Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.11.2015
Размер файла 60,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

на тему: «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»

Студентки 4 курсу ОА-41 групи

галузі знань «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Куровець Ю.О.

Керівник доцент, к.е.н, Марушко Н.С.

м. Львів - 2015 рік

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління фінансовими результатами підприємства

1.1 Характеристика фінансових результатів підприємства

1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів ПП “Скіфи”

2.1 Організаційно - економічна характеристика ПП.“Скіфи”

2.2 Аналіз обсягу, динаміки і структури фінансових результатів ПП.“Скіфи”

2.3 Аналіз показників рентабельності ПП.“Скіфи”

2.4 .Аналіз впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів ПП.“Скіфи”

Розділ 3. Резерви зростання фінансових результатів діяльності ПП.“Скіфи”

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

У ринкових умовах підвищується відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх діяльності. Ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Загальним фінансовим результатом є прибуток, який забезпечує виробничий і фінансовий розвиток підприємства.

Тема курсової роботи: “Аналіз фінансових результатів підприємства” є

вкрай актуальною, оскільки аналіз фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Дослідження проблеми економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, обгрунтування застосованих методів аналізу, досліджуваних явищ проводилися поруч вчених - економістів: Басовский Л.Є., Бровкін Н.Д., Гусєвим А.А., Ковальовим В.В., Волкової О.Н ., Криловим Е.І., Власової В.М., Журавкова І.В., Прикіной Л.В., Савицької Г.В., Черновим В.А. та іншими. Великий внесок у теорію економічного аналізу вніс Баканов М.І. Однак питання цієї проблеми потребують подальшого вивчення.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних положень, методологічних підходів та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

-.проаналізовано обсяг, динаміка та структура фінансових результатів підприємства;

- проаналізовано показники рентабельності підприємства;

-.проаналізовано вплив факторів на зміну обсягу фінансових результатів підприємства;

- виявлено резерви зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є облікова інформація про фінансовий стан та результати діяльності ПП ”Скіфи”.

Предмет дослідження - теоретичні, методологічні та практичні проблеми, пов'язані з аналізом фінансових результатів діяльності підприємства.

Інформаційну базу дослідження склали навчальні підручники, наукові публікації з обраної тематики, законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література та звітність ПП “Скіфи”.

Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління фінансовими результатами підприємства

1.1 Характеристика фінансових результатів підприємства

Фінансові результати суб'єктів господарювання відображають ефективність господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою, фінансовою і інвестиційною, вони становлять основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Зростання фінансового результату створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства,.здійснюючи розширене відтворення.

Вивчення нормативно - правової бази України, дає змогу зазначити, що в законодавстві не розглядається сутність саме поняття «фінансові результати».

Дослідження наукової літератури з питань визначення сутності поняття «фінансовий результат», дозволило згрупувати існуючі підходи за трьома напрямками: фінансові результати трактуються як підсумки (результат діяльності підприємства), як прибуток (збиток) та як приріст (зменшення) капіталу (табл.1,1).

Таблиця 1,1 Наукові підходи щодо визначення сутності поняття «фінансовий результат»

Автор (джерело)

Сутність поняття «фінансовий результат»

1

2

3

як підсумки (результат) діяльності підприємства

1

Мочерний С.В. [20]

грошова форма підсумків господарської діяльності організацій або їхніх підрозділів, виражена в прибутках або збитках

2

Вороніна О.О. [11

якісна характеристика фінансово - господарської діяльності, яка в цілому характеризує результат економічних відносин підприємства

3

Пипко В.А. [21]

результат господарської діяльності, виражений в грошовій формі

як прибуток (збиток) підприємства

4

Пушкар М.С. [22]

прибуток чи збиток, отримані в результаті господарської діяльності

5

Луговий В.А. [19]

балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який складається із доходу (витрат) від реалізації готової продукції (робіт, послуг), доходу (витрат) від інших реалізацій і сум позареалізаційних доходів (витрат)

6

Бутинець Ф.Ф. [9]

прибуток (збиток) від реалізації готової продукції (робіт, послуг)

як приріст (зменшення) капіталу підприємства

7

Соколов Я.В. [23]

приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) підприємства протягом звітного періоду

8

Кондраков Н.П. [18]

відображає зміну власного капіталу за визначений період в результаті виробничо - фінансової діяльності підприємства

9

Загородній А.Г. [17]

приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у звітному періоді

Проведений нами аналіз наукових праць, дозволяє зробити висновок, що поняття «фінансовий результат», як видно з таблиці 1,1, науковці трактують по-різному, проте вкладають однаковий зміст у своє трактування.

Зокрема, Мочерний С.В. та Пипко В.А. зазначають, що економічний підсумок виробничої діяльності суб'єктів господарювання, що виражається у вартісній (грошовій) формі і є фінансовими результатами. На думку Вороніної О.О., поняття «фінансовий результат» можна розглядати також із сторони податкових розрахунків та управлінського обліку. В своїх працях Бутинець Ф.Ф. визначає фінансові результати, як прибуток від реалізації готової продукції, в той час, як Луговий В.А. до фінансових результатів включає ще й доходи від інших реалізацій та позареалізаційні доходи. Такі вчені, як Соколов Я.В., Кондраков Н.П. та Загородній А.Г. «фінансовий результат суб'єкта господарювання» визначають, як приріст або зменшення капіталу організації в процесі фінансово - господарської діяльності за звітний період, який виражається у формі загального прибутку або збитку.

Отже, узагальнюючи всі розглянуті визначення, слід зазначити, що фінансовий результат - це результат діяльності суб'єктів господарювання, що визначається як різниця між сумами доходів та відповідних їм витрат, виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку).

