Фінансовий аналіз діяльності підприємства ВАТ "Металовироби"

Формування фінансових результатів ВАТ "Металовироби" і аналіз їх динаміки. Резерви підвищення рівня рентабельності. Оцінка ділової активності, визначення поточної і перспективної платіжної спроможності. Заходи стабілізації фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.07.2011
Размер файла 131,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Харківський Інститут економіки ринкових відносин і менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Фінансовий аналіз”

на тему

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

ВАТ “Металовироби”

Харків 2010

ЗМІСТ

Вступ

1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

1.1 Формування фінансових результатів і аналіз їх динаміки

1.2 Аналіз валового прибутку

1.3 Аналіз рівня рентабельності

1.4 Резерви підвищення рівня рентабельності

2. Аналіз фінансового стану

2.1 Аналіз структури активів і капіталу

2.2 Оцінка ділової активності

2.3 Визначення поточної платіжної спроможності

2.4 Аналіз перспективної платіжної спроможності

2.5 Методика визначення ймовірності банкрутства

2.6 Резерви і заходи стабілізації фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А

Таблиця 1. Вихідні дані

Показники за рік

Умовне означення

Одиниця виміру

Значення показника за

Темп росту (спаду), %

Минулий період 2000 рік

Звітний період 2001 рік

А

Б

В

1

2

3

Валовий дохід

ВД

Тис.грн.

13200

13100

0,99

Непрямі податки

Пнепр

-“-

2100

2000

0,95

Чистий дохід

ЧД

-“-

11100

11100

-

Собівартість реалізованої продукції

С

-“-

7000

7100

1,01

Прибуток валовий

Пв

-“-

4100

4000

0,98

Інші операційні доходи

Дон

-“-

1500

300

0,2

Адміністративні витрати

ВА

-“-

1080

1340

1,24

Витрати на збут

Вз

-“-

600

500

0,83

Витрати інші операційні

Віо

-“-

1800

700

0,39

Прибуток від операційної діяльності

Под

-“-

2020

1760

0,87

Фінансові доходи

Дф

-“-

-

-

-

Інші доходи

Дін

-“-

100

120

1,20

Фінансові витрати

Вф

-“-

320

200

0,63

Інші витрати

Він

-“-

-

-

-

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Пзв

Ппр

-“-

-“-

1800

1660

0,92

Податок на прибуток

Нпр

-“-

540

480

0,89

Чистий прибуток

ПЧ

-“-

1260

1180

0,94

Активи/ валюта балансу/

А

-“-

35540

39390

1,11

Необоротні активи

НА

-“-

14030

13230

0,99

Оборотні активи

ОА

-“-

21510

25560

1,19

Запаси

З

-“-

12000

14200

1,18

Дебітори

Д

-“-

9290

11350

22,17

Грошові кошти

ГК

-“-

220

10,0

0,05

Витрати майбутніх періодів

ВМ

-“-

-“-

-

-

-

Всього капітал

К

-“-

35540

39390

1,11

Власний капітал

ВК

-“-

19990

20000

1,00

Залучений капітал

ЗК

15550

19390

1,25

Забезпечення наступних виплат і платежів

НВ

-“-

-“-

-

-

-

Довгострокові зобов`язання

ДЗ

-

-

-

Поточні зобов`язання

ПЗ

15550

19390

1,25

Вступ

Ринкова трансформація економіки України вимагає докорінної перебудови системи оцінки діяльності підприємства, що зокрема, передбачає використання глибоких аналітичних досліджень в результаті яких визначаються сценарії заходів для розв'язання фінансових проблем й одержання бажаного розвитку господарських процесів. Щоб керувати складним процесом ефективного використання ресурсів, необхідно мати, насамперед, добре структуровану, своєчасну, достовірну і всебічну інформацію як активний інструмент обґрунтування моделей розвитку господарюючих систем.

Сьогодні, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, значення фінансового аналізу як інструменту пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку господарюючих систем тільки посилюються.

За допомогою фінансового аналізу можна забезпечити:

- оцінку рівня ефективності діяльності господарюючих систем та виявлення факторів і причин досягнення існуючого стану;

- визначення тенденцій розвитку підприємства за показниками його фінансового стану;

- розроблення сценаріїв розвитку економічної діяльності суб'єктів господарювання;

- накопичення, трансформацію і ефективне використання інформаційної бази фінансового характеру;

- визначення рівня кредитоспроможності підприємства як позичальника фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності;

- якісне планування, прогнозування, бюджетування, визначення потреби і ефективне розміщення фінансових ресурсів;

- ефективне формування і використання потоків грошових коштів;

- створення рейтингових систем оцінки фінансового стану господарюючих систем;

- своєчасне вживання заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, фінансової стійкості і прибутковості підприємств;

- визначення резервів поліпшення фінансового стану господарюючих систем;

- обґрунтування політики розподілу і використання прибутку для потреб господарюючих систем та їх власників;

- оцінку рівня підприємницького ризику щодо можливості погашення зобов'язань, здатності до нарощування чистих активів, залучення інвестицій та прийняття управлінських рішень.

Отже, фінансовий аналіз - це складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв'язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану. Фінансовий аналіз забезпечує фахівцям в сфері побудови економічного механізму діяльності підприємства:

- чітке уявлення про взаємозв'язок системи показників діяльності господарюючих суб'єктів (анатомію їх економіки);

- усвідомлення необхідності при розробці проектів управлінських рішень обов'язково використовувати результати аналітичних досліджень;

- можливість проведення комплексного аналітичного дослідження економічної діяльності господарюючих суб'єктів;

- арсенал методів і прийомів аналізу звітної, планової (прогнозної) і нормативної інформації з урахуванням, крім економічної дії, інших аспектів управління та якісних показників;

- здатність знаходити для кожної ситуації найменш трудомісткі способи і методи аналізу.

