Реформування податкової системи України

Реформування податкової служби під впливом ведення в дію податкового кодексу. Вплив реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва. Ресурси необхідні для реалізації проекту. Ризики пов'язані з проведенням реформування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.09.2016
Размер файла 837,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема випускної роботи: «Реформування податкової служби в умовах запровадження Податкового кодексу»

Зміст

Вступ

1. Аналітична частина

1.1 Аналіз впливу запровадження Податкового кодексу на стан економіки в Україні

1.2 Реформування податкової служби під впливом ведення в дію податкового кодексу

1.3 Дослідження впливу реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

2. Проектна частина

2.1 Мета реформування податкової служби в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

2.2 План реалізації реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

2.3 Ресурси необхідні для реалізації проекту

2.4 Очікувані результати реформування

2.5 Ризики пов'язані з проведенням реформування

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливе значення набуває розвиток та стабілізація економіки країни, яка формується шляхом інноваційно-інвестиційної політики, боротьби з негативними чинниками, такими як тіньова економіка та інфляція, шляхом заповнення прогалин у правовому законодавстві держави для формування ефективної дієвої економічної системи країни.

Особливе місце в цьому процесі займає питання прийняття Податкового кодексу країни. Податкова система нерозривно пов'язана з формуванням державного бюджету - основою для виконання державою своїх функцій, підтримки фінансової стабільності та збалансованості країни, забезпечення фінансової цілісності держави. А тому важливим кроком до формування ефективної податкової системи є прийняття Податкового кодексу, метою якого є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для надходження інвестицій, активного розвитку підприємств та забезпечення економічного зростання.

Посилення ролі держави в економіці призводить до збільшення державних видатків, а необхідність їх фінансування обумовлює актуальність проблем із формування доходів бюджету, основну частину яких складають податки. Крім того, функціонування національної економіки в умовах постійного бюджетного дефіциту та зростаючого державного боргу висуває на передній план необхідність розгляду питань стосовно трансформації елементів податкової системи з метою забезпечення відповідного рівня податкових надходжень, адекватного вимогам сучасної економіки.

За оцінками експертів Всесвітнього Банку, однією із найскладніших у світі є податкова система України, що також актуалізує необхідність її вдосконалення. Однак, будь-які зміни умов оподаткування впливають на соціальний та економічний розвиток на рівні держави та її адміністративно-територіальних одиниць, врахування чого є важливою умовою при розробці та обґрунтуванні напрямків державного регулювання оподаткування [9].

Чинна податкова система отримала негативні відгуки з боку науковців, органів законодавчої та виконавчої влади. Недоліки української податкової системи зазвичай пояснюють поганим податковим адмініструванням, але можливість його поліпшення обмежена самою конструкцією фіскальної системи. В Україні визначають базу оподаткування, ґрунтуючись на інформації про внутрішні фінансові показники підприємств. Звідси - протистояння бізнесу та податкової служби, прагнення першого - мінімізація бази оподаткування шляхом оприлюднення недостовірної звітності, а останньої - деталізація податкової звітності. І до того ж діюча нині система є стримуючим фактором для розвитку підприємництва та економічного зростання - саме того, що могло б дати бюджету найвищі доходи.

Таким чином, враховуючи зазначені проблеми та високий рівень тіньової економіки, фахівці вважають, що новий Податковий кодекс України має стати основним та першочерговим заходом, спрямованим на поліпшення соціально-економічного стану держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання даної проблеми. Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних аспектів проблеми податкової реформи зробили такі науковці та практики як М.П. Кучерявенко, Дж. Алма, Б. Джексон, М. Маккі, С.В.Онишко, О.П. Мельник, Ю.Б. Іванов.

Я.В. Литвиненко, Т.Є. Литвиненко, А.В. Ліщенко, розглядаючи особливості сучасного стану податкової системи України, визначили вплив податків на діяльність суб'єктів господарювання і запропонували основні напрямки реформування податкової системи України [4].

Досліджуючи місце та значення податкового регулювання у здійсненні ефективних податкових трансформацій, Г. Нагорняк і Ю. Вовк визначили недоліки і напрями його розвитку та запропонували шляхи вирішення проблем механізму податкового регулювання країни, а також удосконалення окремих норм і положень проекту Податкового кодексу України [6].

У роботах О.Д. Василика, В.П. Вишневського, А.М. Соколовської, В.М. Суторміної, В.М. Федосоої значна увага приділяється обґрунтуванню ролі і місця податків у економічній системі і дослідженню інституціональних чинників, які впливають на еволюцію податкових механізмів. Проте вченими недостатньо досліджено проблеми реформування податкової системи України.

Головною метою даної роботи є обґрунтування необхідності реформування податкової системи України, визначення можливих наслідків та прогнозування впровадження Податкового кодексу України в економічну сферу. Завдання роботи є:

- проаналізувати вплив запровадження Податкового кодексу на стан економіки в Україні.,

- оцінити реформування податкової служби під впливом ведення в дію Податкового кодексу

- дослідити вплив реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

- обґрунтувати мету реформування податкової служби в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва,

- окреслити план реалізації реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

- визначити ресурси необхідні для реалізації проекту,

- узагальнити очікувані результати реформування

- розкрити ризики пов'язані з проведенням реформування

Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні пропозицій для врахування в реформуванні податкової системи з урахуванням Податкового Кодексу України, та дозволить максимально адаптувати податкову систему до європейських норм оподаткування.

1. Аналітична частина

1.1 Аналіз впливу запровадження Податкового кодексу на стан економіки в Україні

Податковий кодекс України - це закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Це цілісний, гармонійно пов'язаний та комплексний документ, який забезпечує досягнення балансу інтересів держави та платників податків. Саме тому проект Податкового кодексу передбачає ряд нововведень, які спрямовані на підвищення ефективності адміністрування та захист інтересів платників.

На даний момент думки різних економістів відносно прийняття нового Податкового кодексу розходяться в сторону позитивного чи негативного результату. Прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс чинитиме змішаний вплив на українську економіку.