Оскільки фінансові результати представляють собою інтегрований показник, який формується під впливом ряду різноманітних факторів, нами було виділено їх основні дві групи: макроекономічні та мікроекономічні.

До макроекономічних.(зовнішніх).відностять:

-.природні умови;

-.державне регулювання цін,.тарифів, відсотків,.податкових ставок;

-.ринкова кон'юнктура

До мікроекономічних.(внутрішніх) відносять:

-.обсяги виробництва;

-.собівартість продукції;

-.рівень ефективності використання виробничих ресурсів підприємства;

-.якість продукції;

-.рівень організації праці;

-.ефективність використання фінансових ресурсів

При здійсненні фінансово - господарської діяльності перелічені фактори перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності. «Прямий» вплив на величину собівартості продукції, а, отже, й фінансового результату, пов'язаний з тим, наскільки раціонально економно витрачаються матеріальні ресурси - адже частина матеріальних витрат у складі собівартості становить від 60-90 %. Такий фактор впливу, як собівартість залежить від двох основних факторів: структури складових витрат та цін на ресурси. Ціни на продукцію, послуги, роботи підприємства залежать від таких складових: собівартості виробництва, якості продукції, цін конкурентів і каналу просування на ринок. У свою чергу, використання матеріальних ресурсів залежить від ритмічності поставок, наявності необхідних оборотних коштів, матеріаловіддачі, економії ресурсів. Рівень використання такого виробничого ресурсу, як праця, залежить від рівня кадрового забезпечення підприємства, продуктивності праці. Використання основних засобів характеризується фондовіддачею, забезпеченістю основними фондами, технічним озброєнням праці. Загалом, фінансові результати як комплексна система взаємозалежних показників, що формуються поетапно, у вигляді різниці між доходами та витратами, визначаються практично всім різноманіттям факторів, які впливають на всі аспекти діяльності суб'єкта господарювання. З'ясування значущості та пріоритетності певного фактора, можливості його використання, роблять обґрунтованішими управлінські рішення. Впливаючи на ті з них, які найбільше пов'язані з параметрами, якими керують, можна формувати фінансові результати, відповідно до цілей організації.

Формування фінансових результатів може змінюватись залежно від цілей розвитку підприємства. Якщо підприємство загалом націлено на високі темпи розвитку, збільшення обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то метою формування фінансових результатів є високі темпи їхнього зростання. Якщо підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним рівнем рентабельності або навіть збитковою діяльністю, то управління фінансовими результатами повинне бути сконцентроване на отримання такої суми, що забезпечує поточну платоспроможність. А якщо в основу діяльності підприємства покладено інтереси власників, то цільовою настановою формування кінцевих фінансових результатів є такі показники, як рентабельність інвестиційного або власного капіталу.[7,.с.280].

Від результатів аналізу підприємства залежить його подальший розвиток. Керівники на основі отриманих даних можуть зробити висновок про можливість впровадження нового виду продукції чи зміни в структурі виробництва, інвестори ж оцінюють доцільність вкладення коштів в дане підприємство.

Фінансовий аналіз використовує кілька типів моделей, здатних структурувати й ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Виділяються дескриптивні, предикативні і нормативні моделі.

До дескриптивних моделей відносять горизонтальний та вертикальний аналіз, оскільки результати отримані за допомогою здійснення даних видів аналізу носять описовий характер і є основою для подальшого аналізу фінансових результатів.

Вертикальний аналіз в разі поєднання з горизонтальним, дає змогу виявити позитивні або негативні зміни в складі майна чи структурі ресурсів підприємства, а також в структурі доходів та витрат за визначений період.

Предикативні моделі - моделі прогностичного характеру, що використовуються для прогнозування прибутків підприємства та його майбутнього фінансового стану.

Яскравим "представником" даної моделі є трендовий аналіз. Саме за допомогою цього аналізу можна визначити можливі значення ефекту та ефективності діяльності підприємства в майбутньому. Результати аналізу подаються у вигляді лінії - тренду, що показує зміну показника за певний період часу. Однак, побудова тренду потребує відповідного програмного забезпечення, що є іноді занадто дорогим для підприємства. .Нормативні моделі дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними значеннями. До нормативних моделей відносять факторний аналіз, аналіз відносних показників та порівняльний аналіз.

Факторний аналіз - це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних показників. Основною перевагою використання факторного аналізу є те, що у якості змінного чинника можна обирати будь - який показник, що впливає на кінцевий результат. Недоліком однофакторної моделі є те, що інші фактори вважаються незмінними та в даний момент не впливають на фінансовий результат, що в реальних умовах неможливо.

Для того, щоб врахувати зміни інших факторів виділяють двофакторні та багатофакторні моделі. Якщо модель має два чинника (фактора), то вона називається двофакторною, тобто значення певного показника змінюється в залежності від двох величин. Таким чином, якщо таких чинників більше двох, то моделі називаються багатофакторними.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - дослідження взаємозв'язків між окремими показниками. Здійснюється на підставі розрахунку фінансових коефіцієнтів. Отримані коефіцієнти можна порівнювати між собою та з нормативними значеннями. Вони дають змогу визначити наскільки ефективною є діяльність конкретного підприємства порівняно з іншими підприємствами галузі і які резерви має підприємство щодо підвищення ефективності своєї діяльності.

Порівняльний аналіз - дослідження зміни абсолютних та відносних показників у порівнянні з аналогічними по галузі за певний проміжок часу. Таким чином, можна визначити отримані фактичні результати з результатами підприємства, що взяте як орієнтир. Однак, слід пам'ятати, що підприємства можуть використовувати різні методи нарахування амортизації та обліку товарних запасів, що впливає на основні фінансові показники діяльності підприємства.

