуток/Чистий дохід (2.5)

КРчрзв =203170,72/2686400,0 = 0,0756;

КРчрпоп =133690,25/2310580,0 = 0,0579.

Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації (КРор) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРор = Прибуток від операційної діяльності/Чистий дохід (2.6)

КРорзв = 267790,44/2686400,0 = 0,0997;

КРорпоп = 181003,65/2310580,0 = 0,0783.

Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації (КРрр) розраховується за формулою:

КРрр = Прибуток від реалізації продукції/ Чистий дохід (2.7)

КРорзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/ 2686400,0 =0,106;

КРорпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/2310580,0 =0,0783.

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (КРов) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРов = Прибуток від реалізації продукції/ Повна собівартість продукції (2.8)

КРовзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/( 2230495,04+116728,0+54469,4) = 0,1185;

КРовпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/( 1936405,46+98635,2-94538,69) = 0,085.

Таблиця 2.3 Аналіз показників рентабельності продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показника

Значення показника за роками, %

Відхилення, %

Звітний рік

Попередній рік

1. Коефіцієнт валової рентабельності реалізації

16,97%

16,19%

0,78%

2. Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат

20,44%

19,32%

1,12%

3. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації

7,56%

5,79%

1,77%

4. Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації

9,97%

7,83%

2,14%

5. Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації

10,7%

7,83%

2,87%

6. Коефіцієнт рентабельності операційних витрат

11,85%

8,5%

3,35%

Як бачимо з даних розрахунків, усі показники зросли. Валова рентабельність зросла на 0,78% в порівнянні з попереднім роком, інші показники також показують приріст до 3.35%.Це свідчить про ефективну роботу підприємства та розвиток його виробництва.

Розрахуємо рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу та рентабельність усіх активів підприємства. Формули для розрахунків наступні:

Ра = ЧП:А (2.9)

Рік = ЧП : Кї (2.10)

Рвк = ЧП:Кв (2.11)

Ра - рентабельність усіх активів підприємства, %;

Рік - рентабельність інвестованого капіталу, %;

Рвк - рентабельність власного капіталу, %;

ЧП - чистий прибуток підприємства, тис. грн;

А - середньорічна вартість активів підприємства, тис. грн;

Кі - середньорічна величина інвестиційного капіталу, тис. грн;

Кв - середньорічна величина власного капіталу, тис. грн.

Рентабельність власного капіталу, якщо середньорічна величина капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення капіталу на початок та на кінець звітного періоду:

Рвк = 203170,72/((1138900,0+1281120,0)/2)*100% =16,79%

Рентабельність інвестиційного капіталу, якщо інвестиційній капітал підприємства включає власний капітал та довгострокові позикові кошти:

Кі = ((1138900,0+1281120,0)+(256390+274780,0))/2 =2685605,0 (грн.)

Рік =203170,72 /2685605,0 *100% = 7,56%

Рентабельність усіх активів підприємства, якщо величина активів підприємства дорівнює величині його пасивів у балансі:

А = (2054500,0+2352320,0)/2=200310,0 (грн.)

Ра = (203170,72/200310,0)*100% = 10,14%

Результати розрахунків представити у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Показники рентабельності капіталу підприємства

Найменування показників

Значення показників, %

1. Рентабельність власного капіталу

16,79%

2. Рентабельність інвестиційного капіталу

7,56%

3. Рентабельність усіх активів

10,14%

Як показав аналіз показників рентабельності власного капіталу, підприємство з 1 гривні власного капіталу отримує 16,79 копійок чистого прибутку, що є досить непоганим показником і свідчить про досить низьку ефективність використання власних коштів.

Показник рентабельності інвестиційного капіталу свідчить про те, що підприємство з 1 гривні інвестованого капіталу отримує 7,56 копійок чистого прибутку. Зменшення показника рентабельності відбувається за рахунок зростання величини капіталу, але рентабельність зменшується на незначну величину і це свідчить про те, що залучені кошти складають меншу частку в капіталі в порівнянні з власним капіталом.

Рентабельність усіх активів показує, що на підприємстві 1 грн. активів приносить 10,14 копійки чистого прибутку і це свідчить про те, що підприємство в основному фінансується за рахунок активів підприємства.

