Аналіз фінансового стану підприємства

Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2010
Размер файла 197,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

?РВК (Кфз) =Рр1*Ф1* (Кфз1-Кфз0) (2.9)

Вплив всіх факторів на даний показник (рентабельність власного капіталу) зобразити у такому вигляді:

?РВК=?РВК (Рр) + ?РВК (Ф) + ?РВК (Кфз) =РВК1-РВК0 (2.10)

3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ "Парадіз")

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності [2].

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками. Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку або доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості.

Рівень рентабельності підприємств торгівлі та громадського харчування визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації товарів (продукції громадського харчування) до товарообороту.

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін [28].

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності.

На підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має рентабельність їхніх пайових і статутних внесків у складі загальних інвестицій. Тому цьому аспекту оцінки фінансового стану підприємства треба приділити серйозну увагу.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

а) показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу);

б) показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Для всебічної комплексної оцінки різних показників рентабельності можна використати зарубіжний досвід оцінки цих показників.

Коефіцієнт віддачі активів характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство (його називають показником майстерності використання капіталу менеджерами підприємства). Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку: валового, операційного, до вирахування податків і т.д.

Коефіцієнт віддачі інвестицій характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу - довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства. Цей коефіцієнт характеризує фінансовий стан підприємства в цілому. Наприклад, фінансова стійкість знижується, коли відсоткова ставка на позикові кошти перевищує величину цього коефіцієнта [26].

Важливу роль у комплексній оцінці фінансового стану підприємства, особливо в акціонованих підприємствах, відіграє третій із розглянутих показників - коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу.

3.1 Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Інформаційною базою для розрахунку показників є Баланс за 2008 рік - Форма №1 (додаток А) та Звіт про фінансові результати за 2008 рік - форма №2 (додаток Б).

Розрахуємо показники ліквідності згідно з формулами 2.1, 2.2 та 2.3 При цьому дані будемо записувати у вигляді таблиці

Таблиця 3.1 - Результати розрахунків показників ліквідності

Початок 2008 року

Кінець 2008 року

Коеф. загальної ліквідності

Коеф. швидкої ліквідності

Коеф. абсолютної ліквідності

Перевищення коефіцієнтом загальної ліквідності нормативного значення у 2008 році свідчить про нераціональне вкладення своїх засобів і неефективному їхньому використанні. На основі коефіцієнта швидкої ліквідності можна зробити висновок, що підприємство покращило свою роботу: забезпечує можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків. Але все ж таки платоспроможність підприємства дуже низька, про це свідчить коефіцієнт абсолютної ліквідності, який у 2 рази менший, ніж мінімальне нормативне значення даного показника.

Зробимо аналіз ліквідності балансу (таблиця 3.2)

Таблиця 3.2 - Схема порівняння ліквідності активів та пасивів

Початок 2008 року

Кінець 2008 року

А (тис. грн)

Знак (‹ або ›)

П (тис. грн)

А (тис. грн)

Знак (‹ або ›)

П (тис. грн)

14

2049

90

1735

485

605

1083

485

3648

286

3550

33

9532

11466

9145

11519

Баланс підприємства не є абсолютно ліквіднім, оскільки не виконуються рівності. Необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання перших нерівностей, а вони не виконуються. Зіставлення А1 - П1 і А2 - П2 виявляє поточну ліквідність підприємства, і свідчить в даному випадку про неплатоспроможність найближчим часом.

Розрахуємо фінансову стійкість ВАТ "Парадіз". Але спочатку визначимо тип фінансової стійкості.

1) абсолютна фінансова стійкість. На початок 2008 року: Чок=ОбА-ПЗ=2831 тис. грн. ‹ Запаси=3648 тис. грн.

На кінець 2008 року: Чок=3653 тис. грн. › Запаси=3550 тис. грн. .

2) Нормальна стійкість. Чок=Запаси, але що на початок 2008 рок, що на кінець 2008 року Чок?Запаси.

3) Нестійкий або передкризовий стан. На початок 2008 року: Запаси = 3648 тис. грн. › ПЗ = 1327 тис. грн. ‹ (ПЗ + ДЗ) = 1613 тис. грн. .