Отже, аналіз фінансових результатів дає змогу оцінити стан підприємства, порівняти їх з нормативними та проаналізувати в часі, використовуючи при цьому різні моделі, в залежності від критерію аналізу. Якщо оцінювати кінцеві показники за всіма моделями, то отримаємо повну характеристику досліджуваного підприємства, а також його фінансові можливості на ринку.

1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства

В наш час аналіз господарської діяльності стає розвиненою умовою економічних відносин, основою надійності та всебічно обґрунтованості управлінських рішень на всіх рівнях і в усіх суб'єктів господарювання. Сьогодні управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точних розрахунках, глибокому та ефективному аналізі. Економічні служби сучасних підприємств поширюють використання економіко-математичного апарату, новітніх програмних продуктів, комп'ютерної техніки, інформаційних баз даних, довідково - пошукових інформаційних систем тощо. Саме тому жодне організаційне, технічне й технологічне рішення не повинно здійснюватися до тих пір, поки не обґрунтована його економічна доцільність. Фахівці, які займаються обґрунтуванням різноманітних управлінських рішень, потребують достовірної деталізованої бухгалтерської, статистичної та комерційної інформації щодо виробничих і фінансово-інвестиційних процесів на підприємстві.

Окремі аспекти якості інформаційного забезпечення економічного аналізу досліджені сучасними вітчизняними й зарубіжними економістами, а саме: Бутинцем Ф., Кіндрацькою Л., Білик М., Чумаченком М., Івахненком В., Мецом В., Мнихом Є., Тарасенком Н., Олійник О., Бакановим М., Шеретом А., Савицькою Г. Але, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємств, проблема залишається не вирішеною остаточно. Подальшого дослідження потребує комплекс питань, пов'язаних з визначенням впливу якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності, обґрунтованість прийняття управлінських рішень та пошук внутрішніх джерел економічного зростання підприємства.

Значне місце в аналітичних дослідженнях займає інформація про діяльність суб'єкта господарювання. Аналіз господарської діяльності проводиться з використанням системи економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Будь - яка методика аналізу передбачає інформаційні потреби, а не наявний інформаційний ресурс. Якщо діюча інформаційна база не допомагає проводити якісний економічний аналіз через нестачу чи необ'єктивність даних, необхідну та достатню інформацію треба отримати будь - якими способами [2, с.196].

Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу беруть з одного або кількох різновидів економічної інформації (планової, облікової, нормативної, прогнозної). Наприклад, для аналізу виконання планових завдань використовуються планові та облікові дані. Факторний аналіз обмежує джерела формування інформації для аналізу господарської діяльності одним різновидом даних. Тому первинне формування такої інформації залежить від низки причин, основними з яких слід вважати вид аналізу господарської діяльності, а також цілі аналізу та його завдання. Аналітична інформація нагромаджується, зберігається та використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з визначеною організаційною формою. Аналітичним розрахункам властива наявність значного обсягу логічних операцій, поєднаних з арифметичними за складними алгоритмами. Можливість формалізованого запису даних сприяє використанню ЕОМ для розв'язування аналітичних задач. До інформації, яка використовується для аналізу господарської діяльності, висуваються такі вимоги: достовірність, своєчасність, повнота, детальність, багатоаспектність.

Економічна інформація досить неоднорідна, вона має складну схему взаємозв'язків окремих її видів. Різновидами економічної інформаціїє облікова інформація та інформація аналізу господарської діяльності, яким притаманні як спільні властивості, так і низка специфічних особливостей.

Так, обліково - аналітична інформація є основою для прийняття рішень з організації, планування й регулювання господарської діяльності підприємства. Особливості облікової інформації залежать від видів обліку - оперативний, бухгалтерський, статистичний; форм бухгалтерського обліку - таблично -автоматизована, діалогова, безпаперова; від джерел та методів формування змінної та умовно - постійної інформації, алгоритму їх машинної обробки.

Облікові дані відображають фактичний стан виробничо - господарської діяльності підприємства та є інформаційною моделлю виробництва. Крім відображення дійсного стану об'єкта, на облікову інформацію покладається й ретроспективна функція, що потребує тривалого зберігання цієї інформації (у вигляді форм бухгалтерської звітності). Кінцеві дані є результатом розв'язання облікових задач зі знаходження зведено - підсумкових величин за встановленими групувальними ознаками, для чого реалізуються арифметичні та логічні операції, операції сортування інформації. Якість облікової інформації залежить від використаної методології її сприйняття, систематизації та узагальнення, а також від специфічних особливостей облікових задач: розв'язності (завжди розрахунковим або логічним способами); алгоритмічності; документальності вхідних та вихідних даних; використання тих самих даних для формування різних показників; інформаційного зв'язку облікових задач; необхідності накопичення даних; регламентації термінів розв'язання задач. Сучасна облікова інформація будується на аналітичних оцінках доцільності, переваг і пріоритетів господарських операцій. Планові дані є орієнтирами для нових кон'юнктурних оцінок; звітно - статистичні дані не є простим зведенням однорідних явищ та процесів у просторі і часі тощо. Лише на основі якісної оцінки регламентованої інформації можна визначати її необхідність, а за характеристиками цієї інформації розглядати варіанти її достатності тощо [2,с.193]. Так, бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу та оцінки, наприклад, фінансового стану підприємства. Вміння читати бухгалтерський баланс дає можливість одержати значний обсяг інформації про підприємство, визначити ступіть його забезпеченості власними оборотними коштами, оцінити загальний фінансовий стан підприємства. Також джерелом інформації для аналізу слугують "Звіт про фінансові результати" (форма № 2), "Звіт про власний капітал" (форма № 3), "Звіт про рух грошових коштів" (форма № 4), форма № 5 та інші первинні документи), статистична й оперативна звітність. Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, які відображають майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період.

