Формування фінансових ресурсів підприємств та ефективність їх використання

Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2012
Размер файла 752,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

28250,0

17459,0

55611,0

20498,0

47,6

-35341,0

-55,6

-10791,0

-38,2

38152,0

218,5

Вихідний

90879,0

5348,0

18712,0

0,0

59567,0

-85531,0

-94,1

13364,0

249,9

-18712,0

-100,0

59567,0

Х

Чистий рух коштів від операційної діяльності

-47786,0

58243,0

9538,0

17459,0

-3956,0

106029,0

221,9

-48705,0

-83,6

7921,0

83,0

-21415,0

-122,7

Інвестиційна діяльність

Вхідний

17174,0

69223,0

11166,0

0,0

0,0

52049,0

303,1

-58057,0

-83,9

-11166,0

-100,0

0,0

Х

Вихідний

40255,0

149322,0

7111,0

2622,0

631,0

109067,0

270,9

-142211,0

-95,2

-4489,0

-63,1

-1991,0

-75,9

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-23081,0

-80099,0

4055,0

-2622,0

-631,0

-57018,0

247,0

84154,0

105,1

-6677,0

-164,7

1991,0

75,9

Фінансова діяльність

Вхідний

117091,0

22207,0

0,0

0,0

36990,0

-94884,0

-81,0

-22207,0

-100,0

0,0

Х

36990,0

Х

Вихідний

49065,0

0,0

13696,0

7088,0

37150,0

-49065,0

-100,0

13696,0

Х

-6608,0

-48,2

30062,0

424,1

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

68026,0

22207,0

-13696,0

-7088,0

-160,0

-45819,0

-67,4

-35903,0

-161,7

6608,0

48,2

6928,0

97,7

Чистий рух коштів за період

-2841,0

351,0

-103,0

7749,0

-4747,0

3192,0

112,4

-454,0

-129,3

7852,0

7623,3

-12496,0

-161,3

У 2007 році спостерігалися позитивні зміни стосовно операційної діяльності: у 2007 році порівняно з 2006 роком на 47,6 % збільшився вхідний потік фінансових ресурсів і на 94,1 % зменшився вихідний. При збереженні протилежної динаміки у 2008 році, підприємство все одно отримало позитивний рух грошових коштів, що зменшило потребу у залучених коштах 2009 року.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності у 2010 р. зменшився на 21415 тис. грн. у порівнянні з 2009 роком, але збільшився на 43830 тис. грн. у порівнянні з 2006 роком. Загальне його збільшення може бути пов'язане зі зменшенням фінансового циклу, тобто періоду протягом якого грошові кошти знаходяться в уречевленому стані, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності зростає.

Негативним моментом є те, що 2009-2010 рр. спостерігається від'ємне значення - втрата фінансових ресурсів, та немає їх притоку.

ДПТД "Нікітський сад" залучає додаткові позики, інші кошти, пов`язані з фінансовою діяльністю. Так у 2006 р. надійшло 117091 тис. грн., але у наступному році вже на 94884 тис. грн. менше. У 2008-2009 рр., як зазначалося раніше, підприємство не залучало позик, а фінансувало свою діяльність за рахунок операційної діяльності. Але вже 2010 року підприємство додатково залучило 36990 тис. грн.

На основі проведеного аналізу проведемо оцінку ефективності використання фінансових ресурсів ДПТД “Нікітський сад". Підприємство нестачу грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності покриває за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Для покриття дефіциту коштів залучаються позикові фінансові ресурси. Отже, можна зробити висновки про достатньо низький рівень власних фінансових ресурсів їх достатньо високу вартість використання, також необхідно враховувати значне коливання вартості власних фінансових ресурсів, а також ціни та умов залучення зовнішніх фінансових ресурсів.

Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства

3.1 Оптимізація фінансових ресурсів ДПТД “Нікітський сад" за критерієм максимізації фінансової рентабельності

Досягнення високого рівня управління підприємством у складних умовах ринку потребує передусім розробку і впровадження моделей і методів оптимізації. Розвиток новітніх комп'ютерно-інформаційних систем і технологій, безумовно, спричинили появу нових підходів щодо побудови моделей управління діяльністю підприємств.

Адміністративно-командна економіка вимагала складання перспективних планів і прогнозів розвитку підприємства; на сьогоднішній день ринкова економіка для прогнозування і досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства дедалі все частіше починає використовувати методи і прийоми моделювання.

Моделі моделювання - є найбільш універсальним методом дослідження виробничих і фінансових систем та кількісної оцінки характеристик їх функціонування. При імітаційному моделюванні динамічні процеси реально функціонуючої структури замінюються процесами, що імітуються в абстрактній моделі, але з дотриманням певних правил або алгоритмів функціонування структури-оригінала та з прийняттям певних припущень. В процесі імітації фіксується певний стан або показники для числового вимірювання їх впливу на функціонування системи в цілому та дослідження зміни необхідних характеристик якості функціонування системи.

Сучасний рівень обчислювальної техніки і засобів передачі інформації дозволяє автоматизувати етапи збирання і обробки інформації щодо зміни економічної ситуації, прогнозувати її подальший розвиток, визначати її вплив на техніко-економічну ефективність функціонування підприємства, розрахувати чи моделювати різноманітні варіанти рішень для подолання труднощів, що виникли, визначити найбільш доцільні заходи, які забезпечать прийнятну ефективність діяльності підприємства.

Методи і прийоми моделювання орієнтовані на вирішення проблем не тільки фінансово-економічної направленості; сфера його використання поширюється й на інші сфери діяльності [102].

На основі цього з'являється ідея створення моделі, яка дозволила б визначити оптимальну структуру капіталу підприємства при різних умовах, при цьому зазначити певні критерії досягнення цієї оптимальності. Дане моделювання візуально дозволить представити сформовані показники структури капіталу та їх зв'язок з вхідними параметрами моделі.

