Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

Дослідження організації діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва. Аналіз чинного податкового законодавства в області податкової системи і виявлення проблемних питань. Податковий менеджмент: проблеми і вдосконалення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 06.02.2011
Размер файла 92,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

94

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Організаційна структура ДПІ у Святошинському районі

2. Облік платників податків

3. Масово-роз'яснювальна робота серед платників податків

4. Фіскально-адміністративні аспекти непрямих податків.

4.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на додану вартість

4.2 Фіскально-адмініструвані аспекти акцизного збору

5. Фіскально-адміністративні аспекти прямих податків з юридичних осіб

5.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на прибуток підприємств

5.2 Фіскально-адміністративні аспекти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності юридичних осіб

5.3 Фіскально-адміністративні аспекти плати за землю

6. Фіскально-адміністративні аспекти екологічнихта ресурсних платежів

7. Фіскально-адміністративні аспекти місцевих податків та зборів

8. Організація податкового аудиту та валютного контролю

9. Фіскально-адміністративні аспекти податків з фізичних осіб

10. Облік надходжень податків та зборів

11. Ознайомлення з АРМ, які функціонують в ДПІ Святошинського району м. Києва

12. Прогнозно-аналітична робота податкових органів

13. Стягнення податкової заборгованості

14. Надання платникам податків розстрочок і відстрочок зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

15. Претензійно-позовна робота органів ДПС України

16. Робота з підбору кадрів та взаємодія з іншими органами

17. Модернізація державної податкової служби України

18. Організація охорони праці в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.1 Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови Положення, інструкції, які мають практичне застосування в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.2 Організація і структура служби охорони праці. Обов'язки посадових осіб. Планування робіт в галузі охорони праці

18.3 Колективний договір - відображення питань охорони праці в колективному договорі 76

18.4Фінансування охорони праці в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.5 Страхування працівників ДПІ від нещасного випадку та професійного захворювання. Клас професійного ризику та страховий коефіцієнт для даного виду діяльності

18.6 Атестація робочих місць. Пільги та компенсації за умови праці, що не відповідають нормативним

18.7 Виробничий травматизм і професійні захворювання. Міроприємства та заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Звітність про умови праці та НВ та ПЗ

18.8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі. Категорія приміщень за вибухонебезпечністю. Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінансова діяльність держави полягає у мобілізації, розподілу та використанні централізованих та децентралізованих фондів коштів для забезпечення виконання державою покладених на неї суспільством завдань у соціальній, політичній, економічній та інших сферах життєдіяльності.

Чому питаня адміністрування податків сьогодні турбує велику кількість науковців? Відповідь проста: вітчизняному бізнесу потрібні менша кількість податків, нижчі ставки, узгоджені між собою норми податкового законодавства. Практично всі опитування підприємців свідчать, що найпершою перешкодою для бізнесу вони вважають незрозуміле і нестабільне законодавство.

Спроби нарощування податкових надходжень за допомогою адміністративних заходів мають лише тимчасові результати, а інколи призводять до нарощування заборгованості платників податків по податках, зборах та обов'язкових платежах.

На нинішньому етапі розвитку нашої країни, коли основним мотивом економічної політики повинна бути безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту народу, активізацію інвестиційної і підприємницької діяльності, є нагальна необхідність невідкладного реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового законодавства.

В результаті багаторічних дискусій про концепцію реформування податкової системи України була признана пріоритетність кодифікації українського податкового законодавства. Вчені і практики прийшли до висновку, що нестабільна податкова система підриває основу бюджетної системи країни, провокує політичну нестабільність та соціальну напругу.

Комплексно ця проблема може бути вирішеною лише за умови системних підходів до її усунення, і в першу чергу шляхом законодавчого врегулювання питань оподаткування та за наявності адекватних умов адміністрування податків, що дозволить уникнути подібних неконтрольованих ситуацій в подальшому. На нашу думку, саме через це актуальність адміністрування податків з кожним днем набирає сили.

Основу роль при виконанні дохідної частини Державного бюджету відіграє Державна податкова служба України. Для ефективної діяльності щодо мобілізації грошових коштів у формі податків, зборів та інших обов'язкових платежів, повного та своєчасного їх перерахування до відповідних бюджетів створена складна організаційна структура органів ДПС. Велике значення відіграє кваліфікаційний рівень осіб, які займають посади державних службовців в цих органах. Від вмінь, знань, навичок, особистих якостей кожної людини - працівника податкових органів, залежить виконання органом ДПС поставлених законами та іншими нормативно-правовими актами цілей та завдань в цілому.

Створення ефективної податкової системи та використання оптимальних принципів застосування податків - це головне завдання податкових і фінансових державних органів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб'єктів підприємництва та громадян, забезпечується дохідна частина бюджету достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів зокрема. Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В економіці ринкового типу особливе значення набуває стабільність податкової системи, що дає змогу товаровиробникам прогнозувати результати господарської діяльності.

