Фінанси ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Тальнівський щебзавод" та його адміністративна структура. Діагностика рівня фінансової безпеки та охорона праці на заводі. Горизонтальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2014
Размер файла 75,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Магістерська робота

Фінанси ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Тальнівський щебзавод"

1.1 Загальна характеристика підприємства

1.2 Адміністративна структура підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ "Тальнівський щебзавод"

2.1 Горизонтальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

2.2 Вертикальний аналіз балансу ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Розділ 3. Діагностика рівня фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Розділ 4. Охорона праці на ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Висновки

Список використаної літератури

фінансовий праця баланс звіт

Вступ

Магістерська робота є складовою навчального процесу підготовки фахівців та завершальним етапом теоретичного навчання та підготовки студентів до професійної діяльності. На цьому етапі здійснюється формування основних умінь і навичок роботи, особистих якостей магістра відповідно до кваліфікаційної характеристики, систематизуються і закріплюються теоретичні знання шляхом самостійного виконання різних фінансово-економічних функцій.

Мета роботи полягає в тому, щоб студенти закріпили і поглибили свої теоретичні знання та здобули навички самостійної практичної роботи у сфері управління фінансами.

У процесі роботи студенти повинні ознайомитися зі структурою суб'єкта господарювання - бази практики, організацією і методами роботи фахівців з фінансів. Під час перебування на практиці студент здійснює збір матеріалів для написання магістерської дипломної роботи.

Розділ 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Тальнівський щебзавод"

1.1 Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тальнівський щебзавод" створено згідно з рішенням зборів засновників шляхом реорганізації Закритого акціонерного товариства "Тальнівський щебзавод" і є його правонаступником (Протокол №1 від 28.04.2011 року).

Найменування товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тальнівський щебзавод" (ТОВ "Тальнівський щебзавод");

- російською мовою - Общество с ограниченой ответственностью "Тальновский щебзавод" (ООО "Тальновский щебзавод").

Юридична адреса товариства: 20400, Україна, Черкаська область, м. Тальне, вул. Кар'єрна, 1.

Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками.

Для вирішення статутних завдань предметом діяльності товариства в Україні та за її межами визначається:

- видобуток граніту та видобування каменю для будівництва;

- підготування ділянок для гірничих та інших робіт;

- здійснення маркетингових операцій в даній галузі;

- розвідування і буріння бурових свердловин і шурфів;

- здійснення зовнішньоторгових експортних операцій;

- здійснення комерційних програм, щодо реалізації завезеної на територію України сировини, матеріалів, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

- продаж матеріально-технічних ресурсів і сировини видобувної промисловості;

- розробка проектно-кошторисної документації, яка супроводжує видобуток;

- впровадження прогресивних технологій;

- закупівля і реалізація вугілля, електроенергії, нафти, газу, нафтопродуктів і інших паливно-сировинних ресурсів;

- виготовлення, реалізація, зберігання і перевезення вибухових речовин і проведення підривних робіт;

- здійснення операцій в сфері обігу з небезпечними відходами, трансграничне перевезення відходів, діяльність пов'язана зі збором і заготівлею окремих видів відходів, як вторинної сировини;

- здійснення комерційних програм по транспортуванню, вивезенню і реалізації сировини і матеріалів видобувної промисловості а також продукції виробничо-технічного призначення за територію України;

- реклама на внутрішньому та міжнародному ринку;

- виробництво промислового устаткування, товарів народного споживання;

- проведення інвестиційних капіталовкладень у програми сфер виробництва;

- науково-технічні розробки, створення власної виробничої бази, дослідні роботи;

- капітальне будівництво виробничого та житлового призначення;

- торгівельно-закупівельна діяльність;

- торгівля продовольчими та промисловими товарами;

- виконання зовнішньоекономічної діяльність за підписаними угодами;

- реалізація паливно-мастильних матеріалів;

- організація виробництв по розливу та упаковці нафтопродуктів;

- постачання різноманітних носіїв для споживачів України та інших країн;

- організація робіт по автомобільному обслуговуванню та сервісу;

- надання транспортних та інших послуг населенню;

- гуртова та роздрібна торгівля тютюновими та лікеро-горілчаними виробами;

- транспортні перевезення вантажів для виробництва і підприємств;

- виготовлення та реалізація товарів народного споживання;

- транспортно-експедиційні послуги;

- надання автопослуг суб'єктам підприємницької діяльності та населенню;

- надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів і сервісних послуг для фізичних та юридичних осіб;

- розробки і продаж нових технологій;

- здійснення всіх форм торгівлі будь-якими товарами, незабороненими законодавством, надання торговельно-посередницьких послуг;

- інвестування підприємницької та інших видів діяльності;

- клірингові, лізингові операції;

- всі види складських послуг;

- надання майна в оренду;

- здійснення матеріально-технічного забезпечення господарств через систему прямих контактів та контрактів на договірній основі запасними частинами, обладнанням;

- пошук ділових партнерів в Україні та за її межами;

- надання послуг з водопостачання питної води водоспоживачам водопроводом товариства, передача та постачання електроенергії абонентам, надання послуг абонентам у вивезенні господарсько-побутових стічних вод з внутрішніх дворових каналізаційних мереж та у вивезенні побутових відходів;

- участь в усіх інших видах підприємницької діяльності, які не заборонені чинним законодавством з метою отримання прибутку, як в українській так і в іноземній валюті, після внесення змін до Статуту;

- благодійна та спонсорська діяльність.

