Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз формування чистого прибутку. Визначення можливих резервів збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, впливу факторів на зміну фінансового результату від операційної діяльності. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.11.2015
Размер файла 11,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Індивідуальна робота

«Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»

Робота

Бикової Валерії

1. Розрахувати за звітний та попередній періоди: чистий дохід, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування, та чистий фінансовий результат. Порівняти чистий фінансовий результат звітного періоду з чистим фінансовим результатом попереднього періоду та визначити величину відхилення. Пояснити причини відхилення. Результати розрахунків звести до табл. 1.

Таблиця 1. Аналіз формування чистого прибутку (збитку)

№ з\п

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Абсолютне, тис.грн.

Відносне, %

1

Чистий дохід

8818

10750,4

1932,4

21,91

2

Валовий прибуток (збиток)

2590

2384,3

-205,7

-7,94

3

Фінансовий результат від операційної діяльності

2695,2

3401,5

706,3

26,21

4

Фінансовий результат до оподаткування

2805,6

3563,4

757,8

27,01

5

Чистий прибуток (збиток)

2034,6

2902,5

867,9

42,66

Формування прибутку від звичайної діяльності визначається у такому порядку:

1) Чистий дохід (ЧД):

ЧД = ВР - ПДВ - АЗ - Інші вирахування з доходу

ЧД зв = 11898 - 1147,6 = 10750,4 т.грн.

ЧД поп = 9640 - 822 = 8818 т.грн.

2) Валовий прибуток (ВП):

ВП = ЧД - С рп

ВП зв = 10750,4 - 8366,1 = 2384,3 т.грн.

ВП поп = 8818 - 6228 = 2590 т.грн.

3) Фінансовий результат від операційної діяльності (ФР од):

ФР од = ВП + Д од - АВ - В зб - В од

ФР од зв = 2384,3 = 1527,4 - 5,8 - 33,2 - 471,2 = 3401,5 т.грн.

ФР од поп = 2590 + 1222,4 - 4,2 - 25,7 - 1087,3 = 2695,2 т.грн.

4) Фінансовий результат до оподаткування (ФР зд до оп)

ФР зд до оп = ФР од + Д ук + Д фо + Д ід - В ук - В фо - В ід

ФР зд до оп зв = 3401,5 + 3,8 + 166,4 - 2,7 - 5,6 = 3563,4 т.грн.

ФР зд до оп поп = 2695,2 + 1,8 + 142 - 2 - 31,4 = 28056 т.грн.

5) Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток):

ФР чист = ФР зд до оп ± В(Д)подат. на приб ± П(З) прип. діял. після оподатк.

ФР чист зв = 3563,4 - 660,9 = 2902,5 т.грн.

ФР чист поп = 2805,6 - 771 = 2034,6 т.грн.

З наведеного вище розрахунку у звітному періоду порівняно з попереднім чистий дохід збільшився на 1932,4 т.грн., або на 21,91%, фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на706,3 т.грн., або 26,21%, фінансовий результат до оподаткування на 757,8 т.грн. (27,01%), а валовий прибуток зменшився на 205 т.грн. або на 7,94%. За рахунок чого чистий прибуток збільшився на 867,9 т.грн., або на 42,66%.

2. Проаналізувати структуру фінансового результату до оподаткування. Результати розрахунків представити в табл. 2.

Таблиця 2. Аналіз структури фінансового результату до оподаткування

Види прибутку

Попередній період

Звітний період

Відхилення, %

Тис.грн.

Структура, %

Тис.грн.