Кодекс пропонує новації, які дозволять суттєво знизити податкове навантаження на економіку за рахунок запровадження податкових преференцій усім верствам платників податків; вивільнити додаткові фінансові ресурси, спрямовані на збільшення заробітної плати працівників та створення нових робочих місць, усунути адміністративні перешкоди в оподаткуванні; створити сприятливі умови для громадян, що бажають розпочати власний бізнес, запровадити систему, спрямовану на захист законних прав й інтересів громадян [1].

В новому Податковому кодексі передбачається зниження ставки податку на прибуток підприємств. Так, 1 січня 2013 року ставку податку було знижено з 25% до 23%. В майбутньому планується здійснювати зниження податку на прибуток підприємств. Тобто в наступному році цей податок буде знижено ще на 2%, через рік ще на 2%. І такий процес буде повторюватись до 2014 року. А у 2014 році зменшення планується не на 2%, як в попередніх роках, а на 3%. На цьому зниження ставки податку на прибуток буде припинено, і вона зупиниться на рівні 16%.

Є сподівання, що ці зміни будуть стимулювати економіку до розвитку в майбутньому. Зниження ставки податку на прибуток дозволить здійснити ривок у розвитку підприємництва в Україні, і збільшити кількість інвестиційних надходження в країну.

Крім цього, в Податковому кодексі є ще досить велика кількість змін, які теж впливають на стан економіки і життя суспільства.

З першого погляду на зміни в податковому кодексі України, складається відносно позитивне враження, але у в ньому не все так добре, як здається. Як себе покажуть нові податки на практиці, і які точно будуть результати в майбутньому - ще невідомо.

Прийняття нового Податкового кодексу не є однозначним, він може вплинути на економіку як позитивно, так і негативно. Якщо він принесе позитивний ефект, то тоді економіка отримає великий поштовх, що дасть перспективний результат, інвестиційні надходження, забезпечення економічного зростання каїни, і рівень якості життя громадян з часом буде зростати. А якщо негативний, то наслідки швидше за все приведуть до зростання затрат на виробництво. І через це зростуть ціни, податковий тиск занадто сильно вплине на частину дрібних і середніх підприємств, що зумовить їхнє вибуття з ринку. Результатом буде зниження конкуренції, що теж негативно вплине на економіку і життя громадян.

Взяти хоча б те, що за новим Податковим кодексом великі підприємства фактично перестануть співпрацювати з підприємствами, які утримуються на єдиному податку (мова йде про малий і середній бізнес). Це станеться через те, що за новим Податковим кодексом підприємства, що сплачують податки за спрощеною системою, позбавляються права на сплату ПДВ. І через це платники податку за загальною системою будуть вимушені шукати партнерів, які сплачують ПДВ. Тобто бізнес партнерів у обох сторін поменшає, що значно звузить можливості підприємців[2].

Отже, прийняття нового Податкового кодексу України може принести в наше життя багато змін як позитивних, так і не дуже, тобто результат може бути різним. Все залежить від ставлення громадян до нього: якщо суспільство буде довіряти уряду, то результат змусить чекати на себе, і зміни будуть тільки позитивні. Подальші дослідження повинні розроблятися на основі постійно обновлюваних даних та чинного податкового законодавства України.

1.2 Реформування податкової служби під впливом ведення в дію податкового кодексу

Податковий кодекс - це цілісний гармонійно пов'язаний та комплексний документ, який забезпечує досягнення балансу інтересів держави та платників податків. Саме тому проект Податкового кодексу передбачає ряд нововведень, які спрямовані на підвищення ефективності адміністрування та захист інтересів платників.

Кодекс пропонує новації, які дозволять суттєво знизити податкове навантаження на економіку за рахунок запровадження податкових преференцій усім верствам платників податків, вивільнити додаткові фінансові ресурси, спрямовані на збільшення заробітної плати працівників та створення нових робочих місць, усунути адміністративні перешкоди в оподаткуванні, створити сприятливі умови для громадян, що бажають розпочати власний бізнес, запровадити систему, спрямовану на захист законних прав й інтересів громадян.[1]

Серед новацій проекту Податкового кодексу - зменшення кількості неефективних податків та зборів, введення принципу презумпції правомірності рішень платника податків, який реалізується шляхом прийняття рішень на користь платників податків у разі коли закон припускає неоднозначне трактування прав та обов'язків платників або контролюючих органів.

З метою зменшення податкового навантаження та спрощення оподаткування для платників загальнодержавні податки скоротяться з 29 до 19, а кількість місцевих - з 14 до 4. Також буде внесено ряд новацій до оподаткування доходів громадян. Основою їх є впровадження справедливого підходу, при якому запроваджено дві ставки податку з доходів фізичних осіб: 15% - для доходів, менших за 10 мінімальних зарплат на місяць, 17% - для доходів, більших за 10 мінімальних зарплат на місяць. Оподатковуються за ставкою 5 % вклади (депозити), якщо загальна сума отриманих протягом місяця процентів перевищує 2 мінімальні заробітні плати (тобто, з загальної суми депозитів понад 200 тис. грн.) [2].

Згідно з проектом буде встановлений податок на нерухомість в розмірі 10 грн за 1 кв. м. на рік. Оподатковуватись буде площа, яка перевищує 40 кв. м. на одну людину, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа становитиме 100 кв. м. на сім'ю у місті, та 200 кв. м. - у сільській місцевості.

Податкові пільги є традиційними методом впливу на розвиток інновацій у промисловості. Податкові пільги розвинутих країн характеризуються різноманіттям видів і напрямів залежно від пріоритетів державної політики і стану економіки. Найбільш вагомими пільгами у світовій практиці, є низькі податкові ставки, прискорена амортизація, податкові кредити та знижки на капітальні вкладення та на науково-дослідницькі роботи. Податкові пільги також є основою для фінансування інвестиційного вливання. Воно здійснюється шляхом надання податкових пільг новим інвесторам або вже існуючим. У довготерміновій перспективі така поведінка сприяє зменшенню собівартості продукції, збільшенню бази оподаткування та темпів економічного зростання.[3,4]

Інвестиційно-інноваційна складова реформування податку на прибуток підприємств, згідно із проектом, забезпечується поетапним зниженням ставки податку на прибуток з 25 до 16 відсотків. Ставка податку на прибуток буде знижена на 6% вже з 1 січня 2013 року. З 2014 року ставка податку на прибуток буде щороку знижуватись на 1%, до рівня 16% (2013 та 2012 роках - 19 відсотків, 2013 та 2014 роках - 18 відсотків, 2015 році - 17 відсотків, з 2016 року - 16 відсотків).

