Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Сутність фінансової діяльності підприємства. Інформаційна база її оцінки: методика та показники. Аналіз фінансового стану ТОВ "Українська екологія". Характеристика господарської діяльності підприємства. Показники фінансового стану, шляхи їх покращення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.11.2019
Размер файла 83,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, у тому числі і роботи з фінансовими ресурсами, тобто фінансові роботи. Бо, як уже зазначалося, для отримання прибутку підприємство повинне на належному рівні, з найменшими витратами організувати виробництво, збут продукції, раціонально розпорядитися наявними власними і позиченими ресурсами, тими ресурсами, які воно одержує реалізовуючи новостворену вартість.

Метою зазначеної курсової роботи, було проведення аналізу фінансового стану, оцінки ліквідності і прогнозування платоспроможності ТОВ «Українська екологія». Після виконаних розрахунків показників фінансово-господарської діяльності, можна зробити наступні висновки.

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, володіє, користується на власний розсуд належними йому основними засобами, має самостійний баланс, поточний рахунок в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки зі своєю назвою. Метою діяльності підприємства - здійснення виробничо-господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Підприємство станом на кінець 2018 року володіло капіталом у загальному розмірі 3970,5 тис. грн., відносно якого протягом 2016-2018 років спостерігається стійке зростання власного капіталу, що обумовлено збільшенням розміру нерозподіленого прибутку підприємства.

Майже половину у загальному розмірі капіталу займає позиковий капітал, який протягом періоду, що аналізувався, мав тенденцію до зменшення /позитивно характеризується/. Вказане може свідчити про зниження фінансового ризику діяльності Товариства.

Позитивним явищем у діяльності Товариства протягом трьох років є зростання середньорічної вартості оборотних активів, оскільки це свідчить про підвищення рівня комерційної та фінансово-економічної роботи. Так, станом на кінець 2018 року підприємство володіло оборотними активами вартістю 1319,9 тис. гривень.

Водночас спостерігається тенденція збільшення середньорічної вартості запасів, що не може бути оцінено позитивно, оскільки запаси є низько ліквідними активами, а це суттєво впливає на зниження ліквідності оборотних активів підприємства.

У 2018 році підвищилась ефективність використання основних засобів на 13,68% у порівняні з попереднім періодом; відбулося зростання середньорічної вартості оборотних активів, що призвело до підвищення ефективності їх використання. Отже, відношення ефекту з наявними оборотними активами стало протягом 2016-2018 років більшим внаслідок зростання прибутковості їх використання.

Зростання обсягів реалізації продукції та послуг у 2007 році відбувалося при одночасному зниженні рівня витрат, що позитивно позначилось на сумі прибутку від операційної діяльності.

Слід відмітити, що негативним явищем у діяльності Товариства протягом періоду, що аналізується є нестача власного капіталу та брак власних коштів для формування запасів і фінансування діяльності. Це свідчить про нездатність підприємства погасити короткострокові зобов'язання й може призвести до його банкрутства у майбутньому. Нестача оборотних активів підприємства покривалася за рахунок кредиторської заборгованості.

Протягом 2016-2017 років підприємство було неплатоспроможнім, оскільки мало незадовільну структуру балансу й показники загальної ліквідності та забезпеченості поточних активів власним оборотним капіталом були нижче за оптимальні значення.

У 2018 році - фінансова сталість підприємства зросла у порівнянні з попередніми.

Так, Товариство має достатній коефіцієнт концентрації власного капіталу, що свідчить про зміцнення фінансової стійкості та його здатність працювати самостійно.

Зменшення коефіцієнта концентрації позикового капіталу та коефіцієнту фінансової залежності свідчить про зростання фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і зростанні ринкової стійкості.

Протягом 2016-2018 років Товариство значно підвищило частку фінансування своєї діяльності за рахунок власного капіталу, що позитивно характеризує його діяльність. Спостерігається позитивна тенденція зменшення коефіцієнту заборгованості у 2018 році, що свідчить про зменшення фінансового ризику.

Однак, про погіршення фінансового стану та про нездатність підприємства забезпечити більшої гнучкості у використанні власних коштів свідчить низький коефіцієнт маневрування власного капіталу.

Дуже низькими є коефіцієнти забезпеченості запасів та товарів, що є наслідком дефіциту власних джерел фінансування для їх формування матеріальних активів та нераціональності використання власного капіталу.

Отже, за даними, отриманими в результаті проведення розрахунків можна відмітити, що підприємство набуває фінансову стійкість, й здатне подолати самостійно фінансові труднощі.

Виробничо-господарська робота підприємства вимагає постійного контролю, його фінансовий стан має бути стійким, щоб за рахунок власних коштів формувати власні активи, не допускати необґрунтованої дебіторської заборгованості, розраховуватись вчасно за своїми зобов'язаннями.