На кінець 2008 року: Запаси = 3550 тис. грн. › ПЗ = 1110 тис. грн. ‹ (ПЗ + ДЗ) =1143 тис. грн.

4) Кризовий стан. На початок 2008 року: Запаси = 3648 тис. грн. › (ПЗ + ДЗ) = 1613 тис. грн.

На кінець 2008 року: Запаси = 3550 тис. грн. › (ПЗ + ДЗ) =1143 тис. грн.

Отже підприємство має кризовий фінансовий стан, коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Розрахуємо показники фінансової стійкості та подамо їх у вигляді таблиці 3.3

Таблиця 3.3 - Розрахунок показників фінансової стійкості.

На початок 2008 року

На кінець 2008 року

Коеф. автономії

Коеф. фінансування

Коеф. фінансової залежності

Коеф. маневреності власного капіталу

Коефіцієнт незалежності за 2 роки входить в нормативне значення, отже підприємство може виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел, але все ж таки порівняно з початком 2008 року на кінець 2008 року відбулися незначні погіршення - коефіцієнт знизився. Коефіцієнт маневреності капіталу досить малий, а це значить, що невелика частина власного оборотного капіталу перебуває в обороті, тобто у тій формі, яка дає змогу вільно маневрувати цими коштами.

За формулою 2.4 розрахуємо рентабельність власного капіталу:

За 2008 рік: За 2007 рік: .

Розглянемо вплив факторів на рентабельність власного капіталу

Таблиця 3.4 - Вихідні дані для аналізу впливу факторів

Показники

Позначення

2007

2008

Відхилення

1. Чистий прибуток, тис. грн.

ЧП

10

53

+43

2. Обсяг реалізації, тис. грн.

Vp

4197

7237

+3040

3. Середня вартість активів, тис. грн.

Аcep

13690

13799

+109

4. Середня величина власних коштів, тис. грн.

ВК

11466

11492,5

+26,5

5. Рентабельність реалізації, % (стр.1: стр.2 * 100)

Рр

0,24

0,73

+0,49

6. Фондовіддача (стр.2: стр.3)

Ф

0,306

0,524

+0,218

7. Коефіцієнт фінансової залежності (стр.3: стр.4)

Кфз

1, 194

1,2

+0,006

8. Рентабельність власного капіталу, % (стр.1: ст.4 * 100)

Рвк

0,09

0,46

+0,37

Загальна зміна рентабельності власного капіталу:

Рентабельність власного капіталу зросла у звітному році на 0,37% і склала 0,46%. Таке зростання рентабельності власного капіталу відбулося в результаті впливу таких вказаних вище факторів. Визначимо вплив кожного фактору на рентабельність власного капіталу.

1) збільшення чистого прибутку на одну гривню реалізації продукції визначимо за формулою 2.7:

РВК = +0,49.0,306.1, 194 = +0,18%

Збільшення чистого прибутку на 1 гривню реалізації продукції призвело до зростання рентабельності власного капіталу на0,18%

2) визначимо вплив на рентабельність власного капіталу фондовіддачі за допомогою формули 2.8

РВК = +0,218.0,73.1, 194 = +0,19%

Збільшення фондовіддачі призвело до збільшення рівня рентабельності власного капіталу на 0,19%.

3) вплив змін коефіцієнта фінансової залежності на рентабельність власного капіталу можна розрахувати за формулою 2.9

РВК = +0,006.0,73.0,524 = +0,002

Збільшення коефіцієнта фінансової залежності призвело до збільшення рентабельності власного капіталу на 0,002%

Загальний вплив 3-х факторів складає: + 0,49 + 0,218 + 0,006 = + 0,37%.

Отже всі чинники на РВК вплинули позитивно.