Правове положення Товариства визначається законодавством України і Статутом.

ТОВ "Тальнівський щебзавод" реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках. Передбачених законодавчими актами України - за державними цінами і тарифами.

Для здійснення підприємницької діяльності Товариство може створювати передбачений законодавством спосіб філії та представництва.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється чинним законодавством України.

Статутний капітал даного підприємства становить 199500 тис. грн. статутний капітал розподіляється між учасниками.

Чистий прибуток підприємства, одержаний після покриття всіх витрат та сплати податків, залишається у повному розпорядження Товариства та розподіляється між його Учасниками пропорційно розмірам часток у Статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників.

Вищим органом Товариства є Загальні Збори його Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво його діяльністю є Директор Товариства. Директор обирається та відкликається з посади Загальними Зборами Учасників Товариства.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Фінансовий рік підприємства відповідає календарному.

1.2 Адміністративна структура підприємства

Згідно класичної теорії організації, структура організації повинна бути розроблена зверху вниз. Послідовність проектування організаційної структури схожа з послідовністю елементів процесу планування.

Організаційна структура стає більш міцною і життєздатною тільки втому випадку, коли в організації встановлюється чітка ієрархічна взаємодія між порученнями керівництва, тобто коли власний прояв управлінських дій головного керівника здійснюється по всій вертикалі. Саме при таких умовах в організації формується неперервний ланцюг командування, який забезпечує підпорядкування будь-якого суб'єкта діяльності тільки одній особі - вищому керівникові (голові правління) [1, С.560].

Бюрократична структура управління залишається основною і домінуючою формою організаційної структури. Але в чистому вигляді не існує жодного типу організації. Як правило, організаційна структура має ознаки декількох типів організаційних структур.

Функціонаційну організаційну структуру іноді називають традиційною або класичною, оскільки вона була першою структурою, яку вивчили і опрацювали. Утворення функціональної структури зводиться до групування персоналу по тим задачам, які вони виконують. Тому дуже важливо і необхідно правильно зрозуміти функцію, її взаємозв'язки з іншими функціями, з якими вона може бути згрупована або від яких вона повинна бути відокремлена. Вже потім вся система інтегрується і віддається в управління одному підрозділу [2, С.230].

В побудові системи управління важливу роль відіграє не тільки об'єднання функцій, але й розподіл повноважень, тобто прав на прийняття управлінських рішень. При визначенні повноважень часто приходиться коректувати початкові варіанти об'єднання функцій. Тут можуть виникнути проблеми ієрархії системи управління, децентралізації, гнучкості.

Досвід говорить про те, що функціональну структуру треба використати в тих організаціях, які випускають обмежену номенклатуру продукції, або надають обмежену кількість послуг, діють в стабільних зовнішніх умовах і для забезпечення свого функціонування вимагають вирішення стандартних управлінських задач.

Отже, ТОВ "Тальнівський щебзавод" має функціональну структуру організації, що представлена на рис.1.1.

Очолює підприємство голова правління. Безпосередньо йому підпорядковується головний бухгалтер, заступник з охорони праці, головний інженер та відділ кадрів.

Основними завдання та обов'язками відділу головного бухгалтера є ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснює операції з надходженнями і витратами грошей, нараховує заробітну плату працівникам підприємства, а також вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Служба охорони праці підприємства підпорядковується безпосередньо голові правління.

За своїм посадовим становищем та умовами оплаті праці заступник голови правління по охороні праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства.

Такий принцип зберігається при визначені посадового становища та окладу для інженера по охороні праці.

Служба охорони праці підприємства виконує такі функції:

- опрацьовує ефективну цілісну систему управління охорони праці по підприємству, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожної виробничо-технічної служби, структурного підрозділу і кожної посадової особи;

- проводять оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

- складає разом із керівниками виробничо-технічних служб і структурних підрозділів підприємства комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпека, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі;

- проводить дія працівників увідний інструктаж з питань охорони праці.

Відділ кадрів займається підбором персоналу на підприємстві, та оформлення всіх потрібних документів [2, С.350].

У функції головного інженера заводу входить керівництво виробничими процесами та фінансово-господарською діяльністю по забезпеченню виробництва на підприємстві; забезпечує ведення гірничовибухових робіт на підприємстві; розробляє та здійснює заходи по забезпеченню підвищення ефективності виробництва підприємства, по впровадженню прогресивних, економічно підтверджених ресурсозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва нових будівельних матеріалів та ін.

Головному інженеру підпорядковуються такі відділи, як: планово-виробничий відділ, маркетинговий відділ, відділ головного маркшейдера, головний механік, головний енергетик, відділ постачання та відділ збуту.

Планово-виробничий відділ займається вдосконаленням виробничої діяльності заводу та плануванням її на наступні періоди. Складає і доводить виробничі завдання до цехів і дільниць заводу. Здійснює збір обробку та подання інформації про обсяги і асортимент виробництва керівництву заводу та вищому органу у встановлений термін.