В умовах реформування системи оподаткування передбачається надання спеціальних пільг: запровадження на 5 років нульової ставки податку для новоутворених суб'єктів господарювання, підприємств з щорічним обсягом доходів до 3 млн. грн. з метою залучення інвестицій, створення робочих місць, збільшення обсягів виробництва. Передбачається запровадження на 10 років звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та суб'єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості.

З 2014 року буде зменшено ставку ПДВ до 17%. У 2013 році від сплати ПДВ будуть звільнені операції з металобрухтом, зерновими культурами, лісом, що сприятиме зменшенню вартості готової продукції для кінцевих споживачів - громадяни України.

У новому кодексі вдосконалюється система обліку платників податків. Вона передбачає створення системи обліку в розрізі платників податків, відокремлених підрозділів та об'єктів оподаткування. Впроваджено заміну ідентифікаційного номера особи на реєстраційний номер облікової картки. З метою усунення незручностей для платників податків, раніше надані платникам ідентифікаційні номери будуть прирівняні до номерів реєстраційних карток. Запроваджено альтернативну форму обліку за серією та номером паспорта для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера. Проект Кодексу запроваджується обов'язкове подання декларації великими і середніми підприємствами в електронній формі.[3]

Аналіз загальнодержавних податків і зборів дає змогу стверджувати, що в Податковому кодексі не повністю був урахований фіскальний, фінансовий і соціально-економічний аспект відбору податків і зборів. Ми вважаємо, що до загальнодержавних податків і зборів у Податковому кодексі необхідно було віднести[5]:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на додану вартість;

в) акцизний податок;

г) екологічний податок;

д) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газ

та аміаку територією України;

е) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

ж) мито.

Інші податки та збори, що за кодексом віднесені до загальнодержавних бажано було віднести або регіональних, або до місцевих з метою суттєво покращити фінансові можливості місцевої влади. Це стосується таких податків та зборів:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

в) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні; г) плата за користування надрами;

д) плата за землю;

е) збір за спеціальне використання води;

ж) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

з) фіксований сільськогосподарській податок;

и) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;

к) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплому енергію; л) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Аналіз місцевих податків і зборів дає можливість стверджувати, що при розробці Податкового кодексу був урахований досвід минулого, а тому значну частину податків та зборів, що складали раніше основу дохідної частини місцевих бюджетів було скасована як не ефективні. Але податки,збори, що складають базу місцевого оподаткування не можуть забезпечити відповідне наповнення місцевих бюджетів. Звідси, ми вважаємо за доцільним при подальших змінах у Податковому кодексі зарахувати частину податків і зборів з загальнодержавних до місцевих.

Внаслідок такого перерозподілу податків та зборів наповнення бюджетів різного рівня будуть більш високими, що позитивно відобразиться на соціально-економічному стані як держави в цілому, так і окремих регіонів. Великий крок у розвитку податкової системи України пов'язаний з впровадженням в практику Податкового кодексу та підвищенням якості окремих положень механізму оподаткування. Податкова система країни повинна змінюватись в напрямі скорочення чисельності податків та зборів, одночасно посилюючи їх дієвість в процесі використання, тобто справлення податків.

На основі проведеного дослідження можливо сформулювати наступні висновки і пропозиції[7]:

По-перше, історичний шлях пройдений з початку формування податкової системи України дав змогу накопити відповідний досвіт, який був використаний при побудові Податкового кодексу країни;

По-друге, чинна на сьогодення податкова система не задовольняла ні державу, ні підприємців, внаслідок чого її необхідно було реформувати шляхом утворення більш досконалої податкової системи.

По-третє, прийняття Податкового кодексу слід розглядати як позитивне явище в розвитку податкової системи і фінансової системи країни взагалі. Однак з прийняття Податкового кодексу процес вдосконалення та розвитку податкової системи не припиняється. Існує необхідність подальших напрацювань щодо розвитку вітчизняного податкового законодавства, підвищення ефективності її фіскальної та економічної направленості.

По-четверте, у подальших дослідження необхідно більш детально зосередитись на окремих напрямах реформування податкової системи, які доцільно в майбутньому запровадити у Податковий кодекс. Це стосується більш деталізованого розподілу податків між державою, регіонами та місцевими органами влади. Впровадження більш ефективного механізму та методів адміністрування податками на рівні держави та регіонів.

Таким чином Податковий кодекс України - це прогресивний інструмент розвитку національної економіки, в якому віддзеркалюються заходи щодо зниження податкового навантаження на платників податків (зниження ставки податку на прибуток), стимулювання оновлення основних фондів (запровадження прискореної амортизації), надання спеціальних інвестиційних пільг. Новий податковий кодекс передбачає покращені умови для ведення бізнесу: зменшення кількості видів діяльності, що потребують одержання ліцензії, скорочення термінів одержання ліцензії та низку податкових пільг, пов'язаних зі зменшенням ставок.

Податковий кодекс - це поліпшення умов ведення бізнесу, привабливі умови для інвестування, і, як наслідок, забезпечення економічного зростання країни. Загалом, у ході реформи в 2012-2013 рр. податкова система та механізми її функціонування зазнали відчутних змін. Запроваджені новації дозволили усунути низку вад, властивих вітчизняній податковій системі до початку реформи, підвищити її фіскальну ефективність, що збільшило доходи державного бюджету. Разом з тим досягнутий прогрес за багатьма напрямами виявися меншим, аніж очікувалося на початку реформ. Зокрема, в питанні стимулювання економічної, у тому числі інвестиційної, діяльності перелік фіскальних стимулів виявився обмеженим і не завжди раціональним, що в кінцевому підсумку частково нівелювало їх вплив на динаміку інвестицій. Таким чином, зміни в податковій системі у 2012-2013 рр. повинні розглядатися лише як перший етап реформи, тому в середньостроковій перспективі вони мають бути продовжені та поглиблені.

