Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

Суть ефективності як економічної категорії. Методики аналізу ефективності діяльності підприємства АПК. Оцінка фінансових результатів, аналіз капіталу та майна. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємств АПК в умовах фінансової кризи.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 08.12.2010
Размер файла 692,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У методичних рекомендаціях щодо оцінки інвестиційних проектів виокремлюються три групи показників ефективності:

1. показники комерційної (фінансової) ефективності, які відображають фінансові наслідки від реалізації проекту для його безпосередніх учасників. При реалізації невеликих за масштабами проектів ця група показників часто є єдиною, що береться до уваги;

2. показники бюджетної ефективності, котрі відображають фінансові наслідки від реалізації проекту для державного або місцевого бюджетів;

3. показники економічної ефективності, що відбивають витрати та результати, які виходять за межі інтересів безпосередніх учасників проекту, але підлягають вартісній оцінці. Мова йде про оцінку того впливу, який чинить проект на економічне, соціальне, екологічне та інші середовища в певному регіоні або в країні в цілому.

Як інтегральні показники застосовуються такі: IRR (Internal Rate of Return) -- внутрішня ставка дохідності, PV (Present Value) -- поточна вартість, NPV(Net Present Value) -- чиста зведена вартість, CBR (Cost Benefit Ratio) -- коефіцієнт ефективності, PP (Payback Period) -- період окупності проекту.

IRR -- це розрахункова ставка дисконту, яка прирівнює зведену цінність доходів до приведеної вартості витрат, що рівнозначно прирівненню до нуля сумарних дисконтованих чистих доходів. Цей показник відображає критичне значення ставки відсотків за кредит, за якої проект є збитковим. IRR розраховується за такою формулою:

(1.43)

деDt -- сума надходжень коштів у t-й період;

Ct -- сума витрачання коштів у t-й період.

Показник PV розраховується так:

(1.44)

де Dt -- сума надходження коштів (валові доходи) в t-й період;

r -- ставка дисконту, яка характеризує альтернативну вартість володіння грошима.

Такий розрахунок допомагає врахувати фактор часу при оцінюванні майбутніх надходжень, оскільки відомо, що вартість певної суми коштів, яка буде отримана в майбутньому, дещо менша порівняно з такою ж сумою, наявною в даний момент. Показник PV допомагає формалізувати в кількісному виразі цю різницю.

Показник NPV -- це різниця дисконтованих на один момент. часу показників доходів й витрат. Величина чистої теперішньої вартості визначається так:

(1.45)

Коефіцієнт ефективності CBR (Cost Benefit Ratio) -- це співвідношення зведених доходів до зведених на цю саму дату витрат. Оскільки інвестиції в проект являють собою потік коштів за певний проміжок часу, то для знаходження коефіцієнта ефективності необхідно застосувати таку формулу:

(1.46)

Показник РР визначає період, протягом якого сума дисконтованих доходів стає рівною сумі дисконтованих витрат. Він являє собою суму:

де t визначається з такого співвідношення

(1.47)

а ? розраховується за формулою

(1.48)

де INV -- сума початкових інвестицій;

Si = Di - Ci -- сума прибутку в періоді і (точніше, це сума чистого прибутку й амортизації у відповідному періоді).

Якщо сума прибутку для кожного періоду однакова (позначимо її Р')> формула розрахунку показника РР значно спрощується:

(1.49)

Для більш детального ознайомлення з цим підходом оцінювання ефективності слід звернутися до спеціальної літератури з інвестиційного або бізнес-планування, інвестиційного менеджменту.

Розглянута система підходів до визначення ефективності вже сама по собі значною мірою розкриває основні напрямки пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Але як певне узагальнення визначимо схему цього пошуку (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Узагалі проблема визначення ефективності підприємства та пошуку шляхів її підвищення є складною і такою, що важко формалізується. Адже будь-яке підприємство -- це складна система, яку важко спростити, не втративши при цьому її суттєвих характеристик. Тому сподіватися, що можна дістати просту й легко зрозумілу схему аналізу, яка давала б змогу отримувати бажаний результат в усіх випадках, було б не зовсім правильно.

Схема, що пропонується, окреслює загальні напрямки аналізу об'єкта. Перший з них -- ресурсний -- відображає першочергову необхідність аналізу ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва та живої праці. При цьому слід враховувати рівень завантаження обладнання в часі, структуру собівартості продукції, що виготовляється, з точки зору співвідношення в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Зазначені показники слід розглянути в динаміці, а також по можливості порівняти з показниками найближчих конкурентів. Для оборотних виробничих засобів найважливішим показником є швидкість їх обороту, отже, слід проаналізувати чинники її збільшення, зокрема такі:

1. зменшення обсягів незавершеного виробництва;

2. удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення з метою оптимізації виробничих запасів;

3. прискорення реалізації готової продукції (активізація маркетингової діяльності);

4. зменшення обсягів дебіторської заборгованості.

Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки раціоналізації використання матеріальних ресурсів:

1. проаналізувати основні причини втрат та нераціонального використання ресурсів;

2. забезпечити обґрунтоване нормування витрат матеріалів;

3. організувати використання вторинних ресурсів;

4. створити систему заохочення за економію сировини, енергії та матеріалів й відпрацювати її дійовість;

5. акцентувати увагу на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів.

Що стосується аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства, то тут слід зосередити увагу на таких аспектах:

1. внутрішньо змінні втрати робочого часу;

2. втрати робочого часу внаслідок плинності кадрів;

3. рівень використання засобів механізації, автоматизації праці та комп'ютерної техніки;

4. аналіз системи стимулювання працюючих;

5. визначення професійно-кваліфікаційної структури працюючих.

У межах другого, тобто організаційного, напрямку здійснюється пошук можливостей підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При цьому насамперед увага звертається на ефективність управління.

Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним резервом її підвищення, є організація виробничого процесу. У конкретних умовах підприємства слід проаналізувати всі аспекти, що визначають ефективність організації робіт, -- від рівня робочого місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому. Для виробничих підприємств, ураховуючи, звичайно, специфіку їх діяльності, особливу увагу треба звертати на можливості застосування більш ефективних типів виробництва (масового, велико-серійного).

І, нарешті, останнім (але не за важливістю) напрямком пошуку можливостей підвищення ефективності є технологічний.

Вирішення проблеми технологічного відставання особливо актуальне для українських підприємств. Причому проблема ця є комплексною і має, принаймні, два компоненти: матеріальний та нематеріальний. Перший з них -- це удосконалення технічної бази, а другий -- організаційно-правові проблеми. На думку багатьох економістів, подолання технічного і технологічного відставання потребує не просто переходу на сучасні технології, а впровадження комплексу відносин, що називається корпоративною культурою. Така культура має запозичуватись, звичайно, у найпередовіших компаній з тривалим досвідом роботи в ринковому середовищі.