Перед побудовою моделі слід визначити основні показники, що будуть відображати підвищення ефективності діяльності підприємства при зміні структури капіталу. Будь-яка зміна пропорцій між власним і позиковим капіталом у структурі капіталу передбачає подальшу зміну багатьох показників фінансового стану підприємства. Для побудови моделі об'єднаємо основні критерії визначення ефективності тієї чи іншої структури капіталу в певні групи, зафіксуємо їх граничні значення (табл.3.1) та побудуємо взаємозв'язки.

Таблиця 3.1 - Критерії ефективності для визначення оптимальної структури капіталу

Групи показників

Показники

Граничні значення

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії

> 0,5

Коефіцієнт фінансового ризику (фінансування)

< 1

зменшення

Показники ефективності використання капіталу

Рентабельність власного капіталу

збільшення

Ефект фінансового важелю

максимізація

Показники вартості капіталу

Середньозважена вартість капіталу

мінімізація

Як видно з наведеної таблиці, критеріями вибору найбільш оптимальної структури капіталу є такі групи показників: показники фінансової стійкості або перспективної платоспроможності, показники ефективності використання капіталу підприємства та показник середньозваженої вартості капіталу. Вибір оптимальної структури капіталу буде визначатися з урахуванням граничних значень вище зазначених показників.

Для визначення взаємозв'язків і взаємозалежності між елементами структури капіталу, фінансовими результатами діяльності підприємства, середньозваженої вартості капіталу, ефекту фінансового важелю побудуємо графічну модель взаємозв'язків, що представлена на рисунку 3.1.

Отже, на основі графічного представлення залежностей і взаємозв'язків у вищезгаданій моделі можна визначити показники, які впливають на ті величини, що обрані нами як критерії оптимізації структури капіталу підприємства. Передусім, структура капіталу визначається обсягом власного і позикового капіталу, що інвестується в діяльності підприємства. Вартість та обсяг позикового капіталу мають свій вплив на ефект фінансового важелю, визначають структуру капіталу та плату за його використання.

Дохід від реалізації продукції формується за рахунок надходжень від усіх видів діяльності підприємства. За вирахуванням непрямих податків та собівартості реалізованої продукції валовий прибуток, а потім чистий прибуток підприємства. Ефективність використання інвестованого капіталу визначається за отриманими фінансовими результатами та розрахунком відносних показників.

де ДР - дохід від реалізації продукції;

ЧД - чистий дохід від реалізації продукції;

НП - непрямі податки;

С - собівартість реалізованої продукції;

ВП - валовий прибуток;

ЧП - чистий прибуток;

К - капітал підприємства;

ВК - власний капітал;

ПК - позиковий капітал;

СП - ставка податку на прибуток;

СВ - середній відсоток за кредити;

Вrа - валова рентабельність активів;

Rвк - рентабельність власного капіталу;

ЕФВ - ефект фінансового важелю.

Рисунок 3.1 - Взаємозв'язки і взаємозалежності елементів моделі оптимізації структури капіталу

В моделі фінансові результати оцінюються за допомогою розрахунку таких показників прибутковості як рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, які також впливають на критерії ефективності та обумовлюються структурою капіталу. Використовуючи прийоми економіко-математичного моделювання з метою оптимізації структури капіталу ТОВ “АФ Суми-Насіння”, нами було побудовано 10 різних варіантів структури капіталу з урахуванням критеріїв ефективності вибору оптимальної пропорції між власним і позиковим капіталом. В таблиці 3.2 представлені результати проведеного моделювання. Всі варіанти структури капіталу передбачають зміну питомої ваги власного і позикового капіталу в структурі капіталу ТОВ “АФ Суми-Насіння” на 10,00%. Валовий та чистий прибуток підприємства, а відтак й економічна рентабельність активів взяті як величини, що розраховані за підсумками останнього звітного періоду, тобто за 2009 рік. Вартість власного капіталу визначена, вона незмінна за умовами моделі. При цьому вартість позикового капіталу підвищується; по мірі додаткового залучення позикових коштів збільшується їх частка в структурі капіталу, зростає залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і ризик діяльності підприємства.

Як наслідок подальше залучення додаткових позикових коштів призводить до підвищення відсоткових ставок за кредитами.

Такі показники, як коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансового ризику, рентабельність власного капіталу, середньозважена вартість капіталу та ефект фінансового важелю, що були обрані критеріями вибору оптимальної моделі структури капіталу підприємства, визначаються в залежності від зміни співвідношення власного капіталу до позикового капіталу. Зафіксовані граничні значення критеріїв ефективності (табл.3.1) дозволяють визначити оптимальну структуру капіталу для ТОВ “АФ Суми-Насіння”.

Зауважимо що, з 10 варіантів оптимізації реально варті уваги з 4 по 6 включно через їх відповідність усім обраним критеріям ефективності. Слід зазначити, що модель 6 максимально наближена до реальної ситуації на підприємстві. При цьому слід відмітити, що дана структура капіталу не забезпечує максимальну ефективність функціонування підприємства.

Деталізований аналіз дозволив виявити, що модель 5, коли власний капітал складає 60,00%, а позиковий - 40,00%, це саме той варіант, що може бути охарактеризований як оптимальний щодо структури капіталу. Оцінка критеріїв ефективності показала, що за даної структури капіталу, їх значення є найкращими серед 10 запропонованих моделей. Коефіцієнт автономії та коефіцієнт фінансування забезпечують достатню фінансову стійкість і незалежність та незначний рівень фінансового ризику. Ефект фінансового важелю є максимальним саме за такого співвідношення власних і позикових коштів, що забезпечує максимально ефективне використання позикового капіталу.

Графічно для ілюстрації того, яким чином відбувається зміна найважливіших показників-критеріїв вибору зі зростанням частки позикового капіталу у майні підприємства можна представити на рисунку 3.2.