Дані показники свідчать, що підприємство має у своєму розпоряджені певні кошти на фінансування власної діяльності, але в цілому їх недостатньо для нормальної діяльності, оскільки до фінансування додаються залучені кошти та активи. Залучені кошти та власний капітал на підприємстві використовуються не досить ефективно, про що свідчить низький показник рентабельності активів.

Оцінемо доцільність реалізації інвестиційного проекту, використовуючи форму табл. 2.5.

Оцінку доцільності інвестиційного проекту будемо проводити у такій послідовності:

1) Визначимо суму капітальних витрат (KB) та необхідну суму кредиту (Кр) на основі умов фінансування проекту.

КВ = 100 (тис. грн.)

Кр = 100*0,5 = 50 (тис. грн.)

2) Визначимо суми річних амортизаційних відрахувань (A) враховуючи особливості прямолінійного методу її нарахування та використовуючи формулу:

Аt=КВ/n (2.12)

n - термін реалізації проекту;

t - порядковий номер періоду.

Аt=100/4 = 25 (тис. грн.)

3) Визначимо накопичену амортизацію обладнання (УА), використовуючи формулу:

УАt = Аt + Аt-1 (2.13)

УА1 = 25 (тис. грн.)

УА2 = 25+25 = 50 (тис. грн.)

УА3 = 25+50 = 75 (тис. грн.)

УА4 = 25+75 = 100 (тис. грн.)

4) Визначимо залишкову вартість обладнання (КВзв,) за формулою:

КВзвt =КВ - УАt (2.14)

КВзв1 = 100-25 = 75 (тис. грн.)

КВзв2 = 100-50 = 50 (тис. грн.)

КВзв3 = 100-75 = 25 (тис. грн.)

КВзв4 = 100-100 = 0 (тис. грн.)

5) Визначимо індекс інфляції за роками (і) за формулою:

Іt=(1+і)t (2.15)

і - рівень інфляції.

І1 = (1+0,1)1 = 1,1

І2 = (1+0,1)2 = 1,21

І3 = (1+0,1)3 = 1,33

І4 = (1+0,1)4 = 1,46

6) Визначимо обсяги виробництва та реалізації (О), скорегувавши їх на прогнозні індекси інфляції.

О1 = 88*1,1 = 96,8 (тис. грн.)

О2 = 220*1,21 = 266,2 (тис. грн.)

О3 = 385*1,33 = 512,05 (тис. грн.)

О4 = 440*1,46 = 642,4 (тис. грн.)

7) Визначимо річні постійні та змінні витрати (Впост та Взм) та сукупні витрати підприємства (В) на основі умов фінансування проекту.

Впостt = 15 (тис. грн.) - щорічно (2.16)

Взм1 = 96,8*0,1 = 9,68 (тис. грн.)

Взм2 = 266,2*0,1 = 26,62 (тис. грн.)

Взм3 = 512,05*0,1 = 51,2 (тис. грн.)

Взм4 = 642,4*0,1 = 64,24 (тис. грн.)

Вt = Впостt+Взмt (2.17)

В1 = 15+9,68 = 24,68 (тис. грн.)

В2 = 15+26,62 = 41,62 (тис. грн.)

В3 = 15+51,2 = 66,2 (тис. грн.)

В4 = 15+64,24= 79,24 (тис. грн.)

8) Визначимо річні суми поповнення елементів оборотного капіталу (ОКt) та їх прирости за роками (?ОК) на основі умов фінансування проекту.

ОКt = ЧД*і (2.18)

ЧДt = Оt*5/6 (2.19)

ЧД1 = 96,8*5/6 = 80,67 (тис. грн.)

ЧД2 = 266,2*5/6 = 221,8 (тис. грн.)

ЧД3 = 512,05*5/6 = 426,7 (тис. грн.)

ЧД4 = 642,4*5/6 = 535,3 (тис. грн.)

ОК1 = 80,67*0,1 =8,067 (тис. грн.)

ОК2 = 221,8*0,1 =22,18 (тис. грн.)

ОК3 = 426,7*0,1 =42,67 (тис. грн.)

ОК4 = 535,3*0,1 = 53,53 (тис. грн.)

ДОК2 =22,18-8,067 = 14,11 (тис. грн.)

ДОК3 = 42,67-22,18 = 20,49 (тис. грн.)

ДОК4 = 53,53-42,67 = 10,86 (тис. грн.)

9) Визначимо річні суми погашення кредиту (Пкр).