Намагання виділити в оцінці ефективності підприємства та в пошуку шляхів підвищення останньої окремі структурні компоненти зумовлено бажанням спростити розуміння зазначених проблем. Проте зрозуміло, що насправді ці проблеми комплексні, отже, для їх вирішення слід застосовувати комплексний, системний підхід, ретельно досліджуючи всі підрозділи, служби підприємства та ті процеси, які в них відбуваються. Тільки на основі системного аналізу можна отримати справді адекватну оцінку стану справ на підприємстві та розробити ефективні заходи щодо його поліпшення.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Нива»

2.1 Організаційна характеристика підприємства

ТОВ «Нива» створено 2001 року внаслідок реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства (КСП).

ТОВ «Нива» розташоване за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Новосолоне.

Органом управління є збори директорів. Підприємством керує голова правління Поплавський Віктор Альбінович.

До складу господарства входять декілька підрозділів:

1. відділення №1, спеціалізується на виробництві продукції рослинництва;

2. відділення №2, спеціалізується на виробництві продукції тваринництва;

3. тракторна бригада;

4. автопарк;

5. млин;

6. тік;

7. вагова;

8. склад №1;

9. склад №2;

10. олійниця.

Розподіл прибутку відбувається за рішенням зборів.

У розпорядженні власним капіталом, учасники, при виході, одержують тільки розмір свого паю і виділяють пай у натуральній формі. У разі ліквідації ТОВ «Нива» учасник одержує частку майна пропорційно внеску до статутного фонду.

Дане підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс.

За своїми розмірами підприємство відноситься до числа середніх за розмірами сільськогосподарських товаровиробників по району.

Загальна земельна площа господарства складає 3459 гектарів, із них рілля - 3410 гектарів.

ТОВ «Нива» спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, зокрема на виробництві зернових та технічних культур. Дана спеціалізація пояснюється тим, що цей вид продукції користується підвищеним попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Проте, оскільки виробництво продукції рослинництва у значній мірі залежить від природно-кліматичних умов, існує високий рівень ризику збитковості виробництва. Тому, з метою зниження ризику, підприємство крім зазначених галузей розвиває додаткові галузі: тваринництво та переробка продукції рослинництва (олія, борошно).

ТОВ «Нива» виготовляє продукцію високої якості і завдяки цьому підприємство виводить свою продукцію не лише на ринки України, але й також на світові ринки.

Дане товариство не є монополістом на ринку подібних послуг, і має певну кількість конкурентів, що не дозволяє встановлювати вільну ціну на свої послуги, а примушує мінімізувати свої витрати і дотримуватися загальних ринкових цін.

Головними конкурентами ТОВ «Нива» на даний момент являються його територіальні сусіди - ТОВ «Софіївка» та ТОВ «8 березня». Впродовж останнього часу ці підприємства між собою ведуть «боротьбу» за лідерство.

Для виявлення основних тенденцій розвитку підприємства розглянемо основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2009 рр., які представленні в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2009 рр.

Показник

2007 р. тис. грн.

2008 р. тис. грн.

2009 р. тис. грн.

Відхилення

Темп зросту, %

2008

2009

2008

2009

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11424,20

7575,90

12667,60

-3848,30

5091,70

66,31

167,21

Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг)

6531,40

5533,30

6954,70

-998,10

1421,40

84,72

125,69

Валовий прибуток

4892,80

2042,60

5712,90

-2850,20

3670,30

41,75

279,69

Прибуток від операційної діяльності:

4192,50

1321,90

4809,30

-2870,60

3487,40

31,53

363,82

Чистий прибуток

4113,70

634,40

4749,90

-3479,30

4115,50

15,42

748,72

Рентабельність капіталу, %

36,62

4,71

26,05

-31,92

21,34

12,85

553,36

Рентабельність продукції, %

74,91

36,91

82,14

-38,00

45,23

49,27

222,54

У 2007 році чистий дохід від реалізації був зафіксований на рівні 11424,20 тис. грн. В 2008 році сума чистого доходу зменшилася і склала 7575,90 тис. грн. (темп зросту зменшився на 33,69). В 2009 році чистий дохід збільшився на 5091,70 тис. грн. і складав 12667,60 тис. грн., темп зросту збільшився на 67,21%.

Собівартість реалізованої продукції в 2007 році склала 6531,40 тис. грн. В 2008 році собівартість реалізованої продукції зменшилась на 998,10 тис. грн. і склала 5533,30 тис. грн., темп зросту зменшився на 15,28%. В 2009 році собівартість реалізованої продукції збільшилась на 1421,40 тис. грн. і склала 6954,70 тис. грн., темп зросту збільшився на 25,69%.

Валовий прибуток в 2007 році склав 4892,80 тис. грн. В 2008 році валовий прибуток зменшився і склав 2042,60 тис. грн., зменшення склало 2850,20 тис. грн., темп зросту зменшився на 58,25%. В 2009 році валовий прибуток збільшився на 3670,30 тис. грн. і склав 5512,90 тис. грн., темп зросту збільшився на 179,69%.

Фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства в 2007 році став прибуток у розмірі 4192,50 тис. грн., в 2008 році в підприємства значно зменшився прибуток від операційної діяльності на 2870,60 і складав 1321,90 тис. грн., (темп росту зменшився на 68,47%). В 2009 році в підприємства значно збільшився прибуток від операційної діяльності на 3487,40 і складав 4809,30 тис. грн., (темп росту збільшився на 263,82%).

Підсумковим фінансовим результатом діяльності ТОВ «Нива» в 2007 році став прибуток у розмірі 41113,70 тис. грн. З таблиці 2.1 видно, що чистий прибуток підприємства в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на 3479,30 тис. грн., і склав 634,40 тис. грн. В 2009 році в порівнянні з 2008 роком чистий прибуток підприємства збільшився на 4115,50 тис. грн., і склав 4749,90 тис. грн., темп зросту збільшився 648,72%.

Рентабельність капіталу в 2008 році зменшився у порівнянні з 2007 роком на 87,15 % за рахунок зменшення чистого прибутку. В 2009 році у порівнянні з 2008 роком рентабельність капіталу збільшилась на 453,36% за рахунок значного збільшення чистого прибутку.

Рентабельність продукції в 2008 році зменшилась у порівнянні з 2007 роком на 50,73 %. В 2009 році у порівнянні з 2008 роком рентабельність продукції збільшилась на 122,54% .

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2009 роки можна представити наглядно на рисунку 2.1

Рисунок 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2009 роки

З рисунка 2.1 видно, що в 2008 році в порівнянні з 2007 роком спостерігається зменшення по всім показникам фінансово-господарської діяльності підприємства, проте в 2009 році спостерігається значний ріст показників в порівняні с 2008 роком, що являється позитивним в фінансово-господарській діяльності підприємства.

2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Нива»

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.

