Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2011
Размер файла 793,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

? Наявність великих товарних запасів;

? Незадовільний фінансовий стан

ь Розробка програм зменшення рівня витрат на організацію збутової діяльності;

ь Впровадження власного виробництва продуктів ;

ь Реінвестування прибутку у власний капітал - зміцнення фінансової стійкості.

Формування стратегічної мети фінансової діяльності підприємства є обов'язковим напрямком антикризового управління ТОВ "ФОЗЗI-Н" , головним завданням якого є максимізація ринкової вартості підприємства. Необхідно сформувати чітко й коротко систему стратегічних цілей фінансового розвитку підприємства, відображаючи кожну з цілей у конкретних показниках -- цільових стратегічних нормативах.

Стратегічними нормативами фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗI-Н" визначено наступні:

Таблиця 3.2

Стратегічні нормативи фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗI-Н"

Стратегічні орієнтири

Короткостроковий період

(2011 - 2012 рр.)

Середньостроковий період

(2013 - 2015 рр.)

Довгостроковий період

(2015 -2017 рр.)

Мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства

0,40

0,50

0,55

Коефіцієнт чистої рентабельності підприємства

1,20

1,23

1,25

Співвідношення оборотних та необоротних активів підприємства

1:4

2:5

2:5

Мінімальний рівень інвестування в розвиток, % від прибутку

20,0

15,0

15,0

Максимальний запас матеріальних запасів днях , днів

20

22

24

Максимальний період інкасації дебіторської заборгованості, днів

20

18

16

Найвідповідальнішим у формуванні фінансової стратегії підприємства є розроблення фінансової політики, яка є формою реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства в розрізі найважливіших аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її реалізації. На відміну від фінансової стратегії і цілому, фінансова політика формується лише за окремими напрямками фінансової діяльності підприємства, що потребують найефективнішого управління для досягнення головних стратегічних орієнтирів.

В рамках розробки фінансової стратегії, зміцнення фінансового стану ТОВ "ФОЗЗI-Н" відбувається за рахунок відновлення повної стійкості підприємства шляхом обґрунтованого зниження позикового капіталу за рахунок наявних грошових коштів та заборгованості дебіторів , а також нарощування власного капіталу за рахунок реінвестування прибутку.

Серед основних запропонованих заходів реалізації фінансової стратегії оптимізації структури капіталу є такі (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3

Основні заходи стратегії оптимізації структури капіталу

Складові фінансової політики

Заходи

Управління оборотним капіталом

Зміцнення фінансово-розрахунково-платіжної дисципліни, проведення претензійно-позовної роботи із покупцями і замовниками за прострочення платежів, введення заходів із збільшення рівня оплати рахунків шляхом використання прибуткового портфеля замовлень, проведення заходів щодо вдосконалення закупівельної діяльності.

Управління позиковим капіталом

Зменшення кредиторської заборгованості шляхом інкасації дебіторської заборгованості, реструктуризації податків, використання довгострокових позик для розширення діяльності та освоєння нових ринків збуту (участь в тендерах).

Управління прибутковістю

Запровадження нового проекту, спроможного забезпечити прибутковість і систематичні грошові надходження. Реінвестування прибутку у власний капітал.

Першочерговими заходами відновлення платоспроможності та фінансової стійкості має бути спрямування наявних грошових коштів та інкасованої дебіторської заборгованості для погашення кредиторської заборгованості. Це дозволить дещо поліпшити коефіцієнти ліквідності та фінансової стійкості.

Щодо власного капіталу - потрібно нагромадити прибуток, що забезпечити підвищення частки власного капіталу в структурі пасивів до рівня 40 - 50%.

Для виміру сукупних економічних результатів, що досягаються при різному співвідношенні власного та позикового капіталу підприємства, використовується показник “ефект фінансового левериджу”. Фінансовий левередж вимірює ефект, що полягає в підвищенні рентабельності власного капіталу за допомогою збільшення частки позикового капіталу в загальній його сумі.

Розрахунок ефекту фінансового левереджу дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу з позиції найбільш вигідного його використання.

Фінансовий леверидж - це потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягу і структури власного і позикового капіталу.

Формування ефекту фінансового левериджу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" в 2007-2009 рр. наведено в таблиці 3.4.

Ефект фінансового левериджу розраховується по наступній формулі:

ЕФЛ = (1 - Снп) x (Квра - ПК) х ЗК/СК,

де ЕФЛ - ефект фінансового левериджу, що полягає в прирості коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %;

Снп - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

Квра - коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;

ПК - середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;

ЗК - середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;

СК - середня сума власного капіталу підприємства.

Таблиця 3.4

Розрахунок ефекту фінансового левереджу ТОВ "ФОЗЗI-Н"

в 2007-2009 рік

Показники

2007

2008

2009

Загальна сума капіталу (активів), тис.грн.

355834,00

757039,00

2049402,00

в т.ч. власний капітал

13139,00

12351,00

14236,00

позиковий капітал

342695,00

744688,00

2035166,00

Валовий прибуток, тис.грн.

122809,00

343614,00

505155,00

Коефіцієнт валової рентабельності активів, %

34,51

45,39

24,65

Середній рівень відсотків за кредит, %

15,00

20,00

19,00

Сума відсотків за кредит, сплачена за використання позикового капіталу, тис.грн.

51404,25

148937,60

386681,54

Сума валового прибутку з врахуванням витрат на сплату відсотків, тис.грн.

71404,75

194676,40

118473,46

Ставка податку на прибуток

0,25

0,25

0,25

Податок на прибуток, тис.грн.

17851,19

48669,10

29618,37

Сума чистого прибутку, що залишається на підприємстві, тис.грн.

53553,56

146007,30

88855,10

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, %

407,59

1182,15

624,16

Ефект фінансового левериджу, %

381,7

1148,6

611,2

Аналіз наведених даних дозволяє розрахувати ефект фінансового левериджу:

в 2007 році: ЕФЛ = (1-0,25)*(34,5-15)*= 381,7%

в 2008 році: ЕФЛ = (1-0,25)*(45,4-20)*= 1148,6 %

в 2009 році: ЕФЛ = (1-0,25)*(24,7-19)*= 611,2 %

При позитивному значенні диференціалу будь-який приріст коефіцієнта фінансового левериджу буде викликати ще більший приріст коефіцієнта рентабельності власного капіталу, а при негативному значенні диференціала приріст коефіцієнта фінансового левериджу буде приводити до ще більшого темпу зниження коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Розраховані показники фінансового левериджу ТОВ "ФОЗЗI-Н" засвідчують оптимальну структуру капіталу, що пов”язане з прибутковою діяльністю підприємства.