Щорічна сума погашення основного боргу на початок 1, 2 і 3 періодів буде складати 12,5 тис. грн.., так як погашення кредиту проводиться за схемою "Основний борг рівними частинами", а на початок 4-го - 30 тис. грн., оскільки ця сума включає всі нараховані відсотки.

Графік погашення кредиту зобразимо у вигляді Таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Графік погашення кредиту (схема "Загальний борг рівними частинами")

Період

Сума боргу на початок періоду, тис. грн.

Сума нарахованих за період відсотків, тис. грн

Сума погашення основного боргу за період, тис. грн

Сума погашення загального боргу, тис. грн (Пкр)

1

50

7

10,2

17,2

2

39,8

5,6

11,6

17,2

3

28,2

4

13,2

17,2

4

15,0

2,2

15,0

17,2

Усього

-

18,8

50

68,8

10) Визначимо прибуток до оподаткування (Пр) за формулою:

Прt = ЧДttt-Пкрt (2.20)

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,2 = 13,79 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,2 = 137,98 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,2 = 318,3 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,2 = 413,86 (тис. грн.)

11) Визначимо податок на прибуток (П), який складає 25% від прибутку до оподаткування та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,79*0,25 = 3,45 (тис. грн.)

П2 = 137,98*0,25 = 34,5 (тис. грн.)

П3 = 318,3*0,25 = 79,58 (тис. грн.)

П4 = 413,86*0,25 = 103,47 (тис. грн.)

ЧПрt = Прtt (2.21)

ЧПр1 = 13,79-3,45 = 10,34 (тис. грн.)

ЧПр2 = 137,98-34,5 = 103,48 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,3-79,58 = 238,72 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,86-103,47 = 310,39 (тис. грн.)

12) Визначимо чистий дохід (ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту за формулою:

ЧДПt = ЧПрtt-?ОКt (2.22)

ЧДП1 = 10,34+25-8,067 = 27,27 (тис. грн.)

ЧДП2 = 103,48 +25-14,11 = 114,37 (тис. грн.)

ЧДП3 = 238,72 +25-20,49 = 243,23 (тис. грн.)

ЧДП4 = 310,39 +25-10,86 = 324,53 (тис. грн.)

13) Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками шляхом дисконтування чистого доходу (ЧД), при цьому коефіцієнт дисконтування визначимо з урахуванням відсоткової ставки за кредит та прогнозного рівня інфляції, використовуючи формули:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.23)

d = (1+r)(1+i)-1 (2.24)

r - процента ставка за користування кредитом;

і - рівень інфляції.

d = (1+0,14)(1+0,1)-1 = 0,254

ЧПДП1 = 27,27/(1+0,254)1 = 21,75 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 114,37/(1+0,254)2 = 72,73 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 243,23/(1+0,254)3 = 123,35 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 324,53/(1+0,254)4 = 131,24 (тис. грн.)

14) Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR) за формулами:

NPV = УЧПДПt - KB (2.25)

PI = УЧПДПt / KB (2.26)

РР = КВ/(УЧПДПt/n) (2.27)

IRR = d1+[f(NVPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2)) ] *(d2-d1) (2.28)

d1 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

d2 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2) < 0 та (f(d2) > 0).

NPV = 21,75+72,73+123,35+131,24-100 = 249,07 (тис. грн.)

PI = 349,07/100 = 3,49

РР = 100/(349,07/4) = 1,15 (лет)

IRR= 0,254+(249,07/(249,07-50))*(0,9-0,254) = 1,06

Таблиця 2.6 Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

Показник

Умовні позначення

Капітальні вкладення та сума кредиту, тис. грн

Рух грошових коштів при реалізації інвестиційного проекту за роками (t), тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Капітальні вкладення (інвестиційні кошти)

KB

100

-

-

-

-

Сума кредиту

Кр

50

-

-

-

-

Амортизація обладнання

Аt

-

25

25

25

25

Накопичена амортизація обладнання

УAt

-

25

50

75

100

Залишкова вартість обладнання

КВзвt

-

75

50

25

0

Рівень інфляції'