Для покращення фінансового стану, платоспроможності та фінансовій стабілізації діяльності Товариства керівництву необхідно здійснювати:

- оптимізацію обсягів реалізації, підвищення рентабельності господарювання;

- систематичний контроль з боку фінансової служби підприємства за станом сплати покупцями відвантажених чи відпущених на місці товарів та послуг; брати до уваги їх платоспроможність; не допускати відпуску товарів, продукції неакуратним платникам без передоплати; слідкувати за виконанням ними законодавчо встановленої матеріальної відповідальності за затримку платежів;

- коригування тривалості відстрочки платежів, використовуючи для цього у розрахунках факторинг, спонтанне фінансування;

- надання додаткових кредитних ресурсів;

- надання кредитного забезпечення (доручення, гарантії); використання у господарському обороті практики комерційного кредиту (засобом його оформлення повинен стати вексель, який зможе позбавити підприємство від попередньої передоплати та дозволить гасити борги по ланцюжку дебіторів та кредиторів і зменшити потребу в банківському кредиті).

- використання короткотермінових грошових інструментів для тимчасового зберігання вільних грошових коштів (наприклад, депозитні вклади у банку);

- стратегічне планування з метою визначення стратегії розвитку підприємства, утримання позиції на ринку, лідерства в галузі тощо;

- аналіз можливості ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;

- розробку фінансової стратегії: впровадження фінансового планування та розробку фінансового плану або бізнес-плану. Це досягається шляхом розробки прогнозних балансів доходів та видатків і прогнозних сальдових балансів, де, зокрема, мають бути враховані всі резерви мобілізації фінансових ресурсів, які відволікаються у нераціональні витрати.

При виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшого відпуску товарів боржникам та накладання штрафних фінансових санкцій на боржників.

Підприємству, що працює в ринкових умовах господарювання при виникненні господарських суперечок з контрагентами, які зачіпають майнові інтереси підприємства, необхідно звертатися з позовами до судових інституцій; не допускати фактів надходження і сплати неякісної, зайвої чи непотрібної підприємству продукції, товарів, забезпечити персональну відповідальність посадових осіб у разі, якщо такі факти мали місце; стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості та залучення додаткових джерел фінансування.

При терміновій сплаті за отримані товари, надані послуги використовувати спосіб надання знижок у розрахунках з потенційними неплатниками, а також з покупцями, угоди з якими мають разовий характер, застосовувати ті форми розрахунків, які гарантують своєчасність платежів (акредитиви, розрахункові чеки, попередня оплата платіжними дорученнями).

Для тимчасового зберігання вільних грошових активів доцільно використовувати короткотермінові грошові інструменти врегулювати (наприклад, депозитні вклади у банку).

Підприємству слід при необхідності переглянути структуру активів, а саме для виконання запланованих обсягів діяльності залишки основних засобів та оборотних активів повинні відповідати потребі в них.

З метою збільшення обсягів діяльності підприємству необхідно нарощувати матеріальні оборотні активи, в першу чергу, запаси, які користуються попитом, а з метою збільшення власного капіталу у обороті слід залучати тимчасово вільні кошти інших підприємств - добровільні внески, цільові займи.

При здійсненні діяльності слід не допускати причин та умов, які ведуть до виникнення простроченої дебіторської заборгованості по товарних операціях, нестачах і крадіжках; використовувати у господарському обороті практику комерційного кредиту. Засобом оформлення комерційного кредиту повинен стати вексель, який зможе позбавити підприємство від необхідності передплати. Цей кредитно-розрахунковий інструмент дозволить гасити борги по ланцюжку дебіторів та кредиторів, зменшити потребу в банківському кредиті. Необхідно зацікавлювати дебіторів погашати заборгованість саме шляхом придбання фінансового векселя, створивши для них пільгові умови майбутніх розрахунків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правова база

1. Господарський кодекс від 16.01.2003 № 436 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п.

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі -- НП(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13.

5. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://usr.minjust.gov.ua/.

Основна та додаткова література

6. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ фінансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие.-3-е изд. - М.: Издательство «Дело и Сервис».-2001. - с.250.

7. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации / Под. ред. Рожнова. - М.: Техника, 1990.- 134 с.

8. Андреева Н.Н., Харичков С.К. Ресурсно-экологическая безопасность предприятия: диагностика, стратегия, регулирование. - Одесса: НАН Украины. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 1996.- 96 с.

9. Атлас З.В., Ионов В.Я. Эффективность производства и рентабельность предприятий. - М.: Мысль, 1977. - 200 с.

10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.

11. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ.-2001.-227с.

12. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1994.- 224 с.

13. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика. - 1995. - 383 с.

