Формування фінансових ресурсів підприємств та ефективність їх використання

Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2012
Размер файла 752,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

(1.9)

де ПК - середня сума позикового капіталу, використовуваного підприємством, за виключенням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по виданим векселям і поточних зобов'язань (рядки 520 - 610 Ф.1).

ВК - середня сума власного капіталу підприємства.

Коефіцієнт фінансового важеля (плече) - характеризує силу впливу фінансового важеля. Він помножує позитивний або негативний ефект, одержаний за рахунок відповідного значення диференціала. При незмінному диференціалі плече є головним генератором як зростання суми і рівня прибутку на власний капітал, так і фінансового ризику втрати прибутку.

Якщо нове залучення позикового капіталу (збільшення плеча) приносить підприємству збільшення рівня ефекту фінансового важеля, то таке залучення вигідно. Але при цьому необхідно стежити за диференціалом, тому що при нарощуванні плеча банк схильний компенсувати зростання свого ризику збільшенням рівня процентної ставки.

Механізм фінансового важелю використовується при розрахунку оптимальної структури капіталу підприємства.

Формулу загального ефекту фінансового важелю можна використовувати для оцінки сумарного рівня ризику, пов'язаного з підприємством, і визначення ролі операційного та фінансового ризику в формуванні сукупного рівня ризику.

Управління структурою капіталу підприємства проводиться в двох напрямках: по-перше, встановлення оптимальних для даного підприємства пропорцій використання власного та позикового капіталу, і по-друге, забезпечення залучення необхідних видів та обсягів капіталу для досягнення розрахункових показників структури.

Оптимізація структури капіталу підприємства є одним з найважливіших завдань, які стоять перед фінансовим менеджментом. Оптимальна структура капіталу - це таке співвідношення використання власного та позичкового капіталу, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Вихідною базою формування оптимальної структури капіталу є дані, отримані в процесі поелементної оцінки капіталу, як це зображено в формулі

(1.10)

де СЗВК - середньозважена вартість капіталу;

Сі - вартість окремих елементів капіталу;

Уі - питома вага окремих елементів капіталу в загальній його сумі.

Показник СЗВК на підприємстві визначається, по-перше, структурою капіталу, по-друге, вартістю кожного джерела фінансування.

Наступним кроком при визначенні ефективності використання фінансових ресурсів здійснюється оптимізація структури капіталу по критерію максимізації рівня фінансової рентабельності. Для проведення таких розрахунків використовується механізм фінансового важелю.

Таким чином, можна зробити наступні висновки по Розділу 1. В процесі дослідження встановлено, що для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів, під якими розуміють грошові кошти, які формуються в процесі функціонування із внутрішніх і зовнішніх джерел, використовуються для фінансування процесів відтворення, визначають фінансовий потенціал підприємства. Незадоволену потребу у фінансуванні, яку в повному обсязі не можна задовольнити за рахунок внутрішніх джерел, підприємство задовольняє шляхом залучення додаткового зовнішнього фінансування у формі кредитів і позик.

Розділ 2. Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів ДПТД “Нікітський сад”

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ДПТД “Нікітський сад”

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр (НБС-ННЦ) заснований в 1812 році і є одним з найстаріших науково-дослідних установ нашої країни. З перших днів існування Сад був покликаний сприяти прискореному розвитку сільськогосподарського виробництва півдня України на основі інтродукції, акліматизації, селекції та широкого розповсюдження південних плодових, квіткових, декоративних, нових технічних, лікарських та інших корисних рослин, вивчення і активного використання місцевих рослинних ресурсів. З метою швидкого збагачення вітчизняного сільськогосподарського виробництва новими рослинами засновниками Саду були встановлені міцні ділові та наукові зв'язки з провідними ботанічними установами Європи, Азії та Америки. Це дозволило зібрати унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур. Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Національної академії аграрних наук Україна є родоначальником таких нових галузей народного господарства, як південне декоративне садівництво, південне і субтропічне плодівництво, виноградарство, ефіроолійних рослинництво і тютюнництво. В даний час, за оцінками провідних фахівців в галузі ботаніки, НБС-ННЦ відноситься до числа найвідоміших в світі ботанічних установ і найбільших колекцій генофонду цінних рослин. НБС-ННЦ є єдиним в нашій країні сховищем видового і сортового різноманіття південних плодових культур, що включає більше 11 000 сортів персика, абрикоса, аличі, інжиру, граната, маслини, черешні, хурми. Тут зібрані унікальні колекції декоративних деревних і трав'янистих рослин, квіткових та ароматичних культур. Всесвітню популярність приніс Саду його унікальний арборетум (дендрарій), що є візитною карткою ботанічної науки України для багатьох мільйонів вітчизняних і зарубіжних туристів, фахівців і вчених-садівників. На площі близько 40 га зосереджені колекції деревних рослин світової флори. Арборетум НБС-ННЦ завжди був і залишається об'єктом першорядного збереження. У грудні 2001 р. арборетум НБС-ННЦ отримав статус національного надбання України, а у вересні 2009 р. Кримська колекція гербарію НБС-ННЦ також отримала цей статус. В даний час НБС-ННЦ є провідною установою України в області декоративного рослинництва.

Структура Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру Включає 4 наукових відділи, в складі яких 19 лабораторій:

- відділ селекції, інтродукції, фіторізноманіття та агроекології;

- лабораторія флори і рослинності;

- лабораторія дендрології та квітникарства;

- лабораторія південних плодових культур;

- лабораторія нових ароматичних і лікарських культур;

- лабораторія агроекології;

- лабораторія фітопатології та ентомології;

- відділ фізіолого-біохімічних досліджень та біотехнології;

- лабораторія біохімії, біотехнології і вірусології рослин;

- вимірювальна лабораторія;

- лабораторія фізіології і репродуктивної біології рослин;

- лабораторія фітореабілітаціі людини;

- відділ фітомеліорації степових і лісових екосистем;

- лабораторія сортовивчення та карантину рослин;

- лабораторія мобілізації та збереження рослинних ресурсів;

- лабораторія передгірного садівництва;

- лабораторія лісових екосистем;

- лабораторія охорони природи;

- відділ інтелектуальної власності та маркетингу інновацій;

- лабораторія маркетингу інновацій та інформації;

- лабораторія стандартизації і метрології;

- патентно-ліцензійний сектор.

