Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2013
Размер файла 369,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6793626

?p1g1

10752232

2. Повна собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),?zg

?z0g0

9391472

?z0g1

7718702

?z1g1

11092401

3. Збиток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),П= ?pg-?zg

П0

-10966

П0.1

-925076

П1

-340169

Збиток від реалізації продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім виріс в цілому на:

?П = П1 - П0 = -340169 - (-10966)= -329203 (тис.грн)

Зростання прибутку відбувається під впливом таких факторів:

-- обсягу реалізації продукції -- необхідно значення прибутку за попередній рік перемножити на темп приросту обсягу чистого доходу (виручки) за незмінних цін на продукцію

?Пg = П0 Ч ( - 1) = -10966 Ч ( - 1) = + 3024 (тис.грн)

-- зміни структури реалізації -- потрібно знайти відхилення між прибутком фактичної реалізації за цінами і витратами попереднього періоду і прибутком попереднього періоду та від отриманого результату відняти вплив обсягу реалізації

стр = (П0.1 - П0)- ?Пg = (-925076 - (-10966)) - 3024 = -917134 (тис.грн)

-- собівартості продукції -- враховуючи, що між собівартістю і прибутком існує зворотний зв'язок, то для оцінки впливу собівартості необхідно від собівартості фактично реалізованої продукції відняти собівартість фактичної реалізації за витратами попереднього періоду і змінити знак одержаного результату

?Пz = - (?z1g1-?z0g1) = - (11092401 - 7718702) = - 3373699 (тис.грн)

-- ціни на продукцію -- потрібно від фактичного обсягу реалізації відняти фактичну реалізацію за цінами попереднього періоду

?Пр = ?p1g1- ?p0g1 = 10752232 - 6793626 = + 3958606 (тис.грн)

Балансова перевірка дії всіх факторів

?П = ?Пg + ?Пстр + ?Пz + ?Пр = 3024 +(-917134) + (- 3373699) + 3958606 = -329203 (тис.грн).

Таким чином, сукупний вплив факторів дорівнює загальній зміні збитку від реалізації продукції.

Аналіз результатів розрахунків показує, що на збільшення величини збутку вплинули зміни структури реалізації та собівартості продукції .Тому слід проаналізувати динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, величина якого залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (VРПі), собівартості (Сі) і середньореалізаційних цін (Ці). Факторна модель прибутку від реалізації продукції окремих видів має вигляд:

Пі = VРПіЧ(Сі- Ці) (2.1)

Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видами продукції зробимо за методом ланцюгової підстановки:

- Сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

П0 = VРП0Ч(Ц0- С0) = 1200,9*(2419,63-2267) = 183293,367 (тис.грн)

П ум1 = VРП1Ч(Ц0- С0) = 1014,4*(2419,63-2267) = 154827,872 (тис.грн)

П ум2 = VРП1Ч(Ц1- С0) = 1014,4*(3542,36-2267) = 1293725,184 (тис.грн)

П1 = VРП1Ч(Ц1- С1) = 1014,4*(3542,36-3540) = 2393,984 (тис.грн)

?Пзаг = П1 - П0 = 2393,98 - 183293,37 = -180899,38 (тис.грн)

VРП = П ум1 - П0 = 154827,872 - 183293,37 = -28465,495 (тис.грн)

Ц = П ум2 - П ум1 = 1293725,184 - 154827,872 =1138897,3 (тис.грн)

С = П1 - П ум2 = 2393,98 - 1293725,184 =-1291331,2 (тис.грн)

Аналогічні розрахунки проводяться за кожним видом продукції. Дані розрахунків занесемо до таблиці 2.5.

Дані наведені у таблиці 2.5 показують збільшення збитку від реалізації продукції на 186020,93 тис.грн у 2010 році порівняно з 2009 роком. Збиток збільшився за такими видами продукції: сталь товарна та прокат, відповідно на 180899,38 тис.грн та 18442,17 тис.грн. Такі зміни сталися за рахунок зменшення обсягів реалізації сталі товарної на 28 465,5 тис.грн. та зростання собівартості сталі товарної, чавуну товарного та прокату відповідно на 1291331,2 тис.грн, 157234,8 тис.грн та 2558810,4 тис.грн. Найбільшого збитку завдала реалізація сталі товарної та прокату (загальна сума збитку -199 341,55 тис.грн), так як вони були продані за ціною нижчою за собівартість.

Позитивно вплинуло на зменшення збитку реалізація чавуну товарного, прибуток склав 13 320,62 тис.грн.

На аналізованому підприємстві зміна структури реалізації продукції сприяла збільшенню суми збитку на 917134 тис. грн, тому що в загальному обсязі реалізації зменшилась частка високорентабельних видів продукції. Щоб установити, які конкретні зміни відбулися в асортиментній політиці підприємства, необхідно провести більш детальний аналіз структури продажів із урахуванням рівня прибутковості окремих видів продукції (таблиця 2.6).