Основні завдання, об'єкти та етапи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства наведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Загальна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Рівень ефективності господарської діяльності підприємства визначають фінансові результати цієї діяльності -- кінцевий її підсумок. У величині фінансових результатів знаходять відображення всі аспекти господарської діяльності суб'єкта господарювання: техніка і технологія, якість і асортимент продукції, організація виробництва та управління, галузеві та інші особливості діяльності. Показниками фінансових результатів діяльності підприємства є його прибутки (позитивний фінансовий результат) і збитки (негативний фінансовий результат).

Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є об'єктивна оцінка та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності управління ними.

Показники фінансової результативності характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, який складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки фінансової і виробничої діяльності організації. Вони характеризують ступінь його ділової активності і фінансового благополуччя.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає:

1) вивчення змін кожного показника за звітний період в порівнянні з базисним (горизонтальний аналіз);

2) структурний аналіз відповідної статі (у відсотках);

3) вивчення динаміки зміни показників за ряд періодів (кварталів, років);

4) дослідження впливу окремих чинників на прибуток (аналіз чинника);

5) контроль за виконанням встановлених внутрішніх планових завдань по прибутку по центрах фінансової відповідальності.

Аналіз фінансових результатів ТОВ «Нива» представлений в таблицях 2.2 - 2.4.

Таблиця 2.2

Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Нива» за 2006 - 2007 рр.

Показник

2006

2007

Відхилення (+/-)

ТЗ %

2007

Тис.грн

пит.вага %

Тис.грн

пит.вага %

абсолютне

структура %

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7 781,70

100,00

13 542,40

100,00

5 760,70

0,00

174,03

Податок на додану вартість

1 198,30

15,40

2 108,20

15,57

909,90

0,17

175,93

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6 583,40

84,60

11 424,20

84,36

4 840,80

- 0,24

173,53

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

5 167,70

66,41

6 531,40

48,23

1 363,70

- 18,18

126,39

Валовий прибуток (збиток)

1 415,70

18,19

4 892,80

36,13

3 477,10

17,94

345,61

Інші операційні доходи

-

5,90

0,04

5,90

0,04

Адміністративні витрати

397,20

5,10

490,60

3,62

93,40

- 1,48

123,51

Витрати на збут

110,40

1,42

13,60

0,10

- 96,80

- 1,32

12,32

Інші операційні витрати

446,30

5,74

202,00

1,49

- 244,30

- 4,24

45,26

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

461,80

5,93

4 192,50

30,96

3 730,70

25,02

907,86

Інші фінансові доходи

93,40

1,20

156,60

1,16

63,20

- 0,04

167,67

Інші доходи

275,60

3,54

52,10

0,38

- 223,50

- 3,16

18,90

Фінансові витрати

253,90

3,26

154,60

1,14

- 99,30

- 2,12

60,89

Інші витрати

3,10

0,04

132,90

0,98

129,80

0,94

4 287,10

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

573,80

7,37

4 113,70

30,38

3 539,90

23,00

716,92

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

573,80

7,37

4 113,70

30,38

3 539,90

23,00

716,92

Чистий прибуток(збиток)

573,80

7,37

4 113,70

30,38

3 539,90

23,00

716,92

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

3 426,40

43,36

11 548,10

81,81

8 121,70

38,45

337,03

Витрати на оплату праці

1 231,80

15,59

1 154,60

8,18

- 77,20

- 7,41

93,73

Відрахування на соціальні заходи

244,60

3,10

272,20

1,93

27,60

- 1,17

111,28

Амортизація

326,30

4,13

405,70

2,87

79,40

- 1,26

124,33

Інші операційні витрати

2 673,10

33,83

734,70

5,20

- 1 938,40

- 28,62

27,48

Разом

7 902,20

100,00

14 115,30

100,00

6 213,10

0,00

178,62

По даним таблиці 2.2 ми бачимо, що дохід від реалізації продукції в 2007 році склав 13542,40 тис. грн. , що на 5760,70 тис. грн. більш ніж в 2006 році. (7781,70 тис. грн.).

Податок на додану вартість в 2006 році склав 1198,30 тис. грн., що відповідало 15,40% виручки від реалізації. В 2007 році сума податку збільшилася на 909,90 тис. грн. (темп росту збільшився на 75,93%) і склала 2108,20 грн., питома вага в структурі збільшилася на 0,17% і склала 15,57%.

У 2006 році чистий дохід від реалізації був зафіксований на рівні 6583,40 тис. грн. при питомій вазі статті 84,60%. В 2007 році зміна в абсолютних величинах склала 4840,80 тис. грн. (темп росту збільшився на 73,53%), таким чином, сума по статті склала 11424,20 тис. грн. Питома вага в структурі зменшилася на 0,24% і склала 84,36%. Вже можна затверджувати про позитивний розвиток підприємства, оскільки темп росту чистої виручки випереджає темп росту собівартості від реалізації продукції (73,53% і 26,39% відповідно).

Собівартість реалізованої продукції в 2006 році склала 5167,70 тис. грн., питома вага 66,41%. В 2007 році собівартість реалізованої продукції збільшилася на 1363,70 тис. грн. і склала 6531,40 тис. грн., питома вага знизилася і склала 48,23%, темп росту збільшився на 26,39%.

Валовий прибуток в 2006 році склав 1415,70 тис. грн., при питомій вазі у виручці 18,19%. В 2007 році валовий прибуток значно збільшився і склав 4892,80 тис. грн., збільшення склало 3477,10 тис. грн., питома вага також збільшилася на 17,94% і склала 36,13%, темп росту збільшився на 245,61%.

Адміністративні витрати в 2007 році склали 490,60 тис. грн., що на 93,40 тис. грн. більше ніж в 2006 році (397,20). Їх питома вага в 2006 році скала 5,10%, а в 2007 році трохи знизилася на 1,48% і склала 3,62%. Темп росту адміністративних витрат збільшився на 23,51%.

Темп росту витрат на збут зменшився на 87,68% або на 96,80 тис. грн. Їх питома вага в загальній структурі фінансових результатів в 2006 році склала 1,42%, що на 1,32% більше, ніж питома вага в 2007 році (0,10%).

У 2006 році інші операційні витрати склали 446,30 тис. грн., їх питома вага у виручці від реалізації була зафіксована на відмітці в 5,74%. В 2007 році інші операційні витрати скоротилися на 244,30 тис. грн. і склали 202,00 тис. грн. при питомій вазі у виручці від реалізації 1,49%, яка також зменшилася на 4,24%.

Фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства в 2006 році став прибуток у розмірі 461,80 тис. грн., питома вага складала 5,93%, в 2007 році в підприємства збільшився прибуток від операційної діяльності на 3730,70 і складав 4192,50 тис. грн., (темп росту збільшився на 807,86%). Питома вага цієї статті в 2007 році склала 30,96%.

По статті інші фінансові доходи ми бачимо тенденцію підвищення. В 2006 році вони склали 93,40 тис. грн., при питомій вазі 1,20%, а в 2007 році - 156,60 тис. грн., при питомій вазі 1,16, що на 63,20 тис. грн. більше. Темп росту інших фінансових доходів збільшився на 67,67%.

