Аналіз, узагальнення та аналітичне обґрунтування фінансової звітності комунального підприємства каналізаційного господарства "Харківкомуночиствод"

Аналіз показників бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати. Аналіз грошових потоків підприємства у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначення чистого грошового потоку. Класифікація дебіторської заборгованості.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.10.2011
Размер файла 593,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

1. Аналіз фінансових звітів

1.1 Характеристика підприємства

1.2 Аналіз балансу підприємства

1.3 Аналіз форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

1.4 Аналіз форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

1.5 Аналіз форми № 4 «Звіт про власний капітал»

2. Управління грошовими потоками підприємства

3. Аналіз дебіторської заборгованості

3.1 Суть дебіторської заборгованості, види та характеристика

3.2 Аналіз основних показників стану дебіторської заборгованості

3.3 Проблема дебіторської заборгованості на КП КГ «Харківкомуночиствод»

Висновки

Список літератури

ВСТУП

Поєднуючи поняття “фінанси” та “менеджмент”, можна визначити фінансовий менеджмент як процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації цілей підприємства.

Головна мета фінансового менеджменту - забезпечення зростання добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій.

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато задач, основними серед яких є: забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства; забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів фінансових відносин; забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

Сьогодні фінансовий менеджмент на підприємстві є одним із найважливіших аспектів діяльності сучасного підприємства. Особливо це питання стосується житлово-комунального господарства, же питання фінансування діяльності і фінансових розрахунків зі споживачами постає найбільш гостро.

Наявність пільгового контингенту, високий рівень дебіторської заборгованості значно гальмують розвиток підприємств, які повинні зі свого боку надавати послуги безперервно. Тому саме фінансовий аналіз та контроль основних показників діяльності дозволить розробити заходи по усуненню даних проблем.

Основною метою даної роботи є аналіз, узагальнення та аналітичне обґрунтування фінансової звітності комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», яке є природним монополістом у сфері відведення, перекачування та очищення стічних вод у місті Харків.

Основними завданнями у роботі є аналіз фінансових звітностей підприємства за період 2006 - 2009 рр., у тому числі форми № 1 «Баланс», в якій розглядаються структура валюти балансу, стан основних фондів підприємства, структура оборотних активів, джерела власного та позичкового капіталу та їх структура, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, показники фінансової незалежності, капіталізації та ліквідності; визначається фінансовий стан підприємства. Окрім цього аналізується форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» та форма № 4 «Звіт про власний капітал».

Ще одним напрямком у роботі є аналіз грошових потоків підприємства у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; визначення чистого грошового потоку.

Завершальним пунктом даного курсового проекту є дослідження дебіторської заборгованості як одного зі «слабких місць» фінансового стану підприємства. Буде розглянута класифікація дебіторської заборгованості, розраховані та проаналізовані основні показники стану дебіторської заборгованості та проблемні питання для КП КГ «Харківкомуночиствод».

1. Аналіз фінансових звітів

1.1 Характеристика підприємства

Аналіз фінансових звітів підприємства доцільно розпочати з характеристики підприємства, що аналізується.

Об'єктом аналізу у даній роботі виступає комунальне підприємство каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», діяльністю якого є відведення, перекачка та очистка стічної рідини від підприємств, організацій та житлового фонду.

Основна інформація (реквізити) про підприємство наведена у табл. 1.1.1, 1.1.2.

Таблиця 1.1.1 Ідентифікаційні реквізити і місцезнаходження підприємства

Повне найменування

Комунальне підприємство каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод»

Скорочене найменування

КП КГ «ХКОВ»

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

Код за ЄДРПОУ

03361715

Територія (область)

Харківська

Район

Київський (вул. Шевченка, 2)

Населений пункт

м. Харків

WWW-адреса

http://hkov.kharkov.ua/

Таблиця 1.1.2 Основні види діяльності підприємства

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

90213

Комунальне та побутове водопостачання

Аналізоване підприємство належить до сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка має певну специфіку функціонування та внутрішніх розрахунків, що виявляється в певних особливостях фінансових показників та їх тенденціях, що випливає у процесі аналізу фінансової звітності підприємства.

1.2 Аналіз балансу підприємства

Аналіз динаміки валюти балансу і його структури

Баланс -- це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "БАЛАНС".

Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Баланс складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).

За вищезазначеним стандартом Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

Пасив Балансу складається з п'яти розділів:

І. Власний капітал.

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Оскільки у Балансі відображаються активи (ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому), зобов'язання (заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди) та власний капітал (частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань), то підсумок Активу Балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу, тобто Пасиву Балансу.

Статті бухгалтерського Балансу - це показники, що відображають стан на відповідну дату окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття Балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для Балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю.

Аналіз проводять шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства - валюти балансу - рядки 280 або 640 на початок і кінець звітного періоду. Для аналізу динаміки змін статей балансу (горизонтальний аналіз) і визначення його структури (вертикальний аналіз) складають агрегований баланс (табл. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.4).

При розрахунку змін будь-яких показників динаміки, які будуть надалі визначатись, користуються загальними формулами:

1. Абсолютний приріст:

(1.2.1)

де N1 - значення показника у поточному періоді (на кінець періоду);

N0 - значення показника у попередньому періоді (на початок періоду).

