Управління фінансовою стійкістю підприємства

Сутність фінансової стійкості, її значення для діяльності суб'єктів господарювання. Типи фінансової стійкості та основні фактори, які впливають на неї. Аналіз фінансової стійкості ТОВ "Освіта України". Шляхи удосконалення управління фінансовою стійкістю.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.12.2013
Размер файла 675,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Об'єктом дослідження роботи є ТОВ "Освіта України", що займається виробництвом друкованої продукції. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства свідчать, що протягом аналізованого періоду простежується тенденція до скорочення реалізації продукції на підприємстві, що пов'язано зі скороченням фізичного обсягу реалізації продукції та собівартості продукції підприємства. Розмір чистого прибутку також має тенденцію до зменшення. Здійснивши аналіз фінансового стану ТОВ "Освіта України", очевидно, що підприємство знаходиться в достатньо скрутному становищі, про це свідчить аналіз майнового стану, ліквідності, ділової активності та рентабельності. Більшість показників не відповідають нормативним значенням. На товаристві відсутня абсолютна ліквідність, показники рентабельності мають чіткі тенденції до погіршення.

Провівши аналіз фінансової стійкості на ТОВ "Освіта України" за абсолютними показниками можна зазначити, що за період з 2008 по 2012 роки тип фінансової стійкості підприємства змінюється по роках. Так у 2008, 2009 та 2011 роках на товаристві спостерігалася нестійкий фінансовий стан, проте у 2010, 2012 роках воно було абсолютно стійким. Дане зростання зумовлене збільшенням власних оборотних коштів за період.

Проаналізувавши відносні показники фінансової стійкості підприємства, ми зробили висновок, що ТОВ "Освіта України" знаходиться в нестійкому становищі, так як більшість показників не відповідають нормативним значенням, окрім коефіцієнта маневрування власного оборотного капіталу, значення якого у 2012 році склало 0,63, що є більше нормативного (0,5), та коефіцієнта забезпечення власними оборотними коштами, який починаючи з 2010 року значно перевищує нормативне значення 0,1 і вже в 2012 році становить 0,34. Але якщо порівнювати ситуацію у 2012 році з попередніми періодами, то вона дещо покращилась, що підтверджується збільшенням значень коефіцієнтів автономії, фінансової стійкості, маневрування власного капіталу та забезпечення власними оборотними коштами.

Аналіз фінансових показників за інтегральним підходом у 2008 - 2011 роках свідчить про негативну ситуацію щодо фінансової стійкості в діяльності підприємства, так як за даний період на підприємстві спостерігався від'ємний узагальнюючий показник, що вказує на зменшення рівня фінансової стійкості підприємства. Проте покращення показників за інтегральним підходом відбулося у 2012 році, в якому був зафіксований додатній узагальнюючий коефіцієнт, який становив 0,11, що на 0,12 більше ніж в попередньому році і аж на 0,38 - ніж на початок періоду. Зростання даного показника свідчить про покращення фінансової стійкості підприємства.

З метою підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю необхідно щоб на підприємстві спостерігалася оптимальна структура в активах і пасивах. Проведені дослідження в даній роботі дали змогу виявити негативний вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства, адже фінансовий леверидж в структурі капіталу значно переважає фінансовий леверидж в структурі активів, що однозначно свідчить про низьку платоспроможність товариства.

Що стосується темпів зміни активів, залученого капіталу, активів в негрошовій і грошовій формі, то дані показники засвідчили нестійке положення ТОВ "Освіта України", адже жодна умова зростання власного капіталу не виконувалася, при чому темпи зростання досліджуваних показників не відповідали нормативним рангам, що свідчить про неоптимальну структуру капіталу підприємства, погіршення його фінансової стійкості, і послаблення потенціалу товариства в майбутньому.

Для розвитку ТОВ "Освіта України" необхідне підвищення його фінансової стійкості та платоспроможності, а також економічного потенціалу, щоб власний капітал завжди знаходився в зоні стійкого зростання, усуваючи тим самим негативний вплив фінансового важеля.

Співставлення абсолютних і відносних показників фінансової стійкості ТОВ "Освіта України" не дає можливості надати об'єктивну її оцінку. Отже нами запропоновано застосування нових методик, що дадуть можливість здійснити обґрунтовані висновки щодо фінансової стійкості підприємства. Бальна оцінка відносних показників фінансової стійкості ТОВ "Освіта України" дала нам змогу виявити нестійкий фінансовий стан на підприємстві протягом 2008 - 2012 років.