Диференціал фінансового левериджу є головною умовою, що формує позитивний ефект фінансового левериджу. Цей ефект проявляється тільки в тому випадку, якщо рівень валового прибутку, що генерується активами підприємства, перевищує середній розмір відсотка за використовуваний кредит, як спостерігається в ТОВ "ФОЗЗI-Н" . Чим вище позитивне значення диференціала фінансового левериджу (як це має місце в 2008 році), тим вище за інших рівних умов буде його ефект.

У зв'язку з високою динамічністю цього показника він вимагає постійного моніторингу в процесі управління ефектом фінансового левериджу. Цей динамізм обумовлений дією ряду факторів.

Насамперед, у період погіршення кон'юнктури фінансового ринку вартість позикових коштів може різко зрости, перевищивши рівень валового прибутку, що генерується активами підприємства.

Крім того, зниження фінансової стабільності підприємства в процесі підвищення частки позикового капіталу приводить до збільшення ризику його банкрутства, що змушує кредиторів збільшувати рівень ставки відсотка за кредит з урахуванням включення в неї премії за додатковий фінансовий ризик. При певному рівні цього ризику (а, відповідно, і рівні загальної ставки відсотка за кредит) диференціал фінансового левериджу може бути зведений до нуля (при якому використання позикового капіталу не дасть приросту рентабельності власного капіталу) і навіть мати негативну величину (при якій рентабельність власного капіталу знизиться, тому що частина чистого прибутку, буде йти на формування позикового капіталу по високих ставках відсотка).

Нарешті, у період погіршення кон'юнктури товарного ринку скорочується обсяг реалізації продукції, а, відповідно, і розмір валового прибутку підприємства від виробничої діяльності. У цих умовах негативна величина диференціалу фінансового левериджу може формуватися навіть при незмінних ставках відсотка за кредит за рахунок зниження коефіцієнта валової рентабельності активів.

У світлі вищесказаного можна зробити висновок про те, що формування негативного значення диференціала фінансового левериджу по кожнійій з перерахованих вище причин завжди приводить до зниження коефіцієнта рентабельності власного капіталу. У цьому випадку використання підприємством позикового капіталу матиме негативний ефект.

В ТОВ "ФОЗЗI-Н" позитивне значення ефекту фінансового левериджу в 2007-2009 рр. викликане позитивним значенням диференціалу фінансового левериджу, що в свою чергу спостерігається прибутковістю активів підприємства. Це підтверджує вірність стратегічного рішення - досліджуваному підприємству не має сенсу нарощувати активи за рахунок залучення позикового капіталу, слід шукати внутрішні резерви фінансування.

3.2 Контролінг, як інструмент підвищення ефективності використання фінансових ресурсів

З метою забезпечення ефективної реалізації стратегії розвитку та зміцнення фінансового потенціалу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" рекомендується впровадження контролінгу.

На початковій стадії впровадження контролінгу в процес фінанового управління в ТОВ "ФОЗЗI-Н" досить буде закріплення функцій контролінгу за близькими за економічним призначенням відділами підприємства, формування робочої групи з виконання завдань контролінгу зі співробітників, наділених відповідними посадовими повноваженнями. Такий підхід до впровадження контролінгу дозволить перебороти психологічний бар'єр, а також одержати достатнє уявлення про результативність управління грошовими потоками на підприємстві при мінімальних витратах фінансових і трудових ресурсів.

Наступний етап передбачає розробку та затвердження регламенту контролінгу фінансових ризиків: процедур складання, передачі, обробки й аналізу вихідної інформації, узгодження напрямків регулювання та оцінки результативності контролінгу.

Основне призначення регламенту контролінгу полягає в забезпеченні можливості контролювати хід виконання операцій контролінгу фінансових ризиків за критеріями строків, вірогідності та повноти відображення звітної інформації.

Чіткий організаційний і часовий регламент контролінгу дозволяє створити передумови для розмежуванні відповідальності, контролю та стимулювання виконання процедур контролінгу фінансових ризиків підприємства.

Наступним етапом організації контролінгу фінансових ризиків підприємства є складання графіка документообігу, що передбачає: визначення складу вхідних і вихідних документів; маршрутизацію документопотоку; аналіз якості організації документообігу. Така структуризація розглянутого етапу обумовлена підходом до визначення документообігу як системи декількох аналітичних елементів: маршруту, документопотоку та інформаційного об'єкта. При цьому маршрут являє собою сукупність підрозділів і посадових осіб, через які послідовно проходить документ.

Склад вхідних і вихідних документів у системі контролінгу визначається інформаційними потребами співробітників підприємства в змісті та формах одержання інформації.

Маршрутизація документопотоку передбачає розробку графіку документообігу в системі контролінгу. Базовими документами для маршрутизації документопотоку є розроблені на попередніх етапах графік виконання комплексу робіт контролінгу, що визначає строки виконання робіт, і положення про розмежування відповідальності за реалізацію процедур контролінгу , що визначає маршрут документопотоку.

В якості критеріїв оцінки оптимальності можна виділити: відповідність документопотоку поставленому завданню; керованість документообігу; існування єдиного депозитарію зі структурованою інформацією; тематичну спрямованість кожного документа; відповідність періоду потреби в документі періодичності документопотоку; відповідність можливостей пошуку документа особливостям потреби в ньому.

Перспективна схема документообігу в системі контролінгу фінансовими ризиками в ТОВ "ФОЗЗI-Н" зображена на рис. 3.1.

Як видно з графіку документообігу, у процесі контролінгу ТОВ "ФОЗЗI-Н" братимуть активну участь співробітники юридичного й фінансового відділів, відділу логістики і відділу збуту.