1.3 Дослідження впливу реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Податковий кодекс України впровадив принципово нову систему оподаткування, а його норми прив'язані до поліпшення соціальних умов громадян, вони працюють на користь і платникам, і бюджетам, і на кожен регіон. Підтвердження цього -- результати наповнення бюджетів усіх рівнів

З метою виконання основних пріоритетних напрямків визначених перед органами державної податкової служби Президентом України В.Януковичем, Прем'єр-Міністром України М. Азаровим та Головою ДПС України О. Клименком на 2013 рік, керівництво та особовий склад Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва плідно працювали над виконанням найважливішого завдання - забезпечення надходжень до бюджету України.

Протягом 2013 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва забезпечено позитивні темпи приросту надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з 2012 роком.

За 2013 рік до Зведеного бюджету забезпечено збір податків (інших обов'язкових платежів) на загальну суму 3,25 млрд. грн., що на 664,3 млн. грн. (25,7 відс.) більше, ніж у 2012році.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.1.Аналіз надходжень ДПІ у Голосіївському районі м. Києва до зведеного бюджету в 2013 р

До Державного бюджету у 2013 році збір становив 2,49 млрд. грн., що на 618,25 млн. грн. (на 33,0 відс.) більше, ніж у 2012 році. Показник розрахункової бази із збору платежів до Державного бюджету 2013 року виконано на 97,0 відсотків.

Рис.1.2.Аналіз надходжень ДПІ у Голосіївському районі м. Києва до державного бюджету в 2013 р.

До місцевого бюджету надійшло у 2013 році 759,6 млн.грн., що більше на 46,06 млн.грн. ніж у 2012 році. Показник розрахункової бази із збору платежів до Державного бюджету виконано на 97,0 відсотків (Додаток 1).

Здійснюється всебічний і поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності великих платників податків відповідно до їх середньогалузевих показників.

Згідно проведеного моніторингу розрахунків з бюджетом 14 бюджетоутворюючих підприємств за 2013 рік до Державного бюджету надійшло 281234,1 тис.грн. податків та зборів. Питома вага від бюджетоутворюючих підприємств-платників податків у загальній сумі збору до Державного бюджету по району становить 11,98%.

В тому числі: збір по ПДВ складає 206544,12 тис.грн. Питома вага від бюджетоутворюючих підприємств до загальних надходжень по ПДВ складає 19,68%.

Надходження по податку на прибуток за 2013 рік бюджетоутворюючими платниками податків складають 48145,48 тис.грн. Питома вага від бюджетоутворюючих підприємств до загальних надходжень по податку на прибуток складає 7,65%.

Завдяки поліпшенню організації роботи в ДПІ досягнуто зростання надходжень порівняно з 2012 роком: з податку на прибуток - на 203,2 млн. грн. (на 47,7 відс.). податку на додану вартість - на 256 млн. грн. (на 27,4 відс.).

Податку на прибуток надійшло в 2013 році 629,0млн.грн., розрахункову базу виконано на 102,1 %(Додаток 2).

Податкова віддача з податку на прибуток за ІІІ квартал 2013 року становить 0,93 %, що на 0,01 відсоткові пункти більше, ніж за ІІ квартал 2013 року.

За результатами звітності ІІ-ІІІ кварталів 2013 року збитковий результат діяльності задекларували 251 СПД, загальна сума збитків по них складає - 1 554 684,1 тис.грн. В порівнянні з показниками ІІ кварталу 2013 року кількість збиткових збільшено на 42 СПД при цьому зменшено суму збитків на 911 989,5 тис.грн. Збільшили суму збитків за ІІ-ІІІ квартали 2013 року в порівнянні з ІІ кварталом 2013 року 56 підприємств на загальну суму збитків 207 275,0 тис.грн. Від підприємств, які за результатами ІІ кварталу 2013 року задекларували збитковий результат у 2013 році надійшло податку на прибуток в розмірі 37 733,0 тис.грн.

Від підприємств, які декларують валові доходи на рівні валових витрат у 2013 році надійшло податку на прибуток в розмірі 8 500,0 тис.грн.

За результатами декларування ІІ-ІІІ кварталу 2013 року кількість підприємств - мінімізаторів, у яких скориговані валові доходи понад 12 млн.грн. становить 272 підприємства. Від підприємств даної категорії за 2013 рік надійшло податку на прибуток в розмірі 84 290,0 тис.грн.

За результатами камеральних перевірок станом на 01.01.2012 року донараховано 14 052,0 тис.грн., з них основного платежу в розмірі 11 624,0 тис.грн., фінансових санкцій в розмірі 2 428,0 тис.грн.

Надходження від сплати авансових внесків на суму виплачених дивідендів в 2013 року склали 12480,1 тис. грн.

За неподання звітності неприбутковими установами застосовано штрафних санкцій на суму 191 тис. грн. по 490 установах.

Станом на 31.12.2013року в Реєстрі платників ПДВ перебуває 6072 платників, з них, юридичних осіб - 5898 та фізичних осіб -підприємців - 174.

Податку на додану вартість надійшло в 2013 році 1,190 млрд.грн., розрахункову базу виконано на 93,9 відс.

Постійно здійснюється робота по перевірці правомірності перебування СГД в Реєстрі платників ПДВ. Так протягом року анульовано реєстрацію по 1713 підприємствам. Під особливим контролем знаходиться реєстрація платників ПДВ. На етапі розгляду заяв на реєстрацію СГД в якості платника ПДВ вивчається податкова Істрія власників та керівників новостворених СГД, проводиться документальна перевірка наданих до заяви документів з питання дотримання вимог ст..181,182 Податкового Кодексу щодо наявності достатніх підстав для отримання свідоцтва платника ПДВ.