В певній точці ефект фінансового важелю досягає свого максимуму, а потім починає спадати та досягає навіть від'ємного значення. Точка максимуму показника досягається за структури капіталу 60,00%: 40,00%, тобто ТОВ “АФ Суми-Насіння” має збільшити частку власних фінансових ресурсів у структурі капіталу підприємства до 60%. Показники фінансової стійкості і незалежності також по мірі зміни частки позикового капіталу за цієї структури капіталу приймають такі значення, що відповідають прийнятим нормативним та забезпечують фінансову рівновагу та покращують фінансово-господарський стан підприємства.

Рисунок 3.2 - Вплив зміни питомої ваги позикового капіталу на показники фінансової стійкості та ефект фінансового важелю

Зростання частки власних фінансових ресурсів ТОВ “АФ Суми-Насіння” може бути забезпечене за рахунок:

нарощення статутного капіталу;

збільшення величини нерозподіленого прибутку;

дооцінки основних фондів;

формування резервного капіталу.

Зменшення частки позикових та залучених фінансових ресурсів ТОВ “АФ Суми-Насіння” може бути проведене на основі наступних заходів:

прискорення погашення кредиторської заборгованості;

скорочення обсягів короткострокового кредитування в бік кредитування на довгостроковій основі.

Оптимізація структури капіталу ТОВ “АФ Суми-Насіння” з використанням економіко-математичних прийомів моделювання дозволила визначити оптимальну структуру капіталу, яка забезпечить максимізацію ефективності використання капіталу підприємства та на основі збільшення частки власних фінансових ресурсів сприятиме фінансовій стабілізації підприємства.

3.2 Оптимізація структури капіталу ДПТД “Нікітський сад" за критерієм мінімізації його вартості та мінімізації фінансових ризиків

Власний капітал підприємства формується за рахунок різних видів джерел: статутного капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, фондів накопичення і соціального призначення, цільового фінансування надходжень, нерозподіленого прибутку [57].

Для підвищення рівня фінансової стійкості ДПТД "Нікітський сад" доцільно збільшити розмір власного капіталу за рахунок позикових, або залучених фінансових ресурсів.

Поставимо задачу щодо оптимізації структури капіталу аналізованого підприємства за критерієм мінімальної його вартості.

Під вартістю капіталу розуміють ціну, яку підприємство сплачує за залучення капіталу із різних джерел. Відповідно до цього диференціюється і оцінка його вартості за:

- окремими елементами власного капіталу;

- окремими елементами позикового капіталу;

- середньозваженою вартістю капіталу підприємства.

Вартість власного капіталу підприємства - це та ціна, яку підприємство сплачує власникам за використання капіталу у вигляді відсотків або дивідендів на вкладений капітал.

Алгоритм розрахунку вартості власного капіталу підприємства може бути представлений формулою (2.1):

(2.1)

де ВВК - вартість власного капіталу підприємства, %;

ЧП - чистий прибуток підприємства, тис грн.;

ВК - середній розмір власного капіталу підприємства, тис. грн.

Вартість позикового капіталу у вигляді банківського кредиту визначається на основі відсотку за кредит, який необхідно скоригувати на розмір інших витрат підприємства відповідно до кредитної угоди та ставки податку на прибуток (з метою відображення реальних витрат підприємства).

Формула для розрахунку має вигляд:

, (2.2)

де ВБК - вартість капіталу у вигляді банківської позики, %; -

СВБК - відсоткова ставка за кредит банку;

Коп - коефіцієнт оподаткування;

РВБК - рівень витрат по залученню банківської позики (відношення витрат до суми кредиту у вигляді десяткового дробу).

Якщо у підприємства не виникають додаткові витрати, які пов'язані із залученням банківських кредитів, або їх розмір є незначним по відношенню до розміру кредиту, то знаменник у формулі (2.2) не застосовують.

Вартість фінансового лізингу оцінюють за формулою (2.3):

, (2.3)

де ВФЛ - вартість капіталу, який залучено на умовах фінансового лізингу, %;

ЛС - річна відсоткова ставка за лізинг, %;

АМ - річна норма амортизації активів, які залучені на умовах лізингу, %;

РВФЛ - рівень витрат по активах, які використовуються на умовах фінансового лізингу ( (відношення витрат до вартості цього активу у вигляді десяткового дробу).

Вартість позикового капіталу, який залучається за рахунок емісії облігацій, визначають формулою (2.4):

, (2.4)

де ВЕОК - вартість позикового капіталу, який залучається за рахунок

емісії облігацій, %;

КВ - купонна ставка по облігаціях;

РВЕО - рівень емісійних витрат (відношення витрат до обсягу емісії

у вигляді десяткового дробу).

Розрахунок вартості товарного кредиту, який надається у формі короткострокової відстрочки платежу, здійснюється за формулою (2.5):

, (2.5)

де ВТКК - вартість товарного кредиту, який надається на

умовах короткострокової відстрочки платежів, %;

ЦЗ - розмір цінової знижки при здійсненні оплати за

продукцію готівкою, %;

ПВП - період, на який надана відстрочка платежу, дні.

Після розрахунку вартості кожного джерела капіталу обчислюємо середньозважену вартість капіталу (WАСС). Вона є відносною величиною, виражається у відсотках та є головним критеріальним показником оцінки.

Показники вартості складових частин і середньозваженої вартості капіталу використовуємо при виборі найбільш оптимального варіанту структури капіталу, фінансування поточної діяльності. Процес такої оптимізації полягає у попередній оцінці вартості власного і позикового капіталу при різних варіантах його залучення та розрахунку середньозваженої вартості капіталу за обраними варіантами. Той варіант, де середньозважена вартість капіталу є мінімальною, і вважається за кращий підхід до формування його структури. Результати розрахунків зводимо у табл.2.9 В розрахунках враховано, що ДПТД "Нікітський сад" планує залучити позиковий капітал.

Виходячи із фінансового боку відносин, лізинг розглядається як одна з форм кредитних надходжень машин і обладнання, як альтернатива традиційному банківському кредитові. Таким чином, ДПТД "Нікітський сад" може застосовувати три різні підходи до залучення фінансових ресурсів з різних джерел.