Оцінка ділової активність підприємства

Коефіцієнт оборотності активів вказує на рівень оборотності всього капіталу, інвестованого в підприємство. Це показник капіталовіддачі, оскільки відображає обсяги виручки на гривню інвестованих коштів. Аналізуючи цей показник в динаміці, необхідно враховувати такі фактори, як зміна методів нарахування амортизації, обсяги інвестицій у розвиток виробничого потенціалу та строк їх освоєння. Користуючись даними табл.2.13 і 2.14, розрахуємо показники оборотності:

Ко. а. = 3000/ (2071+2227): 2 = 1,4

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу відображає швидкість його обороту. Інтенсивність використання оборотного капіталу впливає на ліквідність підприємства, прибутковість діяльності, фінансову стійкість в цілому. На основі цього показника розраховується тривалість одного обороту (Т^) за формулою Тоб = 360/Ко. о. к.

У нашому прикладі коефіцієнт оборотності оборотного капіталу становить:

3000/ (665+772): 2 = 4,2

Коефіцієнт оборотності власного капіталу:

3000/ (1701+2058): 2 = 1,6

Цей показник уточнює коефіцієнт оборотності активів і акцентує увагу на віддачі грошових коштів акціонерів підприємства. Аналіз показника в динаміці дає можливість оцінити активність акціонерного капіталу. Якщо Ковк значно перевищує Коа, можна зробити висновок про збільшення обсягів позикових ресурсів в обороті, про необхідність обґрунтування безпечного рівня цього обсягу для запобігання фінансових ускладнень та зниження дохідності в майбутньому [25].

Низьке значення К0 в к, наближення його до К0 а є свідченням падіння ефективності використання капіталу в цілому та власного капіталу зокрема. Підприємству необхідно проаналізувати напрями вкладення коштів і визначитися з джерелами доходів у перспективі.

Коефіцієнт оборотності запасів по підприємству становить:

3000/ (305+339): 2 = 9,3

За рік запаси роблять 9,3 обороту. Тривалість одного обороту - 39 днів. Аналіз цього показника дає змогу виявити резерви скорочення операційного циклу за рахунок інтенсифікації виробничого процесу, раціоналізації складського господарства, прискорення розрахункових операцій тощо. У результаті за того самого рівня запасів підприємство зможе збільшити обсяги виробництва.

В умовах економічної кризи й, особливо, кризи неплатежів важливе значення має аналіз оборотності кредиторської і дебіторської заборгованості.

Код. а. = 3000: (244+262): 2= 11,9

Ко. к. а. = 3000 (270: 130): 2=15,

Термін надання товарного кредиту для підприємства "Парадіз" становить у середньому ЗО днів (360: 11,9). Тобто в середньому через кожні ЗО днів підприємство отримує кошти за розрахунками зі споживачами продукції. Але для уточнення цих розрахунків необхідно проаналізувати дебіторську заборгованість та виявити сумнівні борги, які не враховуються.

Середній термін погашення кредиторської заборгованості становить 20 днів (360: 15). Стійкість фінансового становища залежить від співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. За умов стабільної економіки, якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, то це може розцінюватись як прояв потужного нарощення обсягів продажу. Але в умовах інфляції, високих процентних ставок таке явище призводить до збитків [16].

У нашому прикладі підприємство "Парадіз" розраховується на 10 днів швидше, ніж саме отримує кошти, тобто Колз < Кока. Необхідно реалізувати комплекс заходів з прискорення оборотності дебіторської заборгованості за рахунок впровадження знижок при достроковій оплаті, посилення контролю за станом розрахунків зі споживачами та ін.

Рентабельність активів є важливим індикатором для інвесторів у вирішенні питання щодо вкладання коштів у підприємство. Цей показник регулює перерозподіл капіталів між галузями, видами продукції, виходячи з їх прибутковості.

Рентабельність, розрахована як відношення чистого прибутку до власного капіталу, відіграє важливу роль під час оцінювання рівня котирування акцій, оскільки відображає можливості отримання дивідендів.

Для підприємства "Парадіз", використовуючи дані табл.1.2 і 1.05, розрахуємо рентабельність капіталу та рентабельність власного капіталу за чистим прибутком:

Рк = 320/ (2071+2227): 2 * 100 = 15,9%

Рв. к = 320/ (1701+2058): 2 * 100 = 17,0%

Невелика різниця між цими показниками свідчить про те, що обсяг позикових коштів, залучених в оборот підприємства, незначний. Якщо позиковий капітал забезпечує вищу рентабельність, ніж виплачені відсотки, це зміцнює фінансовий стан підприємства, а якщо навпаки, то знижується загальна дохідність підприємства [17].