Щомісяця після подання декларацій з ПДВ та проведення співставлення на рівні ДПС України формується перелік СГД, які мають значні відхилення з контаргентами по задекларованих показниках. Даним платникам надсилаються листи щодо необхідності проведення додаткової перевірки задекларованих показників, усунення порушень або надання документальних підтверджень задекларованих показників. Так, протягом року передано ГВ ПМ інформацію по 486 СГД, управлінню податкового контролю передано матеріали по 298 СГД для проведення документальних перевірок.

Згідно декларацій за листопад 2013р. рівень податкового навантаження з ПДВ склав 1,9%.

На обліку в ДПІ у м. Голосіївському р-ні м. Києва знаходяться на обліку 7 СГД, які застосовують спеціальний режим оподаткування для с/г товаровиробників. Управлінню податкового контролю передано висновки по 3 платникам для проведення документальних перевірок.

Станом на 01.01.2012р. 996 платників задекларували залишок від'ємного значення в сумі 610548,2 тис.грн. Щомісяця управлінню податкового контролю передається перелік СГД з сумами залишку від'ємного значення в сумі понад 100 тис.грн. для організації документальних перевірок.

Протягом 2013 року до ДПІ надіслано щодо відшкодування ПДВ 671 декларації на суму ПДВ у розмірі 231 092,2 тис. грн., перевірено (з урахуванням залишку на початок року) 753 декларації на суму ПДВ у розмірі 547 557,4 тис. грн., відшкодовано (з урахуванням залишку на початок року) на рахунок платника у банку 141 918,1 тис.грн., в рахунок зменшення податкових зобов'язань 193 561,7 тис.грн.

За результатами проведених перевірок протягом 2013 року упереджено суму ПДВ у розмірі 53904,4 тис. грн. платникам - юридичним особам та у розмірі 53904,4 тис. грн. платникам - фізичним особам.

Підприємствами-експортерами зерна протягом 2013 року заявлено до відшкодування сума ПДВ у розмірі 37 636,8 тис. грн., відшкодовано, з урахування залишку минулого року, сума ПДВ у розмірі 56 094,0 тис. грн.

За результатами виконання розпорядження ДПА України 09.03.2013 року №67-р. обсяг залишків невідшкодованих сум ПДВ (заявлених до бюджетного відшкодування в період дії Закону України «Про ПДВ» - сума 185,9 млн.грн. по 56 СГД) зменшено у повному обсязі, шляхом упередження незаконно заявлених сум ПДВ, поданням уточнюючих розрахунків підприємствами, відшкодуванням на розрахунковий рахунок підприємств, тобто станом на 01.01.2012 року залишок відсутній.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва проводиться робота щодо запровадження автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України. За результатами проведеної роботи 6 підприємств, зареєстрованих в районі, отримало автоматичне бюджетне відшкодування.

Належним чином організована робота по адмініструванню інших платежів до бюджету. Планові показники зі збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства встановлені в сумі 5842,4 тис. грн. до бюджету надійшло 6644,4 тис. грн., що складає 113,7 відс.

Протягом 2013 року ДПІ у Голосіївському районі м. Києва з метою упередження виплат заробітної плати менше мінімальної, передано інформацію по:

- 85 підприємствах - мінімізаторах до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації для подальшого запрошення на заслуховування на засіданнях комісій при райдержадміністраціях з питань підвищення рівня виплати заробітної плати;

- 1905 підприємствах - мінімізаторах до Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва;

- 35 підприємствах - мінімізаторах до Управління праці соціального захисту населення Голосіївського району м. Києва.

Протягом 2013 року проведено 154 перевірки СПД -фізичних осіб, за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано 30100,0тис.грн. та сплачено 1587,1тис.грн.

Проведено 53 перевірок СПД-фізичних осіб, які в своїй діяльності використовували документи фіктивних підприємств. За результатами проведеної роботи донараховано 10854,8 тис. грн.

Проведеною звіркою з базою даних ORACL, було встановлено, що 8 СГД - фізичних осіб протягом 2013 року здійснювали зовнішньо - економічну діяльність (експорт). Загальна сума експорту склала 1 687,8тис.грн., загальна сума задекларованих доходів склала 2921,7тис.грн., 5 СГД - фізичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплатили 7,6 тис. грн. 43 СПД- фізичних осіб протягом 2013 року ввезли (імпортували) на митну територію України товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 7707,90тис.грн. Ними задекларовано 5 250,3тис.грн.

З метою організації роботи органів ДПС щодо безумовного виконання завдань з надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, скорочення податкового боргу, проведення контрольно-перевірочних заходів з виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування, забезпечення організації роботи з платниками податків, громадськістю та ЗМІ, а також інших напрямів роботи, наказом ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від 28.12.10 №2200 (зі змінами та доповненнями) затверджено План основних питань економічної та контрольної роботи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на 2013 рік.

В 2013 році складено звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи ДПІ за 2012 рік та розміщено його на веб-сайті ДПА у м. Києві 20.01.11. На виконання наказу ДПС України від 23.11.11 №166 сформовано План основних питань економічної і контрольної роботи ДПІ на 2012 рік та План роботи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на І півріччя 2012 року, які затверджено Головою ДПС у м. Києві І.В. Носачовою.

В ДПІ розроблялися щоквартальні плани роботи, які розміщувались на веб-сайті ДПА у м. Києві для врахування суспільної думки. Виконання щоквартальних планів роботи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва знаходилось під постійним контролем, звіти про їх виконання з метою оприлюднення щоквартально розміщувався на веб-сайті ДПА у м. Києві.

Щомісячно затверджується графік заслуховувань керівників структурних підрозділів на апаратних нарадах інспекції, які проводяться, згідно регламенту ДПІ, щовівторка, всього за рік проведено 38 апаратних нарад у начальника ДПІ з питань основної діяльності, підготовлено протоколи. Протягом 2013 року проведено також 52 виробничі наради. Видано розпорядчі документи ДПІ: 99 розпоряджень та 3802 наказів.