2. Темп зростання:

;(1.2.2)

3. Темп приросту:

(1.2.3)

Таблиця 1.2.1. Агрегований баланс підприємства за 2006 рік

Найменування статей

Код рядка балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абс. величина

відн. величина

абс. величина

відн. величина

в абс. величинах

у структурі

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

167981,7

66,02

167580,5

66,24

-401,2

0,22

99,76

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

10,0

0,01

10,0

0,01

-

-

-

1.3 Відстрочені податкові активи

060

2504,7

0,97

2337,2

0,91

-167,5

-0,06

93,31

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

-

-

-

-

-

-

-

Усього необоротних активів

080

170496,4

67,00

169927,7

67,16

-568,7

0,16

99,67

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

328,1

0,13

227,8

0,09

-100,3

-0,04

69,43

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

69179,6

27,19

68117,8

26,92

-1061,8

-0,27

98,47

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

11333,1

4,45

12032,1

4,76

699,0

0,31

106,17

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

-

-

-

-

-

2.5. Інші оборотні активи

250

3097,3

1,22

2680,9

1,06

-416,4

-0,16

86,56

Усього оборотних активів

260

83938,1

32,99

83058,6

32,83

-879,5

-0,16

98,95

Витрати майбутніх періодів

270

23,9

0,01

16,5

0,01

-7,4

-

69,04

Валюта балансу

280

254458,4

100,0

253002,8

100,0

-1455,6

-

99,43

Пасив

І. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

83917,9

32,98

83917,9

33,17

-

0,19

100,0

1.2. Інший додатковий капітал

330

55190,6

21,69

57571,5

22,75

2380,9

1,06

104,31

1.3. Резервний капітал

340

-

-

1.4. Нерозподілений прибуток

350

33413,9

13,13

33738,9

13,34

325,0

0,21

100,97

Усього власний капітал

380

172522,4

67,8

175228,3

69,26

2705,9

1,46

101,57

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

-

-

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12014,6

4,72

5872,0

2,32

-6142,6

-2,4

48,87

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

9559,7

3,76

11972,7

4,73

2413,0

0,97

125,24

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

7339,0

2,88

7760,7

3,07

421,7

0,19

105,75

ІV. Короткострокові кредити банку

500

4496,3

1,77

4875,0

1,93

378,7

0,16

108,42

Усього короткострокових зобов'язань

620

33409,6

13,13

30480,4

12,05

-2929,2

-1,08

91,23

V. Доходи майбутніх періодів

630

48526,4

19,07

47294,1

18,69

-1232,3

-0,38

97,46

Валюта балансу

640

254458,4

100,0

253002,8

100,0

-1455,6

-

99,43

За період 2006 року вартість майна ХКОВ (підсумок активу балансу) знизилась на 1455,6 тис. грн. і темп зростання склав 99,43%. Це негативна характеристика, так як це може свідчити про невелике скорочення господарського обороту. Структура активів характеризується як «важка», так як частка необоротних активів складає близько 70% і протягом року їх питома вага у структурі дещо збільшилась (на 0,16%). У складі необоротних активів переважають основні засоби і нематеріальні активи, що характерно для підприємств комунального господарства.

Вартість оборотних активів підприємства також знизилась на 879,5 тис. грн., темп зростання склав 98,95%; у структурі активів частка оборотних активів склала 32,99% і до кінця року знизилась на 0,16%. Основну частку оборотних активів складає дебіторська заборгованість (близько 82%), що досить характерно для сфери ЖКГ та характеризується специфікою розрахунків споживачів за комунальні послуги. За звітний рік обсяги дебіторської заборгованості дещо скоротилися (на 1061,8 тис. грн.) і темп зростання склав 98,47%. Деякі зміни сталися із запасами ТМЦ - за рік вони зросли на 699 тис. грн., темп їх зростання склав 106,17%. Така тенденція може говорити про деяке уповільнення оборотності оборотного капіталу, але у структурі активів вони займають невелику частку - близько 5%, що говорить про їхній незначний вплив на хід виробництва.

Розглядаючи пасив балансу, слід підкреслити, що основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, частка якого на початок року становила 67,8%; на кінець звітного року його частка збільшилась на 1,46%. Така структура джерел фінансування вказує на досить стійкий фінансовий стан ХКОВ. Розглядаючи внутрішню структуру власного капіталу, можна сказати, що за 2006 рік величина статутного капіталу не змінилася, але у загальній структурі пасиву його частка зросла на 0,19%. Також зросли як в абсолютному значенні, так і у структурі інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток відповідно на 2380,9 тис. грн. (1,06%) та на 325 тис. грн. (0,21%), що говорить про ефективну роботу підприємства. Стосовно позикового капіталу, то відсутність довгострокових зобов'язань протягом періоду говорить про високий ризик втрати фінансової стійкості. Короткострокова поточна заборгованість мала річні темпи зростання 91,23% і скоротилася у структурі із 13,13% до 12,05% в основному за рахунок скорочення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Значну частку пасиву також займають доходи майбутніх періодів - близько 19% які також за період мали негативні темпи зростання - 97,46%.

Загалом, скорочення джерел формування ресурсів відбулось за рахунок перевищення темпів зниження величини зобов'язань (91,23%) та доходів майбутніх періодів (97,46%) над темпами зростання власного капіталу(101,57%).