При Державній податковій службі України створено профільний навчальний заклад - Національний університет Державної податкової служби України, який готує для роботи у своїй структурі спеціалістів різного направлення, у тому числі і за спеціальністю „оподаткування”. Проте, знання, які надаються студентами в межах навчального закладу не можуть дати студентам практичних особливостей та аспектів праці в податкових органах. Для закріплення отриманих знань під час навчання а Університеті студенти повинні пройти практику в органах ДПСУ.

Сьогодні, коли наша країна знаходиться на складному шляху євроінтеграції, особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету.

Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективної діяльності податкової служби, а також розробки науково обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала нормам, забезпечувала б зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів. Реалізувати ці завдання можна частково за рахунок забезпечення податкової служби новими, кваліфікованими кадрами, рівень яких значною мірою залежить як від теоретичного навчання, так і від практичного.

Переддипломна практика в державній податковій інспекції є складовою частиною в підготовці спеціаліста податкової служби. Вона надає можливість поглибити знання студента, оволодіти сучасними методами економічної та контрольної роботи, навчитись приймати самостійні рішення в практичній діяльності. В процесі практики досконально вивчається структура Державної податкової інспекції, механізм здійснення управління в податкових органах, координація дій підрозділів ДПІ, завдання, функції, принципи організації роботи відділів, функціональні обов`язки його працівників, порядок проходження документів в структурних підрозділах ДПІ. В ході практики детально вивчається чинне законодавство України, яке регулює питання справляння податків з юридичних та фізичних осіб.

Метою практики є поглиблення знань, які набули студенти в процесі навчання, оволодіння сучасними формами та методами економічної і контрольної роботи, формування у них умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних економічних умовах, виховання потреби в практичній діяльності.

Завданням переддипломної практики є набуття студентами професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при оволодінні спеціальними предметами на основі вивчення діяльності податкової адміністрації, конкретного фінансового органу, контрольно-ревізійного управління, підприємства, установи, організації; розвиток професійного мислення, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу.

Таким чином, основною метою проходження практики в ДПІ Святошинського району м. Києва є:

- набуття професійних умінь за спеціальністю оподаткування;

- розвиток професійного мислення, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу;

- поглиблення та розширення теоретичних знань, набуття практичних навичок з усіх дисциплін навчального плану;

- глибокий аналіз діючого законодавства щодо податкової системи, виявлення проблемних питань;

- виявлення недоліків у податковому менеджменті;

- підбір статистичного і звітного матеріалу для написання звіту по практиці;

- опрацювання питань щодо вдосконалення податкової системи;

- аналіз змін у податковому законодавстві, які внесені під час проходження практики;

- набуття практичних навичок з організації та управління податковою роботою, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог нормативних актів;

Отже, основними завданнями стажування є: вдосконалення знань і навичок по спеціальності та перевірка можливості самостійної роботи у сфері податкової практики.

1. Організаційна структура ДПІ у Святошинському районі

Організаційна структура ДПІ у Святошинському районі м. Києва побудована згідно з типовою структурою міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій, які мають відділення (додаток А) затвердженою наказом державної податкової адміністрації "Про організаційну структуру органів державної податкової служби" від 20 квітня 2000 року за № 207// [45].

Завдання управління обліку і звітності:

1.Здійснення та удосконалення контролю за повнотою і своєчасним надходженням податків, зборів та інших платежів, внесків до державних цільових фондів, встановлених Закономодавством України.

2.Забезпечення правильного зарахування податків, зборів та інших платежів згідно класифікації доходів.

3.Ведення реєстрів надходжень платежів.

4.Ведення особових рахунків підприємств та організацій, які сплачують податки та збори до бюджету.

5.Підготовка висновків фінансовому відділу про заліки переплат податків та інших платежів з погашенням недоїмки, та повернення до бюджету зайво внесених платежів.

6.Проведення звірок з підприємствами - платниками податків, установами банків, фінансовим відділом надходжень коштів в бюджет.

7.Забезпечення збереження бланків суворої звітності.

Завданням Управління оподаткування юридичних осіб та Управління оподаткування фізичних осіб є забезпечення організації роботи відповідних відділів з питань повноти обліку платників податків, контролю за дотриманням податкового Закономодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів податків, своєчасності подання платниками податків декларацій, розрахунків на інших документів, пов'язаних з обчисленням податків.

Головним завданням відділу масово-роз'яснювальної роботи є організація роботи по роз'ясненню платникам податкового Закономодавства України, надання необхідної консультативної методичної допомоги в додержанні податкового Закономодавства платниками.

Основні завдання відділу інформатизації процесів оподаткування:

1.Супроводження системного програмного забезпечення і систем управління базами даних.

2. Забезпечення роботи комп'ютерної техніки, що перебуває в розпорядженні ДПІ.

3. Забезпечення безперебійного та ефективного функціонування АРМів, своєчасна заміна версій, узагальнення зауважень і пропозицій по вдосконаленню програмного забезпечення та технології обробки інформації і передача їх до ДПІ.

4.Забезпечення інформаційного обміну між ДПІ та ДПА, органами державної влади, банків, органами статистики, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також обмін інформацією всередині ДПІ.

5.Забезпечення своєчасної передачі інформації, що надходить на адресу інших управлінь і відділів чи керівництву ДПІ.