Маркетинговий відділ - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поводження на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців, конкурентів і конкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і реклами, оптимізації каналів товароруху й організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що пропонуються [2, С.364].

Маркшейдерська служба на заводі забезпечує технологічно вірне і безпечне ведення гірничих, бурових та розкривних робіт, контролює і слідкує за повнотою відробки запасів і розвитком гірничих робіт, за наявністю готової продукції та інші роботи.

Головний механік забезпечує безперервну і технологічно правильну експлуатацію та надійну і безпечну роботу устаткування, організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного природо захисного устаткування та енергосистем, виконання заходів з охорони праці при монтажі, демонтажі і експлуатації енерготехнічних і електротехнічних установок та їх мережі, які належать підприємству, або які воно орендує, правильну організацію і своєчасне проведення профілактичних оглядів обладнання і споруд, що закріплені за службою головного механіка, надійну і безпечну роботу електричних, вентиляційних установок і систем газового господарства у відповідності з правилами будови, технічної експлуатації і безпеки та ін.

Головний енергетик забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин, на відпускання підприємству електроенергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств, розробку заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економічну та безпечну роботу енергоустановок, а також підвищення продуктивності праці, ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства, проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організує перевірку засобів зав'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту автоматики, впровадження прогресивних форм організації праці на дільницях енергогосподарства, нових прогресивних методів ремонту і експлуатації енергоустаткування [2, С.378].

Відділ постачання організовує забезпечення підприємства усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, конструкціями, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, запасними частинами, спецодягом, господарчим інвентарем і таке інше), здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій, перепису матеріальних ресурсів, складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства та ін.

Відділ збуту здійснює організацію збуту продукції підприємства споживачам , складає для цього угоди по постачанню продукції залізничним та автомобільним транспортом, оформляє заявки на подачу вагонів при наявності коштів клієнтів, здійснює оперативний контроль за своєчасним відправленням продукції згідно оплаченими замовленнями і оформленими договорами, забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження і залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення збутової документації, складання передбаченої звітності по збуту продукції, вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за продукцію.

Всі відділи, які підпорядковуються головному інженеру, здійснюють безпосереднє керівництво всіма цехами на підприємстві. Серед них:

РММ - ремонтно-механічна майстерня, де здійснюється ремонт і технічне обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства.

Вантажний цех - забезпечує виконання вантажно-ремонтним цехом завдань по відвантаженню в залізничний та власний транспорт споживачів згідно рознарядки відділу збуту.

Гірничий цех - де відбувається розкривання та підготовка до експлуатації нових горизонтів (уступів), ведуться роботи по видобутку корисних копалин.

ДЕЦ - дробарно-сортувальний цех, де відбувається подрібнення гірничої маси та сортування її по фракціям.

АТЦ - авто-транспортний цех, який відповідає за безперебійне постачання усіх відділів і цехів потрібним транспортом завчасно та в належному вигляді [7, 460 c.].

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ "Тальнівський щебзавод"

2.1 Горизонтальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання(зниження). Зазвичай беруть базисні темпи зростання за декілька періодів(краще за квартальний).

Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, дати оцінку цим змінам.

Проведемо горизонтальний аналіз балансу ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2010, 2011 та 2012 рр. Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Баланс

2010

2011

2012

Актив

І. Необоротні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

10296

25961

(15665)

9204

26577

(17373)

11492

30547

(19055)

Відстрочені податкові активи

25

-

-

Усього за розділом І

10321

9204

11492

ІІ Оборотні активи

Виробничі запаси

850

1023

581

Готова продукція

758

1034

417

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

2272

2272

2568

2563

4795

4795

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

69

188

-

203

-

250

Інша поточна дебіторська заборгованість

86

84

72

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

у т. ч. в касі

217

1

84

2

2

-

Інші оборотні активи

-

1091

1384

Усього за розділом ІІ

4440

6087

7501

ІІІ Витрати майбутніх періодів

13

11

53

Баланс

14774

15302

19046

Пасив

І Власний капітал

Статутний капітал

200

200

200

Інший додатковий капітал

804

10057

12437

Резервний капітал

238

238

238

Нерозподілений прибуток

2053

2380

2426

Усього за розділом І

10495

12875

15301

ІІ Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

422

414

462

Усього за розділом ІІ

422

414

462

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1269

1251

1276

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

1248

373

8

137

313

79

357

-

98

224

925

349

-

157

546

Інші поточні зобов'язання

9

4

30

Усього за розділом IV

3857

2013

3283

Баланс

14774

15302

19046

Проведемо горизонтальний аналіз статей балансу, використовуючи дані таб. 2.1 "Баланс" та результати подамо у табл. 2.2 "Горизонтальний аналіз балансу".

Для того, щоб провести горизонтальний аналіз балансу необхідно обрахувати абсолютне та відносне відхилення.

Абсолютне відхилення обчислюється як різниця між кінцем звітного періоду та початком, а відносне - ((кінець зв. періоду - початок зв. періоду)/кінець зв. періоду)*100.

