Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Економічна сутність і значення показників, які впливають на фінансові результати. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці. Організація складання звіту в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У статті "Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом" наводиться сума податку на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом.

У статті "Інший сукупний дохід після оподаткування" наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

У консолідованому звіті про фінансові результати відображається чистий фінансовий результат та сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії та неконтрольованої частки.

У розділі 3 "Елементи операційних витрат" Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управлянні та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Розділ 4 "Розрахунок показників прибутковості акцій" Звіту про фінансові результати заповнюють (коди рядків 2600-2650) акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені статтями "Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію" і "Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію" .

У статті "Середньорічна кількість простих акцій" (код рядка 2600) наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті "Скорегована середньорічна кількість простих акцій" (код рядка 2605) наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скорегована на середньорічну кількість потенційних простих акцій, що можуть бути випущені в обігу згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт тощо).

У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" (код рядка 2610) наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті "Скорегований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" (код рядка 2615) відображається показник, який розраховується діленням скорегованої суми чистого прибутку (збитку) на скореговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх корегування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" (код рядка 2650) відображається показник, який розраховується шляхом діленням суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

2.3 Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій

Будь-яке підприємство, реєструючи господарські операції в первинних документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за конкретний розрахунковий період. Ці дані утворюють оперативну, статистичну та фінансову звітність.

Автоматизоване формування оперативної звітності забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства.

Створення статистичної звітності забезпечує формування відомостей за окремими показниками господарської діяльності підприємства в натуральному і вартісному виразі.

Фінансова звітність базується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку і складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів.

Автоматизований комплекс задач зведеного обліку і складанні звітності забезпечує:

узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з наступним групуванням даних по одному або кількох рахунках;

відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку;

автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського балансу і звітності, що є завершальним етапом облікового процесу.

Автоматизована обробка задач зведеного обліку та складання звітності сприяє:

якісному контролю за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства;

збереженню грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням;

визначенню фінансових результатів діяльності підприємства і контролю за розподілом прибутку;

систематизації і узагальненню даних в аналітичному і синтетичному розрізах про виробничо-господарську діяльність підприємства для забезпечення прийняття управлінських рішень.

Вхідною інформацією для автоматизованого рішення задач зведеного обліку і складання звітності є первинна інформація, що утворюється в процесі фінансово-господарської діяльності, а також інформація, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку.

При рішенні задач цієї ділянки обліку формується і використовується така нормативно-довідкової інформації:

довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

довідник рахунків бухгалтерського обліку;

довідник припустимої кореспонденції рахунків;

довідник формування показників звітності (номер і найменування форми, періодичність, код форми, номери рядка та номер графи, синтетичний рахунок, субрахунок основного рахунку, код аналітичного обліку, структурний підрозділ, кореспондуючий рахунок, субрахунок кореспондуючого рахунку, код аналітичного обліку, операція, знак суми);

довідник взаємозв'язків показників звітності (номер і найменування показника, номер форми звітності, номери рядка та графи звітності, відповідність номерам іншої форми звітності, рядка, графи) використовується для автоматичного контролю правильності відображення показників в звітності;

довідник групування статей звітності (найменування узагальненого показника, умовне позначення, найменування статей балансу, умовне позначення, номер рядків балансу, що входять в статтю балансу, рахунок, найменування рахунку);

довідник розрахунку показників підприємства (найменування показника, його умовне позначення, спосіб розрахунку, оптимальне співвідношення);

довідник-календар (рік, поточний місяць, дні) уможливлює визначення періоду отримання інформації;

довідник типових господарських операцій;

довідник підприємств;

довідник структурних підрозділів.

Вихідною інформацією є:

проміжна звітність (місячна та квартальна);

фінансова звітність (календарний рік).

Основним завданням автоматизації зведеного обліку і складання звітності є надання інформації, що задовольняє вимогам таких груп користувачів:

внутрішніх користувачів, тобто тих користувачів, які здійснюють облік;

управлінського складу підприємства;

зовнішніх користувачів.

Організаційний розподіл АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності на три категорії з єдиною структурою даних і технологією рішення задач передбачає авторизацією доступу до конкретного виду інформації.

Головне меню цієї автоматизованої ділянки обліку має такий вигляд (рис.).

Функція "Вхідна інформація" передбачає:

бухгалтерську довідку;

книгу обліку господарських операцій (основне джерело формування бухгалтерської звітності, яке містить всі бухгалтерські операції, що змінюють стан рахунків. Бухгалтерські записи виконуються: безпосереднім введенням господарських операцій з формуванням бухгалтерських проводок; при генерації бухгалтерських проводок під час формування первинної інформації через використання Довідника типових господарських операцій; за допомогою формування бухгалтерських проводок з інших АРМ бухгалтера);

інформацію, що надходить з інших АРМ бухгалтера.