У зв'язку зі збільшенням частки виробів, що мають нищий рівень прибутку на одиницю продукції, середня величина збитку підвищилася на 21,66 грн, а загальна сума збиткутку - на 395 грн. Відповідно до цих розрахунків за рахунок зміни структури продажів збиток на підприємстві збільшився на 1084117 тис.грн. (-395 грн * 2744,6 тис.т).

Таблиця 2.6

Розрахунок впливу структури продукції на суму прибутку від реалізації продукції

Вид продукції

Обсяг реалізації, тис. т

Структура товарної продукції,%

Прибуток на 1 т, грн

Зміна прибутку в середньому на 1 т, грн

2009 рік

2010 рік

2009 рік

2010 рік

(+,-)

Сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

1 200,90

1 014,40

35,96

36,96

1,00

77,49

0,77

Чавун товарний

44,40

138,9

1,33

5,06

3,73

8,28

0,31

Прокат

2 094,10

1 591,30

62,71

57,98

-4,73

-480,77

-22,74

Разом металопродукції

3 339,40

2 744,60

100,00

100,00

х

-395,00

-21,66

2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства

Для оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства, окрім абсолютних, застосовують і відносні показники. До таких показників в першу чергу відносять рентабельність, а саме такі показники:

1) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується як відношення валового прибутку (ВП) від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) РП) (2.2):

(2.2)

(%)

(%)

Даний показник показує, скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат.

Розрахунки показують, що продукція є нерентабельною так, як на 1 грн. витрат приходиться збиток 0,12 та 3,07 грн, відповідно у 2009 та 2010 роках.

2) валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується відношенням валового прибутку (ВП) до чистого доходу (ЧД) (2.3):

(2.3)

(%)

(%)

Даний показник показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Отже з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції, отримуємо 0,12 та 3,16 грн. збитку, відповідно у 2009 та 2010 роках.

3) чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (ЧД) (2.4):

(2.4)

(%)

(%)

Даний показник показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Отже з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції отримано 11,38 грн збитку.

4) рентабельність підприємства (активів) - розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до середньорічної вартості активів підприємства (А) (2.5):

(2.5)

(%)

(%)

Даний показник показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів.

Отже на 1 грн. активу припадає 16,54 грн та 18,93 грн збитку,відповідно у 2009 та 2010 роках.

5) рентабельність оборотних активів - розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до середньорічної вартості оборотних активів підприємства (ОА) (2.6):

(2.6)

(%)

(%)

Отже на 1 грн середньорічної вартості оборотних активів підприємства припадає 33,19 та 39,35 грн збитку, відповідно у 2009 та 2010 роках.

6) рентабельність власного капіталу - розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу підприємства (ВК) за формулою (2.7):

(2.7)

(%)

(%)

де - середньорічна вартість власного капіталу.

Отже на 1 грн середньорічної вартості власного капіталу підприємство отримує 35,25 та 65,67 грн. збитку, відповідно у 2009 та 2010 роках.

7) рентабельність виробництва - розраховується як відношення чистого прибутку до обсягу готової продукції підприємства за формулою (2.8):

(2.8)

(%)

(%)

де ОГП - обсяг готової продукції.

Виробництво є нерентабельним. Потрібно вживати заходи по підвищенню рентабельності виробництва.

8) рентабельність господарської діяльності - розраховується як відношення чистого прибутку до витрат підприємства (В) за формулою (2.9):

(2.9)

(%)

(%)

Позитивна динаміка усіх показників рентабельності - до зростання.

Обчислимо показники рентабельності та проведемо їх аналіз в наступній таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз динаміки показників рентабельності ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського " за 2009 - 2010 роки

Показники

2009

2010

Відхилення

за сумою,

тис.грн

Тр., (%)

1

2

3

4

5

1.Чистий дохід, тис. грн.

9380506

10752232

1371726

14,62

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

9391472

11092401

1700929

18,11

3. Валовий збиток, тис. грн.

10966

340169

329203

3002,03

4. Чистий збиток, тис. грн.

1064066

1223325

159259

14,97

5.Середньорічна вартість активів, тис. грн.

6434619

6461597,5

26978,5

0,42

5.1. Вартість активів на початок року

6843277

6063157

-780120

-11,40

5.2. Вартість активів на кінець року

6025961

6860038

834077

13,84

6. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

3206156

3108747

-97409

-3,04

6.1. Вартість оборотних активів на початок року

3650115

2764063

-886052

-24,27

6.2. Вартість оборотних активів на кінець року

2762197

3453431

691234

25,02

7. Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.

3018228

1862801

-1155427

-38,28

7.2. Вартість власного капіталу на кінець року

2483891

1212484

-1271407

-51,19

8. Витрати підприємства, тис. грн.