Таблиця 2.9 - Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімальної його вартості

Елементи капіталу

Варіанти фінансування діяльності підприємства

І

ІІ

ІІІ

Вартість елемента капіталу, %

Питома вага, %

Вартість елемента капіталу, %

Питома вага, %

Вартість елемента капіталу, %

Питома вага, %

Власний капітал

25

15

30

20

32

25

Банківський кредит

30

20

28

20

23

25

Фінансовий лізинг

28

20

25

20

26

20

Позиковий капітал, який залучається за рахунок емісії облігацій

27

25

26

20

28

15

Товарний кредит

13

20

23

20

24

15

СЗВК

24,7

26,4

26,8

Висновки після таблиці

Наступним критерієм оптимізації структури капіталу є критерій мінімізації фінансових ризиків. Консервативний підхід передбачає використання власного капіталу і довгострокових зобов'язань для формування необоротних активів та половини змінної частини оборотних активів.

Агресивний підхід спрямований на використання власного капіталу та довгострокових зобов'язань лише для фінансування необоротних активів. Оборотні активи у повному обсязі формуються за рахунок короткострокових зобов'язань.

Компромісний підхід передбачає фінансування необоротних активів та постійної частини оборотних активів за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов'язань. за розрахунками підприємство має реальний розмір власного капіталу нижчий за потребу. В роботі досягнуто структуру капіталу підприємства, яка за розрахунками, буде сприяти оптимізації капіталу та максимізації ефективності використання коштів, залучених із різних джерел.

Розрахунок за критерієм мінімізації фінансових ризиків

Висновки

У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і подано практичні рекомендації для розв'язання наукової проблеми щодо формування організаційно-економічного механізму управління грошовими потоками вітчизняних підприємств на сучасному етапі і підвищення ефективності його функціонування на торгово-будівельному підприємстві. Результати проведеного дослідження надають можливість зробити наступні висновки.

Управління грошовими потоками на підприємстві в умовах ринкової економіки є досить актуальним питанням, адже грошові потоки мають дуже важливе значення для ефективного та безперебійного функціонування підприємства. Грошові потоки є системоутворюючим механізмом кожного із складових елементів фінансового менеджменту як фінансове вираження підприємницької діяльності суб'єкта господарювання.

На даному етапі розвитку економічних наук, а саме фінансового менеджменту, серед праць вітчизняних та закордонних авторів, які досліджують дану категорію фінансового менеджменту, спостерігається різноманітність підходів і тлумачень, тому потреба в уточненні та коригуванні її сутності досі залишається актуальною. У процесі аналізу підходів до даної категорії ми визначили, що поняття “грошовий потік" є динамічним показником, який характеризує постійний рух грошових ресурсів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, для управління яким необхідно враховувати часовий горизонт. Грошові потоки можна класифікувати за 21 ознакою в залежності від їх однорідності.

Одним з найважливіших складових фінансового менеджменту є процес управління грошовими потоками, так як забезпечує ритмічне функціонування підприємства, його платоспроможність та фінансову стійкість. Система управління грошовими потоками включає фінансові методи та інструменти, нормативно-правове, інформаційне і програмне забезпечення. Також він охоплює цикли стратегічного та оперативно-тактичного управління і повинен реалізовуватись із врахуванням таких принципів, як цільове спрямування, системність, альтернативність підходів, конструктивність, динамічність, інформаційна достовірність та адекватність чинникам зовнішнього середовища також являє собою процес управління грошовими потоками.

Процес управління грошовими потоками складається з п'яти основних етапів:

1) забезпеченням достовірного обліку грошових потоків підприємства;

2) аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді;

3) оптимізація грошових потоків;

4) планування грошових потоків;

5) ефективний контроль за грошовими потоками.

Планування та контролінг грошових потоків є найменш вивченою проблемою. Тому контролінг як складова процесу управління грошовими потоками представляє собою фінансову діяльність, що забезпечує безперервний процес оперативного планування і поточного контролю за рухом грошових коштів на основі чітко регламентованої взаємодії структурних підрозділів між собою з метою забезпечення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності суб'єкта господарювання.

Об'єктом дослідження дипломної роботи виступило ДПТД "Нікітський сад", яке займається органiзацiєю будiвництва об'єктів нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, дiяльнiсті у сферi iнжинiрингу, будiвництва будівель та оптової торгівлі будівельними матеріалами в м. Суми та Сумській області.

Аналіз економічних і фінансових показників діяльності за 2006-2010 рр. досліджуваного підприємства показав, що валовий дохід від реалізації за аналізований період збільшився, що може бути підвищенням попиту на продукцію досліджуваного підприємства. Відповідно до такого підвищення зріс і показник чистого доходу від реалізації. Одночасно до збільшення обсягів доходів підприємство сплачує більшу суму податкових відрахувань до бюджету за загальною системою оподаткування підприємства. Чистий прибуток підприємства коливається: воно отримує то прибуток, то збиток, що спричинене то здороженням, то здешевленням собівартості виготовленої продукції, а також значними обсягами адміністративних та інших операційних витрат.

Провівши оцінку фінансового стану підприємства ДПТД "Нікітський сад" можна відмітити, що збереження позитивної тенденції до зменшення зносу за умов оновлення може у подальшому призвести до зміцнення конкурентних позицій, адже основні засоби підприємства знаходяться у достатньо задовільному стані і досить ефективно використовуються та своєчасно оновлюються, що підвищує частку придатного обладнання і дозволяє закріпити конкурентні переваги. Але підприємство має проблеми з абсолютною ліквідністю, наявних грошових коштів не вистачає для погашення найбільш термінових зобов'язань Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс до 0,018 у 2010 р. в порівнянні з 0,006 у 2006 р.). ДПТД "Нікітський сад" на 92,8 % забезпечувалося власними оборотними засобами у 2006 році та лише на 65,8 % у 2010 році. Маневреність власного капіталу також істотно знизилася у період 2006-2010 рр.