3.2 Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об`єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічним можливостям підприємства умовам, які склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає визнання довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства.

Фінансова стратегія підприємства забезпечує:

формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;

відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;

визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

Завданнями фінансової стратегії є:

визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб`єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;

вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;

розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх рсурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталу підприємств.

Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка прогнозу балансу активів та пасивів підприємства.

Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.

Результативність діяльності підприємства може бути оцінена передусім на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності. Розроблення прогнозу дає можливість відповісти на життєво важливі питання: що чекає на підприємство в осяжному майбутньому - зміцнення чи втрата платоспроможності.

Основні тенденції динаміки фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом поєднання формальних і неформальних методів. В той же час на сьогодні у зв'язку з економічною невизначеністю практично неможливо здійснити довгострокові прогнозування, а тому в такому випадку звертаються до розрахунків на короткі періоди. В нашому випадку це шість місяців.

У таблиці 3.1 представлено запропоновані заходи поліпшення фінансових показників підприємства і очікувані результати від їх впровадження.

Таблиця 3.5 - Заходи поліпшення фінансових показників підприємства і результати від їх впровадження

Запропоновані заходи

Результати від їх впровадження

1. Надання знижок оптовим покупцям

знижки 5% при сплаті готівкою;

знижки 2% при сплаті впродовж 10 днів.

привабливість для нового покупця;

скорочення обсягу дебіторської заборгованості;

скорочення обсягу необхідного капіталу, максимізація прибутку;

збільшення обсягів продажу.

2. Активізація маркетингової діяльності

збільшення обсягів реалізації;

зменшення запасів готової продукції;

покращення показників ліквідності та платоспроможності.

3. Зменшення витрат на транспортировку та зберігання продукції.

збільшення найбільш ліквідних активів (грошових коштів)

зменшення кредиторської заборгованості

збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства

збільшення обіговості обігових коштів.

4. Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю

зменшення кредиторської заборгованості;

покращення показників ліквідності та платоспроможності.

Перший запропонований захід - надання знижок покупцям. Умови розрахунків можна вибрати таким чином, щоб зробити ранню оплату більш привабливою для покупців, тому що умови платежів за відвантажену продукцію - це один із факторів, що впливають на обсяг продажів.

Знижки більш кращі для обох сторін, чим надбавки. Насамперед, це чисто психологічний фактор. Крім того покупець має пряму вигоду від зниження витрат на покупку товарів, а продавець одержує непряму вигоду у зв'язку з прискоренням оборотності засобів, вкладену у дебіторську заборгованість. Також знижки зменшують оподатковувану базу підприємства. В умовах інфляції відстрочка платежу приводить до того, що підприємство-виробник (продавець) реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції.

У підприємства існують постійні покупці, відносини з якими засновані на тривалих (у т. ч. на коопераційних) зв'язках. Постійні клієнти можуть оплачувати товар у кредит, причому умови кредиту залежать від безлічі факторів.

Зменшення дебіторської заборгованості підприємства включає в себе заходи поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, які було запропоновані вище. Тобто з метою своєчасного одержання оплати за поставлену продукцію і запобігання неплатежів використовується надання знижок з договірної ціни при достроковій оплаті, активізація діяльності маркетингової служби підприємства. Використовуються різні форми погашення дебіторської заборгованості: одержання позички в банку на оплату зобов'язань, що перевищують залишок засобів на його розрахунковому рахунку (овердрафт), облік векселів (дисконт).

Зменшення дебіторської заборгованості підприємства тягне за собою збільшення грошових коштів, що у свою чергу сприяє зменшенню кредитної заборгованості підприємства [23].