За умов укладення суспільних завдань ы обмеженості ресурсів фінансовий аналіз є важливим інструментом оцінки успішності дій побудованого господарського економічного механізму.

На стадії визначення мети і формулювання програми фінансовий аналіз дає змогу розглянути різні способи досягнення наміченого і обрати раціональну стратегію практичних дій. На етапі здійснення програми аналітичні дослідження дають змогу виявляти причини можливих проблем і допомагають в їх подоланні. Перевірка наслідків провадження програм за допомогою фінансових показників формує рекомендації та перспективу.

Чим детальніша і точніша інформаційна модель показників фінансового аналізу, тим кращі можливості формування вагомих пропозицій для поліпшення фінансового стану економічних систем.

Фінансовий аналіз дає можливість здійснити комплексну оцінку економічного механізму господарювання підприємства щодо його спрямованості на реалізацію і оптимальне узгодження інтересів усіх учасників підприємницької діяльності.

Метою курсової роботи є дослідження і аналіз фінансового стану підприємства.

Для написання курсової роботи були використані такі джерела інформації: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати»; Фінансова звітність підприємства; навчальні посібники та підручники.

1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

1.1 Формування фінансових результатів і аналіз їх динаміки

Аналіз фінансових результатів є одним із найважливіших напрямів оцінки ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

- систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

- виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

- вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

- виявлення резервів збільшення прибутку;

- розроблення заходів для використання виявлених резервів.

Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та соціального розвитку, фінансовий план, бізнес-план форми бухгалтерської звітності №1 «Баланс підприємства»ё №2 «Звіт про фінансові результати», декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати» характеризує доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. В даній формі прибутки поділяються за видами діяльності:

1. Звичайна діяльність

1.1. Основна діяльність

1.2. Фінансова діяльність

1.3. Інвестиційна діяльність

2. Надзвичайна діяльність

Звіт про фінансові результати дозволяє виділити 5 видів фінансових результатів діяльності підприємства:

1. Валовий прибуток (збиток)

2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

4. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

5. Чистий прибуток (збиток)

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначають як суму валового прибутку (збитку), інших операційних доходів за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування розраховують як суму прибутку (збитку) від операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів за мінусом фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат.

Прибуток від звичайної діяльності - це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток. Збиток від звичайної діяльності співпадає із збитком від звичайної діяльності до оподаткування.

Чистий прибуток (збиток) визначають як суму прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу за мінусом надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.

Чистий прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Постійне збільшення чистого прибутку - це стале джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників підприємства. Чистий прибуток - найважливіший показник для оцінювання виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства, оскільки відображає ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя, а також ефективність менеджменту. За чистим прибутком визначається прийнятний для інвестора рівень доходності активів підприємства для порівняння з альтернативними варіантами інвестування. Разом з тим, податок на прибуток стає одним з головних джерел формування надходжень до державного і місцевих бюджетів.

Таблиця 1.1 Аналіз прибутку від звичайної діяльності підприємства до оподаткування

Показники за рік

Умовне означення

Значення показника

Темп зростання, %

Відхилення

Минулий

період

Звітний період

Абсолютне

Тис. грн.

Відносне, %

А

Б

1

2

3

4

5

1.Чистий дохід

чд

11100

11100

-

-

-

2.Собівартість реалізованої продукції

С

7000

7100

1,01

+100

+1,43

3.Прибуток валовий

Пв

4100

4000

0,98

-100

-2,44

4.Інші операційні доходи

Дон

1500

300

0,20

-1200

-80,0

5.Адміністративні витрати

ВА

1080

1340

1,24

+260

+24,0

6.Витрати на збут

ВЗ

600

500

0,83

-100

-16,67

7.Інші операційні витрати

Віо

1800

700

0,39

-1100

-61,11

8.Прибуток від операційній діяльності

Под

2020

1760

0,87

-260

-12,87

9.Фінансові доходи

Дф

-

-

-

-

-

10.Інші доходи

Ді

100

120

1,20

+20

+20,0

11.Фінансові витрати

Вф

320

200

0,63

-120

-37,5

12.Інші витрати

Він

-

-

-

-

-

13.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Пзв

1800

1660

0,92

-140

-7,78

14.Податок на прибуток

Ппр

540

480

0,89

-60

-11,11

15.Чистий прибуток

Пч

1260

1180

0,94

-80

-6,35

Як показують розрахунки у звітному періоді порівняно з минулим роком чистий дохід від реалізації продукції залишився на одному рівні. Зростання собівартості продукції у звітному році на 1,43% призвело до зменшення валового прибутку на 100 тис.грн., або 2,44 %. Щодо розміру прибутку від операційної діяльності, то він скоротився на 12,87%. Це відбулося і за рахунок випереджаючого зменшення операційного доходу (80%) над зменшенням операційних витрат (54%). Позитивна динаміка прослідковується щодо інших доходів та фінансових витрат. Перший з цих показників збільшився на 20%, а другий зменшився на 37,5%. В загальному прибуток від звичайної діяльності зменшився майже на 8%, а чистий прибуток більш ніж на 6%.

1.2 Аналіз валового прибутку

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного року. Валовий прибуток - це різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.

На підставі даних формування прибутку від звичайної діяльності до оподаткування видно, що основна частина цього прибутку - це валовий прибуток, тому важливо проаналізувати його динаміку (табл. 1.2) і фактори зміни цього прибутку (табл. 1.3).

Таблиця 1.2 Аналіз валового прибутку

Показник

Умовне позначення

Минулий період

Розрахункове

значення

Звітний період

відхилення

А

Б

1

2

3

4

Чистий дохід, тис. грн.

ЧД

11100

13320

11100

-2220

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

С

7000

8400

7100

+1300

Прибуток від

реалізації, тис. грн.

Пв

4100

4920

4000

-920

Прибуток на 1 грн. продукції, коп.

Рчд

0,37

0,37

0,36

-0,01

Таблиця 1.3 Розрахунок впливу факторів на зміну валового прибутку, тис. грн.