6.Проведення спільно з працівниками інших управлінь та відділів документальних перевірок платників податків за допомогою комп'ютерної техніки, перевірка інформації, що зберігається і обробляється в комп'ютерних системах платників податків, з метою виявлення об'єктів оподаткування.

2. Облік платників податків

Облік платників податків в ДПІ Святошинського району здійснюється відділом обліку платників податків. Робота відділу регламентується Закономом України «Про державну податкову службу в Україні», Інструкцією про порядок обліку платників податків № 80, Методичними рекомендаціями щодо організації обліку платників податків в органах ДПС, Порядком взаємодії підрозділів органів ДПС України щодо організації обліку платників податків, Положенням про відділ обліку платників податків у Святошинському районі м. Києва та іншим чинним Закономодавством, нормативними і методичними матеріалами, наказами, розпорядженнями начальника ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Робота з обліку платників податків здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків у відділі автоматизованого адміністрування податків. Відділ приймає документи, які необхідні для постановки на податковий облік; ставить платників податків на облік; формує облікову справу податкоплатників; веде банк даних та реєстрів платників, журнали обліку платників податків юридичних та фізичних осіб, що є СПД; видає документи, що підтверджують перебування платника на податковому обліку; підтримує облікові дані в актуальному стані; звіряє з органами держреєстрації та виявляє платників, що ухиляються від сплати податків.

Процесу постановки суб'єктів господарювання на облік в органах ДПС передує їх облік в органах державної реєстрації.

Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням. Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих органів місцевої влади. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування. [49]

Підставою для взяття юридичної особи на облік в ДПІ є надходження повідомлення від державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи. Про отримання повідомлення підрозділом з обліку платників податків робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток Б). Отримані відомості вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.

За бажанням платника податків - юридичної особи або ж якщо відомості не надійшли від державного реєстратора узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі подання наступних документів: заяви за ф. N 1-ОПП (додаток Б1); копії свідоцтва про державну реєстрацію; копії документу, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ.

Узяття на облік платника податків провадиться протягом двох робочих днів після надходження відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків.

Після взяття платника податків на облік ДПІ формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. N 4- ОПП (додаток Б2). Про видачу довідки робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14- ОПП (додаток Б3). Платник податків зобов'язаний подати особисто або надіслати поштою на адресу ДПІ, повідомлення про відкриття/закриття рахунків у банках. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину). Далі цей підрозділ, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Реєстрація фізичних осіб-платників податків проводиться за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання - органом ДПС за місцем отримання доходів. Реєстрація платників ведеться у Державному реєстрі фізичних осіб.

Під час реєстрації до облікової картки фізичної особи-платника податків вносяться такі дані: прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання, місце основної роботи, види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів. ДПА України надає фізичній особі - платнику податків ідентифікаційний номер і надсилає до податкового органу за місцем проживання такої особи або за місцем отримання доходів інформацію про ідентифікаційний номер, який надається фізичній особі.

Керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи - СПД зобов'язані подавати до ДПІ відомості про суми виплаченої фізичним особам доходів і утриманих з них податків (довідка ф. № 8-ДР).

Узяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється за місцем проживання такої особи на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків ДПІ Святошинського району стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. N 7- ОПП (додаток Б4). Отримані відомості вносяться до Реєстру фізичних осіб.

На бажання фізичної особи - підприємця, або якщо не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби: заяву за формою N 5- ОПП (додаток Б5) та копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Узяття на облік фізичної особи органом державної податкової служби провадиться протягом 2 робочих днів після надходження відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків. Платник податків зобов'язаний подати особисто або надіслати поштою на адресу органу державної податкової служби повідомлення про відкриття/закриття поточних рахунків у банках. Підрозділ обліку платників податків після взяття платника податків на облік формує його облікову справу з переліком необхідних документів. Облікова справа з описом документів закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф. N 7- ОПП. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік формується та видається у такому ж порядку, як і для юридичних осіб.

Для зняття з обліку платника податків - юридичної особи, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення чи ліквідації платника податків, необхідно:

1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в ДПІ такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток Б6); оригінал довідки за формою N 4 ОПП; копію розпорядчого документа власника або уповноваженого органу про ліквідацію; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії; ліквідаційну картку органів державної статистики.

2. Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у 5-денний термін подати до ДПІ: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8- ОПП; оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

3.У 10-денний термін з дня подання заяви за ф. N 8-ОПП скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту та подати його для перевірки в ДПІ. При одержанні ДПІ від платника податків заяви за ф. N 8-ОПП та на підставі інформації про порушення справи про банкрутство платника податків, провадження справи в суді щодо скасування державної реєстрації, припинення, визнання недійсними або такими, що суперечать Закономодавству.

За рішенням керівника ДПІ документальна перевірка не проводиться, якщо платник податків призупинив діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації (обліку), не подає звітності протягом року до органу державної податкової служби, не має податкового боргу та стосовно нього використана інформація щодо відсутності здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, а також підрозділами податкової міліції підтверджено неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання) такого платника податків.