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи оподаткування є залучення в добровільному порядку платників податків до подання податкової звітності й реєстрів податкових накладних в електронному виді засобами телекомунікаційного зв'язку (Email|).

Станом на 01.01.11 зареєстровано 7412 платників ПДВ, станом на 01.01.12 - 6068 СГД платників ПДВ (з них 174 - фізичні особи та 5894 - юридичні особи).

Кількість платників податків, які подали податкову звітність з ПДВ в грудні 2013 року засобами телекомунікаційного зв'язку (Email|)(Додаток 4)

Станом на 01.01.2012 р. з підприємствами великого й середнього бізнесу укладено 420 (100 %) договорів на подання звітності засобами телекомунікаційного зв'язку, з них платники ПДВ, які прозвітували засобами телекомунікаційного зв'язку за звітний період „листопад 2013 р.” склало 100%.

Протягом року впроваджувався комплекс заходів щодо модернізації ДПІ відповідно до Детального плану дій за проектом „Модернізація державної податкової служби України -1” інформація надавалася до ДПА у м. Києві від 01.06.11 №280/28-308 ф.2870modern.50 та від 30.06.2013р.№324/28-308 ф.2870modern.50.

Доведено всім структурним підрозділам лист з ДПА ум. Києві №440/28-203 від 14.03.11, №7088/28-705 від 26.05.11, №11607/28-705 від 02.09.11, №16001/7/28-705 від 07.12.11 на загальнодоступному ресурсі “Zvit”, а останній ще й в 107 випуску інформаційного бюлетеня “Вісті”.

2. Проектна частина

2.1 Мета реформування податкової служби в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Метою реформування податкової служби в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва є запровадження додаткових заходів щодо збільшення доходів бюджету, уникнувши при цьому посилення фіскального навантаження на високотехнологічні галузі економіки.

Виходячи з мети, пропонуємо, наступні завдання щодо забезпечення додаткових бюджетних ресурсів в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва можна забезпечити за рахунок:

1) підвищення фіскальної ефективності оподаткування господарської діяльності, пов'язаної з експлуатацією природних ресурсів. Фіскальна функція групи ресурсних податків реалізована не в повній мірі. В 2013 році загальний обсяг ресурсних та екологічних податкових платежів (збори за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища та рента за корисні копалини, що видобуваються на території України) становить лише 3,5 % доходів Зведеного бюджету України, або 1,2 % ВВП. Ці показники є вкрай низькими і свідчать про нереалізований фіскальний потенціал податків даного виду. Для прикладу, у країнах ЄС-25, де експлуатація природних ресурсів є менш інтенсивною, ніж в Україні, надходження від цієї групи податків складають 3,6 % ВВП, а в структурі доходів бюджетів окремих країн їх частка сягає 15 %;

Таблиця 2.1. Пропоновані заходи

Ставки

Діючі ставки

Пропоновані

Збір води для потреб виробництва

27,52 грн. за 10 000 м3 поверхневої води,- 33,09 грн. за 10 000 м3 підземної води

32,42за 10 000 м3 поверхневої води,- 39,02 грн. за 10 000 м3 підземної води

Збір за викиди двоокису вуглецю

0,2 гривні за 1 тонну

0,8 гривні за 1 тонну

Податок за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти, в тому числі скиди, що проводяться підприємствами через систему комунальної каналізації

Ставка податку, гривень за тонну:

Азот амонійний 802

Органічні речовини (за показниками БСК 5) 321

Завислі речовини 23

Нафтопродукти 4718

Нітрати 69

Нітрити 3939

Сульфати 23

Фосфати 641

Хлориди 23

Ставка податку, гривень за тонну:

Азот амонійний 850

Органічні речовини (за показниками БСК 5) 361

Завислі речовини 33

Нафтопродукти 5218

Нітрати 99

Нітрити 4239

Сульфати 43

Фосфати 741

Хлориди 33

2) поглиблення прогресії податку на доходи фізичних осіб. В Податковому кодексі зроблений перший крок в цьому напрямі - запроваджена ставка оподаткування в розмірі 17 % для осіб, заробітна плата яких перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати.

Разом з тим, видається доцільним запровадження більш високої ставки на доходи (20%), які в декілька раз перевищують середній показник заробітної плати;

3) відмови від зниження ставки ПДВ з 20 до 17 %. ПДВ є одним із непрямих податків, тому фактичним суб'єктом оподаткування є кінцевий споживач, а не підприємство, що його сплачує. Створена додана вартість, таким чином, є лише критерієм розподілу повноважень податкового агента: чим більша створена підприємством додана вартість, тим більша частина ПДВ, сплаченого кінцевим споживачем за готову продукцію, опиняється на рахунках даного підприємства, яку воно має сплатити до бюджету. Відтак ПДВ за своєю природою не здійснює додатковий тиск на фінансовий стан підприємства. Проблеми його функціонування в Україні пов'язані насамперед з недосконалим адмініструванням;

4) введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(з 01/01/2012), встановлюються сільською, селищною та міською радою за 1 м2 житлової площі об'єкта житлової нерухомості в таких межах: для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м2, - до 1% розміру мінімальної заробітної плати; для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, - 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати (розмір такої заробітної плати встановлюється на законодавчому рівні станом на 1 січня звітного року).

Необхідно посилити фіскальний тиск на власників, житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, - до 5 % розміру мінімальної заробітної плати.

Необхідно впровадження додаткових податкових стимулів пожвавлення інвестиційної діяльності. Такими можуть бути:

1. Стимулююча модель податку на прибуток. Для того, щоб активізувати інвестиційну діяльність, необхідно запровадити відповідну модель адміністрування цього податку. Для прикладу, в розвинених європейських країнах ставки податку досить високі (25-35 %), проте вони застосовуються лише для тієї частини прибутку, яку акціонери бажають вилучити (тобто отримати в якості дивідендів). Для частини прибутку, яку підприємство планує інвестувати, діють спрощені податкові режими у формі знижених податкових ставок на прибуток, або загалом звільнення від оподаткування тієї частини податку на прибуток, яку підприємство реінвестує у модернізацію.