Поняття «інформаційне забезпечення» виникло у зв'язку з розвитком автоматизованих систем управління, яка є динамічною системою одержання, оцінки, зберігання та переробки даних і створена з метою вироблення управлінських рішень. Інформаційне забезпечення можна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі в процесі її функціонування [3, с.144].

До загальних показників якості інформаційного забезпечення слід віднести такі: стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження, задоволення потреби в інформації конкретних керівників, точність, правильний вибір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору та обробки даних. Також, важливою якісною характеристикою інформації є її вірогідність. Вірогідною вважають інформацію, яка не перевищує припустимий рівень перекручення дійсного явища або процесу і відображує те, що вона повинна відображати. На вірогідність інформації, яка надходить, впливають інформаційні бар'єри, тобто перешкоди, що заважають збереженню кількості й якості інформації та призводять до її обмежень. Крім того, якість інформаційного забезпечення - один з найважливіших параметрів для споживача інформації - визначається наступними характеристиками:

- репрезентативність - правильність відбору інформації з метою адекватного відображення джерела інформації;

- змістовність - семантична ємність інформації;

- достатність (повнота) - мінімальний, але достатній склад даних для досягнення цілей, які переслідує споживач інформації. Ця характеристика схожа на репрезентативність, однак різниця полягає в тому, що в даному випадку враховується мінімальний склад інформації, який не заважає ухваленню рішення;

- доступність - простота (або можливість) виконання процедур отримання і перетворення інформації. Ця характеристика застосовується тільки для відкритої інформації. Для забезпечення доступності паперових носіїв інформації використовуються різні засоби оргтехніки щодо їх зберігання. З метою полегшення їх обробки використовуються засоби обчислювальної техніки;

- актуальність - залежить від динаміки зміни характеристик інформації і визначається збереженням цінності інформації для користувача в момент її використання;

- своєчасність - надходження не пізніше заздалегідь призначеного терміну;

- точність - ступінь близькості інформації до реального стану джерела інформації;

- достовірність - властивість інформації відображати джерело інформації з необхідною точністю. Ця характеристика вторинна щодо точності;

- стійкість - здатність інформації реагувати на зміни вихідних даних без порушення необхідної точності.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового результатів підприємства є дані:

- балансу (форма № 1);

- звіту про фінансові результати (форма № 2);

- звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіту про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) .

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансових результатів підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Сучасний підхід до аналізу господарської діяльності підприємства ґрунтується, безсумнівно, на якості інформаційного забезпечення, від якої, в свою чергу, залежить прийняття ефективних управлінських рішень. При визначенні обсягу, структури і якості інформаційно-аналітичного забезпечення слід орієнтуватись саме на якісні характеристики облікових, планових, нормативно-довідкових, звітно-статистичних та інших видів інформації, оскільки їх традиційне змістове визнання в умовах формування ринкових відносин суттєво змінюється.

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів підприємства

2.1 Організаційно - економічна характеристика ПП “Скіфи”

ПП “Скіфи” засноване в 2002 році. Воно починало свою діяльність як незалежна приватна компанія, і залишається такою по сьогоднішній день. Підприємство пройшло нелегкий, але успішний шлях від невеликого деревообробного підприємства до цілісного комплексу з потужним виробничим потенціалом.

В даний час діяльність компанії охоплює підприємства країн Західної Європи а також крупні українські організації, що розвиваються. В штаті компанії працює 59 чоловік (див. Додаток А). Основними напрямами діяльності є виробництво і продаж дерев'яних піддонів, купівля і продаж вживаних піддонів, пересортування і ремонт дерев'яних піддонів. Всі піддони відповідають державним стандартам і технічним умовам.

У багатьох випадках ремонт є економічно обґрунтованішим, ніж купівля вживаних піддонів. Ремонтна база швидко і оперативно відремонтує будь - які види дерев'яних піддонів, включно із нестандартними піддонами. Всі відремонтовані піддони відповідають високим вимогам замовника.

Також підприємство пропонує послуги з оренди піддонів. Якщо певній компанії необхідна транспортна чи складська тара на обмежений період часу, оренда необхідних видів тари являється економічно вигіднішою порівняно з купівлею. Схема оренди піддонів діє аналогічно до стандартних схем оренди - орендатор залишає заставу і отримує у тимчасове користування потрібну кількість піддонів. По закінченні терміну оренди тара доставляється на склад фірми «Скіфи», або вивозиться силами нашої фірми з вказаної території. По факту прийому орендованої тари повертається застава з різницею вартості послуг оренди відповідно угоди. На підприємстві відбувається повний цикл виготовлення піддонів від заготовки круглого лісу до готового виробу. Висока якість нових піддонів досягається шляхом використання в їх виробництві сучасних технологій і обладнання.

Одним з ключових напрямів діяльності фірми «Скіфи» є виготовлення і продаж нових піддонів, а також продаж вживаних піддонів. Всі вживані піддони перед продажем проходять спеціальну підготовку і готові для багатократного використання (не менше 10 циклів), а гнучкий підхід до сортування дозволяє нам підібрати для покупця той вид піддонів, котрий максимально задовольнить його за якістю і ціною. Структура підприємства дозволяє при роботі з клієнтами гарантувати промислові об'єми і вчасне постачання.