Інші доходи в 2006 році склали 275,60 тис. грн., при питомій вазі у виручці від реалізації 3,54%. В 2007 році ця сума зменшилася на 223,50 тис. грн. і склала 52,10 тис. грн., питома вага також зменшилася на 3,16% і склала 0,38%.

Також важливим є пониження фінансових витрат на 39,11%, що може позитивно відобразитися на результатах від операційної діяльності підприємства в майбутньому. Фінансові витрати в 2006 році були зафіксовані на рівні 253,90 тис. грн., а в 2007 році вони складали 154,60 тис. грн.

Інші витрати в 2006 році склали 3,10 тис. грн., питома вага 0,04%. В 2007 році ці витрати збільшилися на 129,80 тис. грн. і склали 132,90 тис. грн. (темп росту збільшився на 4128,10%), питома вага при цьому також збільшилася на 0,94% і склала 0,98%.

В 2007 році спостерігається також прибуток від звичної діяльності до оподаткування у розмірі 4113,7 тис. грн. і прибуток від звичної діяльності у розмірі 4113,7 тис. грн., що на 3539,90 тис. грн. більше ніж за 2006 рік. Темп росту прибутку від звичної діяльності збільшився на 616,92%.

Підсумковим фінансовим результатом діяльності ТОВ «Нива» в 2006 році став прибуток у розмірі 573,80 тис. грн. З таблиці 2.2 видно, що чистий прибуток підприємства в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 3539,90 тис. грн., і склав 4113,7 тис. грн. Питома вага чистого прибутку у виручці від реалізації продукції в 2007 році склала 30,38%.

По розділу «Елементи операційних витрат» спостерігається наступні тенденції:

Матеріальні витрати зросли на 8121,70 тис. грн., витрати на оплату праці в 2007 році (1154,60 тис. грн.) зменшилися в порівнянні з 2006 роком ( 1231,80 тис. грн.) на 77,20 тис. грн., відрахування на соціальні заходи виросли на 27,60 тис. грн., в 2007 році інші операційні витрати зменшилися на 1938,40 тис. грн. Загалом операційні витрати збільшилися на 6213,10 тис. грн..

Рис. 2.3 Динаміка зміни прибутку ТОВ «Нива» за 2006 -2007 роки

З рисунка 2.3 видно, що в 2007 році в порівнянні з 2006 роком спостерігається збільшення по всім показникам результативності діяльності підприємства, внаслідок чого підприємство отримало 4113,70 тис. грн. чистого прибутку, що на 3 539,90 тис. грн. більше ніж за 2006 рік.

Таблиця 2.3

Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2008 рр.

Показник

2007

2008

Відхилення (+/-)

ТЗ %

2008

Тис.грн

пит.вага %

Тис.грн

пит.вага %

абсолютне

структура %

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

13 542,40

100,00

9 090,90

100,00

- 4 451,50

0,00

67,13

Податок на додану вартість

2 108,20

15,57

1 515,00

16,67

- 593,20

1,10

71,86

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11 424,20

84,36

7 575,90

83,33

- 3 848,30

-1,02

66,31

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

6 531,40

48,23

5 533,30

60,87

- 998,10

12,64

84,72

Валовий прибуток (збиток)

4 892,80

36,13

2 042,60

22,47

- 2 850,20

-13,66

41,75

Інші операційні доходи

5,90

0,04

20,00

0,22

14,10

0,18

Адміністративні витрати

490,60

3,62

541,30

5,95

50,70

2,33

110,33

Витрати на збут

13,60

0,10

52,80

0,58

39,20

0,48

388,24

Інші операційні витрати

202,00

1,49

146,60

1,61

- 55,40

0,12

72,57

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

4 192,50

30,96

1 321,90

14,54

- 2 870,60

-16,42

31,53

Інші фінансові доходи

156,60

1,16

193,00

2,12

36,40

0,97

123,24

Інші доходи

52,10

0,38

146,20

1,61

94,10

1,22

280,61

Фінансові витрати

154,60

1,14

308,60

3,39

154,00

2,25

199,61

Інші витрати

132,90

0,98

306,80

3,37

173,90

2,39

230,85

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

4 113,70

30,38

1 045,70

11,50

- 3 068,00

-18,87

25,42

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

4 113,70

30,38

870,70

9,58

- 3 243,00

-20,80

21,17

Чистий прибуток(збиток)

4 113,70

30,38

634,40

6,98

- 3 479,30

-23,40

15,42

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

11 548,10

81,81

9 979,20

83,36

- 1 568,90

1,55

86,41

Витрати на оплату праці

1 154,60

8,18

1 173,90

9,81

19,30

1,63

101,67

Відрахування на соціальні заходи

272,20

1,93

228,90

1,91

- 43,30

- 0,02

84,09

Амортизація

405,70

2,87

455,30

3,80

49,60

0,93

112,23

Інші операційні витрати

734,70

5,20

133,70

1,12

- 601,00

- 4,09

18,20

Разом

14115,30

100,00

11970,90

100,00

-2144,40

0,00

84,81

По даним таблиці 2.3 ми бачимо, що дохід від реалізації продукції в 2008 році склав 9090,90 тис. грн. , що на 4451,50 тис. грн. менше ніж в 2007 році. (13542,40 тис. грн.). Темп росту зменшився на 32,87%.

Податок на додану вартість в 2007 році склав 2108,20 тис. грн., що відповідало 15,57% виручки від реалізації. В 2008 році сума податку зменшилась на 593,20 тис. грн. (темп росту зменшився на 2,14%) і склала 1515,00 грн., питома вага в структурі збільшилася на 1,10% і склала 16,67%.

У 2007 році чистий дохід від реалізації був зафіксований на рівні 11424,20 тис. грн. при питомій вазі статті 84,36%. В 2008 році зміна в абсолютних величинах склала 3848,30 тис. грн. (темп росту зменшився на 33,69%), таким чином, сума по статті склала 7575,90 тис. грн. Питома вага в структурі зменшилася на 1,02% і склала 83,33%. Можна затверджувати про негативний розвиток підприємства за даний період, оскільки темп росту чистої виручки менший за темп росту собівартості від реалізації продукції (66,31% і 84,72% відповідно).

Собівартість реалізованої продукції в 2007 році склала 6531,40 тис. грн., питома вага 48,23%. В 2008 році собівартість реалізованої продукції зменшилась на 998,10 тис. грн. і склала 5533,30 тис. грн., питома вага збільшилась і склала 60,87%, темп росту зменшився на 15,28%.

Валовий прибуток в 2007 році склав 4892,80 тис. грн., при питомій вазі у виручці 36,13%. В 2008 році валовий прибуток зменшився і склав 2042,60 тис. грн., зменшення склало 2850,20 тис. грн., питома вага також зменшилася на 13,66% і склала 22,47%, темп росту зменшився на 58,25%.