№ п/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Показник

Розрахунок впливу факторів

Результат

1

Чистий дохід на початок року

-

ЧД0

-

11100

2

Чистий дохід на кінець року

-

ЧД1

-

11100

3

Собівартість на початок року

-

С0

-

7000

4

Собівартість на кінець року

-

С1

-

7100

5

Чистий дохід (ум.)

ЧД0*1,2

ЧД ум.

11100*1,2

13320

6

Собівартість (ум.)

С0*1,2

С ум.

7000*1,2

8400

7

Прибуток від реалізації поточного року

-

П

-

4100

8

Прибуток на кінець

-

-

4000

9

Прибуток (умов.)

ЧД ум.-Сум.

Пум.

13320-8400

+4920

10

Зміні прибутку під впливом структурних зрушень

Д Пор = Пум-П0

ДПор

4920-4100

+820

11

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни цін реалізації

ДПц = (ЧД1-Сум)- Пум

ДПц

(11100-8400)-4920

-2220

12

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості реалізованої продукції

УПС = П1-(ЧД1-Сум)

ДПс

4000-(11100-8400)

+1300

13

Загальна зміна прибутку

ДП = ДПор+ ДПц+ ДПс

(+820-2220+1300

-100

Як показують проведені розрахунки відбулося зменшення абсолютної суми валового прибутку на кінець звітного року на 100 тис. грн. це відбулося завдяки зміні цін на продукцію на 2220 тис. грн. позитивним моментом, що забезпечило зростання валового прибутку, можна вважати зміну структури реалізованої продукції на 820 тис. грн., та собівартості реалізованої продукції на 1300 тис. грн.
У рамках внутрішнього фінансового аналізу, за умови наявності необхідних аналітичних даних бухгалтерського обліку, загальна величина валового прибутку (збитку) підприємства розглядається як сума прибутків (збитків) від реалізації за окремими видами продукції. Прибутки (збитки) від реалізації за видами продукції виступають в якості факторів загального валового прибутку (збитку) дозволяє оцінити прибутковість різних видів продукції і зробити відповідні висновки щодо коригування ринкової стратегії підприємства (як виняток, збитковий вид продукції може фінансуватися за рахунок інших прибуткових видів). Як правило, у результаті такого аналізу приймається рішення про зміну структури виробництва та реалізації.
1.3 Аналіз рівня рентабельності
Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства здійснюється через порівняння витрат і доходів. Водночас, сума прибутку характеризує лише абсолютну ефективність. Щоб зробити висновок про рівень відносної ефективності, отриманий прибуток необхідно співставити з понесеними витратами або ресурсами, які забезпечують підприємницьку діяльність.
Рентабельність - це відносний показник, що характеризує рівень прибутковості і вимірюється у відсотках:
Р = , (1.1)
де Р- рентабельність, %;
П - прибуток;
В (А, К) - витрати (активи, ресурси, капітал)
Рентабельність показує, скільки копійок прибутку одержало підприємство на 1 грн. понесених витрат (вкладеного капіталу, використаних ресурсів).
При розрахунку показників ефективності використання капіталу використовуються такі види фінансових результатів (за формою №2 „Звіт про фінансові результати"):
а) валовий прибуток (збиток) - ряд. 050 (055);
б) прибуток (збиток) від операційної діяльності - ряд. 100 (105);
в) прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування-ряд. 170(175);
г) прибуток (збиток) від звичайної діяльності - ряд. 190 (195);
д) прибуток (збиток) за наслідками господарської (звичайної та надзвичайної) діяльності - ряд. 170 (175) + ряд. 200 - ряд. 205;
є) чистий прибуток (збиток) - ряд. 220 (225). Показники, що характеризують ефективність використання капіталу, можна поділити на три групи:
I. Показники прибутковості (рентабельності) витрат.
II. Показники прибутковості (рентабельності) капіталу (активів).
III. Показники окупності витрат і капіталу.
Системне дослідження цих показників дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства (табл. 1.4).

Таблиця 1.4 Показники рентабельності власного капіталу

Показник

Умовне означення

Значення показника

Зміна за період

За минулий період

За звітний період

1

Капітал, тис. грн., разом

А

35540

39390

+3850

2

Власний капітал, тис. грн.

ВК

19990

20000

+10

3

Чистий дохід

ЧД

11100

11100

-

4

Чистий прибуток

ПЧ

1260

1180

-80

5

Рентабельність чистого доходу, ПЧ: ЧД

РЧД*

11,351

10,631

-0,72

6

Оборотність активів ЧД:

Коб*

0,312

0,282

-0,030

7

Фінансовий леверидж (:)

Кфл*

0,788

1,969

+0,191

8

Рентабельність власного капіталу ПЧ : ВК

Рвк

6,300

5,900

-0,400

Користуючись методикою викладеною в табл. 1.5 проведемо факторний аналіз рентабельності власного капіталу.

Таблиця 1.5 Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

фактори

Рентабельність власного капіталу

Рвкчд х Коб х Кфл

Розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності

/коефіцієнтні значення/

Рентабельність чистого доходу

РЧД=ЧД:

Коефіцієнт оборотності активів

Коб=ЧД:

Коефіцієнт фінансового леверіджу

Кфл=А:ВК

РЧД0

РЧД1

Коб

Коб0

К0фл

К0фл

Р0вк

Рвка

1.Вплив рентабельності чистого доходу

Рвк1 - Рвк0

РЧД1

Коб1

Кфл0

Рвкб

2.Вплив коефіцієнту оборотності активів

Рвкб - Рвка

Р1ЧД

К1об

К1фл

Рввк

3.Вплив коефіцієнту фінансового леверіджу

Рввк - Рбвк

Разом факторів

Рвк

Відповідно до формули Рвк= Рчд х Коб х Кфл виконаємо розрахунок впливу трьох факторів на зміну рівня рентабельності власного капіталу методом елімінування.