Фірма «Скіфи» здійснює послуги з фітосанітарної обробки піддонів шляхом їх термічної обробки відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних мір №15 (ISPM15). Одним з найефективніших методів знезаражування, передбачених Стандартом № 15, є метод термообробки - нагрівання деревини до +56°С протягом як мінімум 30 хвилин. Цей захід є ефективним для знищення більшості видів шкідників деревини на будь - якій фазі розвитку.

Додатковою рекламою продукції, що транспортується або зберігається на піддоні є нанесений на несучі «шашки» піддону логотип. Також логотип чітко відображає, що піддон належить певній компанії, що спрощує облік піддонів в обороті підприємства. Якщо покупці зацікавлені в тому, щоби надані їм піддони мали відповідне маркування (логотип компанії чи продукції), фірма «Скіфи» пропонує послуги з нанесення логотипу компанії на придбані піддони.

Для економічної характеристики підприємства проведемо горизонтальний аналіз балансу ПП “Скіфи” за 2013 - 2014 роки (табл. 2,1).

Таблиця 2,1

Горизонтальний аналіз балансу ПП ”Скіфи”

тис.грн.

Показник

2013

2014

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

АКТИВ

І.Необоротні активи в тому числі:

11370

11867

497

4,19

нематеріальні активи

104

109

5

4,81

основні засоби

10976

10868

-108

-0,99

II.Оборотні активи в тому числі:

6949

10200

3251

133,13

Запаси

1125

2105

980

87,11

дебіторська заборгованість

5746

6530

784

13,64

грошові кошти та їх еквіваленти

315

1591

1276

405,08

БАЛАНС

18319

22067

3748

20,46

ПАСИВ

І. Власний капітал

4074

6387

2313

56,78

III.Довгострокові зобов'язання та забезпечення

8494

8372

-122

1,44

IV. Поточні

зобов'язання та забезпечення

5751

7308

1557

27,07

БАЛАНС

18319

22067

3748

20,46

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В.

Аналіз балансу дозволяє зробити наступні висновки: необоротні активи зросли на 497 тис. грн.,у тому числі нематеріальні активи - на 5 тис. грн., основні засоби зменшились на 108 тис. грн. Оборотні активи підприємства збільшились на 3251 тис. грн., у тому числі запаси зросли на 980 тис.грн., дебіторська заборгованість - на 784 тис. грн., грошові кошти та їх еквіваленти - на 1276 тис. грн. Загальна сума активів зросла на 3748 тис. грн.

Власний капітал підприємства зріс на 2313 тис. грн.; довгострокові зобов'язання та забезпечення зменшились на 122 тис. грн.; поточні зобов'язання та забезпечення зросли на 1557 тис. грн. При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов'язання підприємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов'язання зменшилися. Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте збільшилися поточні зобов'язання та забезпечення. В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

2.2 Аналіз обсягу, динаміки і структури фінансових результатів ПП “Скіфи”

Аналіз доходів та витрат підприємства має велике значення в системі загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що доходи та витрати мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності підприємства, який може мати як позитивний, так і негативний характер.

Проведемо аналіз фінансових результатів діяльності ПП "Скіфи". Проаналізуємо динаміку доходів підприємства у 2014 році по відношенню до 2013 року (табл. 2,2).

Таблиця 2,2

Динаміка доходів ПП "Скіфи"

Вид доходу

2013

2014

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Чистий дохід(виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг), тис.грн.

53634

66875

13241

24,69

Інші операційні доходи, тис. грн.

183

2691

2508

1370,5

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2014 році по відношенню до 2013 року збільшився на 13241 тис. грн. Інші операційні доходи підприємства збільшилися на 2508 тис.грн. Доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та надзвичайних доходів підприємство у 2013 та 2014 рр. не отримувало.

Проаналізуємо динаміку витрат ПП "Скіфи" у 2014 році по відношенню до 2013 року (табл. 2,3).

аналіз фінансовий динамика рентабельність

Таблиця 2,3

Динаміка витрат ПП "Скіфи"

тис.грн

Вид витрат

2013

2014

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг

47030

52470

5440

11,57

Адміністративні витрати

2194

3428

1234

56,24

Витрати на збут

1706

2955

1249

73,21

Інші операційні витрати

401

7608

7201

1795,76

Фінансові витрати

503

737

234

46,52

Запаси

1326

2105

879

66,29

Елементи операційних витрат

50930

63346

12416

24,38

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В, Д, Е.

Аналіз витрат ПП "Скіфи" дозволяє зробити наступні висновки. У 2014 році по відношенню до 2013 року відбулося збільшення за всіма статтями витрат по основній діяльності підприємства, зокрема: собівартість продукції збільшилася на 5440 тис. грн., адміністративні витрати - на 1234 тис. грн., витрати на збут - на 1249 тис.грн., інші операційні витрати зросли на 7201 тис.грн., фінансові витрати - на 234 тис.грн., запаси - на 879 тис.грн., елементи операційних витрат (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати) зросли на 12416 тис.грн.

Проаналізуємо динаміку фінансових результатів ПП "Скіфи" у 2014 році по відношенню до 2013 року (табл. 2,4).

Таблиця 2,4

Динаміка фінансових результатів ПП "Скіфи"

тис.грн.

Фінансовий результат

2013

2014

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Валовий прибуток

6604

14405

7801

118,13

Фінансовий результат від операційної діяльності

2486

3105

619

24,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

1983

2368

385

19,41

Фінансовий результат від звичайної діяльності

1983

2313

374

18,86

Чистий прибуток

1983

2313

374

18,86

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В.