Таким чином, доцільнішим є не зниження ставки податку, а запровадження податкової «вилки». Для тієї частини прибутку яка спрямовується на виплату дивідендів, було б доцільним залишити ставку у розмірі 23 %, а для частини прибутку, що реінвестується в модернізацію основних фондів,- знизити до 10 %.

2. Спеціальні правові режими економічної діяльності (СПРЕД), передусім технопарки та індустріальні парки. Розробники Податкового кодексу України позбавили СПРЕД більшості податкових преференцій, залишивши лише пільги зі сплати ввізного мита на обладнання, яке не виробляється в Україні, і лише для учасників 16 технологічних парків. На наш погляд, таке рішення є неефективним. Завдяки набору різного роду державних гарантій, пільг і преференцій СПРЕД як економічний інструментарій державної політики дозволяє розв'язати широкий спектр різноманітних соціально-економічних проблем - від реанімації депресивних територій і галузей до надання додаткового імпульсу пріоритетним точкам економічного зростання та формування «точок прориву» у визначених галузях чи регіонах. В цьому контексті доцільно надати пакет обґрунтованих фіскальних пільг в рамках діючих СЕЗ.

3. Комплекс податкових стимулів для активізації інноваційної діяльності, серед яких поширеними в світі є:

- податкові канікули, передусім із сплати податку на прибуток, податків на землю та нерухоме майно. Їх зміст полягає в тимчасовому звільненні підприємства від сплати цих податків за умови спрямування цих коштів на інвестиційні цілі або збільшення виробництва та експорту продукції;

- знижені (пільгові) ставки податку на прибуток, землю та нерухоме майно як менш затратна для держави альтернатива податковим канікулам;

- інвестиційний податковий кредит, який може бути двох видів: 1) відтермінування сплати нарахованого податку (часто з додаванням відсотків за користуванням), 2) спрямування нарахованого податку на інвестиційні цілі;

- податкова знижка, тобто зменшення бази оподаткування шляхом включення витрат на інвестиційні цілі до валових витрат;

- розширення можливості застосування прискореного методу амортизації;

- амортизаційна премія, що передбачає можливість віднесення на валові витрати додаткового відсотка вартості основних засобів;

- звільнення від сплати ПДВ та мита обладнання, яке не виробляється в країні;

- знижена ставка відрахувань до соціальних фондів з фонду оплати праці працівників, зайнятих науково-дослідними розробками;

- можливість виписувати податкові векселі при імпорті продукції;

- звільнення чи пом'якшення вимог щодо обов'язкового продажу валютної виручки.

Все це призведе до збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

2.2 План реалізації реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Основними напрямами плану розвитку ДПІ у Голосіївському районі м. Києва є забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпечення повного, своєчасного надходження законодавчо встановлених в Україні податків та зборів (обов'язкових платежів):

Таблиця 2.2. План реалізації реформування податкової служби на роботу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні особи

модернізувати процеси операційної діяльності та організаційну структуру;

Жовтень 2012

Голова ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Модернізувати консолідовану структуру на функціональних засадах

Листопад 2012

Голова ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

впровадження вдосконаленої системи адміністрування податкового боргу платників податків;

Листопад 2012

Голова ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

створення системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді;

Листопад 2012

Голова ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

вдосконалення контрольно-перевірочної роботи на базі ризикоорієнтованої системи, налагодження системи обміну оперативною та аналітичною інформацією з правоохоронними органами та іншими контролюючими організаціями, податковими органами країн світу з метою забезпечення захисту економічних інтересів у галузі оподаткування; постійного моніторингу показників діяльності платників податків; диференційованого підходу до організації контролю за діяльністю платників податків.

Жовтень 2012

Голова ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Забезпечення прозорості, компетентності, передбачуваності та неупередженості діяльності ДПІ у Голосіївському районі м. Києва через:

- надання своєчасних та якісних послуг платникам податків, забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх заповнення;

- надання платникам податків оперативних консультативних послуг та роз'яснень податкового законодавства шляхом створення інформаційно-довідкового центру;

- встановлення взаємовідносин державної податкової служби України із майбутніми платниками податків у школах та інших закладах освіти шляхом розробки та впровадження програми навчання щодо системи оподаткування;

- систематичне висвітлення діяльності органів державної податкової служби шляхом створення системи доведення до громадськості актуальної, достовірної та повної інформації щодо системи оподаткування, стану наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів;

- усунення можливості проявів корупції в органах державної податкової служби шляхом розробки та впровадження програм антикорупційних заходів;

- впровадження програм проведення періодичних опитувань платників податків щодо оцінки їх стосунків з державною податковою службою України та розробку процедури врахування та оприлюднення результатів опитувань;

- впровадження в практичну діяльність ризикоорієнтованої системи та стандартних процедур перевірок до всіх платників податків при організації контрольно-перевірочної роботи.

Створення високопрофесійної, інформаційно-розвиненої податкової служби ДПІ у Голосіївському районі м. Києва шляхом розробки та впровадження програми розвитку інформаційної інфраструктури, що передбачає:

удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій органів ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

розробку та впровадження нової організаційної структури, побудованої за функціональним принципом;

створення автоматизованої системи операційної та управлінської діяльності ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

удосконалення системи моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), створення управлінської інформаційно-аналітичної системи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

удосконалення системи обліку надходжень до бюджету та функціонування системи приймання податкової звітності в електронному вигляді; уніфікацію звітних форм та формування відомчої внутрішньої звітності; розробку офіційної зовнішньої звітності податкових органів; створення системи контролю за достовірністю звітності податкових органів;

підвищення рівня управління персоналом державної податкової служби шляхом вдосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки кадрів, впровадження нових механізмів управління персоналом.

Міжнародний досвід діяльності податкових відомств передових країн світу свідчить про те, що найбільш ефективну роботу податкових органів забезпечує організаційна структура за функціональною ознакою.