=

Рвк= 11,351*0,312*1,778 = 6,297

Як показують проведені розрахунки показник рентабельності власного капіталу за звітний період порівняно з минулим зменшився на 0,4%. Це відбулося за рахунок наступних факторів:

- зменшення рентабельності чистого доходу на 0,4% (5,897-6,297);

- скорочення оборотності активів - на 0,566 (5,331-5,898);

- Зростання показника фінансового лівериджу - 0,572 (5,903-5,331)

Разом факторів Рвк = -0,4-0,566+0,572 = 0,394 ? - 0,4

Таким чином, негативний вплив на зменшення показника рентабельності власного капіталу мало уповільнення оборотності активів та зменшення рентабельності чистого доходу за рахунок зменшення прибутку. Щодо зростання показника фінансового лівериджу з 1,778 до 1,969 можна зробити висновок, що підприємство повністю залежне від зовнішніх джерел.

1.4 Резерви підвищення рівня рентабельності

Щоб забезпечити зростання рентабельності необхідно шукати невикористані можливості їх збільшення, тобто резерви зростання.

Резерви збільшення рентабельності є можливими:

1. За рахунок збільшення обсягу випуску продукції;

2. За рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

3. За рахунок економії матеріальних і фінансових ресурсів;

4. За рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, за рахунок чого зростає продуктивність праці.

Таблиця 1.6. Резерви підвищення рівня рентабельності:

Фактори впливу на рівень рентабельності

Значення резерву

Заходи

1.Зростання прибутку за рахунок:

- чистого доходу

820 тис. грн.

1.Збільшення обсягу виробництва.

- зниження прямих витрат і т.д. разом

1300 тис. грн.

2.Використання оптимальних форм розрахунків і т.д.

2. Підвищення рентабельності власного капіталу, %

820+1300:20000*100%= 10,6 %

Як показали проведені розрахунки підприємство за рахунок збільшення обсягів продукції і зниження її собівартості має можливість збільшити рентабельність власного капіталу на 10,6%.

фінансовий рентабельність платіжний

2. Аналіз фінансового стану

2.1 Аналіз структури активів і капіталу

Фінансовий стан підприємства і стабільність значною мірою залежить від того, яке майно і капітал є в розпорядженні підприємства. Тому аналіз майна та джерел формування капіталу підприємства має винятково важливе значення. В процесі аналізу майнового стану підприємства вивчають його динаміку, зміни в складі і структурі та дають активам підприємства загальну оцінку.

В процесі аналізу джерел формування капіталу визначають: склад, структуру і динаміку джерел формування капіталу; розраховують фактори зміни їхньої величини; оцінюють зміни, що відбулися в пасиві балансу з погляду підвищення рівня фінансової стійкості підприємства; обґрунтовують оптимальний варіант співвідношення власного і позикового капіталу.

Основними джерелами інформації для аналізу э: Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, що розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Таблиця 2.1 Аналіз вартості і структури активів підприємства

Угрупування активів /майна/

На 31.12.2000

На 31.12.2001

Зміна за рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні відхилення

тис.грн.

В % до початку періоду

В структурі, %

А

1

2

3

4

5

6

7

Всього активів із них:

35540

100

39390

100

+3850

10,8

-

1.Необоротні активи

14030

39,5

13830

35,1

-200

-1,4

-4,4

2.Оборотні активи

21510

60,5

25560

64,9

+4050

18,8

+4,4

-запаси

12000

33,8

14200

36,1

+2200

18,3

+2,3

-дебітори

9290

26,1

11350

28,8

+2060

22,2

+2,7

-грошові кошти і їх еквіваленти

220

0,6

10,0

-

-210

-95,5

-0,6

-поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

3.Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Як свідчать розрахунки, у звітному році порівняно з минулим роком вартість активів підприємства збільшилась на3850 тис. грн., або 10,8%. При цьому необоротні активи зменшились на 200 тис. грн. (1,4%), а оборотні зросли на 4050 тис. грн., або 18,8% . у підсумку питома вага необоротних активів у майні зменшилась з 39,5 до 35,1 %, а оборотних активів - відповідно зросла з 60,5 до 64,9 %.

Зростання оборотних активів пояснюється збільшенням запасів на 2200 тис. грн., або 18,8%.

Негативною характеристикою структури майна є збільшення частки поточної дебіторської заборгованості на 2,7 пункти. Разом з тим, підприємство має низький рівень забезпеченості високоліквідними оборотними активами. Залишок грошових коштів зменшився на 210 тис. грн., а їх питома вага у активах на кінець звітного року становила лише 0,03%.

Таблиця 2.2 Аналіз капіталу - джерел формування активів

Угрупування пасивів джерел фінансових ресурсів

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна за рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні відхилення

тис. грн.

В % до початку періоду

В структурі, %

А

1

2

3

4

5

6

7

Всього капіталу (валюта балансу)

35540

100

39390

100

+3850

10,8

-

1. Власний капітал

19990

56,2

20000

50,8

+10,0

0,05

-5,4

2. Позиковий капітал

15550

43,8

19390

49,2

+3850,0

24,8

+5,4

-довгострокові зобов`язання

-

-

-

-

-

-

-

-короткострокові кредити

-

-

-

-

-

-

-

-поточні зобов`язання і кредиторська заборгованість

15550

43,8

19390

49,2

+3850,0

24,8

+5,4

3. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз джерел формування активів свідчить, що в структурі пасивів на кінець звітного року 56,2% займав власний капітал. За даними балансу збільшення власного капіталу на 10 тис. грн., що становить 0,05%, відбулося за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку.

Ні кінець звітного року позиковий капітал підприємства представлений виключно поточними зобов'язаннями. За період, що досліджується, вони збільшилися на 3850 тис. грн., або 24,8%. Це стало наслідком збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками, так як підприємство не залучало короткострокових банківських позик.