Протягом аналізованого періоду “золоте" правило економіки на підприємстві взагалі не виконується ні в якому році, що свідчить про звужений тип відтворення та екстенсивний розвиток підприємства в даному періоді.

Ділова активність господарства та ефективність його господарювання знаходиться в задовільному стані. По підприємству відбувається зменшення значень операційного циклу з 2002 днів у 2006 році до 329 днів у 2010 році, що є свідченням прискорення розрахункових відносин підприємства зі своїми контрагентами. Також свідченням відносного поліпшення розрахунково-касової дисципліни на підприємстві є загальне зменшення фінансового циклу за період на 1556 днів.

Усі показники рентабельності зменшуються протягом аналізованого періоду, що є негативною тенденцією. На 1 грн., розміщену в активах підприємство за 2008 рік отримало майже 2 копійки чистого прибутку, тоді як у 2006 р., 2007 р., 2009 р. та 2010 р. ані копійки. Підприємство отримує усе менший прибуток на одиницю вкладеного капіталу. Прибутковість діяльності позитивна лише в 2006 та 2010 рр.: 0,6 % та 0,3 % відповідно. Зростає лише прибутковість продукції. Зниження прибутковості підприємства є наслідком кризової ситуації в країні, а також неефективної політики управління доходами і видатками, розподілом прибутку підприємства, цінової політики. Це не дає можливість розширювати діяльність і виконувати соціальні програми.

Аналіз грошових потоків ДПТД "Нікітський сад" ми почали з визначення ліквідного грошового потоку (зміни в чистій кредитній позиції). Даний показник кожного аналізованого року був позитивним, що говорить про надлишок грошових коштів на підприємстві протягом п'яти років. Тому діяльність ефективна з погляду генерування грошового потоку. Але, загалом за аналізований період ефективність діяльності ДПТД "Нікітський сад" з погляду управління грошовими потоками знизилася на 88,44 %. Таке стрімке падіння платоспроможності спричинене кризовими явищами в країні, недостатньою розвиненістю ринку елітного житла на Сумщині, низькою купівельною спроможністю населення та інфляційними процесами.

Розширення діяльності на ДПТД "Нікітський сад" обумовлює збільшення вихідних грошових потоків по операційній та інвестиційній діяльності. Для покриття дефіциту коштів залучаються позикові ресурси, при цьому збільшується вхідний грошовий потік від фінансової діяльності.

За весь аналізований період чистий рух коштів підприємства знизився на 67,1 %, що говорить про значне витрачання грошових коштів на придбання необоротних активів через розширення діяльності, сплати відсотків та основної суми боргу за довгостроковими та короткостроковими позиками, а також на інші платежі (аванси та грошові позики, надані іншим сторонам).

Коефіцієнтний аналіз управління грошовими потоками на підприємстві, засвідчив незадовільний стан у 2006-2010 роках, що проявляється у відсутності управлінського обліку та планування грошових потоків на підприємстві, недостатньо ефективній організації аналізу обмеженому діапазоні методів контролю та регулювання грошових потоків. Стрімке зниження і негативне значення грошового потоку до фінансування у 2009 і 2010 рр. свідчить про неефективність підприємства з одного боку. Але, з іншого боку, підприємство досить активно інвестує кошти, тому не можна однозначно говорити про неефективність діяльності підприємства. Роки 2007 і 2009 характеризуються ліквідністю грошових потоків і приймають значення відповідно 1,002 та 1,798. З точки зору ефективності грошового потоку тільки у 2007 та 2009 рр. з 1 грн. видатків підприємство напрацювало 0,002 грн. та 0,798 грн. відповідно по роках. У 2010 р. одна витрачена гривня принесла нестачу грошових коштів у розмірі 0,049 грн., що свідчить про вкладення коштів без їх повернення на підприємство.

Отже, через розширення діяльноств відбувається відтік грошових коштів у ході операційної та інвестиційної діяльності; єдиним джерелом фінансування проекту та поточної господарської діяльності є залучені позики; незважаючи на дефіцит грошових коштів підприємство отримує прибуток; як наслідок постійного відтоку грошових коштів грошовий потік розбалансований.

У результаті проведеного нами дослідження встановлено, що в економічній практиці ДПТД "Нікітський сад" не було досвіду управління грошовими коштами, що зумовлено як відсутністю відповідного методичного забезпечення, так і станом економіки країни в цілому. Тому для обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації грошових потоків, як за обсягами, так і у просторі та часі, по-перше, нами запропоновано моделі мінімізації залишків грошових коштів на рахунках підприємств. Застосування методів Баумоля, Міллера та Орра дало можливість проаналізувати залишки грошових коштів досліджуваного підприємства, обґрунтувати оптимальні їх обсяги.

Таким чином, здійснивши всі необхідні розрахунки, ми вирахували, що для ДПТД "Нікітський сад" оптимальним є залишок грошових коштів в розмірі 239448,23 грн. на початок періоду. Залишок грошових коштів повинен перебувати в межах від 5500000,00 грн. до 2344410,10 грн. У разі виходу за цей інтервал його необхідно поповнювати до межі 7844410,10 грн.

По-друге, здійснивши комплексний коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства, нами була запропонована п'ятифакторна мультиплікативна модель оцінки ефективності грошових потоків у статичній і динамічній формах, що дозволяє виявити силу та напрямок впливу окремих чинників на показник ефективності грошових потоків.

У результаті проведеного аналізу ефективності грошового потоку підприємства ДПТД "Нікітський сад" зроблено висновок, що на показник ефективності потоку грошових коштів у 2010 році, найбільшою мірою впливає коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості, а найменшою - коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості грошовими виплатами.

Проведений розрахунок запропонованого нами потенціалу позитивного грошового потоку (Lр) для ДПТД "Нікітський сад", який показує кількісну міру надходження або відсутності негативних чинників для отримання позитивного чистого грошового потоку, засвідчив, що підприємство може отримати його у розмірі 8803 тис. грн. в 2011 р. з ймовірністю 0,9. Така оцінка є більш виваженою, оскільки розрахунки здійснювалися на основі застосування теореми Байєса, що на відміну від традиційних підходів враховує взаємодію системи факторів на користь (або на противагу) рівня позитивного грошового потоку.