Функція "Нормативно-довідкова інформація" пропонує користувачеві ввесь перелік нормативно-довідкової інформації.

У режимі "Аналітичний облік" формується вихідна інформація:

Відомість аналітичного обліку(оборотно-сальдова відомість по синтетичному рахунку в аналітичному розрізі);

Картка аналітичного обліку (характеристика кожного аналітичного об'єкту, рух по аналітичному рахунку і залишки на кінець звітного періоду);

Довідкова інформація по аналітичному обліку (відображає необхідну аналітичну інформацію за певний період часу в розрізі документів і дат проведення цих операцій).

Функція "Синтетичний облік" забезпечує такі функції:

Головна книга (основний бухгалтерський регістр для узагальнення бухгалтерської інформації, формується за визначений проміжок часу);

Оборотно-сальдовий баланс (узагальнення даних у вигляді оборотів по рахунках; формується в розрізі вибраного періоду часу з розшифровкою проведених операцій);

Довідкова інформація (забезпечує контроль всіх проведених господарських операцій загалом по підприємству (підрозділу) з точки зору правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку);

Шахова відомість (забезпечує контроль стану всіх рахунків, а занесені до неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти по рахунках за будь-який необхідний проміжок часу).

Функція "Звітність" забезпечує формування необхідної стандартної звітної форми та генерацію нових. Звіти формуються і відображаються на визначену дату.

На підставі Довідника групування статей звітності, Довідника розрахунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних даних здійснюється розрахунок інформації за показниками.

База знань містить набір оптимальних управлінських рішень, відповідних певним показникам.

Режим "Моделювання управлінських рішень" забезпечує дослідження фінансового стану і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства. Цей процес поділяється на:

аудит майнового стану підприємства;

показники платоспроможності;

показники ділової активності;

показники рентабельності;

показники ліквідності;

беззбитковість підприємства;

модель фінансової стратегії;

облік фінансових результатів.

Моделювання фінансової стратегії забезпечує комплексне прогнозування майбутнього фінансового стану за окремими показниками або по групі комплексно пов'язаних показників, що уможливлює розробку стратегічного напрямку в господарсько-фінансовій діяльності підприємства.

Особливе значення має прогнозування даних балансу і звіту про прибутки і збитки.

Діагностика стану підприємства, проведені дослідження, моделі фінансової стратегії тощо є підставою для автоматизованої імітації даних. Імітаційна модель звітності дозволяє залучати до обігу фінансові ресурси і перейти на нові форми ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

АРМ зведеного обліку та складання звітності характеризується такими інформаційними зв'язками:

наявність і рух основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань за кодами виробничих витрат та зносу основних засобів (АРМ з обліку основних засобів);

надходження запасів та їх витрата за кореспондуючими рахунками (АРМ з обліку виробничих запасів);

нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками, нарахування страхових внесків, утримання із заробітної плати, резерв майбутніх витрат, дані про використання фондів (АРМ з обліку праці та її оплати);

витрати на виробництво, фактичні витрати на капітальний ремонт, інформація про закриття виробничих рахунків (АРМ з обліку витрат на виробництво);

виручка від реалізації, податок на добавлену вартість, фактична виробнича вартість відвантаженої продукції, фактична собівартість виготовленої продукції, розподіл поза виробничих витрат, результат від реалізації (АРМ з обліку готової продукції та її реалізації);

інформація про реалізацію готової продукції, поза виробничі витрати, надходження матеріальних цінностей за фактичною собівартістю, виплати заробітної плати через касу і перерахування через розрахунковий рахунок (АРМ фінансово-розрахункових операцій).

Автоматизоване ведення бухгалтерського обліку уможливлює виконання контрольних, аналітичних та аудиторських робіт з використанням бази облікових даних (використовуються дані, сформовані і роздруковані при автоматизованому обліку, або аналітичні, контрольні, аудиторські функції виконуються за допомогою обчислювальної техніки та відповідних програмних засобів).

