Аналіз фінансової діяльності та грошового потоку підприємства

Аналіз фінансових звітів та характеристика відкритого акціонерного товариства "Вніпітрансгаз". Аналіз форм "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал". Управління грошовими потоками підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.09.2011
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра обліку і аудиту

Дипломна робота

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

(на прикладі ВАТ «Вніпітрансгаз»)

Харків - 2011

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз”

Склад основної частини

Розділ 1: Аналіз фінансових звітів

1.1 Характеристика підприємства

1.2 Аналіз форми №1 “Баланс”

1.3 Аналіз форми № 2 “Звіту про фінансові результати”

1.4 Аналіз форми № 3 “Звіту про рух грошових коштів”

1.5 Аналіз форми № 4 “Звіту про власний капітал”

Висновки до розділу

Розділ 2: Управління грошовими потоками підприємства

2.1 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства

2.2 Аналіз грошових потоків підприємства

2.3 Оптимізація грошових потоків підприємства

Висновки до розділу

Керівники ________________________ Момот Т.В.

________________________ Кадничанський М.В.

Розділ 1. Аналіз фінансових звітів

1.1 Характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Вніпітрансгаз», яка знаходиться і працює на території України, працює у сфері проектівання та виконання вишикувальних робіт, Основною ціллю їх роботи є отримання максимального прибутку, фінансова стратегія - інтенсивний розвиток за рахунок власних засобів. Їх направлення в роботі є їх джерелом доходу.

Таблиця 1.1. - Ідентифікаційні реквізити і місцезнаходження підприємства

Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство «Інжирингово-виробниче підприємство «Вніпітрансгаз»

Скорочене найменування

ВАТ «Вніпінтрансгаз»

Організаційно-правова форма

Колективна

Код за ЄДРПОУ

00158652

Територія (область)

м. Київ

Район

Пеієрський

Населений пункт

м. Київ, вул. Есланадна, 20

WWW-адреса

vtg.com.ua

Таблиця 1.2. - Основні види діяльності підприємства

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

66000

Проектні, вишукувальні, проектно-вишукувальні роботи

11230

Газова промисловість

Підприємство працює на основній системі оподаткування, завдання ведення та обліку фінансової документації покладене на бухгалтерський відділ. В своїй діяльності підприємство керується наказом «Про облікову політику» та єдиним статутом підприємства.

Обліковою політикою затверджено усі необхідні аспекти діяльності та ведення її обліку, які складені згідно усіх стандартів ПсБО.

1.2 Аналіз форми №1 “Баланс”

Детальний аналіз фінансової звітності розпочинається з ознайомлення з основними формами звітності підприємства. Першою фінансовою звітністю, на яку звертається увага є форма № 1 «Баланс», для її кращого огляду складається агрегований баланс по даним підприємства за останні три роки.

Таблиця 1.3. - Агрегований баланс підприємства за 2008 рік

Найменування статей

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

балансу

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

12266

53,21%

26346

48,80%

14080

-4,41%

214,79%

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

0

0,00%

400

0,74%

400

0,74%

0,00%

1.3 Відстрочені податкові активи

60

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього необоротних активів

80

12266

53,21%

26746

49,54%

14480

-3,67%

218,05%

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

152

0,66%

386

0,71%

234

0,06%

253,95%

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

7559

32,79%

23185

42,95%

15626

10,15%

306,72%

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

3040

13,19%

3666

6,79%

626

-6,40%

120,59%

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

36

0,16%

31

0,06%

-5

-0,10%

86,11%

2.5. Інші оборотні активи

250

0

0,00%

11

0,02%

11

0,02%

0,00%

Усього оборотних активів

260

10787

46,79%

27279

50,53%

16492

3,73%

252,89%

Витрати майбутніх періодів

270

0

0,00%

55

0,10%

55

0,10%

0,00%

Валюта балансу

280

23053

100,00%

54080

100,17%

31027

0,17%

234,59%

Пасив

1. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

2359

10,23%

2745

5,08%

386

-5,15%

116,36%

1.2. Інший додатковий капітал

330

11428

49,57%

26294

48,70%

14866

-0,87%

230,08%

1.3. Резервний капітал

340

0

0,00%

2,7

0,01%

2,7

0,01%

0,00%

1.4. Нерозподілений прибуток

350

615

2,67%

0

0,00%

-615

-2,67%

0,00%

Усього власний капітал

380

14402

62,48%

29042

53,79%

14639,7

-8,68%

201,65%

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0,00%

1604

2,97%

1604

2,97%

0,00%

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

6815

29,56%

5781

10,71%

-1034

-18,86%

84,83%

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

1685

7,31%

17310

32,06%

15625

24,75%

1027,30%

ІV. Короткострокові кредити банку

500

150

0,65%

250

0,46%

100

-0,19%

166,67%

Усього короткострокових зобов'язань

620

8650

37,52%

24945

46,21%

16295

8,68%

288,38%

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Валюта балансу

640

23052

100,00%

53987

100,00%

30934,7

0,00%

234,20%

У таблиці відображено усі зміни в статтях балансу, відображені статті за відносними та абсолютними величинами. Останній стовбець темп зростання нам показує наскільки відсотків чи наскільки разів збільшилася стаття у порівнянні з попереднім роком. Таким чином можна сказати наступне, у 2008 році на кінець періоду у порівнянні з початком відбулися значні зміни, що й вплинули на ріст валюти балансу у 2 рази (234,2%), на це вплинуло збільшення поточних зобов'язань у 10 разів, збільшення дебіторської заборгованості у 2 рази, збільшення власного капіталу та необоротних активів.

аналіз фінансовий звіт грошовий потік

З діаграми 1.1. бачимо, що найбільш питому вагу в активах балансу в 2008 році займають основні кошти, та нематеріальні активи, це говорить про важку структуру підприємства.

Пасив балансу, що зображений на діаграмі 1.2. вказує на те, що в структурі пасивів балансу найбільш вагову частину займає власний капітал, далі ідуть зобов'язання підприємства з позабюджетними фондами.