Прогнозний баланс підприємства станом наведений у таблиці 3.6

Прогнозована знижка дебіторської заборгованості за умов виконання запропонованих заходів, тобто надання знижок покупцям, активізації діяльності маркетингової служби підприємства, становитиме приблизно 17,64%, збільшаться обсяги продажу продукції, вплине на зменшення залежів готової продукції на складі. У зв'язку з чим грошові кошти підприємства значно зростуть, декілька зменшиться рівень поточних зобов'язань, рівень оборотних коштів приблизно буде на тому ж ступені. Тобто прогнозоване збільшення коефіцієнту поточної ліквідності буде невеликим, приблизно 4%, але задовільним для виконання нормативної умови. Уповільнено буде темп зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності, якйи за попередні періоди становив 32,64%. Якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то коефіцієнт швидкої ліквідності буде мати незначне зменшення - майже 6%.

Таблиця 3.6 - Прогнозний баланс підприємства

АКТИВ

Код рядка

01.01.08

01.07.08

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

0

0

первісна вартість

11

знос

12

незавершене будівництво

20

3,9

8

Основні засоби:

залишкова вартість

30

12,8

12,5

первісна вартість

31

20,5

20,5

знос

32

7,7

8

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокові дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ І

80

16,7

20,5

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі

100

11,2

9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

108,5

126,3

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чисто реалізаційна вартість

160

122,3

92

первісна вартість

161

резер сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

7,5

14,9

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3,7

15

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

260

253,2

257,2

ІІІ Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

269,9

277,7

ПАСИВ

Код рядка

01.01.05

01.07.05

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

10

15

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2,1

Неоплачений капітал

360

1,9

1,9

Вилучений капітал

370

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ І

380

6

13,1

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

4,2

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

430

0

4,2

ІІІ Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

58,6

60

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІІ

480

58,6

60

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи. послуги

530

195,3

191,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0,8

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

2,5

1,3

зі страхування

570

6,7

7,4

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІV

620

205,3

200,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

269,9

277,7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності зросте значно більше - приблизно в 4,6 разів) в зв'язку зі значним збільшенням грошових коштів підприємства як в національній, так і в іноземній валюті.

В таблиці 3.7 (рисунок 3.1) наведені прогнозовані значення показників ліквідності підприємства.

Таблиця 3.7 - Прогнозні значення показників ліквідності підприємства

кінець 2004

1 півріччя 2005

Кл. ш.

0,650

0,608

Кл. а.

0,018

0,075

Кл. п

1,233

1,283

Кд. к.

0,662

0,558

Рисунок 3.1 - Прогнозні показники ліквідності

Тобто відбудеться деякий перерозподіл питомої ваги найбільш ліквідних активів (грошових коштів) в бік збільшення та активів, що швидко реалізуються (дебіторська заборгованість, товари, готова продукція) у бік зменшення в структурі оборотних активів підприємства.

Якщо розглядати прогнозні показники фінансової стійкості підприємства, у разі якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то тут спостерігається також позитивна тенденція до покращення фінансового становища підприємства. Так, зменшиться коефіцієнт маневреності робочого капіталу на 4,67%, за рахунок зменшення частки запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; які обмежує свободу маневру власними коштами. У 2,8 разів буде підвищено коефіцієнт фінансової незалежності підприємства, який характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов`язання за рахунок власних коштів. Зменшиться на 4% значення коефіцієнту концентрації позикового капіталу. В 2,8 разів зменшиться показник фінансового лівериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов`язань. Це має свідчити про зменшення фінансового ризику підприємства. На 16% має бути покрашено коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, що має свідчити про збільшення частки стабільних джерел фінансування у їх загальному випадку [27].

В таблиці 3.4 (рисунок 3.2) наведені прогнозовані значення показників фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 3.7 - Прогнозні значення показників фінансової стійкості підприємства

кінець 2004

1 півріччя 2005

маневреність робочого капіталу

2,499

2,382

коефіцієнт фінансової незалежності

0,022

0,062

коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,978

0,938

коефіцієнт фінансової стабільності

0,023

0,066

показник фінансового лівериджу

9,767

3,468

коефіцієнт фінансової стійкості

0,239

0,278

Рисунок 3.2 - Прогнозні показники фінансової стійкості

Як свідчать розрахунки за даними прогнозного балансу хоча і не всі показники фінансового стану мають значення, які б дозволили вести мову про стійкий фінансовий стан підприємства, але в цілому можна зробити висновок про доцільність реалізації запропонованих заходів щодо покращення фінансового стану підприємства.