Таблиця 1.2.2 Агрегований баланс підприємства за 2007 рік

Найменування статей

Код рядка балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абс. величина

відн. величина

абс. величина

відн. величина

в абс. величинах

у структурі

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

167580,5

66,24

167347,8

65,9

-232,7

-0,34

100

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

10,0

10,0

-

1.3 Відстрочені податкові активи

060

2337,2

0,92

1933,4

0,76

-403,8

-0,16

0,83

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

-

-

Усього необоротних активів

080

169927,7

67,16

169291,2

66,66

-636,5

-0,5

99,63

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

227,8

0,09

73,0

0,03

-154,8

-0,06

32,05

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

68117,8

26,92

71991,0

28,35

3873,2

1,43

105,69

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

12032,1

4,76

12165,7

4,79

133,6

0,03

101,11

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

-

2.5. Інші оборотні активи

250

2680,9

1,06

366,3

0,14

-2314,6

-0,92

13,66

Усього оборотних активів

260

83058,6

32,83

84596,0

33,31

1537,4

0,48

101,85

Витрати майбутніх періодів

270

16,5

0,01

65,8

0,03

49,3

0,02

398,79

Валюта балансу

280

253002,8

100,0

253953,0

100,0

950,2

-

100,38

Пасив

І. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

83917,9

33,17

84917,9

33,44

1000,0

0,27

101,19

1.2. Інший додатковий капітал

330

57571,5

22,75

56515,2

22,25

-1056,3

-0,5

98,17

1.3. Резервний капітал

340

-

1.4. Нерозподілений прибуток

350

33738,9

13,34

40866,9

16,09

7128,0

2,75

121,13

Усього власний капітал

380

175228,3

69,26

182300,0

71,78

7071,7

2,52

104,04

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

-

-

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5872,0

2,32

3450,7

1,36

-2421,3

-0,96

58,77

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

11972,7

4,73

11809,2

4,65

-163,5

-0,08

98,63

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

7760,7

3,07

7995,3

3,15

234,6

0,08

103,02

ІV. Короткострокові кредити банку

500

4875,0

1,93

8744,9

3,44

3869,9

1,51

179,38

Усього короткострокових зобов'язань

620

30480,4

12,05

32000,1

12,6

1519,7

0,55

104,99

V. Доходи майбутніх періодів

630

47294,1

18,69

39652,9

15,62

-7641,2

-3,07

83,84

Валюта балансу

640

253002,8

100,0

253953,0

100,0

950,2

-

100,38

У 2007 році вартість майна ХКОВ (підсумок активу балансу) зросла на 950,2 тис. грн. і темп зростання склав 100,38%. Це позитивна характеристика, так як це може свідчити про невелике підвищення господарського обороту. Структура активів характеризується як «важка», так як частка необоротних активів складала на початок року 67,16% і до кінця періоду дещо зменшилась (на 0,5%). У складі необоротних активів переважають основні засоби і нематеріальні активи, які складають близько 66% усіх активів підприємства.

Вартість оборотних активів підприємства підвищилась на 1537,4 тис. грн., темп зростання склав 101,85%; у структурі активів частка оборотних активів склала 32,83% і до кінця року підвищилась на 0,48%. Основну частку оборотних активів складає дебіторська заборгованість (близько 27% усіх активів), що досить характерно для сфери ЖКГ та характеризується специфікою розрахунків споживачів за комунальні послуги. За звітний рік обсяги дебіторської заборгованості дещо зросли (на 3873,2 тис. грн.) і темп зростання склав 105,69%. Деякі зміни сталися із запасами ТМЦ - за рік вони зросли на 133,6 тис. грн., темп їх зростання склав 101,11%. Така тенденція може говорити про деяке уповільнення оборотності оборотного капіталу, але у структурі активів вони займають невелику частку - близько 5%, що говорить про їхній незначний вплив на хід виробництва.

Стосовно пасиву балансу, слід підкреслити, що основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, частка якого на початок року становила 69,26%; на кінець звітного року його частка збільшилась на 2,52%. Така структура джерел фінансування вказує на досить стійкий фінансовий стан ХКОВ. Розглядаючи внутрішню структуру власного капіталу, можна сказати, що за 2007 рік величина статутного капіталу зросла на 1000 тис. грн., а у загальній структурі пасиву його частка зросла на 0,27%. Також достатньо зріс як в абсолютному значенні, так і у структурі нерозподілений прибуток на 7128,0 тис. грн. (на 2,75%), що говорить про ефективну роботу підприємства. Стосовно позикового капіталу, то відсутність довгострокових зобов'язань протягом періоду говорить про високий ризик втрати фінансової стійкості. Короткострокова поточна заборгованість мала річні темпи зростання 104,99% і збільшилася у структурі із 12,06% до 12,6% в основному за рахунок підвищення поточних зобов'язань за розрахунками та скорочення доходів майбутніх періодів, які займають значну частку пасивів - 18,69% на початок періоду і до кінця періоду знизились на 3,07%.

Загалом, підвищення джерел формування ресурсів відбулось за рахунок перевищення темпів зростання величини власного капіталу (104,04%) та позикового капіталу (104,99%) над темпами зниження доходів майбутніх періодів (83,84%).

Таблиця 1.2.3 Агрегований баланс підприємства за 2008 рік

Найменування статей

Код рядка балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абс. величина

відн. величина

абс. величина

відн. величина

в абс. величинах

у структурі

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

167347,8

65,9

171472

56,7

4124,2

-9,2

102,46

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

10,0

-

10,0

1.3 Відстрочені податкові активи

060

1933,4

0,76

3502

1,16

1568,6

0,4

181,13

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

-

-

Усього необоротних активів

080

169291,2

66,66

174984

57,86

5692,8

-8,8

103,36

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

73,0

0,03

492

0,16

419,0

0,13

673,97

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

71991,0

28,35

114339

37,81

42348,0

9,46

158,82

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

12165,7

4,79

11694

3,87

-471,7

-0,92

96,12

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

2.5. Інші оборотні активи

250

366,3

0,14

796

0,27

429,7

0,13

217,31

Усього оборотних активів

260

84596,0

33,31

127321

42,11

42725,0

8,8

150,5

Витрати майбутніх періодів

270

65,8

0,03

97

0,03

31,2

-

147,42

Валюта балансу

280

253953,0

100,0

302402

100,0

48449,0

-

119,08

Пасив

І. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

84917,9

33,44

104713

34,63

19795,1

1,19

123,31

1.2. Інший додатковий капітал

330

56515,2

22,25

44120

14,59

-12395,2

-7,66

78,07

1.3. Резервний капітал

340

1.4. Нерозподілений прибуток

350

40866,9

16,09

38696

12,79

-2170,9

-3,3

94,69

Усього власний капітал

380

182300,0

71,78

187529

62,01

5229,0

-9,77

102,87

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

2.1. Забезпечення виплат персоналу

400

-

663

0,22

663,0

0,22

2.2. Цільове

420

-

28530

9,43

28530,0

9,43

Усього забезпечення наступних витрат і платежів

430

29193

9,65

29193,0

9,65

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

-

-

ІV. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3450,7

1,36

10177

3,37

6726,3

2,01

294,93

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

11809,2

4,65

15223

5,03

3413,8

0,38

128,91

3.4. Інші поточні зобов'язання

520, 610

7995,3

3,15

8478

2,8

482,7

-0,35

106,04

3.5. Короткострокові кредити банку

500

8744,9

3,44

12500

4,14

3755,1

0,7

142,94

Усього короткострокових зобов'язань

620

32000,1

12,6

46378

15,34

14377,9

2,74

144,93

VІ. Доходи майбутніх періодів

630

39652,9

15,62

39302

13,0

-350,9

-2,62

99,12

Валюта балансу

640

253953,0

100,0

302402

100,0

48449,0

-

119,08

Протягом 2008 року вартість майна ХКОВ (підсумок активу балансу) зросла на 48449 тис. грн. і темп зростання склав 119,08%. Це позитивна характеристика, так як це може свідчити про зростання господарського обороту. Структура активів характеризується як «важка», так як частка необоротних активів складала на початок року 66,66% і протягом року їх питома вага у структурі дещо зменшилась (на 8,8%). У складі необоротних активів переважають основні засоби і нематеріальні активи (близько 98% необоротних активів), що характерно для підприємств комунального господарства. Не дивлячись на зменшення питомої ваги необоротних активів у загальній величині активів, їхній темп зростання за рік склав 103,36%.

