Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств

Організаційна структура та управління підприємством. Обов’язки бухгалтера-фінансиста. Грошові розрахунки підприємств та звіт про рух коштів. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Податки і оподаткування підприємств.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.02.2012
Размер файла 107,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Загальне ознайомлення з підприємством

2. Організаційна структура та управління підприємством. Обов'язки бухгалтера-фінансиста

3. Грошові розрахунки підприємств. Звіт про рух грошових коштів

4. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

5. Податки та оподаткування підприємств

6. Розрахунок витрат підприємства

7. Оцінка фінансових результатів підприємства

8. Фінансове планування на підприємстві

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

З переходом України до ринкової економіки все більше значення отримує аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств.

В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз фінансово-господарської діяльності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління фірмою стає найзначущішим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу фінансово-господарської діяльності підприємство не може ефективно функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

Ця проблема добре освітлюється в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти надають цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перевідна література.

Доцільно говорити про розділення фінансової і господарської сторони аналізу. Проте на мій погляд інтеграція цих аспектів дозволяє більш повно охарактеризувати діяльність фірми. До того ж ці дві сторони тісно взаємозв'язані. Зважаючи на це в цій роботі проведений саме аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ефективне використовування економічних ресурсів і потенціалу суспільства неможливе без вивчення суті процесів і явищ, які відбуваються в економіці.

Проте зважаючи на багатогранність і широту економічного життя суспільства вивчення явищ в цілому украй утруднене. Значно полегшити дослідження економічних процесів дозволяє метод розчленовування об'єкту вивчення на компоненти - економічний аналіз.

1. Загальне ознайомлення з підприємством

Назва підприємства - ТОВ «Артеміда».

Форма власності - приватна.

Адреса - м. Луганськ, вул. Оборонна, 103.

Реквізити підприємства:

- р/з 260025812 у ЛОД АППБ «Аваль» м. Луганська

- код підприємства - 30091301

МФО 304007

Сільськогосподарське підприємство ТОВ «Артеміда» - самостійний господарюючий статутний об'єкт, який має права юридичної особи та здійснює багато профільну виробничу та комерційну господарську діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

ТОВ «Артеміда» створювалося у відповідності з чинним законодавством України, в т.ч. згідно вимог Законів України „Про господарські товариства”, „Про власність” та інших законодавчих актів, має Статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається Установчим Договором.

ТОВ «Артеміда» має самостійний баланс, круглу печатку, кутові то інші штампи, фірмові бланки зі своєю назвою, має право відкривати та закривати розрахункові, поточні, кредитні та інші рахунки в установах банків на свій власний вибір, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

Майно підприємства складають основні фонди і оборотні фонди, а також інші, що належать йому на праві власності, цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

ТОВ «Артеміда» є власником майна, продукції, виробленої ним у результаті господарської діяльності; одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

На правах власника майна ТОВ «Артеміда» може продавати, купувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду або в безоплатне тимчасове користування або в позику юридичним та фізичним особам належні йому будівлі, споруди, засоби виробництва, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, які належать підприємству та знаходяться на балансі, а також у встановленому порядку списувати це майно зі свого балансу.

Головною метою створення та діяльності ТОВ «Артеміда» є збереження та розвиток економічної бази України, розвиток підприємництва, створення нових робочих місць, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а також задоволення потреб населення, інших юридичних та фізичних осіб в товарах та послугах, і отримання прибутку від підприємницької діяльності.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Види діяльності - вирощування і реалізація сільсько-господарських продуктів та скота.

2. Організаційна структура та управління підприємством. Обов'язки бухгалтера-фінансиста

Система управління персоналом ТОВ «Артеміда», що складається з 21 чоловік, являє собою підсистеми умов праці, трудових відносин, оформлення та обліку кадрів.

Стосовно першої підсистеми слід відмітити, що умови праці відповідають вимогам психофізіології, психоестетики, охорони праці та авколишнього середовища. Робочі приміщення добре оформлені і сприяють трудовій діяльності.

Трудові відносини в колективі сповнені взаємоповаги, взаєморозуміння, тісних дружніх стосунків. Конфліктні ситуації трапляються дуже рідко і швидко вирішуються.

Оформлення і облік кадрів веде комерційний директор. Керівництво підприємства схильне до стабільності чисельності працівників. В зв'язку з цим, на підприємстві велика увага приділяється своєчасній виплаті заробітної платні, мотивації, матеріальному заохоченню, сприянню позитивному психологічному клімату в колективі. Відповідно до обсягів отриманого прибутку нараховуються премії.

Велика робота проводиться у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, їх пристосуванню до нових умов господарювання та загальної комп'ютеризації.

В разі необхідності, кожен працівник може звернутися до генерального директора з проханням про фінансову чи матеріальну допомогу.

Головний бухгалтер відділу фінансів підприємства має право

- користуватися правами, які гарантують громадянам України Конституція та закони України;

- давати консультації працівникам з питань, які входять до його компетенції;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників та співробітників;

- вносити свої пропозиції, які спрямовані на поліпшення і удосконалення фінансової роботи.