Валовий прибуток підприємства у 2014 році по відношенню до 2013 року збільшився на 7801 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на 619 тис. грн ,фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 385 тис.грн.,фінансовий результат від звичайної діяльності дорівнює чистому прибутку. Прибуток, на пiдприємствi за 2014рiк склав 2313 тис. грн. і збільшився на 374 тис.грн. по відношенню до 2013 року.

2.3 Аналіз показників рентабельності ПП “Скіфи”

Проаналізуємо рентабельність показників ПП "Скіфи" , для цього складемо таблицю 2,5 і розрахуємо наступні показники: рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності, рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком, рентабельність власного капіталу, рентабельність реалізованої продукції: - за прибутком від реалізації, - за прибутком від операційної діяльності, - за чистим прибутком.

Таблиця 2,5

Показники рентабельності ПП "Скіфи"

Показник

Од. виміру

2013

2014

Абсолюте відхилення

Відносне відхилення

Чистий прибуток

Тис.грн.

1939

2313

374

19,29

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

Тис.грн.

53634

66875

13241

24,69

Прибуток від звичайної діяльності

Тис.грн

1939

2313

374

19,29

Прибуток від реалізації продукції = Чистий дохід (виручка) від реалізації.продукції-(Собів реаліз. продукції + Адмін витрати + Витрати на збут)

Тис.грн

53634

(47030+2194

+1706)=2709

66875

(52470+3428+2955)=8022

5313

196,12

Прибуток від операційної діяльності

Тис.грн

2486

3105

619

24,9

Вартість активів

Тис.грн

14278

18319

4041

28,3

Величина власного капіталу

Тис.грн.

2893

4074

1181

40,82

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

%

13.58

12.63

-0,95

-7

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

%

13.58

12.63

-0,95

-7

Рентабельність власного капіталу

%

67.02

56.77

-10,25

-15,3

Рентабельність реалізованої продукції:

- за прибутком від реалізації

%

5.05

12

6,95

137,62

- за прибутком від операційної діяльності

%

4.64

4.64

0

0

- за чистим прибутком

%

3.62

3.46

-0.16

4,41

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В, Ж, З.

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності розраховується за формулою:

R активів за прибутком від звичайної діяльності = Прибуток від звичайної діяльності /Активи

Показує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на 1 грн вкладених активів. У 2013 році даний показник склав 13.58%, а в 2014 році - 12.63%, тобто спостерігалося зменшення рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності, що негативно характеризує діяльність підприємства.

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком розраховується за формулою:

R активів за чистим прибутком = Чистий прибуток/Активи

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів. У 2013 році даний показник склав 13.58%, а в 2014 році - 12.63%, тобто спостерігалося зменшення рентабельності активів за чистим прибутком, що негативно характеризує діяльність підприємства.

Значення показників рентабельності активів за чистим прибутком і рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності однакові так як прибуток від звичайної діяльності підприємства дорівнює його чистому прибутку.

Рентабельність власного капіталу розраховується за формулою:

R власного капіталу = Чистий прибуток / Власний капітал

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн власного капіталу. У 2013 році даний показник склав 67.02%, а в 2014 році - 56.77%, тобто спостерігалося зменшення рентабельності власного капіталу, що негативно характеризує діяльність підприємства.

Розрахуємо рентабельність реалізованої продукції:

1) за прибутком від реалізації

R реалізованої продукції за прибутком від реалізації = Прибуток від реалізації / Виручка

Показує скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. У 2013 році даний показник склав 5.05%, а в 2014 році - 12%, тобто спостерігалося збільшення рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

2) за прибутком від операційної діяльності

R реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності = Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Показує скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки. У 2013 році даний показник склав 0,64%, а в 2014 році - 0,64%, тобто зміни не відбулися.

3) за чистим прибутком:

R реалізованої продукції за чистим прибутком = Чистий прибуток / Виручка

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. У 2013 році даний показник склав 3.62%, а в 2014 році - 3.46%, тобто спостерігалося зменшення рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком, що негативно характеризує діяльність підприємства.

Таким чином, у 2014 році ПП "Скіфи" показав зменшення майже за всіма розрахованими показниками рентабельності (за виключенням рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації та за прибутком від операційної діяльності).

2.4 Аналіз впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів підприємства

В умовах ринкової економіки прибуток відіграє важливу роль, будучи головною метою підприємницької діяльності, основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток, створюючи базу економічного розвитку держави в цілому. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства, найважливішим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства, а також основним захисним механізмом, що охороняє підприємство від загрози банкрутства.

Оскільки прибуток - основний результативний показник діяльності підприємства, тому важливо виявити його залежність від різноманітних факторів та оцінити їх вплив на прибуток [14,c.245].

Особливості управління прибутком підприємства за допомогою застосування факторного аналізу були розглянуті у роботах таких авторів, як Ганжа Ю., Рязанцева В., Масленко Ю., Зінченко Е., Воробйов Ю., Ковальов В., Білик М., Бланк І., Кірейцев Г., Мец В., Поддєрьогін А., Савицька Г. та інші.

Прибуток підприємства - це фінансовий результат його діяльності, який найточніше відображає ефективність виробництва продукції, рівень організації, стан продуктивності праці, рівень собівартості. До того ж це і основа для розвитку підприємства, і запорука добробуту персоналу, і великі дивіденди для власників.

Основна частина прибутку формується як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами на її виробництво. Якщо власні витрати на виробництво більші, ніж грошові надходження, підприємство отримує збитки [25, c.405].

Факторний аналіз прибутку - це методика комплексного системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативного показника, а саме прибутку підприємства.