Адміністративні витрати в 2008 році склали 541,30 тис. грн., що на 50,70 тис. грн. більше ніж в 2007 році (490,60). Їх питома вага в 2007 році скала 3,62%, а в 2008 році збільшилася на 2,33% і склала 5,95%. Темп росту адміністративних витрат збільшився на 10,33%.

Темп росту витрат на збут збільшився на 288,24% або на 39,20 тис. грн. Їх питома вага в загальній структурі фінансових результатів в 2007 році склала 0,10%, що на 0,48% менше, ніж питома вага в 2008 році (0,58%).

У 2007 році інші операційні витрати склали 202,00 тис. грн., їх питома вага у виручці від реалізації була зафіксована на відмітці в 1,49%. В 2008 році інші операційні витрати скоротилися на 55,40 тис. грн. і склали 146,60 тис. грн. при питомій вазі у виручці від реалізації 1,61%, яка збільшилася на 0,12%.

Фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства в 2007 році став прибуток у розмірі 4192,50 тис. грн., питома вага складала 30,96%, в 2008 році в підприємства значно зменшився прибуток від операційної діяльності на 2870,60 і складав 1321,90 тис. грн., (темп росту зменшився на 68,47%). Питома вага цієї статті в 2008 році склала 14,54%.

По статті інші фінансові доходи ми бачимо тенденцію підвищення. В 2007 році вони склали 156,60 тис. грн., при питомій вазі 1,16%, а в 2008 році - 193,00 тис. грн., при питомій вазі 2,12, що на 36,40 тис. грн. більше. Темп росту інших фінансових доходів збільшився на 23,24%.

Інші доходи в 2007 році склали 52,10 тис. грн., при питомій вазі у виручці від реалізації 0,38%. В 2008 році ця сума збільшилась на 94,10 тис. грн. і склала 146,20 тис. грн., питома вага також збільшилась на 1,22% і склала 1,61%.

Негативним моментом є збільшення фінансових витрат на 99,61%, що може негативно відобразитись на результатах від операційної діяльності підприємства в майбутньому. Фінансові витрати в 2007 році були зафіксовані на рівні 154,60 тис. грн., а в 2008 році вони складали 308,60 тис. грн.

Інші витрати в 2007 році склали 132,90 тис. грн., питома вага 0,98%. В 2008 році ці витрати збільшилися на 173,90 тис. грн. і склали 306,80 тис. грн. (темп росту збільшився на 130,85%), питома вага при цьому також збільшилася на 2,39% і склала 3,37%.

В 2008 році спостерігається також прибуток від звичної діяльності до оподаткування у розмірі 1045,70 тис. грн., що на 3068,00 тис. грн. менше ніж за 2007 рік і прибуток від звичної діяльності у розмірі 870,70 тис. грн., що також на 3243,00 тис. грн. менше ніж за 2007 рік. Темп росту прибутку від звичної діяльності зменшився на 78,83%.

Підсумковим фінансовим результатом діяльності ТОВ «Нива» в 2007 році став прибуток у розмірі 41113,70 тис. грн. З таблиці 2.3 видно, що чистий прибуток підприємства в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на 3479,30 тис. грн., і склав 634,40 тис. грн. Питома вага чистого прибутку у виручці від реалізації продукції в 2008 році склала 6,98%.

По розділу «Елементи операційних витрат» спостерігається наступні тенденції:

Матеріальні витрати зменшились на 1568,90 тис. грн., витрати на оплату праці в 2008 році (1173,90 тис. грн.) збільшились в порівнянні з 2007 роком ( 1154,60 тис. грн.) на 19,30 тис. грн., відрахування на соціальні заходи зменшились на 43,30 тис. грн., в 2008 році інші операційні витрати зменшилися на 601,00 тис. грн. Загалом операційні витрати зменшились на 2144,40 тис. грн..

Рис. 2.4 Динаміка зміни прибутку ТОВ «Нива» за 2007 -2008 роки

З рисунка 2.4 видно, що в 2008 році в порівнянні з 2007 роком спостерігається зменшення по всім показникам результативності діяльності підприємства, внаслідок чого підприємство отримало 634,40 тис. грн. чистого прибутку, що на 3 479,30 тис. грн. менше ніж за 2007 рік.

Таблиця 2.4

Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Нива» за 2008 - 2009 рр.

Показник

2008

2009

Відхилення (+/-)

ТЗ %

2009

Тис.грн

пит.вага %

Тис.грн

пит.вага %

абсолютне

структура %

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9 090,90

100,00

15 200,40

100,00

6 109,50

0,00

167,20

Податок на додану вартість

1 515,00

16,67

2 532,80

16,66

1 017,80

- 0,01

167,18

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7 575,90

83,33

12 667,60

83,34

5 091,70

0,01

167,21

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

5 533,30

60,87

6 954,70

45,75

1 421,40

- 15,11

125,69

Валовий прибуток (збиток)

2 042,60

22,47

5 712,90

37,58

3 670,30

15,12

279,69

Інші операційні доходи

20,00

0,22

2,40

0,02

- 17,60

- 0,20

Адміністративні витрати

541,30

5,95

610,40

4,02

69,10

- 1,93

112,77

Витрати на збут

52,80

0,58

205,30

1,35

152,50

0,77

388,83

Інші операційні витрати

146,60

1,61

90,40

0,59

- 56,20

- 1,02

61,66

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

1 321,90

14,54

4 809,30

31,64

3 487,40

17,10

363,82

Інші фінансові доходи

193,00

2,12

393,30

2,59

200,30

0,46

203,78

Інші доходи

146,20

1,61

79,20

0,52

- 67,00

-1,09

54,17

Фінансові витрати

308,60

3,39

312,60

2,06

4,00

-1,34

101,30

Інші витрати

306,80

3,37

30,60

0,20

- 276,20

-3,17

9,97

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

870,70

9,58

-

-

- 870,70

- 9,58

-

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

1 045,70

11,50

4 938,60

32,49

3 892,90

20,99

472,28

Чистий прибуток(збиток)

634,40

6,98

4 749,90

31,25

4 115,50

24,27

748,72

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

9 979,20

83,36

13 187,8

85,31

3 208,60

1,95

132,15

Витрати на оплату праці

1 173,90

9,81

1 343,4

8,69

169,50

-1,12

114,44

Відрахування на соціальні заходи

228,90

1,91

456,2

2,95

227,30

1,04

199,30

Амортизація

455,30

3,80

378,9

2,45

-76,40

-1,35

83,22

Інші операційні витрати

133,70

1,12

92,8

0,60

-40,90

-0,52

69,41

Разом

11970,90

100,00

15459,1

100,00

3488,20

0,00

129,14

По даним таблиці 2.4 ми бачимо, що дохід від реалізації продукції в 2009 році склав 15200,40 тис. грн. , що на 6109,50 тис. грн. більш ніж в 2008 році. (9090,90 тис. грн.).