- просуватися по службі з урахуванням кваліфікації та здібності сумлінного виконання своїх службових обов'язків, приймати участь у конкурсах на заміщення посад більш вищої категорії.

Головний бухгалтер відділу фінансів підприємства несе відповідальність:

- за несвоєчасне і неякісне виконання своїх обов'язків;

- за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- за недотримання регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку;

- за недостовірні дані при складанні декларації про доходи та зобов'язання фінансового характеру.

В зв'язку з виробничою необхідністю, за розпорядженням керівника, для виконання невідкладної та непередбаченої роботи, головний економіст повинен виходити на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

бухгалтер фінансист звіт

3. Грошові розрахунки підприємств. Звіт про рух грошових коштів

Грошові безготівкові розрахунки на ТОВ «Артеміда» здійснюються на основі таких принципів:

Перший принцип безготівкових розрахунків стосується обов'язкового зберігання підприємствами та установами грошових коштів на рахунках в установах банку (за винятком перехідних залишків у касі). Правовою базою для реалізації цього принципу є угода між підприємством і банком щодо розрахунково-касового обслуговування.

Другий принцип полягає в тім, що підприємствам надано право вибору установи банку для відкриття рахунків усіх видів (основного й додаткового) за згодою банку.

Третій принцип - принцип самостійного (без участі банків) вибору підприємствами форми розрахунків та закріплення їх у своїх договорах та угодах. Установи банків можуть тільки пропонувати своїм клієнтам застосовувати ту чи іншу форму розрахунків, ураховуючи специфіку діяльності та конкретні умови, які можуть скластися в процесі розрахунків.

Четвертий принцип - кошти з рахунка підприємства списуються за розпорядженням його власника. Ураховуючи можливість відкриття кількох рахунків, суб'єкт підприємницької діяльності визначає один з рахунків як основний. На ньому здійснюється облік заборгованості, яка списується безспірно.

П'ятий принцип стосується відкриття рахунків. Поточні рахунки підприємствам - суб'єктам підприємницької діяльності відкривають установи банків тільки за умови повідомлення про це податкового органу. Шостий принцип полягає в терміновому здійсненні платежів. Момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг. Сьомий принцип: платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунках платника або в межах наданого банківського кредиту. Восьмий принцип: розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності можуть здійснюватись готівкою. При цьому постачальник - отримувач коштів повинен суму отриманої готівки провести через касову книгу і повернути її в повному обсязі на свій рахунок у банк. Використання готівки, пов'язане з виплатою заробітної плати, премій, винагород, матеріальної допомоги, дивідендів, провадиться тільки через її отримання з кас банків. Такий порядок дає змогу контролювати своєчасну сплату податків, внесків та інших обов'язкових платежів, розмір яких залежить від фонду оплати праці.

Звіт про рух грошових коштів затверджений П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

Мета складання звіту про рух грошових коштів - надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (надалі - грошові кошти) за звітний період.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень і видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Для складання звіту про рух грошових коштів зазвичай використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Звіт про рух грошових коштів має три розділи. Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п'ять основних етапів.

І. Визначення зміни залишків грошових коштів.

Для визначення зміни залишків грошових коштів необхідно зіставити суми статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" на початок і кінець року та відобразити їх у відповідних статтях звіту про рух грошових коштів.

ІІ. Подання інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності. Форма звіту про рух грошових коштів, встановлена П(С)БО 4, передбачає використання непрямого методу подання інформації про рух коштів у результаті операційної діяльності. Метод передбачає визначення суми чистого надходження (видатку) в результаті операційної діяльності шляхом послідовного корегування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного в Звіті про фінансові результати.

ІІІ. Визначення руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності.

ІV. Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності.

V. Результат зміни коштів.

4. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Документальне оформлення операцій, пов'язаних з продажем продукції і товарів

З відпуску готової продукції з виробництва

З продажу товарів і готової продукції

Денний забірний лист

Фіскальний (касовий) чек на товари (послуги)

Меню-накладна

Розрахункова квитанція

Замовлення-рахунок

Прибутковий касовий ордер

Накладна на внутрішнє переміщення

Супровідна відомість

Накладна

Довідка касира-операціоніста про виручку

Товарно-транспортна накладна

Реєстр товарообороту

Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні

Реєстр реалізованих страв

Рисунок 4.1 - Документальне оформлення операцій, пов'язаних з продажем готової продукції і товарів

«Звіт про фінансові результати» групуються в розрізі видів діяльності, а саме від звичайної діяльності, в тому числі операційної, фінансової, та надзвичайної діяльності. Для окремого ведення обліку доходів і витрат, а також складання звіту про фінансові результати передбачено відповідні класи рахунків. Так, для узагальнення інформації про доходи підприємства клас 7 «Доходи і результати діяльності», про витрати - клас 8 «Витрати за елементами» та клас 9 «Витрати діяльності» На рахунках класу 9 облікують витрати, які зменшують доходи звітного періоду, а рахунки класу 8 призначені для відображення операційних витрат підприємства за економічними елементами.