Вартість оборотних активів підприємства також підвищилась на 42725 тис. грн., темп зростання склав 150,5%; у структурі активів частка оборотних активів склала 33,31% і до кінця року зросла до 42,11%, що може говорити з одного боку, про розширення діяльності підприємства, а з другого - про уповільнення оборотності оборотних засобів. Основну частку оборотних активів складає дебіторська заборгованість. За звітний рік обсяги дебіторської заборгованості зросли на 42384 тис. грн. і темп зростання склав 158,82%. Частка дебіторської заборгованості у складі активів зросла із 28,35% до 37,81%, тобто це основний фактор зростання частки оборотних активів загалом. Деякі зміни сталися із запасами ТМЦ - за рік їхній об'єм знизився на 471,7 тис. грн., темп їх зростання склав 96,12%. Така тенденція може говорити про деяке прискорення оборотності оборотного капіталу, але у структурі активів вони займають невелику частку - близько 5% (в кінці року - близько 4%), що говорить про їхній незначний вплив на хід виробництва.

Розглядаючи пасив балансу, слід підкреслити, що основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, частка якого на початок року становила 71,78%; на кінець звітного року його частка зменшилась на 9,77%. Така структура джерел фінансування вказує на досить стійкий фінансовий стан ХКОВ, але динаміка зміни власного капіталу говорить про деяке зниження фінансової стійкості. Розглядаючи внутрішню структуру власного капіталу, можна сказати, що за 2008 рік величина статутного капіталу зросла на 19795,1 тис. грн. при темпі зростання 123,31%. При цьому знизились як в абсолютному значенні, так і у структурі інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток відповідно на 12395,2 тис. грн. (на 7,66%) та на 2170,9 тис. грн. (на 3,3%), що говорить про падіння ділової активності підприємства. Стосовно позикового капіталу, то відсутність довгострокових зобов'язань протягом періоду говорить про високий ризик втрати фінансової стійкості. Короткострокова поточна заборгованість мала річні темпи зростання 144,93% і збільшилась у структурі із 12,6% до 15,34% за рахунок зростання обсягів кожної зі складових короткострокових зобов'язань. Значну частку пасиву також займають доходи майбутніх періодів - близько 15,62% які за період мали негативні темпи зростання - 99,12%.

Загалом, скорочення джерел формування ресурсів відбулось за рахунок появи забезпечення наступних витрат та платежів, які у структурі займають 9,65%, перевищення темпів зростання величини зобов'язань (144,93%) та власного капіталу (102,87%) над темпами зниження доходів майбутніх періодів (99,12%).

Таблиця 1.2.4 Агрегований баланс підприємства за 2009 рік

Найменування статей

Код рядка балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

абс. величина

відн. величина

абс. величина

відн. величина

в абс. величинах

у структурі

темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

171472

56,7

174195

56,6

2723,0

-0,1

101,59

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

10,0

10

-

-

100,0

1.3 Відстрочені податкові активи

060

3502

1,16

12846

4,17

9344,0

3,01

366,82

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

-

-

Усього необоротних активів

080

174984

57,86

187051

60,77

12067,0

2,91

106,9

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

492

0,16

376

0,13

-116,0

-0,03

76,42

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

114339

37,81

107569

34,95

-6770,0

-2,86

94,08

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

11694

3,87

12563

4,08

869,0

0,21

107,43

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

2.5. Інші оборотні активи

250

796

0,27

10

-

-786,0

-0,27

1,26

Усього оборотних активів

260

127321

42,11

120518

39,16

-6803,0

-2,95

94,66

Витрати майбутніх періодів

270

97

0,03

206

0,07

109,0

0,04

212,37

Валюта балансу

280

302402

100,0

307775

100,0

5373,0

-

101,11

Пасив

І. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

104713

34,63

104713

34,02

-

-0,61

100,0

1.2. Інший додатковий капітал

330

44120

14,59

46486

15,1

2366

0,51

105,36

1.3. Резервний капітал

340

1.4. Нерозподілений прибуток

350

38696

12,79

57647

18,73

18951

5,94

148,97

Усього власний капітал

380

187529

62,01

208846

67,85

21317

5,84

111,37

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

2.1. Забезпечення виплат персоналу

400

663

0,22

572

0,19

-91

-0,03

86,27

2.2. Цільове

420

28530

9,43

25365

8,24

-3165

-1,19

88,91

Усього забезпечення наступних витрат і платежів

430

29193

9,65

25937

8,43

-3256

-1,22

88,85

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

-

-

ІV. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10177

3,37

7538

2,45

-2639

-0,92

74,07

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

15223

5,03

18825

6,12

3602

1,09

123,66

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

8478

2,8

10618

3,45

2140

0,65

125,24

ІV. Короткострокові кредити банку

500

12500

4,14

15048

4,89

2548

0,75

120,38

Усього короткострокових зобов'язань

620

46378

15,34

52029

16,91

5651

1,57

112,18

V. Доходи майбутніх періодів

630

39302

13,0

20963

6,81

-18339

-6,19

53,34

Валюта балансу

640

302402

100,0

307775

100,0

5373

-

101,11

За період 2009 року вартість майна ХКОВ (підсумок активу балансу) підвищилась на 5373 тис. грн. і темп зростання склав 101,11%. Це позитивна характеристика, так як це може свідчити про зростання господарського обороту. Структура активів характеризується як «важка», так як частка необоротних активів складає близько 58% і протягом року їх питома вага у структурі дещо збільшилась (на 2,91%). У складі необоротних активів переважають основні засоби і нематеріальні активи, що характерно для підприємств комунального господарства.

