Фінансовий аналіз ВАТ "Укрімпекс"

Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.03.2011
Размер файла 126,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Валова рентабельність продажів показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення. На кінець звітного періоду цей показник збільшився на 2,4.

Всі показники рентабельності в кінці періоду збільшилися, що свідчить про ефективну діяльність підприємства.

Операційна рентабельність продажів показує рентабельність підприємства після відрахування витрат на виробництво і збут товарів.

Чиста рентабельність продажів показує повний вплив структури капіталу і фінансування капіталу і фінансування компанії на її рентабельність.

Загальна рентабельність підприємства характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Загальна рентабельність виробничих фондів показує скільки чистого прибутку від звичайної діяльності приходиться на одиницю середньорічної вартості основних засобів та оборотних активів.

2.8 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

На першому етапі зробимо аналіз структурних змін у інвестиційній діяльності підприємства протягом звітного періоду.

Таблиця 2.8.1 Аналіз обсягів та структури інвестиційних вкладень підприємства

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Сума, тис.грн

Структура,%

Сума, тис.грн

Структура,%

Сума, тис.грн

Структура,%

Реальні інвестиції

747,8

85,3

800,3

86,2

52,5

0,9

у т.ч.:

основні засоби

729,6

83,3

782,1

84,2

52,5

0,9

незавершене будівництво

0,0

0,0

0,0

нематеріальні активи

18,2

2,0

18,2

2,0

0,0

0,0

Фінансові інвестиції

128,4

14,7

128,4

13,8

0,0

(0,9)

у т.ч.:

довгострокові

0,0

0,0

0,0

поточні

0,0

0,0

0,0

інші

128,4

14,7

128,4

13,8

0,0

(0,9)

Усього

876,2

100,0

928,7

100,0

52,5

0,0

Результати аналізу показують, що інвестиційна діяльність на підприємстві протягом періоду, що аналізується значно активізувалися. Так, обсяг інвестиційних вкладень збільшився на 52,5 тис. грн., тобто на 6 % проти початку періоду. Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом для підприємства залишаються реальні інвестиції. Обсяги капітальних вкладень протягом періоду, що аналізується, зросли на 52,5 тис. грн., в основному за рахунок придбання основних засобів (52,5ти.грн).

Крім того, реальні інвестиції мають найбільшу питому вагу в структурі інвестиційних вкладень підприємства - 83,5 % на початок періоду, причом протягом звітного періоду цей показник зріс на 0,9 %. Така динаміка оцінюється позитивно, адже підприємство у сфері виробництва пов'язується передусім з виробничою діяльністю. Тому реальні інвестиції мають розглядатись керівництвом кожного підприємства як пріоритетний напрям інвестування. Саме така ситуація спостерігається на підприємстві. Фінансові інвестиції підприємства становлять незначну частку в структурі вкладень, а саме 14,7 % як на початок періоду, так і на кінець.

Наступним етапом є аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності підприємства протягом звітного періоду.

Таблиця 2.8.2 Аналіз грошових потоків від інвестиційної діяльності, ти.грн

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

1

Реалізація фінансових інвестицій

0,0

0,0

0,0

2

Реалізація необоротних активів

2,1

0,6

1,5

3

Отримані відсотки

0,0

0,0

0,0

4

Отримані дивіденди

0,0

0,0

0,0

5

Інші надходження

0,0

0,0

0,0

Усього надходжень

2,1

0,6

1,5

6

Придбання фінансових інвестицій

0,0

(103,8)

103,8

7

Придбання необоротних активів

(84,1)

(99,8)

15,7

8

Рух коштів від надзвичайних подій (видатки)

0,0

0,0

0,0

Усього видатків

(84,1)

(203,6)

119,5

9

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

(82)

(203)

121

Як показують дані таблиці 2.8.2, протягом звітного періоду надходження від інвестиційної діяльності збільшилися на 1,5 тис. грн., за рахунок реалізації необоротних активів, тобто продажу основних засобів та нематеріальних активів.