У складі НБС-ННЦ знаходиться чотири дослідних господарства в Криму та Херсонської області, а також відділення фіторекреаціі. Для впровадження і реалізації продукції при НБС створено Державне підприємство "Торговий дім "Нікітський сад". Досліджуване підприємство спеціалізується на реалізації продукції рослинництва.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Показники фінансово-господарської діяльності ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 роки, тис. грн.

Показники

Рік

Відхилення,%

2006

2007

2008

2009

2010

2010 р. до 2006 р.

2010 р. до 2009 р.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

20406,00

12055,00

51734,00

17895,00

50240,00

146, 20

180,75

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

17853,00

10046,00

43112,00

15498,00

47129,00

163,98

204,10

Собівартість реалізованої продукції

15762,00

6531,00

30950,00

8306,00

41564,00

163,70

400,41

Разом чисті доходи

17892,00

14068,00

49459,00

22827,00

59087,00

230,24

158,85

Витрати на збут

48,00

24,00

264,00

35,00

25,00

-47,9

-28,57

Податок на прибуток

82,00

92,00

112,00

13,00

344,00

319,51

2546,15

Чистий прибуток (збиток)

109,00

-183,00

-5905,00

1111,00

120,00

10,09

-89, 19

Початковими даними для аналізу господарської діяльності є загальні показники економічної діяльності підприємства, що їх представлено у таблиці 2.1 За цими даними спостерігається нестійка тенденція полярної зміни показників прибутковості підприємства протягом 2006-2010 рр.

Головним показником результативності економічної діяльності ДПТД "Нікітський сад" є дохід від реалізації продукції. Даний показник становив в 2010 році 50240,00 тис. грн., що на 146,2 % більше аналогічного показника 2006 року. Відповідно до такого підвищення зріс і показник чистого доходу від реалізації. Темпи його зростання потягом 2006-2010 рр. більше темпів зростання показника доходу від реалізації ті складають 163,98 %.

Витрати на збут в 2007 році зменшилися на 50,00 %, але вже 2008 року зросли на 1000,00 % відповідно показника 2007 року. Це була максимальна його позначка за аналізований період. Вже 2010 року витрати на збут склали лише 25,00 тис. грн. порівняно з 264,00 тис. грн. 2008 року. Цей факт говорить про приділення керівництвом ДПТД "Нікітський сад" більшої уваги обслуговуванню клієнтів та заказників продукції, та збільшення витрат на обслуговування 2008 року, але і про зниження її 2009-2010 рр.

Відповідно до збільшення обсягів доходів ДПТД "Нікітський сад" сплачує більшу суму податкових відрахувань до бюджету за загальною системою оподаткування підприємства. Сума відрахувань до бюджету зросла в 2010 році порівняно з 2006 роком на 319,51 %.

Після сплати податків та різних відрахувань на потреби підприємства залишився показник чистого прибутку, що зменшився в 2007 та 2008 роках до максимальної межі збитку 5905,00 тис. грн. за аналізований період. Проте вже 2009 року підприємство отримало максимальний прибуток к розмірі 1111,00 тис. грн., але 2010 року - лише 120,00 тис. грн. Такі коливання у бік зменшення суми чистого прибутку підприємства обумовлене підвищенням суми податкових відрахувань, операційних та інших витрат.

За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 роки можна зробити висновки про те, що підприємство за останні два роки є прибутковим, проте рівень прибутковості коливається в динаміці і різко знижується станом на 2010 рік. Зазначена тенденція відбувається завдяки значним змінам в обсягах надходжень виручки від реалізації продукції. Також спостерігається чітка тенденція значного впливу на показник прибутковості собівартості реалізованої продукції, так, наприклад, значне підвищення собівартості продукції в 2010 році призвело до значного зниження показника чистого прибутку підприємства.

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. У ньому знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління фінансовими ресурсами.

Аналіз фінансового стану проводиться за допомогою певних визначених показників, які розраховуються на базі даних, зазначених у формі № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (додаток Д).

Необхідність та значення об'єктивної оцінки фінансового стану зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, потребою у більш ефективному використанні фінансових ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансового стану є невід'ємною складової ефективного фінансового менеджменту і має важливе значення як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів фінансової інформації.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- оцінка ефективності використання майна підприємства та забезпечення його власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності і платоспроможності;

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

У ході аналізу доцільно використовувати наступні методи: горизонтального та вертикального аналізу, трендів та порівняльний просторовий аналіз, факторний аналіз, традиційні методи економічної статистики.

Основними інформаційними джерелами проведення аналізу фінансового стану ДПТД "Нікітський сад" є дані річної фінансової звітності: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) (додаток Д).

Для оцінки майнового стану, ліквідності, рентабельності, ділової активності та фінансової стійкості ДПТД "Нікітський сад" за період 2006-2010 роки складемо таблицю 2.2, у якій відобразимо коефіцієнти майнового стану [40].

Таблиця 2.2 - Показники оцінки майнового стану ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 роки, тис. грн.

Показник

Рік

Відхилення (+,-) 2010 р. від 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт онoвлення основних засобів

0,707

0,956

0,027

0,012

0,025

-0,682

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,015

0,000

0,000

0,000

0,019

0,004

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,098

0,018

0,032

0,043

0,059

-0,039

Виходячи з галузевої приналежності ДПТД "Нікітський сад" оцінка майнового стану має важливе значення. До складу основних засобів відносяться будинки і споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, інші основні засоби, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи [37].

Відносні показники, що містяться у таблиці 2.2, говорять, що в майні підприємства знос основних засобів становить 9,8 % за підсумками 2006 р. На кінець 2010 р. частка зношеного обладнання зменшилася на 3,9 % і складала 5,9 %. Збереження позитивної тенденції до зменшення зносу за умов оновлення може у подальшому призвести до зміцнення конкурентних позицій. Підприємство списує повністю зношені основні фонди і при цьому постійно модернізує машини і обладнання, інструменти і прилади, хоча і у незначних розмірах. Згідно з показниками таблиці 2.2 оновлення основних засобів значне і склало 70,7 % у 2006 році, 95,6 % у 2007 році. Це є добрим для діяльності. Вибуття основних засобів не перевищує їх оновлення у 2006-2010 рр., що пов'язано з розширенням діяльності.

