Аналіз фінансової діяльності та грошового потоку підприємства

Аналіз фінансових звітів та характеристика відкритого акціонерного товариства "Вніпітрансгаз". Аналіз форм "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал". Управління грошовими потоками підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.09.2011
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

* скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;

* відмови від фінансового інвестування;

* зниження суми постійних витрат підприємства.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані з забезпеченням зростання його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть бути використані:

* збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних активів;

* прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їхньої реалізації;

* здійснення регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємства;

* активне формування портфеля фінансових інвестицій;

* дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

Висновки до розділу 2

Аналізуючи управління грошовими потоками можна зробити такий висновок, що загалом діяльність підприємства основана на непоганому управлінню, якість якого коливається на доброму та критичному рівні. Це не є погане, адже підприємство за невеликі строки виходить з поганого стану, але варто замислитися про те, що такі різкі зміни можуть погано вплинути на кон'юктуру підприємства, його статус серед конкурентів, постачальників та кредиторів.

Підприємство повинно прагнути до постійної якісної у всіх напрямках діяльності, і для цього треба переглянути у всі витрати підприємство, більш розвинути фінансову діяльність випуском власних боргових зобов'язань, позикових засобів тощо. Більшу увагу приділити керівникам різних відділів які повинні якісно виконувати діяльність, у випадку необхідності змінити на більш досвідного спеціаліста.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 36.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 32.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. “Баланс”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 32.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 32.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. “Звіт про рух грошо вих коштів”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 32.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5. “Звіт про власний ка-1999 р. № 87 // Галицькі контракти. -- 1999. -- № 32.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Бухгалтер. учет и аудит. --2000. -- № 1.

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Бухгалтер. учет и аудит. -- 2000. -- № 1.

9. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.98.

10. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.97 № 5.

11. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. -- 1998. -- № 7.

12. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. -- М.: ДИС, 1998. -- 120 с.

13. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. -- М.:Финансы и статистика, 1996.

14. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. -- М.: Финансы и статистика, 1997. -- 480 с.

15. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. -- 1999. -- №

16. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. -- 1999. -- № 2.

17. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. -- 1999. -- №5.

18. Ковалев В. В. Финансовий аналіз. -- М.: Финанси и статистика, 1998. -- 512 с.

19. Крейнина М. Н. Финансовий стан підприємства: Метод оцінки. -- М.: ДИС, 1998. -- 224 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.