9606770

11876730

2269960,00

23,63

9. Рентабельність підприємства (активів) , %

-16,54

-18,93

-2,40

14,49

10. Рентабельність оборотних активів, %

-33,19

-39,35

-6,16

18,57

11. Рентабельність власного капіталу, %

-35,25

-65,67

-30,42

86,28

12. Рентабельність господарської діяльності, %

-11,08

-10,30

0,78

-7,01

13. Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) , %

-0,12

-3,07

-2,95

2526,36

14. Валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) , %

-0,12

-3,16

-3,05

2606,29

15. Чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) , %

-11,34

-11,38

-0,03

0,30

Рентабельність виробництва , %

-244,84

-359,77

-114,93

46,94

Рентабельність підприємства (активів) говорить про те, яку частку чистого прибутку приносить кожна одиниця активів. Ця частка у 2009 році становила 16,54 тис грн. збитку,а в 2010 р на підприємстві спостерігається наявність збитку у розмірі 18,93 тис.грн, тому розрахунок вказують на нерентабельності підприємства. Така тенденція негативна, адже підприємство потерпає у 2009 та 2010 роках збитки.

Необхідно відзначити позитивну динаміку до зростання величини середньорічної вартості активів у 2010 році на 26978,5 тис.грн (0,42%)

Рентабельність оборотних активів, власного капіталу, рентабельність господарської діяльності та чиста рентабельність продажу продукції мають таку ж саму ситуацію як і вище вже названа рентабельність підприємства, так як в 2009 та 2010 роках на підприємстві спостерігається наявність збитку. Така тенденція негативна, адже підприємство потерпає збитки.

Рентабельність продукції зменшилась на 2,95% і становила у 2010 році -3,07 %, ,що може бути спричинено збільшення валового збитку на 329203 тис. грн.. Це є негативним явищем, яке свідчить про зменшення підприємством валового прибутку.

Валова рентабельність продажу зменшилась на 3,05 %, і у 2010 році становила -3,16 % . Розмір валового збитку, що отримується з 1грн чистого доходу від реалізації продукції в 2010 р збільшився до 3,16 грн. Це негативне явище для діяльності підприємства.

Показник рентабельності виробництва на 2010 р є негативним так як в 2010 р підприємство зазнало збитків в першу чергу це відносно чистого прибутку (збитку). Така тенденція є негативною для підприємства.

Для більшої наочності варто проаналізувати динаміку показників рентабельності графічним методом.

Отже, по підприємству спостерігається динаміка до зменшення показників рентабельності. Дане явище свідчить про те, що можливість прибутковості діяльності підприємства падає.

Як можна спостерігати, основною проблемою підприємства у 2010 році став різкий спад чистого прибутку тобто наявність збитку.. Причинами могли стати понесені збитки 522 тис. грн. від операційної діяльності у 2010 році, відсутність фінансових доходів. Цьому могли посприяти погіршення якості, асортименту продукції, незадовільне виконання робочих обов'язків кадрами, недостатність кваліфікації у зв'язку з впровадженням нових виробничих технологій, проблеми з транспортуванням продукції та сировини, а також зміна цін на сировину, негативні впливи з боку уряду.

Проведемо факторний аналіз показників рентабельності.

Таблиця 2.8

Дані для факторного аналізу рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського"

Показники

Умовні позначення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

За сумою

(+,-)

Темп

росту, %

Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг), %

у

-0,12

-3,07

-2,95

2558,33

Валовий збиток (ВП), тис. грн.

х1

-10966

-340169

-329203

3102,03

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

х2

9391472

11092401

1700929

118,11

Таблиця 2.9

Факторний аналіз рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського " методом ланцюгових підстановок

№ підстановки

Зміна ВП,

тис. грн.

Зміна Срп, тис.грн

Методика розрахунку

Розмір впливу

"0"

-10966

9391472

=-10966/9391472*100 = -0,1168

-

"1"

-340169

9391472

=-340169/9391472*100 =-3,6221

-3,5053

"2"

-340169

11092401

=-340169/11092401*100= -3,0667

0,5554

Загальний розмір впливу

-2,9499

Отже, як можна спостерігати, внаслідок збільшення валового збитку рентабельність продукції зменшилась на 3,5053 %

Зміна ж собівартості реалізованої продукції у 2010 році збільшила величину показника на 0,5554 %.

Загальний вплив факторів негативний і становить 2,9499 в%, що дорівнює абсолютному відхиленню результуючого показника.

Метод відносних різниць

Вплив зміни валового прибутку на значення рентабельності активів:

Вплив зростання собівартості реалізованої продукції на значення рентабельності:

3) Загальний вплив двох факторів розраховується як арифметична сума впливів:

Основний негативний вплив на зменшення рентабельності продукції справило зниження валового прибутку, яке призвело до зменшення результуючого показника на 3,506 %. Зміна другого фактора мала незначний вплив і призвела до збільшення рентабельності на 0,635 %. Загальний вплив факторів негативний і дорівнює -2,9 %, що дорівнює абсолютному відхиленню по показнику.