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед Державним та місцевими бюджетами та за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків орган державної податкової служби знімає його з обліку Після завершення процедури зняття з обліку ДПІ складає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. N 12-ОПП (додаток Б7), яку надсилає до органів державної реєстрації або органу, що здійснив реєстрацію. Зняття з обліку платника фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток Б8), а відмітка про зняття платника з обліку вводиться в районний рівень Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Державного реєстру фізичних осіб. Облікові справи про таких платників здаються до архіву по закінченні звітного року.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, то платник не знімається з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за ф. N 10-ОПП (додаток Б9) і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу. Підприємства-банкрути знімаються з обліку після затвердження ліквідаційного балансу ухвалою господарського суду, прийняття судом рішення про ліквідацію такого підприємства та визнання податкового боргу безнадійним.

Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з обліку платників податків. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про ліквідацію підприємця подає до органу державної податкової служби, у якому вона зареєстрована, такі документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП; оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків і підлягають поверненню до ДПІ, а також завірені копії цих документів. Фізична особа - підприємець знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - платника податків або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із Закономодавством за умови відсутності в такої особи відкритих рахунків в установах банків та податкового боргу або визнання податкового боргу безнадійним у порядку, передбаченому Закономодавством.

У 2008 році в Святошинській ДПІ м. Києва зареєстровано 12719 юридичних осіб та 23977 фізичних осіб - підприємців. Сплачують з яких податки 11956 та 23855 осіб відповідно. Слід зазначити, що спостерігається тенденція до зростання кількості платників податків. Так у 2007 році кількість зареєстрованих платників податків - юридичних та фізичних осіб склала 11660 та 21856 осіб відповідно, а перерахували кошти в бюджет з них 9924 та 20545 особи. У 2006 році було зареєстровано 10314 юридичні особи (сплачували податки 8148) та 19711 фізичні особи (сплачували 18469)

система податок законодавство податкова інспекція

3. Масово-роз'яснювальна робота серед платників податків

Важливе значення в роботі з платниками податків має своєчасне та якісне інформування їх про нові нормативно-правові акти з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб, зміни та доповнення до існуючих, а також роз'яснення порядку їх застосування на практиці. Дані функції покладені на відділ по роботі з платниками податків.

Даний відділ забезпечений штатом співробітників, які висококваліфіковані та підготовлені до роботи з людьми у психологічному відношенні, оскільки вони спілкуються з великою кількістю людей. Відділ має свої прийомні дні та години, в інший час вивчає нові норми Закономодавства, відслідковує зміни в нинішніх нормативно-правових актах, та доводить їх до відома платників податків, так і до співробітників ДПІ, які через велике навантаження в роботі не завжди мають змогу ознайомитись з новинками. Цей процес відбувається шляхом проведення лекцій та семінарів в актовому залі ДПІ Святошинського району. В своїй роботі працівники відділу керуються чинною Закономодавчою базою, та посадовими інструкціями, що є у кожного працівника. Робітники в результаті своєї роботи можуть нести дисциплінарну та іншу відповідальність передбачену діючим Закономодавством за некваліфіковано-надану інформацію, яка стосується роз'яснення податкового Закономодавства.

Основним завданням підрозділу є навчання платників податків та проведення масової роз'яснювальної роботи з питань оподаткування, внесення змін до існуючої Закономодавчої бази через засоби масової інформації: газети, шляхом організації семінарів, проведення спеціальних нарад. Для поліпшення роз'яснювальної роботи, що проводиться, а також покращення рівня податкової дисципліни варто було б при податкових інспекціях організовувати та проводити короткострокові курси підготовки майбутніх підприємців, включаючи питання оподаткування, а саме існуючої та оновленої Закономодавчої бази, вміння оперативно орієнтуватися у прийнятих змінах до Закономодавчої документації. Для забезпечення кращого орієнтування в податковому Закономодавстві проводяться семінари по роз'ясненню діючого податкового Закономодавства спільно з філією "Редакція журналу "Вісник податкової служби України" , а також з різними громадськими організаціями.

Для проведення роз'яснювальної роботи серед суб'єктів малого підприємництва проводяться семінари-практикуми для фізичних осіб, діючих та майбутніх підприємців. Розроблено, випущено та розповсюджено серед платників податків на семінарах, в консультаційних пунктах, на особистому прийомі та виїзді мобільних бригад власну друковану продукцію: брошури на різні тематики, які є дуже актуальними та викликають багато питань у платників податків.

В роботі ДПІ передбачено організацію та проведення брифінгів та прес-конференцій керівництва ДПІ з журналістами ЗМІ з питань роз'яснення податкового Закономодавства, щодо реалізації завдань, поставлених Президентом України на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини" та інших питань. Дуже важливим є організація засідань "круглого столу" за участю керівництва ДПІ та представників громадських організацій, платників податків району, ЗМІ, сеанси телефонного зв'язку "гаряча лінія" з платниками податків. Також в роботі відділу здійснюється особистий прийом громадян. За результатами якого ведеться журнал обліку прийому громадян. При наданні відповідей на запитання працівники керуються чинним Закономодавством. У середньому на одного інспектора відділу по роботі з платниками податків припадає по 8 - 10 чоловік із запитами на день. Працівники відділу в своїй роботі можуть використовувати програму нормативно-Закономодавчої бази “ЛІГА: Законом”. Також працівники ДПІ Святошинського району мають доступ до мережі INTERNET, що забезпечує швидкість і оперативність у роботі з платниками податків.