Іt

-

1,1

1,21

1,33

1,46

Обсяг виробництва та реалізації

Ot

-

96,8

266,2

512,05

642,4

Чистий дохід

ЧДt

-

80,67

221,8

426,7

535,3

Постійні витрати

Bnoc t

-

15

15

15

15

Змінні витрати

B3Mt

-

9,68

26,62

51,2

64,24

Загальні виробничі витрати

Вt

-

26,68

41,62

66,2

79,24

Обіговий капітал

OKt

-

8,067

22,18

42,67

53,53

Приріст обігового капіталу

?ОКt

-

8,067

14,11

20,49

10,86

Погашення кредиту

Пкрt

-

17,2

17,2

17,2

17,2

Прибуток до оподаткування

Прt

-

13,79

137,98

318,3

413,86

Податок на прибуток

Пt

-

3,35

34,5

79,58

103,47

Чистий прибуток

ЧПрt

-

10,34

103,48

238,72

310,39

Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за роками

ЧДПt

-

27,27

114,37

243,33

324,53

Чистий приведений дохід від реалізації проекту за роками

ЧПДПt

-

21,75

72,73

123,35

131,24

Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.

NPV

249,07

Індекс рентабельності інвестицій, %

РІ

3,49

Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.

рр

1,15

Внутрішня норма доходності інвестицій, %

IRR

1,06

Як бачимо показник чистого приведеного доходу є позитивною величиною, що є передумовою для прийняття проекту. В той же час показник рентабельності інвестицій є досить великим, що свідчить про високі доходи. Дисконтований строк окупності інвестицій дещо перевищує один рік, та враховуючи, що термін проекту чотири роки, можна стверджувати, що інвестовані кошти досить швидко обертаються. Крім того внутрішня норма доходності інвестицій значно перевищує дисконтну ставку d1, тому проект доцільно прийняти.

Для вибору більш привабливої для підприємства схеми погашення інвестиційного кредиту проведемо повторну оцінку доцільності реалізації інвестиційного проекту, але за умови погашення кредиту за схемою "Загальний борг рівними частинами", використовуючи форму Табл. 2.7.

Період 1: сума боргу на початок періоду 50 тис. грн.; сума нарахованих за період відсотків 50 * 14% / 100% = 7 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 - 7 = 10,16 (тис. грн.).

Період 2: сума боргу на початок періоду 50 - 10,16 = 39,84 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 39,84 * 14% / 100% = 5,58 (тис. грн.); сума погашення основного боргу 17,16 - 5,58 = 11,58 (тис. грн.).

Період 3: сума боргу на початок періоду 39,84 - 11,58 = 28,26 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 28,26 * 14% / 100% = 3,96 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 - 3,96 = 13,2 (тис. грн.).

Період 4: сума боргу на початок періоду 28,26 - 13,2 = 15,06 (тис. грн.); сума нарахованих за період відсотків 15,06 * 14% / 100% = 2,11 (тис. грн.); сума погашення загального боргу 17,16 - 2,11 = 15,05 (тис. грн.).

Таблиця 2.7 Графік погашення кредиту (схема "Загальний борг рівними частинами")

Період

Сума боргу на початок періоду, тис. грн

Сума нарахованих за період відсотків, тис. грн

Сума погашення основного боргу за період, тис. грн

Сума погашення загального боргу, тис. грн. (Пкр)

1

50,00

7,00

10,16

17,16

2

39,84

5,58

11,58

17,16

3

28,26

3,96

13,20

17,16

4

15,05

2,11

15,05

17,16

Усього

18,64

50,00

68,64

Аналіз доцільності проекту при використанні даної схеми погашення кредиту наведемо у табл. 2.8. Проведемо розрахунки, аналогічно до попередньої схеми погашення.

Визначимо прибуток до оподаткування:

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,16 = 13,83 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,16 = 138,02 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,16 = 318,34 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,16 = 413,9 (тис. грн.)

Визначимо податок на прибуток (П) та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,83*0,25 = 3,46 (тис. грн.)

П2 = 138,02*0,25 = 35,2 (тис. грн.)

П3 = 318,34*0,25 = 81,18 (тис. грн.)

П4 = 413,9*0,25 = 105,5 (тис. грн.)

ЧПр1 = 13,83-3,46=10,37 (тис. грн.)

ЧПр2 = 138,02-35,2=102,82 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,34-81,18=237,16 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,9-105,5= 308,4(тис. грн.)

Визначимо чистий дохід(ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту:

ЧДПt = ЧПрtt-?ОКt (2.29)

ЧДП1 = 10,37+25-8,067 = 27,3 (тис. грн.)

ЧДП2 = 102,82 +25-14,11 = 113,71 (тис. грн.)