Таблиця 2.10

Вихідні дані для факторного аналізу валової рентабельності продажу продукції (товарів, робіт послуг) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського "

Показники

Умовні

позначення

2009

рік

2010

рік

Відхилення

За сумою

Темп росту, %

Валова рентабельність продажу продукції, %

у

-0,12

-3,16

-3,04

2633,33

Валовий прибуток (ВП), тис. грн.

х1

-10966

-340169

-329203

3102,03

Чистий дохід (ЧД), тис грн

х2

9380506

10752232

1371726

114,62

Таблиця 2.11

Факторний аналіз валової рентабельності продажу продукції (товарів, робіт послуг) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" методом ланцюгових підстановок

№ підстановки

Зміна ВП, тис. грн.

Зміна ЧД

Методика розрахунку

Розмір впливу

"0"

-10966

9380506

-0,12

-

"1"

-340169

9380506

-3,63

-3,51

"2"

-340169

10752232

-3,16

0,46

Загальний розмір впливу

-3,05

Отже, як можна спостерігати, внаслідок зменшення валового прибутку валова рентабельність продажу продукції зменшилась на 3,51%.

Зміна ж чистого доходу у 2010 році зменшила його величину на 0,46%.

Загальний вплив факторів негативний і становить 3,05 %, що дорівнює абсолютному відхиленню результуючого показника.

Метод відносних різниць:

1) Вплив зміни валового прибутку на значення рентабельності активів:

2) Вплив зростання чистого доходу на значення рентабельності:

3) Загальний вплив двох факторів становить:

Зменшення валової рентабельності продажу продукції відбулося більшою мірою - на 3,602% - внаслідок зниження валового прибутку.

Зміна чистого доходу мала позитивний вплив і призвела до збільшення рентабельності на 0,562%. Загальний вплив факторів негативний і дорівнює -3,04%, що дорівнює абсолютному відхиленню по досліджуваному показнику.

2.5 Узагальнення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності

Резерви збільшення суми прибутку визначають за кожним видом товарної продукції. Основними їхніми джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на вигідніших ринках збуту і т. д. (рис.2.2).

Рис.2.2. Основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку від операційної діяльності

Для визначення резервів зростання прибутку за першим джерелом (таблиця 2.12) необхідно виявлений раніше резерв зростання обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток з розрахунку на одиницю продукції відповідного виду:

Р^ПVPП = ?(Р^VPПіЧПіjод) (2.10)

Резерв збільшення обсягу реалізації за 2010 рік:

- за видом продукції сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

VPП1= 1 364,2 - 1 014,4 = 349,8 (тис.т)

- за видом продукції чавун товарний

VPП2= 131,2- 138,9 = -7,7 (тис.т)- виконання плану за цим товаром більше 100%.

- за видом продукції прокат

VPП3 = 2 051,5 - 1 591,3 = 460,2 (тис.т)

Таблиця 2.12

Резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції

Вид продукції

Резерв збільшення

обсягу реалізації, тис. т

Фактична сума

прибутку за 1 т, грн

Резерв збільшення суми

прибутку, тис. грн

Сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

349,8

2,36

825,528

Чавун товарний

7,7

76,68

590,436

Прокат

460,2

-551,36

-

Усього

-

-

1415,964

За даними таблиці 2.12, можна сказати, що резервами збільшення обсягу реалізації володіють всі товари, проте вигідно виготовляти лише чавун та сталь товарні, так як вони приносять прибуток. Реалізація прокату є збитковою і тому краще знизити її обсяги.

Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції роблять у такий спосіб: попередньо виявлений резерв зниження собівартості продукції кожного виду множать на планований обсяг її продажів з урахуванням резервів його зростання (таблиця 2.13):

Р^Пс = ?(РvСі(VPПіj + Р^VPПі)) (2.11)

Резерв зниження собівартості за 2010 рік:

- за видом продукції сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

1 = 3 540Ч 5% ч100 = 177 (грн./т)

- за видом продукції чавун товарний

2 = 2834Ч5%ч100 = 141,7 (грн./т)

- за видом продукції прокат

3 = 4 543Ч5%ч100 = 227,15 (грн./т)

Таблиця 2.13

Резерви збільшення суми прибутку за рахунок зниження собівартості продукції у 2010 році

Вид продукції

Резерв зниження

собівартості 1 т продукції, грн

Планований обсяг

реалізації продукції, тис.т

Резерв збільшення суми

прибутку, тис. грн

Сталь товарна (заготівля МНЛЗ)

117

1364,2

159611,4

Чавун товарний

141,7

131,2

18591,04

Прокат

227,15

2051,5

465998,225

Усього

-

-

644200,665

Отже найбільшого збільшення прибутку принесе зниження собівартості за товарною продукцією прокат, що складе 465998,225 тис.грн.

Загальний резерв збільшення прибутку:

Р^П = 644200,665 + 1415,964 = 645616,629 (тис.грн)

Найбільшим резервом збільшення прибутку є зниження собівартості продукції. Саме через різке збільшення собівартості продукції у 2010 році порівняно з 2009 роком веде підприємство до значного збільшення збитків.