ДПІ співпрацює з 5 друкованими ЗМІ: «Святошинські вісті», «Реальна влада», «Консультант», «Газета нашого района», «Рідне місто моє», загальним тиражем 861000; 1 телеканалом ТОВ ТРК «Купол»; 5 ринками району (додаток В).

Протягом 2008 року було проведено:

- прес-конференцій та брифінгів 9;

- «круглих столів» з питань діяльності ОДПС 65;

- тематичних зустрічей на підприємствах 235;

- публікацій і виступів у ЗМІ: преса 21, радіо 621, телебачення 494;

- заходи з громадськими організаціями 13;

- консультації, які надані на особистому прийомі 11147;

За 1 квартал 2009 року було проведено:

- брифінгів 2;

- «круглих столів» з питань діяльності ОДПС 5;

- тематичних зустрічей на підприємствах 3;

- публікацій і виступів у ЗМІ: преса 2, радіо 6, телебачення 4;

- заходи з громадськими організаціями 1;

- консультації, які надані на особистому прийомі 2463;

- телефонних сеансів «гаряча лінія» 5 та ін.

4. Фіскально-адміністративні аспекти непрямих податків.

4.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на додану вартість

Адміністрування ПДВ в ДПІ Святошинського району здійснюється на підставі Закономів України «Про систему оподаткування», «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а також на підставі положень спеціального Законому - Законому України «Про податок на додану вартість» та інших нормативно-правових актів.

Контроль за справлянням ПДВ в ДПІ у Святошинському районі м. Києва здійснює відділ адміністрування ПДВ. Він є структурним підрозділом Управління оподаткування юридичних осіб. До функціональних обов'язків відділу належить здійснення контролю за дотриманням податкового Закономодавства, контроль за своєчасністю подання платниками податкових декларацій, бухгалтерської звітності, забезпечення перевірки правильності і повноти їх складання.

Наказом ДПА України затверджено дві форми податкової декларації (скорочена та загальна) та форму розрахунку частки бюджетного частини та чотирьох розділів, з яких платником заповнюється перші 3 розділи та вступна частина. Четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції на оригіналі, який залишається в ДПІ (додаток Г).

Платник податку здійснює подання декларації з ПДВ в строки, передбачені для сплати податку, тобто не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, який може дорівнювати одному календарному місяцю або одному календарному кварталу в залежності від обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів ( робіт, послуг) за попередній календарний рік. Платник, якому на поточний календарний рік встановлено звітний період такий, що дорівнює одному кварталу, має право на заміну податкового квартального періоду на місячний. Заміна може бути здійснена з початку будь-якого кварталу поточного року. Не дозволяється здійснювати заміну місячного податкового періоду на квартальний в одному календарному році.

Декларація подається платником незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника. Подання ксерокопії не дозволяється. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою або видрукувана, без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок з відповідним округленням за загально установленими правилами. Декларація подається платником до канцелярії державної податкової інспекції для реєстрації. Після реєстрації в канцелярії податкової інспекції передаються до обліку, де дані щодо нарахування чи відшкодування ПДВ, визначені платником, заносяться до особового рахунку платника.

Відомості про проведення даних по нарахуванню чи відшкодуванню податку в особовому рахунку платника відображаються в четвертому розділі декларації, після чого декларація передається до відповідного відділу для здійснення перевірки щодо відповідності розміру податку, зазначеного у декларації, розміру податку, що випливає з поданих розрахунків.

Податкова декларація підлягає камеральній перевірці. Дані декларації та її складові вносяться до АРМ „Бест - Звіт”, за якими проводяться алгоритми контролю таких даних та правильності їх заповнення. Камеральна перевірка декларацій з ПДВ включає в себе: перевірку правильності заповнення декларації з відповідними додатками до неї та задекларованих операцій на відповідність чинному Закономодавству, порівняння показників поточної звітності з ПДВ з відповідними показниками звітності попередніх податкових періодів платника податку, показниками декларацій з інших податків і зборів. При перевірці необхідно порівнювати показники поточної декларації з ПДВ з відповідними показниками попередніх звітних періодів за результатами порівняння формується висновок щодо повноти нарахування, сплати податку, а також правильності заповнення платником податкової декларації. Наступним етапом є порівняння показників декларації з показниками декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунками акцизного збору, плати за землю тощо. Оцінюється виконання платником зобов'язань щодо сплати ПДВ до бюджету.

Якщо під час камеральної перевірки виявлено арифметичні або методологічні помилки в поданій декларації, які призвели до заниження або завищення податкового зобов'язання, то орган ДПС самостійно визначає суму податкового зобов'язання, належного до сплати в бюджет чи відшкодуванню з бюджету. На суму ПДВ, донараховану за результатами камеральної перевірки виписується податкове повідомлення [46].