Таким чином, управління грошовими потоками в цілому є важливою складовою фінансової політики підприємства, воно охоплює всю систему управління підприємства та впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [Електронний ресурс]: Положення, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями. - Режим доступу: http://portal. rada.gov.ua/ - офіційний сайт.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [Електронний ресурс]: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 - Режим доступу: http://portal. rada.gov.ua/ - офіційний сайт.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" [Електронний ресурс]: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 - Режим доступу: http://portal. rada.gov.ua/ - офіційний сайт.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" [Електронний ресурс]: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99. - Режим доступу: http://portal. rada.gov.ua/ - офіційний сайт.

5. Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы [Текст]: навчальний посібник / М.М. Алексеева - М.: 2000. - 214 с.

6. Алексеєнко, А.М. Актуальні проблеми мобілізації фінансового капіталу [Текст]: журнал "Фінанси України" / А.М. Алексеєнко. - 2004. - № 5. - С.30 - 37.

7. Ареф'єва, О.В. Реструктуризація системи управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст]: журнал "Актуальні проблеми економіки" / О.В. Ареф'єва. - 2001. - №11-12. - С.17-26.

8. Балабанов, А.И., Балабанов, И.Т. Финансы [Текст]: навчальний посібник. / А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов - СП: Изд-во "Питер", 2000 - 192 с.

9. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента [Текст]: монографія / И.А. Бланк. - Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

10. Бланк, И.А. Управление активами [Текст]: монографія / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. - 720 с.

11. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория и практика [Текст]: учебное пособие / Л.А. Бернстайн. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

12. Бочаров, В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций [Текст]: учебное пособие / В.В. Бочаров. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 144 с.

13. Брігхем, Є. Основи фінансового менеджменту [Текст]: монографія / Є. Брігхем. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.

14. Буряк, П.Ю. Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва [Текст]: журнал "Фінанси України" / П.Ю. Буряк. - К.: Фінанси - 1999 - № 12 - С.33-38

15. Ван Хорн, Дж. Основы управления фінансами [Текст]: учебное пособие / Дж. Ван Хорн. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 235 с.

16. Ванькович, Д.В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств [Текст]: журнал "Фінанси України" / Д.В. Ванькович. - 2004. - № 9. - С.112-117

17. Василик, О.Д. Теорія фінансів [Текст]: підручник / О.Д. Василик. - К.: НІОС. - 2000. - 416 c.

18. Воробйов, Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств [Текст]: журнал "Фінанси України" / Ю.М. Воробйов. - 2001. - № 2. - С.77 - 83

19. Гайдук, В.А. Формування конкурентноздатності економіки на основі попиту і стимулювання збуту [Текст]: журнал "Інвестиції: практика та досвід" / В.А. Гайдук. - 2007. - № 3. - С.21-24

20. Гончаренко, І.Г. Функціональна модель організації процесу формування каналів розподілу продукції промислового підприємства [Текст]: журнал "Інвестиції: практика та досвід" / І.Г. Гончаренко. - 2007. - № 11. - С.32-35

21. Гончаров, А.Б. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / А.Б. Гончаров. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003 р. - 240 с.

22. Гринькова, В.М., Коюда, В.О. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / В.М. Гринькова, В.О. Корда. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - С.17 (423 с.)

23. Гуляєва, Н.М. Фінансові ресурси підприємств [Текст]: журнал "Фінанси України" / Н.М. Гуляєва. - 2003. - № 12. - С.58-62

24. Дідівська, Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж а їх вплив на конкурентне середовище: Маркетинг і бізнес [Текст]: журнал "Актуальні проблеми економіки" / Л.І. Дідідвська. - 2006. - №8. - С.119-126

25. Ефимова, О.В. Как анализировать финансовое состояние предприятия [Текст]: учебное пособие / О.В. Ефимова. - М.: Бухгалтерский учет, 1994. - 117 с.

26. Зятковский, И.В. Теоретические основы финансов предприятий [Текст]: журнал "Финансы Украины" / И.В. Зятковский. - 2000. - № 4. - С.25 - 29.

27. Іщук, С. Фінансово-кредитні потреби підприємств України [Текст]: журнал "Регіональна економіка" / С. Іщук. - 2001. - №19. - с.18-21.

28. Калина, А.В., Канева, М.Н., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро и макроуровень) [Текст]: учебно-методическое пособие / А.В. Калина, М.Н. Канєва. - К.: МАУП, 1998. - 272 с.

29. Качмарик, Я.Д., Хуткий, Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства [Текст]: журнал "Фінанси України" / Я.Д. Качмарик, І.Р. Хуткий. - 1999 р. - № 10. - С.138-144

30. Ковальчук, С.В., Форкун, І.В. Фінанси [Текст]: навчальний посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів: "Новий світ - 2000", 2005. - 568 с.

31. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. [Текст]: учебное пособие / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 423 с.

32. Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. - 456 с.

33. Костина, Н.І. Фінанси: система моделей і прогнозів [Текст]: навчальний посібник / Н.І. Василик, А.А. Алексєєва, О.Д. Василик. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 304 с.

34. Крейнина, М.Н., Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / М.Н. Крейнина, - Москва: "Дело и Сервис", 2004. - 508 с.

35. Круглов, М.И. Стратегическое управление компанией [Текст]: учебное пособие / И.М. Круглов. - М.: Русская Деловая литература, 1998. - 465 с.

36. Лепейко, Т.И. Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка [Текст]: монографія / Т.И. Лепейко. - Харьков, 2001. - 304 с.

37. Мазаракі, А.А. Економіка торговельного підприємства [Текст]: підручник для вузів / А.А. Мазаракі. - К.: Хрещатик, 2000. - 800 с.