Основні процедури контролінгу мають бути розподілені між:

· співробітниками фінансового відділу, що формують інформаційний масив контролінгу грошових потоків підприємства;

· аналітиком служби контролінгу, що здійснює обробку інформації та формування прогнозу ефективності управління грошовими потоками;

· менеджером з контролінгу, що досліджує результати контролінгу, формує звіт про існуючі та можливі проблеми в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, а також розробку проектів регулювання руху грошових потоків підприємства;

· начальником служби контролінгу, що здійснює координацію процесу контролінгу й надає результати керівництву підприємства.

Рис. 3.1. Графік документообігу в системі контролінгу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" (нові посади на графіку виділені)

Подолання психологічного опору співробітників підприємства нововведенням з організації контролінгу вимагає розробки й впровадження системи мотивації виконання процедур контролінгу на наступному етапі організації контролінгу. У даному аспекті мотивація розглядається як спонукання відповідальних співробітників до активної трудової діяльності для досягнення цілей контролінгу.

Заключним етапом організації контролінгу є автоматизація даного процесу. Основною метою даного етапу є одержання оперативної інформації щодо ходу реалізації операцій контролінгу кожним структурним підрозділом для оперативного реагування на непередбачені ситуації.

Результатом контролінгу є формування інформації для аналізу і прийняття управлінських рішень, розробки та оцінки варіантів регулювання руху грошових потоків, параметрів управління грошовими потоками та координації прийняття управлінських рішень.

Узагальнення аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень та їхньої координації здійснюється на основі зворотного інформаційного зв'язку. Вихідною інформацією контролінгу є: звіт про управління грошовими потоками, довідки про існуючі та можливі проблеми в результативності підприємства, прогнозний звіт про сценарії впливу факторів середовища на результати фінансово-економічної діяльності підприємства.

На схемі (рис.3.1) виділені перспективі штатні одиниці які пропонується залучити в штат аналіз зовнішніх ефектів в рамках організації відділу контролігу.

Проектований відділ контролінгу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" передбачає 4 штатних одиниці персоналу: керівника відділу, менеджера по стратегічному розвитку, менеджера з моніторингу (внутрішнього контролю), а також менеджера-фінансиста. Отже, перспективний відділ контролінгу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" матимеме наступну структуру:

Система оплати праці працівників відділу контролінгу має будуватись за існуючими посадовими окладами. Посадовий оклад керівника відділу в ТОВ "ФОЗЗI-Н" встановлено в розмірі 3000 грн.

Лінійні спеціалісти в ТОВ "ФОЗЗI-Н" мають оклад в розмірі 2000 грн.

На фонд оплати праці працівників відділу контролінгу нараховуються внески до соціальних фондів, загальний відсоток відрахувань на соціальні заходи в ТОВ "ФОЗЗI-Н" становить 37%.

Рис.3.2. Перспективна структура відділу контролінгу ТОВ "ФОЗЗI-Н"

Отже, вартість впровадження відділу контролінгу в розрахунку на рік становитиме:

12 * ((3000 + 3 *2000) + (2000 + 3 *2000)*0,37) = 148 тис.грн.

Отже, з метою вдосконалення фінансового управління ТОВ "ФОЗЗI-Н" та забезпечення реалізації фінансової стратегії пропонується організація відділу контролінгу, який забезпечить інформаційний інструментарій прийняття рішень в стратегічно ключових сферах функціонування компанії, підвищить упорядкованість інформації для аналізу і управління фінансовими ресурсами підприємства.

3.3 Джерела зростання прибутку підприємства

З метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих управлінських рішень. Це вимагає постійного порівняння витрат і результатів господарювання на основі широкого використання прогнозування фінансової звітності.

Для підвищення прибутковості, ТОВ "ФОЗЗI-Н" як великому і спеціалізованому підприємству пропонується ринкова стратегія інтенсивного росту. Стратегія інтенсивного проникнення на ринок означає збільшення обсягів збуту та ринкової частки за рахунок кращого задоволення потреб споживачів.

З цією метою пропонується організувати виробництво дитячої молочної продукції під ТМ Премія, що є затребуваною на ринку.

Проведене маркетингове дослідження відвідувачів супермаркетів дозволило виявити високий потенціал всієї лінійки молочного дитячого харчування:

сирок дитячий 2,5% - 200 г.

незбиране молоко 3,2% - 200 г.

кефір 2,5 % - 200 г.

ацедофільне молоко 2,5% - 200 г.

Для визначення рівня ефективності впровадження нової продукції необхідно порівняти витрати, яке понесе підприємство від впровадження цих заходів з тими фінансовими результатами, яке воно прогнозовано отримає.

Для організації робіт по впровадженню у виробництво нової молочної продукції ТМ Премія необхідним є укладення контрактів з спеціалістами в галузі дитячого молочного харчування, що будуть підпорядковані директору з виробничого розвитку.

Проектний відділ має складатись з 3- ох працівників.

Для прогнозованих змін фінансових результатів діяльності ТОВ "ФОЗЗI-Н" проведемо розрахунок очікуваного прибутку підприємства та співставимо з фінансовими результатами, які можна очікувати без впровадження даних заходів.

Виробнича програма випуску нової продукції в ТОВ "ФОЗЗI-Н" наводиться в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Виробнича програма випуску нової продукції ТМ Премія в ТОВ "ФОЗЗI-Н"

Продукція Премія

Од.вим

Виробництво

Ціна без ПДВ, грн.

Чиста виручка від реалізації, тис.грн.

Сирок дитячий 200 г

тис.шт.

1345

5,50

7398

Молоко 200 г

тис.шт.

2894

2,50

7235

Кефір 200 г

тис.шт.

2152

2,80

6026

Адедофільне молоко 200 г

тис.шт.

2055

3,00

6165

Всього:

 

 

 

26823

Ціна на нову продукцію визначена на основі планової рентабельності на рівні 28% за всіма видами продукції.

Обсяг збуту нової продукції (на основі експертного прогнозування обсягів збуту) запланований на плановий рік в розмірі 26823 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (за складеними калькуляціями за видами продукції) визначена в таблиці .

Таблиця 3.6

Собівартість виробництва нової продукції ТМ Премія в ТОВ "ФОЗЗI-Н"

Продукція Премія

Од.вим

Виробництво

Собівартість, грн.

Собівартість всього, тис.грн.

Сирок дитячий 200 г

тис.шт.

1345

3,96

5326

Молоко 200 г

тис.шт.

2894

1,8

5209

Кефір 200 г

тис.шт.