У практиці використовуються три підходи з використанням комп'ютерної техніки в аналізі, контролі і аудиті:

перевірка даних за допомогою програмних засобів, які діють на підприємстві, шляхом імітації облікових даних (паралельний прорахунок та створення імітаційної бази даних);

перевірка даних за допомогою спеціальних програм, розроблених співробітниками підприємства, що перевіряється (опрацювання даних із структурою, аналогічною структурі реального програмного забезпечення з імітацією даних. У дану імітаційну базу даних включаються додаткові модулі що дозволяють контролювати необхідні параметри облікового процесу);

перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, підготовлених аудиторською контролюючою організацією (порівняння змодельованих облікових даних і реальних даних, наявних в інформаційній системі, на основі тестування розрахунків і перерахунків, підсумовування, повторного упорядкування і формування звітних даних із здійсненням порівняння з реальними даними).

Також перевірці підлягають усі рівні АРМ бухгалтера.

Для АРМ І категорії передбачено:

контроль на значність;

припустимість кореспонденції рахунків;

допустимість або наявність даних у нормативно-довідковій інформації;

порядок і слушність коригування нормативно-довідкової інформації і законність його проведення;

контроль підсумкових сум;

повнота вхідної й отримуваної вихідної інформації;

відповідність даних вхідної інформації вихідній тощо.

На АРМ бухгалтера II категорії (бухгалтерії):

контролюється повнота надходження інформації з інших АРМ;

порядок розрахунку інформації;

перевірка вихідної інформації, яка використовується на цьому етапі обробки даних;

аналіз достовірності розрахунків (внутрішньо машинний контроль співвідношення підсумків за вихідними даними, відповідності бухгалтерським проводкам, відповідності даних, що зафіксовані в нормативно-довідковій інформації);

перевірка інформаційного ланцюжка отримання вихідної інформації відповідно до розробленої технології та відповідності даної технології чинному законодавству України;

контроль за використанням вихідної інформації, її юридичної повноцінності і відповідності машинних даних, даним, що призначені для архівного збереження;

аналіз виправлень вихідної інформації;

перевірка цілості і перезапису інформації для архівного збереження й відповідності її вихідної інформації, відтвореної на паперовому носії тощо.

АРМ бухгалтера III категорії надає додаткові послуги по перевірці достовірності даних, виявленню резервів, фінансового прогнозування майбутньої діяльності підприємства. Якщо АРМ має спеціальну функцію, то уможливлюється виконання внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Внутрішній аудит в умовах автоматизованої обробки облікових даних виконується за такими основними напрямками:

контрольна функція;

перевірка рівня досягнення програмних цілей поставлених перед підприємством;

відповідність слушності проставлених кореспонденцій рахунків господарським операціям;

відповідність даних вибіркових інвентаризацій фактичним даним;

відповідність підсумкових даних;

виявлення відхилень від установлених нормативних даних.

аудиторське підтвердження достовірності інформації, що міститься в бухгалтерській звітності;

оцінка діяльності підприємства;

Зовнішній аудит облікових даних в умовах автоматизованої обробки забезпечує:

відповідність звітних даних прийнятому принципу відображення даних у звітності (на предмет узгодженості показників формам звітності);

використання всіх прийомів, використовуваних у внутрішньому аудиті;

надання додаткових аудиторських послуг по оцінці, прогнозуванню фінансово-господарської діяльності підприємства.

За допомогою програмного продукту Exel обчислимо фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (додаток А).

Висновки

Складання фінансової звітності дуже важлива та необхідна робота. Тому в сучасному суспільстві змінюються не тільки методи обліку, а з ними змінюються і вимоги , безпосередньо до бухгалтера , який повинен складати цю всю звітність Для цього потрібне глибоке розуміння господарських процесів та їх взаємозв'язок і вплив один на одного. Тому виконання лише однієї функції - функція запису проводок вже давно є не достатньою умовою для кваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

Проаналізувавши в даній курсовій роботі роль і місце бухгалтерського обліку в забезпечені інформаційних потреб користувачів фінансової звітності, можна стверджувати, що він дає досить багато інформації, яку варто врахувати при прийнятті рішень. Інформація у фінансових звітах мусить: а) стосуватися справи; б) бути зрозумілою. Це дві головні причини, чому обчислення в обліку мають виконуватися з дотримання прийнятих стандартів та умовностей.

Найкращим та найбільш доступним джерелом основної інформації про діяльність підприємства є фінансова звітність. Перехід нашої країни до ринкових відносин призвів до розширення ролі фінансової звітності. Це пов'язано, насамперед, зі збільшенням суб'єктів, які потребують більш повної інформації про діяльність підприємства, його платоспроможність, стабільність і рентабельність, на підставі якої приймаються рішення, пов'язані з надійністю укладання фінансових та комерційних угод, а також з метою підвищення ефективності фінансової роботи підприємства та покращення його фінансового становища.