Таблиця 2.14

Узагальнення резервів збільшення суми прибутку, тис. грн.

Джерело резервів

Вид продукції

Усього

Сталь товарна

(заготівля МНЛЗ)

Чавун товарний

Прокат

Збільшення обсягу продажів

825,528

590,436

-

1415,964

Зниження собівартості продукції

159611,4

18591,04

465998,225

644200,665

Усього

160436,928

19181,476

465998,225

645616,629

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції (Р^П) і зниження собівартості товарної продукції (РvС). Для підрахунку резервів можна використати таку формулу:

Р^Р = Рм - Р1 = (П1 + Р^П)/?( VPПіЧСі) - (П11) (2.12)

де, де Р^Р - резерв зростання рентабельності продукції;

Рм - рентабельність можлива;

Р1- рентабельність фактична;

П1, Пм - відповідно фактична і можлива сума прибутку;

Р^П- резерв зростання прибутку від реалізації продукції;

VРПм - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів його зростання;

Сі - можливий рівень собівартості і-х видів продукції з урахуванням виявлених резервів зниження;

В1, Вм - відповідно фактична і можлива сума витрат на реалізовану продукцію.

Резерв підвищення рівня рентабельності виробу сталь товарна за 2010 рік:

Р^Р=(2 393,98+ 160436,928)/ 3590976 - (2 393,98/3590976) = 0,0447 (4,47%)

Резерв підвищення рівня рентабельності виробу чавун товарний за 2010 рік:

Р^Р= (10 650,85+19181,476)/393642,6 - (10 650,85/393642,6) = 0,0487 (4,87%)

Резерв підвищення рівня рентабельності виробу прокат за 2010 рік:

Р^Р=(-877379,17+465998,225)/7229275,9-(-877379,17/7229275,9) = 0,0645 (6,45 %)

Отже, найбільшим резервом збільшення рентабельності володіє прокат, проте цей резерв не перекриває нерентабельність цього виробу -12,14 % (-877379,17/7229275,9*100). Саме цьому потрібно удосконалювати виробництво прокату, та шукати шляхи підвищення його рентабельності.

Проаналізувавши показники діяльності ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" можна запропонувати пропозиції щодо покращення його результатів фінансової діяльності:

Зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути ще більш конкурентоспроможним на ринку збуту. Це можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Для зростання прибутку ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" повинне:

­ нарощувати обсяги виробництва, тобто збільшувати реалізацію своєї продукції;

­ впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників, мотивувати їх;

­ орієнтуватися на ринок та захопити якомога більшу його частку;

­ грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

­ вміти найдоцільніше розміщувати одержаний раніше прибуток задля досягнення оптимального ефекту.

Вдала реалізація запропонованих заходів призведе до покращення фінансової ситуації та підвищення його конкурентоспроможності на галузевому ринку.

2.6 Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства на основі застосування сучасних інформаційних технологій

Аналіз фінансових результатів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження доходів, витрат та прибутку з метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних процедур. В процесі аналізу розробляються логічно обґрунтовані алгоритми розрахунку аналітичних показників, на основі яких узагальнюються і оцінюються результати діяльності та приймаються управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства [9. с. 85].

Головними завданнями аналітика з питань аналізу фінансових результатів є оцінка динаміки абсолютних та відносних показників, визначення ступеня впливу окремих факторів на зміну прибутку та виявлення невикористаних резервів, які в майбутньому збільшать очікуваний результат.

Для реалізації вищезазначених завдань використовують аналітичні програми, що дозволяють розрахувати основні коефіцієнти прибутковості за даними фінансової звітності.

Серед програм аналізу фінансових результатів підприємства найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми ретроспективного аналізу, який проводиться на основі даних фінансової звітності підприємства за декілька звітних періодів. До таких програмних продуктів належать аналітичні програми "ИНЭК-АФСП", "ИНЭК-Аналитик", "1С:Финансовое планирование", "Audit Expert", "Project Expert", "Альт-Финансы". Вище зазначені програмні продукти дозволяють на основі вихідної облікової інформації автоматично розраховувати необхідні фінансові показники та коефіцієнти, отримувати пояснення для їх конкретних значень.

Використання даних програмних продуктів для фінансового аналізу забезпечують підвищення системності аналізу, вплив на результати діяльності підприємства широкого кола внутрішніх і зовнішніх факторів, достовірність та надійність отриманих результатів, опрацювання значних масивів вхідної інформації та проведення багатоваріантного стратегічного аналізу. Разом з тим, їх вартість достатньо висока, вони є суто спеціалізованими та розраховані на великі підприємницькі структури.

Основною інформаційною базою аналізу є дані бухгалтерського обліку, оскільки в системі обліку формується понад 60% інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень [10. с. 58], тому доцільно при впровадженні автоматизованих інформаційних систем аналізу фінансових результатів застосовувати вже існуючі на підприємстві програми з автоматизації бухгалтерського обліку.