2152

2,016

4338

Адедофільне молоко 200 г

тис.шт.

2055

2,16

4439

Всього:

 

 

 

19313

Собівартість виробництва нової продукції становить 19313 тис.грн.

Розрахунок планового прибутку від реалізації нової продукції здійснено в таблиці 3.7

Таблиця 3.7

Планово-економічні показники виробництва і збуту нової продукції ТМ Премія

Продукція Премія

Од.вим

Обсяг вироб

ництва

Ціна од.продукції без ПДВ, грн.

Чиста виручка від реалізації, тис.грн.

Собівартість од.проду-кції, грн.

Собівартість всього, тис.грн.

Валовий прибуток, тис.грн.

Сирок дитячий 200 г

тис.шт.

1345

5,50

7398

3,96

5326

2071

Молоко 200 г

тис.шт.

2894

2,50

7235

1,8

5209

2026

Кефір 200 г

тис.шт.

2152

2,80

6026

2,016

4338

1687

Адедофільне молоко 200 г

тис.шт.

2055

3,00

6165

2,16

4439

1726

Всього:

 

 

 

26823

 

19313

7510

Отже, за розрахунками, плановий валовий прибуток від реалізації нової продукції становитиме 7510 тис.грн.

Головною задачею відділу збуту є дотримання планових показників збуту та цінових параметрів. З цією метою річний план керівником відділу збуту має бути розподілений за місяцями, враховуючи сезонні коливання обсягу продаж.

В подальшому стратегія підприємства має бути спрямована на щорічне зростання обсягів реалізації дитячого харчування як мінімум на 7%.

План чистих грошових надходжень представлено в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Динаміка грошових надходжень в ТОВ "ФОЗЗI-Н" в 2009-2013 рр.

 

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Валовий прибуток, тис.грн.

7510

8036

8598

9200

9844

Для впровадження виробничої лінії по виробництву широкої лінійки дитячого молочного харчування мають місце додаткові витрати:

-обладнання: 735 тис.грн.

-ведення в експлуатацію, навчання персоналу: 100 тис.грн.

Розрахуємо додаткові витрати, пов'язані з організацією технологічного процесу виробництва нової продукції

Витрати за рік на функціонування проектної команди:

1. Заробітна плата 1*2500 + 3*1800 = 7900,0 грн.

2. Нарахування на заробітну плату (38,0%) 3002,0 грн.

3. Загальновиробничі витрати (80 % від заробітної плати без нарахувань, куди ввійшли витрати на відрядження, електроенергія, податки, банківські послуги) 6320,00 грн.

Всього в місяць 17222,0грн.

Всього в рік 206664,0 грн. або 206,7 тис.грн.

Витрати на створення власної сировинної бази (аренда, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, соц.заходи, амортизація і інші операційні витрати) для нової продукції плануються в розмірі 22,4 тис.грн.

Всього витрати на впровадження нової продукції: 1064 тис.грн.

Джерелом інвестування виступають власні фінансові ресурси - нерозподілений прибуток звітного року.

При цьому, з проведених розрахунків видно, що інвестиційні витрати окупляться на початку першого року реалізації проекту.

Інформаційною базою керування підприємством є прогнозована фінансова звітність.

Прогноз фінансових результатів ТОВ "ФОЗЗI-Н" виконано в таблиці 3.9.

При прогнозуванні фінансових результатів використовувались наступні припущення:

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство планує збільшити на 100%, а також на обсяг виручки від реалізації дитячого харчування в мережі супермаркетів (26823 тис.грн.). Підставою для цього припущення є динаміка продажу продукції за останні 3 роки: 152% та 102% відповідно.

Чистий доход: 3 853 660* 100%+ 26823 = 7 734 143 тис.грн.

Таблиця 3.9

Прогнозування фінансових результатів ТОВ "ФОЗЗI-Н" на 2011 рік

Показники

2010 рік, тис. грн.

Зміна

План 2011 рік, тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3 853 660

3 880 483

7 734 143

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

3348505

2530691,75

5 879 197

Валовий прибуток

505 155

1 349 791

1 854 946

Інші операційні доходи

96206

0

96 206

Адміністративні витрати

119137

0

119 137

Витрати на збут

285601

150

285 751

Інші операційні витрати

100711

0

100 711

Фінансові результати від операційної діяльності Прибуток

95 912

х

1 445 553

Інші фінансові доходи

408

0

408

Інші доходи

54 307

0

54 307

Фінансові витрати

86 655

-457

86 198

Інші витрати

57 992

0

57 992

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток

5 980

х

1356078,3

Податок на прибуток

4095

х

230533,3

Чистий Прибуток

1 885

х

1125544,9

2. Якщо обсяг реалізаціє зросте на 100%, то пропорційно повинні зрости всі змінні витрати, постійні витрати збільшенню не підлягають. Частка змінних витрат в структурі собівартості в ТОВ "ФОЗЗI-Н" становить 75%, також слід враховувати витрати на виробництво нової продукції - дитячого харчування (19313 тис.грн.):

Собівартість: 3348505*0,75*100%+ 19313 = 5 879 197 тис.грн.

3. Всі операційні витрати та доходи залишаються на рівні 2009 року. Витрати на збут зростають на 150 тис.грн. На ці кошти запланована організація рекламно-інформаційної підтримки популяризації нової продукції серед споживачів.

4. Фінансові витрати заплановано зменшити на 457 тис.грн.. внаслідок погашення банківського кредиту.

5. Податок на прибуток визначається з урахуванням 17% ставки (за новим Податковим кодексом).

6. На підприємстві запроваджено контролінг ефективності витрачання ресурсів і всі витрати підлягають контролюванню їх доцільності.

Отже, за проведеним прогнозуванням фінансових результатів ТОВ "ФОЗЗI-Н" на 2011 рік визначено чистий прибуток підприємства 1125545 тис.грн.

Для підтвердження позитивного ефекту від впровадження заходів фінансового оздоровлення необхідно здійснити планування основних фінансових коефіцієнтів.

Для розрахунку планових фінансових показників необхідно скласти плановий баланс ТОВ "ФОЗЗI-Н".