2.9 Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства

Структуру балансу підприємства можна вважати незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним, якщо виконується одна з таких умов:

а) коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення, менше ніж 2,0;

б) коефіцієнт забезпеченості власними коштами має значення, менше ніж 0,1.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формулою:

Кпл = (Поточні активи + витрати майбутніх періодів) / (Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів) (2.9.1)

На початок звітного періоду:

Кплп = (15236,4 + 1,3) / 12477 = 1,2

На кінець звітного періоду:

Кплк = (13380,2 + 0,8) / 11132,3 = 1,2

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається за формулою:

Кзабезп = Власні оборотні кошти / оборотні активи (2.9.2)

На початок звітного періоду:

Кзабезп = (2100,9 - 411,8) / 15237,7 = 0,1

На кінець звітного періоду:

Кзабезп = (2631 - 382,3) / 13381 = 0,2

Як бачимо з вище наведених розрахунків у нас не виконується перша умова, тобто коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення, менше ніж 2,0. отже можемо сказати, що у підприємства є деякі труднощі.

При незадовільній структурі балансу для перевірки реальної можливості у підприємства відновити свою платоспроможність розраховується терміном на 6 місяців коефіцієнт відновлення платоспроможності:

Квідн = (Кплк + 6/Т * (Кплк - Кплп))/ 2, (2.9.3)

де Кплк, Кплп - фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець і початок звітного періоду;

6 - період відновлення платоспроможності (міс.);

Т - звітний період (міс.);

2 - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності.

Квідн = (1,2 + 6/12 * (1,2-1,2))/2 = 0,6

Так як коефіцієнт відновлення менше 1, то це свідчить про те, що у підприємства в найближчі 6 місяців немає реальної можливості відновити платоспроможність.

Також використаємо Z-модель на основі п'яти факторів Е. Альтмана для аналізу платоспроможності підприємства:

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + 1,0*X5 (2.9.4)

Z - індекс кредитоспроможності;

X1 = ряд. 260 ф.1 / ряд.280 ф.1;

X2 = ряд. 220 ф.2 / ряд.280 ф.1;

X3 = ряд. 050 ф.2 / ряд.280 ф.1;

X4 = ряд.380 ф.1/ ряд. 620 ф.1;

X5 = ряд.010 ф.1 / ряд.280 ф.1.

X1п = 15236,4 / 15649,5 = 0,97

X1к = 13380,2 / 13763,3 = 0,97

X2п = 2579,5/ 15649,5 = 0,18

X2к = 537,9 / 13763,3 = 0,03

X3п = 865,4 / 15649,5 = 0,05

X3к =594,6 / 13763,3 = 0,04

X4п = 2100,9 / 12477 = 0,16

X4к = 2631 / 11132,3 = 0,23

X5п = 3481,5 / 15649,5 = 0,28

X5к = 4528,8 / 13763,3 = 0,25

Підставимо одержані дані в формулу Z-моделі Альтмана і одержемо такі результати:

на початок періоду

Z = 1,2*0,97+1,4*0,18+3,3*0,05+0,6*0,16+1,0*0,28 = 1,957;

на кінець періоду

Z = 1,2*0,97+1,4*0,03+3,3*0,04+0,6*0,23+1,0*0,25 = 1,726.

На підставі усього, викладеного вище, можна зробити такі висновки:

1. підприємство має незадовільну структуру балансу.

2. у найближчі 6 місяців воно не має реальної можливості відновити платоспроможність.

3. ймовірність банкрутства підприємства на початок звітного періоду була високою, а на кінець вона стала дуже високою.

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ

Кінцевим результатом прийняття рішення є саме управлінське рішення, яке постає, як первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв'язку формальних та неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів менеджменту.

Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми із збутом та з отриманням дебіторської заборгованості.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться :

1. Реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою.

2. Отримання дебіторської заборгованості.

3. Продаж резервних грошових активів.

4. Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).

5. Отримання банківських кредитів.

6. Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного фонду.

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів. Два останніх можуть використовуватись для підтримки поточної платоспроможності в крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового використання.

Але щодо поточної ліквідності, то даний коефіцієнт знаходиться в межах норми - 1,2. У підприємства є проблеми із грошовими коштами. Тому треба приділити увагу збуту продукції за готівку. Цьому має сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі, підвищення якості продукції).

Так, щоб оптимізувати значення коефіцієнту абсолютної ліквідності з тією ж сумою короткострокової заборгованості, треба збільшити готівки або короткострокових фінансових вкладень або зменшити суму короткострокової заборгованості, що є нереальним шляхом, оскільки у підприємства не буде вистачати коштів для здійснення поточної діяльності. Тобто вихід з цієї ситуації - удосконалення виробництва та розширення збутової мережі, щоб реалізувати товари хоча б із знижкою.

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.

Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела - прибуток та амортизаційні відрахування.