Фактори, які впливають на величину прибутку від реалізації продукції або надання послуг, є такими:

1 Зміна обсягу реалізації - збільшення обсягів продажу рентабельної продукції веде до збільшення суми прибутку, а нерентабельної - навпаки до її зменшення;

2. Зміна асортименту продукції - якщо збільшується частка рентабельної продукції в загальному обсязі реалізації, то і прибуток, відповідго, зростає;

3. Зміна собівартості продукції - її зростання є причиною зменшення прибутку, а зменшення собівартості - навпаки збільшує прибуток;

4. Зміна ціни реалізації - при збільшенні цін сума прибутку зростає, якщо ціна зменшується, то зменшується і прибуток;

5. Чисельність та склад персоналу - кількість працівників, достатня для повноцінного обслуговування технологічного процесу, забезпечує зростання прибутку, також велике значення має і кваліфікація працівників;

6. Економічне стимулювання працівників - вплив цього фактору можна оцінити через показники оплати праці та її продуктивність. Що ефективнішим є стимулювання персоналу, то кращою буде їх праця, і як наслідок - більшими випуск продукції та прибуток;

7. Продуктивність праці - її зростання, за інших однакових умов, спричиняє збільшення величини прибутку;

8. Стан матеріально-технічної бази підприємства - сучасні засоби праці підвищують її продуктивність, а отже, і прибуток;

9. Фондовіддача - збільшення фондовіддачі збільшує випуск продукції на 1 грн вкладених грошей, це також веде до росту прибутку [16, с. 195].

Проаналізуємо вплив факторів на прибуток ПП “Скіфи” у 2013 - 2014рр., використовуючи Ф. №2 “Звіт про фінансові результати” . Вихідні дані подано в таблиці 2,6.

Таблиця 2,6

Аналіз прибутку ПП “Скіфи” у 2013 - 2014 рр.

№ з/п

Показник

2013 р.

2014 р.

Відхилення

тис.грн

%

1.

Дохід від реалізації продукції (ДР)

53634

66875

13241

24,69

2.

Інші доходи (ДІ)

3018

4511

1493

49,47

3.

Собівартість продукції (С)

47030

52470

5440

11,57

4.

Витрати на управління (ВУ)

2194

3428

1234

56,24

5.

Витрати на збут (ВЗ)

1706

2955

1249

73,21

6.

Фінансові витрати (ВФ)

503

737

234

46,52

7.

Податок на прибуток (ПП)

839

1928

1089

129,8

8.

Чистий прибуток (ЧП)

38878

66875

27997

72,01

*Таблиця складена на підставі додатку Б, В.

У цьому випадку вплив факторів на прибуток підприємства можна подати у такому вигляді [3, c. 38]:

ЧП = ДР + ДІ - С - ВУ - ВЗ - ВФ - ПП (1)

Величина виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, асортимент продукції та кількість її реалізації. Ця залежність має такий вигляд:

ДР = О • НП • Ц, (2)

де О - обсяг реалізації;

НП - номенклатура видів продукції;

Ц - ціна одиниці продукції.

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна подати в такому вигляді:

С = НП • О • ЗЗМН, (3)

де ЗЗМН - змінні витрати на одиницю виробленої продукції [3, с. 38]

За допомогою даних Звіту про фінансові результати, виявити вплив всіх перелічених факторів на фінансовий результат підприємства неможливо, тому що нам невідомі такі показники, як питома вага реалізованої та виробленої продукції, обсяг випуску та реалізації, а також ціна та собівартість одиниці.

У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив змін цін, обсягу реалізованої та випущеної продукції на розмір чистого прибутку.

За даними Держкомстату України у 2014 р. проти 2013 р. (грудень до грудня) індекс цін становив 124,7% [4].

Визначимо вплив факторів на зміну доходу від реалізації. З таблиці 7 видно, що дохід від реалізації у 2014 р. був на 13241 тис. грн. більшим, ніж у 2013-му, або на 24,69 %. Це збільшення є наслідком впливу двох факторів: ціни реалізації та обсягу реалізованої продукції. Розрахувати величину впливу кожного з них можна у такий спосіб:

ДДРЦ = ДР2014 - ДР2014 : 1,247 = 66875 - 66875 : 1,247 = 13246 тис. грн

ДДРО = ДР2014 : 1,247 - ДР2013 = 66875 : 1,247 - 53634 = -33669 тис. грн

Таким чином зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 13246 тис. грн, та зменшенню обсягу випуску - на 33669 тис. грн

Прослідкуємо вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції. З таблиці 2,4,1 видно, що собівартість у 2014 р. становила 52470 тис. грн, а у 2013 р. 47030 тис. грн, що на 5440 тис. грн або 11,57% більше.

ДСЦ = С2014 - С2014 : 1,247 = 52470 - 52470 : 1,247 = 10393 тис. грн

ДСО = С2014 - С2013 - ДСЦ = 52470 - 47030 - 10393 = -4953 тис. грн

Таким чином, за рахунок зміни ціни собівартість виросла на 10393 тис. грн, а за рахунок зміни обсягу випуску зменшилась на 4953 тис. грн.

Як показують розрахунки, ціна реалізації впливає на чистий прибуток у складі двох факторів - собівартості та доходу від реалізації. При цьому вплив у складі собівартості зменшує прибуток, а у складі доходу від реалізації - збільшує. З огляду на це загальний вплив ціни реалізації на чистий прибуток можна розрахувати у такий спосіб:

ДЧПЦ = ДДРЦ - ДСЦ = 13246 - 10393 = 2853 тис. грн

За рахунок збільшення ціни чистий прибуток підприємства виріс на 2853 тис. грн.