38. Марченко, А.А. Аналіз формування фінансових ресурсів [Текст]: журнал "Фінанси України" / А.А. Марченко. - 2002. - № 9. - С.102-104

39. Макаренко, М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту [Текст]: журнал "Актуальні проблеми економіки" / М.В. Макаренко. - 2008. - № 1. - С.26-34

40. Макконел, К.Р. Экономика: принципы, проблемы и практика [Текст]: навчальний посібник / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. - М.: Республіка, 1992 - 326 с.

41. Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст]: навчальний посібник / В.О. Мец. - К.: КНЕУ, 2000. - 132 с.

42. Ненашев, Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка [Текст]: учебное пособие / Е.В. Ненашев. - М.: Высшая школа, 1997. - 192 с.

43. Опарін, В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал [Текст]: журнал "Вісник НБУ" / В.М. Опарін. - 2001. - № 7. - С.48-54

44. Опарін, В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення [Текст]: журнал "Вісник НБУ" / В.М. Опарін. - 2000. - №5. - С.22-29

45. Опарін, В.М. Фінанси (загальна теорія) [Текст]: навчальний посібник / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 1999. - 164 с.

46. Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Партин, А.Г. Загородній - 2-ге вид., перероб. і доп., - К.: Знання, 2006. - 379 с.

47. Петренко, Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. [Текст]: журнал "Фінанси" / Ю.В. Петренко. - 2000, - № 6 - С.91-95

48. Пойда-Носик, Н.Н., Грабарчук, С.С. Фінансові ресурси підприємства [Текст]: журнал "Фінанси України" / Н.Н. Пойда-Носик, С.С. Грабчук. - 2003. - № 1. - С.96 - 103

49. Покропивний, С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність [Текст]: навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 346 с.

50. Резоглазова, О. Прогноз продаж в розничной торговле [Текст]: журнал "Упраленческий учет и бюджетирование" / О. Резоглазова. - 2008. - № 3. - С.58-62

51. Резоглазова, О. Упраление дебиторской задолженностью [Текст]: журнал "Управленческий учет и бюджетирование" / О. Резоглазова. - 2008. - № 6. - С.44-49

52. Рубініна, А.В. Сутність та особливості формування конкурентних переваг підприємства [Текст]: журнал "Інвестиції: практика та досвід" / А.В. Рубініна. - 2007. - № 8. - С.14-17

53. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное пособие / Г.В. Савицкая. - М.: ИП "Экоперспектива", 1997. - 498 с.

54. Садеков, А.А. Ресурсний потенціал підприємств [Текст]: навчальний посібник / А.А. Садеков. - Київ-Донецьк: Дон ДУЕТ. - 1998. - 462 с.

55. Слав'юк, Р.А. Структурування власного капіталу підприємств України [Текст]: журнал "Фінанси України" / Р.А. Слав'юк. - 2005. - № 8. - С.102 - 110

56. Слав'юк, Р.А. Фінанси підприєств [Текст]: навчальний Посібник посібник / Р.А. Слав'юк. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 460 с.

57. Сокаринська, І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства [Текст]: журнал "Фінанси України" / І.Г. Сокаринська. - 2003. - № 1. - С.88-96

58. Стецюк, П. А Економічна суть фінансових ресурсів [Текст]: журнал "Фінанси України" / П.А. Стецюк. - 2007р - № 1. - С.129 - 137

59. Струк, О. Криза жанру: український бізнес, що звик до високої дохідності, виявився недостатнім до роботи в умовах стагнації [Текст]: газета "Контракти" / О. Струк. - 2008. - № 44. - С.4

60. Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст]: навчальний посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. - К.: "Каравела", 2003. - 432 с.

61. Терещенко, О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст]: навчальний посібник / О. О Терещенко - К.: Вид-во КНЕУ, 2003. - 210 с.

62. Толопка, Н.Б. Особливості формування оборотних коштів торговельного підприємства в умовах їх дефіциту [Електронний ресурс] / Н.Б. Толопка - Режим доступу: http://intkonf.org/tolopka-nb-osoblivosti-formuvannya-oborotnih-koshtiv-torgovelnogo-pidpriemstva-v-umovah-yih-defitsitu/ - офіційний сайт.

63. Управління підприємством в умовах кризи, або хворобу краще попередити, ніж лікувати [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://luchesk.com.ua/ua/business/185-businessnews/742-upravlinnja-pidpriyemstvom-v-umovakh-krizi-abo - офіційний сайт.

64. Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / О.С. Філімоненков - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.

65. Фінанси підприємств: [Текст]: навчальний посібник: курс лекцій / За ред. проф.Г. Г. Кірейцева. - Київ: Знання, 2004. - 216 с.

66. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. - 6-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006 - 552 с.

67. Финансы предприятий [Текст]: учебное пособие / Е.И. Бородина, Ю.С. Голикова и др. - М.: Банки и биржи, Юнити, 1995 - 208 с.

68. Фінансова діяльність підприємств [Текст]: підручник / О.М. Бандурка та ін. - К.: Либідь, 2002. - 348 с.

69. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф.Г. Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

70. Хачатурян, С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація [Текст]: журнал "Фінанси України" / С.В. Хачатурян. - 2003. - № 4, С.77-81

71. Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Шваб. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.

72. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник / за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2005. - 431 с.

73. Економіка підприємства [Текст]: підручник / за ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

74. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. проф.О.И. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 520 с.

75. Эффективность использования оборотных средств предприятий [Текст]: монографія / В.Я. Нусінов, Г.А. Семенов, С.Я. Салыга и др. - Кривой Рог: Издательский дом, 2007. - 432с.

Додатки

Додаток А

Шляхи оптимізації фінансових ресурсів

Рисунок А.1 - Шляхи оптимізації фінансових ресурсів

Додаток Б

Узагальнення факторів, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства

Рисунок Б.1 - Система основних факторів, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства

Додаток В

Агрегована фінансова звітність та додаткова інформація ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр.

Таблиця Д.1 - Агрегований баланс ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 рр., тис. грн.