Таблиця 1.3. - Агрегований баланс підприємства за 2009 рік

Найменування статей

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

балансу

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання,%

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби йнематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

26346

48,80%

25858,9

59,22%

-487,1

10,42%

98,15%

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

400

0,74%

400

0,92%

0

0,18%

100,00%

1.3 Відстрочені податкові активи

60

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього необоротних активів

80

26746

49,54%

26258,9

60,14%

-487,1

10,59%

98,18%

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

386

0,71%

2745,6

6,29%

2359,6

5,57%

711,30%

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

23185

42,95%

10716

24,54%

-12469

-18,40%

46,22%

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

3666

6,79%

3874,2

8,87%

208,2

2,08%

105,68%

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

31

0,06%

38,3

0,09%

7,3

0,03%

123,55%

2.5. Інші оборотні активи

250

11

0,02%

0

0,00%

-11

-0,02%

0,00%

Усього оборотних активів

260

27279

50,53%

17374,1

39,79%

-9904,9

-10,74%

63,69%

Витрати майбутніх періодів

270

55

0,10%

32,9

0,08%

-22,1

-0,03%

59,82%

Валюта балансу

280

54080

100,17%

43665,9

100,00%

-10414

-0,17%

80,74%

Пасив

1. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

2745

5,08%

3627,5

8,31%

882,5

3,22%

132,15%

1.2. Інший додатковий капітал

330

26294

48,70%

18760

42,96%

-7534

-5,74%

71,35%

1.3. Резервний капітал

340

2,7

0,01%

5,6

0,01%

2,9

0,01%

207,41%

1.4. Нерозподілений прибуток

350

0

0,00%

51,7

0,12%

51,7

0,12%

0,00%

Усього власний капітал

380

29042

53,79%

22444,8

51,40%

-6596,9

-2,39%

77,28%

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1604

2,97%

41,9

0,10%

-1562

-2,88%

0,00%

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

5781

10,71%

4004,1

9,17%

-1777

-1,54%

69,26%

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

17310

32,06%

16174,9

37,04%

-1135

4,98%

93,44%

ІV. Короткострокові кредити банку

500

250

0,46%

1000

2,29%

750

1,83%

400,00%

Усього короткострокових зобов'язань

620

24945

46,21%

21220,9

48,60%

-3724,1

2,39%

85,07%

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Валюта балансу

640

53987

100,00%

43665,7

100,00%

-10321

0,00%

80,88%

Темп зростання в 2009 році, який зображений в таблиці 1.3. надає дані про зміну в балансі підприємства, темп зростанні валюти балансу склав на кінець періода 80,88%, це означає що її розмір зменшився на 19%, на це вплинуло зменшення власного капіталу до 77,28%, зменшення обортотних і необоротних активів, у тому числі і дебіторської заборгованості з 23 тис. грн. до 10,7тис. грн..

Найбільша питома вага активу балансу в 2009 році припадає також на основні засоби, хоча з таблиці 1.3. можна спостерігати зменшення їх розміру.

Пасив балансу в 2009 року май таку ж саму динаміка як і в 2008, хоча сумарні зміни були, але вони не відобразилися у питомій вазі пасиву.

Таблиця 1.3. - Агрегований баланс підприємства за 2010 рік

Найменування статей

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

балансу

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби йнематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

25859

59,22%

24909

66,48%

-949,5

7,26%

96,33%

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

400

0,92%

56,1

0,15%

-343,9

-0,77%

14,03%

1.3 Відстрочені податкові активи

60

0

0,00%

335,5

0,90%

335,5

0,90%

0,00%

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього необоротних активів

80

26259

60,14%

25301

67,52%

-957,9

7,39%

96,35%

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

2745,6

6,29%

1859,9

4,96%

-885,7

-1,32%

67,74%

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

10716

24,54%

7326,4

19,55%

-3390

-4,99%

68,37%

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

3874,2

8,87%

2924,9

7,81%

-949,3

-1,07%

75,50%

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

38,3

0,09%

33,7

0,09%

-4,6

0,00%

87,99%

2.5. Інші оборотні активи

250

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього оборотних активів

260

17374

39,79%

12145

32,41%

-5229

-7,38%

69,90%

Витрати майбутніх періодів

270

32,9

0,08%

24

0,06%

-8,9

-0,01%

72,95%

Валюта балансу

280

43666

100,00%

37470

100,00%

-6196

0,00%

85,81%

Пасив

1. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

3627,5

8,31%

3627,7

9,68%

0,2

1,37%

100,01%

1.2. Інший додатковий капітал

330

18760

42,96%

18772

50,10%

11,6

7,14%

100,06%

1.3. Резервний капітал

340

5,6

0,01%

5,6

0,01%

0

0,00%

100,00%

1.4. Нерозподілений прибуток

350

51,7

0,12%

407,8

1,09%

356,1

0,97%

788,78%

Усього власний капітал

380

22445

51,40%

22813

60,88%

367,9

9,48%

101,64%

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,9

0,10%

699,1

1,87%

657,2

1,77%

1668,50%

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

4004,1

9,17%

7075,4

18,88%

3071

9,71%

176,70%

3.4 Інші поточні зобов'язання

520, 610

16175

37,04%

5782,7

15,43%

-10392

-21,61%

35,75%

ІV. Короткострокові кредити банку

500

1000

2,29%

1100

2,94%

100

0,65%

110,00%

Усього короткострокових зобов'язань

620

21221

48,60%

14657

39,12%

-6564

-9,48%

69,07%

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Валюта балансу

640

43666

100,00%

37470

100,00%

-6196

0,00%

85,81%

В 2010 році у порівнянні з 2009 розмір валюти балансу також зменшився відносно 2008 року, але набагато збільшилися кредиторська заборгованість за товари роботи послуги на 1668,50%, тобто у 16 з половиною разів.

З таблиці 1.3. ми бачимо, що загалом структура підприємства є важкою адже питома вага необоротних активів на кінець 2008 року дорівнює 48,70% з всього активу балансу. Якщо порівняти вартість основних засобів з даними на початок 2008 рік, то бачимо, що на кінець цього року основні засоби зросли у два рази, темп росту склав 214 %. Якщо поглянути на діаграму 1.1., одразу видно, найбільш вагову частин, такими є основні засоби та дебіторська заборгованість. Велика частина непогашеної дебіторської заборгованості є не сприятливим моментом, бо існує сумнівність щодо ї погашення.

Переважну частину пасиву в 2008 році займає власний капітал, це пояснює ситуацію з найбільшою складовою активу - основних засобів, адже є джерела є й засоби. Довгострокові зобов'язання на підприємстві відсутні, загалом переважають поточні зобов'язання, це може говорити про забезпеченість підприємства власними коштами.

Питома вага дебіторської заборгованості зменшилася (-18,40%) до валюти балансу (діаграма 1.3.), більшу частину продовжили займати основні засоби.

В 2009 році на підприємство в 10 разів збільшилися поточні зобов'язання, це може говорити про відсутність на підприємстві ліквідних активів.

На2010 рік ситуація майже не змінилася, недостатність платіжних засобів на підприємстві говорить збільшення статті пасиву «кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» збільшилася на 657,2 тис грн, а це у 16 разів більше ніж у 2009 році. Цей факт може бути викликаний непогашенням покупцями дебіторської заборгованості, на 2010 рік вона зменшилася з 10716 тис грн до 7326 тис грн., при цьому рівень грошових коштів на підприємстві майже не змінився. (діаграма 1.5, 1.6)

На підприємстві власні пасиви перевищують суму постійних активів лише на кінець 2008 році, в 2009 та 2010 роках ситуація змінюється на зворотну, це говорить про погіршення діяльності підприємства, адже «золоте правило» фінансування не виконується, це говорить про збільшення ризикованості діяльності.