Отже, основні засоби підприємства знаходяться у достатньо задовільному стані і досить ефективно використовуються та своєчасно оновлюються, що підвищує частку придатного обладнання і дозволяє закріпити конкурентні переваги.

Важливим при проведенні аналізу фінансового стану визначити здатність підприємства швидко реалізовувати свої активи і одержувати кошти для оплати своїх зобов'язань. Оцінка ліквідності і платоспроможності включає аналіз ліквідності балансу та підприємства в цілому - таблиця 2.3.

Таблиця 2.3 - Показники оцінки ліквідності ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 роки, тис. грн.

Показник

Рік

Відхилення (+,-) 2010 р. від 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,006

0,188

0,053

0,501

0,018

0,012

Чистий оборотний капітал

88489

38708

174089

179892

131176

42687

Коефіцієнт покриття

13,979

19,459

32,526

16,066

2,922

-11,057

Коефіцієнт швидкої ліквідності

13,949

19,313

7,219

3,985

0,419

-13,53

Відносні показники ліквідності наведені у таблиці 2.3 свідчать, що ДПТД "Нікітський сад" має значний розмір чистого оборотного капіталу для забезпечення поточної діяльності. На рисунку 2.1 відобразимо його динаміку та прогнозний напрям розвитку.

Рисунок 2.1 - Динаміка чистого оборотного капіталу ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Загальний показник покриття кожного 2006-2010 року відповідає нормативному значенню (більше 1), бо є більшим за одиницю. З точки зору кредиторів, це дуже підвищує рівень кредитоспроможності. Однак, для підприємства нагромадження оборотних активів знижує рівень рентабельності, уповільнює їх обертання. Негативним моментом є наявність великої суми дебіторської заборгованості, що відволікає кошти з обороту. За умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство має високу прогнозовану платоспроможність. Щорічне зниження показника швидкої ліквідності: у 2006 р. від 13,949 до 0,419 у 2010 р. дозволить оптимізувати співвідношення активів, що швидко реалізуються, та поточних зобов'язань. Динаміку та прогнозний напрям відносних показників ліквідності можна спостерігати на рисунку 2.2.

Недостатність грошових коштів для покриття термінових зобов'язань, виявлена при аналізі ліквідності балансу, підтверджується і коефіцієнтом абсолютної ліквідності, значення якого протягом періоду зросло до 0,018.

Рисунок 2.2 - Динаміка відносних показників ліквідності ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Коливання платоспроможності підприємства може негативно позначитися на ділових стосунках з контрагентами та спричинити проблеми зі своєчасними розрахунками з обов'язкових платежів. Така ситуація є наслідком того, що попит на діяльність підприємства неоднаковий постійно.

Можна зробити висновки, що значні розриви між розмірами груп активів і пасивів впливають на значне відхилення відносних показників від нормативних значень. Спостерігається нагромадження оборотних активів, що знижує ефективність роботи підприємства. Доцільно залучати більше позикових ресурсів для розширення діяльності за умов налагодження збуту та розвитку ринку нерухомості.

Оцінюючи ліквідність ДПТД "Нікітський сад" в таблиці 2.3-2.4, аналізуємо достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань короткострокової кредиторської заборгованості.

Для кредиторів недостатня ліквідність боржника може свідчити про затримку у сплаті процентів та основної суми боргу. Поточний стан ліквідності ДПТД "Нікітський сад" може також вплинути на відносини з покупцями (клієнтами) та постачальниками товарів та послуг. Такі зміни можуть призвести до неспроможності підприємства виконати умови контрактів та призвести до втрати зв'язків з постачальниками.

Таким чином, для реалізації цього напрямку використаємо розрахунки, наведені у таблиці 2.4, у якій усі активи згруповані у залежності від швидкості реалізації, а пасиви - від терміновості погашення.

Таблиця 2.4 - Ліквідність балансу Державного підприємства Торговий дім "Нікітський сад" у 2006 - 2010 рр., тис. грн.

Групи активів

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

А1

44

395

292

5978

1233

А2

1640

1819

3163

4002

3926

А3

93628

38596

176162

181853

194265

А4

178341

308928

214451

238498

235013

Баланс

273653

349738

394068

430331

434437

П1

404

2044

2548

7887

66121

П2

6414

53

2974

4053

2126

П3

246862

157842

206919

213108

163054

П4

19973

189799

181627

205383

212252

Баланс

273653

349738

394068

430431

443553

Протягом усього аналізованого періоду А1 П1, у 2006 та 2009 роках А2 П2, у 2007, 2008 та 2010 рр. - А2 П2. Також протягом 2006-2009 рр. А3 П3, а 2010 року А3 П3. Що стосується останнього співвідношення активів та пасивів, то А4 П4 протягом усього аналізованого періоду.

Бачимо, що майже всі нерівності не виконуються, отже існує велика розбалансованість. Підприємство має проблеми з абсолютною ліквідністю, наявних грошових коштів не вистачає для погашення найбільш термінових зобов'язань. З роками різниця між А1 і П1 збільшується. Невиконання останньої нерівності свідчить про недотримання мінімальних умов фінансової стійкості.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу скористаємося загальновідомою формулою загальної ліквідності балансу, за якою суму добутків категорій активів за ступенем ліквідності та їх питомих ваг у загальній структурі балансу ділимо на суму добутків категорій пасивів за ступенем ліквідності та їх питомих ваг у загальній структурі.

Розрахунок показника дав такі результати: у 2006 р. - 0,661; у 2007 р. - 1,591; у 2008 - 1,016, у 2009 р. - 1,027, а у 2010 р. - 1,249. Загальна ліквідність балансу має позитивну тенденцію до збільшення і знаходиться у межах нормативного значення (більше 1), починаючи з 2006 року.

Таким чином, комплексна структура балансу є ліквідною, але все одно має бути вдосконалена, щоб досягти оптимального значення ліквідності.

Оцінити перспективи розширеного відтворення і здатність погашати свої борги за рахунок власного капіталу дозволить аналіз фінансової стійкості. Для визначення типу фінансової стійкості розрахуємо відносні показники фінансової стійкості (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 - Аналіз фінансової стійкості ДПТД "Нікітський сад" у 2006-2010 рр., тис. грн.