Таблиця 2.3. Розрахунок наявності власного оборотного капіталу

Показники

Умовне означення

На 31.12.00

На 31.12.01

Зміна за рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні відхилення

тис.грн.

В % до початку періода

В структурі, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

- Власний капітал

ВК

19990

56,2

20000

50,8

+10

100,1

-5,4

- Забезпечення наступних витрат і платежів

НВ

-

-

-

-

-

-

-

- Необоротні активи

НА

14030

39,5

13830

35,1

-200

98,6

-4,4

Наявність власного

оборотного капіталу/ВОК/

(ВК+НВ)-

-НА

5960

16,7

6170

15,7

+210

103,5

-10,0

Валюта капіталу

А

35540

100

39390

100

-

-

-

Як показують розрахунки власний оборотний капітал збільшився на 210 тис. грн. або 3,5%, на кінець звітного року порівняно з минулим роком. Це стало можливим за рахунок збільшення власного капіталу на 10 тис. грн. або 0,1% та зменшення вартості необоротних активів на 200 тис. грн.. або 1,4% . в структурі капіталу власний оборотний капітал займає на кінець року тільки 15,7%, що менше ніж за минулий рік на 10 пунктів. Це негативне явище, бо власний оборотний капітал є джерелом фінансування оборотних активів і в першу чергу запасів і товарів. І через дефіцит таких коштів підприємство змушене залучати позикові кошти які являють собою його зобов'язання, що розміщуються в активах і передбачають можливе майбутнє вилучення активів.

Розрахуємо забезпеченість запасів і товарів власним оборотним капіталом.

Таблиця 2.4 Аналіз забезпеченості запасів і товарів власним оборотним капіталом.

Показники

Умовне означення

На 31.12.00

На 31.12.01

Зміна за рік

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

Абсолютні відхилення

В % до початку періода

А

Б

1

2

3

4

1. Наявність власного оборотного капіталу

ВОК

5960

6170

+210

103,5

2. Запаси і товари

З

12000

14200

+2200

118,3

3. Забезпеченість власним оборотним капіталом запасів:надлишок власного оборотного капіталу (+),

дефіцит власного оборотного капіталу (-)

ВОК-З

-6040

-8030

-1990

-132,9

Як показують розрахунки запаси і товари не забезпечені власними оборотними коштами. Дефіцит таких коштів на кінець року склав 8030 тис. грн., що більше за аналогічний показник на початок року на 1190 тис. грн. або 32,9%. Такий результат став наслідком збільшення вартості запасів на кінець року порівняно з початком на 2200 тис. грн. або 18,3%.

2.2 Оцінка ділової активності

Ділова активність - це спектр зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, капіталу. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту його засобів. Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість економічного зростання, розширення ринків збуту продукції, ступінь виконання завдань за основними показниками господарської діяльності тощо.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, в швидкості обертання його активів і пасивів. Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству активів для здійснення процесу виробництва та збуту продукції (товарів, робіт, послуг).

Швидкість обороту активів підприємства є однією з якісних характеристик його фінансової політики. Чим більша швидкість обороту активів, тим ефективніше працює підприємство.

Зростання активів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх маси.

Залежно від швидкості обертання для забезпечення нормального ходу господарської діяльності потрібна і різна величина окремих видів активів. Тому аналіз оборотності і використання активів має дуже велике значення для оцінки фінансового стану підприємства.

При збільшенні обсягів господарської діяльності потреба в оборотних активах постійно зростає. І тільки прискоренням оборотності активів завдяки вдосконаленню господарської діяльності можна досягти відносного їх зменшення. Прискорення оборотності активів дає змогу зменшити потребу у власних і залучених коштах.

Таблиця 2.5 Аналіз оборотності активів

Показники

Умовне позначення

Одиниця виміру

Значення показника

Відхилення

2000 рік

2001 рік

Чистий дохід /виручка/ від реалізації

ЧД

Тис.грн.

11100

11100

-

Середні залишки оборотних активів із них:

Тис.грн.

21510

25560

+4050

Дебіторська заборгованість

Д

Тис.грн.

9290

11350

+2060

Кількість днів в періоді

Д

Дні

360

360

-

Розрахункові показники

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Коб

0,516

0,434

-0,082

Коефіцієнт оборотності дебіторів

Кобд

1,195

0,978

-0,217

Тривалість одного обороту оборотних активів

Та

Дні

698

829

+131

Період інкасації дебіторської заборгованості

Тд

Дні

301

368

+67

К об. а0 =

К об. а1 =

К об. д0 =

К об. д1 =

Т а0 = дні

Т а1 = дні

Т д0 = днів

Т д1 = днів

Результат розрахунків свідчать про уповільнення оборотності оборотних активів підприємства. Так, тривалість одного обороту активів зросла на 131 день, дебіторської заборгованості на 67 днів. Ці зміни пояснюються випереджаючим зростанням середньорічної вартості оборотних активів порівняно із зростанням чистого доходу від реалізації продукції.

2.3 Визначення поточної платіжної спроможності

Платоспроможність - це можливість підприємства своєчасно і в повному обсязі задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, виплачувати заробітну плату, вносити платежі до бюджету, тобто проводити розрахунки по короткострокових зобов'язаннях.

Поточною неплатоспроможністю може характеризуватися фінансовий стан підприємства, якщо на конкретний момент часу через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню, як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Якщо підприємство на кінець року, що аналізується, має позитивне значення ПНП, то воно не є боржником і вважається платоспроможним. Від'ємний результат розрахунку ПНП свідчить про поточну неплатоспроможність суб'єкта підприємницької діяльності.

Фінансовий стан підприємства, у якого на початку і в кінці звітного періоду мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, відповідає законодавчому визначенню боржника, який неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Критична неплатоспроможність - це такий фінансовий стан підприємства, коли присутні ознаки поточної неплатоспроможності, загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) менше 1,5, а коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами (коефіцієнт забезпечення власними засобами) менше 0,1.