Висновки

Таким чином, фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Існує три основні проблеми з фінансовим станом підприємства: Дефіцит грошових коштів (низька платоспроможність), Недостатній рівень уваги до інтересів власника (низька рентабельність власного капіталу), зменшення фінансової незалежності або низька фінансова стійкість.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон`юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Отже, правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті - негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку.

За результатами розрахунків показників ліквідності можна зробити висновок, що підприємство здатне своєчасно ліквідувати поточні борги. Але у той же час має місце зменшення значення швидкої ліквідності, що є негативним явищем, і якщо у перші два періоди значення цього коефіцієнту було в межах допустимого.

За результатами розрахунків абсолютних показників фінансової стійкості підприємства, можна зробити висновок, що загалом платоспроможність підприємства знаходиться на досить низькому рівні, але якщо для забезпечення запасів підприємством крім власних обігових коштів, довгострокових кредитів та позик будуть додатково залучені короткострокові кредити та позики, то у цьому випадку платоспроможність підприємства може бути відновлена.

Запропоновані заходи по поліпшенню фінансового стану розроблювались, враховуючи реальність їх здійснення та впровадження.

Як свідчать розрахунки за даними прогнозного балансу хоча і не всі показники фінансового стану мають значення, які б дозволили вести мову про стійкий фінансовий стан підприємства, але в цілому можна зробити висновок про доцільність реалізації запропонованих заходів щодо покращення фінансового стану підприємства.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на придбання нового обладнання чи на розширення виробничої та збутової діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства. Адже, сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще. На думку багатьох західних економістів, роботи яких використовувались автором під час написання даної роботи, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчий попит сприймався як небажане явище або, навіть, як гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчий попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств.

Список літератури

1. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. - 384 с.

2. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2001. - 378 с.

4. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: керування капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. М.: ”Фінанси й статистика”, 1998.

5. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналізу.М." ИНФРА-М”, 1996. - 327 с.

6. Павловські О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства // Фінанси України - 2001, №11. - С.27-29.

7. Калитка Г.Б. Методологія оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2006 - №7. - С.13-17.

8. Білик М. Д, Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 512 с.

9. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятия // Финансы. - 1999-№5. - С.21-22

10. Кізима А.Я., Кушнірик І.П. Аналіз руху коштів на підприємстві. - // Фінанси України. - 1999. - №7. - С.111-114

11. Китаєва Ж.В. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат. - ФІнанси України. - 1999. - №3. - С.91 - 96

12. Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства. - // Фінанси України. - 1997. - №7. - С.73-76

13. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий. - М.: КЦ "ДИС". - 1999. - 215с.

14. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансової стійкості підприємств. - // Фінанси України. - 2001. - № 11. - С.54-61

15. Прагова Р.І. Аналіз фінансового стану підприємств. - // Галицькі контракти. - 1999, № З. - С.89

16. Притуляк Н.М. Ефективність використання нематеріальних активів. - // Фінанси України. - 2001. - №1. - С.41 - 45

17. Терещенко С.І. Методи оцінки платоспроможності підприємств. - - // Фінанси України. - 2001. - №7. - С.25-29

18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.

19. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р.

20. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1992 р.

21. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К.: Знання. - 1999. - 420с.

22. Бланк І.О. Фінансовий механізм управління ефективністю операційних витрат підприємства. - // Фінанси України. - 1998. - №8. - С.14-20""

23. Дідик М.М. Рейтингова оцінка підприємства. - // Фінанси України. - 1999. - №5. - С.27-34

24. Драгун Л.М., Левченко В.Ф., Бондаренко О.Л. Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства. - // Фінанси України. - 1998. - №12. - С.12-20

25. Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навчальний посібник. Вид.2-ге доповнене і перероблене. - Тернопіль. Економічна думка. - 2002. - 400с.