Актив

Код рядка

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0

0

105

первісна вартість

011

2

2

2

120

накопичена амортизація

012

(2)

(2)

(2)

(15)

Незавершене будівництво

020

169189

98545

1349

1087

790

Основні засоби:

залишкова вартість

030

8300

209531

212250

236559

234110

первісна вартість

031

9198

213389

219372

247067

248658

знос

032

(898)

(3858)

(7122)

(10508)

(14548)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

8

8

8

8

8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

844

844

844

844

Інвестиційна нерухомість:

справедлива (залишкова) вартість

055

первісна вартість

056

знос

057

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

178341

308928

214451

238498

235013

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

176

279

274

594

253

незавершене виробництво

120

3755

3755

готова продукція

130

товари

140

27

27

135719

139905

170562

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1640

1819

3163

4002

3926

первісна вартість

161

1640

1819

3163

4002

3926

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

12

36

3

за виданими авансами

180

87301

1002

1929

4025

4526

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3967

31545

19822

18821

18620

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

44

395

292

4859

273

у т. ч. в касі

231

62

9

11

в іноземній валюті

240

1119

960

Інші оборотні активи

250

2140

5702

14654

14752

303

Усього за розділом II

260

95307

40805

179611

191832

199423

III. Витрати майбутніх періодів

270

5

5

6

1

1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

273653

349738

394068

430331

434437

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

19673

19673

19673

19673

19673

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

170010

167743

190288

188021

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

300

116

(5789)

(4678)

(4558)

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

19973

189799

181627

205283

203136

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страховi резерви

415

Частка перестраховикiв у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

111228

Усього за розділом II

430

111228

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

113035

135243

184320

190509

163054

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

22599

22599

22599

22599

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

135634

157842

206919

213108

163054

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6414

53

2974

4053

2126

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

471

з бюджетом

550

24

30

29

186

131

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

30

47

44

55

60

з оплати праці

580

77

118

112

167

165

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

пов'язані з необоротними активами та групами вибуття

605

Інші поточні зобов'язання

610

273

1849

2363

7479

65294

Усього за розділом IV

620

6818

2097

5522

11940

68247

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

273653

349738

394068

430331

434437

Таблиця Д.2 - Звіт про фінансові результати ДПТД "Нікітський сад" за період з 2006 по 2010 роки, тис. грн.

Стаття

Код рядка

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг)

010

20406

12055

51734

17895

50240

Податок на додану вартість

015

(2553)

(2009)

(8622)

(2397)

(3111)

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

17853

10046

43112

15498

47129

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(15762)

(6531)

(30950)

(8306)

(41564)

Валовий:

прибуток

050

2091

3515

12162

7192

5565

збиток

055

Iншi операційні доходи

060

39

4022

6347

7329

11958

Адміністративні витрати

070

(1484)

(2734)

(3129)

(2752)

(2770)

Витрати на збут

080

(48)

(24)

(264)

(35)

(25)

Iншi операційні витрати

090

(308)

(4433)

(8092)

(7721)

(15210)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

290

346

7024

4013

збиток

105

(482)

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

5599

Інші доходи

130

115

Фінансові витрати

140

(155)

(437)

(12817)

(2889)

(4653)

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(59)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

191

1124

464

збиток

175

(91)

(5793)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(82)

(92)

(112)

(13)

(344)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

109

1111

120

збиток

195

(183)

(5905)

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

109

1111

120

збиток

225

(183)

(5905)

Забезпечення матеріального заохочення

226

Таблиця Д.3 - Елементи операційних витрат ДПТД "Нікітський сад" за період з 2006 по 2010 роки, тис. грн.

Найменування показника

Код рядка

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

Матерiальнi затрати

230

3223

718

23689

4702

8953

Витрати на оплату працi

240

1028

1649

1877

1857

2034

Вiдрахування на соціальні заходи

250

347

620

763

690

820

Амортизацiя

260

545

2937

1015

1119

1999

Iншi операційні витрати

270

1126

3248

13329

7059

7548

Разом

280

6269

9172

40673

15427

21354

Таблиця Д.4 - Додаткові дані ДПТД "Нікітський сад" за 2006-2010 роки, тис. грн.

Найменування показника

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Надійшло основних засобів (ф.5 р.260 гр.5)

6505

20488

6001

2884

6268

Вибуло основних засобів (ф.5 р.260 гр.5)

138

0

18

0

4677

Таблиця Д.5 - Звіт про рух грошових коштів ДПТД "Нікітський сад" за період з 2006 по 2008 роки, тис. грн.

Стаття

Код

Рік

2006

2007

2008

Надходже-ння

Вида-ток

Надходже-ння

Вида-ток

Надходже-ння

Вида-ток

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

190

0

0

91

0

5793

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

545

X

2937

X

1015

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

41392

0

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

36

0

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

56

0

0

11

0

Витрати на сплату відсотків

060

155

X

437

X

12806

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

42263

0

3283

0

8039

0

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

0

90738

60217

0

11105

0

витрат майбутніх періодів

090

0

4

0

0

0

1

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

775

0

0

4720

3313

0

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

0

47704

58780

0

22456

0

Сплачені:

відсотки

130

X

0

X

420

X

12806

податки на прибуток

140

X

82

X

117

X

112

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

82

117

112

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

47786

58243

0

9538

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

17099

X

0

X

0

X

необоротних активів

190

75

X

0

X

0

X

майнових комплексів

200

0

0

0

0

0

0

Отримані:

відсотки

210

0

X

0

X

0

X

дивіденди

220

0

X

0

X

0

X

Інші надходження

230

0

X

69223

X

11166

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

8259

X

8032

X

0

необоротних активів

250

X

8259

X

8032

X

7111

майнових комплексів

260

X

0

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

31997

X

141290

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

23081

0

80099

4055

0

Рух коштів від надзвичайних подій


Подобные документы

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ ТВК "РіК Лтд"). Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства, вплив дивідендної політики на їх формування.

  дипломная работа [199,0 K], добавлен 26.03.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.