Таблиця 1.4. - Оцінка стану основних засобів підприємства

Найменування показників

Рік

Темп зростання

2008

2009

2010

2009-2008

2010-2009

1. Коефіцієнт зносу

0,34688

0,36714

0,4044

106,66%

112,90%

2. Коефіцієнт вибуття

0,09336

0,01193

0,006

29,66%

29,33%

3. Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,00405

0,01948

0,0277

484,96%

145,95%

За вище зробленими розрахунками можна сказати, стан основних засобів на підприємстві задовільний, адже, по перше, коефіцієнт оновлення основних засобів в 2009 році порівняно з 2008-им зріс, що говорить про збільшеннях їх кількості та поновленню, стан основних засобів задовільне, про це говорить коефіцієнт зносу основних засобів, який на протязі 3-ох років тримається на рівні 36%, але необхідно зробити їх поновлення.

Діаграмою 1.7, та 1.8 можна детально розгледіти динаміку змін в структурі основних засобів на протязі 2008-2010 роках.

Структурний склад основних засобів, який відображає підприємство в примітках до фінансової звітності можна відобразити у діаграмах 1.9.,1.10,.1.11, де детально видно, що найбільш ваговою частиною основних засобів є будинки та споруди та передавальні пристрої цей факт зумовлений специфікою діяльності підприємство, проектно вишукувальні роботи.

Основні засоби в 2008 році мають важку структуру, як вже це говорилось раніше, при цьому 89% складають будинки та споруди

У 2009 році динаміка дуже схожа, складові частини залишилися не змінними, як і їх питома вага.

Структурний склад в 2010 році поніс незначні зміни будинки та споруди в цьому році склали 87%, менше на 2% ніж у попередніх роках, другі по величині інструменти та прилади, але вони скидають лише 8% питомої ваги основних засобів.

Таблиця1.5. - Структура оборотних активів підприємства за 2008 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Запаси

3040

28,18%

3666

13,44%

626

-14,74%

120,59%

2. Дебіторська заборгованість

7559

70,08%

23185

84,99%

15626

14,92%

306,72%

3. Грошові кошти

188

1,74%

417

1,53%

229

-0,21%

221,81%

4. Інші оборотні активи

0

0,00%

11

0,04%

11

0,04%

0,00%

Усього оборотних активів

10787

100%

27279

100%

16492

0,00%

252,89%

Таблиця1.5. - Структура оборотних активів підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Запаси

3666

13,44%

3874,2

22,30%

208,2

8,86%

105,68%

2. Дебіторська заборгованість

23185

84,99%

10716

61,68%

-12469

-23,31%

46,22%

3. Грошові кошти

417

1,53%

2783,9

16,02%

2367

14,49%

667,60%

4. Інші оборотні активи

11

0,04%

0

0,00%

-11

-0,04%

0,00%

Усього оборотних активів

27279

100%

17374,1

100%

-9905

0,00%

63,69%

Таблиця1.5. - Структура оборотних активів підприємства за 2010 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Запаси

3874

22,30%

2924,9

24,08%

-949,3

1,78%

75,50%

2. Дебіторська заборгованість

10716

61,68%

7326,4

60,32%

-3390

-1,35%

68,37%

3. Грошові кошти

2784

16,02%

1893,6

15,59%

-890,3

-0,43%

68,02%

4. Інші оборотні активи

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього оборотних активів

17374

100%

12145

100%

-5229

0,00%

69,90%

Аналізуючи структури оборотних активів, ми бачимо, що велике значення дебіторської заборгованості і недостатність грошових коштів на рахунках є пов'язаними між собою сторонами, це свідчить про проблеми з маркетинговою діяльністю, покупці з якихось причин затримують виплати, що є негативним моментом для діяльності цього підприємства.

Таблиця1.7. - Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2008 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Статутний капітал

22

0,15%

22

0,08%

0

-0,08%

100,00%

2. Пайовий капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3. Додатковий капітал

13765

95,58%

29017

99,91%

15252

4,34%

210,80%

4.Резервний капітал

0

0,00%

2,7

0,01%

2,7

0,01%

0,00%

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

615

4,27%

0

0,00%

-615

-4,27%

0,00%

6. Неоплачений чи вилучений капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього власного капіталу

14402

100%

29042

100%

14640

0

201,65%

Таблиця1.7. - Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Статутний капітал

22

0,08%

22

0,10%

0

0,02%

100,00%

2. Пайовий капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3. Додатковий капітал

29017

99,91%

22365,5

99,65%

-6652

-0,27%

77,08%

4.Резервний капітал

2,7

0,01%

5,6

0,02%

2,9

0,02%

207,41%

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

0,00%

51,7

0,23%

51,7

0,23%

0,00%

6. Неоплачений чи вилучений капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього власного капіталу

29042

100%

22444,8

100%

-6597

0

77,28%

Таблиця1.7. - Динаміка структури власного капіталу підприємства за 2010 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Статутний капітал

22

0,10%

22

0,10%

0

0,00%

100,00%

2. Пайовий капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

3. Додатковий капітал

22366

99,65%

22377

98,09%

11,6

-1,56%

100,05%

4.Резервний капітал

5,6

0,02%

5,6

0,02%

0

0,00%

100,00%

5.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

51,7

0,23%

407,8

1,79%

356

1,56%

788,78%

6. Неоплачений чи вилучений капітал

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

Усього власного капіталу

22445

100%

22813

100%

368

0

101,64%

Таблиця 1.8. - Динаміка структури позикового капіталу підприємства за 2008 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Довгострокові зобов'язання

2. Поточні зобов'язання, в т.ч.

2.1. По короткострокових кредитах банків

150

1,73%

250

1,00%

100

-0,73%

166,67%

2.2. Заборгованість по довгострокових зобов'язаннях

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.3. Векселі видані

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.4. За товари, роботи, послуги

0

0,00%

1604

6,43%

1604

6,43%

0,00%

2.5. По розрахунках

6815

78,79%

5781

23,17%

-1034

-55,61%

84,83%

2.6. Інші поточні зобов'язання

1685

19,48%

17310

69,39%

15625

49,91%

1027,30%

Усього зобов'язань

8650

100%

24945

100%

16295

0,00%

288,38%

Таблиця 1.8. - Динаміка структури позикового капіталу підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Довгострокові зобов'язання

2. Поточні зобов'язання, в т.ч.

2.1. По короткострокових кредитах банків

250

1,00%

1000

4,71%

750

3,71%

400,00%

2.2. Заборгованість по довгострокових зобов'язаннях

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.3. Векселі видані

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.4. За товари, роботи, послуги

1604

6,43%

41,9

0,20%

-1562

-6,23%

2,61%

2.5. По розрахунках

5781

23,17%

4004,1

18,87%

-1777

-4,31%

69,26%

2.6. Інші поточні зобов'язання

17310

69,39%

16174,9

76,22%

-1135

6,83%

93,44%

Усього зобов'язань

24945

100%

21220,9

100%

-3724

0,00%

85,07%

Таблиця 1.8. - Динаміка структури позикового капіталу підприємства за 2009 рік

Найменування статей

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

темп зростання, %

1. Довгострокові зобов'язання

2. Поточні зобов'язання, в т.ч.