На підприємстві ТОВ «Артеміда» облік витрат ведеться за допомогою рахунків класу 9 «Витрати діяльності» Підприємство використовує рахунки класу 8 для узагальнення інформації про витрати операційної діяльності за елементами витрат із щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 «Виробництво» та рахунками класу 9 «Витрати діяльності».

Така система для підприємства ТОВ «Артеміда» є найбільш прийнятою для складання звіту про фінансові результати. Для формування інформації про витрати за елементами необхідно буде зробити певні витрати. Система подвійного запису дасть змогу без будь - яких складнощів зробити це за кредитовими оборотами відповідних рахунків

- витрати на оплату праці (Кт субрахунку 661),

- матеріальні витрати (Кт рахунку 20 (за винятком субрахунку 206), рахунків 22, 25),

- витрати на соціальні заходи (Кт субрахунків 651, 652, 653, 656),

- витрати на амортизацію (Кт субрахунків 131, 132, 133).

Для відображення доходів що до основного виду діяльності підприємство використовує рахунок 70 «Доходи від реалізації», а витрат - відповідно рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загально виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»).

Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за вийнятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо хоча б одна з умов визначення активів не використовується, актив не визначається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на "Інші операційні витрати". Списані активи обліковуються на позабалансовому рахунку 07 "Списані активи".

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

- списання матеріалів на виробництво продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

- нарахування амортизації;

- списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними;

- втрати від знецінення запасів;

- нестачі запасів, (сировини, комплектуючих виробів, готової продукції, товарів);

- нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не може бути сплачена;

- благодійні внески;

- належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки.

Зобов'язання, як уже зазначалося, є заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

До витрат, що збільшують зобов'язання належать такі нарахування:

- заробітна плата робітників підприємства, які перебувають з ним в трудових відносинах;

- податків, зборів, обов'язкових платежів;

- відрахування на обов'язкове і добровільне страхування;

- орендної плати, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг з реклами;

- послуг сторонніх організацій (юридичних, аудиторських, консультаційних, медичних).

До витрат, згідно з П(с)БО № 1 та П(с)БО № 3, належить також нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплати штрафних санкцій, витрати на заохочення, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, у тому числі податку на прибуток.

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних операцій.

У відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків передбачено відображення витрат за елементами на рахунках класу 8.

Відображення здійснюється наступним чином:

Витрати операційної діяльності;

Витрати пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також витрати від надзвичайних подій.

Критерії визначення витрат

Ці критерії передбачають, що:

- витрати відображаються у бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або зобо'язань;

- витратами звітного періоду визначають або зменшенням активів, або збільшенням зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені;

- витрати визначені витратами певного періоду одночасно з визначенням доходу, для одержання якого їх здійснено;

- витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображені у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено;

- якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визначаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

- платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами комісії;

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

- погашення одержаних позик;інші зменшення активів чи збільшення зобов'язань, шо не відповідає ознакам властивим витратам;

- витрати, які зображені зменшенням власного капіталу згідно з П(с)БО.

Перелік і склад змінних і постійних витрат установлюються підприємством з урахуванням змісту загальновиробничих витрат, встановленого пунктом 15 ПСБО 16 “Витрати”.

Важлива особливість нового порядку розподілу загальновиробничих витрат полягає в тому, що змінні витрати повністю розподіляються і списуються на витрати виробництва, а постійні витрати розподіляються та списуються на витрати виробництва в розрахунковій (плановій) сумі, але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат. 

На виробничих підприємствах, потужність яких у звітному періоді була нижчою за нормальну, частина постійних загальновиробничих витрат прямо відноситься на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Фактичні постійні витрати, які перевищують розрахункову суму (нерозподілені постійні витрати), включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення на основі розрахунку наступною контировкою:

Дт 90 “Собівартість реалізації”, субрахунки 901 і 903

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”

Якщо згідно з розрахунком постійні розподілені витрати в розрахунковій (плановій) сумі перевищують фактичну суму цих витрат, то на витрати виробництва списується фактична їх сума (див. змінений розрахунок за 2-й звітний період в додатку 1 до ПСБО 16 “Витрати”).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат складається з двох частин:

1. База розподілу та загальновиробничі витрати за нормальною потужністю (рядки 1-5 розрахунку).

У цій частині розрахунку визначають розрахункову (планову) суму змінних і постійних витрат в гривнях (з достатньою точністю) на одиницю бази розподілу - на машино-годину, на одну гривню зарплати, на одну гривню прямих витрат тощо.

2. База розподілу за фактичною потужністю і фактичні загальновиробничі витрати (рядки 6-13 розрахунку).