Показник

Рік

Відхилення (+,-) 2010 р. від 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт автономії

0,073

0,543

0,461

0,477

0,479

0,406

Коефіцієнт фінансування

12,701

0,843

1,170

1,096

1,090

-11,611

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,079

1,187

0,855

0,913

0,918

0,839

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,928

0,949

0,969

0,938

0,658

-0,270

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

4,430

0, 204

0,958

0,876

0,618

-3,812

Власний капітал займає значну питому вагу у структурі пасиву балансу, що забезпечує фінансову незалежність підприємства від позикових коштів. Його частка зросла протягом аналізованого періоду, є значною і дорівнює 0,479 у 2010 році проти 0,073 у 2006 році. Відповідно, зменшилася частка зобов'язань у розрахунку на 1 грн. власного капіталу і значення показника в 2010 р. у 1,09 проти показника 12,701 у 2006 році показує, що одна частина власного капіталу покриє усі борги проти майже тринадцяти частин у 2006 році.

Так як підприємство є абсолютно фінансово стійким, то і відповідно коефіцієнт фінансової стійкості збільшився 2006-2010 рр. на 0,839. Співвідношення власних і залучених коштів складало 0,08: 1 на початок періоду і 0,9: 1 на кінець.

Зазначимо, що ДПТД "Нікітський сад" на 0,928 забезпечувалося власними оборотними засобами у 2006 році, на 0,949 у 2007 р., на 0,969 у 2008 р., на 0,938 у 2009 р. та лише 0,658 у 2010 році. Маневреність власного капіталу також істотно знизилася на 3,812 у період 2006-2010 рр.

Перейдемо до аналізу ділової активності, метою якого є визначення ефективності використання економічного потенціалу ДПТД "Нікітський сад".

Кількісну оцінку ділової активності як правило починають з аналізу “золотого" правила економіки (таблиця 2.6):

Таблиця 2.6 - Розрахунок показників “золотого" правила економіки для підприємства ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр., %

Показник

Темп приросту за рік

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

Валюта балансу

87,77

27,80

12,68

9, 20

0,95

Виручка від реалізації продукції

266,36

-40,92

329,15

-65,41

180,75

Чистий прибуток

-75,45

-267,89

-3126,78

118,81

-89, 20

Проаналізувавши дані таблиці 2.5 можемо зазначити, що протягом 2006-2010 років “золоте" правило економіки на підприємстві взагалі не виконується ні в якому році, що свідчить про звужений тип відтворення та екстенсивний розвиток підприємства в даному періоді.

Розрахуємо аналіз ділової активності підприємства, який наведено в таблиці 2.7.

Аналізуючи відносні показники ділової активності, які наведені у таблиці 2.7, відмічаємо, що коефіцієнт оборотності активів збільшився на 0,044 за 2006-2010 рр. і показує, що у 2010 році 0,109 одиниць виручки припадає на одиницю обігових коштів.

Збільшення цього показника вказує на покращення ефективності використання активів. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості вказує на те, що виручка перевищує середню кредиторську заборгованість у 11,212 разів у 2010 році порівняно з 2,408 разами в 2006 році.

Таблиця 2.7 - Аналіз фінансової стійкості ДПТД "Нікітський сад" у 2006-2010 рр., тис. грн.

Показник

Рік

Відхилення (+,-) 2010 р. від 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт оборотності активів

0,065

0,032

0,116

0,038

0,109

0,044

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2,408

1,923

18,168

2,18

11,212

8,804

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

150

187

20

165

32

-117

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0, 192

0,158

1,454

0,599

1,748

1,556

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

1875

2278

248

601

206

-1669

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

38,823

12,831

0,221

0,029

0,132

-38,691

Коефіцієнт оборотності основних засобів

1,941

0,09

0, 199

0,066

0, 190

-1,751

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,894

0,096

0,232

0,08

0,221

-0,673

Операційний цикл, дні

2002

2342

269

933

329

-1673

Фінансовий цикл, дні

1852

2155

249

768

297

-1556

Збільшення цього показника на 8,804 є позитивним напрямком. Позитивно також, оцінюємо строк погашення кредиторської заборгованості в 2006-2007 рр. та в 2008-2009 рр., оскільки підприємство додатковий час може безкоштовно використовувати грошові кошти, які йому не належать, нівелюючи при цьому недостатність розрахунків з дебіторами. Таким чином строк погашення кредиторської заборгованості в 2010 році становить 32 дня, що є меншим за попередні роки.

Збільшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості в 2010 р. до 1,748 вказує на збільшення швидкості обертання дебіторської заборгованості та зменшення строку її погашення до 206 днів порівняно з попередніми періодами.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів вказує на кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси. Його зменшення в 2010 р. порівняно з 2006 р. на 38,691 підтверджує, що швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів господарства зменшилася.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) вже в 2007 році зменшився до 0,09 від 1,941 порівняно з 2006 роком, що свідчить про менше ефективне використання основних засобів підприємства, тобто зменшилася виручка, що припадає на одиницю основних виробничих фондів.

Зменшення на 0,673 в 2006-2010 рр. коефіцієнта оборотності власного капіталу є свідченням того, що власний капітал в протягом аналізованого періоду використовувався неефективно, а 2010 року 0,221 одиниці чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу.

Операційний цикл є проміжком часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції. За період значення даного показника має зменшуватися, проте не ставати від'ємним.

По підприємству загалом відбувається зменшення його значень з 2002 днів у 2006 році до 329 днів у 2010 році, що є свідченням прискорення розрахункових відносин підприємства зі своїми контрагентами. Фінансовий цикл відображає, як підприємство розраховується за своїми зобов'язаннями. Загальне зменшення даного показника за період становить 1556 днів. Це є свідченням відносного поліпшення розрахунково-касової дисципліни на підприємстві.

На основі аналізу та порівняння показників ділової активності ДПТД "Нікітський сад" можна зробити висновок, що ділова активність господарства та ефективність його господарювання знаходиться в задовільному стані [17].

Наступним етапом аналізу фінансового стану є дослідження прибутковості діяльності (таблиця 2.8).