Таблиця 2.2 Горизонтальний аналіз балансу

2010

2011

Абсолютне

відхилення

Відносне відхилення

2011

2012

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Актив

І. Необоротні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

10296

25961

(15665)

9204

26577

(17373)

-1092

616

(1712)

-10,6

2,4

(10,9)

9204

26577

(17373)

11492

35047

(19055)

2288

8470

(1682)

19,9

24,16

(8,8)

Відстрочені податкові активи

25

-

-25

-100

-

-

-

-

Усього за розділом І

10321

9204

-1117

-10,8

9204

11492

2288

19,9

ІІ Оборотні активи

Виробничі запаси

850

1023

173

20,4

1023

581

-442

-76

Готова продукція

758

1034

276

36,4

1034

417

-617

-147,9

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

2272

2272

2568

2568

296

296

13,01

13,01

2568

2568

4795

4795

2227

2227

46,4

46,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

69

188

-

203

-69

15

-100

7,9

-

203

-

250

-

47

-

18,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

86

84

-2

-2,3

84

72

-12

16,7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

у т. ч. в касі

217

1

84

2

-133

1

-61,3

100

84

2

2

-

-82

-2

-4100

-100

Інші оборотні активи

-

1091

1091

-

1091

1384

293

21,2

Усього за розділом ІІ

4440

6087

1647

37,1

6087

7501

1414

18,9

ІІІ Витрати майбутніх періодів

13

11

-2

-15,4

11

53

42

79,2

Баланс

14774

15302

528

3,6

15302

19046

3744

19,7

Пасив

І Власний капітал

Статутний капітал

200

200

0

0

200

200

0

0

Інший дод капітал

804

10057

9253

1150,8

10057

12438

2291

18,6

Резервний капітал

238

238

0

0

238

238

0

0

Нерозподілений прибуток

2053

2380

327

15,9

2380

2426

46

1,9

Усього за розділом І

10495

12875

2380

22,7

12875

15301

2426

15,9

ІІ Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

422

414

-8

-1,9

414

462

48

10,4

Усього за розділом ІІ

422

414

-9

-1,9

414

462

48

10,4

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-500

-100

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1269

1251

-18

-1,4

1251

1276

25

1,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

1248

373

8

137

313

79

357

-

98

224

-1169

-16

-8

-39

-89

93,7

-4,3

-100

-39,7

-28,4

79

357

-

98

224

925

349

-

157

546

846

-8

-

59

322

91,5

-2,3

-

37,6

59

Інші поточні зобов'язання

9

4

-5

-55,6

4

30

26

86,7

Усього за розділом IV

3857

2013

-1844

-47,8

2013

3283

1270

38,7

Баланс

14774

15302

528

3,6

15302

19046

3744

19,7

Провівши горизонтальний аналіз балансу за період 2010-2011 рр. можна сказати, що фінансовий стан заводу знаходився в задовільному стані.

Необоротні активи зменшились на 1117 тис. грн. (10,8 %), оборотні активи зросли на 1647тис. грн.. (37,1 %). Витрати майбутніх періодів зменшились на 2 тис. грн. або на 15,4 %.

Щодо пасиву балансу, то тут спостерігається наступна ситуація: власний капітал зріс на 2380 тис. грн. (22,7 %), стаття "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" зменшилась на 9 тис. грн. або на 1,9 %, а поточні зобов'язання зменшились на 1844 тис. грн. (47,8 %).

В загальному баланс підприємства зріс на 528 тис. грн.. (3,6 %).

Аналізуючи період 2011-2012 рр., то можемо сказати, що фінансовий стан даного суб'єкта господарювання покращився по всім позиціям балансу, порівняно з періодом 2010-2011 рр.

Необоротні активи зросли на 2288 тис. грн. (19,9%), оборотні активи зросли на 1414 тис. грн. (18,9 %), витрати майбутніх періодів зросли на 42 тис. грн. (72,9 %)

Щодо пасиву балансу, то спостерігаємо наступну ситуацію: власний капітал залишився без змін - 200 тис. грн., забезпечення майбутніх витрат та платежів зросли на 48 тис. грн. (10,4%), поточні зобов'язання зросли на 1270 тис. грн. (38,7 %). В загальному баланс зріс на 3744 тис. грн. (19,7 %), що на 32165 тис. грн. більше ніж у попередньому періоді.

Проведемо горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2010, 2011 та 2012 рр. Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Звіт про фінансові результати

Стаття

2010

2011

2012

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

28433

52271

58674

Податок на додану вартість

(2443)

(4653)

(2652)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

25990

47618

56022

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(11948)

(20004)

(23689)

Валовий прибуток

14042

27614

32333

Адміністративні витрати

(851)

(1421)

(1391)

Витрати на збут

(10020)

(22795)

(27330)

Інші операційні витрати

(113)

(244)

(402)

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)

3058

3154

3219

Інші фінансові доходи

2

5

-

Фінансові витрати

(323)

(15)

(-)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

2737

3144

3219

Податок на прибуток від звичайної діяльності

(684)

(764)

(793)

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток)

2053

2380

2426

Чистий прибуток

2053

2380

2426

Проведемо горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати за 2010, 2011 та 2013рр. використовуючи аналогічну схему. Скористаємося даними табл. 2.3 "Звіт про фінансові результати" Подамо результати розрахунків у таблиці 2.4 "Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати".