Таким чином, за зміненим розрахунком розподілу загальновиробничих витрат, наведеним у додатку 1 ПСБО 16, на списання розподілених загальновиробничих витрат мають бути складені бухгалтерські проводки:

У зв'язку з тим, що розрахунок розподілу загальновиробничих витрат за встановленою формою складається в узагальнених сумах змінних та постійних загальновиробничих витрат, для розподілу та віднесення цих витрат на кожен об'єкт калькулювання необхідний допоміжний розрахунок. Він складається на основі показників розподілу загальновиробничих витрат за фактичною потужністю.

Допоміжний розрахунок розподілу загальновиробничих витрат на окремі види (групи) готової продукції служить основою тільки для записів в аналітичному обліку витрат на виробництво за видами (групами) готової продукції (робіт, послуг) до рахунку 23 “Виробництво”.

Очевидно, що при відсутності з об'єктивних причин розрахункових (планових) показників бази розподілу та загальновиробничих витрат за нормальною потужністю фактичні змінні та постійні загальновиробничі витрати можуть бути розподілені та списані на об'єкти витрат (калькулювання) лише на базі розподілу за фактичною потужністю. В цьому разі можна та необхідно скласти тільки другу частину розрахунку за фактичними показниками бази розподілу та загальновиробничих витрат. При цьому вся сума змінних і постійних витрат розподіляється та списується на витрати виробництва, а постійних нерозподілених витрат бути не може. В цьому випадку розрахунок розподілу загальновиробничих витрат складається за прикладом другого звітного періоду.

Таблиця 4.1 - Склад загального доходу ТОВ «Артеміда»

Склад загального доходу

Факт 2007 рік

Факт 2008 рік

Темпи росту

Сума тис.грн.

Структ. в %

Сума тис.грн.

Структ. в %

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

42,9

100,00

116,4

100,00

2,7 рази

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

42,9

100,00

115,5

100,0

2,7 рази

Інші операційні доходи

620,0

100,0

840,0

100,0

1,3 рази

Як показують дані таблиці темп загального доходу до минулого року становив 2,7 рази. Фінансові результати від операційної діяльності прибуток виросли в 2008 році у 2,7 рази порівняно з 2007. Інші операційні доходи виросли в 2008 році у 1,3 рази порівняно з 2007.

Прибуток від реалізації продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких факторів:

- зміна обсягу реалізації продукції;

- структури продукції;

- відпускних цін на реалізовану продукцію;

- цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію, перевозки;

- рівня затрат матеріальних і трудових ресурсів.

Розглянемо методику розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.

1. Розрахунок загальної зміни доходу (Р) від реалізації продукції визначається по формулі:

Р = Р1 - Р0 , [2.1]

Р1 - доход звітного року - 116,4 тис.грн.

Р0 - доход минулого базового року - 42,9 тис.грн.

Р = 116,4 - 42,9 = 73,5 тис.грн.

1. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (Р1) визначається по формулі:

Р1=Np1 - Np10 =p1q1 - p0q1, [2.2]

де Np1 = p1q1 - реалізація в звітному році у цінах звітного року (р-ціна виробу, q - кількість виробів);

Np1 = p0q1 - реалізація у звітному році у цінах базового року,

Р = 15774,0 - 4444,3 = 11329,7 тис.грн.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін обсягу продукції (Р2) визначається по формулі:

Р2 = Р0К1 - Р0 = Р01 - 1) [2.3]

Р0 - прибуток минулого року (базового),

К1 - коефіцієнт росту обсягу реалізації продукції.

К1 = S1,0 / S0,

де S1,0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах минулого (базового) періоду;

S0 - собівартість минулого року (періоду)

К1 = 15554,0 / 4384,0 = 3,5

Р2 = 42,9*(3,6 - 1) = 111,5 тис.грн.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлениї змінами в структурі продукції (Р3):

Р3 = Р02 - К1), [2.4]

де К2 - коефіцієнт росту обсягу реалізації в оцінці по відпускним цінам.

К2 = N1,0 / N0, [2.5]

де N1,0 - реалізація у звітному періоді по цінам базового періоду,

N0 - реалізація у (базовому) минулому році.

К2 = 15774,0 / 4444,3 = 3,5

Р3 = 42,9 (3,5 - 3,5) = 0.

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості (Р4) визначаються по формулі:

Р4 = S1,0 - S1, [2.6]

де S1,0 - собівартість реалізованої продукції звітного періоду у цінах і умовах базового (минулого) року (періоду),

S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

Р4 = 15554,0 - 4384,0 = 11170,0 тис.грн.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень в складі продукції (Р5) визначається по формулі:

Р5 = S0K2 - S1,0, [2.7]

Р5 = 4384,0 * 3,5 - 15554,0 = - 210,0 тис.грн.

7. Визначаємо суму факторних відхилень:

Р = Р1 - Р0 = 116,4 - 42,9 = 73,5 тис.грн.