Таким програмним продуктом виступає конфігурація "Финансовое планирование для Украины" системи "1С:Предприятие 7.7", який використовується більшістю вітчизняних підприємств, установ та організацій.

Аналіз фінансових результатів за допомогою конфігурації "Финансовое планирование для Украины" системи "1С:Предприятие 7.7" пропонується здійснювати двома методами. Так, з метою проведення аналізу доходності та рентабельності в динаміці можна використати показники звіту "Фінансовий аналіз". Недоліком даного методу є відсутність можливості проведення факторного аналізу та внесення коригувань у методику розрахунків.

Другий метод проводиться шляхом аналізу оборотів по статтях за обраний цикл планування та розрахунку коефіцієнтів. Даний метод реалізується на основі звіту "Обороти по статтях" та передбачає розподіл доходів та витрат на змінні та постійні. Звіт можна сформувати за структурою довідника статей, де у вихідній таблиці "Розрахунок рентабельності" дані відображаються за кожен період окремо та наростаючим підсумком. Перевагами другого методу є подання вихідної інформації в табличній формі, наочна текстова інтерпретація формул та наявність зрозумілого інтерфейсу.

Проведення аналізу фінансових результатів з використанням інформаційних технологій та управлінська інтерпретація одержаних висновків дозволять знайти оптимальний шлях розвитку, розробити програму фінансового оздоровлення підприємства, обґрунтувати інвестиційне рішення. Порушені у даних тезах питання не є вичерпними і потребують подальшого дослідження з точки зори стратегічного підходу.

Висновки до розділу 2

З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є неприбутковою. Формування прибутку відбувається за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (товарів). Чистий збиток ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" в 2010р. становив 1223325 тис. грн., що на 159259 тис. грн. (17,97 %) більше ніж у 2009р.

Обсяг реалізації продовольчих товарів у 2010р. збільшився проти 2009р. і складає 12574025 тис. грн., проти 10686093 тис. грн., що склало 1887932 тис.грн. (17,67%).

Факторний аналіз чистого збитку ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" показав, що на його збільшення на 329203 тис.грн вплинули зміни структури реалізації продукції (збільшення на 917134 тис.грн ) та збільшення собівартості реалізованої продукції (збільшення на 3373699 тис.грн).

Негативної оцінки заслуговує зниження рентабельності реалізованої продукції, а зокрема від'ємне значення коефіцієнтів таких як: рентабельність підприємства (активів) , рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність господарської діяльності, рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) , валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) , чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) , рентабельність виробництва.

Загалом аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина прибутку припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний капітал, інвестовані в активи кошти, виробничі фонди, виручку від реалізації.

Аналіз резервів збільшення прибутку ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" показав, збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості товарної продукції становить 645616,629 тис. грн.

Отже проведений аналіз свідчить, що діяльність ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" є неприбутковою. Проте, підприємство в своєму розпорядженні має певні активи, які може ефективно використати. Неправильне їх використання призводить до погіршення фінансового стану підприємства та впливає на кінцевий фінансовий результат.

Для ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" в майбутніх періодах можна запропонувати:

- підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства;

- вчасне погашення позик та кредитів, а також зменшення питомої ваги залучених коштів у структурі загального капіталу;

- здійснити перевірку реальності укладених договорів.

- розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку;

- покращити фінансові результати можна за рахунок розробки нових проектів реалізації продукції, будівництво механізованих складів за прогресивними проектами;

- збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Написання даної курсової роботи дозволило систематизувати, розширити та закріпити теоретичні знання щодо аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни " Економічний аналіз" та закріпити навички практичної роботи на прикладі ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського"

Це також дозволило розвинути навички самостійної роботи у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Отже, виконавши завдання даної роботи, по підприємству можна зробити наступні висновки:

Підприємство в 2010 році отримало чистий дохід в сумі 10752232 тис. грн., в 2011 році - 15543124 тис. грн. та в 2012 році - 14478205 тис.грн.

З цих даних можна говорити про зниження чистого доходу підприємства 2012 року у порівнянні з 2011 на 1064919 тис.грн, що склало 6,85 %.

Ще одним показником ефективності розвитку підприємства виступає рентабельність підприємства.

Отже, у 2010 - 2012 роках рентабельність підприємства відповідно становить: -2,7 % , -3,7 % , -1,15 %. Тобто підприємства є нерентабельне .

Основними заходами по подоланню кризи можна вважати зниження собівартості продукції, що дозволить підприємству бути більш конкурентноспроможним на ринку збуту. Це можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства. Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства призведе до збільшення абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Не варто забувати періодично вживати заходи щодо покращення якості та оновлення асортименту продукції, більш детального вивчення ринків збуту, впровадження науково-технічного прогресу у систему виробництва та збуту і т.д.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687с. - (Вища освіта XXI століття).

2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: … С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 848с.

3. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. - Львів: "Просвіта", 1999. - 650с.: іл.

4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол.: … С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 952с.