Структура, %

1. Фінансовий результат від операційної діяльності

2695,2

96,07

3401,5

95,46

26,21

2. Фінансовий результат від участі в капіталі

-0,2

-0,01

1,1

0,03

-650

3. Фінансовий результат від інших фінансових операцій

-

-

-

-

-

4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності

110,6

3,94

1608

4,51

45,39

Фінансовий результат до оподаткування

2805,6

100

3563,4

100

27,01

Розраховуємо питому вагу і-го виду фінансового результату в прибутку від до оподаткування:

г оп.д. = ФР операційної діяльності/ФР до оподаткування*100

г оп.д. поп = 2695,2/2805,6*100 = 96,07%

г оп.д. зв = 3401,5/3563,4*100 = 95,46%

г уч. в капіталі = ФР участі в капіталі/ФР до оподаткування*100

г уч. в капіталі поп = (1,8 - 2)/2805,6*100 = -0,01%

г уч. в капіталі зв = (3,8 - 2,7)/3563,4*100 = 0,03%

г фін.д. = ФР фінансової діяльності/ФР до оподаткування*100 (не розраховуємо т.я. немає даних що фінансового результату фінансової дільності)

г ін.діял. = ФР іншої діяльності/ФР до оподаткування*100

г ін.діял. поп = (142 - 31,4)/2805,6*100 = 3,94%

г ін.діял. зв = (166,4 - 5,6)/3563,4*100 = 4,51%

Із результатів аналізу видно, що збільшення фінансового результату відбулося за рахунок того, що у підприємства у звітному році збільшився фінансовий результат від операційної діяльності. У звітному році порівняно з попереднім у підприємства виріс фінансовий результат від участі в капіталі і від звичайної діяльності.

3. Визначити вплив факторів на зміну фінансового результату від операційної діяльності. Вихідні дані для аналізу представити у вигляді табл. 3.

Таблиця 3. Вихідні дані для аналізу впливу факторів на фінансовий результат від операційної діяльності

№ з/п

Показники

Попередній період

Звітний період в оцінці попереднього

Звітний період

1

Чистий дохід

8818

9699,8

10750,4

2

Собівартість реалізованої продукції

6228

6850,8

8366,1

3

Адміністративні витрати

4,2

4,62

5,8

4

Витрати на збут

25,7

28,27

33,2

Фінансовий результат від основної діяльності

2560,1

2816,11

2345,3

5

Інші операційні доходи

1222,4

-

1527,4

6

Інші операційні витрати

10873

-

471,2

Фінансовий результат від операційної діяльності

2695,2

-

3401,5

ФР від ос. д-ті поп = 8818 - 6228 - 4,2 - 25,7 = 2560,1 т.грн.

ФР від ос. д-ті зв = 10750,4 - 8366,1 - 5,8 - 33,2 = 2345,3 т.грн.

Іq = 51,2/46,6 = 1,1

Розрахуємо вплив факторів на зміну величини прибутку від операційної діяльності:

- зміна собівартості реалізованої продукції

ДСрп = Срп зв - Срп зв в оцінці попер = 8366,1 - 6850,8 = 1515,3 т.грн.

ДФР (Срп) = -ДСрп = -1515,3 т.грн.

- зміна адміністративних витрат

ДАВ = АВ зв - АВ зв в оц попер = 5,8 - 4,62 = 1,18 т.грн.

ДФР (АВ) = -ДАВ = -1,18 т.грн.

- зміна витрат на збут

ДВзб = Взб зв - Взб зв в оц попер = 33,2 - 28,27 = 4,93 т.грн.

ДФР (Взб) = -ДВзб = -4,93 т.грн.

- зміна оптових цін на продукцію

ДФР (ОЦ) = ЧД зв - ЧД зв в оц. попер = 10750,4 - 9699,8 = 1050,6 т.грн.

- зміна обсягу реалізації

Д%РП = Срп зв в оц. попер / Срп попер *100 - 100 = 6850,8/6228*100 - 100 = 10%

ДФР (РП) = ФР попер * Д%РП/100 = 2560,1*10/100 = 256,01 т.грн.

- наявність асортиментних та структурних зрушень і зміна якості продукції

ДФР 3-х факторів = ФР осн. діял зв в оц.попер - ФР осн. діял попер = 2816,11 - 2560,1 = 256,01 т.грн.

ДФР ас. зр.= ДФР 3-х факторів - ДФР(РП) = 256,01 - 256,01 = 0 т.грн.

- зміна інших операційних доходів

Д ФР (ІОД) = ІОД звітн - ІОД поперед = 1527,4 - 1222,4 = 305 т.грн.