Результати розрахунків відображаємо в таблиці 2.4.

Таблиця 4.2 - Результати розрахунків впливу факторів на прибуток від реалізації продукції на ТОВ «Артеміда»

№ п\п

Показники

Сума (тис.грн.)

Відхилення прибутку - всього

+73,5

В тому числі за рахунок факторів:

1.

Зміна цін на продукцію

+ 11329,7

2.

Зміна обсягу продукції

+ 111,5

3.

Зміна структури продукції

-

4.

Зміна від зниження собівартості продукції

+ 11170,0

5.

Зміна структури витрат

- 210,0

Узагальнюючи фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства є прибуток або збиток. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємство ТОВ «Артеміда» веде рахунок 79 “ Фінансові результати”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” тимчасовий має ознаки пасивного рахунку.

За кредитом рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходу, за дебітом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)”.

Підприємство ТОВ «Артеміда» веде такі субрахунки:

791 “Результати операційної діяльності”;

792 “Результат фінансових операцій”;

793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

На субрахунку 791 “Результат від операційної діяльності” визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”), за дебітом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції. Товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат на збут , інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі капіталів та інших фінансових доходів, за дебітом- списання фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Витрати від участі в капіталі”.

На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 79 “Інші витрати”.

Аналітичний облік фінансових результатів підприємство веде за характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямками.

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 79 “Фінансові результати”, наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Облік фінансових результатів на підприємстві ТОВ «Артеміда»

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано витрати виробництва на фінансовий результат

79 “Фінансові результати”

23 “Виробництво”

2

Списано на фінансовий результат суми що належить до виключення із складу доходів

79 “Фінансові результати”

70 “Доходи від реалізації”

3

Списано на фінансовий результат собівартість реалізації звітного періоду

79 “Фінансові результати”

90 “Собівартість реалізації”

4

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду

79 “Фінансові результати”

92 “Адміністративні витрати”

5

Списано на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду.

79 “Фінансові результати”

95 “Фінансові витрати”

6

Списано на фінансовий результат інші витрати, понесенні протягом звітного періоду

79 “Фінансові результати”

97 “Інші витрати”

7

Списано на фінансовий результат витрати понесенні протягом звітного періоду при

нарахуванні податку на прибуток, отриманий за даними бухгалтерського обліку

79 “Фінансові результати”

98 “Податки на прибуток”

8

Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді в наслідок операційної діяльності.

70 “Доходи від реалізації”

79 “Фінансові результати”

9

Списано дохід, отриманий підприємством у звітному періоді в наслідок іншої операційної діяльності.

71 “Інший операційний дохід”

79 “Фінансові результати”

Однією з особливостей бухгалтерського обліку є суспільне і безперервне спостереження за станом господарських фактів(елементи виробництва і правових відносин), з одного боку, та процесів (господарських операцій), з іншого, що відбуваються в господарствах (підприємствах, в установах, організаціях тощо). Для проведення такого спостереження необхідно кожний господарський факт оформити відповідно документам.

У бухгалтерських документах зазначаються всі відомості, необхідні для економічної, фінансової та юридичної характеристики зафіксованих на них господарських фактів, явищ або процесів та наступних бухгалтерських процедур реєстрації, узагальнення, класифікації, систематизації, контролю та аналізу. Жодний господарський фахт не може бути відображений в бухгалтерському обліку без належного його оформлення відповідними документами.

Відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р № 356 затверджені Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку.

Згідно з цим законом на підприємстві ТОВ «Артеміда» ведеться журнальна форма обліку, і використовуються відомості (журнали) з доходів та витрат 5а, 6.

5. Податки та оподаткування підприємства

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скорегованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 діючого Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”:

- на суму валових витрат платника податків, визначених статтею 5 діючого Закону України;

- суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з статтею 8 діючого Закону України.

Ставка податку. Прибуток платників податків, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується по ставці 25 процентів об'єкта оподаткування. В окремих випадках, так як на ТОВ «Артеміда», якому наданий податковий кредит, ставка податку знижена до 16,7%.

Порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток викладений в Законі України від 19.09.97р. № 535/97 - ВР.

Облік розрахунків по податку на прибуток. Розрахунки з бюджетами здійснюється шляхом переліку нарахованих платежів з розрахункового рахунку організації. Ці розрахунки відображаються на рахунку Розрахунків з бюджетом, до якого відкривають субрахунок “Розрахунки по податку на прибуток”. На основі розрахунків авансових платежів до бюджету і податку з фактичного прибутку по кредиту цього рахунку щомісяця нараховуються суми податку на прибуток, належні бюджету.

Нараховані протягом авансові платежі до бюджету по податках на прибуток і суми перерахунків по цим податкам виходячи з фактичного прибутку відносять в дебет рахунку використання прибутку на субрахунок “Платежі до бюджету з прибутку”. Запис по нарахуванню податку на прибуток наступний:

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»;

Кт 641 «Розрахунки по податкам».