Прогнозний баланс на кінець 2012 року будувався на основі таких планових завдань:

скорочення товарних запасів - використання заходів зі стимулювання збуту, отримання грошових надходжень від реалізації запасів в розмірі 50% їх вартості на початок 2010 року. При середньому рівні націнки в обсязі 20% , обсяг грошових надходжень становитиме: 508306 *50% *1,25 = 317691 тис.грн. - сума на яку збільшаться грошові кошти. Залишок товарних запасів : 508306 *50% = 254153 тис.грн.

інкасація дебіторської заборгованості - стягнення 70% дебіторської заборгованості, з застосуванням стимулювальної знижки в розмірі 5% за термінове погашення боргів: 263822 * (1 - 0,05) *0,70 = 175442 тис.грн. - сума, на яку збільшаться грошові кошти. Залишок дебіторської заборгованості - 88380 тис.грн. (263822-175422)

дебіторська заборгованість за розрахунками: приймається на рівні 2009 року: 675751 тис.грн.

необоротні активи - амортизація основних фондів в розмірі 15%: 116146 *0,15 = 17422 тис.грн.). Залишок необоротних активів: (421914 -17422 = 404492 тис.грн.).

грошові кошти (80%) спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості: (114886 + 317691 + 175442)*0,80 = 486415 тис.грн. Залишок грошових коштів: 114886 + 317691 + 175442 - 486415 = 121604 тис.грн.

позиковий капітал: залишок поточних зобов'язань: 1569624-486415 = 1083209 тис.грн.

інші статті пасиву залишаються на рівні значень на кінець 2009 року (забезпечення наступних виплат і платежів - 1819 тис.грн., довгострокові зобов'язання - 463 723 тис.грн.

власний капітал зросте на суму нерозподіленого прибутку за результатами 2010 року, його планова величина - 200% від чистого прибутку 2009 року, а також на суму чистого прибутку 2011 року (50%) : 1885 *2 + 1125545*50% = 566543 тис.грн.

Всього пасив: 566543+ 1083209+ 463723 + 1819= 2115294 тис.грн.

Актив (попередній розрахунок): 404492+ 121604 +88380+254153+675751=1544380 тис.грн.

Для збалансування статей активу і пасиву, слід суму, на яку пасиви перевищують активи (2115294 - 1544380 = 570914 тис.грн.) рівномірно між спрямувати в інші оборотні активи:

На підставі вищезазначених завдань в рамках фінансового оздоровлення на кінець 2010 року ТОВ "ФОЗЗI-Н" матиме наступний баланс (таблиця 3.10).

Таблиця 3.10

Плановий баланс ТОВ "ФОЗЗI-Н" на кінець 2011 року

Актив

на поч.

періоду

на кінець

періоду

1. Необоротні активи

421914

404492

2. Оборотні активи, в т.ч.

1627573

1710802

Запаси

508306

254153

Дебіторська заборгованість

263822

88380

Дебіторська заборгованість по розрахункам

675751

675751

Грошові кошти

114886

121604

Інші оборотні активи

64808

570914

Баланс

2049487

2115294

Пасив

на поч.

періоду

на кінець

періоду

1. Власний капітал

14236

566543

2. Забезпечення наступних виплат і платежів

1819

1819

3. Довгострокові зобовязання

463723

463723

4. Поточні зобов”язання

1 569 709

1083209

Баланс

2 049 487

2 115 294

Наступним етапом дослідження є розрахунок прогнозних показників фінансової стійкості та ліквідності (таблиця 3.11).

З проведеного розрахунку бачимо, що отримані показники ліквідності та фінансової стійкості в 2011 році перевищуватимуть значення даних показників 2009 року.

Таблиця 3.16

Розрахунок планових показників платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ "ФОЗЗI-Н"

Показники

2009р.

2011 рік (план)

Норматив

Відхилення 2011-2009рр.

Коефіцієнт загальної платоспроможності

1,03

1,58

1,00

0,55

Коефіцієнт миттєвої платоспроможності

0,67

0,82

0,70

0,15

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

0,07

0,11

0,20

0,04

Коефіцієнт автономії

0,01

0,27

0,50

0,26

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

3,80

1,11

0,50

-2,69

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,60

0,37

1,00

-0,23

Коефіцієнт фінансової залежності

127,65

3,72

2,00

-123,93

Так, наприклад, за коефіцієнтом абсолютної платоспроможності зростання становило 0,04 пунктів, за коефіцієнтом швидкої платоспроможності 0,15 пункти, а за коефіцієнтом загальної ліквідності - 0,55 пункти. По показникам фінансової стійкості : за коефіцієнтом автономії зростання становило 0,26 пунктів, коефіцієнт маневреності робочого капіталу скоротився на 2,69 пункти, коефіцієнт фінансової стійкості - знизився на 0,23 пункти, а коефіцієнт фінансової залежності - на 124 пункти.

Незважаючи на досить несуттєве зростання показників платоспроможності та фінансової стійкості, а також на відхилення даних коефіцієнтів від їх нормативних значень, рівень платоспроможності підприємства та фінансової стійкості суттєво підвищився. Тому запропоновані заходи в рамках фінансової стратегії оздоровлення є доцільними для впровадження в ТОВ "ФОЗЗI-Н".

Основним резервом подальшого підвищення платоспроможності та фінансової стійкості є нарощування власного капіталу та зменшення позикового. Ефективне господарювання ТОВ "ФОЗЗI-Н" , отримання прибутку та його нарощування дозволять зменшити обсяг поточних зобов'язань і підвищити платоспроможність.

ВИСНОВКИ

Дослідження теоретичних та практичних аспектів управління фінансовими ресурсами дозволило зробити наступні висновки.

З теоретичних позицій, фінансові ресурси - це власний, позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку

Головною метою управління фінансовою діяльністю підприємства є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця мета одержує конкретне вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників.

Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом здійснення визначених функцій. Ці функції підрозділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1) функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій у цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і повинний враховувати його специфіку); 2) функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством (склад цих функцій визначається конкретним об'єктом фінансового менеджменту).

Одним з факторів забезпечення прибутковості суб'єктів господарювання є ефективне використання (включаючи аналіз і планування) фінансових ресурсів. Ефективність фінансування підприємства неабияк визначається структурою джерел формування ресурсів, що залежать від форми власності, виду діяльності, територіального розміщення та інших факторів впливу. Очевидно, зростання частки власних фінансових ресурсів щодо позичених і залучених дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства.