Дані свідчать, що усі показники рентабельності зменшуються протягом аналізованого періоду, що є негативною тенденцією (див. рис.2.2). На 1 грн., розміщену в активах підприємство за 2008 рік отримало майже 2 копійки чистого прибутку, тоді як у 2006 р., 2007 р., 2009 р. та 2010 р. ані копійки.

Таблиця 2.8 - Аналіз фінансової стійкості ДПТД "Нікітський сад" у 2006-2010 рр., тис. грн.

Показник

Рік

Відхилення (+,-) 2010 р. від 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт рентабельності активів

0,000

-0,001

-0,016

0,003

0,000

0,000

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,005

-0,002

-0,032

0,006

0,001

-0,004

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,006

-0,018

-0,137

0,072

0,003

-0,003

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,032

0,081

0,255

0,397

0,062

0,030

Рентабельність власного капіталу також зменшується і є від'ємною 2007-2008 року (-0,2 % та - 3,2 % відповідно), оскільки підприємство отримало чистий збиток. Підприємство отримує усе менший прибуток на одиницю вкладеного капіталу.

Прибутковість діяльності позитивна лише в 2006 та 2010 рр.: 0,6 % та 0,3 % відповідно. Про таку неефективність свідчить вплив на діяльність підприємства кризи. Досить позитивно веде себе лише прибутковість продукції. Але з кожним роком підприємство отримує то більше прибутку на одиницю чистого доходу, то менше. За п'ять років показник зріс на 3,0 % і на кінець періоду становив 6,2 %.

Зниження прибутковості підприємства є наслідком кризової ситуації в країні, а також неефективної політики управління доходами і видатками, розподілом прибутку підприємства, цінової політики. Це не дає можливість розширювати діяльність і виконувати соціальні програми.

Рисунок 2.3 - Динаміка відносних показників рентабельності ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Отже, комплексний аналіз економічної та фінансової діяльності ДПТД "Нікітський сад" дозволив виявити слабкі та сильні сторони в діяльності підприємства. До основних сильних сторін можна віднести постійну модернізацію обладнання, розширення виробничих потужностей. Проведений аналіз фінансового стану показав, що слабкими сторонами ДПТД "Нікітський сад" є значна залежність підприємства від позикових коштів, нестача власних оборотних коштів, не здатність у повній мірі та вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями тощо.

2.3 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів ДПТД “Нікітський сад"

Першим етапом процесу оптимізації структури капіталу на підприємстві є його аналіз. На першій стадії аналізу капіталу вивчається динаміка окремих фінансових показників відносно капіталу в динаміці.

Проведемо аналіз величин капіталу ДПТД “Нікітський сад" в цілому та окремо за структурними елементами за період 2005-2007 рр. (рис.2.1)

Рисунок 2.1 - Динаміка зростання капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Дані рисунка 2.1 свідчать про стабільну динаміку зростання капіталу підприємства. На кінець 2005 року підприємство мало капітал в сумі 1935,3 тис. грн., що на 7,07% більше ніж у 2004 році (1798,5 тис. грн.), у 2006 році відповідно 2177,8тис. грн., а в 2007 році - 2692,4 тис. грн. В цілому з 2005 по 2007 рік капітал підприємства збільшився на 757,1 тис. грн., що становить 39,1 % темпу приросту.

Аналізуючи динаміку темпів приросту капіталу ДПТД “Нікітський сад" можна сказати, що у 2005 році капітал підприємства збільшився на 7,07% відносно 2004 р. у 2003 році темп приросту капіталу становив 12,5%, а в 2007 році цей показник мав зріс до 23,6%. Графічне відображення темпів приросту капіталу зображено на рис.2.2.

Рисунок 2.2 - Темпи приросту капіталу ДПТД “Нікітський сад" до попереднього періоду

Велике значення для стійкого фінансового забезпечення підприємства має власний капітал. Чим більша частка власного капіталу і менша позикового, тим менший фінансовий ризик має підприємство. Але, як показує практика, ефективність використання позикового капіталу вища, ніж ефективність використання власного.

Це пояснюється рядом причин: позикові кошти беруться з визначеною метою і сам факт отримання позикових коштів стимулює позичальника до досягнення своєї мети і повернення боргу; позикові кошти беруться під певний відсоток, що ще більше підвищує відповідальність перед кредитором за повернення боргу; юридичне оформлення документів про строковість надання позичених коштів означає юридичну і матеріальну відповідальність за їх повернення.

Проаналізуємо структуру і динаміку власного капіталу ДПТД “Нікітський сад" за період 2005-2007 рр. Динаміка росту власного капіталу (рис.2.3) вказує на постійні коливання його розміру. У 2005 р. власний капітал товариства зріс на 82,4 тис. грн. або на 7,07% в порівнянні з попереднім роком, в 2006 р. спостерігається його зменшення на 4,9% до позначки 1107 тис. грн. Це відбулося за рахунок наявності нерозподіленого збитку, а в 2007 році власний капітал підприємства зріс на 30,6 %, і становив 1447,6 тис. грн.

Рисунок 2.3 - Динаміка зростання власного капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2005-2007 рр.

Темп приросту власного капіталу зображено на рис.2.4. З метою вивчення причин зміни величини власного капіталу за досліджуваний період складемо і розглянемо аналітичну таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 - Структура та динаміка власного капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2005-2007 рр.

Показник

Роки

Відхилення 2007/2005 рр.

2005

2006

2007

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

+/-

%

Статутний капітал

1114,5

95,7

1114,5

100,1

1114,5

97,1

-

Резервний капітал

27,9

2,4

35,1

3,2

52,2

4,5

24,3

87,1

Нерозподілений прибуток (збиток)

22,3

1,9

-42,6

-3,3

280,9

24,4

258,6

1159,6

Всього

1164,7

100

1107

100

1447,6

100

282,9

24,3

Дані, наведені в таблиці 2.8, відображують зміни в розмірі та структурі власного капіталу. На основі цих показників можна зробити висновок, що за період 2005-2007 рр. спостерігається, в цілому, збільшення величини складових власного капіталу: резервного капіталу - на 24,3 тис. грн, а нерозподіленого прибутку - на 258,6 тис. грн, що призвело до змін у структурі і в цілому величині власного капіталу - на 282,9 тис. грн.