Вартість оборотних активів підприємства також знизилась на 6803тис.грн., темп зростання склав 94,66%; у структурі активів частка оборотних активів склала 42,11% і до кінця року знизилась на 2,95%. Основну частку оборотних активів складає дебіторська заборгованість (близько 90%), що досить характерно для сфери ЖКГ та характеризується специфікою розрахунків споживачів за комунальні послуги. За звітний рік обсяги дебіторської заборгованості дещо скоротилися (на 6770 тис. грн.) і темп зростання склав 94,08%. Деякі зміни сталися із запасами ТМЦ - за рік вони зросли на 869 тис. грн., темп їх зростання склав 107,43%. Така тенденція може говорити про деяке уповільнення оборотності оборотного капіталу, але у структурі активів вони займають невелику частку - близько 9%, що говорить про їхній незначний вплив на хід виробництва.

Розглядаючи пасив балансу, слід підкреслити, що основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, частка якого на початок року становила 62,01%; на кінець звітного року його частка збільшилась на 5,84%. Така структура джерел фінансування вказує на досить стійкий фінансовий стан ХКОВ. Розглядаючи внутрішню структуру власного капіталу, можна сказати, що за 2009 рік величина статутного капіталу не змінилася, але у загальній структурі пасиву його частка знизилась на 0,61%. Зросли як в абсолютному значенні, так і у структурі інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток відповідно на 2366 тис. грн. (0,51%) та на 18951 тис. грн. (5,94%), що говорить про ефективну роботу підприємства. Стосовно позикового капіталу, то відсутність довгострокових зобов'язань протягом періоду говорить про високий ризик втрати фінансової стійкості. Короткострокова поточна заборгованість мала річні темпи зростання 112,18% і збільшилась у структурі із 15,34% до 16,91% в основному за рахунок скорочення поточних зобов'язань по розрахунках, інших поточних зобов'язань і короткострокових кредитів банків. Значну частку пасиву також займають доходи майбутніх періодів - близько 13% які за період мали негативні темпи зростання - 53,34%.

Загалом, зростання джерел формування ресурсів відбулось за рахунок перевищення темпів зростання власного капіталу (111,37%), кредиторської заборгованості (112,18%) над темпами скорочення доходів майбутніх періодів (53,34%).

Аналіз стану основних засобів підприємства

Аналізуючи майновий стан підприємства, необхідно також розглянути та оцінити стан основних засобів (ОЗ). Особливо, коли це стосується комунального підприємства, де частка основних засобів значна.

Дані про склад і рух ОЗ підприємства детально наведені в розділі ІІ форми №5 «Приміток до річної фінансової звітності». Оцінку стану ОЗ підприємства доцільно виконувати за показниками, наведеними в табл. 1.2.5

Таблиця 1.2.5 Оцінка стану основних засобів підприємства за 2006-2009 роки

Найменування показників

Звітний період

Зміни

2006 р

2007р

2008р

2009р

2006-2007

2007-2008

2008-2009

1. Коефіцієнт зносу

(ряд.032)ф1/(ряд.031)ф1*100

67,31

69,22

72,49

73,26

+1,91

+3,27

+0,77

2. Коефіцієнт вибуття

(гр.8 ряд.260)ф5 / (гр.3 ряд 031) ф1 * 100%

0,19

0,1

0,21

0,54

-0,09

+0,11

+0,33

3. Коефіцієнт оновлення основних засобів

(гр.5 ряд.260)ф5 / (гр.4 ряд.031)ф1* 100%

0,96

0,99

2,12

1,17

+0,03

+1,13

-0,95

Проаналізуємо кожний із показників за їх економічним змістом, а також отриману динаміку за період 2006-2009рр.:

1. Коефіцієнт зносу - відносний показник, що характеризує частку вартості ОЗ, списаної на витрати у попередніх роках, у їхній первісній вартості, тобто рівень зносу. Розраховується за загальною формулою:

(1.2.4)

де З - сума накопиченого зносу, тис. грн.;

ПВ - первісна вартість ОЗ, тис. грн.

Виходячи із результатів розрахунків можна зробити висновок, що станом на початок періоду у 2006 році рівень зносу складав 67,31%, що є досить негативним показником (рівень зносу більше 50% вже є небажаним), так як це говорить про незадовільний стан ОЗ. Однак на підприємствах ЖКГ, як не прикро, така ситуація є більш-менш звичною, так як спостерігається низький рівень фінансування галузі як з боку держави через недостатність бюджетних коштів, так і з боку інвесторів через недоліки реформування. Також значно впливають великі обсяги дебіторської заборгованості, в якій «заморожується» значна частка оборотних засобів.

До кінця періоду (2009 року) рівень зносу мав динаміку зростання, що є хоч і природньою, але негативною тенденцією, і зріс до рівня 73,26%. Найбільший приріст рівня зносу спостерігався у 2007-2008рр, коли складав 3,27%, найменший - у 2008-2009рр. - 0,77%. Така тенденція характеризується тим, що показники оновлення ОЗ є мізерними у масштабах підприємства.

2. Коефіцієнт вибуття - відносний показник, що показує, яка частка ОЗ, із якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин. Загальна формула розрахунку така:

(1.2.5)

де ОЗвиб - вартість ОЗ, що вибули за період, тис. грн.;

ПВпп - первісна вартість ОЗ на початок періоду, тис. грн.

Згідно з результатами розрахунків можна підкреслити, що загалом коефіцієнт вибуття ОЗ невисокий, що говорить про його незначний вплив на загальний стан ОЗ. Найменший коефіцієнт вибуття спостерігався у 2007р. - 0,1%, і далі мав динаміку до зростання - у 2009% він складав 0,54%. За період 2006-2007рр. показник вибуття зменшився на 0,09%, а у 2008-2009рр. мав найбільший приріст - 0,33%

3. Коефіцієнт оновлення - відносний показник, що визначає частину наявних на кінець звітного періоду ОЗ, яка складає нові ОЗ і розраховується за формулою:

(1.2.6)

де ОЗнад - нові ОЗ, що надійшли за звітний період, тис. грн.;

ПВкп - первісна вартість ОЗ на кінець періоду, тис. грн.