Під час проведення кабінетного аудиту при необхідності інспектор може звернутися до платника податку з проханням надати документи податкового та бухгалтерського обліку. Відмова платника податку щодо надання таких документів є підставою для проведення документальної перевірки платника ПДВ. За результатами проведення камеральної перевірки та звірки даних з електронними базами даних інспектор складає: акт про результати камеральної перевірки податкової декларації з ПДВ, проведеної кабінетним аудитом (при виявленні арифметичних, методологічних та інших помилок), довідку про відсутність порушень при проведенні кабінетного аудиту (додаток Л).

Особлива увага під час документальної перевірки приділяється питанням правильності обчислення платником суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Такі питання підлягають перевірці як під час проведення комплексних документальних перевірок, так і тематичних (саме з питань відшкодування ПДВ)(додаток М ).

Відшкодуванню, по-перше, підлягає сума податку, яка нарахована у вигляді податкового кредиту по операціях, що оподатковуються за нульовою ставкою (експортування товарів).

Для провадження контрольної діяльності органи державної податкової служби повинні використовувати також інформацію, яка є в розпорядженні інших правоохоронних та контролюючих органів. Податкові органи тісно співпрацюють з митними органами. Механізм взаємодії митних та податкових органів визначено відповідно до ст.2 Законому України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”[18]. Діяльність податкових та митних органів України щодо контролю за сплатою суб'єктами господарської діяльності ПДВ при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності регламентовано «Порядком здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків ПДВ, який справляється при ввезенні товарів та інших предметів на митну територію України» затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України.

Виходячи з діяльності даного відділу можна показати аналіз надходжень по даному податку. Отже, виконання прогнозних показників МФУ (ДПАУ) та КМДА по мобілізації надходжень до Зведеного бюджету України за 2006 - 1- й квартал 2009 рр. є наступні:

Надходження по ПДВ:

2006 рік: мобілізовано - 393097732 грн.; надійшло - 393097732 грн.

2007 рік: мобілізовано - 509052504 грн.; надійшло - 509052504грн.

2008 рік: мобілізовано - 546144623 грн.; надійшло - 546144623 грн.

1-й кв. 2009р.: мобілізовано - 122187682 грн.; надійшло - 122187682 грн.

4.2 Фіскально-адмініструвані аспекти акцизного збору

Контроль за справлянням акцизного збору в ДПІ Святошинському району міста Києва покладено на управління прямих і непрямих податків з юридичних осіб, а саме на відділ непрямих податків.

Підприємствами платниками акцизного збору до ДПІ у Святошинському районі міста Києва подається Розрахунок акцизного збору(додаток Д). Якщо підприємством реалізуються імпортні товари, то подається Декларація з ПДВ та Розрахунок акцизного збору по імпортних товарах . В Розрахунку акцизного збору зазначається ідентифікаційний код платника, назва підприємства, його підпорядкованість та за який місяць подається Розрахунок.

Розрахунок платник податку заповнює самостійно кульковою чи чорнильною ручкою, або друкарським способом. У верхньому лівому куті повинен стояти штамп підприємства платника податків. Розрахунок підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Подання ксерокопії забороняється.

Прийомом документації здійснює канцелярія, яка й передає розрахунок до відділу обліку та звітності.

Також даний відділ організовує роботу з обліку та реалізації марок акцизного збору. Плата за марки вноситься українськими виробниками та імпортерами на покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору і становить за 1000 марок: на алкогольні напої - 25,58 грн., на тютюнові вироби - 9,12 грн.

Порядок обліку та реалізації марок акцизного збору, а також маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлено Закономом України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, Положенням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДПА України спеціалізованим підприємством Мінфіну України.

Підприємства-виробники та імпортери щомісяця подають до ДПІ попередню заявку - розрахунок (додаток Д1) про потребу в марках за їх видами та платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості замовлених марок акцизного збору нового зразка. Продавцем марок акцизного збору є орган ДПС, уповноважений на це ДПА України. ДПІ після отримання марок, зберігає їх у своїх приміщеннях або у приміщеннях установи банку (за договором).

Для одержання марок вітчизняними виробниками подаються такі документи: заявка-розрахунок на придбання марок за встановленою формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, один - у виробника; розрахунок потужності підприємства-виробника з визначенням можливого обсягу виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів; платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки; оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право на виробництво продукції.

Невикористані марки приймаються для знищення. Сплачена сума акцизного збору відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок погашення податкового векселя. Вартість марок не відшкодовується.

Контроль за наявністю марок АЗ на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під час їх реалізації здійснюють органи Державної податкової служби України, Контрольно-ревізійне управління, органи внутрішніх справ та митні органи.

Камеральна перевірка має місце під час прийняття й обробки податкової звітності з акцизного збору в органах ДПС і полягає у встановленні правильності нарахування сум податкових зобов'язань та заповнення встановлених форм звітності. Камеральна перевірка та контроль за справлянням акцизного збору покладено на Управління прямих і непрямих податків з юридичних осіб, а саме на відділ непрямих податків.