Надкритична неплатоспроможність - це фінансовий стан, коли за результатами календарного року загальний коефіцієнт ліквідності менше 1 і підприємство не одержало прибутку. Наявність ознак надкритичної неплатоспроможності відповідає фінансовому стану підприємства, коли воно зобов'язане звернутись у місячний термін до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, тобто якщо задоволення вимог одного або декількох кредиторів призведе до неможливості погашення зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Для оцінки платоспроможності підприємства використовується система відносних показників, які мають назву коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

2. Коефіцієнт критичної ліквідності;

3. Коефіцієнт загальної ліквідності.

Таблиця 2.6. Аналіз поточної платіжної спроможності підприємства

Показник

Значення показника

Оптимальне значення К та ліквідності

Зміна за рік в порівнянні з

На 31.12.00

На 31.12.01

Початком періоду

Оптимальним значенням

А

1

2

3

4

5

1.Грошові кошти і їх еквіваленти р. 230, 240

220

10

х

-210

х

2.Короткострокові фінансові інвестиції р. 220

-

-

х

-

х

3.Дебітори, р.150-210, р.250

інщі активи

9290

11350

х

+2060

х

4.Запаси р.100-140

12000

14200

+2200

Всього оборотних активів р. 260

21510

25560

х

+4050

х

5.Витрати майбутніх періодів р.270

-

-

х

-

х

6.Поточні зобов`язання р.620

15550

19393

х

+3840

х

7.Доходи майбутніх періодів р.630

-

-

-

-

-

8.Робочий капітал (оборотні активи+

+витрати майбутніх періодів-поточні забов`язання є доходи майбутніх періодів).

5960

6170

х

х

+210

Х

х

9.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

0,014

0,001

0,2

-0,013

-0,199

10.Коефіцієнт критичної ліквідності.

0,612

0,586

1

-0,026

-0,414

11.Коєфіцієнт загальної ліквідності

1,383

1,318

понад 2

-0,065

-0,682

Як показують розрахунки всі відносні показники платоспроможності підприємства не відповідали нормативному значенню. Звідси можна зробити висновок, що досліджуване підприємство має низькі фінансові можливості щодо погашення своїх зобов'язань за рахунок високо- і середньо ліквідних активів. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що станом на кінець звітного року оборотні активи перевищили поточні зобов'язання лише в 1,3 рази.

2.4 Аналіз перспективної платіжної спроможності

Одне із важливих завдань аналізу - оцінка перспективної платіжної спроможності, котра характеризує фінансову стійкість підприємства.

Оцінка фінансової стійкості має на меті комплексний аналіз величини та структури активів і пасивів балансу, визначення на цій основі міри фінансової стабільності й незалежності підприємства, а також відповідності його фінансово-господарської діяльності статутним завданням.

Сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Оцінка фінансової стійкості, як критерія надійності, дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу визначати фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу. Фінансова стійкість являє собою комплексне поняття, яке формується під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів, і є головним компонентом загальної економічної (ринкової) стійкості підприємства. Фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна (активів).

Отже, фінансова стійкість є відображенням визначеного стану фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне забезпечити безперервний ефективний процес виробництва і реалізації продукції, зменшення затрат по його розширенню та оновленню, розвиток інших сфер діяльності на основі збільшення прибутку і активів при збереженні плато- та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Фінансово стійким вважається такий господарюючий суб'єкт, який за рахунок власних фінансових ресурсів покриває джерела формування активів, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, вчасно розраховується за своїми фінансовими зобов'язаннями.

Фінансова стійкість підприємства залежить від розміщення його активів та джерел формування капіталу і характеризується, насамперед, співвідношенням між власним капіталом і зобов'язаннями. Чим більшу питому вагу в структурі пасивів займає позиковий капітал, тим вищим є ризик кредиторів і нижчою ймовірність повернення боргів у випадку банкрутства підприємства-боржника. Співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями дозволяє дати загальну оцінку фінансової стійкості підприємства.

У світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний практиці розроблено систему фінансових коефіцієнтів, які відображають різні аспекти стану активів і пасивів балансу, характеризуючи фінансову стійкість підприємства. За змістом відносні показники фінансової стійкості доцільно поділити на три групи:

1. Показники структури джерел формування капіталу - характеризують співвідношення між розділами пасиву балансу:

2. Показники стану оборотних активів - характеризують співвідношення між розділами та статтями активу й пасиву балансу:

3. Показники стану основного капіталу - характеризують співвідношення між розділами та статтями активу балансу.

З метою визначення одного з чотирьох типів фінансової стійкості підприємства використовується методика, яка базується на розрахунку системи абсолютних показників забезпеченості запасів джерелами їх формування. Вона передбачає послідовність проведення розрахунків у п'ять етапів:

1. Визначення за даними балансу показників вихідної інформації;

2. Розрахунок показників, які характеризують наявність відповідних джерел формування запасів;

3. Розрахунок показників забезпеченості запасів відповідними джерелами їх формування;

4. Визначення типу фінансової стійкості:

1. Абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці рідко) - коли власні оборотні кошти повністю забезпечують запаси підприємства; задається умовами:

2. Нормально стійкий фінансовий стан (за якого гарантується платоспроможність підприємства) - коли запаси забезпечуються власними оборотними коштами та довгостроковими зобов'язаннями; задається умовами:

3. Нестійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових зобов'язань та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів; задається умовами:

Нестійкий фінансовий стан пов'язаний з порушенням платоспроможності, проте зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок збільшення власних оборотних коштів, а також додаткового залучення довгострокових кредитів і позик.

4. Кризовий фінансовий стан - коли запаси не забезпечуються усіма основними джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства; задається умовами:

За такої ситуації стабільність фінансового стану може бути відновлена шляхом: дотримання залишків запасів у відповідності до визначених нормативів, реалізації надлишків запасів товарно-матеріальних цінностей; збільшення власних оборотних коштів за рахунок прибуткової господарської діяльності; додаткового залучення довгострокових та короткострокових кредитів і позик.