Таблиця 2.4 Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати

Стаття

2010

2011

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2011

2012

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)

28433

52271

23838

45,6

52271

58674

6403

10,9

Податок на додану вартість

(2443)

(4653)

(2210)

(47,5)

(4653)

(2652)

2001

75,5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

25990

47618

21628

45,4

47618

56022

8404

15,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(11948)

(20004)

(8056)

(40,3)

(20004)

(23689)

(3685)

15,6

Валовий прибуток

14042

27614

13572

49,1

27614

32333

4719

14,6

Адміністративні витрати

(851)

(1421)

(570)

(40,1)

(1421)

(1391)

30

2,2

Витрати на збут

(10020)

(22795)

(12775)

(56,0)

(22795)

(27330)

(4535)

(16,6)

Інші операційні витрати

(113)

(244)

(131)

(53,7)

(244)

(402)

(158)

(39,3)

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)

3058

3154

96

3,0

3154

3219

65

2,0

Інші фінансові доходи

2

5

3

60,0

5

-

(5)

(100)

Фінансові витрати

(323)

(15)

308

2053,3

(15)

(-)

15

100

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

2737

3144

407

12,9

3144

3219

75

2,3

Податок на прибуток від звичайної діяльності

(684)

(764)

(80)

(10,5)

(764)

(793)

(29)

(3,7)

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток)

2053

2380

327

13,7

2380

2426

46

1,9

Чистий прибуток

2053

2380

327

13,7

2380

2426

46

1,9

Провівши горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати можемо сказати, що фінансовий стан підприємства стабільний та спостерігається тенденція до збільшення прибутків, що в свою чергу зміцнює фінансову безпеку даного суб'єкта господарювання. Дохід від реалізації продукції зростає: за період 2010-2011 рр. даний показник збільшився на 23838 тис. грн., а за період 2011-2012 рр. - на 6403 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції у 2011 році зріс на 21628 тис. грн., а у 2012 - на 8404 тис. грн.. Фінансові результати від операційної діяльності зросли на 96 тис. грн. та 65 тис. грн., відповідно, у 2011 та 2012 роках. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зросли у 2011 році на 407 тис. грн., у 2012 році - 75 тис. грн. фінансові результати від звичайної діяльності зросли на 327 тис. грн. за період 2011 року та 46 тис. грн. за 2012 рік. Чистий прибуток зріс на 327тис. грн. та 46 тис. грн., відповідно, у періодах 2011 та 2012 рр.

2.2 Вертикальний аналіз балансу ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів. За допомогою вертикального аналізу можна оцінити вплив різних факторів на кінцевий результат балансу. Проведемо вертикальний аналіз балансу ТОВ "Тальнівський щебзавод". Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 2.5.

Талиця. 2.5 Баланс

2010

2011

2012

Актив

І. Необоротні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

10296

25961

(15665)

9204

26577

(17373)

11492

30547

(19055)

Відстрочені податкові активи

25

-

-

Усього за розділом І

10321

9204

11492

ІІ Оборотні активи

Виробничі запаси

850

1023

581

Готова продукція

758

1034

417

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

2272

2272

2568

2563

4795

4795

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

69

188

-

203

-

250

Інша поточна дебіторська заборгованість

86

84

72

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

у т. ч. в касі

217

1

84

2

2

-

Інші оборотні активи

-

1091

1384

Усього за розділом ІІ

4440

6087

7501

ІІІ Витрати майбутніх періодів

13

11

53

Баланс

14774

15302

19046

Пасив

І Власний капітал

Статутний капітал

200

200

200

Інший додатковий капітал

804

10057

12437

Резервний капітал

238

238

238

Нерозподілений прибуток

2053

2380

2426

Усього за розділом І

10495

12875

15301

ІІ Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

422

414

462

Усього за розділом ІІ

422

414

462

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1269

1251

1276

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

1248

373

8

137

313

79

357

-

98

224

925

349

-

157

546

Інші поточні зобов'язання

9

4

30

Усього за розділом IV

3857

2013

3283

Баланс

14774

15302

19046

Проведемо вертикальний аналіз статей балансу, використовуючи дані таб. 2.5 "Баланс" та результати подамо у табл. 2.6 "Вертикальний аналіз балансу".