Дивлячись на отримані результати, можна сказати, що коефіцієнт оновлення перевищує коефіцієнт вибуття, що в деякій мірі є доброю ознакою, однак за абсолютною величиною показники також невеликі.

Найменший показник оновлення спостерігався у 2006р. і складав 0,96%, найвищий - у 2008р. - 2,12%. У 2009р. цей показник знизився на 0,95% і склав 1,17%.

Більш повно проаналізувати стан ОЗ не дозволяє обмеженість інформації, так як причини руху ОЗ можуть бути різними, що може з різних причин характеризувати наявну динаміку.

Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання

Оборотні активи (П(С)БО 1) - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Склад і структура оборотних активів (ОА) є найважливішими показниками при визначенні та аналізі ділової активності підприємства. Складові оборотних активів багато в чому характеризують ефективність використання грошових коштів та якість організації розрахунків.

Аналіз внутрішньої структури ОЗ підприємства здійснюють на основі даних другого розділу форми №1 «Баланс».

Аналіз динаміки структури оборотних засобів підприємства здійснюють за допомогою аналітичних таблиць (табл. 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9):

Таблиця 1.2.6 Структура оборотних активів підприємства за 2006 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Запаси

11333,1

13,5

12032,1

14,49

699,0

0,99

106,17

2. Дебіторська заборгованість

69179,6

82,42

68117,8

82,01

-1058,8

-0,41

98,47

3. Грошові кошти

328,1

0,39

227,8

0,27

-100,3

-0,12

69,43

4. Інші оборотні активи

3097,3

3,69

2680,9

3,23

-416,4

-0,46

86,56

Усього оборотних активів

83938,1

100,0

83058,6

100,0

-879,5

-

98,95

Загалом вартість оборотних активів ХКОВ у 2006р. знизилась на 1,15% за рахунок перевищення темпів зниження дебіторської заборгованості на 1,53%, грошових коштів на 30,57% та інших ОА на 13,4%, над темпами зростання запасів на 6,17%.

Стосовно структури ОА підприємства, то станом на 2006р. найбільшу питому вагу (близько 82%) складає дебіторська заборгованість. Структура ОА з високою часткою дебіторської заборгованості та низькою часткою грошових коштів (0,39% на початок року і 0,27% на кінець) може свідчити про проблеми, пов'язані з маркетинговою політикою підприємства та недосконалою організацією системи розрахунків за спожиті послуги (сплата після періоду споживання) та роботи зі споживачами та інше. У підприємства також наявна безнадійна дебіторська заборгованість, яка кожного року списується (Форма №5 «Дебіторська заборгованість»). Це говорить про втрату фінансових ресурсів та уповільнення оборотності капіталу.

Ріст запасів як у структурі (на 0,99%) так і за рік, як правило, свідчить про деяке уповільнення оборотності оборотних засобів, але частка запасів загалом у структурі незначна (13,5-14,49%), що не може створювати значний вплив на активність діяльності підприємства.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити про:

- зростання виробничого потенціалу підприємства;

- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;

- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.

Тобто, неможливо зробити однозначного висновку про таку динаміку, не маючи точної інформації про причини зміни запасів та виробничу специфіку діяльності за звітний період.

Таблиця1.2.7 Структура оборотних активів підприємства за 2007 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Запаси

12032,1

14,49

12165,7

14,38

133,6

-0,11

101,11

2. Дебіторська заборгованість

68117,8

82,01

71991,0

85,1

3873,2

3,09

105,69

3. Грошові кошти

227,8

0,27

73,0

0,09

-154,8

-0,18

32,05

4. Інші оборотні активи

2680,9

3,23

366,3

0,43

-2314,6

-2,8

13,66

Усього оборотних активів

83058,6

100,0

84596,0

100,0

1537,4

-

101,85

У 2007 році вартість ОА ХКОВ підвищилась на 1,85% за рахунок перевищення абсолютного зростання дебіторської заборгованості на 3873,2тис.грн., запасів на 133,6тис.грн., над абсолютним зниженням грошових коштів на 154,8тис.грн. та інших ОА на 2314,6тис.грн.

Стосовно структури ОА підприємства, то у 2007р. найбільшу питому вагу (82,01% на початок і 85,1% на кінець року) складає дебіторська заборгованість. Структура ОА з високою часткою дебіторської заборгованості та низькою часткою грошових коштів (0,27% на початок року і 0,09% на кінець) є достатньо негативною,а низький об'єм грошових коштів дає низьку миттєву ліквідність.

Не дивлячись на зниження частки запасів у структурі ОА (на 0,11%) їх абсолютне значення підвищилось, але частка запасів загалом у структурі незначна (14,49-14,38%), що не може створювати значний вплив на активність діяльності підприємства.

Таблиця1.2.8 Структура оборотних активів підприємства за 2008 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Запаси

12165,7

14,38

11694,0

9,18

-471,7

-5,2

96,12

2. Дебіторська заборгованість

71991,0

85,1

114339,0

89,8

42348

4,7

158,82

3. Грошові кошти

73,0

0,09

492,0

0,39

419,0

0,3

673,97

4. Інші оборотні активи

366,3

0,43

796,0

0,63

429,7

0,2

217,31

Усього оборотних активів

84596,0

100,0

127321,0

100,0

42725,0

-

150,50

За результатами розрахунків у 2008 році вартість ОА ХКОВ значно підвищилась - на 50,5% за рахунок перевищення темпів зростання дебіторської заборгованості на 5,69%, грошових коштів на 573,97% та інших ОА на 117,31%, над темпами зниження запасів на 3,88%.

Щодо структури ОА підприємства, то у 2008р. найбільшу питому вагу (85,1% на початок і 89,8% на кінець року) складає дебіторська заборгованість. Структура ОА з високою часткою дебіторської заборгованості та низькою часткою грошових коштів (0,09% на початок року і 0,39% на кінець) є достатньо негативною, але характерною для галузі ЖКГ.