2.1. По короткострокових кредитах банків

1000

4,71%

1100

7,50%

100

2,79%

110,00%

2.2. Заборгованість по довгострокових зобов'язаннях

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.3. Векселі видані

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

2.4. За товари, роботи, послуги

41,9

0,20%

699,1

4,77%

657,2

4,57%

1668,50%

2.5. По розрахунках

4004

18,87%

7075

48,27%

3071,3

29,40%

176,70%

2.6. Інші поточні зобов'язання

16175

76,22%

5783

39,45%

-10392

-36,77%

35,75%

Усього зобов'язань

21221

100%

14657

100%

-6564

0,00%

69,07%

Для аналізу джерел власних коштів підприємства знайдемо додаткові показники:

К автономии = власний капітал / всього джерел засобів

К автономии 2008 = 29132/54080 = 0,538

К автономии 2009 = 22445/43665,9 = 0,5140

К автономии 2010 = 22812,7 /37469,9 = 0,608

К финансової залежності = всього джерел / власний капітал

К финансової залежності 2008 = 54080/ 29132 =1,856

К финансової залежності 2009 = 43665,9/22445 = 1,945

К финансової залежності 2010 = 37469,9/ 22812,7 = 1,643

Зі зроблених вище розрахунків, бачимо, що структура підприємства складається більше ніж на половину із власних засобів, коефіціент автономии знаходиться на допустимому рівні. Коефіцієнт фінансової залежності в 2010 році зменшується, що говорить про зменшення позикових засобів в фінансах підприємства.

Таблиця 1.9. - Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2008 році

Найменування статей

На кінець року

Найменування статей

На кінець року

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

Дебіторська заборгованість, всього

23185

100,00%

Кредиторська заборгованість всього

24695

100,00%

-1510,00

93,89%

В т.ч.:

В т.ч.:

1. За товари, роботи, послуги

10221

44,08%

1. За товари, роботи, послуги

1604

6,50%

8617,00

637,22%

2. По розрахунках

1210

5,22%

2. По розрахунках

5781

23,41%

-4571,00

20,93%

3. Інша дебіторська заборгованість

11754

50,70%

3. Інша кредиторська заборгованість

17310

70,10%

-5556,00

67,90%

Таблиця 1.9. - Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2009 році

Найменування статей

На кінець року

Найменування статей

На кінець року

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

Дебіторська заборгованість, всього

10716

100,00%

Кредиторська заборгованість всього

20221

100,00%

-9504,90

52,99%

В т.ч.:

В т.ч.:

1. За товари, роботи, послуги

4460

41,62%

1. За товари, роботи, послуги

41,9

0,21%

4417,80

10643,68%

2. По розрахунках

851,9

7,95%

2. По розрахунках

4004,1

19,80%

-3152,20

21,28%

3. Інша дебіторська заборгованість

5404

50,43%

3. Інша кредиторська заборгованість

16175

79,99%

-10770,50

33,41%

Таблиця 1.9. - Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2010 році

Найменування статей

На кінець року

Найменування статей

На кінець року

Зміни

Д

%

Д

%

Д

%

Дебіторська заборгованість, всього

7326

100,00%

Кредиторська заборгованість всього

11606

100,00%

-4279,20

63,13%

В т.ч.:

В т.ч.:

1. За товари, роботи, послуги

4372

59,67%

1. За товари, роботи, послуги

699,1

6,02%

3672,40

625,30%

2. По розрахунках

451,7

6,17%

2. По розрахунках

5123,8

44,15%

-4672,10

8,82%

3. Інша дебіторська заборгованість

2503

34,17%

3. Інша кредиторська заборгованість

5782,7

49,83%

-3279,50

43,29%

На діаграмах 1.13,.1.14 можна проследіти динаміку змін дебеторської та кредиторської заборгованості на протязі останніх трьох років.

Таким чином порівняно з 2008 роком на кінець 2010, дебеторська заборгованість істотно зменшилася, що могло вплинути на збільшення кількості грошових коштів на підприємстві. А на діаграмі 1.14рівень кредорської заборгованості зріс порівнянно з попередніми роками, це може бути зумовлено розширення діяльності підприємства, ведення нових технологій та фінансування проектів, адже рівень грошових коштів на підприємтсві малий і залишився майже не змінним після зменшення дебеторської заборогованості, що говорить про зайнятості усіх засобів у діяльності.

Таблиця 1.10. - Визначення типу фінансового стану підприємства у 2008 році

Найменування показників

Розрахунок

На початок року

На кінець року

1. Запаси (З)

Сума рядків 100-140

3040

3666

2. Джерела формування матеріальних оборотних засобів

- Наявність власних оборотних коштів (Квок)

р.380-р.080

2136

2296

- Наявність власних та довгострокових джерел (Квдд)

Квок+р.480

2136

2296

- Загальна величина основних джерел формування запасів (Код)

Квдд+р.500

2286

2546

3. Показники забезпеченості запасів джерелами формування

- f 1

Квок - З

-904

-1370

- f 2

Квдд - З

-904

-1370

- f 3

Код - З

-754

-1120

Таблиця 1.10. - Визначення типу фінансового стану підприємства у 2009 році

Найменування показників

Розрахунок

На початок року

На кінець року

1. Запаси (З)

Сума рядків 100-140

3666

3874,2

2. Джерела формування матеріальних оборотних засобів

- Наявність власних оборотних коштів (Квок)

р.380-р.080

2295,7

-3814,1

- Наявність власних та довгострокових джерел (Квдд)

Квок+р.480

2295,7

-3814,1

- Загальна величина основних джерел формування запасів (Код)

Квдд+р.500

2545,7

-2814,1

3. Показники забезпеченості запасів джерелами формування

- f 1

Квок - З

-1370,3

-7688,3

- f 2

Квдд - З

-1370,3

-7688,3

- f 3

Код - З

-1120,3

-6688,3

Таблиця 1.10. - Визначення типу фінансового стану підприємства у 2010 році

Найменування показників

Розрахунок

На початок року

На кінець року

1. Запаси (З)

Сума рядків 100-140

3874,2

2925

2. Джерела формування матеріальних оборотних засобів

- Наявність власних оборотних коштів (Квок)

р.380-р.080

-3814,1

-2488

- Наявність власних та довгострокових джерел (Квдд)

Квок+р.480

-3814,1

-2488

- Загальна величина основних джерел формування запасів (Код)

Квдд+р.500

-2814,1

-1388

3. Показники забезпеченості запасів джерелами формування

- f 1

Квок - З

-7688,3

-5413

- f 2

Квдд - З

-7688,3

-5413

- f 3

Код - З

-6688,3

-4313

У результаті зроблених розрахунків можна зробити висновок щодо фінансового стану підприємства. Таким чином у 2008-2010 роках на підприємстві спостерігається кризисний стан, адже показники забезпеченності запасів джерелами формування усі менше 0, що є негативнпим фактором. Це може бути зумовлено позиковими коштами, які є на підприємстві, що не були погашені у визначений строк, простроченою дебеторською та кредиторською заборгованістю.