Документальна перевірка здійснюється з виїздом на об'єкти контролю і передбачає перевірку первинних документів з метою контролю за веденням бух обліку, достовірності задекларованих даних, дотримання вимог господарського діяльності щодо виробництва та реалізації підакцизних товарів, правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати АЗ тощо.

Податкові надходження від акцизного збору за 2006 - 1-й квартал 2009рр.:

2006 рік - -129 грн.;

2007 рік: фактичні надходження - 248646 грн.

2008 рік: фактичні надходження - 286552 грн.

1 квартал 2009 року: фактичні надходження - 26229 грн.

5. Фіскально-адміністративні аспекти прямих податків з юридичних осіб

5.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на прибуток підприємств

Адміністрування податку на прибуток регулюється Закономами України “Про систему оподаткування”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, а також спеціального Законому - Законому України “Про оподаткування прибутку підприємств”, Наказом ДПА ”Про внесення змін до порядку складання декларації про доходи страховика”, Інструкцією “Про порядок складання декларації про прибуток банківських установ”, Інструкцією “Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання”

Податкова звітність з податку на прибуток та додатки до неї подаються платником податку незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

Декларація (додаток Е ) разом з додатками та звітами надходить до канцелярії податкової інспекції за місцем реєстрації платника, тобто не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем (кварталом). Працівник канцелярії отримує від платника декларацію з додатками та іншими звітами, візуально в присутності платника перевіряє всі форми поданої звітності щодо наявності коду ЄДРПОУ, підписів посадових осіб, печаток, одиниць виміру, ознаки збитковості та додатків і довідок, які надаються одночасно з поданням Декларації. Декларація, яка не відповідає вимогам перевірки, повертається платнику і вважається не прийнятою. Якщо така перевірка проводиться не в присутності платника, декларація повертається платнику поштою з наданням письмового повідомлення.

У випадках порушення термінів подачі податкової звітності працівники відділів (секторів) прямих податків складають Акт про порушення податкового Закономодавства.

У день надходження податкової звітності відбувається її реєстрація. Відмітка про реєстрацію (штамп податкового органу із зазначенням дати надходження звіту) вказується на першому аркуші податкового звіту (декларації), після чого здійснюється її комп'ютерна реєстрація.

Підрозділи приймання та обробки податкової звітності після комп'ютерної реєстрації звітності проводять введення даних декларацій у систему автоматизованої обробки даних (АОД). Комп'ютерна обробка податкової звітності проводиться щоденно по мірі надходження податкової звітності. При цьому проводиться автоматизований комп'ютерний контроль правильності заповнення декларації з податку на прибуток підприємств, передбачених БЕСТ “Звіт”.

Оброблені декларації щоденно передаються підрозділом обліку та звітності по реєстру, сформованому в автоматизованому режимі до підрозділів оподаткування юридичних осіб для проведення їх попередньої перевірки. Підрозділом оподаткування юридичних осіб після одержання від підрозділу обліку та звітності податкових декларацій та звітів протягом 1-го місяця з моменту такого одержання проводиться перевірка декларацій на предмет виявлення арифметичних помилок, правильності визначення податкового зобов'язання та з'ясування фактів можливого ухилення від оподаткування.

Якщо під час камеральної перевірки виявлено порушення (помилки), то матеріали такого попереднього контролю оформляються актом та використовуються для проведення наступних податкових перевірок. У разі відсутності порушень акт камеральної перевірки не складається. За результатами перевірки декларацій здійснюються записи у відповідному розділі (наприкінці) декларації.

Працівниками підрозділу оподаткування юридичних осіб по закріплених платниках готуються висновки про необхідність включення платника до плану проведення документальних перевірок. У висновках обов'язково викладається чітке обґрунтування причин необхідності проведення документальної перевірки по кожному платнику на підставі встановлених при проведенні попередньої перевірки декларацій розбіжностей та порушень.

Документальна перевірка з питань оподаткування прибутку здійснюється щодо правильності обчислення й сплати податку на прибуток на підставі вивчення діяльності платника податку на прибуток, правильності розрахунків з бюджетом, достовірності ведення бухгалтерського обліку, складення звітності тощо.

У разі необхідності керівником податкового органу може бути прийняте рішення щодо проведення додаткової чи повторної перевірки, направлення матеріалів до інших контролюючих або правоохоронних органів згідно з їх компетенцією.

Надходження по податку на прибуток до Зведеного бюджету України

за 2006 - 1 квартал 2009 рр. є наступні:

2006 рік: фактичні надходження - 238718611 грн.

2007 рік: фактичні надходження - 343191558 грн.

2008 рік: фактичні надходження - 487518814 грн.

1 квартал 2009 року: фактичні надходження - 37367858 грн.

5.2 Фіскально-адміністративні аспекти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності юридичних осіб

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності регулюється Закономом України «Про державну підтримку малого підприємництва»; Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва; Наказом ДПА України „Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою”; Наказом ДПА України „Про затвердження Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”; Наказом ДПА України „Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою”;

Дана система оподаткування розповсюджується на юридичних осіб - СПД будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньо облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції за рік не перевищує 1 млн.грн.