5. Розрахунок показників, що характеризують динаміку фінансового стану підприємства.

Таблиця 2.8. Розрахунок показників фінансової стійкості

Показник

Умовне означення

показника

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна за період

1

Власний капітал

ВК

19990

20000

+10

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

НВ

-

-

-

3

Необоротні активи

НА

14030

13830

-200

4

Власний оборотний капітал

(ВК+НВ)-НА

ВОК

5960

6170

+210

5

Довгострокові зобов`язання

ДЗ

-

-

-

6

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

ВОК+ДЗ

5960

6170

+210

7

Короткострокові кредити і позики

КК

-

-

-

8

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

ВОК + ДЗ + КК

5960

6170

+210

9

Запаси

З

12000

14200

+2200

10

Надлишок (+)

Дефіцит (-) власного

Оборотного капіталу для покриття запасів р. 4- р.9

+ВОК10

-ВОК10

-6040

-8030

-1990

11

Надлишок (+)

Дефіцит (-) власного оборотного капіталу, довгострокових зобов`язань

Р.6- р.9

+ВОК11

-ВОК11

-6040

-8030

-1990

12

Надлишок (+)

Дефіцит (-) основних джерел покриття запасів р.7-р.9

+ВОК12

-ВОК12

-12000

-14200

-2200

13

Тип фінансової стійкості

Кризовий

Кризовий

-

14

Запас стійкості фінансового стану, днів (р.12 : ЧД) х360 днів

-216

-256

-40

15

Надлишок (+), дефіцит (-) капіталу на 1 грн. запасів (р.12: р.9)

-1,0

-1,0

-

За результатами розрахунків при зростанні у звітному році порівняно з минулим роком запасів на 2200 тис. грн.. підприємство забезпечило приріст власних оборотних коштів на 210 тис. грн. Але в підсумку підприємство має нестачу власних оборотних коштів для формування запасів. На кінець року дефіцит таких коштів склав 8030 тис. грн., що на 1990 тис. грн. більше ніж на початок року. На протязі періоду, що аналізується підприємство не залучало позикового капіталу. Отже, на підприємстві склався кризовий фінансовий стан і воно перебуває на межі банкрутства.

Таблиця 2.9. Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості

Показники складу активів і капіталу по балансу

Умовне

означення

Значення показника

Оптимальне

Значення показника

Зміни в порівняні з :

На початок періоду

На кінець періоду

Почат.

періоду

Оптимальним значенням

А

Б

1

2

3

4

5

1

Всього капіталу р. 640

К

35540

39390

Х

+3850

Х

2

Власний капітал р.380 +430 +630

ВК

19990

20000

Х

+10

Х

3

Забезпечення наступних витрат і платежів

НВ

-

-

Х

-

Х

4

Необоротні активи р.080

НА

14030

13830

Х

-200

Х

5

Оборотні активи р.260

ОА

21510

25560

Х

+4050

Х

6

Власний оборотний капітал

ВОК

5960

6170

Х

+210

Х

7

Довгострокові забов`язання р.480

ДЗ

-

-

Х

-

Х

Розрахунок фінансових коєфіціентів

1

Коефіціент автономії (ВК+ЗНВ): К

Ка

0,562

0,508

> 0,5

-0,054

+0,008

2

Коефіцієнт фінансової залежностіК: ВК

Кфг

1,778

1,970

>1,9

+0,192

+0,07

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (ВК +ДЗ):К

Кфс

1,285

1,031

?1

-0,254

+0,031

4

Коефіцієнт маневровості власного капіталу

(ВК+ДЗ-НА):ВК

Км

0,298

0,309

> 0,2

+0,011

+0,109

5

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом (ВОК-ОА):ОА

Кза

0,277

0,241

> 0,5

-0,036

-0,259

6

Коефіцієнт нагромадження амортизації ІЗ:НА

Кам

0,496

0,506

Менш

< 0,4

+0,01

-0,106

Виконані розрахунки свідчать про низький рівень фінансової стійкості підприємства за показниками структури джерел формування капіталу. Так, фактичне значення коефіцієнта автономії вказує на те, що на кінець звітного року питома вага власного капіталу у валюті балансу становить 50,8 %, хоча це менше ніж на початок року на 5,4 %. Коефіцієнт фінансової залежності, як обернений до коефіцієнта автономії, збільшився з 1,778 до 1,970, тобто на кінець звітного року на 1 грн. власного капіталу припадає 1,970 грн. загальної вартості пасивів.

Значення коефіцієнта фінансової стабільності показує, що в минулому році власний капітал перевищував зобов'язання у 1,285 рази, а у звітному лише 1,031 рази. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, що кінець звітного року власні оборотні кошти становлять 30,9% у структурі власного капіталу. Негативну динаміку має коефіцієнт нагромадження амортизації, адже рівень зношеності основних засобів підприємства збільшився з 49,6 до 50,6%.

2.5 Методика визначення ймовірності банкрутства

В умовах динамічних змін в економічному середовищі все більшу роль відіграє експрес-діагностика ймовірності банкрутства підприємства як засобу попередження можливих підприємницьких ризиків. Прогнозування банкрутства має на меті ідентифікацію потенційної загрози банкрутства для своєчасного формування заходів з нейтралізації негативних тенденцій розвитку фінансової ситуації на підприємстві,

Для прогнозування й оцінки можливого банкрутства економічного суб'єкта передбачена система формалізованих критеріїв (коефіцієнтів) для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств:

- загальний коефіцієнт ліквідності (К1);

- коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами (К2).

Для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним необхідним є виконання наступних умов (станом на кінець звітного періоду):

К1 < 2, або К2 < 0,5, або одночасно К1 < 2 і К2 < 0,5.