Малий рівень запасів на підприємстві обумовлен специфікою діяльністю підприємства- проектно-вишукувальні роботи.

Таблиця 1.11. - Аналіз ліквідності балансу підприємства за 2008 рік

Актив

Код статті

На початок року

На кінець року

Пасив

Код статті

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок (+) чи недолік (-)

на початок

на кінець

1. Найбільш ліквідні активи

220 - 240

188

417

1. Найбільш строкові зобов'язання

530

0

1604

188

-1187

2. Швидко реалізовані активи

130 - 210

7571

23192

2. Коротко-строкові пасиви

(620-530) + 430+ 630

8650

23343

-1079

-151

3. Повільно реалізовані активи

100+120+ 250+270

3023

3.Довго-строкові пасиви

480

0

0

3023

0

4. Важко реалізовані активи

80

12266

26746

4. Постійні (стійкі) пасиви

380

14402

29041,7

-2136

-2296

Баланс

23051

54080

Баланс

23051

54080

0

0

Таблиця 1.11. - Аналіз ліквідності балансу підприємства за 2009 рік

Актив

Код статті

На початок року

На кінець року

Пасив

Код статті

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок (+) чи недолік (-)

на початок

на кінець

1. Найбільш ліквідні активи

220 - 240

417

655

1. Найбільш строкові зобов'язання

530

1604

41,9

-1187

613,1

2. Швидко реалізовані активи

130 - 210

23192,5

12848,8

2. Коротко-строкові пасиви

(620-530) + 430+ 630

23341

21181

-148,5

-8332,2

3. Повільно реалізовані активи

100+120+ 250+270

3725

3903,2

3.Довго-строкові пасиви

480

0

0

3725

3903,2

4. Важко реалізовані активи

80

26746

26258,9

4. Постійні (стійкі) пасиви

380

29041,7

22444,8

-2295,7

3814,1

Баланс

54079,7

43665,9

Баланс

54079,7

43665,9

0

0

Таблиця 1.11. - Аналіз ліквідності балансу підприємства за 2008 рік

Актив

Код статті

На початок року

#ЗНАЧ!

Пасив

Код статті

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок (+) чи недолік (-)

на початок

на кінець

1. Найбільш ліквідні активи

220 - 240

655

210,8

1. Найбільш строкові зобов'язання

530

41,9

699,1

613,1

-488,3

2. Швидко реалізовані активи

130 - 210

12849

9009

2. Коротко-строкові пасиви

(620-530) + 430+ 630

21179

13960

-8330,2

-4951

3. Повільно реалізовані активи

100+120+ 250+270

3903,2

2949

3.Довго-строкові пасиви

480

0

0

3903,2

2948,9

4. Важко реалізовані активи

80

26259

25301

4. Постійні (стійкі) пасиви

380

22445

22813

3814,1

2488,3

Баланс

43666

37470

Баланс

43666

37470

0

0

З таблиці 1.11. можна сказати інше - на підприємстві існує недолік найліквідніших активів, що призводить до неможлиовсті погашення найстроковіших зобов'язань. Таким чином можна зробити висновок,що підприємство не є ліквідним і має непостійну структуру.

1.3 Аналіз форми № 2 "Звіт про фінансові результати"

Таблиця 1.1. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за 2008 рік

Найменування статей

Код статті

Д

%

Зміни

за попередній

період

за звітний

період

за попередній

період

за звітний

період

Д

%

Темп

зростання, %

І. Фінансові результати

1. Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

15766

20048

100%

100%

4282

127,16%

2. ПДВ

15

-1971

-2207

-

-

-236

-

111,97%

3. Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

13793

17840

87,49%

88,99%

4047

1,50%

129,34%

4. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-7955

-10564

-

-

-2609

-

132,80%

5. Валовий прибуток (збиток)

050 (055)

5838

7276

37,03%

36,29%

1438

-0,74%

124,63%

6. Інші операційні доходи

60

1009

1251

6,40%

6,24%

242

-0,16%

123,98%

7. Адміністративні витрати

70

-2399

-2916

-

-

-517

-

121,55%

8. Інші операційні витрати

90

-3770

-5334

-

-

-1564

-

141,49%

9. Фінансові результати від операційної діяльності

100 (105)

677

277

4,29%

1,38%

-400

-2,91%

40,92%

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування

170 (175)

615

54

3,90%

0,27%

-561

-3,63%

8,78%

14. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

15. Фінансові результати від звичайної діяльності

190 (195)

615

54

3,90%

0,27%

-561

-3,63%

8,78%

16. Чистий прибуток (збиток)

220 (225)

615

54

3,90%

0,27%

-561

-3,63%

8,78%

ІІ. Елементи операційних витрат

1. Матеріальні витрати

230

3981

6930

25,25%

34,57%

2949

9,32%

174,08%

2. Витрати на оплату праці

240

2430

1722

15,41%

8,59%

-708

-6,82%

70,86%

3. Відрахування на соціальні заходи

250

1005

587

6,37%

2,93%

-418

-3,45%

58,41%

4. Амортизація

260

429

1434

2,72%

7,15%

1005

4,43%

334,27%

5. Інші операційні витрати

270

2572

3030

16,31%

15,11%

458

-1,20%

117,81%

Всього

280

10417

13703

66,07%

68,35%

3286

2,28%

131,54%

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

1. Середньорічна кількість простих акцій

300

2223000

2223000

-

-

0

-

100,00%

2. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2223000

2223000

-

-

0

100,00%

Дані в таблиці 1.1. показують фінансовий результат підприємства, в цій таблиці відображено усі прибутки та витрати, що несе чи отримує підприємство в результаті своєї діяльності. Так за звітний період отримало чистий прибуток у ромірі 54 тис. грн., а це на 500 тис. менше ніж то рік.