Податок на додану вартість в 2008 році склав 1515,00 тис. грн., що відповідало 16,67% виручки від реалізації. В 2009 році сума податку збільшилася на 1017,80 тис. грн. (темп росту збільшився на 67,18%) і склала 2532,80 грн., питома вага в структурі зменшилася на 0,01% і склала 16,66%.

У 2008 році чистий дохід від реалізації був зафіксований на рівні 7575,90 тис. грн. при питомій вазі статті 83,33%. В 2009 році зміна в абсолютних величинах склала 5091,70 тис. грн. (темп росту збільшився на 67,21%), таким чином, сума по статті склала 12667,60 тис. грн. Питома вага в структурі збільшилася на 0,01% і склала 83,34%. Вже можна затверджувати про позитивний розвиток підприємства, оскільки темп росту чистої виручки випереджає темп росту собівартості від реалізації продукції (67,21% і 25,69% відповідно).

Собівартість реалізованої продукції в 2008 році склала 5533,30 тис. грн., питома вага 60,87%. В 2009 році собівартість реалізованої продукції збільшилася на 1421,40 тис. грн. і склала 6954,70 тис. грн., питома вага знизилася і склала 45,75%, темп росту збільшився на 25,69%.

Валовий прибуток в 2008 році склав 2042,60 тис. грн., при питомій вазі у виручці 22,47%. В 2009 році валовий прибуток значно збільшився і склав 5712,90 тис. грн., збільшення склало 3670,30 тис. грн., питома вага також збільшилася на 15,12% і склала 37,58%, темп росту збільшився на 179,69%.

Адміністративні витрати в 2009 році склали 610,40 тис. грн., що на 69,10 тис. грн. більше ніж в 2008 році (541,30). Їх питома вага в 2008 році скала 5,95%, а в 2009 році трохи знизилася на 1,93% і склала 4,02%. Темп росту адміністративних витрат збільшився на 12,77%.

Темп росту витрат на збут збільшився на 288,83% або на 152,50 тис. грн. Їх питома вага в загальній структурі фінансових результатів в 2008 році склала 0,58%, що на 0,77% менше, ніж питома вага в 2009 році (1,35%).

У 2008 році інші операційні витрати склали 146,60 тис. грн., їх питома вага у виручці від реалізації була зафіксована на відмітці в 1,61%. В 2009 році інші операційні витрати скоротилися на 56,20 тис. грн. і склали 90,40 тис. грн. при питомій вазі у виручці від реалізації 0,59%, яка також зменшилася на 1,02%.

Фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства в 2008 році став прибуток у розмірі 1321,90 тис. грн., питома вага складала 14,54%, в 2009 році в підприємства збільшився прибуток від операційної діяльності на 3487,40 і складав 4809,30 тис. грн., (темп росту збільшився на 263,82%). Питома вага цієї статті в 2009 році склала 31,64%.

По статті інші фінансові доходи ми бачимо тенденцію підвищення. В 2008 році вони склали 193,00 тис. грн., при питомій вазі 2,12%, а в 2009 році - 393,30 тис. грн., при питомій вазі 2,59%, що на 200,30 тис. грн. більше. Темп росту інших фінансових доходів збільшився на 103,78%.

Інші доходи в 2008 році склали 146,20 тис. грн., при питомій вазі у виручці від реалізації 1,61%. В 2009 році ця сума зменшилася на 67,00 тис. грн. і склала 79,20 тис. грн., питома вага також зменшилася на 1,09% і склала 0,52%.

По статті фінансові витрати спостерігається збільшення фінансових витрат на 1,30%, що може негативно відобразитися на результатах від операційної діяльності підприємства в майбутньому. Фінансові витрати в 2008 році були зафіксовані на рівні 308,60 тис. грн., а в 2009 році вони складали 312,60 тис. грн.

Інші витрати в 2008 році склали 306,80 тис. грн., питома вага 3,37%. В 2009 році ці витрати зменшилися на 276,20 тис. грн. і склали 30,60 тис. грн. (темп росту зменшився на 90,03%), питома вага при цьому зменшилася на 3,17% і склала 0,20%.

В 2009 році спостерігається також прибуток від звичної діяльності до оподаткування у розмірі 4938,60 тис. грн., що на 3892,90 тис. грн. більше ніж за 2008 рік. Темп росту прибутку від звичної діяльності збільшився на 372,28%.

Підсумковим фінансовим результатом діяльності ТОВ «Нива» в 2008 році став прибуток у розмірі 634,40 тис. грн. З таблиці 2.4 видно, що чистий прибуток підприємства в 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на 4115,50 тис. грн., і склав 4749,90 тис. грн. Питома вага чистого прибутку у виручці від реалізації продукції в 2009 році склала 31,25%.

По розділу «Елементи операційних витрат» спостерігається наступні тенденції:

Матеріальні витрати зросли на 3208,60 тис. грн., витрати на оплату праці в 2009 році (1343,40 тис. грн.) збільшилися в порівнянні з 2008 роком ( 1173,90 тис. грн.) на 169,50 тис. грн., відрахування на соціальні заходи виросли на 227,30 тис. грн., в 2009 році інші операційні витрати зменшилися на 40,90 тис. грн. Загалом операційні витрати збільшилися на 3488,20 тис. грн..

Рис. 2.5 Динаміка зміни прибутку ТОВ «Нива» за 2008 -2009 роки

З рисунка 2.5 видно, що в 2009 році в порівнянні з 2008 роком спостерігається збільшення по всім показникам результативності діяльності підприємства, внаслідок чого підприємство отримало 4749,90 тис. грн. чистого прибутку, що на 4 115,50 тис. грн. більше ніж за 2008 рік.

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед цим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури доходів і витрат і їх динаміки свідчать про доцільність здійснених витрат у порівнянні з отриманими доходами. Поряд з витратами аналізується також структура вирахувань з доходу (непрямі податки, знижки тощо).

Для оцінки структури доходів також використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються наступні аналітичні таблиці (2.5, 2.6 та 2.7).

Таблиця 2.5

Аналіз структури доходів ТОВ «Нива» за 2006-2007 рр.

Показник

2006

2007

Відхилення (+/-)

2007

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6583,40

94,69

11424,20

98,16

4840,80

3,46

Інші операційні доходи

0,00

5,90

0,04

5,90

0,04

Інші фінансові доходи

93,40

1,15

156,60

1,14

63,20

- 0,01

Інші доходи

275,60

3,38

52,10

0,38

- 223,50

- 3,00

Надзвичайні доходи

0,00

0,00

Разом

8 150,70

100,00

13 757,00

100,00

5 606,30

0,00

Аналіз даних про доходи підприємства у 2007 році свідчить про їх позитивну динаміку порівняно з 2006 роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 4840,80 тис. грн. і склав 11424,20 тис. грн., на 63,20 тис. грн. збільшилися інші фінансові доходи. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (94,69 і 98,16%).

Таблиця 2.6

Аналіз структури доходів ТОВ «Нива» за 2007-2008 рр.