Інтегральний показник, розрахований на основі комплексної оцінки фінансової стійкості, свідчив про нестійкий вид фінансової стійкості за останні 3 роки функціонування підприємства. Оцінка стабільності фінансової стійкості товариства дала можливість зафіксувати збереження фінансової стійкості ТОВ "Освіта України" на перспективу в нестійкому стані. Отже, застосувавши нові методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості, можна стверджувати, що ТОВ "Освіта України" протягом 2008 - 2012 років знаходилися в нестійкому фінансовому стані.

Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва. В свою чергу, самі фінансові ресурси можуть бути в необхідному обсязі сформовані тільки за умови ефективної роботи підприємства, яка зможе забезпечити одержання прибутку. Аналіз прибутку підприємства дав нам можливість виявити, що на його зменшення суттєво вплинула неоптимальна структура та асортимент продукції підприємства. В даній роботі було запропоновано оптимізувати товарні групи ТОВ "Освіта України" так, щоб у структурі запасів переважали запаси по тим групам, які користується найбільшим попитом серед споживачів, і тим самим зменшити їх розмір по менш споживаним товарним групам. Дані перетворення забезпечать платоспроможність підприємству, збільшать прибуток, частина якого буде направлена на поповнення власного капіталу. Отже, за допомогою запропонованого методу ТОВ "Освіта України" покращить структуру пасивів та активів, при цьому на підприємстві збережеться абсолютна фінансова стійкість, а відносні показники наблизяться до нормативних значень.

Списки використаної літератури

1. Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия [Текст]: учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев.2-е изд., испр. М.: Дело и Сервис, 2000. - 256 с.

2. Анисимова, Г.С. Вплив структури капіталу на фінансово-економічний стан промислового підприємства [Текст] / Г.С. Анисимова // Економічний стан підприємства - 2010. - № 1. - С.96 - 102

3. Бень, Т.Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. - 2002. - N 6. - C.53 - 61

4. Білик, М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України. - 2008. - N 3. - C.117 - 129

5. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент [Текст]: учебный курс / И.А. Бланк. - Изд.2-е перераб. и доп. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2009. - 656 с.

6. Брігхем, Е.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст]: пер. з англ. / Е.Ф. Брігхем; ДНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К.: ВАЗАКО: Молодь, 1997. - 1000 с.

7. Веселов, А.И. Оценка и формирование товарной политики на основе оборачиваемости запасов в целях повышения финансовой устойчивости и платежеспопобности предприятий [Текст] / А.И. Веселов // Финансовый менеджмент - 2012. - № 2. - С.35 - 42

8. Гриньова, В.М. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стереот. - К.: Знання-Прес, 2009. - 423 с.9. Грідчіна, М.В. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст]: навчальний посібник / М.В. Грідчіна. - К.: А.С.К., 2008. - 384 с.

10. Ефимова, О.В. Финансовый анализ [Текст] / О.В. Ефимова. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. - 208 с.

11. Ефимова, О.В. Финансовый анализ [Текст]: научно-производственное издание / О.В. Ефимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский учет, 2002. - 528 с.

12. Забродский, В.А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем [Текст]: научное издание / В.А. Забродский, Н.А. Кизим. - Х.: Бизнес Информ, 2000. - 108 с.

13. Захарченко, В.И. Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономике [Текст] / В.И. Захарченко, О.И. Продиус // Фондовый рынок. - 2001. - N 15. - C.10 - 14

14. Земляков, Ю.Д. Общая постановка задачи прогнозирования финансовой устойчивости предприятий [Текст] / Ю.Д. Земляков // Финансы и кредит. - 2007. - N 27. - C.69 - 76

15. Игнатов, А.В. Анализ финансового состояния предприятия [Текст] / А. В. Игнатов // Финансовый менеджмент. - 2007. - N 4. - C.3 - 21

16. Ізмайлова, К.В. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / К.В. Ізмайлова; МАУП. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.

17. Квасницька, Р. Інструментарій та методи оптимізації цільової структури підприємства [Текст] / Р. Квасницька // Економіст. - 2008. - №5. - С.73 - 75

18. Кислиця, О.Я. Економічний аналіз [Текст]: курс лекцій / О.Я. Кислиця, І.М. Мягких; Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 171 с.

19. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент [Текст] / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с. - ISBN 5-279-01907-0

20. Копчак, Ю.С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства [Текст] / Ю.С. Копчак // Вісник Сумського державного університету. - 2007. - N 9. - C.23 - 34

21. Королюк, Т. Оцінка фінансової стійкості та визначення платоспроможності акціонерних товариств пивоварної промисловості [Текст] / Т. Королюк // Галицький економічний вісник. - 2012. - №1. - С.130 - 135

22. Котляр, М. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства [Текст] / М. Котляр // Вісник ТНЕУ. - 2011. - № 4. - С.120 - 124

23. Котляр, М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2007. - N 5. - C.99-105

24. Котляр, М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2008. - N1. - C.113 - 118

25. Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз і планування [Текст]: навчальний посібник / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К.: ЦНЛ, 2003. - 224 с.

26. Крейнина, М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений [Текст] / М.Н. Крейнина // Финансовый менеджмент. - 2001. - N 2. - C.3 - 13

27. Кручок, С.І. Оцінка фінансового стану підприємств [Текст] / С.І. Кручок // Фінанси України. - 2002. - N 8. - C.40 - 48

28. Кунцевич, В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки [Текст] / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - N 7. - C.123 - 131

29. Лахтіонова, Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання [Текст]: монографія / Л.А. Лахтіонова; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

30. Мамонтова, Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств [Текст] / Н.А. Мамонтова // Фінанси України. - 2000. - N 8. - C.103 - 107

31. Марцин, В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - N 7. - C.26 - 30

32. Методика финансового анализа [Текст] / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М.: Инфра-М, 1995. - 176 с. - ISBN 5-86225-131-6

33. Мицак, О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства [Текст] / О.В. Мицак // Фінанси України. - 2003. - N 10. - C.62 - 66

34. Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є.В. Мних; Мін-во освіти і науки України. - Вид.2-ге, перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2008. - 472 с.

35. Модель комплексної оцінки фінансової стійкості підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] Т.М. Бойчак - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ - Загол. з екрана

36. Назиров, В. Показатели краткосрочной и среднесрочной финансовой устойчивости предприятия [Текст] / В. Назиров // Финансовый бизнес. - 2007. - N6. - C.2 - 12

37. Овчаренко, Р.В. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] / Р.В. Овчаренко // Банківська справа. - 2001. - N 4. - C.59 - 62

38. Овчинникова, Т.И. Методы финансово-экономической диагностики банкротства [Текст] / Т.И. Овчинникова, А.И. Пахомов, И.Н. Булгакова // Финансовый менеджмент. - 2008. - N 5. - C.42 - 55

39. Омецінська, І. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі аналізу структури власного капіталу та зобов`язань [Текст] / І. Омецінська // Економічний аналіз - 2011. - № 3. - С. 209 - 212

40. Остапенко, В. Финансовое состояние предприятия: оценка, пути улучшения [Текст] / В. Остапенко, Л.М. Подъяблонская, В. Мешков // Экономист. - 2000. - N 7. - C.37 - 43

41. Островская, О. Оценка финансового состояния предприятий в условиях стандартизации финансовой отчетности [Текст] / О. Островская // Бухгалтерский учет и аудит. - 2003. - N 2. - C.28 - 36

42. Павловська, О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств [Текст] / О.В. Павловська // Фінанси України. - 2001. - N 11. - C.54 - 62

43. Павловська, О.В. Фінансовий аналіз [Текст]: навчально-методичний посібник / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2002. - 388 с. - ISBN 966-574-418-6

44. Панченко, А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства [Текст] / А.І. Панченко // Фінанси України. - 2008. - N 3. - C.133 - 138

45. Плиса, В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства [Текст] / В.Й. Плиса // Фінанси України. - 1999. - N 11. - C.36 - 42

46. Плиса, В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства [Текст] / В.Й. Плиса // Фінанси України. - 2001. - N 1. - C.67 - 73

47. Подъяблонская, Л.М. Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности предприятий [Текст] / Л.М. Подъяблонская, К.К. Поздняков // Финансы. - 2000. - N 12. - C.18 - 21

48. Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст]: підручник / П.Я. Попович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 416 с. - ISBN 966-654-132-7

49. Почекутов, М.П. Оценка реальной ликвидности активов предприятия [Текст] / М.П. Почекутов // Финансовый менеджмент. - 2008. - N 4. - C.3

50. Приймак, І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища [Текст] / І. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні - 2012. - №19. - С.413 - 419

51. Родионова, В.М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции [Текст] / В.М. Родионова, М.А. Федотова. - М.: Перспектива, 1995. - 103 с. - ISBN 5-88045-006-6

52. Рупняк, М.Я. Фінанси акціонерних товариств [Текст] / М.Я. Рупняк // Фінанси України. - 2007. - N 5. - C.105 - 111

53. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предриятия [Текст]: учебное пособие / Г.В. Савицкая. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: Новое знание, 2000. - 688 с. - ISBN 985-6516-04-8

54. Слав`юк, Р.А. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / Р.А. Слав`юк. - 3-є вид., доп. і перероб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460 с.