26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. - К.: МАУП. - 2000. - 152с.

27. Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства. - // Фінанси України. - 1997. - №7. - С.73-76

28. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансової стійкості підприємств. - // Фінанси України. - 2001. - № 11. - С.54-61

29. Терещенко С.І. Методи оцінки платоспроможності підприємств. - - // Фінанси України. - 2001. - №7. - С.25-29

30. Шиян Д.В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки. - // Фінанси України. - 2001. - №2. - С.31-34

Додаток А

Баланс

на 01.10 2009г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"

(ОАО Парадиз)

Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700

445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56

в тыс. грн.

№ п/п

Наименование статей

На отчетную

дату

На предыдущую

отчетную дату

1

2

3

4

АKТИВЫ

1

Денежные средства и счета в Центральном банке

Российской Федерации

150 343

0

2

Обязательные резервы в Центральном банке РФ

119 208

0

3

Средства в кредитных организациях за вычетом

резервов (ст.3.1 - 3.2)

760 269

0

3.1

Средства в кредитных организациях

761 388

0

3.2

Резервы на возможные потери

1 119

0

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

(ст.4.1 - ст.4.2)

38 561

0

4.1

Вложения в торговые ценные бумаги

38 561

0

4.2

Резерв на возможное обесценение ценных

бумаг и на возможные потери

0

0

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность

1 566 942

0

6

Резервы на возможные потери по ссудам

28 035

0

7

Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)

1 538 907

0

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

1 038

0

9

Чистые вложения в ценные бумаги,

удерживаемые до погашения

(ст.9.1 - ст.9.2)

102 472

0

9.1

Вложения в инвестиционные ценные бумаги,

удерживаемые до погашения

103 860

0

9.2

Резервы на возможные потери

1 388

0

10

Основные средства, нематериальные активы,

хозяйственные материалы и малоценные и

быстроизнашивающиеся предметы

47 953

0

11

Чистые вложения в ценные бумаги,

имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-11.2)

9 662

0

11.1

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

12 975

0

11.2

Резерв на возможное обесценение ценных

бумаг и на возможные потери

3 313

0

12

Расходы будущих периодов по другим операциям,

скорректированные на наращенные процентные доходы

4 192

0

13

Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - 13.2)

57 862

0

13.1

Прочие активы

61 712

0

13.2

Резервы на возможные потери

3 850

0

14.

Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)

2 830 467

0

ПАССИВЫ

0

15

Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ

0

0

16

Средства кредитных организаций

185 101

0

17

Средства клиентов

1 962 934

0

17.1

в том числе вклады физических лиц

660 574

0

18

Доходы будущих периодов по другим операциям

263

0

19

Выпущенные долговые обязательства

110 649

0

20

Прочие обязательства

37 670

0

21

Резервы на возможные потери по срочным сделкам

и внебалансовым обязательствам и

по расчетам с дебиторами по операциям

с резидентами оффшорных зон

450

0

22

Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)

2 297 067

0

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

0

23

Уставный капитал (средства акционеров

(участников)

(ст.23.1+23.2+23.3), в т. ч.:

500 000

0

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

499 924

0

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

76

0

23.3

Незарегистрированный уставный капитал

неакционерных кредитных организаций

0

0

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Фонды и прибыль, оставленная в

распоряжении кредитной организации

16 906

0

27

Переоценка основных средств

15 645

0

28

Прибыль (убыток) за отчетный период

63 361

0

29

Дивиденды, начисленные из прибыли

текущего года

0

0

30

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

46 118

0

31

Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) *

17 243

0

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

16 394

0

33

Всего собственных средств

(ст.23-23.3-24+25+26+27+31 - ст.32)

533 400

0

34

Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)

2 830 467

0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

35

Безотзывные обязательства кредитной организации

82 651

0

36

Гарантии, выданные кредитной организацией

1 652

0

* ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

Додаток Б

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

на 01.10 09г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"

(ОАО Парадиз)

Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700

445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56

в тыс. грн.