Нарахована сума податку списується на фінансовий результат:

Дт 791 «Результат основної діяльності»

Кт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

Сальдо по субрахунку “Розрахунки по податку на прибуток”, що відкривається до рахунку Розрахунків з бюджетом, характеризує фактичні результати розрахунків організації по платежам податку на прибуток. Дебетове сальдо означає суму переплати податку до бюджету, кредитове сальдо - суму - додатково належну бюджету на дану звітну дату.

Таблиця 5.1 - Оподаткування на ТОВ «Артеміда».

п\п

Показники

Одини-ця виміру

Факт 2007 рік

Факт 2008 рік

Відхи-лення

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис.грн.

5333,0

18928,0

+13595,0

2.

Податок на додану вартість

Тис.грн.

888,7

3154,0

+2265,3

3.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис.грн.

4444,3

15774,0

+11329,7

4.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Тис.грн.

12,9

35,0

+22,1

Як свідчать показники таблиці 2.13 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився у 2008 році на 13595 тис. грн порівняно з 2007 роком; податок на додану вартість збільшився на 2265,3 тис. грн; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 11329,7 тис. грн; податок на прибуток від звичайної діяльності збільшився на 22,1 тис. грн і склав у 2008 році 35 тис. грн. Збільшення податку підприємства ТОВ «Артеміда» пояснюється збільшенням виручки від реалізації продукції з чого можна зробити висновок про покращення фінансового стану підприємства.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1998 р. база оподаткування може визначатися:

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових) платежів, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку.

У разі продажу товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товарообмінних) операцій, здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, а також пов'язаній з продавцем особі чи суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Для товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань.

Для робіт (послуг), які виконуються (надаються) нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну продажу робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань.

Для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, у разі її продажу на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну такої готової продукції згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань. При цьому податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, передбаченому для оподаткування товарів, що імпортуються, а відповідальність за сплату податку покупцем такої продукції несе вітчизняний її переробник.

6. Розрахунок витрат підприємства

Таблиця 6.1 - Аналіз рівня та динаміки витрат підприємства

п\п

Показники

Факт

2007 рік

Факт

2008 рік

Зростання \ спад до базисного значення

1

2

3

4

5

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5333,0

18928,0

3,5 рази

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4444,3

15774,0

3,5 рази

2.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

4384,0

15554,0

3,5 рази

3.

Валовий прибуток

60,3

220,0

у 3,6 разів

4.

Результат від реалізації продукції

42,9

115,5

2,7 рази

5.

Інші операційні доходи

620,0

840,0

1,4 рази

6.

Адміністративні витрати

462,9

695,5

1,5 рази

7.

Витрати на збут

17,4

104,5

2,7 рази

8.

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

42,9

116,4

2,7 рази

9.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

42,9

116,4

2,7 рази

10.

Чистий прибуток

30,0

81,4

у 2,7 разів

Дані таблиці 6.1 показують, що в звітному періоді підприємство досягло високих результатів. Валовий прибуток зріс у 3,6 рази. Позитивним фактором росту загального прибутку є збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок росту обсягу реалізації.

Взагалі структура витрат погіршилась, тому керівництву ТОВ «Артеміда» необхідно вжити заходів, щодо обмеження сум затрат по таким статтям як:

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- фінансові витрати;

- інші операційні витрати.

7. Оцінка фінансових результатів підприємства

Таблиця 7.1 - Рентабельність виробничої діяльності та продажу ТОВ «Артеміда»

п\п

Показники

Одиниця виміру

2007 рік

2008 рік

1.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн.

4444,3

15774,0

2.

Валовий прибуток

тис.грн.

60,3

220,0

3.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

тис.грн.

42,9

116,4

4.

Чистий прибуток

тис.грн.

30,0

81,4

Розраховуються ці показники на основі валового прибутку, прибутку від реалізації і чистого прибутку.

1. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) визначається:

1.1. На основі валового прибутку

,

Пб - валовий прибуток,

И - Собівартість реалізованої продукції

2008 рік %

2007 рік %.

1.2. На основі загального прибутку

,

Пзаг - прибуток загальний до оподаткування

2008 рік %

2007 рік %

1.3. На основі чистого прибутку

, де

ЧП - чистий прибуток

2008 рік %

2007 рік %.

1.4. Рентабельність продажу розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг, або чистого прибутку на суму чистого доходу.

,

де - валовий прибуток

2008 рік %

2007 рік %.

,

ЧП - чистий прибуток.

2008 рік %

2007 рік %.

Дані по розрахунку рентабельності відображені в таблиці.

Таблиця 7.2 - Рентабельність діяльності ТОВ «Артеміда»

п\п

Показники

Од.вимірювання

2007 рік

2008 рік

відхилення

1.

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат):

1.1.

На основі валового прибутку

%

1,37

1,41

+0,04

1.2.

На основі загального прибутку

%

0,98

0,75

-0,23

1.3.