5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1098120541359/ekonomika/metodika_pidrahunku_rezerviv_zbilshennya_sumi_pributku_rentabelnosti

6. Мних Є.В. Економічний аналіз [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1663111641846/ekonomika/ekonomichniy_analiz_-_mnih_yev

7. Офіційний сайт ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dmkd.dp.ua/

8. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15060913/ekonomika/finansoviy_analiz

9. Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2002. - 301 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс на 31.12.2009, тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

713

550

- первісна вартість

011

1466

1552

- накопичена амортизація

012

(753)

(1002)

Незавершене будівництво

020

1450499

1183646

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1359160

1664827

- первісна вартість

031

2937933

3368686

- знос

032

(1578773)

(1703859)

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

10950

10850

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

65916

135137

Гудвіл

065

277814

254171

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3165052

3249181

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1047220

791249

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

271422

251352

Готова продукція

130

850123

190607

Товари

140

935

66475

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

805851

931706

- первісна вартість

161

815729

938308

- резерв сумнівних боргів

162

(9878 )

(6602 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Продовження Додатку А

- за бюджетом

170

457709

302184

- за виданими авансами

180

95521

150945

- з нарахованих доходів

190

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

47691

27563

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

17846

1044

- у т.ч. в касі

231

169

5

- в іноземній валюті

240

2028

57

Інші оборотні активи

250

53767

49013

Усього за розділом II

260

3650115

2762197

III. Витрати майбутніх періодів

270

28110

14583

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6843277

6025961

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1694136

1694136

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

874570

869962

Резервний капітал

340

51340

55919

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

932519

-136126

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

3552565

2483891

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

58344

36370

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

58344

36370

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

556228

382997

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

105

105

Усього за розділом III

480

556333

383102

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

161915

578876

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

155491

201022

Продовження Додатку А

Векселі видані

520

1645

1295

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1883639

1689819

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

295763

294508

- з бюджетом

550

13992

18116

- зі страхування

570

23712

55895

- з оплати праці

580

26148

39357

- з учасниками

590

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

113426

243682

Усього за розділом IV

620

2675731

3122570

V. Доходи майбутніх періодів

630

304

28

Баланс

640

6843277

6025961

Керівник: Буга Iлля Дмитрович

Головний бухгалтер: Шестак Олена Петрiвна

Додаток Б

Баланс на 31.12.2010

тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

714

565

- первісна вартість

011

1551

1561

- накопичена амортизація

012

(837)

(996)

Незавершене будівництво

020

1187431

1276897

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1696208

1649057

- первісна вартість

031

3368686

3464384

- знос

032

(1672478)

(1815327 )

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

10850

10877

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

135137

228590

Гудвіл

065

254171

230527

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3284511

3396513

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

791248

858650

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

251352

282586

Готова продукція

130

190607

149427

Товари

140

66475

29021

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

931798

721498

- первісна вартість

161

938335

728061

- резерв сумнівних боргів

162

(6537 )

(6563 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Продовження Додатку Б

- за бюджетом

170

302184

330349

- за виданими авансами

180

152681

1003519

- з нарахованих доходів

190

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

27602

35265

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1044

1864

у т.ч. в касі

231

5

12

- в іноземній валюті

240

57

0

Інші оборотні активи

250

49013

41250

Усього за розділом II

260

2764063

3453431

III. Витрати майбутніх періодів

270

14583

10094

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6063157

6860038

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1694136

1694136

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

869986

866115

Резервний капітал

340

55919

55919

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-106923

-1403686

Неоплачений капітал

360

( 0 )

(0)

Усього за розділом I

380

2513118

1212484

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

43958

25983

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

210

Усього за розділом II

430

43958

26193

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

150047

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

382997

268309

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

105

105

Усього за розділом III

480

383102

418461

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

578876

766423

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

201022

216279

Продовження Додатку Б

Векселі видані

520

1295

2961

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1700739

3040108

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

294508

244809

- з бюджетом

550

18116

12000

- зі страхування

570

45393

25369

- з оплати праці

580

39357

24978

- з учасниками

590

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

243645

869617

Усього за розділом IV

620

3122951

5202544

V. Доходи майбутніх періодів

630

28

356

Баланс

640

6063157

6860038

Керівник: Буга Iлля Дмитрович

Головний бухгалтер: Шестак Олена Петрiвна

Додаток В

Баланс на 31.12.2011

тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

636

542

- первісна вартість

011

1561

1635

- накопичена амортизація

012

(925)

(1093)

Незавершене будівництво

020

1239949

1033782

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1692798

1941113

- первісна вартість

031

3464384

3857862

- знос

032

(1815327)

(1916749)

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

10877

27

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

228590

238242

Гудвіл

065

230527

206883

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3403377

3420589

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

858668

972930

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

282586

451428

Готова продукція

130

149427

13250

Товари

140

33183

32988

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

721942

12611406

- первісна вартість

161

728236

12617766

- резерв сумнівних боргів

162

(6294 )

(6360 )

