Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ "Аутстаффінг сервіс" та напрямки їх покращення

Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2012
Размер файла 208,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

23. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2001

24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000

25. Мельник, Л.М. Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення [Текст] / Л.М. Мельник, О.А. Лукаш // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку": присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). -- Суми : СумДУ, 2009. -- Ч.2.

26. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2003

27. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003

28. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002

29. Олексюк О.І. Результативність діяльності підприємства [Текст] : Автореферат... д. економ. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); / О. І. Олексюк. -- К. : Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана, 2009.

30. Поливана Л.А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: Автореферат... к. економ. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Л.А. Поливана. -- К. : Київський нац. торговельно-економ. ун-т, 2010

31. Поліщук Н.В. “Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства”// ж. “Фінанси України”. - Київ: Міністерство Фінансів України , 2002р. - с. 61-66.

32. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001

33. Прибуток підприємства: історичний аспект [Текст] / О.Є. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. -- 2007. -- № 12(79). -- С. 156 - 159.

34. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства [Текст] / О.В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. -- 2010. -- № 2. -- С. 26-30.

35. Прокопенко І.Ф., Ганік В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підр. для студентів вищих закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка. - Харків: Легас, 2004

36. Райко Д.В. Використання методів економіко-математичного моделювання щодо аналізу результатів економічної діяльності промислових підприємств [Текст]/ Д.В. Райко // Механізм регулювання економіки. -- 2008. -- Т. 1, № 4. -- С. 200-209.

37. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості / О.І. Олексюк // Інвестиції: практика та досвід. -- 2009. -- № 3. -- С. 21-26.

38. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: НМЦ “Укоопспілка”, 2000

39. Савицька Г.В. економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005

40. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: “Основи”, 2005

41. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - 2-ге вид., стер. - К.: Алерта, 2003

42. Тарасенко Н.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / НВ. Тарасенко, І.М. Вагнер. -- Львів : Новий Світ-2000, 2009

43. Узунов В.М. “Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні”// ж. “Фінанси України”. - Київ: Міністерство Фінансів України, 2001р. - с. 142-150.

44. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посібник / О. С. Філімоненков. - К.: Кондор, 2005.

45. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 5-те вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2005

46. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002

47. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: навч. посіб. / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. -- Львів : Бескид Біт, 2003

48. Холод З.М., Чорняк О.З. Методика фінансового аналізу діяльності підприємств різних організаційно-правових структур ВПК України. - Львів: Фенікс, 2007

49. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003

50. Шевцова С.В. Використання системи економічних показників для аналізу результатів діяльності підприємств [Текст] / С.В. Шевцова, Т.О. Бахровська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку" : 17-25 квітня 2007р. -- Суми : Вид-во СумДУ, 2007. -- Т.1. -- С. 15 - 16.

51. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навч. посібник. - К.: Міленіум, 2003

52. Штепа Н.П., Приходько Н.С., Думинець О.С. Економічний аналіз. Ч. ІІ. Аналіз господарсько-фінансової діяльності: Навч. посіб. - Львів: Вид-во ЛКА, 2005

53. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001

54. www.buh.ru - Ковалев В.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: логика и содержание. [Электронный ресурс]

55. www.cfin.ru - Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия. Учебное пособие. [Электронный ресурс]

56. Интернет ресурс:http://www.economists.com.ua/economics-24

Додатки

Додаток А

Баланс за 2006-2009 роки тис.грн.

Актив

Код

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

36,4

28,7

23,4

0,7

первісна вартість

11

76,7

77,9

84,4

61,3

накопичена амортизація

12

40,3

49,2

61

60,6

незавершене будівництво

20

12363,4

17 051,7

14 765,5

9288

Основні засоби:

залишкова вартість

30

21 863,3

23 831

29 607,1

66826,4

первісна вартість

31

31 799,2

36 062,5

44 043,4

122233,2

знос

32

9 935,9

12231,5

14 436,3

55406,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

40

0

0

0

0

інші фінансові інвестиції

45

4 549,1

6 819,6

6 819,6

6 819,6

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

138,5

33,1

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

0

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

0

0

Усього за розділом I

80

38 950,7

47 764,1

51 215,6

82934,7

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

17657,4

17 913,4

19 017,5

21346,9

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

0

0

незавершене виробництво

120

5 245,9

6 770,3

4 261,6

8034,4

готова продукція

130

2 126,7

2 611,8

2 286,7

2970,7

товари

140

93,9

147,4

196,4

81,5

Векселі одержані

150

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

15 831,9

32 232,1

52 476,6

66407,2

первісна вартість

161

15 831,9

32 232,1

52 476,6

66407,2

резерв сумнівних боргів

162

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

185,6

0

17,2

18,4

за виданими авансами

180

43,1

64,1

0

3509,1

з нарахованих доходів

190

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0,8

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

40,9

304,6

366,2

282,3

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

96,5

638,5

944,6

785,4

в іноземній валюті

240

0,9

0,8

111,6

11

Інші оборотні активи

250

162,9

0,1

116,4

902,7

Усього за розділом II

260

41 486,5

60 683,1

79 794,8

104349,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

33,3

37,5

433,3

518,9

Баланс

280

80470,5

108484,7

131443,7

187803,2

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

8786,4

8 786,4

8 786,4

8786,4

Пайовий капітал

310

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

330

24171,5

27693,6

41640,8

80053,6

Резервний капітал

340

928,6

1 114

1 114

1114

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

8 263,6

16 391,4

9 880,2

997,9

Неоплачений капітал

360

0

0

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

0

0

Усього за розділом I

380

42150,1

53985,4

61421,4

90951,9

Частка меншості

385

0

0

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

0

55,5

Інші забезпечення

410

0

17,5

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

0

0

Цільове фінансування

420

0,1

1,4

0,8

80,5

Усього за розділом II

430

0,1

18,9

0,8

136

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

1 899,2

7 099,2

10828,2

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

0

0

Усього за розділом III

480

0

1 899,2

7 099,2

10828,2

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

7 804,7

8 674,1

3 000

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

91,6

91,6

91,6

Векселі видані

520

400

200

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

20864,7

32036,8

35748,6

48281,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

19,4

0,1

300

1581,8

з бюджетом

550

492,3

415,6

479,2

234,5

з позабюджетних платежів

560

4,7

0

0

0

зі страхування

570

71,4

81,9

165,6

121,7

з оплати праці

580

348,5

363,4

432,7

419,2

з учасниками

590

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

110,9

0

Інші поточні зобов'язання

610

2 031

4 190,40

14342,4

24076,8

Усього за розділом IV

620

32036,7

46053,9

54 671

74806,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

6283,6

6 527,3

8 251,3

11080,3

Баланс

640

80470,5

108484,7

131443,7

187803,2

Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2006-2009 роки Фінансові результати

тис.грн.

Стаття

Код

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

Доход (виручка) від реалізації продукції

010

83785,2

93233,4

99074,5

116268,9

Податок на додану вартість

015

13922,9

15504,7

16485

19327,3

Акцизний збір

020

4821,7

2724,6

3275

4461,6

Інші вирахування з доходу

030

16,2

0

0

0

Чистий доход від реалізації продукції

035

65024,4

75004,1

79314,5

92480

Собівартість реалізації продукції

040

48561,1

52427,6

59088,8

75517,5

Валовий прибуток:

- прибуток

050

16463,3

22576,5

20225,7

16962,5

- збиток

055

0

0

0

0

Інші операційні доходи

060

2406,5

5988,6

3290,2

3271,4

Адміністративні витрати

070

1671,8

2323,2

2148,5

2762,2

Витрати на збут

080

5938,1

6534,1

7153,5

10662

Інші операційні витрати

090

2575,6

4774,6

3470,4

2705,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

8684,3

14933,2

10 743,5

4104,1

- збиток

105

0

0

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

178,6

75,7

76,2

Інші фінансові доходи

120

2,1

7,7

40,4

7,6

Інші доходи

130

122,3

626,9

749,9

513

Фінансові витрати

140

995,5

1 466,8

1 530,1

1569,8

Втрати від участі в капіталі

150

0

177,4

75,7

76,2

Інші витрати

160

134,1

339

582,4

54,1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

7 679,1

13763,2

9 421,3

3000,8

- збиток

175

0

0

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 750,2

1 927,5

1 964,3

1928,6

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

5 928,9

11835,7

7 457

1072,2

- збиток

195

0

0

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

0

0

- витрати

205

0

0,4

21

74,3

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

0

Чистий:

- прибуток

220

5 928,9

11835,3

7 436

997,9

- збиток

225

0

0

0

0

ІІ. Елементи операційних витрат

Стаття

Код

2006

2007

2008

2009

Матеріальні затрати

230

48222,6

47630,4

57991,8

76275,8

Витрати на оплату праці

240

5852,2

6593

7031,5

8132,7

Відрахування на соціальні заходи

250

1055,5

1572,9

1715,5

1992,9

Амортизація

260

1541,1

2429,7

2856,4

3547,1

Інші операційни витрати

270

2278,8

11168

11038,6

15469,9

Разом

280

58950,2

69394

80633,8

105418,4

Додаток В

Ціна, обсяг та собівартість продукції у 2008 та 2009 роках

Показник

2008

2009

Відхилення

Абсолютне

Відносне

Середня ціна, грн.