Таблиця 1.2. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за 2009 рік

Найменування статей

Код статті

Д

%

Зміни

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

Д

%

темп зростання, %

І. Фінансові результати

1. Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

20048

35757,7

100%

100%

15709,7

178,36%

2. ПДВ

15

-2207

-3992,1

-

-

-1785,1

-

180,88%

3. Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

17840

31765,6

88,99%

88,84%

13925,6

-0,15%

178,06%

4. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-10564

-29527

-

-

-18963

-

279,50%

5. Валовий прибуток (збиток)

050 (055)

7276

2238,9

36,29%

6,26%

-5037,1

-30,03%

30,77%

6. Інші операційні доходи

60

1251

2423,8

6,24%

6,78%

1172,8

0,54%

193,75%

7. Адміністративні витрати

70

-2916

-4024,9

-

-

-1108,9

-

138,03%

8. Інші операційні витрати

90

-5334

-137,6

-

-

5196,4

-

2,58%

9. Фінансові результати від операційної діяльності

100 (105)

277

500,2

1,38%

1,40%

223,2

0,02%

180,58%

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування

170 (175)

54

99,6

0,27%

0,28%

45,6

0,01%

184,44%

14. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

15. Фінансові результати від звичайної діяльності

190 (195)

54

99,6

0,27%

0,28%

45,6

0,01%

184,44%

16. Чистий прибуток (збиток)

220 (225)

54

99,6

0,27%

0,28%

45,6

0,01%

184,44%

ІІ. Елементи операційних витрат

1. Матеріальні витрати

230

6930

17769,5

34,57%

49,69%

10839,5

15,13%

256,41%

2. Витрати на оплату праці

240

1722

3246,3

8,59%

9,08%

1524,3

0,49%

188,52%

3. Відрахування на соціальні заходи

250

587

1141,3

2,93%

3,19%

554,3

0,26%

194,43%

4. Амортизація

260

1434

1496,1

7,15%

4,18%

62,1

-2,97%

104,33%

5. Інші операційні витрати

270

3030

10509,4

15,11%

29,39%

7479,4

14,28%

346,84%

Всього

280

13703

34162,6

68,35%

95,54%

20459,6

27,19%

249,31%

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

1. Середньорічна кількість простих акцій

300

2223000

2223000

-

-

0

-

100,00%

2. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2223000

2223000

-

-

0

100,00%

Таблиця 1.12. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за 2010 рік

Найменування статей

Код статті

Д

%

Зміни

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

Д

%

темп зростання, %

І. Фінансові результати

1. Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

35757,7

62393,1

100%

100%

26635

174,49%

2. ПДВ

15

-3992,1

-9207,7

-

-

-5216

-

230,65%

3. Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

31765,6

53185,4

88,84%

85,24%

21420

-3,59%

167,43%

4. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-29527

51117,6

-

-

80644

-

-173,12%

5. Валовий прибуток (збиток)

050 (055)

2238,9

2067,8

6,26%

3,31%

-171,1

-2,95%

92,36%

6. Інші операційні доходи

60

2423,8

3106,7

6,78%

4,98%

682,9

-1,80%

128,17%

7. Адміністративні витрати

70

-4024,9

-1154,9

-

-

2870

-

28,69%

8. Інші операційні витрати

90

-137,6

-2617

-

-

-2479

-

1901,89%

9. Фінансові результати від операційної діяльності

100 (105)

500,2

1402,6

1,40%

2,25%

902,4

0,85%

280,41%

13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування

170 (175)

99,6

582,6

0,28%

0,93%

483

0,66%

584,94%

14. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

-174,8

0,00%

-0,28%

-174,8

-0,28%

0,00%

15. Фінансові результати від звичайної діяльності

190 (195)

99,6

407,8

0,28%

0,65%

308,2

0,38%

409,44%

16. Чистий прибуток (збиток)

220 (225)

99,6

407,8

0,28%

0,65%

308,2

0,38%

409,44%

ІІ. Елементи операційних витрат

1. Матеріальні витрати

230

17769,5

3509,5

49,69%

5,62%

-14260

-44,07%

19,75%

2. Витрати на оплату праці

240

3246,3

4995,3

9,08%

8,01%

1749

-1,07%

153,88%

3. Відрахування на соціальні заходи

250

1141,3

1724,8

3,19%

2,76%

583,5

-0,43%

151,13%

4. Амортизація

260

1496,1

1994,8

4,18%

3,20%

498,7

-0,99%

133,33%

5. Інші операційні витрати

270

10509,4

43517,5

29,39%

69,75%

33008

40,36%

414,08%

Всього

280

34162,6

55741,9

95,54%

89,34%

21579

-6,20%

163,17%

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

1. Середньорічна кількість простих акцій

300

2223000

2223000

-

-

0

-

100,00%

2. Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2223000

2223000

-

-

0

100,00%

1.4 Аналіз форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

Таблиця 1.13. - Аналіз грошових потоків підприємства за 2008 рік

Вид діяльності

Код статті

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності

170

-102

551

653

2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

300

-114

-369

-255

3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

390

102

53

-49

4. Чистий рух грошових коштів за звітний період

400

-114

235

349

Таблиця 1.13. - Аналіз грошових потоків підприємства за 2009 рік

Вид діяльності

Код статті

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності

170

551

409,5

-141,5

2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

300

-369

-426,8

-57,8

3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

390

53

248,3

195,3

4. Чистий рух грошових коштів за звітний період

400

235

231

-4

Таблиця 1.13. - Аналіз грошових потоків підприємства за 2010 рік

Вид діяльності

Код статті

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності

170

409,5

-1,6

-411,1

2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

300

-426,8

-420,1

6,7

3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

390

248,3

-17,9

-266,2

4. Чистий рух грошових коштів за звітний період

400

231

-439,6

-670,6

З діаграм 1.15 - 1.18 видно, що грошовий потік в 2010 році значно зменшився, недостатність гршових коштів дуже відчувається на показниках фінансової звітності, що ще раз говорить про критичний стан підприємства.

1.5 Аналіз форми № 4 “Звіт про власний капітал”

Таблиця 1.14. - Аналіз руху власного капіталу за 2008 рік

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

1. Залишок на початок року

22

11428

0

337

2. Надійшло

-

14866

3

52

3. Використано

-

-

-

389

4. Залишок на кінець року

22

26294

93

0

5. Темп зростання, %

100,00%

230,08%

-

-

6. Коефіцієнт надходження

-

0,56538

0,03226

-

7. Коефіцієнт вибуття

-

-

-

-

Таблиця 1.14. - Аналіз руху власного капіталу за 2009 рік

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

1. Залишок на початок року

22

18760

2,7

2. Надійшло

-

-

3

99,6

3. Використано

-

-

-

45

4. Залишок на кінець року

22

18760

5,7

54,6

5. Темп зростання, %

100,00%

100,00%

211,11%

-

6. Коефіцієнт надходження

-

-

0,52632

-

7. Коефіцієнт вибуття

-

-

-

-

Таблиця 1.14. - Аналіз руху власного капіталу за 2010 рік

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

1. Залишок на початок року

22

18760

5,6

0

2. Надійшло

-

-

-

407,8

3. Використано

-

-

-

0

4. Залишок на кінець року

22

18760

5,6

407,8

5. Темп зростання, %

100,00%

100,00%

100,00%

-

6. Коефіцієнт надходження

-

-

-

-

7. Коефіцієнт вибуття

-

-

-

-

З вище зроблених розрахунків слідує настпуне - на підприємстві практично відсутній резервний капітал, сума нерозподіленого прибутку майже не накопичується, це може бути зумовлено направленням усього прибутку на покращення діяльності чи виплати зобов'язань, які на підприємстві мають значний розмір.

Статутний капітал на протязі 2008-2010 років залишається незмінним.