Таблиця 2.2.2 Вертикальний аналіз балансу

2010

2011

2010, %

2011, %

Відхилення

2011

2012

2011, %

2012, %

Відхилення

Актив

І. Необоротні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

10296

25961

(15665)

9204

26577

(17373)

69,7

175,7

(106,0)

60,2

173,7

(113,5)

-9,6

-2,02

(7,5)

9204

26577

(17373)

11492

30547

(19055)

60,2

173,7

(113,5)

60,3

160,4

(100,1)

0,1

-13,3

13,4

Відстрочені податкові активи

25

-

0,2

-

-0,2

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

10321

9204

69,8

60,2

9,7

9204

11492

60,2

60,3

0,1

ІІ Оборотні активи

Виробничі запаси

850

1023

5,8

6,7

0,9

1023

581

6,7

3,1

-3,6

Готова продукція

758

1034

5,1

6,8

1,7

1034

417

6,8

2,2

-4,6

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

2272

2272

2568

2563

15,4

15,4

16,9

16,9

1,4

1,4

2568

2568

4795

4795

16,9

16,9

25,2

25,2

8,3

8,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

69

188

-

203

0,5

1,3

-

1,3

-0,5

0,03

-

203

-

250

-

1,3

1,3

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

86

84

0,6

0,6

-0,03

84

72

0,6

0,4

0,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

у т. ч. в касі

217

1

84

2

1,5

0,0067

0,6

0,013

-0,9

0,0063

84

2

2

-

0,6

0,013

0,01

-

-0,59

-0,013

Інші оборотні активи

-

1091

-

7,1

7,1

1091

1384

7,1

7,3

0,2

Усього за розділом ІІ

4440

6087

30,1

39,8

9,7

6087

7501

39,8

39,4

-0,4

ІІІ Витрати майбутніх періодів

13

11

0,087

0,072

-0,015

11

53

0,072

0,3

0,23

Баланс

14774

15302

-

-

-

15302

19046

-

-

-

Пасив

І Власний капітал

Статутний капітал

200

200

1,4

1,3

-0,04

200

200

1,3

1,1

-0,2

Інший додатковий капітал

804

10057

5,4

65,7

60,3

10057

12437

65,7

65,3

-0,4

Резервний капітал

238

238

1,6

1,6

-0,05

238

238

1,6

1,2

-0,4

Нерозподілений прибуток

2053

2380

13,9

15,6

1,7

2380

2426

15,6

12,7

-2,9

Усього за розділом І

10495

12875

71,0

84,1

13,1

12875

15301

84,1

80,3

-3,8

ІІ Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

422

414

2,8

2,7

-0,09

414

462

2,7

2,4

-0,3

Усього за розділом ІІ

422

414

2,8

2,7

-0,09

414

462

2,7

2,4

-0,3

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

3,4

-

-3,4

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1269

1251

8,6

8,2

-0,4

1251

1276

8,2

6,7

-1,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

1248

373

8

137

313

79

357

-

98

224

8,5

2,5

0,054

0,9

21,2

0,5

2,3

-

0,052

1,46

-7,9

-0,2

-0,054

-0,9

-19,8

79

357

-

98

224

925

349

-

157

546

0,5

2,3

-

0,05

1,5

4,8

0,3

-

0,8

2,9

4,3

-2

-

0,75

1,4

Інші поточні зобов'язання

9

4

0,061

0,026

-0,035

4

30

0,03

0,2

0,17

Усього за розділом IV

3857

2013

26,1

13,2

-12,9

2013

3283

13,2

17,2

4

Баланс

14774

15302

-

-

-

15302

19046

-

-

-

Провівши вертикальний аналіз балансу, ми можемо сказати, що в активі балансу найбільшу питому вагу мають необоротні активи, значення яких у 2010 році становили 69,8 %, у 2011 - 60,2 %, а у 2012 році - 60,3 %. Оборотні активи відповідно становлять 30,1 %, 39,8 % та 39,4. Витрати майбутніх періодів мають питому вагу у 2010 році 0,087 %, у 2011 році - 0,072 % та у 2012 році питома вага показника становить 0,3%.

Аналізуючи пасив балансу можна сказати, що найбільшу питому вагу тут має власний капітал. У 2010 році - 71 %, 2011 - 84,1 %, 2012 - 80,3%. Забезпечення майбутніх витрат і платежів відповідно становлять 2,8 %, 2,7% та 2,4% спостерігається зменшення питомої ваги даного показника. Поточні зобов'язання становлять у 2010 році становить 26,1 %, у 2011 році - 13,2% та у 2012 році - 17,2%.

Розділ 3. Діагностика рівня фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод"

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів. Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Адже, визначивши поточний фінансовий стан суб'єкта господарювання можна визначити рівень фінансової безпеки. Стабільний фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес. Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива, фінансова стабільність. В сучасній економічній науці не існує єдиного трактування поняття "фінансова безпека". Кожен науковець вкладає в дане поняття різний зміст, а відтак змінюється і алгоритм визначення рівня фінансової безпеки. Різноманітність думок щодо визначення поняття "фінансова безпека" породжує різнорідність показників, що визначають фінансову безпеку господарюючого суб'єкта. Проте, на нашу думку, лише в сукупності дані показники можуть показати реальну та повну картину рівня фінансової безпеки та вказати на шляхи його покращення чи підтримання поточного стану. Сукупність показників, що характеризують рівень фінансової безпеки підприємства зображено у табл. 3.1

Таблиця 3.1 Система показників фінансової безпеки

Показник

Алгоритм визначення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + короткострокові цінні папери)/ поточні зобов'язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи-товарно-матеріальні запаси)/ поточні зобов'язання

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи/ поточні зобов'язання

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи - поточні зобов'язання

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(оборотні активи - поточні зобов'язання)/ поточні зобов'язання

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(Оборотні активи - поточні зобов'язання) / власний капітал