В межах виконання робіт за планом модернізації здійснимо розробку організаційної структури за функціональною ознакою на зміну діючій організаційній структурі ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Для цього здійснюється вдосконалення діючих функцій шляхом:

розробки та впровадження стандартних функцій, що дозволить забезпечити їх чіткий розподіл, а відповідно і виконання;

автоматизації значної частки процедур, які на сьогодні виконуються вручну, що дасть можливість вивільнити персонал від виконання рутинних процедур та переорієнтувати його діяльність на обслуговування платників податків;

максимального усунення дублювання функцій різними структурними підрозділами, що забезпечить ефективну взаємодію між структурними підрозділами та контроль за виконанням функцій;

централізації системи обробки податкової звітності на обласному рівні.

Запровадження організаційної структури за функціональним принципом забезпечить застосування вдосконалених функцій та організацію роботи таким чином, щоб кожним з структурних підрозділів виконувалась одна конкретна функція.

Рис.2.1.Пропонована організаційна структура ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за функціональним принципом

2.3 Ресурси необхідні для реалізації проекту

Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

А. Матеріально-технічні ресурси

1. Закупівля апаратного забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку (комп`ютерна техніка: компьютер-3 шт, програмне забезпечення).

Б. Консультаційні послуги

1. Моніторинг ключових показників діяльності ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

2. Навчальний курс для технічних працівників по СASE-засобах.

В. Людські ресурси

- консультанти для навчання персоналу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва (5 осіб)

Таблиця 2.3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Матеріально-технічні ресурси

Закупівля апаратного забезпечення для підтримки впровадження податкового блоку

комп`ютерна техніка: компьютер-3 шт

12000,00

Консультаційні послуги

Моніторинг ключових показників діяльності ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Навчальний курс для технічних працівників по СASE-засобах

Людські ресурси

консультанти для навчання персоналу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

5 осіб

2.4 Очікувані результати реформування

Очікується, що реформування ДПІ у Голосіївському районі м. Києва надасть можливість керівництву отримувати точну інформацію про діяльність всіх органів державної податкової служби центрального, обласного та районного рівнів та приймати відповідні рішення щодо удосконалення їх діяльності, що у свою чергу має призвести до збільшення збору податкових платежів.

Таблиця 2.4. Індикатори очікуваних результатів реформування

№ з/п

Найменування індикаторів

Прогнозовані показники 2012,%

1

Добровільність виконання платниками податків своїх податкових зобов'язань

збільшення на 20,0

3

Ймовірність випадків ухилення від сплати податків та неплатежів

зменьшення на 35,0

4

Якість функціонування ДПС (адміністрування податків та надання послуг платникам)

збільшення на 40,0

Очікується, що за результатами реалізації Проекту ДПІ у Голосіївському районі м. Києва модернізації перш за все зміниться підхід служби до взаємозв'язку з платниками податків завдяки впровадженню обміну інформацією в електронному вигляді, а також розширенню можливостей для отримання інформації платниками податків.

І як наслідок, буде зменшена необхідність особистих контактів платників податків з органами державної податкової служби.

Відбудеться удосконалення процесів адміністрування податків, що дозволить забезпечити максимальну їх прозорість та підзвітність і реально забезпечити права платників податків.

Створення сучасної інформаційної системи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва дасть змогу здійснити повну автоматизацію процесів адміністрування податків та нових форм обслуговування платників податків з використанням новітніх технологій.


Подобные документы

 • Знайомство з основними недоліками податкової системи України: відсутність цілісної концепції її побудови; яскраво виражений фіскальний ухил. Аналіз організаційно-економічних аспектів ефективного виявлення напрямів реформування податкової системи України.

  курсовая работа [77,1 K], добавлен 15.10.2013

 • Порівняльний аналіз різних редакцій Закону України "Про систему оподаткування" та Проекту "Податкового кодексу". Основні принципи побудови, складові та недоліки сучасної податкової системи України. Шляхи реформування української податкової системи.

  реферат [45,5 K], добавлен 17.08.2011

 • Розвиток та сучасні проблеми адаптації податкового законодавства України з податковим законодавством Європейського Союзу (ЄС). Аналіз та порівняльна оцінка ефективності податкової системи України і країн ЄС. Положення проекту Податкового Кодексу України.

  магистерская работа [168,6 K], добавлен 06.07.2010

 • Переваги і недоліки у реформуванні податкової системи України в контексті прийняття Податкового Кодексу. Створення сприятливих фіскальних умов для залучення іноземних інвестицій та для легалізації доходів - основні стратегічні завдання податкової реформи.

  реферат [34,7 K], добавлен 08.06.2011

 • Сутність державної податкової служби в структурі органів управління оподаткуванням.Основи та організація податкової роботи. Програма модернізації податкової служби України. Податкова міліція, як орган контролю за додержанням податкового законодавства.

  курсовая работа [117,4 K], добавлен 07.12.2008

 • Вивчення і аналіз концептуальних засад реформування податкової системи України, її зміни для забезпечення стабілізації економіки і насамперед матеріального виробництва, підвищення його ефективності й на цій основі забезпечення доходів державного бюджету.

  реферат [37,8 K], добавлен 04.05.2010

 • Ознаки, призначення, функції та економічна сутність податків. Структура та принципи побудови податкової системи. Досвід формування податкових систем в ринкових країнах світу. Реформування податкової системи України та оптимізація системи оподаткування.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.07.2010

 • Основні засади формування та аналіз податкової політики в Україні. Передумови виникнення та розвитку податків. Планування податкових надходжень. Вплив податкової політики на рівень податкового навантаження. Шляхи реформування податкової політики держави.

  курсовая работа [378,3 K], добавлен 15.02.2013

 • Завдання, структура та концепція функціонування інформаційно-аналітичної системи податкової служби України. Організація інформаційного забезпечення Державної Податкової Служби. Структурна схема інформаційної системи обліку податків районної інспекції.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.06.2010

 • Становлення та розвиток податкової служби України. Аналіз податкового навантаження на економіку та регулюючого впливу податкової систем. Шляхи вирішення проблем нерівномірного розподілу податкового тягаря та неефективної системи податкових пільг.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 10.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.