Аналізуючи структуру власного капіталу необхідно відмітити, що найбільшу питому вагу займає статутний капітал підприємства, який становив в 2005 році 95,7%, в 2006 році - 100,1%, а в 2007 році - 97,1%.

Частка резервного капіталу підприємства збільшилася з 2,4% у 2005 році до 4,5% у 2007 році. Обсяг та питома вага нерозподіленого прибутку коливається по роках. Так, в 2005 році сума нерозподіленого прибутку становила 22,3 тис. грн, що складало 1,9 % власного капіталу підприємства. В 2006 році підприємство отримало збиток у сумі 42,6 тис. грн., що призвело до скорочення суми власного капіталу ДПТД “Нікітський сад". В 2007 році спостерігалося значне зростання нерозподіленого прибутку до 280,9 тис. грн., при цьому його частка збільшилася з 1,9 % в 2005 році до 24,4 % в 2007 році.

Слід зазначити, що у складі джерел формування майна підприємства, крім власного капіталу, виділяють позиковий капітал. В сучасних умовах він набуває важливого значення, оскільки покриває тимчасову додаткову потребу підприємства в коштах.

Тому доцільно проаналізувати динаміку позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад" за період 2005-2007 рр. (рис.2.4.).

Дані рисунка 2.4 свідчать про постійне зростання позикового капіталу підприємства. Так сума позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад" на кінець 2005 року становила 770,6 тис. грн., в 2005 році - 1070,8 тис. грн., а в 2007 році зросла до 1244,8 тис. грн. За досліджуваний період загальна сума позикового капіталу зросла на 474,2 тис. грн, що склало 61, 5%.

Рисунок 2.4 - Динаміка зростання позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Аналізуючи темпи приросту позикового капіталу до попереднього року доцільно побудувати графік, зображений на рис.2.5.

Дані рисунка 2.5 свідчать, що зростання позикового капіталу відбувалося різними темпами. Так в 2005 році в порівнянні до 2004 року позиковий капітал підприємства збільшився на 8%. Найвища інтенсивність зростання позикового капіталу спостерігалася в 2006 р., коли зміни склали 39%, а в 2007 році цей показник зменшився до 16%.

Рисунок 2.5 - Темпи приросту позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Основною метою отримання кредитів ДПТД “Нікітський сад" є поповнення обігових коштів підприємства. Заставою даних кредитів може виступати готова продукція, запаси, обладнання, майнові права на виручку і обладнання. На період кредитування готова продукція та обладнання страхується.

Розглянемо структуру позикового капіталу підприємства з метою виявлення елементів, які вплинули на його зростання (табл.2.9).

Дані таблиці 2.9 свідчать про те, що за період 2005-2007 рр. у підприємства відсутні довгострокові зобов'язання. Протягом всього періоду найбільшу питому вагу в структурі позикового капіталу займали короткострокові кредити банків, що складали у 2005 році 84,6%, 2006 році 70,3%, а у 2007 році 56,2%.

При цьому звертає увагу той факт, що сума короткострокових кредитів за три роки збільшилася на 48,3 тис. грн. або 7,4%, але їх частка в структурі позикового капіталу поступово знижується. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшується як в абсолютному виразі, так і за питомою вагою. За досліджуваний період сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 359,5 тис. грн, з 111,9 тис. грн. в 2005 році до 471,4 тис. грн. в 2007 році, що становило 320,9%. За період 2005-2007 рр. збільшився також обсяг інших поточних зобов'язань на 66,4 тис. грн., з 7 тис. грн. в 2005 році до 73,4 тис. грн. в 2007 році. Зростання даної статті балансу викликане збільшенням валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами, що пов'язано з розширенням діяльності підприємства.

Таблиця 2.9 - Структура та динаміка позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Показник

Роки

Відхилення 2007/2005 рр.

2005

2006

2007

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

+/-

%

Довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

-

Короткострокові кредити банку

651,7

84,6

753,1

70,3

700

56,2

48,3

7,4

Кредиторська

заборгованість

111,9

14,5

292,3

27,2

471,4

37,8

359,5

321,3

Інші поточні зобов'язання

7

0,9

25,4

2,5

73,4

6

66,4

948,5

Разом

770,6

100

1070,8

100

1244,8

100

474,2

61,5

Враховуючи значне зростання поточної кредиторської заборгованості проведемо аналіз їх структури та динаміки (табл.2.10).

Дані таблиці 2.10 свідчать про те, що питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги значно скоротилася - з 24,4% в 2005 році до 4,9% в 2007 році. В абсолютному виразі це зменшення становило 4,3 тис. грн. або 15,7%. Поточна заборгованість з одержаних авансів за період 2005-2007 рр. виросла майже в 3,5 рази або на 95,2 тис. грн. При цьому частка даної заборгованості в структурі кредиторської заборгованості зменшилася на кінець 2007 року до 28,2%. За досліджуваний період спостерігається значне зростання суми поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом. Так, якщо в 2005 році цей показник становив 3,2 тис. грн., а його питома вага складала 2,8%, то в 2007 році він зріс до 65,5 тис. грн., а його частка відповідно до 13,9%.

Таблиця 2.10 - Склад і структура кредиторської заборгованості ДПТД “Нікітський сад" за період 2006-2010 рр.

Кредиторська заборгованість

Роки

Відхилення 2007/2005 рр.

2005

2006

2007

+/-

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

За товари, роботи, послуги

27,3

24,4

12,4

4,2

23

4,9

-4,3

-15,7

З одержаних авансів

37,9

33,8

131

44,8

133,1

28,2

95,2

251,2

З бюджетом

3,2

2,8

19,3

6,6

65,5

13,9

62,3

1946,8

З позабюджетних платежів

3,2

2,8

-

-

- 3,2

100

Зі страхування

8,9

7,9

37,4

12,8

77,7

16,5

68,8

773

З оплати праці

31,4

28,3

92,2

31,6

172,1

36,5

140,7

448,1

Разом

111,9

100

292,3

100

471,4

100

359,5

321,3

Аналізуючи показники динаміки та структури кредиторської заборгованості необхідно зазначити, що на підприємстві відбувається збільшення суми поточної заборгованості зі страхування на 68,8тис. грн. або на 773 %. Окрім того, зростає і питома вага цього показника з 7,9% в 2005 році до 16,5% в 2007 році. Привертає увагу той факт, що за аналізований період зросла сума заборгованості з оплати праці на 140,7 тис. грн., що становило 448,1%. На кінець 2007 року цей показник займав найбільшу частку в структурі кредиторської заборгованості і становив 36,5%.