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

Грошові кошти / власний капітал

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / кредиторська заборгованість

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / (дебіторська заборгованість на початок року + дебіторська заборгованість на кінець року)/2

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / (кредиторська заборгованість на початок року + кредиторська заборгованість на кінець року)/2

Середній період погашення дебіторської заборгованості

365 / оборотність дебіторської заборгованості

Середній період погашення кредиторської заборгованості

365 / оборотність кредиторської заборгованості

Оборотність активів

Виручка від реалізації / (загальна сума активів на початок року + загальна сума активів на кінець року)/2

Оборотність чистих активів

Виручка від реалізації / ((загальна сума активів на початок року + загальна сума активів на кінець року) - (поточні зобов'язання на початок року + поточні зобов'язання на кінець року)/2)

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації / власний капітал

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / активи

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / позикові кошти (довгострокові та короткострокові)

Коефіцієнт фінансової автономії

Власний капітал / валюта балансу

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / власний капітал

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов'язання / (загальна сума пасивів - короткострокові зобов'язання )

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти / власний капітал

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / активи

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / власний капітал

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + довгострокові позики) / (власний капітал + довгострокові кредити + довгострокові позики)

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + довгострокові кредити + довгострокові позики - необоротні активи) / (власний капітал + довгострокові кредити + довгострокові позик)

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (довгострокові зобов'язання + власний капітал)

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / (довгострокові зобов'язання + короткострокові зобов'язання )

Рентабельність основної діяльності

Прибутковість від операційної діяльності / собівартість реалізованої продукції

Рентабельність капіталу

Чистий прибуток / загальна вартість активів (середньорічна)

Рентабельність чистих активів

Чистий прибуток / (вартість активів /середньорічна/ - короткострокові зобов'язання /середньорічні/)

Рентабельність оборотного капіталу

Прибуток від операційної діяльності / вартість оборотного капіталу /середньорічна/

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / величина власного капіталу

Показник валового доходу

Валовий дохід / виручка від реалізації

Показник чистого прибутку

Чистий прибуток / виручка від реалізації

Загальна інвестиційна стратегія

Консервативна, помірно-ризикована, збалансована, агресивна

Отже, проведемо аналіз фінансових показників для ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2011 р., користуючись даними таких фінансових документів: "Баланс", "Звіт про фінансові результати" та результати розрахунків подамо у табл. 3.2 "Показники фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2011 р.".

Таблиця 3.2 Показники фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2011 р.

Назва показника

Формула для розрахунку

На поч звітного періоду

На кінець звітного періоду

Динаміка змін

Оцінка

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + коротк ЦП) / Поточні зобов'язання

0,06

0,04

негативні зміни

1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи - товарно-матеріальні запаси) / Поточні зобов'язання

0,73

1,46

позитивні зміни

3

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

1,15

3,02

позитивні зміни

3

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи - Поточні зобов'язання

583,00

4074,00

більша за попередній період (позитивні зміни)

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Поточні зобов'язання

0,15

2,02

позитивні зміни

3

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Власний капітал

0,18

0,32

негативні зміни

1

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

Грошові кошти / Власний капітал

0,07

0,01

менша за попередній період (негативні зміни)

1

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

1,79

2,05

негативні зміни

1

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2

20,1

10,74

позитивні зміни

3

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2

16,2

20,63

позитивні зміни

3

Середній період погашення дебіторської заборгованості

365 / Оборотність дебіторської заборгованості

18,2

33,99

більший за попередній період (негативні зміни)

1

Середній період погашення кредиторської заборгованості

365 / Оборотність кредиторської заборгованості

22,5

17,70

менший за попередній період

3

Оборотність активів

Виручка від реалізації / (Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) / 2

1,69

1,73

більша за попередній період

3

Оборотність чистих активів

Виручка від реалізації / ((Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) - (Поточні зобовязання на початок року + Поточні зобовязання на кінець року)) / 2

1,85

2,15

більша за попередній період

3

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації / Власний капітал

2,94

3,21

більша за попередній період

3

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / Активи

0,26

0,13

позитивні зміни

3

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)

0,85

6,40

позитивні зміни

3

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

0,22

0,84

позитивні зміни

3

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / Власний капітал

0,00

0,00

на рівні попереднього періоду

2

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов'язання / (Загальна сума пасивів - Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

нормативне значення

2

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал

1,17

0,16

позитивні зміни

3

Коеф концентрації власного капіталу

Власний капітал / Активи

0,22

0,84

позитивні зміни

3

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

4,48

1,19

негативні зміни

1

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

0,00

0,00

позитивні зміни

3

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

-2,13

0,29

негативні зміни

1

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)

0,00

0,00

на рівні попереднього періоду

2

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

позитивні зміни

3

Рентабельність виробництва (основної діяльності), %

Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

15,77

25,59

позитивні зміни (більша за попередній період)

3

Рентабельність сумарного капіталу, %

Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна)

8,64

13,66

позитивні зміни (більша за попередній період)

3

Рентабельність чистих активів, %

Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні))

10,31

16,98

позитивні зміни (більша за попередній період)

3

Рентабельність оборотного капіталу, %

Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна)