Продовження Додатку В

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

330320

513496

- за виданими авансами

180

1047606

414962

- з нарахованих доходів

190

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

35296

19954

Поточні фінансові інвестиції

220

0

1790

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1864

116563

у т.ч. в касі

231

12

12

- в іноземній валюті

240

0

341

Інші оборотні активи

250

41250

191730

Усього за розділом II

260

3502144

15340840

III. Витрати майбутніх періодів

270

10094

2716

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6915615

18764145

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1694136

1694136

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

866124

856990

Резервний капітал

340

55919

55919

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1476914

-3293407

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

1139265

-686362

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

41106

15650

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

210

0

Усього за розділом II

430

41316

15650

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

150047

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

268309

175942

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

105

105

Усього за розділом III

480

418461

176047

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

766423

575443

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

216279

85841

Векселі видані

520

2961

2006

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3156017

4657432

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

244809

536683

- з бюджетом

550

12002

22228

- зі страхування

570

25369

41521

- з оплати праці

580

24980

25298

- з учасниками

590

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

867377

13311994

Усього за розділом IV

620

5316217

19258446

V. Доходи майбутніх періодів

630

356

364

Баланс

640

6915615

18764145

Керівник: Завгороднiй Максим Сергiйович

Головний бухгалтер: Шестак Олена Петрiвна

Додаток Г

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний

період

За попередній

період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

10686093

11104420

Податок на додану вартість

015

1304008

885238

Інші вирахування з доходу

030

(1579)

(3760)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

9380506

10215422

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(9391472)

(8978940)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

1236482

- збиток

055

(10966 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

698573

883290

Адміністративні витрати

070

(141223)

(142883)

Витрати на збут

080

(702475)

(476143)

Інші операційні витрати

090

(742142 )

(863734)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

637012

- збиток

105

(898233 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

119

0

Інші доходи

130

140322

96359

Фінансові витрати

140

(89458 )

(53169 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

(286030 )

(446552)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

233650

- збиток

175

(1133280 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(-69221)

(142081)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

91569

- збиток

195

(1064059 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 7 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

91569

- збиток

225

(1064066 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

8071272

8835171

Витрати на оплату праці

240

553768

504673

Відрахування на соціальні заходи

250

203047

184006

Амортизація

260

135855

114132

Інші операційні витрати

270

642828

484650

Разом

280

9606770

10122632

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код

рядка

За звітний

період

За попередній

період

Середньорічна кількість простих акцій

300

6776544000

6776544000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

6776544000

6776544000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.15702

0.01351

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.15702

0.01351

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник: Буга Iлля Дмитрович

Головний бухгалтер: Шестак Олена Петрiвна

Додаток Д

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12574025

10686093

Податок на додану вартість

015

1818483

1304008

Інші вирахування з доходу

030

(3310)

(1579)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10752232

9380506

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(11092401)

(9391472)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

(340169)

(10966 )

Інші операційні доходи

060

1181266

698573

Адміністративні витрати

070

(153069)

(141223)

Витрати на збут

080

(538933)

(702475)

Інші операційні витрати

090

(1327623)

(742142)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

(1178528 )

(898233 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

171

119

Інші доходи

130

243364

140322

Фінансові витрати

140

(134796 )

(89458 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

(246989 )

(286030 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

(1316778 )

(1133280 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

93453

69221

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

(1223325)

(1064059)

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

( 7 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

(1223325)

(1064066)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

10379973

8071272

Витрати на оплату праці

240

590397

553768

Відрахування на соціальні заходи

250

217043

203047

Амортизація

260

145354

135855

Інші операційні витрати

270

543963

642828

Разом

280

11876730

9606770

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код

рядка

За звітний

період

За попередній

період

Середньорічна кількість простих акцій

300

6776544000

6776544000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

6776544000

6776544000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.18052

-0.15702

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.18052

-0.15702

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник: Буга Iлля Дмитрович

Головний бухгалтер: Шестак Олена Петрiвна

Додаток Ж

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

18273676

12574025

Податок на додану вартість

015

2720258

1818483

Інші вирахування з доходу

030

(10294)

(3310)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

15543124

10752232

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(16220100)

(11092401)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

(676976)

(340169)

Інші операційні доходи

060

511614

1181266

Адміністративні витрати

070

(207913)

(153069)

Витрати на збут

080

(685591)

(538933)

Інші операційні витрати

090

(611482)

(1327623)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

(1670348 )

(1178528 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

171

Інші доходи

130

144793

243364

Фінансові витрати

140

(94677 )

(134796 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )


Подобные документы

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Теоретико-суттєва характеристика фінансових результатів підприємства. Нормативно-правове забезпечення, методика аналізу. Техніко-економічні характеристики підприємства ВАТ "Запоріжтурбуд". Підвищення прибутковості організації, показники рентабельності.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.07.2014

 • Економічний зміст рентабельності підприємства за системою показників. Напрямки підвищення прибутковості організацій сучасної України. Дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства. Зарубіжний досвід оцінки прибутковості.

  курсовая работа [407,7 K], добавлен 02.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.