Стосовно запасів, то їх обсяг у 2008р. знизився і як частки у ОА (на 5,2%), так і в абсолютному значенні за рік - на 471,7тис.грн. Така тенденція є закономірною, так як у цьому ж році знижується дохід від реалізації продукції, порівняно з попереднім (Форма 2, ряд 010)

Таблиця1.2.9 Структура оборотних активів підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Запаси

11694,0

9,18

12563,0

10,42

869,0

1,24

107,43

2. Дебіторська заборгованість

114339,0

89,8

107569,0

89,26

-6770,0

-0,54

94,08

3. Грошові кошти

492,0

0,39

376,0

0,31

-116,0

-0,08

76,42

4. Інші оборотні активи

796,0

0,63

10,0

0,01

-786,0

-0,62

1,26

Усього оборотних активів

127321,0

100,0

120518,0

100,0

-6803,0

-

94,66

У 2009р. вартість ОА ХКОВ знизилась на 5,34% за рахунок перевищення темпів зниження дебіторської заборгованості на 5,92%, грошових коштів на 23,58% та інших ОА на 98,74%, над темпами зростання запасів на 7,43%.

У 2009 році у структурі ОА досі переважає (89,8% на початок і 89,26% на кінець року) дебіторська заборгованість. Структура ОА з високою часткою дебіторської заборгованості та низькою часткою грошових коштів (0,39% на початок року і 0,31% на кінець) є достатньо негативною,а низький об'єм грошових коштів дає низьку миттєву ліквідність.

Ріст запасів як у структурі (на 1,24%) так і за рік, як правило, свідчить про деяке уповільнення оборотності оборотних засобів, але частка запасів загалом у структурі незначна (9,18-40,45%), що не може створювати значний вплив на активність діяльності підприємства.

Для оцінки тенденції обіговості оборотних засобів розраховують коефіцієнт оборотності (Ко).

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ко) - це відношення чистої виручки (чистого доходу) від реалізації продукції без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (ф. 2) до середньої суми залишків оборотних засобів підприємства (ф. 1):

фінансовий грошовий потік дебіторський заборгованість

(1.2.7)

Коефіцієнт оборотності ОЗ використовують для визначення кількості оборотів, які здійснюють ОЗ на підприємстві за звітний період (у даному випадку рік). Що більше оборотів здійснюють оборотні кошти, то ліпше вони використовуються.

Як бачимо, за період 2006-2009рр. до 2007р. коефіцієнт оборотності зростає з 1,05 до 1,4 обороту на рік, що є позитивною динамікою. У 2008 році він знижується до 1,27 обертів за рахунок перевищення зростання середнього залишку оборотних засобів над зростанням доходів від реалізації. У 2009р. оборотність зростає до 1,82 за рахунок значного збільшення виручки від реалізації.

Показником ефективності використання оборотних засобів є також час обороту (Чо) - тривалість одного обороту в днях. Він визначається як відношення кількості календарних днів звітного періоду (Т) до коефіцієнта оборотності:

(1.2.8)

Показник часу 1 обороту ОЗ обернено пропорційно змінюється відповідно до показника оборотності. Звідси випливає, що тривалість обороту у 2006-2007рр. знижується (позитивна тенденція), у 2008р. - навпаки зростає, і у 2009 році - значно знижується.

Важливими показниками ефективності використання активів є оборотність запасів і тривалість одного обороту запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів (Коз) визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості залишків запасів:

(1.2.9)

Значення Коз показує, скільки разів у середньому поповнювались запаси підприємства протягом звітного періоду. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим вищий рівень оборотності запасів, що позитивно відображається на забезпеченні обсягу реалізації продукції.

Як видно. за звітний період 2006-2009рр. коефіцієнт оборотності запасів стабільно росте (в основному за рахунок росту собівартості реалізації продукції). При цьому не спостерігається значного росту запасів, що говорить про більш ефективне їх використання. За звітний період оборотність запасів зросла з 7,94 оборотів до 15,87 оборотів на рік.

Середню тривалість одного обороту запасів (Чоз) визначають аналогічно показнику Чо:

(1.2.10)

Показник тривалості 1 обороту запасів обернено пропорційний до коефіцієнту оборотності запасів. Виходячи з цього, за період 2006-2009рр. також спостерігається позитивна тенденція - тривалість одного обороту зменшилась із 48,7 днів до 23 днів.

Аналіз джерел власних коштів підприємства

У процесі внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства необхідно визначити динаміку і структуру власного капіталу, дізнатись причини зміни їхніх певних складових та оцінити зміни за звітний період.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Аналіз структури власного капіталу виконують згідно з даними першого розділу пасиву форми №1 «Баланс» (табл. 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13).

Таблиця1.2.10 Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2006 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Статутний капітал

83917,9

48,64

83917,9

47,89

-

-0,75

100,0

2. Пайовий капітал

-

-

3. Додатковий капітал

55190,6

31,99

57571,5

32,86

2380,9

0,87

104,3

4.Резервний капітал

-

-

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

33413,9

19,37

33738,9

19,25

325,0

-0,12

100,97

6. Неоплачений чи вилучений капітал

-

-

Усього власного капіталу

172522,4

100,0

175228,3

100,0

2705,9

-

101,57

За звітний 2006 рік сума власного капіталу ХКОВ підвищилась на 2705,9тис.грн. або на 1,57%. Дамо пояснення основним факторам зміни величини власного капіталу.

Статутний капітал підприємства - це вартісний вираз основних і оборотних засобів, якими воно володіє. Статутний капітал фіксують і реєструють в установчих документах, зокрема у договорі учасників і статуті підприємства. Наступні зміни статутного капіталу можуть відбуватися лише при умові зміни статуту і повідомлення про це органу, який його зареєстрував.

Величина статутного капіталу за рік не змінилась (83917,9тис.грн.), однак його частка у структурі зменшилась на 0,75%, при цьому збільшилась питома вага додаткового капіталу на 0,87%, за рік його величина зросла на 4,3%.

Додатковий капітал являє собою інший капітал, одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок до оцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу. Тому така позивна зміна додаткового капіталу говорить про покращення ефективності роботи підприємства.

Стосовно нерозподіленого прибутку, то у 2006 році його абсолютна величина зросла на 0,97%, але у структурі його частка дещо зменшилась - на 0,12%.