№ п/п

Наименование балансового счета

На отчетную

дату

На предыдущую

отчетную дату

1

2

3

4

АKТИВНЫЕ СЧЕТА

1

Kасса

0

0

2

Ценные бумаги в управлении

97 295

0

3

Драгоценные металлы

0

0

4

Kредиты предоставленные*

0

0

5

Средства, использованные на другие цели

0

0

6

Расчеты по доверительному управлению

0

0

7

Уплаченный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

8

Текущие счета

25

0

9

Расходы по доверительному управлению

0

0

10

Убыток по доверительному управлению

0

0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11

Kапитал в управлении

97 295

0

12

Расчеты по доверительному управлению

0

13

Полученный накопленный процентный

(купонный) доход по процентным (купонным)

долговым обязательствам

0

0

14

Доходы по доверительному управлению

0

0

15

Прибыль по доверительному управлению

25

0

Додаток В

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 01.10 09г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"

(ОАО прадиз)

Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700

445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56

в тыс. грн.

№ п/п

Наименование статей

За отчетный

период

На предыдущую

отчетную дату

1

2

3

4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1

Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,

займов и на счетах в других банках

97 624

0

2

Ссуд, предоставленных другим клиентам

163 348

0

3

Средств, переданных в лизинг

0

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

15 468

0

5

Других источников

2 348

0

6

Итого проценты полученные и аналогичные доходы:

(ст.1+2+3+4+5)

278 788

0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7

Привлеченным средствам банков, включая займы

и депозиты

18 843

0

8

Привлеченным средствам других клиентов,

включая займы и депозиты

88 926

0

9

Выпущенным долговым ценным бумагам

10 247

0

10

Арендной плате

20 968

0

11

Итого проценты уплаченные и аналогичные

расходы: (ст.7+8+9+10)

138 984

0

12

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)

139 804

0

13

Kомиссионные доходы

70 872

0

14

Kомиссионные расходы

12 379

15

Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)

58 493

0

Прочие операционные доходы:

16

Доходы от операций с иностранной валютой и

с другими валютными ценностями,

включая курсовые разницы

94 359

0

17

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,

ценных бумаг и другого имущества, положительные

результаты переоценки драгоценных металлов и

ценных бумаг и другого имущества

17 626

0

18

Доходы, полученные в форме дивидендов

21

0

19

Другие текущие доходы

2 817

0

20

Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)

114 823

0

21

Текущие доходы (ст.12+15+20)

313 120

0

Прочие операционные расходы:

22

Расходы по содержанию аппарата

92 425

0

23

Эксплуатационные расходы

43 057

0

24

Расходы от операций с иностранной валютой и

другими валютными ценностями,

включая курсовые разницы

78 769

0

25

Расходы от операций по купле-продаже

драгоценных металлов, ценных бумаг и

другого имущества, отрицательные результаты

переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг

2 453

0

26

Другие текущие расходы

16 127

0

27

Всего прочих операционных расходов:

(ст.22+23+24+25+26)

232 831

0

28

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)

80 289

0

29

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

12 501

0

30

Изменение величины резервов под

обесценение ценных бумаг и на возможные потери

1 874

0

31

Изменение величины прочих резервов

2 553

0

32

Чистые текущие доходы без учета

непредвиденных доходов/расходов

(ст.28-29-30-31)

63 361

0

33

Непредвиденные доходы за вычетом

непредвиденных расходов

0

0

34

Чистые текущие доходы с учетом

непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)

63 361

0

35

Налог на прибыль*

5 968

0

36

Отсроченный налог на прибыль

0

0

36а

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

0

37

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-36-36а)

63 361

0

* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.


Подобные документы

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Сутність фінансової діяльності підприємства. Інформаційна база її оцінки: методика та показники. Аналіз фінансового стану ТОВ "Українська екологія". Характеристика господарської діяльності підприємства. Показники фінансового стану, шляхи їх покращення.

  курсовая работа [83,8 K], добавлен 22.11.2019

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

 • Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

  курсовая работа [112,1 K], добавлен 22.02.2013

 • Концепції теорії формування та використання прибутку підприємств. Дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства в програмі Project Expert. Стратегічна карта поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності і рентабельності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 31.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.