Висновки до розділу 1

Підводячи підсумок можна зауважити, що згідно аналізу 4-х форм звітності (Балансу, звіту про фінансові результати, звіту з руху грошових коштів, звіту з власного капіталу) на протязі 3-х років на підприємстві спостерігається скрутне фінансове становище. Такий стан зумовлений відсутністю ліквідних активів, які в достатньому розмірі змогли б погасити прострочені поточні зобов'язання, чималим розміром дебеторської заборгованості строки погашення, якої частково перевищенні та важкою структурою активів.

На даний момент підприємство в критичному стані і потребує негайної зміни речей, прийняття заходів щодо покращення свого стану.

Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства

2.1 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства

Чистий грошовий потік визначається як різниця між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженнями і видатками) в окремий період часу.

Чистий грошовий потік є важливим показником фінансової діяльності підприємства, який в значній мірі визначає фінансову стійкість і темпи росту ринкової вартості підприємства. Розрахунок чистого грошового потоку проводиться по підприємству в цілому, окремим його структурним підрозділам (центрам відповідальності), різним видам господарської діяльності чи окремим господарським операціям.

У звіті про рух грошових коштів подається інформація за трьома категоріями діяльності - операційні, фінансова, інвестиційна.

Грошовий потік від операційної діяльності розраховують за формулою:

ЧДПО = ЧПР+Аос+Ан/а± ?ДТЗ±?Зтмц± ?КТЗ±?Р,

де ЧДПО - чистий грошовий потік від операційної діяльності, тис. грн.;

ЧПР - чистий прибуток, тис. грн.;

Аос - амортизація основних засобів, тис. грн.;

Ан/а - амортизація нематеріальних активів, тис. грн;

?ДТЗ - зміна дебіторської заборгованості, тис. грн.;

?Зтмц - зміна запасів ТМЦ, тис. грн.;

?КТЗ - зміна кредиторської заборгованості, тис. грн.;

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності розраховують за формулою:

ЧДПІ = Роз+Рн/а+Рдфі+Рса+До-Поз-Пн/а-Пдфі- ?НКБ-Вва,

де Роз - реалізація основних засобів, тис. грн.;

Рн/а - реалізація нематеріальних активів, тис. грн.;

Рдфі - реалізація довгострокових фінансових інструментів, тис. грн.;

Pвa - сума коштів, що надійшла від повторної реалізації власних акцій, які випускалися раніше, тис. грн.;

До - сума дивідендів, отриманих підприємством за довгостроковими фінансовими інструментами інвестиційного портфеля, тис. грн.;

Поз - покупка основних засобів, тис. грн.;

Пн/а - покупка нематеріальних активів, тис. грн.;

Пдфі - покупка довгострокових фінансових інструментів, тис. грн.;

?НКБ - приріст незавершеного капітального будівництва, тис. грн.;

Вва - сума коштів, виплачених за викуплені власні акції, тис. грн.;

Розраховуємо чистий грошовий потік від фінансової діяльності за формулою:

ЧДПФ = Пвк+Пдк+Пкк+БЦФ-Вдк-Вкк-Дв,

де Пвк - сума додатково залученого із зовнішніх джерел власного капіталу, тис. грн.;

Пдк - сума додатково залученого довгострокового кредитування, тис. грн.;

Пкк - сума додатково залученого короткострокового кредитування, тис. грн.;

БЦФ - безоплатне цільове фінансування, тис. грн.;

Вдк - сума виплат (погашення) боргу по довгостроковому кредитуванню, тис. грн.;

Вкк - сума виплат (погашення) боргу по короткостроковому кредитуванню, тис. грн.;

Дв - сума виплачених дивідендів власникам підприємства, тис. грн.

Для розрахунку чистого грошового потоку підприємства використовують формулу:

ЧДПП = ЧДПО +ЧДПІ + ЧДПФ

Розраховуємо дані показники по кожному року окремо. Так отримуємо:

2008 рік:

ЧГПо на початок періоду= 28561 грн.

ЧГПі та ЧГПф - на початок періоду не було.

ЧГПо- 36950

ЧГПі = -192,2

ЧГПф = 0

Таким чином чистий грошовий потік в 2008 році на початок дорівнював = 28561 грн, на кінець цього ж року = 36757,8 грн.

2009 рік:

ЧГПо = - 3701,2 грн.

ЧГПі = 1001,7

ЧГПф = 248,3

Таким чином чистий грошовий потік в 2009 році на кінець = -2451,2 грн.

2010 рік:

ЧГПо = 14086,4 грн.

ЧГПі = -420,1

ЧГПф = -17,9

Таким чином чистий грошовий потік в 2010 році на кінець = 13648,4 грн.

З метою аналізу динаміки результати розрахунків грошових потоків представимо графічно.

Графік 2.1. Динаміка чистого грошового потоку з 2008 по 2010 років

З графіку бачимо, що найбільший чистий грошовий потік був у 2008 році від операційної діяльності, також детально видно, що фінансова діяльність у підприємстві не розвинуто, таким чином від неї зовсім майже нема грошового потоку, в 2010 році чистий грошовий потік по фінансовій діяльності є, але з відємним значенням.

2.2 Аналіз грошових потоків підприємства

Аналіз грошових потоків здійснюють за такою системою показників:

· коефіцієнт ліквідності ГП підприємства за формулою

де +ГП - позитивний грошовий потік, тис. грн.;

-ГП - негативний грошовий потік, тис. грн.;

· коефіцієнт ефективності грошового потоку розраховують за формулою

де ЧГПП - чистий грошовий потік підприємства, тис. грн.;

· коефіцієнт достатності грошового потоку розраховують за формулою

де ОБ - сума виплат основного боргу по довгострокових і короткострокових кредитах, тис. грн.;

Зтмц - приріст запасу ТМЦ, тис. грн.;

Так в2008 році ці показники будуть складити:

Кл = 3650/- 192,2 = - 192,5

К еф. Вик. = 36757,8/-192,2 = 191,25

В 2009 році:

Кл = 1250/-3701,2 = -33,77

К еф. Вик = -2451,2/-3701,2

В 2010 році:

Кл = 14086,4/-438 = - 32,16

К еф. Вик = 13648,4/-438= - 31,16

Що стосується коефіцієнту достатності грошового потоку, то його розрахунок потребує додаткових даних, а саме суми виплат основного боргу по довгострокових та короткострокових періодів та приріст запасів ТМЦ. В формах, які представлені для аналізу вони не відсутні, отже за обставиною відсутності цих даних розрахунок коефіцієнту достатності грошового потоку не можливий.

Графік 2.2. динаміка змін коефіцієнтів з 2008 по 2010 роки

З графіку 2.2.бачиму тенденцію від'ємності показників, це говорить про неліквідність підприємства. Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт повинний мати значення не нижче одиниці.. Коефіцієнт ефективності використання грошового потоку також не є позитивним, адже його рівень є плюсовим показником лише в 2009 році

Заповнимо таблицю вище розрахованими даними по кожному року окремо.