22,94

30,18

7,24

31,58%

Обсяг реалізації

4065065,20

3852770,59

-212294,62

-5,22%

Собівартість, грн..

12,9

19,6

6,70

51,98%

Додаток Г

Основні показники дохідності підприємства за 2006 - 2009 роки

Показник

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

Відхилення

2006-2007

Відхилення

2007-2008

Відхилення

2008-2009

Абсолютне

Відносне, %

Абсолютне

Відносне, %

Абсолютне

Відносне, %

Дохід від реалізації продукції

65024,4

75004,1

79314,5

92480

9979,7

15,35

4310,4

5,75

13165,5

16,60

Собівартість реалізованої продукції

48561,1

52427,6

59088,8

75517,5

3866,5

7,96

6661,2

12,71

16428,7

27,80

Валовий прибуток (збиток)

16463,3

22576,5

20225,7

16962,5

6113,2

37,13

-2350,8

-10,41

-3263,2

-16,13

Адміністративні витрати

1671,8

2323,2

2148,5

2762,2

651,4

38,96

-174,7

-7,52

613,7

28,56

Витрати на збут

5938,1

6534,1

7153,5

10662

596

10,04

619,4

9,48

3508,5

49,05

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

56171

61284,9

68390,8

88941,7

5113,9

9,10

7105,9

11,59

20550,9

30,05

Прибуток від реалізації

8853,4

13719,2

10923,7

3538,3

4865,8

54,96

-2795,5

-20,38

-7385,4

-67,61

Інші операційні доходи

2406,5

5988,6

3290,2

3271,4

3582,1

148,85

-2698,4

-45,06

-18,8

-0,57

Інші операційні витрати

2575,6

4774,6

3470,4

2705,6

2199

85,38

-1304,2

-27,32

-764,8

-22,04

Прибуток від операційної діяльності

8684,3

14933,2

10 743,5

4104,1

6248,9

71,96

-4189,7

-28,06

-6639,4

-61,80

Інші фінансові доходи

2,1

7,7

40,4

7,6

5,6

266,67

32,7

424,68

-32,8

-81,19

Інші доходи

122,3

626,9

749,9

513

504,6

412,59

123

19,62

-236,9

-31,59

Фінансові витрати

995,5

1 466,80

1 530,10

1569,8

471,3

47,34

63,3

4,32

39,7

2,59

Інші витрати

134,1

339

582,4

54,1

204,9

152,80

243,4

71,80

-528,3

-90,71

Доходи від участі в капіталі

0

178,6

75,7

76,2

178,6

-

-102,9

-57,61

0,5

0,66

Витрати від участі в капіталі

0

177,4

75,7

76,2

177,4

-

-101,7

-57,33

0,5

0,66

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

7 679,1

13 763,2

9 421,3

3000,8

6084,1

79,23

-4341,9

-31,55

-6420,5

-68,15

Податок на прибуток від звичайної діяльності

1 750,2

1 927,50

1 964,30

1928,6

177,3

10,13

36,8

1,91

-35,7

-1,82

Прибуток від звичайної діяльності

5 928,9

11 835,7

7 457

1072,2

5906,8

99,63

-4378,7

-37,00

-6384,8

-85,62

Надзвичайні витрати

0

0,4

21

74,3

0,4

-

20,6

5150,00

53,3

253,81

Чистий прибуток

5 928,9

11 835,3

7 436

997,9

5906,4

99,62

-4399,3

-37,17

-6438,1

-86,58

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

0,86

0,82

0,86

0,96

-0,05

-5,41

0,05

5,53

0,10

11,54

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Планування бюджету продажів, розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до змін ціни і структури витрат. Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності фірми та шляхи їх покращення.

  курсовая работа [492,9 K], добавлен 30.12.2013

 • Аналіз формування чистого прибутку. Визначення можливих резервів збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, впливу факторів на зміну фінансового результату від операційної діяльності. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

  контрольная работа [11,6 K], добавлен 20.11.2015

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.