В дипломній роботі проведений комплексний аналіз фінансово-економічного становища ТОВ «ФОЗЗІ-Н». За результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2007-2009 рр. зроблено висновок про задовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все, забезпеченням підприємства основними і оборотними засобами, висококваліфікованим персоналом, конкурентоспроможністю підприємства внаслідок економії на масштабах діяльності, прибутковістю.

За результатами аналізу ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «ФОЗЗІ-Н», встановлено, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані через неефективне управління фінансовими ресурсами. Погіршують фінансове становище підприємства зростаючі обсяги товарних запасів на складі та значний рівень дебіторської заборгованості, що в сукупності становить більше 70% активів підприємства. На підприємстві не налагоджено договірну і фінансово-розрахункову дисципліну. В ряді випадків порушуються договірні зобов'язання з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, внаслідок чого підприємство відчуває нестачу грошових коштів.

Розраховані коефіцієнти дозволили зробити висновок, що ТОВ «ФОЗЗІ-Н» має тенденцію зміни показників фінансового стану в бік їх зниження , що свідчить про неефективну політику управління фінансовими ресурсами.

За результатами проведеної діагностики фінансово-економічного становища ТОВ «Форвард Груп» виявлено «вузькі місця», що знижують ефективність використання активів компанії.

Сформовано систему стратегічних цілей фінансового розвитку підприємства в конкретних показниках -- цільових стратегічних нормативах.

З метою вдосконалення фінансового управління ТОВ «ФОЗЗІ-Н» та забезпечення реалізації фінансової стратегії пропонується організація відділу контролінгу, який забезпечить інформаційний інструментарій прийняття рішень в стратегічно ключових сферах функціонування компанії, підвищить упорядкованість інформації для аналізу і управління фінансовими ресурсами підприємства.

З метою вдосконалення управління фінансовими ресурсами ТОВ «ФОЗЗІ-Н» запропоновані наступні заходи:

- оптимізація капіталу шляхом збільшення частки власного капіталу та скорочення позикового. Нарощення частки власного капіталу пропонується здійснити шляхом реінвестування прибутку 2010-2011 рр., запровадженням власного виробництва продукції, що на даний час користується попитом;

- застосування заходів стимулювання збуту товарних запасів серед клієнтів з метою скорочення залишків товарів і доведення їх до оптимального рівня;

- скорочення дебіторської заборгованості, розробка регламенту дебіторської заборгованості;

- . в рамках фінансового оздоровлення першочерговими заходами відновлення платоспроможності та фінансової стійкості, має бути спрямування наявних грошових коштів та інкасованої дебіторської заборгованості для погашення кредиторської заборгованості. Це дозволить поліпшити коефіцієнти ліквідності та фінансової стійкості.

Фінансове планування дозволило визначити, що вкладання коштів в інвестиційний проект є доцільним. Додатковий валовий прибуток від реалізації продукції в 2011 році становитиме 7510 тис.грн. .

На підставі проведених планових розрахунків значень коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості доведено економічну ефективність запропонованих рекомендацій. Коефіцієнти ліквідності і фінансової стійкості зростуть хоч і не суттєво, і все одно є меншими за встановлені нормативи, проте, отримати нормативні коефіцієнти одночасно неможливо. В даному випадку для доведення коефіцієнтів ліквідності і фінансової стійкості до нормативних значень потребуватиметься щонайменше три-п”ять років прибуткової діяльності та високоефективний контролінг фінансових потоків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Аллахвердян Д.А. Роль финансов в распределении национального дохода СССР: [учебное пособие] / Д.А. Аллахвердян. - М.: Госфиниздат, 1995. - С. 95.

Балабанов І.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом: [учебное пособие] / І.Т. Балабанов. - Москва - Харьков - Минск: "Питер", 2006. - С. 318.

Бєлоліпецький В.Г. Финансы фирмы: курс лекцій /Г. Бєлоліпецький. - М.: ИНФРА-М, 2003. -298 с..

Бірман А.М. Очерки теории советских финансов. - [выпуск 2].- М.: Финансы, 1972. - С. 137.

Бурковський В.В. Фінанси підприємств : Навч. посібник. - Д.: Пороги, 1998.

Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник. - К. : Вид-во НІОС, 2000. - С. 416.

Витте СЮ. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству вел. кн. Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах. - М.: Изд-во "Начала", 1997. - С. 511.

Вознесенський Е.О. Методологические аспекты анализа сущности финансов / Е.О. Вознесенський. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 325 с.

Дьяченко В.П. История финансов СССР (1917-1950 гг.): [учебное пособие] / В.П. Дьяченко. - М.: Наука, 1978.-495с.

Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України: [підручник] / А.О. Єпіфанов. - Київ, 1997. - С. 234.

Зятковський І.В. Фінанси підприємств: [навч. посібник.] / І.В. Зятковський. - [2 ге вид., перероб. та доп.]. - К.: Кондор, 2003. - С. 364.

Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. - Х.: Вид-во ФОЛІО, 2002. - С. 540.

Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств : [навч. посібн.] / Г.Г. Кірейцев. - Ж.: Вид-во ІТІ, 2002. - С. 269.

Ковалев В.В. Финансы / В.В. Ковалев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ТК Велби, изд-во "Проспект", 2006. - С. 640.

Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: [підручник] / М.Я. Коробов. - К.: Вид-во "Знання". - 2000. - С. 378. 16. Кудряшов В.П.

Фінанси: [навчальний посібник] / В.П. Кудряшов. - К.: Кондор, 2006 - C. 352. 17. МоляковД.С. Финансы предприятий отраслей народного хазяйства / Д.С. Моляков. - М.: Финансы и статистика, 1999. - C. 200.

Огородник С.Я. Финансово- кредитные методы повышения эффективности промышленного производства / С.Я. Огородник. - К: КНЕУ,2002. - C. 108.

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): [навч. посібн.] / В.М. Опарін. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Вид-во КНЕУ, 2002. - C. 240.

Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В.М. Опарін // Вісник НБУ.- 2000. - № 5. - С. 11.

Партин Г.О. Фінанси підприємств: [навч. посіб.] / Г.О. Партин. - Л.: ЛБІ НБУ,2007. - C. 342.

Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: [підручник] / А.М. Поддерьогін. - [5-те вид., перероб. та допов.]. - К.: КНЕУ, 2006. - C. 546.

Пойда-НосикН.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пойда-Носик, С.С. Грабарчук // Фінанси України. - 2008. - № 1. - С. 96-103.

Сенчагов В.К. Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы) / В.К. Сенчагов. - М.: ИНФРА-М, 2001. - C. 243.

Сичов М.Г. Финансы СССР / М.Г. Сичов. - М.:Наука,1985. - C. 286.

Стецюк П.А. Економічна сутність фінансових ресурсів / П.А. Стецюк // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 134.

Терьохін В.І. Финансовое управление фирмой / І. Терьохін. - К.: Ника-Центр, 2003. - C. 298. 28. Туган- Барановський М.І. Социальная теория распределения / М.І. Туган-Барановський. - М.: ИНФРА-М, 2002. - C. 114.

Филимоненков А.С. Финансы предприятий: [учебн. пособ.] / А.С. Филимоненков. - К.: Вид-во "Ника-Центр, Ольга". - 2002. - C. 280.

Хатачурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація / С.В. Хатачурян // Фінанси України. - 2003. - № 4 - С. 77.

Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Пер. с англ.; общ. ред. и вступ. ст. М.Энтова. - М., Издательская группа "Прогресс", 1993. - 488 с..

ХудолійЛ.М. Теорія фінансів / Л.М. Худолій. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2003 р. - C. 67.

Gitman L.J. Principles of managerial finance - 12th. ed. / L.J. Gitman. - Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. - P. 932.

Стецюк П.А. Аналіз елементів фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк. - // Облік і фінанси АПК: Щомісячний фаховий журнал. - К.: ТОВ ЮФ "ЮР-Агро-Веста", 2009. - N 1. - С. 48-53.

Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту.- М.: Перспектива, 2005-с.253

Терещенко О.О., Волошанюк Н.В. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств// Фінанси України. - 2009. - №4. - с.102-109

Турило А.М., Святенко С.В. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства// Фінанси України. - 2010. - №2. - с.132-13

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. - К.:Вид-во КНЕУ, 2003. - 554 с.

Тихонов Р.М. Конкурентоспособность промышленной продукции. - М., 1985.

Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту I О.Є.Кузьмін, A.С.Mороз, Н.Ю.Подольчак, Р.В.Шуляр. - Львів: Львів. політехніка, 2005. - 335 с.

Управління фінансовою санацією: навчальнйи посібник/Грачов В.І., Косарева І.П., Прохорова В.В., Кузенко Т.Б. - Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. -208 с.

Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е. С. Стояновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Перспектива, 1997. - 574 с.

Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. / Поляк Г.Б., Акодис Л.А., Краева Т.А. и др. Под ред. проф. Поляка Г.Б. - М., “Финансы”, ЮНИТИ, 1997. - 518 с.

Фінансова діяльність підприємства. Підручник / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2003. - 384 с.

Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий. [Електронний ресурс. Джерело доступу: www.smartcat.ru/FinancialManagement/Ratios.shtml - 48k].

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнено. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 300 с.

Ушакова Н.М., Економіка торгівельного підприємства К.: “Хрещатик” 1999. - 407 с.

Фесюк В.А., Гончаренко Н.І. Кириченко М.Р. Товаропостачання торговельних підприємств: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. -- К. : КНТЕУ, 2003. -- 158с.

Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. - 2009. - №4. - с. 77 - 82

Додаток Б

Аналіз динаміки та структури активів ТОВ "ФОЗЗI-Н" в 2007-2009 рр.

 

Рік

2007

2008

2009

Стаття Активу

 

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Необоротні активи:

133218

37,4%

370542

48,9%

421914

20,6%

Нематеріальні активи

14

0,0%

1951

0,3%

174

0,0%

Незавершене будівництво

10003

2,8%

6833

0,9%

4812

0,2%

Довгострокові фінансові інвестиції

14347

4,0%

51211

6,8%

71410

3,5%

Довгострокова дебіторська заборгованість

59246

16,6%

237928

31,4%

229372

11,2%

Основні засоби

49608

13,9%

72619

9,6%

116146

5,7%

Оборотні активи:

222390

62,5%

382687

50,6%

1623697

79,2%

Виробничі запаси

4980

1,4%

12943

1,7%

14355

0,7%

Товари

119394

33,6%

244189

32,3%

508306

24,8%

Векселі одержані

349

0,1%

12719

1,7%

349

0,0%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

32361

9,1%

22497

3,0%

263822

12,9%

Дебіторська заборгованість за розрахунками

15982

4,5%

17165

2,3%

38436

1,9%

Інша поточна дебіторська заборгованість

1769

0,5%

21130

2,8%

637315

31,1%

Грошові кошти та їх еквіваленти

36637

10,3%

40796

5,4%

114886

5,6%

Інші оборотні активи

10918

3,1%

11248

1,5%

46228

2,3%

Витрати майбутніх періодів:

226

0,1%

3810

0,5%

3876

0,2%

БАЛАНС:

355834

100,0%

757039

100,0%

2049487

100,0%

Продовження додатку

 

Рік

Відхилення 2007-2008 рр.

Відхилення 2008-2009 рр.

Відхилення 2007-2009 рр.

Стаття Активу

 

тис.грн.

%

п.стр.

тис.грн.

%

п.стр.

тис.грн.

%

п.стр.