Так, для удосконалення діяльності треба здійснити наступне:

1. Прискорити оборотність оборотних коштів через активізацію системи постачання;

2. Знизити витрати електроенергії через проведення ревізії обладнання, блокування деяких машин та впровадження блочного, місцевого включення світла та інших заходів;

3. Зменшення витрат на обробку продукції через модернізацію обладнання та нові технології.

Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових

покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні.

Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки , а також прибутку на

необхідну величину, що дозволить підвищити рентабельність капіталу.

Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою,

треба звертатись до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає необхідність розробки емісійної політики підприємства. Основною метою цієї політики є залучення на фондовому ринку необхідного обсягу власних фінансових коштів в мінімально можливі строки.

Процес управління вартістю залученого капіталу за рахунок зовнішніх джерел характеризуються високим рівнем складності і потребує відповідної кваліфікації виконавців.

Поряд з власним капіталом підприємство певну частину своїх фінансових ресурсів формує за рахунок позикового капіталу. За питомою вагою у складі залучених джерел фінансування значне місце займає кредиторська заборгованість ( у звітному році вона збільшилася на 180 тис. грн. і становить 1173,3 тис. грн.).

Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості при визначенні вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це безплатне фінансування підприємства за рахунок цього позикового капіталу. Але не можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в кінці приведе до виплати штрафів, санкцій та погіршити фінансовий стан .

Щодо позикового капіталу, то у підприємства при існуючій структурі коштів і високій рентабельності активів у порівнянні з процентними ставками за кредит є, але дуже низька можливість по його залученню. Але потрібно підвищити кредитоздатність підприємства.

Оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу - це таке співвідношення його власних і залучених джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізація ринкової вартості підприємства.

Таким чином, в результаті розглянутих варіантів можна сказати, що політика оптимізації структури капіталу спрямована на підвищення долі власного капіталу. А саме прибутку, через низьку можливість залучення кредитів. Але ж якщо взяти за мету підвищення рентабельності власного капіталу, то теоретично найкращий варіант - залучення позик. Але є обмеження по коефіцієнту платоспроможності, який не дозволяє збільшити позиковий капітал без збільшення оборотних активів. Збільшення питомої ваги оборотних активів дозволяє збільшити позиковий капітал та зменшити власний і зберегти платоспроможність. Рентабельність капіталу тим більша, чим нижче його сума і вище прибуток, а при заміні власного капіталу позиковим вона підвищується.

Щодо управлінням дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

1. Визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;

2. Періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;

3. Якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

4. Використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;

5. Продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;

6. При продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунка покупця;

7. Використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;

8. Відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;

9. Пропозиція відстрочки у виплаті грошей для стимулювання попиту;

10. Страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами.

ВИСНОВОК

Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо- господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон`юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Підприємство ВАТ «Укрімпекс» має недостатню фінансову стійкість. Це підтверджують і отримані дані коефіцієнту абсолютної ліквідності, які свідчать, що підприємство не в змозі негайно погасити короткострокової заборгованості. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності має нормальне значення.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в критичному стані через нестачу грошових коштів.

Оскільки на ВАТ «Укрімпекс» існує проблема оптимізації дебіторської заборгованості, на неї потрібно звернути основну увагу. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99 р. №784 - ХІV.

2. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. та ін. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

3. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 344 с.

4. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.

5. Гончарова Р.С. Обіговість дебіторської та кредиторської заборгованості. - К.: Дебет-Кредит, 2000.

6. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. диск. - К: КНЕУ, 2000. - 263 с.

7. Иваниенко В.В. Финансовій аналіз: Учебное пособие. - 2-е изд. - Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК», 2003. - 176 с.

8. Економічний аналіз. Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток та ін., За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2003. - 556 с.

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 1996.-429с.

10. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності - Х.: Фактор, 2002. - 144 с.

11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 294 с.

12. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник -Х.:Фактор,2007.-784 с.

13. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Київ:Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс - навч. Посібник. - К., «Кондор» - 2003. - 128 с.

15. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. д. е. н., пров. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця - 2-е вид. доп. перероб. - Житомир ПП «Рута», 2007. - 704 с.

16. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

17. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержитцька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2002. - 388 с.

18. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.

19. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І. Ф. Прокопенка. - Харків: Легас, 2004. - 384 с.

20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е узд. / Г.В. Савицкая. - Минск: ООО « Новое знание», 2001. - 688 с.

21. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник - 4-те видання, стереотипне - Львів: «Новий світ - 2000», 2008. - 344 ст.