- зміна інших операційних витрат

Д ІОВ = ІОВ звітн - ІОВ поперед = 471,2 - 1087,3 = -616,1 т. грн.

Д ФР (ІОВ) = - Д ІОВ = 616,1 т.грн.

Перевірка:

1) ФР осн д-ті зв - ФР осн д-ті поп = ?ДФР

2345,3 - 2560,1 = -1515,3 - 1,18 - 4,93 + 1050,6 + 256,01 = -214,8 тис.грн.

2) ФР опер д-ті зв - ФР опер д-тіпоп = ?ДФР + Д ФР (ІОД) - Д ФР (ІОВ)

3401,5 - 2695,2 = -214,8 + 305 + 616,1 = 706,3 тис.грн.

4. Результати розрахунків впливу факторів зводимо до табл. 4.

Таблиця 4. Вплив факторів на фінансовий результат від операційної діяльності

№ з/п

Фактори впливу

Вплив на фінансовий результат від операційної діяльності

абсол.

У %

1

Збільшення (зменшення) собівартості реалізованої продукції

-1515,3

-56,22

2

Збільшення (зменшення) адміністративних витрат

-1,18

-0,044

3

Збільшення (зменшення) витрат на збут

-4,93

-0,18

4

Збільшення (зменшення) оптових цін на продукцію

1050,6

38,98

5

Збільшення (зменшення) обсягу реалізації

256,01

10

6

Зміна асортименту та якості продукції, що випускається

0

0

7

Збільшення (зменшення) інших операційних доходів

305

11,32

8

Збільшення (зменшення) інших операційних витрат

616,1

22,86

разом

706,3

Щоб розрахувати вплив на фінансовий результат від операційної діяльності у відсотках скористуємося формулою:

Д ФРі % = Д ФРі /ФРпопер*100

Д ФР1 % = Д ФР1/ФРпопер*100 = -1515,3/2695,2*100 = -56,22%, всі дані заносимо в останній стовпчик.

Отже, за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції прибуток зменшився на 1515,3 т.грн. (56,22%). Збільшення адміністративних витрат викликало зменшення прибутку на 1,18 т.грн. (0,044%). Збільшення витрат на збут зменшило прибуток на 4,93 т.грн (0,18%). Збільшення оптових цін на продукцію призвело до збільшення прибутку на 1050,6 т.грн (38,98%). Зміна обсягу реалізації на 10% вплинула на збільшення прибутку на 256,01 т.грн. Збільшення інших операційних доходів призвело до збільшення прибутку на 305 т.грн. (11,32%). А скорочення інших операційних витрат призвело до збільшення прибутку на 616,1 т.грн, а це 22,86%.

прибуток фінансовий собівартість оподаткування

5. Визначити можливі резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (табл. 5). Резервами зростання прибутку є фактори, які негативно вплинули на його розмір.

Таблиця 5. Зведення резервів можливого збільшення фінансового результату до оподаткування у звітному періоді

Назва резервів

Сума, тис.грн.

1. Збільшення обсягу продукції (табл. 4)

-

2. Зниження собівартості реалізованої продукції (табл. 4)

1515,3

3. Зниження адміністративних витрат (табл. 4)

1,18

4. Зниження витрат на збут (табл. 4)

4,93

5. Зниження інших операційних витрат (табл. 4)

-

6. Зрушення в асортименті та якості продукції (табл. 4)

0

7. Зниження витрат від участі в капіталі (форма 2, р. 2255)

0,7

8. Зниження фінансових витрат (форма 2, р. 2250)

-

9. Зменшення витрат від іншої діяльності (форма 2, р. 2270)

-

Загальний резерв збільшення фінансового результату до оподаткування

1522,11

Отже, можливе збільшення фінансового результату до оподаткування складає 1522,11 т.грн. Воно буде отримане за рахунок зниження собівартості продукції на 1515,3 т.грн, витрат на збут на 4,93 т.грн., адміністративних витрат на 1,18 т.грн. і витрат від участі в капіталі на 0,7 т.грн.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.