Провівши аналіз динаміки власного та позикового капіталу ДПТД “Нікітський сад", розглянемо його структуру - співвідношення власного та позикового капіталу підприємства.

Рисунок 2.6 - Структура капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Аналізуючи дані рисунка 2.6, необхідно відмітити, що за досліджуваний період на підприємстві в структурі капіталу переважав власний капітал. У 2005 структура капіталу була представлена наступним співвідношенням 60,2% - власний та 39,8% - позиковий капітал, у 2006р. - 50,8% та 49,2% відповідно, а в 2007р. - 53,7% власний і 46,3% займав позиковий капітал. Розглядаючи структуру капіталу в 2005 та 2007 роках, слід зазначити, що на підприємстві відсутня чітко виражена тенденція щодо зміни частки власного та позикового капіталу. Так, в 2006 році за рахунок отримання збитку у підприємства зменшується частка власного капіталу до 50,8%, а частка позикового зростає до 49,2%. В 2007 році у порівнянні з 2006 роком ситуація покращилася і питома вага власного капіталу підвищується до 53,7%, а позикового знижується до 46,3%.

Провівши детальний аналіз структури капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр. можна зробити висновок, що капітал підприємства зростає, а структура його помітними темпами змінюється. При цьому частка власного капіталу залишається значною у структурі капіталу підприємства.

2.4 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів ДПТД “Нікітський сад"

Важливою складовою частиною механізму ефективного управління капіталом підприємства та його структурою є системи його аналізу. Аналіз управління капіталом підприємства являє собою процес дослідження основних результативних показників ефективності його функціонування на підприємстві з метою виявлення резервів подальшого підвищення цієї ефективності. Для цього здійснюється аналіз фінансових коефіцієнтів, який базується на розрахунку співвідношення абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою. В процесі використання цієї системи аналізу визначаються відносні показники, які характеризують результативність використання капіталу підприємства в цілому та окремих його елементів.

Проведемо аналіз ефективності використання капіталу ДПТД “Нікітський сад". Дані цього аналізу приведенні в таблиці 2.11 - 2.12.

Коефіцієнт оборотності капіталу свідчить, що у 2005 році з одиниці коштів інвестованих в капітал, товариство отримало чистого доходу на суму 2,5 грн., а в 2006-2007 роках - 2,7 грн. та 4,6 грн. відповідно. В період з 2005р. по 2007 рік чистий дохід з одиниці коштів, інвестованих в капітал, збільшився на 2,1 грн.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу відображає досить високу ефективність використання капіталу і його значення за звітні періоди мало тенденцію до зростання. Провівши аналіз цього показника, можна зробити висновок, що з кожної гривні вкладеного власного капіталу з 2005 по 2007рр. відбувається збільшення чистого доходу на 5,5 грн.

Значення коефіцієнту оборотності позикового капіталу досить високе, і в динаміці має тенденцію до збільшення. Так в 2007 році порівняно з 2005 роком даний показник збільшився на 5,3 пункти, що свідчить про підвищення ефективності використання позикового капіталу.

Таблиця 2.11 - Показники оборотності капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Показник

Роки

Відхилення

2007/2005 рр.,

+/-

2005

2006

2007

Коефіцієнт оборотності капіталу

2,5

2,7

4,6

2,1

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

3,1

5,3

8,6

5,5

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу

4,7

5,5

10,0

5,3

Коефіцієнт оборотності товарного кредиту

32,6

20,2

26,4

-6,2

Період обертання капіталу

144

133

78

-66

Період обертання власного капіталу

116

64,3

42

-74

Період обертання позикового капіталу

77

66

36

-41

Коефіцієнт оборотності товарного кредиту за аналізований період зменшився на 6,2 пункти. Цей коефіцієнт показує скільки виручки від реалізації продукції підприємство отримує від використання товарного кредиту. Отже, в 2005 році товариство, використовуючи товарний кредит, отримало чистого доходу в сумі 32,6 грн., а в 2007 р. на 19% менше.

Від використання фінансового кредиту у 2007 році ДПТД “Нікітський сад" отримало чистого доходу в розмірі 17,8 грн. на 1 грн. фінансового кредиту, про що свідчить коефіцієнт оборотності фінансового кредиту, який в динаміці за період 2005-2007рр. також збільшується.

Період обертання капіталу характеризує число днів, на протязі яких здійснюється один оборот власних та позикових коштів, тобто капіталу в цілому. Чим менший період обороту капіталу, тим вище, при інших рівних умовах, ефективність його використання на підприємстві, оскільки кожен оборот капіталу генерує певну додаткову суму прибутку. Найшвидше капітал обертався у 2007 р.: один оборот він робив за 78 дні. У 2005 році порівнюючи з 2007 р. капітал обертався довше на 66 днів.

Період обертання власного капіталу теж має тенденцію до зменшення в динаміці, що являється позитивним в цілому для підприємства. З 2005 р. до 2007 р. він зменшився на 66 днів і дорівнював 42 дні. Що ж стосується періоду обертання позикового капіталу, то за період, що аналізується, він також зменшується. Термін обертання позикового капіталу з 77 днів в 2005 році зменшився до 36 днів в 2007 р.

Показники рентабельності капіталу свідчать про ефективність його використання на підприємстві.

Таблиця 2.12 - Показники рентабельності капіталу ДПТД “Нікітський сад" за 2005-2007 рр.

Показник

Роки

Відхилення

2007/2005 рр.,

+/-

2005

2006

2007

Рентабельність капіталу

0,01

-0,03

0,13

0,12

Рентабельність власного капіталу

0,02

-0,06

0,3

0,28

Рентабельність позикового капіталу

0,03

-0,09

0,4

0,37

Рентабельність капіталу підприємства у 2007 р. зросла на 12 коп. порівняно з 2005 р., а це свідчить про те, що збільшився розмір чистого прибутку на 1 грн. капіталу підприємства.