Необоротні активи:

237324

178,15%

11,50%

51372

13,86%

-28,30%

288696

216,70%

-16,90%

Нематеріальні активи

1937

13835,71%

0,30%

-1777

-91,08%

-0,30%

160

1142,90%

0,00%

Незавершене будівництво

-3170

-31,69%

-1,90%

-2021

-29,58%

-0,70%

-5191

-51,90%

-2,60%

Довгострокові фінансові інвестиції

36864

256,95%

2,80%

20199

39,44%

-3,30%

57063

397,70%

-0,50%

Довгострокова дебіторська заборгованість

178682

301,59%

14,80%

-8556

-3,60%

-20,20%

170126

287,20%

-5,50%

Основні засоби

23011

46,39%

-4,30%

43527

59,94%

-3,90%

66538

134,10%

-8,30%

Оборотні активи:

160297

72,08%

-11,90%

1241010

324,29%

28,60%

1401307

630,10%

16,70%

Виробничі запаси

7963

159,90%

0,30%

1412

10,91%

-1,00%

9375

188,30%

-0,70%

Товари

124795

104,52%

-1,30%

264117

108,16%

-7,50%

388912

325,70%

-8,80%

Векселі одержані

12370

3544,41%

1,60%

-12370

-97,26%

-1,70%

0

0,00%

-0,10%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

-9864

-30,48%

-6,10%

241325

1072,70%

9,90%

231461

715,20%

3,80%

Дебіторська заборгованість за розрахунками

1183

7,40%

-2,20%

21271

123,92%

-0,40%

22454

140,50%

-2,60%

Інша поточна дебіторська заборгованість

19361

1094,46%

2,30%

616185

2916,16%

28,30%

635546

35926,90%

30,60%

Грошові кошти та їх еквіваленти

4159

11,35%

-4,90%

74090

181,61%

0,20%

78249

213,60%

-4,70%

Інші оборотні активи

330

3,02%

-1,60%

34980

310,99%

0,80%

35310

323,40%

-0,80%

Витрати майбутніх періодів:

3584

1585,84%

0,40%

66

1,73%

-0,30%

3650

1615,00%

0,10%

БАЛАНС:

401205

112,75%

0,00%

1292448

170,72%

0,00%

1693653

476,00%

0,00%

Додаток В

Аналіз динаміки та структури пасивів ТОВ "ФОЗЗI-Н" в 2007-2009 рр.

Рік

Статті

2007

2008

2009

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Власний капітал:

13139

3,7%

12351

1,6%

14236

0,7%

Статутний капітал

17

0,0%

17

0,0%

17

0,0%

Інший додатковий капітал

3117

0,9%

826

0,1%

507

0,0%

Нерозподілений прибуток

10005

2,8%

11508

1,5%

13712

0,7%

Забезпечення наступних витрат і платежів:

1640

0,5%

3759

0,5%

1819

0,1%

Забезпечення виплат персоналу

1640

0,5%

3759

0,5%

1819

0,1%

Довгострокові зобов'зання:

154197

43,3%

376759

49,8%

463723

22,6%

Довгострокові кредити банків

94406

26,5%

330045

43,6%

407003

19,9%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

58441

16,4%

40000

5,3%

44099

2,2%

Інші довгострокові зобов'язання

1350

0,4%

6714

0,9%

12621

0,6%

Поточні зобов'язання:

186858

52,5%

364170

48,1%

1569624

76,6%

Короткострокові кредити банків

4021

1,1%

41495

5,5%

34754

1,7%

Векселі видані

68710

19,3%

0

0,0%

0

0,0%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

94194

26,5%

222738

29,4%

1144694

55,9%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

15073

4,2%

20080

2,7%

96896

4,7%

з одержаних авансів

3733

1,0%

8110

1,1%

81404

4,0%

з бюджетом

1512

0,4%

2338

0,3%

4367

0,2%

зі страхуванням

2917

0,8%

2709

0,4%

2931

0,1%

з оплати праці

6911

1,9%

6923

0,9%

8194

0,4%

Інші поточні зобов'язання

4860

1,4%

79857

10,5%

293280

14,3%

Баланс

355834

100,0%

757039

100,0%

2049402

100,0%

Продовження Додатку В

Статті/Рік

Відхилення 2007-2008 рр.

Відхилення 2008-2009 рр.

Відхилення 2007-2009 рр.

тис.грн.

%

п.стр.

тис.грн.

%

п.стр.

тис.грн.

%

п.стр.

Власний капітал:

-788

-6,00%

-2,10%

1885

15,26%

-0,90%

1097

8,30%

-3,00%

Статутний капітал

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Інший додатковий капітал

-2291

-73,50%

-0,80%

-319

-38,62%

-0,10%

-2610

-83,70%

-0,90%

Нерозподілений прибуток

1503

15,02%

-1,30%

2204

19,15%

-0,80%

3707

37,10%

-2,10%

Забезпечення наступних витрат і платежів:

2119

129,21%

0,00%

-1940

-51,61%

-0,40%

179

10,90%

-0,40%

Забезпечення виплат персоналу

2119

129,21%

0,00%

-1940

-51,61%

-0,40%

179

10,90%

-0,40%

Довгострокові зобов'зання:

222562

144,34%

6,50%

86964

23,08%

-27,20%

309526

200,70%

-20,70%

Довгострокові кредити банків

235639

249,60%

17,10%

76958

23,32%

-23,70%

312597

331,10%

-6,70%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

-18441

-31,55%

-11,10%

4099

10,25%

-3,10%

-14342

-24,50%

-14,30%

Інші довгострокові зобов'язання

5364

397,33%

0,50%

5907

87,98%

-0,30%

11271

834,90%

0,20%

Поточні зобов'язання:

177312

94,89%

-4,40%

1205454

331,01%

28,50%

1382766

740,00%

24,10%

Короткострокові кредити банків

37474

931,96%

4,40%

-6741

-16,25%

-3,80%

30733

764,30%

0,60%

Векселі видані

-68710

-100,00%

-19,30%

0

0,00%

0,00%

-68710

-100,00%

-19,30%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

128544

136,47%

2,90%

921956

413,92%

26,50%

1050500

1115,30%

29,40%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

5007

33,22%

-1,50%

76816

382,55%

2,00%

81823

542,80%

0,50%

з одержаних авансів

4377

117,25%

0,10%

73294

903,75%

2,90%

77671

2080,70%

2,90%

з бюджетом

826

54,63%

-0,10%

2029

86,78%

-0,10%

2855

188,80%

-0,20%

зі страхуванням

-208

-7,13%

-0,40%

222

8,19%

-0,30%

14

0,50%

-0,70%

з оплати праці

12

0,17%

-1,00%

1271

18,36%

-0,50%

1283

18,60%

-1,50%

Інші поточні зобов'язання

74997

1543,15%

9,10%

213423

267,26%

3,80%

288420

5934,60%

12,90%

Баланс

401205

112,75%

0,00%

1292363

170,71%

0,00%

1693568

475,90%

0,00%


Подобные документы

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура, джерела. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Гранд Маркет", оцінка його фінансово-економічного стану. Шляхи вдосконалення процесу формування фінансових ресурсів.

  курсовая работа [791,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.