Тому що об'єктивний аналіз діяльності, складання за цими даними достовірної звітності і надання цієї інформації користувачам потребує кваліфікованих навиків та глибоких знань. В цьому я переконалася при написанні своєї курсової роботи „Звіт про фінансові результати".

Діяльність кожного підприємства першочергово направлена на отримання прибутку, цю тезу ми знаємо ще з основ політекономії. А за допомогою Звіту про фінансові результати (Звіт про прибутки та збитки в західній літературі) ми показуємо наскільки ми ефективно працюємо, управляємо бізнесом, отримуємо прибутки. Врешті решт, наскільки ми є привабливими для інвестиційної діяльності(чи варто вкладати свої кошти в дане підприємство), наскільки наші клієнти можуть нам довіряти щодо нашої платоспроможності і наскільки ми можемо розраховувати на додаткові фінансові вливання (кредити від банків чи від розміщення на ринку боргових цінних паперів). Отже не слід применшувати значення Звіту про фінансові результати . Саме він показує на прозорість політики на підприємстві, що в основному є вирішальним фактором залученням інвестицій.

Саме тому високорозвинені країн керуються у веденні бухгалтерського обліку саме Міжнародними Стандартами Бухгалтерського Обліку. Головну ціль яку вони переслідують це надання повної, достовірної, неупередженої і правдивої інформації користувачам про свою господарську діяльність. На превеликий жаль в Україні ще не сформувалась культура ведення цивілізованого бізнесу, коли прибутки оприлюднюються і декларуються.

Але розуміння необхідності прозорого ведення бізнесу зароджується разом з розвитком демократії. Тому надання правдивої інформації у фінансовій звітності підприємства є вагомим і інструментом досягнення економічної вигоди. З метою усунення зазначених недоліків, необхідно вдосконалити форму Звіту про фінансові результати, врахувавши наші пропозиції, що призведе до підвищення її інформативності та корисності. Крім того, вона буде більш зрозумілою як для практичних працівників, так і для інвесторів та кредиторів, а також більш повно врахує рекомендації Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо оцінки доходів та фінансових результатів. Вважаємо, що ця проблема має перспективу в наших подальших наукових дослідженнях.

Список використаних джерел

1. Конституція України

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 1999-07-16 № 996-XIV

3. НП(с) БО № 1„ Загальні вимоги до фінансової звітності"

4. П(с)БО № 15 „Дохід"

5. П(с)БО № 16 „Витрати"

6. П(с)БО № 24 „ Прибуток на акцію"

7. П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.(від 30 листопада 1999 року №291).

9. Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у Звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит №4, 2008, c.37-40.

10. Пархоменко В Складаємо квартальний фінансовий звіт // Вісник податклвлї служби України №14, 2009, c.18-25

11. Уколов О. Обгрунтування необхідності удосконалення Звіту про фінансові результати // Економіка та держава №2, 2009, c.66-67.

12. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Малюга Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік - 7-ме видання - Житомир: ПП "Рута", 2006. - 832 с.

13. Верига Ю.А, Фесенко Д.М., Левченко З.М. Звітність підприємств - К: Центр навчальної літератури, 2005 - 474 с.

14. Голов С.В Трансформація фінансової звітності українських підприємств - 2-ге видання - Вінниця: Консоль, 2003 - 361 с.

15. Добровський В.М Бухгалтерський фінансовий облік в Україні - К.: А.С.К, 2009. - 976 с.

16. Захожай В.Б, Мазась М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік у галузях економіки - К: МАУП, 2005 - 968 с.

17. Кузьменко Л.В Фінансовий менеджмент - Херсон: Олді-плюс, 2003 - 256с.

18. Кузьменко Л.В Фінансовий менеджмент - Херсон: Олді-плюс, 2009 - 256с.

19. Лень В.С. Звітність підприємств - К: Знання-Прес, 2004 - 474 с.

20. Лень В.С. Звітність підприємств - 2-ге видання - К: Центр учбової літератури, 2006 - 612 с.

21. МакКензі В. Посібик Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності - К: Всеувито: Наук. думка, 2003 - 283 с.

22. Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: мат. III Міжнародної науково-практичної коференції (10-11 жовтня 2008) - К: КНЕУ, Ч.1, 2008 - 232 с.

23. Сопко В. В.Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. -- К.: КНЕУ, 2006. -- 526 с.

24. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - 3-тє видання - Д: Баланс-Клуб, 2000 - 368 с.

25. Хомин П.Я. Звітність підприємств - К: Професіонал, 2006 - 656 с.

Додаток А

Вхідні дані

Логарифм рішення

Вихідні дані

Додаток Б

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.