Для переходу на спрощену систему оподаткування СМП подає письмову заяву до ДПІ. При цьому юридична особа-суб'єкт МП обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано. Заява (додаток Ж) подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний період.

Новостворені та зареєстровані суб'єкти малого підприємництва вважаються суб'єктами спрощеної системи з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію. Рішення про перехід на спрощену систему може бути прийняте не більше одного разу на календарний рік. Орган ДПС зобов'язаний протягом 10 робочих днів видати безоплатно Свідоцтво про право сплати єдиного податку або надати мотивовану відмову. Свідоцтво підлягає реєстрації в журналі обліку видачі свідоцтв. Термін дії - один рік .Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки.

Відмову від застосування спрощеної системи та повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб'єкт МП може здійснити з початку наступного звітного періоду (кварталу) в разі подання відповідної заяви до органу ДПС не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) кварталу. Після закінчення терміну дії свідоцтва на право сплату єдиного податку, відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, порушення вимог, встановлених для платників єдиного податку, а також у разі ліквідації СМП-юридичної особи Свідоцтво підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав.

Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Юридичні особи - СМП сплачують єдиний податок щомісяця - не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу ДПС до 20 числа місяця, що настає за звітним податковим періодом, розрахунок єдиного податку та розрахунок акцизного збору (при необхідності). Якщо юридична особа застосовує ставку єдиного податку у розмірі 6 %, то водночас вона також подає декларацію про ПДВ. Також платник подає платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Камеральні та документальні перевірки платників єдиного податку здійснюються у загальновстановленому порядку. У разі порушення вимог, визначених Указом Президента, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).

Виходячи з діяльності даного відділу можна показати аналіз надходжень по даному податку. Отже, виконання прогнозних показників МФУ (ДПАУ) та КМДА по мобілізації надходжень до Зведеного бюджету України за 2005 - 2007 рр. є наступні:

Надходження по єдиному податку до Зведеного бюджету України за 2006 - 1 квартал 2009рр. є наступні:

2006 рік: фактичні надходження - 8119435 грн.

2007 рік: фактичні надження - 9317467 грн.

2008 рік: фактичні надження - 10339917 грн.

1 квартал 2009 року: фактичні надження - 2023933 грн.

5.3 Фіскально - адміністративні аспекти плати за землю


Подобные документы

 • Організаційна структура, завдання та напрями діяльності підприємства. Мотивація праці державних службовців. Загальна характеристика економічної діяльності володарського відділення Мангуської міжрайонної державної податкової інспекції Донецької області.

  отчет по практике [43,8 K], добавлен 28.04.2014

 • Відповідальність працівників податкової інспекції. Організація прийому громадян і порядок розгляду письмових звернень. Стан контрольно-перевірочної роботи в Хустській податковій інспекції. Організація роботи з платниками податків в сучасних умовах.

  отчет по практике [29,8 K], добавлен 22.01.2011

 • Сутність державної податкової служби в структурі органів управління оподаткуванням.Основи та організація податкової роботи. Програма модернізації податкової служби України. Податкова міліція, як орган контролю за додержанням податкового законодавства.

  курсовая работа [117,4 K], добавлен 07.12.2008

 • Структура державної податкової інспекції м. Вознесенська в Миколаївській області. Облік та роз`яснювальна робота з платниками податків. Контроль за справлянням непрямих та непрямих податків, акцизного збору, ресурсних і майнових податків та платежів.

  отчет по практике [58,8 K], добавлен 09.11.2011

 • Завдання, структура та концепція функціонування інформаційно-аналітичної системи податкової служби України. Організація інформаційного забезпечення Державної Податкової Служби. Структурна схема інформаційної системи обліку податків районної інспекції.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.06.2010

 • Структура Комсомольського відділення Кременчуцької Державної податкової інспекції. Діяльність управління реєстрації та обліку платників податків. Організація обліку та обробка податкової звітності. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб.

  отчет по практике [814,8 K], добавлен 20.02.2012

 • Характеристика структури, інформаційних систем та організації охорони праці в державній податковій інспекції Святошинського району м. Києва. Особливості обліку та проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків. Основи адміністрування податків.

  отчет по практике [67,8 K], добавлен 25.11.2010

 • Реформування податкової служби під впливом ведення в дію податкового кодексу. Вплив реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва. Ресурси необхідні для реалізації проекту. Ризики пов'язані з проведенням реформування.

  дипломная работа [837,2 K], добавлен 24.09.2016

 • Становлення та розвиток податкової служби України. Аналіз податкового навантаження на економіку та регулюючого впливу податкової систем. Шляхи вирішення проблем нерівномірного розподілу податкового тягаря та неефективної системи податкових пільг.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 10.12.2011

 • Дослідження економічної суті податкової політики та її ролі в економіці України. Характеристика фінансового механізму реалізації податкової політики. Аналіз рівня адаптації вітчизняного податкового законодавства до законодавчої бази зарубіжних країн.

  курсовая работа [105,0 K], добавлен 11.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.