На основі чистого прибутку

%

0,68

0,52

-0,16

2.

Рентабельність продажу:

2.1.

На основі валового прибутку

%

1,36

1,39

+0,03

2.2.

На основі чистого прибутку

%

0,68

0,52

-0,16

Висновок: зростання рентабельності продажу на основі валового прибутку є наслідком росту цін при постійних затратах на виробництво реалізованої продукції або зниження затрат на виробництво при постійних цінах. Значить є попит на реалізовану продукцію. Зменшення рентабельності на основі чистого прибутку свідчить про зниження цін при постійних затратах на виробництво або про ріст затрат на виробництво при постійних цінах, тобто зниження попиту на продукцію підприємства.

Таблиця 7.3 - Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Артеміда»

п\п

Коефіцієнт

Визначення

2007 рік

2008 рік

Зміни

1.

К

Загального обороту капіталу

0,39

0,97

+0,58

2.

К

Фондовіддача основних засобів і інших позаобігових активів

1,5

2,8

+1,3

3.

К

Обороту власного капіталу

0,47

1,38

+0,91

Висновок: з даної таблиці видно:

В 2008 році, в порівнянні з 2007 роком:

К - відображає швидкість обороту капіталу підприємства. В даному випадку збільшення коефіцієнту на 0,58 означає ріст цін на реалізовану продукцію;

К - характеризує ефективність використання основних засобів і інших позаобігових коштів, які вимірюються величиною продажу, що приходиться на одиницю вартості коштів, він збільшився на 1,3;

К - показує швидкість обороту власного капіталу. В даному випадку на підприємстві в 2007 році в порівнянні з 2008 роком збільшення обороту власного капіталу на 0,91 пояснюється рухомістю власних капіталів.

8. Фінансове планування на підприємстві

Фінансове планування на ТОВ «Артеміда» включає в себе ряд етапів, відображених на рисунку 8.1.

Рисунок 8.1. Основні етапи фінансового планування на ТОВ «Артеміда»

Планово-фінансовий відділ реалізує на рівні ТОВ «Артеміда» функцію управління " планування і фінансування підготовки фахівців " і в своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний вищий учбовий заклад України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом ТОВ «Артеміда», наказами директора.

Планово-фінансовий відділ очолюється начальником відділу, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора.

Планово-фінансовий відділ займається здійсненням перспективного і поточного планування економічного розвитку підприємства, плануванням розподілу фінансових коштів ТОВ «Артеміда» на рік та щоквартально, контролює виконання затверджених кошторисів.

До основних задач планово-фінансового відділу входить і складання перспективних проектів, планів, кошторисів витрат по всіх видах діяльності ТОВ «Артеміда», забезпечення спільно з бухгалтерією підприємства та іншими підрозділами правильного і ефективного використання трудових ресурсів і грошових коштів, що виділяються на утримання вищого учбового закладу.

Планово-фінансовий відділ розробляє заходи щодо вдосконалення системи планування і фінансування підприємства, заохочення (преміювання) його працівників, здійснює контроль за розрахунками з орендарями, займається обліком та контролем договорів по господарським відносинам.

Планово-фінансовий відділ має таку структуру: групи бюджетного і позабюджетного фінансування; групи по праці і планування штатів; групи по плануванню і контролю надходження коштів; групи по плануванню і контролю виконання кошторису науково-дослідницького сектора.

Функції планово-фінансового відділу включають в себе також узагальнення пропозицій відповідних підрозділів по перспективних і поточних планах; розробку спільно з відповідними підрозділами звітів, кошторисів витрат по бюджетному фінансуванню; підготовку пропозицій по розподілу затвердженої штатної чисельності і кошторисних асигнувань по структурних підрозділах, розробку і подання на затвердження ректору планів по праці і кошторисів витрат окремих підрозділів; підготовку спільно з відповідними підрозділами підприємства проектів, розрахунків по визначенню чисельності складу персоналу та допоміжного персоналу на поточний рік; розробку спільно з відповідними підрозділами підприємства різних проектів штатних розкладів всіх видів персоналу в залежності від зміни нормативних документів і подання їх на затвердження директору; підготовку щоквартальної та річної звітності з питань використання кредитів і нарахування заробітної платні; підготовку пропозицій з питань внесення змін в затвердженні кошториси і штатні розклади відповідно до діючих положень; проведення аналізу фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів та підприємства загалом по всіх видах бюджетного і позабюджетного фінансування на основі даних бухгалтерських звітів; розробку заходів і пропозицій по раціональному та ефективному використанню виділених коштів на утримання підприємства, організацію і забезпечення їх виконання; облік і систематизацію керівних документів з питань планово-фінансової діяльності підприємства, їх вивчення і впровадження.

На сьогоднішній день планово-фінансовий відділ ТОВ «Артеміда» займається широким спектром надзвичайно важливих питань, пов'язаних з плануванням і фінансуванням, із створенням умов для плодотворної роботи всього колективу підприємства.

