Формування фінансових ресурсів підприємств та ефективність їх використання

Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2012
Размер файла 752,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

290

0

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

23081

0

80099

4055

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

0

X

Отримані позики

320

117091

X

22207

X

0

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

48910

X

0

X

13696

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

X

0

Інші платежі

360

X

155

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

68026

0

22207

0

0

13696

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

68026

0

22207

0

0

13696

Чистий рух коштів за звітний період

400

0

2841

351

0

0

103

Залишок коштів на початок року

410

2921

X

44

X

395

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

36

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

44

X

395

X

292

X

Таблиця Д.6 - Звіт про рух грошових коштів ДПТД "Нікітський сад" за 2009-2010 рр., тис. грн.

Стаття

Код рядка

Рік

2009

2010

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

48482

Погашення векселів одержаних

015

Покупців і замовників авансів

020

Повернення авансів

030

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

Бюджету податку на додану вартість

040

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій

050

Цільового фінансування

060

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

Інші надходження

080

17459

7129

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

(16489)

Авансів

095

(501)

Повернення авансів

100

(4097)

Працівникам

105

(1718)

Витрат на відрядження

110

(1)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(177)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(284)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(783)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

(520)

Цільових внесків

140

Інші витрачання

145

(34997)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

17459

3956

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

17459

3956

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

необоротних активів

190

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

дивіденди

220

Інші надходження

230

Придбання:

фінансових інвестицій

240

необоротних активів

250

(2622)

(631)

майнових комплексів

260

Інші платежі

270

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

(2622)

(631)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

(2622)

(631)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

Отримані позики

320

36990

Інші надходження

330

Погашення позик

340

(3090)

(37150)

Сплачені дивіденди

350

Інші платежі

360

(3998)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

(7088)

(160)

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

(7088)

(160)

Чистий рух коштів за звітний період

400

(7749)

(4747)

Залишок коштів на початок року

410

292

5978

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

2063

2

Залишок коштів на кінець року

430

5978

1233

Таблиця Д.7 - Звіт про власний капітал ДПТД "Нікітський сад" за 2006 рік, тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

19673

191

19864

Коригування: Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на поч. року

050

19673

191

19864

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основниx засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних активів

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

108

108

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Сума чистого прибутку на створення спеціальних фондів

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

Разом змін в капіталі

290

108

108

Залишок на кінець року

300

19673

299

19972

Таблиця Д.8 - Звіт про власний капітал ДПТД "Нікітський сад" за 2007 рік, тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

19673

299

19972

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

19673

299

19972

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основниx засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних активів

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

(183)

(183)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

170010

170010

Разом змін в капіталі

290

170010

(183)

169827

Залишок на кінець року

300

19673

170010

116

189799

Таблиця Д.9 - Звіт про власний капітал ДПТД "Нікітський сад" за 2008 рік, тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

19673

170010

116

189799

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на поч. року

050

19673

170010

116

189799

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основниx засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

(5905)

(5905)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Відрахування до резервного капіталу

160

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

(2267)

(2267)

Разом змін в капіталі

290

(2267)

(5905)

(8172)

Залишок на кінець року

300

19673

167743

(5789)

181627

Таблиця Д.10 - Звіт про власний капітал ДПТД "Нікітський сад" за 2009 рік, тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

19673

167743

(5789)

181627

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на поч. року

050

19673

167743

(5789)

181627

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основниx засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

1111

1111

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

22545

22545

Разом змін в капіталі

290

22545

1111

23656

Залишок на кінець року

300

19673

190288

(4678)

205283

Таблиця Д.11 - Звіт про власний капітал ДПТД "Нікітський сад" за 2010 рік, тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

010

19673

190288

(4678)

205283

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

19673

190288

(4678)

205283

Уцінка основниx засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних активів

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

120

120

Розподіл прибутку: Виплати власникам

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

Сума чистого прибутку на створення спеціальних фондів

200

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

(2267)

(2267)

Разом змін в капіталі

290

(2267)

120

(2147)

Залишок на кінець року

300

19673

188021

(4558)

203136

Таблиця 2 - Аналіз динаміки та структури джерел формування фінансових ресурсів ТОВ ”АФ Суми-Насіння“

Види джерел формування

фінансових ресурсів / Показники

Рік

Відхилення

2007-2008 рр.

Відхилення

2008-2009 рр.

2007

2008

2009

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

1. Власний капітал

1.1

Статутний капітал

1664,0

28,6

1664,0

24,2

1664,0

10,5

-

-

-

-

1.2

Резервний капітал

0,0

3571,9

51,9

2921,0

18,5

3571,9

333,1

-650,9

-7,3

1.3

Додатковий вкладений капітал

582,4

10,0

582,4

8,5

583,0

3,7

0,0

0,6

0,0

1.4

Нерозподілений прибуток

919,7

15,8

-

-

-

-

-919,7

-85,8

-

-

Всього:

3166,1

54,5

5818,3

84,6

5168,0

32,7

2652,2

247,4

-650,3

-7,3

2. Позиковий і залучений капітал

2.1

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Короткострокові кредити банків

1500,0

25,8

350,0

5,1

9666,0

61,2

-1150,0

-107,3

9316,0

104,5

2.3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

773,0

13,3

120,8

1,8

707,0

4,5

-652,2

-60,8

586,2

6,6

2.4

Поточні зобов'язвння за розрахунками

369,3

6,4

591,5

8,6

257,0

1,6

222,2

20,7

-334,5

-3,8

2.5

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Резерви наступних витрат та виплат

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього:

2642,3

45,5

1062,3

15,4

10630,0

67,3

-1580,0

-147,4

9567,7

107,3

Разом джерел:

5808,4

100,0

6880,6

100,0

15798,0

100,0

1072,2

100,0

8917,4

100,0

Таблиця 3.2 - Визначення оптимальної структури капіталу ТОВ “АФ Суми-Насіння”

Показники

Моделі структури капіталу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітал підприємства, тис. грн., в т. ч.:

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

15541,00

Власний капітал

15541,00

13986,90

12432,80

10878,70

9324,60

7770,50

6216,40

4662,30

3108, 20

1554,10

Позиковий капітал

0,00

1554,10

3108, 20

4662,30

6216,40

7770,50

9324,60

10878,70

12432,80

13986,90

Структура капіталу

Власний, %

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Позиковий, %

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Валовий прибуток, тис. грн

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

2993,00

Чистий прибуток, тис. грн.

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Середній відсоток за кредити, %

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

Валова рентабельність активів, %

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

19,26

Вартість власного капіталу, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вартість позикового капіталу, %

14,55

15,00

15,46

15,91

16,37

16,82

17,28

17,73

18, 19

18,64

Середньозважена вартість капіталу, %

0,00

1,50

3,09

4,77

6,55

8,41

10,37

12,41

14,55

16,78

Коефіцієнт автономії

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0, 20

0,10

Коефіцієнт фінансового ризику

0,00

0,11

0,25

0,43

0,67

1,00

1,50

2,33

4,00

9,00

R власного капіталу

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,04

0,06

0,11

ЕФВ

0,00

0,23

0,42

0,57

0,63

0,57

0,29

-0,42

-2,22

-8,38

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ ТВК "РіК Лтд"). Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства, вплив дивідендної політики на їх формування.

  дипломная работа [199,0 K], добавлен 26.03.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.