Показник

2007

2008

Відхилення (+/-)

2008

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11424,20

98,16

7575,90

94,52

-3848,30

-3,64

Інші операційні доходи

5,90

0,04

20,00

0,21

14,10

0,17

Інші фінансові доходи

156,60

1,14

193,00

2,03

36,40

0,89

Інші доходи

52,10

0,38

146,20

1,53

94,10

1,16

Надзвичайні доходи

0,00

80,20

0,84

80,20

0,84

Разом

13 757,00

100,00

9 530,30

100,00

- 4 226,70

0,00

Аналіз даних про доходи підприємства у 2008 році свідчить про їх тенденцію зниження у порівняно з 2007 роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на 3848,30 тис. грн. і склав 7575,90 тис. грн., на 36,40 тис. грн. збільшилися інші фінансові доходи. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (98,16 і 94,52%).

Таблиця 2.7

Аналіз структури доходів ТОВ «Нива» за 2008-2009 рр.

Показник

2008

2009

Відхилення (+/-)

2009

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7575,90

94,52

12667,60

96,39

5091,70

1,87

Інші операційні доходи

20,00

0,21

2,40

0,02

- 17,60

- 0,19

Інші фінансові доходи

193,00

2,03

393,30

2,51

200,30

0,48

Інші доходи

146,20

1,53

79,20

0,51

- 67,00

- 1,03

Надзвичайні доходи

80,20

0,84

0,00

- 80,20

- 0,84

Разом

9 530,30

100,00

15 675,30

100,00

6 145,00

0,00

Аналіз даних про доходи підприємства у 2009 році свідчить про їх позитивну динаміку порівняно з 2008 роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на 5091,70 тис. грн. і склав 12667,60 тис. грн., на 200,30 тис. грн. збільшилися інші фінансові доходи. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (94,52 і 96,39%).

Для оцінки структури витрат також використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються наступні аналітичні таблиці (2.8, 2.9 та 2.10).

Таблиця 2.8

Аналіз структури витрат і вирахувань ТОВ «Нива» за 2006-2007 рр.

Показник

2006

2007

Відхилення

2007

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Податок на додану вартість

1 198,30

15,82

2 108,20

21,88

909,90

6,07

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг

5 167,70

68,20

6 531,40

67,80

1 363,70

- 0,40

Адміністративні витрати

397,20

5,24

490,60

5,09

93,40

- 0,15

Витрати на збут

110,40

1,46

13,60

0,14

- 96,80

- 1,32

Інші операційні витрати

446,30

5,89

202,00

2,10

- 244,30

- 3,79

Фінансові витрати

253,90

3,35

154,60

1,60

- 99,30

- 1,75

Інші витрати

3,10

0,04

132,90

1,38

129,80

1,34

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

Надзвичайні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

7 576,90

100,00

9 633,30

100,00

2 056,40

0,00

За даними таблиці 2.8 на підприємстві відбулося зростання витрат і вирахувань на 2056,40 грн. Зокрема, така зміна зумовлена зростанням ПДВ на 909,90 тис. грн., собівартості реалізованої продукції на 1363,70 тис. грн., адміністративних витрат на 93,40 тис. грн., На 99,30 тис. грн. зменшилися фінансові витрати. Найбільшу питому вагу серед витрат займає собівартість реалізації (68,20 і 67,80%).

Таблиця 2.9

Аналіз структури витрат і вирахувань ТОВ «Нива» за 2007-2008 рр.

Показник

2007

2008

Відхилення

2008

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Податок на додану вартість

2 108,20

21,88

1515

17,03

- 593,20

- 4,85

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг

6 531,40

67,80

5 533,3

62,20

- 998,10

- 5,60

Адміністративні витрати

490,60

5,09

541,3

6,08

50,70

0,99

Витрати на збут

13,60

0,14

52,8

0,59

39,20

0,45

Інші операційні витрати

202,00

2,10

146,6

1,65

- 55,40

- 0,45

Фінансові витрати

154,60

1,60

308,6

3,47

154,00

1,86

Інші витрати

132,90

1,38

306,8

3,45

173,90

2,07

податок на прибуток

0,00

175

1,97

175,00

1,97

Надзвичайні витрати

0,00

316,5

3,56

316,50

3,56

Разом

9 633,30

100,00

8 895,9

100,00

- 737,40

0,00

За даними таблиці 2.9 на підприємстві відбулося зменшення витрат і вирахувань на 737,40 тис. грн.. Зокрема, така зміна зумовлена зменшенням ПДВ на 593,20 тис. грн., собівартості реалізованої продукції на 998,10 тис. грн.. Адміністративні витрати збільшилися на 50,70 тис. грн., На 154,00 тис. грн. збільшилися фінансові витрати. Найбільшу питому вагу серед витрат займає собівартість реалізації 67,80 і 62,20%).

Таблиця 2.10

Аналіз структури витрат і вирахувань ТОВ «Нива» за 2008-2009 рр.

Показник

2008

2009

Відхилення

2009

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Податок на додану вартість

1515

17,03

2 532,8

23,18

1 017,80

6,15

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг

5 533,3

62,20

6 954,7

63,66

1 421,40

1,46

Адміністративні витрати

541,3

6,08

610,4

5,59

69,10

- 0,50

Витрати на збут

52,8

0,59

205,3

1,88

152,50

1,29

Інші операційні витрати

146,6

1,65

90,4

0,83

- 56,20

- 0,82

Фінансові витрати

308,6

3,47

312,6

2,86

4,00

- 0,61

Інші витрати

306,8

3,45

30,6

0,28

- 276,20

- 3,17

податок на прибуток

175

1,97

0,00

- 175,00

- 1,97

Надзвичайні витрати

316,5

3,56

188,7

1,73

- 127,80

- 1,83

Разом

8 895,9

100,00

10 925,5

100,00

2 029,60

0,00

За даними таблиці 2.10 на підприємстві відбулося зростання витрат і вирахувань на 2029,60 грн. Зокрема, така зміна зумовлена зростанням ПДВ на 1017,80 тис. грн., собівартості реалізованої продукції на 1421,40 тис. грн., адміністративних витрат на 69,10 тис. грн., На 56,20 тис. грн. зменшилися інші операційні витрати. Інші витрати та податок на прибуток також зменшилися на 276,20 і 175,00 відповідно. Найбільшу питому вагу серед витрат займає собівартість реалізації (62,20 і 63,66%).

2.3 Аналіз капіталу та майна ТОВ «Нива»

Для забезпечення господарської діяльності кожне підприємство повинне мати певне майно, яке належить йому на правах власності або розпорядження. Все майно, яке належить підприємству і відображене в його балансі називають активами.

Активи - це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства в майбутньому періоді процес формування його активів повинен носити цілеспрямований характер. Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задоволення потреб в окремих їх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їх складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності.

Таблиця 2.11

Аналіз динаміки та структури активів ТОВ «Нива» за 2007 рік.