Результати розрахунків свідчать, що у 2005 р. на кожну гривню вкладеного власного капіталу товариство отримувало 0,02 грн. чистого прибутку, в 2006р. - 0,06 грн. збитку, а в 2007 р. підприємство збільшило свої прибутки і отримало 0,3 грн. чистого прибутку. Враховуючи позитивну тенденцію росту доходів підприємства, рівень рентабельності власного капіталу оцінюється як досить високий.

Аналізуючи рентабельність позикового капіталу, необхідно зазначити, що в 2005 році на 1 грн. позикового капіталу підприємство отримувало 0,03 грн. чистого прибутку, а в 2007 році цей показник збільшився до 0,4 грн. Порівнюючи показники рентабельності власного та позикового капіталу, необхідно звернути увагу, що за досліджуваний період рентабельність позикових коштів була вищою, ніж власних.

Отже, коефіцієнти рентабельності капіталу свідчать про те, що підприємство використовує власний та позиковий капітал достатньо ефективно, що підтверджується зростанням всіх показників, представлених в таблиці 2.12.

Таким чином, оцінюючи раціональність використання власних та позикових коштів, можна зробити висновок, що за період 2005-2007 рр. у загальній структурі джерел фінансування переважає власний капітал, що свідчить про фінансову незалежність та фінансову стійкість даного підприємства.

Одним із джерел формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. При непрямому методі складання звіту про рух грошових коштів відбувається його коригування на негрошові операції, що дозволяє уникнути завищення чи заниження руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Згідно форми звітності № 4 "Звіту про рух грошових коштів" (таблиці Д.5-Д.6) одними з найбільших статей за кожний аналізований період, за якими відбувається зміна прибутку, є амортизація необоротних активів, витрати на сплату відсотків, збільшення (зменшення) оборотних активів, збільшення (зменшення) поточних зобов'язань. Оскільки нарахування амортизації є витратами, які зменшують прибуток підприємства, але не призводять до видатку його коштів, суму амортизації додають до прибутку. Іншою коригуючою статтею, що збільшує прибуток у 2006-2010 рр., є витрати на сплату відсотків. Також позитивно впливає на прибуток збільшення забезпечень у 2006 році до суми 41392 тис. грн. та прибуток від нереалізованих курсових різниць у розмірі 36 тис. грн. 2006 року.

Негативно вплинули на формування власних фінансових ресурсів збиток від неопераційної діяльності, що склав 56 тис. грн. у 2006 р., але збільшив суму прибутку на 11 тис. грн. у 2008 році. Також негативно вплинули 2006 року на прибуток зменшення оборотних активів на 90738 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності можна розглядати як критерій оцінки якості внутрішнього потенціалу фінансування підприємства, його здатності формувати власні фінансові ресурси.

Аналіз руху грошових коштів від операційної діяльності проведений на основі таблиць Д.5-Д.6 додатку Д. Прибуток від операційної діяльності як початкове джерело надходження грошових коштів має тенденцію до зменшення, а потім до збільшення рік за роком.

Сплачені відсотки і податок на прибуток зменшують грошові кошти від операційної діяльності. У зв'язку з додатковим залученням позикових коштів підприємство більше сплачує за їх користування. Так, починаючи з 2007 року виплати з кожним роком збільшуються. Сума податку на прибуток коливається протягом аналізованого періоду і становить 284 тис. грн. за останній звітний рік.

Таким чином, у результаті врахування негрошових операцій та сплати відсотку та податку на прибуток підприємств відбулося збільшення прибутку від звичайної діяльності після оподаткування у 2006 році до 47786 тис. грн., 2007 р. - до 58243 тис. грн., у 2008 р. - до 9538 тис. грн., у 2009 р. - до 17459 тис. грн., а у 2010 р. - до 3956 тис. грн.

За даними додатку Д можна побачити, що операційний прибуток спрямовується на поповнення оборотних активів, що зменшує фінансові ресурси підприємства. У 2008 році значно збільшився розмір даної статті на 138806 тис. грн. (або на 340,2%). Це пов'язано з розширенням діяльності ДПТД "Нікітський сад".

Формування власних фінансових ресурсів у розрізі операційної діяльності у 2006-2010 роках забезпечується збільшенням довгострокових та поточних зобов'язань у 2006-2009 роках.

Перевищення надходжень над видатками протягом аналізованого періоду призвело до позитивного сальдо прирощених власних фінансових ресурсів. За останній рік різниця становила 345281 тис. грн., що у 5,4 рази більше ніж 2007 року.

Рух коштів від інвестиційної діяльності дає можливість оцінити ефективність інвестиційних вкладень. Операції, пов'язані з інвестиційною діяльністю, представлені у звітності додатку Д. У 2006-2010 роках інвестування коштів у необоротні активи та фінансові інвестиції сприяло відтоку грошових коштів. Як результат, у 2007 і 2008 роках отримали збиток у розмірі 183 тис. грн. та 5905 тис. грн. відповідно. Лише 2009 року підприємство отримало максимальний прибуток за 2006-2010 рр. у сумі 1111 тис. грн.

Для визначення рівня зовнішнього фінансування проаналізуємо рух коштів від фінансової діяльності. Підприємство з 2007 року активно залучає позикові кошти для забезпечення своєї діяльності. У 2006 році їх сума досягла 117091 тис. грн., у 2007 році - 22207 тис. грн., а 2010 року - 36990 тис грн. По мірі нарощення позик зростають і витрати на їх погашення: у 2006 році підприємство сплатило 48910 тис. грн., а у 2010 році на 11760 тис. грн. більше. Вихідний грошовий потік також збільшується за рахунок інших платежів. Найбільша сума інших платежів склала 3998 тис. грн. у 2009 році, а потім вони були відсутні.

Для оцінки збалансованості валових та чистих грошових потоків за видами діяльності звернемося до таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Оцінка валових і чистих надходжень грошових коштів ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр., тис. грн.

Показники

Рік

Зміна за рік

2006

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Операційна діяльність

Вхідний

43093,0

63591,0


Подобные документы

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ ТВК "РіК Лтд"). Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства, вплив дивідендної політики на їх формування.

  дипломная работа [199,0 K], добавлен 26.03.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.