14. Бандурка О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. -- К.: Либідь, 1998. - 340 с.

15. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. -К.: Фірма «Елтон», 1993. - 328 с.

16. Барнгольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных предприятий //Деньги и кредит. - 1991. - № 11. - с. 32-34.

17. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С. 117-128.

18. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. -- К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. - 428 с.

19. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. -- К., 1997. - 867 с.

20. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. -- К.: Вища школа, 1997. - 312 с.

21. Верига Ю.А., Подольська В.О. Аналіз фінансового стану підприємства за балансом згідно П(С)БО. Полтава, ПУСКУ, 2001.- 79с.

22. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. - Л.:Алерта, 2005. - 200 с.

23. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємства. - К.: Знання-Прес,2006.-423 с.

24. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: Конспект лекций. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - 192 с.

25. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. - 3-те вид., перероб. І доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 190 с.

26. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА».- 2001.- 136 с.

27. Іонін Є.Є. Розв'язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможності», «ліквідності»//Фінанси та кредит. - 2004. № 6 - 34 с.

28. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник - 2-ге вид.,перероб. І доп. - К.:Знання, 2005. - 485 с.

29. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник - К.: Товариствово «Знання», КОО, 2000. -378 с.

30. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. Монографія. - К.КНЕУ, 2001.-387с.

31. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. -- К.: Основи, 1993. - 288 с.

32. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. К. Знання 2006.- 379 с.

33. Поддєрьогін А.М.,Білик М.Д. та інш. Фінансовий менеджмент.-К.:КНЕУ, 2005. - 535 с.

34. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю, Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємства. - К.:КНЕУ, 2005. - 244 с.

35. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. -- М.: Перспектива, 1995. - 346 с.

36. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. К. Знання. 2005.- 662 с.

37. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навч.посіб.-2-ге вид.,перероб. Та дом. - К.:Кондор, 2005.- 400 с.

38. Финансовый менеджмент/ Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. -- М.: Перспектива, 1996. - 456 с.

39. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. -- К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.

40. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - К.:Кондор, 2005.- 196 с.

41. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент.-К.:Знання, 2006.- 439 с.

42. Шиян Д.В.,Строченко Н.І. Фінансовий аналіз. - К.:А.С.К., 2005. - 230 с.

Статті з журналів та періодичних збірників і видань

43. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення М. Ю Аверіна // Актуальні проблеми економіки. -- 2012. -- № 9. -- С. 92-100.

44. Акопян А.А., Шмалюк Л. І. Основні проблеми оцінки фінансового стану підприємства [Текст] /А.А. Акопян, Л. І.Шмалюк //Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. -- 2010. -- № 25- С. 123-128.

45. Безбородова Т.В. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану // Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11) -- 2014. -- С. 1-7.

46. Бурковська А.В., Соловйов О.Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] -- Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/073.pdf.

47. Електронна бібліотека. Навчальні матеріали онлайн. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://pidruchniki.com/menedzhment/.

44. Кавтиш О. Проблеми аналізу фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] /О. Деркач, О. Кавтиш// Ефективна економіка. - 2013. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2013.

45. Ключник О.С. Вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / О.С. Ключник, О.В. Кондратюк // Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - 2010. - № 1. - С. 120-127.

46. Ковалевська А.В. Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства // Бізнес-Інформ. -- № 3. -- 2012. -- С. 163-169.

47. Конєва Н.О., Шаповалова І.О. шляхи покращення фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] -- Режим доступу: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/16_13.pdf.

48. // Международный научный журнал // № 8, 2015 // Экономические науки// УДК 33 Петренко В.С., Квасова О.П. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] -- Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.pdf.

49. Піскунов О. Г. Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Піскунов, Н. Г. Метеленко, Т. П. Лободзинська // Укономічний вісник НТУУ КПІ. - 2009. - №11. - С. 1-6. Режим доступу: http://economy.kpi.ua/files/files/11_kpi_2009.pdf

50. Руда Р.В. Оцінка фінансового стану підприємства : сутність та необхідність [Електронний ресурс]/Р.В. Руда //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 1(9). - С. 61 - 65. - Режим доступу: http://koris.com.ua/other/16818/index.html.

51. Рудницька О.М., Біленська Я.Р. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств / Рудницька О.М., Біленська Я.А. // Вісник «Логістика'', Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009. -- № 649 -- С. 132-138.

52. Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підп-риємства [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 111-117.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Особливості фінансової діяльності на підприємстві, методика та показники оцінки його фінансового стану. Аналіз ресурсного потенціалу, фінансового результату. Оцінка фінансового стану підприємства, система його оподаткування на прикладі ТОВ "Східне".

  курсовая работа [346,5 K], добавлен 18.12.2013

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.