22. Фролова Т.О.Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних завдань: - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 253 с.

23. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник 4-е видання, стереотипне - Львів: “Навчальний Світ - 2000”, 2006. - 253 с.

24. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005 р. - 240 с.

25. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К., 2005. - 196 с.

26. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ. 2002. - 360с.

ДОДАТКИ

Додаток А

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС"

Дата

31.12.2003

за ЄДРПОУ

00027269

за КОАТУУ

8039100000

Територія

м.Київ

за КФВ

Форма власності

Колективна

за СПОДУ

07354

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс"

за ЗКГНГ

72200

за КВЕД

51.70.0

Галузь

Контрольна сума

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса

М.КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 22

БAЛAНС

на 31.12.2003 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

10.9

8.1

Первісна вартість

011

18.2

18.2

Накопичена амортизація

012

( 7.3 )

( 10.1 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

272.5

245.6

Первісна вартість

031

729.6

782.1

Знос

032

( 457.1 )

( 536.5 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств

040

0

інші фінансові інвестиції

045

128.4

128.4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0.2

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

411.8

382.3

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1222

17.1

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

827.3

811.3

товари

140

377.8

507.3

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1452.5

1328.6

первісна вартість

161

1452.5

1328.6

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

90.9

13.7

за виданими авансами

180

8.2

347.4

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9773.1

9721

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

665.8

329.1

в іноземній валюті

240

818.6

270.6

Інші оборотні активи

250

0.2

34.1

Усього за розділом II

260

15236.4

13380.2

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.3

0.8

Баланс

280

15649.5

13763.3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

19.3

19.3

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

251.5

251.5

Резервний капітал

340

0

5.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1830.1

2362.2

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 7.8 )

Накопичена курсова різниця

375

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

2100.9

2631

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

( 0 )

( 0 )

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1071.6

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

1071.6

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

993.3

1173.3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

242.8

з бюджетом

550

0

2.4

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

3

6.2

з оплати праці

580

8.1

11.3

з учасниками

590

4

4

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11468.6

9692.3

Усього за розділом IV

620

12477

11132.3

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

15649.5

13763.3

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Б

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС"

Дата

31.12.2003

за ЄДРПОУ

00027269

Територія

м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс"

за СПОДУ

07354

за ЗКГНГ

71130

Галузь

за КВЕД

51,70,0

Вид економічної діяльності

зовнiшньоторгiвельна

Контрольна сума

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2003 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3481.5

4528.8

Податок на додану вартість

015

( 100.4 )

( 210.7 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 42.9 )

( 43.2 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3338.2

4274.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2743.6 )

( 3409.5 )

Валовий:

прибуток

050

594.6

865.4

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1638.9

5332.3

Адміністративні витрати

070

( 1290.3 )

( 1091.8 )

Витрати на збут

080

( 33.5 )

( 428.7 )

Інші операційні витрати

090

( 345.5 )

( 797.8 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

564.2

3879.4

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

5.5

Інші доходи

130

1.8

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 7.2 )

( 199.9 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

558.8

3685

збиток

175

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

20.9

1105.5

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

537.9

2579.5

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

537.9

2579.5

збиток

225

( 0 )

( 0 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

38.7

37.6

Витрати на оплату праці

240

213.7

167.1

Відрахування на соціальні заходи

250

69.3

60.2

Амортизація

260

89.3

122.9

Інші операційні витрати

270

1266.7

3013.6

Разом

280

1677.7

3401.4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

77268

77268

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

77268

77268

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

6.96

33.38

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

6.96

33.38

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки:

Керівник

Соколенко Станiслав Iванович

Головний бухгалтер

Тищенко Алла Миколаївна

Додаток В

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС"

Дата

за ЄДРПОУ

00027269

Територія

м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс"

за СПОДУ

07354

за ЗКГНГ

72200

Галузь

за КВЕД

51.70.0

Вид економічної діяльності

зовнiшньоторгiвельна

Контрольна сума

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2003 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Над-ходження

Видаток

Над-ходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

558.8

0

3685

0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

89.3

X

122.9

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0.6

0

0

6.8

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

5.4

0

194.4

0

Витрати на сплату відсотків

060

0

X

0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

654.1

0

3995.5

0

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

0

84.2

174

0

витрат майбутніх періодів

090

0.5

0

0

0.3

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

0

1344.7

0

3944.6

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

0

774.3

224.6

0

Сплачені:

відсотки

130

X

0

X

0

податки на прибуток

140

X

11.9

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

786.2

224.6

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

786.2

224.6

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

необоротних активів

190

2.1

X

0.6

X

майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

відсотки

210

0

X

0

X

дивіденди

220

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

0

X

103.8

необоротних активів

250

X

84.1

X

99.8

майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

82

0

203

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

82

0

203

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

0

X

0

X

Інші надходження

330

1.2

X

5.4

X

Погашення позик

340

X

0

X

0

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

17.1

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

15.9

5.4

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

15.9

5.4

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

0

884.1

27

0

Залишок коштів на початок року

410

1484.4

X

1450.6

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0.6

6.8

0

Залишок коштів на кінець року

430

599.7

X

1484.4

X

Примітки:

Керівник

Соколенко Станiслав Iванович

Головний бухгалтер

Додаток Д

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС"

Дата

31.12.2003

за ЄДРПОУ

00027269

Територія

м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс"

за СПОДУ

07354

за ЗКГНГ

72200

Галузь

за КВЕД

51.70.0

Вид економічної діяльності

зовнiшньоторгiвельна

Контрольна сума

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2003 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

19.3

0

0

251.5

0

1830.1

0

0

2100.9

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

19.3

0

0

251.5

0

1830.1

0

0

2100.9

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

537.9

0

0

537.9

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

5.8

-5.8

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

-7.8

-7.8

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

5.8

532.1

0

-7.8

530.1

Залишок на кінець року

300

19.3

0

0

251.5

5.8

2362.2

0

-7.8

2631

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Ж

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС"

Дата

за ЄДРПОУ

00027269

за КОАТУУ

8039100000

Територія

м.Київ

за СПОДУ

07354

Орган державного управління

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс"

за ЗКГНГ

72200

за КВЕД

51.70.0

Галузь

Контрольна сума

Вид економічної діяльності

зовнiшньоторгiвельна

Середньооблікова чисельність працюючих

Одиниця виміру:

тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2003 р.

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нара-ховано аморти-зації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (перео-ціненої) вартості

зносу

первісна (перео-цінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на знаки для товарів і послуг

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової власності

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторські та суміжні з ними права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

18.2

7.3

0

0

0

0

0

2.8

0

0

0

18.2

10.1

Разом

080

18.2

7.3

0

0

0

0

0

2.8

0

0

0

18.2

10.1

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано амор-тизації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

У тому числі

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

137.7

29.4

0

0

0

0

0

14.4

0

0

0

137.7

43.8

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

236.5

143.2

27.7

0

0

0

0

52.8

0

0

0

264.2

196

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

271.2

222

38.8

0

0

8.7

5.5

10.3

0

0

0

301.3

226.8

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

47.6

41.4

0.8

0

0

0

0

4.8

0

0

0

48.4

46.2

0

0

0

0

Робоча і продуктивна худоба

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

8.3

8.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3

8.3

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

28.3

12.8

2.8

0

0

8.9

1.6

4.2

0

0

0

22.2

15.4

0

0

0

0

Разом

260

729.6

457.1

70.1

0

0

17.6

7.1

86.5

0

0

0

782.1

536.5

0

0

0

0

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

(264)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

70.1

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Формування основного стада

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

70.1

0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

128.4

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом

420

0

128.4

0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою собівартістю

(423)

0

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

213.9

159.8

Операційна курсова різниця

450

1.9

2.5

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

32.2

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

351.5

151

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Реалізація необоротних активів

580

1.8

0.8

Реалізація майнових комплексів

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

6.4

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0

%

VІ. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок банку

650

599.7

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

599.7

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VІІ. Забезпечення

Види забезпечень

Код ряд.

Залишок забезпечення на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікува-ного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VІIІ. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації *

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

11.5

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

1.5

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0.4

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

3.7

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

811.3

0

0

Товари

910

507.3

0

0

Разом

920

1335.7

0

0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

1335.7

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

1328.6

768.8

467.4

92.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

9721

0

38

9683

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

0

валова замовникам

1130

0

з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

21.1

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

0

на кінець звітного року

1225

0.2

Відстрочені податкові зобов'язання:

на початок звітного року

1230

1071.6

на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

20.9

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

21.1

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-0.2

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-1071.6

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

-1071.6

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

89.3

Використано за рік - усього

1310

70.1

в тому числі на:

будівництво об'єктів

1311

0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

70.1

з них машини та обладнання

1313

27.7

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

Керівник

Соколенко Станiслав Iванович

Головний бухгалтер

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

  контрольная работа [88,9 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.