Нерозподілений прибуток -- це частина чистого прибутку, яка не розподіляється, а утримується підприємством, як правило, з метою реінвестування в його діяльність. Зазначений прибуток є джерелом власного капіталу внутрішнього походження. Він створюється як залишок чистого прибутку після нарахування дивідендів, відрахувань у загальні резерви, резервний капітал та в інші фонди (резерви), створені відповідно до рішень загальних зборів учасників (засновників, учасників) підприємства або згідно з чинним законодавством. Чим більші значення нерозподіленого прибутку, тим краще. Тому невелике збільшення абсолютного обсягу нерозподіленого прибутку є позитивним.

Таблиця1.2.11 Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2007 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Статутний капітал

83917,9

47,89

84917,9

46,58

1000,0

-1,31

101,19

2. Пайовий капітал

-

-

3. Додатковий капітал

57571,5

32,86

56515,2

31,0

-1056,3

-1,86

98,17

4.Резервний капітал

-

-

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

33738,9

19,25

40866,9

22,42

7128,0

3,17

121,13

6. Неоплачений чи вилучений капітал

-

-

Усього власного капіталу

175228,3

100,0

182300,0

100,0

7071,7

-

104,03

За 2007 рік сума власного капіталу ХКОВ підвищилась на 7071,7тис.грн. або на 4,03%. Це говорить про те, фінансова стійкість підприємства не має тенденції до зниження.

Обсяг статутного капіталу за рік збільшився на 1000тис.грн. (з 83917,9тис.грн. до 84917,9тис.грн.), однак його частка у структурі зменшилась на 1,31%, також при цьому зменшилась питома вага додаткового капіталу на 1,86%, за рік його величина знизилась на 1,83%.

Стосовно нерозподіленого прибутку, то у 2007 році його абсолютна величина зросла на 21,13%, у структурі його частка збільшилась - на 3,17%.

Таке досить значне збільшення абсолютного обсягу та частки у власному капіталі нерозподіленого прибутку є позитивним і може говорити про розширений тип відтворення на підприємстві.

Таблиця 1.2.12 Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2008 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Статутний капітал

84917,9

46,58

104713

55,84

19795,1

9,26

123,31

2. Пайовий капітал

-

-

3. Додатковий капітал

56515,2

31,0

44120,0

23,53

-12395,2

-7,47

78,07

4.Резервний капітал

-

-

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

40866,9

22,42

38696,0

20,63

-2170,9

-1,79

94,69

6. Неоплачений чи вилучений капітал

-

-

Усього власного капіталу

182300,0

100,0

187529,0

100,0

5229,0

-

102,87

Станом на 2008 рік сума власного капіталу підвищилась на 5229тис.грн. або на 2,87%. Це говорить про те, фінансова стійкість підприємства не має тенденції до зниження.

Обсяг статутного капіталу за рік збільшився на 19795,1тис.грн. або на 23,31% (з 84917,9тис.грн. до 104713тис.грн.), і його частка у структурі збільшилась на 9,26%. При цьому значно зменшилась питома вага додаткового капіталу - на 7,47%, за рік його величина знизилась на 21,93%.

Що стосується нерозподіленого прибутку, то у 2008 році його абсолютна величина знизилась на 2170,9тис.грн. або на 5,31%, у структурі його частка також зменшилась - на 1.79%. Згідно з цими тенденціями, збільшення обсягів власного капіталу тільки за рахунок статутного фонду разом зі зниженням часток додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку говорить про зниження ділової активності підприємства.

Таблиця 1.2.13 Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

абс., тис. грн.

відн., %

темпи зростання, %

1. Статутний капітал

104713

55,84

104713,0

50,14

-

-5,7

100,0

2. Пайовий капітал

-

-

3. Додатковий капітал

44120,0

23,53

46486,0

22,26

2366

-1,27

105,36

4.Резервний капітал

-

-

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

38696,0

20,63

57647,0

27,6

18951,0

6,97

148,97

6. Неоплачений чи вилучений капітал

-

-

Усього власного капіталу

187529,0

100,0

208846,0

100,0

21317,0

-

111,37

За 2009 рік сума власного капіталу ХКОВ підвищилась на 21317тис.грн. або на 11,37%. Це говорить про те, фінансова стійкість підприємства не має тенденції до зниження.

Обсяг статутного капіталу за рік за абсолютною величиною не змінився (104713тис.грн.), однак його частка у структурі зменшилась на 5,7%, також при цьому зменшилась питома вага додаткового капіталу на 1,27%, але абсолютна величина додаткового капіталу зросла на 2366тис.грн. або на 5,36%.

Стосовно нерозподіленого прибутку, то у 2009 році його абсолютна величина зросла на 18951тис.грн. або на 48,97%; у структурі його частка також збільшилась - на 6,97%. Тобто, можна зробити висновок, що досить значне збільшення абсолютного обсягу та частки у власному капіталі нерозподіленого прибутку а також абсолютної величини додаткового капіталу є позитивним і може говорити про розширений тип відтворення на підприємстві.

Аналіз структури позичкового капіталу підприємства

Позичковий капітал -- це частина авансованого капіталу, сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, які повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у зумовленій формі.

Аналіз динаміки та структури позичкового капіталу підприємства є невід'ємною складовою внутрішнього аналізу його фінансового стану.


Подобные документы

 • Дослідження даних фінансової звітності: аналіз руху грошових коштів, горизонтальний і вертикальний аналіз, фінансові коефіцієнти. Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної, інвестиційної діяльності для фінансування основних засобів.

  курсовая работа [130,1 K], добавлен 09.01.2010

 • Аналіз фінансових звітів та характеристика відкритого акціонерного товариства "Вніпітрансгаз". Аналіз форм "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал". Управління грошовими потоками підприємства.

  дипломная работа [3,3 M], добавлен 05.09.2011

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. CVP-аналіз: визначення точки беззбитковості.

  контрольная работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

 • Складання початкового балансу підприємства. Результати прогнозування балансів підприємства № 62 та звітів про результати його фінансової діяльності за 12 місяців 2006 року. Аналіз спроектованих показників фінансової діяльності підприємства № 62.

  курсовая работа [4,4 M], добавлен 10.07.2010

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Фінансова діагностика підприємства: дослідження фінансової звітності, горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємств. Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності.

  курсовая работа [207,4 K], добавлен 12.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.