стаття активів

01.01.07

31.12.07

Відхилення

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Розділи активу баланса

Необоротні активи

3565,10

42,79

5759,20

44,16

2194,10

1,36

Оборотні активи

4765,90

57,21

7283,80

55,84

2517,90

-1,36

Разом

8331,00

100,00

13043,00

100,00

4712,00

-

З таблиці 2.11 видно, що за аналізований нами період зросла загальна вартість майна підприємства, на 4712,00 тис. грн. за підсумками 2007 року

У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 42,79% на 01.01.2007 рік і зростання до 44,16% на 31.12.07 рік, але все таки можна зробити висновок, що господарюючий суб'єкт має «важку» структуру активів (оскільки впродовж всього аналізованого періоду частка необоротних активів більше 40%). Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки.

Вартість оборотних активів на 31.12.2007 року зросла на 2517,90 тис. грн., при цьому зменшилась на 1,36% їх частка в загальній структурі активів.

Рис. 2.6 Динаміка балансових показників активів ТОВ «Нива» за 2007 рік

Таблиця 2.12

Аналіз динаміки та структури активів ТОВ «Нива» за 2008 рік.

стаття активів

01.01.08

31.12.08

Відхилення

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Розділи активу баланса

Необоротні активи

5759,20

44,16

9124,50

55,78

3365,30

11,62

Оборотні активи

7283,80

55,84

7234,20

44,22

-49,60

-11,62

Разом

13043,00

100,00

16358,70

100,00

3315,70

-

З таблиці 2.12 видно, що за аналізований нами період зросла загальна вартість майна підприємства, на 3315,70 тис. грн. за підсумками 2008 року.

У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 44,16% на початок 2008 року і зростання до 55,78% на кінець 2008 року.

Вартість оборотних активів зменшилась на 49,60 тис. грн. в кінці 2008 року, при цьому зменшилась на 11,62% їх частка в загальній структурі активів.

Рис. 2.7 Динаміка балансових показників активів ТОВ «Нива» за 2008 рік

Таблиця 2.13

Аналіз динаміки та структури активів ТОВ «Нива» за 2009 рік.

стаття активів

01.01.09

31.12.09

Відхилення

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсолютне

питома вага, %

Розділи активу баланса

Необоротні активи

9124,50

55,78

9285,50

47,36

161,00

-8,41

Оборотні активи

7234,20

44,22

10318,80

52,64

3084,60

8,41

Разом

16358,70

100,00

19604,30

100,00

3245,60

-

З таблиці 2.13 видно, що за аналізований нами період зросла загальна вартість майна підприємства, на 3245,60 тис. грн. за підсумками 2009 року

У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 55,78% на початок 2009 року і зменшення до 47,36% на кінець 2009 року. Вартість необоротних активів збільшилась на 161,00 тис. грн..

Вартість оборотних активів збільшилась на 3084,60 тис. грн. в 2009 році, при цьому збільшилась на 8,41% їх частка в загальній структурі активів.

Рис. 2.9. Динаміка балансових показників активів ТОВ «Нива» за 2009 рік

Аналіз фінансового стану ТОВ «Нива» почнемо з вивчення бухгалтерського балансу, його структури, складу і динаміки.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи. Від того, які засоби (власні або позикові) вкладені в необоротні і оборотні активи, скільки їх знаходиться у сфері виробництва і у сфері обігу, в грошовій або матеріальній формах, наскільки оптимальне їх співвідношення, багато від чого залежать результати виробничої і фінансової діяльності, а значить і фінансове полягання підприємства.

Фінансовий стан підприємства і його стабільність залежить від того, яке майно знаходиться у розпорядженні підприємства, в які активи вкладено капітал, і який дохід вони йому приносять.

Розділи активу балансу будуються в порядку зростання ліквідності:

1. Необоротні активи.

2. Оборотні активи (мобільні засоби).

Аналіз структури активу балансу підприємства наводяться в таблицях 2.14-2.29.

Таблиця 2.14

Аналіз структури та динаміки необоротних активів ТОВ «Нива» за 2007 рік.

Показник

01.01.07

31.12.08

Відхилення (+/-)

ТЗ %

тис. грн

пит. вага %

тис. грн

пит. вага %

абсолютне

в структурі %

Основні засоби:

залишкова вартість

3527,10

98,93

5716,90

99,27

2189,80

0,33

162,08

первісна вартість

4810,60

134,94

7406,00

128,59

2595,40

-6,34

153,95

знос

1283,50

36,00

1689,00

29,33

405,50

-6,67

131,59

Інші необоротні активи

38,00

1,07

42,30

0,73

4,30

-0,33

111,32

Всього

3565,10

100,00

5759,20

100,00

2194,10

0,00

161,54

З приведеної вище таблиці видно, що залишкова вартість основних засобів збільшилася на 2189,80 тис. грн. або на 62,08% на протязі 2007 року, займає найбільшу питому вагу в структурі необоротних активів 98,93% на початок 2007 року і 99,27% на кінець 2007 року. Первісна вартість основних засобів на кінець 2007 році склала 7406,00 тис. грн., що на 2595,40 тис. грн. більше, ніж на початок, її питому вагу в структурі необоротних активів зменшилася на 6,34%, темп росту склав 153,95%. Також збільшився знос основних засобів на 405,50 тис. грн. і на кінець 2007 року склав 1689,00 тис. грн., його темп росту склав 131,59%. Такий ріст зносу негативно відобразилося на залишковій вартості основних засобів.


Подобные документы

 • Понятійне визначення, ознаки процесу економічної, фінансової глобалізації сучасного світового господарства. Аналіз фінансових криз у розвинених країнах світу. Дослідження банківської фінансової кризи в Україні в сучасних умовах. Наслідки фінансової кризи.

  курсовая работа [989,8 K], добавлен 05.02.2011

 • Сутність фінансової кризи, її симптоми, фактори виникнення. Методи оздоровлення підприємства в умовах фінансової кризи. Особливості антикризового фінансового управління. Санація, як найдієвіший засіб подолання фінансової кризи, етапи її здійснення.

  реферат [23,6 K], добавлен 03.04.2014

 • Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.

  дипломная работа [273,6 K], добавлен 15.06.2012

 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт аналізу. Розрахунок економічних показників діяльності підприємств. Інформаційне забезпечення бухгалтерського балансу. Аналіз складу і структури джерел формування капіталу. Показники фінансової стійкості фірми.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 15.10.2011

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Цілі, види та методи аналізу фінансового стану підприємства. Визначення ефективності управління активами, знаходження шляхів їх оптимізації та збільшення. Відображення результатів діяльності у балансі, аналіз розміщення капіталу і фінансової стабільності.

  дипломная работа [621,0 K], добавлен 12.07.2011

 • Огляд теоретичних аспектів управління фінансовими ресурсами на підприємстві в умовах фінансової кризи для підвищення ефективності його роботи. Розробка рекомендацій щодо планування потоку фінансових коштів на ТОВ "Фактор" для запобігання банкрутства.

  дипломная работа [469,6 K], добавлен 27.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.