Основним завданням фінансиста як фахівця є вміння керувати економічними системами, розробляти і упроваджувати стратегічні та тактичні плани. Це вимагає не лише володіння певними економічними знаннями та інформацією, але вміння їх застосовувати, аналізувати і давати їм певну оцінку.

Фінансист планового повинен знати:

- правила ділового етикету,

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту,

- основні принципи роботи на комп'ютері та застосування відповідних програмних засобів,

- основи державного управління та фінансів,

- державну мову на рівні ділового спілкування.

Висновки та рекомендації

Важливу роль на ТОВ «Артеміда» повинні надавати організації продажу товарів та засобам стимулювання збуту. Цьому етапу передує етап маркетингового дослідження цієї сфери діяльності підприємства, глибоке дослідження ринкових можливостей шляхом застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон'юктури торгівлі.

Методи стимулювання включають діяльність фірми по розповсюдженню відомостей про переваги свого товару і переконанню цільових споживачів купляти його. Найважливішим засобом для реалізації цих задач є реклама.

По оптовому продажу товарів на ТОВ «Артеміда» проходить виконання наступних операцій:

- встановлення господарських зв'язків з покупцями товарів;

- організація і технологія оптового продажу товарів;

- надання послуг роздрібній торгівлі;

- організація обліку і виконання договорів з покупцями;

- рекламно-інформаційна діяльність.

Щодо організації і стимулювання збуту на ТОВ «Артеміда» можна зробити висновок, що користуючись такими засобами стимулювання, як реклама на радіо і місцевому телебаченні підприємство досягло високого ефекту, також на мою думку потрібно сконцентрувати свою увагу на більш продуктивних джерелах реклами, а саме реклами в пресі та друку рекламних звернень, буклетів та прайс-листів, які необхідно частіше розповсюджувати в регіоні.

Аналітичні дослідження ТОВ «Артеміда» привели до наступних результатів:

Комерційні угоди з постачальниками уклалися досить ефективно, спостерігається розширення мережі постачальників та ріст суми укладених комерційних угод, включаючи те, що фактичне виконання угод в 2008 - 2007р.р. переважно перевищує обсяги укладених угод.

Крім того спостерігається постачання товарів з різних видів джерел, а саме централізованих і децентралізованих. Кидається в очі вагома перевага централізованих джерел постачання.

Стосовно формування товарних ресурсів згідно товарного асортименту ми можемо сказати, що найбільшим попитом користуються вино-горілчані вироби, кондитерські, тютюнові вироби та консервовані продукти, по цим групам товарів і рівень реалізації досить великий.

Щодо ефективності організації товароруху можна сказати, що ефективність комерційних угод бажає більших результатів, ефективність рекламної діяльності досить висока, але ще потребує ретельного перегляду витрат на рекламу і часткового їх зменшення для досягнення більш високих результатів в майбутньому періоді.

Для покращення діяльності підприємства в майбутньому на ТОВ «Артеміда» на основі маркетингової діяльності створено стратегічний план на 2007 рік, де визначено розмір запланованого товарообороту і валового доходу. В наступному році планується збільшити товарооборот на 20%, а валовий дохід на 18,6%, що дасть змогу досягти збільшення розміру прибутку. Для цього необхідно спрямувати маркетингову діяльність підприємства в таких основних напрямках як розширення цільового ринку, покращення позицій товару, збільшення асортименту, вдосконалення ціноутворення, розширення каналів розподілу, підвищення рівня обслуговування споживачів, а також належним чином організувати рекламну діяльність підприємства на майбутнє.


Подобные документы

 • Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Оподаткування прибутку підприємств. Платежі та ресурси. Непрямі податки, збори і цільові відрахунки які сплачують підприємства. Місцеві податки і збори. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

  лекция [570,1 K], добавлен 15.11.2008

 • Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Суть, види та роль податків у розвитку підприємництва. Зарубіжний досвід у сфері оподаткування підприємств. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 12.10.2012

 • Закон України "Про систему оподаткування". Вплив відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємств. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески в Державний інноваційний фонд.

  реферат [17,3 K], добавлен 01.12.2006

 • Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи. Грошові фонди, фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Фінансовий механізм.

  лекция [85,9 K], добавлен 15.11.2008

 • Організація фінансів підприємств. Комерційний розрахунок в ринкових умовах. Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні. Фінансове прогнозування та планування. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва. Оподаткування підприємницької діяльності.

  реферат [102,5 K], добавлен 13.06.2011

 • Систематизація принципів оптимізації оподаткування підприємств в Україні та за кордоном. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ АФ "Хоружівка": оцінка фінансового стану об'єкта та аналіз сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

  дипломная работа [687,0 K], добавлен 19.12.2011

 • Теоретичне обґрунтування концептуальних основ формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств, адекватної ринковим умовам їх діяльності. Аналіз практики фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

  контрольная работа [24,6 K], добавлен 31.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.