Визначаючи вплив на прибуток витрат на управління, на збут та фінансових витрат, треба пам`ятати, що це фактори зворотного впливу, тобто у формули треба підставляти знак мінус:

ДЧПВ = (ВУ2014 + ВЗ2014 + ВФ2014) - (ВУ2013 + ВЗ2013 + ВФ2013)

= (3428 + 2955 +503 ) - (2194+1706 +503 ) = 2483

Отже, збільшення цих витрат у 2014 р., порівняно з 2013-м, призвело до зменшення прибутку на суму 2483 тис. грн.

Обчислити вплив величини інших доходів на зміну чистого прибутку ми не можемо, оскільки підприємство не отримувало за аналізований період інших доходів.

Вплив податку на прибуток розраховують за формулою:

ДЧППП = - (ПП2014 - ПП2013) = - (1928 - 839) = - 1089 тис. грн

Це означає, що збільшення величини податку на прибуток сприяло зменшенню прибутку на суму 1089 тис. грн.

Отримані дані узагальнено в таблиці 2,7.

Таблиця 2,7

Узагальнена таблиця впливу факторів на величину прибутку

№ з/п

Показник

Сума, тис. грн

1.

Зміна ціни

2853

2.

Обсяг реалізації

-33669

3.

Обсяг випуску

-4953

4.

Витрати на управління, на збут, фінансові витрати

2483

5.

Податок на прибуток

-1089

6.

Усього

27997

Останній рядок таблиці 8 в сумі 27997 підтверджує зміну чистого прибутку з таблиці 7 тобто розрахунки факторного аналізу є правильними. Збільшення прибутку виникло за рахунок підвищення ціни, збільшення обсягу реалізації, інших доходів. А збільшення витрат на управління, на збут та фінансових витрат можна вважати резервами подальшого збільнення чистого прибутку.

Отже, за результатами факторного аналізу можна оцінити якість прибутку та можливі джерела його збільшення.

Якість прибутку від основної діяльності вважається високою, якщо її збільшення зумовлене зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості продукції. Низька якість прибутку характеризується зростанням обсягів реалізації за рахунок росту цін на продукцію без збільшення фізичного обсягу продажів і зниження витрат на гривню продукції.

Збільшення прибутку можливе за рахунок: нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів; здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; зменшення витрат на виробництво продукції; кваліфікованого здійснення цінової політики; грамотної побудови ділових відносин з постачальниками, посередниками, покупцями; покращення системи маркетингу на підприємстві; удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну зняти з виробництва; постійного проведення наукових досліджень аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів.

Розділ 3. Резерви зростання фінансових результатів діяльності підприємства

Для того щоб рівень прибутковості покращувався, на підприємстві повинні проводитися заходи тільки в наступному порядку:

- організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, реструктуризація виробництва тощо)

-.технічні (оновлення техніко - технологічної бази, переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється)

- економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми і системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів тощо). Якщо почати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні зрушення у ефективності діяльності будуть малопомітними, або відсутніми взагалі.

Якщо ж говорити про чинники, від яких залежить рівень економічної ефективності підприємств, то вони класифікуються за декількома ознаками:

а) джерелами підвищення (зростання продуктивності праці, зниження фондомісткості і матеріаломісткості продукції, поліпшення використання матеріальних ресурсів);

б) напрямками вдосконалення виробництва (науково-технічний прогрес, впровадження прогресивної технології, модернізація застарілого обладнання, механізація і автоматизація виробництва, запровадження прогресивних методів і форм організації виробництва і праці );

в) місцем реалізації ( внутрішні - впровадження нових технологій, модернізація обладнання, та зовнішні).

Основна мета аналізу прибутку і рентабельності - виявлення і оцінка резервів зростання фінансових результатів та впровадження їх у виробництво.

Таким чином, у 2014 році ПП "Скіфи" показав зменшення майже за всіма розрахованими показниками рентабельності (за виключенням рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації та за прибутком від операційної діяльності). Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючий попит на продукцію підприємства й про перенагромадження активів. Зменшення рівня рентабельності власного капіталу може свідчити про низький рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. Проте рівень рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації та за прибутком від операційної діяльності збільшився, це свідчить про ефективність реалізації продукції підприємства.

Основними резервами зростання прибутку на ПП “Скіфи ”є:

- збільшення обсягу реалізації продукції;

- зниження собівартості реалізованої продукції;

-.поліпшення якості продукції;

-.покращення маркетингової діяльності підприємства.

Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок:

- зростання обсягу виробництва продукції;

- зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду;

- підвищення рівня цін.

Зниження собівартості продукції досягається за рахунок:

-.усунення перевитрат по сировині і матеріалах;

-.усунення понадпланових відходів;

-.скорочення непродуктивних виплат з фонду оплати праці;

-.усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загальновиробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування;

-.усунення втрат від браку;

-.усунення збитків від іншої реалізації і позареалізаційних збитків.

Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції - основний резерв збільшення прибутку на підприємстві. Наприклад основними резервами зниження витрат коштів на оплату праці є:

- впровадження організаційно - технічних заходів, які дають зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості;

- зменшення кількості робітників;

- усунення і попередження непродуктивних виплат: за позаурочні години, оплата цілодобових,.внутрішньозмінних простоїв.


Подобные документы

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Теоретико-суттєва характеристика фінансових результатів підприємства. Нормативно-правове забезпечення, методика аналізу. Техніко-економічні характеристики підприємства ВАТ "Запоріжтурбуд". Підвищення прибутковості організації, показники рентабельності.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.07.2014

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.