Проте, потрібно наголосити на тому, що визнання структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним зовсім не означає його негайної ліквідації. Це тільки попередня фіксація стану фінансової нестійкості, а відповідно - потреби забезпечення оперативного контролю за фінансовим станом підприємства і своєчасного вжиття заходів для виведення його з кризи.

Структура балансу визнається задовільною, а підприємство платоспроможним при виконанні наступних умов (станом на кінець звітного періоду):

К1 ? 2 і К2 ? 0,5.

В сучасній економічній науці є численні розробки в сфері аналізу та прогнозування діяльності підприємства, при здійсненні яких необхідно встановити чи існують будь-які сумніви в продовженні безперервної діяльності економічного суб'єкта в майбутньому, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії) ймовірності банкрутства підприємства. Розглянемо наступні напрями аналітичної оцінки ймовірності банкрутства:

1) Визначення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства.

2) Використання системи формалізованих критеріїв для оцінки задовільності (незадовільності) структури балансу.

3) Побудова багатофакторних моделей діагностики ймовірності банкрутства.

4) Використання системи неформалізованих критеріїв для прогнозування можливого банкрутства.

5) Виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Найбільш поширеними у сучасній фінансовій літературі багатофакторними моделями прогнозування банкрутства є моделі Альтмана, Спрінгейта та інших економістів, які, по суті, являють собою моделі обробки вхідної інформаційної бази на основі розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприємства - об'єкта дослідження.

А. Модель Альтмана (у різних літературних джерелах використовуються також назви: п'ятифакторна модель Альтмана, індекс Z, розрахунок Z-проказника, індекс кредитоспроможності, індекс Альтмана).

Підприємства України можуть застосовувати індекс, запропонований Альтманом у 1983 р.:

Z=0,717K1+0,847K2+3,107K3+0,42K4+0,995K5,

Загалом модель Альтмана має такий вигляд:

Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1,0K5

де K1 K2, К3, К4, К5 - коефіцієнти:

K1 = середньорічна величина власних оборотних коштів /

середньорічна вартість активів;

К2 = чистий прибуток (збиток) / середньорічна вартість активів;

К3 = прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування / середньорічна вартість активів;

К4 - середньорічна вартість власного капіталу /середньорічна величина зобов'язань.

K5 - чистий дохід (виручка) від реалізації / середньорічна вартість активів.

Таблиця 2.10 Розрахунок значення коефіцієнтів для визначення ймовірності банкрутства

Показник

Умовне означення

Значення на :

Зміна за період

Початок періоду

Кінець

періоду

01

Активи-майно р.280

А

35540

39390

+3850

02

Загальний прибуток до оподаткування170 ф.2

Пз

1800

1660

-140

03

Чистий дохід р.035 ф.2

ЧД

11100

11100

-

04

Власний капітал р.380 +р.430

ВК

19990

20000

+10

05

Залучений капітал р.480+620

ЗК

15550

19390

+3840

06

Нерозподілений прибуток р.350

Пнп

890

900

+10

07

Власний оборотний капітал

Р.380+р.430+480- 080

ВОК

5980

6170

+190

01

Коефіцієнти визначення банкрутства

К1 = Загальний прибуток до оподаткування : Активи

Пз :

К1

0,051

0,042

-0,009

02

К2 = Чистий дохід: Активи х ЧД : А

ЧД :

К2

0,312

0,282

-0,030

03

К3 = Власний капітал: Залучений капітал

ВК : ЗК

К3

1,286

1,031

-0,255

04

К4 = Нерозподілений прибуток : Активи

Пн :

К4

0,025

0,023

-0,002

05

К5 = Власний оборотний капітал: Активи

ВОК : А

К5

0,168

0,157

-0,011

Z = 3,107 K1+0,995 K2+0,42 K3+0,847 К4+0,717 K5

Z0 = 3,107*0,051+0,995*0,312+0,42*1,286+0,847*0,025+0,717*0,168 = 0,158+0,310+0,540+0,021+0,120 = 1,149

Z1 = 3,107*0,042+0,995*0,282+0,42*1,031+0,847*0,023+0,717*0,157 = 0,130+0,281+0,433+0,019+0,113 = 0,976

Як показують розрахунки для підприємства на початок року індекс Z становив 1,149, а на кінець звітного періоду - 0,976. отримані результати менше граничного значення індексу (Z<1,23), тому можна зробити висновок, що підприємству в найближчі 2-3 роки загрожує банкрутство.

Підприємство може запобігти банкрутству, якщо у найближчий час здійснить заходи щодо:

- конверсій, диверсифікацій;

- виробництва нових видів товарів (робіт, послуг);

- підвищення якості продукції;

- підвищення ефективності маркетингу;

- підвищення ефективності експорту;

- зниження витрат виробництва;

- впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

- проведення інвентаризації на підприємстві;

- скорочення дебіторської заборгованості;

- підвищення частки власних коштів в оборотних активах;

- продажу дочірніх підприємств (ДП) і частки капіталу інших підприємств;

- продажу незавершеного виробництва;

- скорочення чисельності зайнятих на підприємстві та забезпечення соціальних пільг звільнених;

- тимчасової зупинки капітального будівництва;

- продажу зайвого устаткування, матеріалів і т. ін.

2.6 Резерви і заходи стабілізації фінансового стані підприємства

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан треба систематично й всебічно оцінювати з використанням різних методів аналізу. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства.

Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою залежить від наявності, використання й вдосконалення економічного потенціалу підприємства. Однією з особливостей нестійкого функціонування сучасних підприємств є кількісна, якісна та структурна недосконалість економічного потенціалу господарюючих суб'єктів, що зумовлена великими втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим становищем підприємств.


Подобные документы

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Аналіз структури активів і пасивів підприємства. Оцінка фінансових результатів й показників рентабельності, ліквідності та ділової активності організації. Дослiдження ефективностi викоpистання майна компанії, забезпечення власними обоpотними коштами.

  курсовая работа [194,1 K], добавлен 25.11.2014

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.