36,57

58,10

позитивні зміни (більша за попередній період)

3

Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна)

18,95

25,39

позитивні зміни (більша за попередній період)

3

Показник валового доходу, %

Валовий доход / Виручка від реалізації

52,83

49,39

негативні зміни (менший за попередній період)

1

Показник чистого прибутку, %

Чистий прибуток / Виручка від реалізації

4,55

7,22

позитивні зміни (більший за попередній період)

3

Загальна інвестиційна стратегія

консервативна, помірно-ризикована, збалансована, агресивна

збалансована

збалансована

збалансована

3

Для того, щоб визначити, який рівень фінансової безпеки мало ТОВ "Тальнівський щебзавод" у 2011 році, виконаємо наступні дії:

1. Переведемо кількісні оцінки показників фінансової безпеки у якісні: 1-1,5 -низький рівень фінансової безпеки, 1,5-2,5 - середній рівень фінансової безпеки, 2,5-3 - високий рівень фінансової безпеки.

2. Визначимо який рівень фінансової безпеки має ТОВ "Тальнівський щебзавод", для цього підсумуємо бали за кожним показником та розділимо отриману суму на загальну кількість показників, тобто визначимо середнє арифметичне значення:

(1+3+3+3+3+1+1+1+3+3+1+3+3+3+3+3+3+3+2+2+3+3+1+3+1+2+3+3+3+3+3+3+1+3+3)/35 = 86/35 = 2,5

Отже, даний суб'єкт господарювання у 2011 році має високий рівень фінансової безпеки. Загрози зовнішнього та внутрішнього середовища мають незначний вплив на цілісність активів, розроблено механізми, що практично зводять до нуля ризик спричинення їх настанням відчутних збитків, наявні усі необхідні фінансові ресурси для практично повної компенсації наслідків їх впливу. Рекомендується модернізація системи фінансової безпеки з метою максимізації ефективності її функціонування.

Проведемо аналіз фінансових показників для даного господарюючого суб'єкта за 2012 рік та визначимо рівень фінансової безпеки. Скористаємося даними балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік. отримані результати подамо у табл. 3.3 "Показники фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2012 р."

Таблиця 3.3 Показники фінансової безпеки ТОВ "Тальнівський щебзавод" за 2012 р.

Назва показника

Формула для розрахунку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Динаміка змін

Оцінка

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + короткострокові ЦП) / Поточні зобов'язання

0,04

0,00

негативні зміни

1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи - товарно-матеріальні запаси) / Поточні зобов'язання

1,46

1,56

позитивні зміни

3

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

3,02

2,28

позитивні зміни

3

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи - Поточні зобов'язання

4074,00

4218,00

більша за попередній період (позитивні зміни)

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Поточні зобов'язання

2,02

1,28

позитивні зміни

3

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Власний капітал

0,32

0,28

негативні зміни

1

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

Грошові кошти / Власний капітал

0,01

0,00

менший за попередній період (негативні зміни)

1

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

2,05

3,76

негативні зміни

1

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2

10,74

12,93

позитивні зміни

3

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2

20,63

37,69

більша за попередній період (позитивні зімни)

3

Середній період погашення дебіторської заборгованості

365 / Оборотність дебіторської заборгованості

33,98

28,22

менший за попередній період (позитивні зміни)

3

Середній період погашення кредиторської заборгованості

365 / Оборотність кредиторської заборгованості

17,69

9,68

менший за попередній період (позитивні зміни)

3

Оборотність активів

Виручка від реалізації / (Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) / 2

1,73

2,77

більша за попередній період (позитивні зміни)

3

Оборотність чистих активів

Виручка від реалізації / ((Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) - (Поточні зобовязання на початок року + Поточні зобовязання на кінець року)) / 2

2,15

3,28

більша за попередній період (позитивні зміни)

3

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації / Власний капітал

3,21

3,38

більша за попередній період (позитивні зміни)

3

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / Активи

0,13

0,17

позитивні зміни

3

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)

6,40

4,66

позитивні зміни

3

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

0,84

0,80

позитивні зміни

3

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / Власний капітал

0,00

0,00

нормативне значення

2

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов'язання / (Загальна сума пасивів - Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

позитивні зміни

3

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал

0,16

0,21

позитивні зміни

3

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Активи

0,84

0,80

позитивні зімни

3

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

1,19

1,24

негативні зміни

1

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

0,00

0,00

позитивні зімни

3

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

0,29

0,25

негативні зміни

1

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)

0,00

0,00

нормативне значення

2

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

позитивні зміни

3

Рентабельність виробництва (основної діяльності), %

Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

13,59

15,79

більша за попередній період (позитивні зімни)

3

Рентабельність сумарного капіталу, %

Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна)

13,66

13,86

більша за попередній період (позитивні зімни)

3

Рентабельність чистих активів, %

Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні))

16,98

16,38

менша за попередній період (негативні зімни)

1

Рентабельність оборотного капіталу, %

Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна)

58,10

46,50

менша за попередній період (негативні зімни)

1

Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна)

25,39

16,89

менша за попередній період (негативні зміни)

1

Показник валового доходу, %

Валовий доход / Виручка від реалізації

55,11

52,83


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.