ЧДП3 = 237,16 +25-20,49 = 241,67 (тис. грн.)

ЧДП4 = 308,4 +25-10,86 = 322,54 (тис. грн.)

Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.30)

ЧПДП1 = 27,3 /(1+0,254)1 =21,77 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 113,71 /(1+0,254)2 = 72,3 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 241,67 /(1+0,254)3 =122,55 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 322,54 /(1+0,254)4 = 130,43 (тис. грн.)

Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR):

NPV = УЧПДПt - KB (2.31)

PI = УЧПДПt / KB (2.32)

РР = КВ/(УЧПДПt/n) (2.33)

IRR = d1+[f(NPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2)) ] *(d2-d1) (2.34)

d1 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

d2 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2) < 0 та (f(d2) > 0).

NPV = 21,77+72,3+122,55+130,43-100= 247,05 (тис. грн.)

PI = 347,05/100 = 3,47

РР = 100/(347,05/4) = 1,15 (лет)

IRR = 0,254+(247,05/(247,05-0))*(0,9-0,254) = 0,9

Таблиця 2.8 Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

Показник

Умовні позначення

Капітальні вкладення та сума кредиту, тис. грн

Рух грошових коштів при реалізації інвестиційного проекту за роками (t), тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

14

Погашення кредиту

Пкрt

-

17,16

17,16

17,16

17,16

15

Прибуток до оподаткування

Прt

-

13,83

138,02

318,34

413,9

16

Податок на прибуток

Пt

-

3,46

35,2

81,18

105,5

17

Чистий прибуток

ЧПрt

-

10,37

102,82

237,16

308,4

18

Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за роками

ЧДПt

-

27,3

113,71

241,67

322,54

19

Чистий приведений дохід від реалізації проекту за роками

ЧПДПt

-

21,77

72,3

122,55

130,43

20

Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.

NPV

247,05

21

Індекс рентабельності інвестицій, %

РІ

3,47

22

Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.

рр

1,15

23

Внутрішня норма доходності інвестицій, %

IRR

0,9

Як бачимо за даною таблицею, при використанні даної схеми погашення проект стає значно менш вигіднішим, оскільки незважаючи на досить високу внутрішню норму доходності інвестицій, чистий приведений дохід від реалізації проекту менший ніж за попередньою схемою, індекс рентабельності нижчий, хоча строк окупності інвестицій однаковий. Тому використання схеми "Загальний борг рівними частинами" є неефективним і недоцільним.

Висновки

Таким чином, за результатами розрахунків встановлені основні аспекти фінансових результатів функціонування ВАТ "Домашній текстиль". Згідно з отриманих аналітичних даних, слід відзначити покращення фінансового стану суб'єкта господарської діяльності у поточному році по відношенню до попереднього року. У підприємства збільшився чистий прибуток, і, звідси, покращилися показники рентабельності діяльності.

Таке зростання згідно з заявленою політикою розподілення прибутку дозволяє не тільки збільшити дивіденди засновникам і зарезервувати частину коштів задля їх подальшого використання за несприятливих умов зовнішнього середовища підприємства, як то економічних криз, коливань валютних курсів, зміну кон`юктури ринку (структури попиту та пропозиції), а й зберегти кошти у формі нерозподіленого прибутку, бо саме нерозподілений прибуток виступає гарантом оновлення та розвитку виробничо-господарської діяльності підприємства.

Збільшення фінансових результатів може свідчити про більш ефективне використання фінансових ресурсів, зростання швидкості обігу обігових коштів, використання більш ефективної схеми амортизації вартості основних фондів суб'єкта господарської діяльності. Такі компоненти покращення фінансової роботи свідчать про ефективність дій керівництва в оптимізації діяльності ВАТ "Домашній текстиль".

До того ж, відбулися зміни у структурі витрат підприємства, і, перш за все, знизилася доля матеріальних витрат. Це може свідчити про підвищення ефективності діяльності, а саме більш раціональне використання ресурсів, забезпечення закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів за більш вигідними цінами, а також про загальне поліпшення тактичного та оперативного менеджменту на підприємстві.