Показники 2008 рік

Попередній рік

Звітний рік

Зміна

Д

%

темп зростання, %

I. Аналіз позитивних грошових потоків (ПГП)

Чисті грошові потоки (ЧГП) підприємства

28561

36757,8

8197

1,286993

1,286993

ЧГП від операційної діяльності (позитивні)

28561

36950

8389

129,37%

229,37%

ЧГП від інвестиційної діяльності (позитивні)

-

-

-

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (позитивні)

-

-

-

-

-

Разом ПГП

28561

36950

8389

129,37%

229,37%

ІІ. Аналіз негативних грошових потоків (НГП)

ЧГП від операційної діяльності (негативні)

-

-

-

-

-

ЧГП від інвестиційної діяльності (негативні)

-

-192,2

-192

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (негативні)

-

-

-

Разом НГП

0

-192,2

-192

-

-

Залучення позикових засобів (довгострокові + короткострокові кредити)

150

250

100

166,67%

266,67%

ІІІ. Аналіз збалансованості позитивних і негативних грошових потоків

ЧГП підприємства

28561

36757,8

8197

128,70%

128,70%

Чистий прибуток / збиток

-102

2,35

104,4

-2,30%

97,70%

Амортизація

429

1434

1005

3,342657

4,342657

Якість грошових потоків

-

добра

-

-

-

ІV. Аналіз синхронності формування та ефективності грошових потоків

-

-

-

-

-

Коефіцієнт ліквідності ГП

-192,24766

-

-

-

Коефіцієнт ефективності грошового потоку

-

-191,24766

-

-

-

Коефіцієнт достатності грошового потоку

-

-

-

-

-

Показники 2009 рік

Попередній рік

Звітний рік

Зміна

Д

%

темп зростання, %

I. Аналіз позитивних грошових потоків (ПГП)

Чисті грошові потоки (ЧГП) підприємства

36758

-2451,2

-39209

-0,066685

-0,06669

ЧГП від операційної діяльності (позитивні)

36950

-

-

-

-

ЧГП від інвестиційної діяльності (позитивні)

-

1001,7

-

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (позитивні)

-

248,3

-

-

-

Разом ПГП

36950

1250

-35700

3,38%

103,38%

ІІ. Аналіз негативних грошових потоків (НГП)

ЧГП від операційної діяльності (негативні)

-

-3701,2

-

-

-

ЧГП від інвестиційної діяльності (негативні)

-192

0

192,2

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (негативні)

-

-

-

-

-

Разом НГП

-192

-3701,2

-3509

1925,70%

2025,70%

Залучення позикових засобів (довгострокові + короткострокові кредити)

250

1000

750

400,00%

500,00%

ІІІ. Аналіз збалансованості позитивних і негативних грошових потоків

ЧГП підприємства

36758

-2451,2

-39209

-6,67%

-6,67%

Чистий прибуток / збиток

2,347

2,31

-0,037

98,42%

98,42%

Амортизація

1434

14,961

-1419,039

1,04%

101,04%

Якість грошових потоків

добра

на критичному рівні

-

-

-

ІV. Аналіз синхронності формування та ефективності грошових потоків

Коефіцієнт ліквідності ГП

-192

-33,77%

-

-

-

Коефіцієнт ефективності грошового потоку

-191

66,23%

-

-

-

корефіцієнт достатності грошового потоку

-

-

-

-

-

Показники 2010 рік

Попередній рік

Звітний рік

Зміна

Д

%

темп зростання, %

I. Аналіз позитивних грошових потоків (ПГП)

Чисті грошові потоки (ЧГП) підприємства

-3701,2

-438

3263

0,11834

1,11834

ЧГП від операційної діяльності (позитивні)

-

14086,4

14086

-

-

ЧГП від інвестиційної діяльності (позитивні)

1001,7

-

-1002

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (позитивні)

248,3

-

-248

-

-

Разом ПГП

1250

14086,4

12836

1126,91%

1226,91%

ІІ. Аналіз негативних грошових потоків (НГП)

ЧГП від операційної діяльності (негативні)

-3701,2

-

-3701

-

-

ЧГП від інвестиційної діяльності (негативні)

-

-420,1

-420

-

-

ЧГП від фінансової діяльності (негативні)

-

-17,9

-17,9

-

-

Разом НГП

-3701,2

-438

3263

11,83%

111,83%

Залучення позикових засобів (довгострокові + короткострокові кредити)

1000

1100

100

110,00%

210,00%

ІІІ. Аналіз збалансованості позитивних і негативних грошових потоків

ЧГП підприємства

-2451,2

13648,4

16100

-556,80%

-556,80%

Чистий прибуток / збиток

231

-439,6

-671

-190,30%

-190,30%

Амортизація

1496,1

19,948

-1476

1,33%

101,33%

Якість грошових потоків

на критичному рівні

добра

-

-

-

ІV. Аналіз синхронності формування та ефективності грошових потоків

Коефіцієнт ліквідності ГП

-33,77%

-32,16073

-

-

-

Коефіцієнт ефективності грошового потоку

66,23%

-31,16073

-

-

-

корефіцієнт достатності грошового потоку

-

-

-

-

-

2.3 Оптимізація грошових потоків підприємства

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

По стану руху потоків грошових коштів можна судити про якість управління підприємством.

У випадку даного підприємства майже у всіх випадках бачимо добру діяльність підприємства, бо якщо операційна має позитивний знак, а усі інші негативний це говорить про добру організацію, тобто підприємство отримує достатньо коштів від реалізації продукції, аби гасити кредити та інвестувати власні кошти в засоби. У 2009 році ми спостерігаємо трохи іншу діяльність, де стан підприємства майже критичний, якість правління на нижчому рівні, підприємство оплачує витрати від операційної діяльності за рахунок додаткових діяльностей інвестиційної та фінансової.

Хоча тенденція двох років добра і можна говорити якісне управління, але якщо чистий рух грошових коштів з усіх видів діяльності був би позитивний, це говорило би про відсутність недоліків управління, керівництво повністю виконує свої функції.

Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання „Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту". Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їхніх виплат.

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

* збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованій покупцям продукції;

* забезпечення часткової чи повної передоплати за вироблену продукцію, що користається високим попитом на ринку;

* скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям;

* прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;

* використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості обліку векселів, факторингу, форфейтингу;

* прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу перебування їх у дорозі, у процесі реєстрації, у процесі зарахування грошей на розрахунковий рахунок і т.п.).

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

* збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприємству товарного (комерційного) кредиту;

* заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на їхню оренду (лізинг);

* реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів шляхом переведення короткострокових їхніх видів у довгострокові.

Слід зазначити, що „Система прискорення - уповільнення платіжного обороту", вирішуючи проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства), створює певні проблеми наростання дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї системи повинні бути розроблені заходи для забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді.

Зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуть за рахунок наступних заходів:

* залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу;

* додаткової емісії акцій;

* залучення довгострокових фінансових кредитів;

* продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів інвестування;

* продажу (або здачі в оренду) невикористовуваних видів основних засобів.

Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.