Окремо слід виділити і той факт, що відбувається зростання заробітної плати, бо це відповідає заявленим соціально-економічним задачам сучасного суспільства. Проте, порівнюючи структуру змін собівартості продукції та річні темпи інфляції, можна прийти до висновку, що інфляційні процеси випереджують темпи зростання заробітної плати, тобто, ВАТ "Домашній текстиль" слід рекомендувати поліпшити свою фінансову політику у галузі праці та заробітної плати. Аналізуючи агрегований пасив балансу підприємства, слід відзначити, що у поточному періоді відбулося зростання як довгострокових, так і короткострокових зобов'язань підприємства. Це свідчить про погіршення ліквідності активів ВАТ "Домашній текстиль", а також про втрату частки фінансової стійкості. У майбутньому керівництву підприємства слід рекомендувати більш інтенсивно використовувати наявні ресурси, і менш уваги приділяти зовнішнім джерелам фінансування, оскільки у разі подальшого зростання заборгованості прогноз подальшого розвитку з досить оптимістичного може змінитися на досить негативний.

Оскільки за сучасних умов ринкової економіки виникають певні ризики втрати актуальності продукції, кризових явищ у певних галузях, підприємство за умовою мало намір диверсіфікувати ці ризики. За результатами оцінки інвестиційного проекту, встановлено, що підприємству доцільно залучити кошти на цей інвестиційний проект, причому співвідношення 50% власних коштів за рахунок нерозподіленого прибутку і 50% кредитних коштів за рахунок банківської позички, є оптимальним.

Отриманий ефект від реалізації інвестиційного проекту буде проявлятися не тільки у можливості перестрахування ризиків, а і у способі залучення додаткових коштів за рахунок внутрішніх джерел. Ці додаткові кошти можуть бути спрямовані на погашення заборгованості перед зовнішніми контрагентами, і сприятиме збільшенню ліквідності активів ВАТ "Домашній текстиль" та підвищення рівня фінансової стійкості цього підприємства. Серед рекомендацій, які можна було б запропонувати до реалізації у довгостроковому періоді, виходячи з результатів розрахункової частини, слід окремо виділити переоснащення виробництва та модифікацію основних засобів. Такі дії дозволять не тільки підвищити продуктивність праці, але і досягти таких цілей, як:

- зменшення видатків на малоцінні швидкозношувані активи, що активно використовуються у виробничий діяльності через особливості використовуваної технології;

- скорочення витрат на електроенергію, паливо, обтиральні та мастильні матеріали завдяки більш сучасному технологічному рівню обладнання;

- підвищення безпеки праці на підприємстві та поліпшення впливу на природне середовище (враховуючи специфіку ВАТ "Домашній текстиль" - зменшення шумового та термічного впливу).

У майбутньому підприємству варто залучити закордонні капіталовкладення у формі портфельних інвестицій. Це дозволить не тільки розширити виробничу діяльність, а і посприяє виходу вітчизняних товарів на світовий ринок. Проте, для таких фундаментальних зрушень, потрібно значне покращення якості готової продукції. Забезпечення такого покращення можна отримати завдяки технічному переоснащенню виробництва, яке було запропоновано та обґрунтовано вище.

Отже, подаючи інтегральну оцінку діяльності та роблячи довгостроковий прогноз для ВАТ "Домашній текстиль", можна дійти висновку, що досліджуване підприємство динамічно розвивається і має усі можливості для подальшої ефективної інтеграції у світові торгівельні зв'язки на мікрорівні. На сучасному етапі свого розвитку, досліджуваний суб'єкт господарської діяльності має певні складності, зокрема, у системі оплати праці, а також у розрахунках із зовнішніми кредиторами. Вирішення цих тимчасових складностей у середньостроковому періоді дозволить надалі перейти до більш ефективного механізму господарювання завдяки ефективній тактиці та стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства.


Подобные документы

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Аналіз фінансового стану та дослідження процесу формування прибутку підприємства. Пошук основних напрямків підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Стратегія розвитку та оцінка рентабельності господарської діяльності підприємства.

  дипломная работа [141,3 K], добавлен 06.02.2013

 • Криза на підприємстві: зміст, причини та систематизація факторів. Методики діагностики кризового стану, їх порівняльна характеристика, переваги та недоліки. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності діяльності ВАТ "Домашній текстиль".

  курсовая работа [94,0 K], добавлен 09.06.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Формування фінансових результатів ВАТ "Металовироби" і аналіз їх динаміки. Резерви підвищення рівня рентабельності. Оцінка ділової активності, визначення поточної і перспективної платіжної спроможності. Заходи стабілізації фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [131,1 K], добавлен 14.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.