55. Смачило, В.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств [Текст] / В.В. Смачило, Ю.В. Будникова // Економічний простір. - 2011. - №20/2. - С.266 - 275

56. Стецько, М.В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи [Текст] / М.В. Стецько, І.С. Юрій // Фінанси України. - 2000. - N 4. - C.54

57. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой [Текст] / Б.И. Кузина; ред.А.П. Градов. - СПб.: Специальная л-ра, 1996. - 512 с.

58. Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст]: навчальний посібник / Н.В. Тарасенко; Львівський банківський ін-т. - К. - Львів: [s. n.], 2000. - 485 с. - ISBN 966-7330-23-0

59. Терещенко, С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії [Текст] / С.І. Терещенко // Фінанси України. - 2000. - N 5. - C.36

60. Терещенко, С. Оцінка фінансової стійкості підприємства [Текст] / С. Терещенко // Вісник Національного банку України. - 1999. - N 11. - C.52 - 58

61. Третяк, О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств [Текст] / О. Д. Третяк // Фінанси України. - 2000. - N 12. - C.95 - 103

62. Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства [Текст]: підручник / О.М. Бандурка - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. - 384 с. - ISBN 966-06-0239-1

63. Федірко, В.М. Проблеми оцінки фінансової стійкості та ліквідності використання коштів [Текст] / В.М. Федірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.10. - C.359 - 363

64. Финансовое положение предприятия: оценка, анализ, планирование [Текст]: монография / ред. А.В. Чупис. - Сумы: Университетская книга, 1999. - 332 с. - ISBN 966-7550-18-4

65. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: учебник / Академия менеджмента и рынка, Ин-т финансового менеджмента; ред.Е.С. Стоянова. - М.: Перспектива, 1996. - 405 с. - ISBN 5-88045-015-5

66. Финансовый менеджмент: Теория и практика [Текст]: учебник для вузов / Финансовая академия при правительстве РФ; ред.Е.С. Стоянова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 1998. - 656 с.

67. Финансы предприятий [Текст]: учебник / Н.В. Колчина. - М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. - 413 с. - ISBN 5-238-00041-3

68. Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / О.С. Філімоненков; МАУП. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: МАУП, 2007. - 288 с. - ISBN 966-608-465-1

69. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / ред.Г. Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

70. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред.А.М. Поддєрьогін. - 6-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2009. - 552 с.

71. Фінансова діяльність суб"єктів господарювання [Текст]: навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред.О. О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 312 с.

72. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2008. - 592 с. - ISBN 966-574-799-1

73. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2010. - 592 с. - ISBN 966-574-799-1

74. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; ред.Г. Г. Кірейцев. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2007. - 531 с.

75. Чернелевський, Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торговлі [Текст]: підручник / Л.М. Чернелевський; Мін-во освіти і науки України, Науково-метод. центр вищої освіти. - К.: Пектораль, 2003. - 312 с.

76. Чупров, С.В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости предприятия [Текст] / С.В. Чупров // Финансы. - 2003. - N 2. - C.17 - 20

77. Чупров, С. Повышение эффективности управления устойчивостью предприятий [Текст] / С. Чупров // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N 4. - C.114 - 119

78. Шаблиста, Л.М. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки [Текст] / Л.М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. - 2009. - N 2. -

79. Шеметов, В. Восстановление устойчивости предприятия после кризиса [Текст] / В. Шеметов, А. Панасюк // Управление риском. - 2008. - N 4. - C.32 - 44

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1 - Види економічної стійкості підприємства у залежності від факторів, що на неї впливають

Види

Характеристика

Внутрішня

Відображає такий стан трудового потенціалу, матеріально-речової і вартісної (грошової) структур виробництва і таку його динаміку, при якій забезпечуються стабільно високі натурально-речові й фінансові результати функціонування підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне й гнучке управління внутрішніми і зовнішніми факторами його діяльності

Зовнішня

Слід визначати на основі стабільності економічного середовища, в рамках якого здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідним макроекономічним регулюванням ринкової економіки

Загальна

Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації продукції й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо

Спадкова

Визначається наявністю певного запасу міцності, досягнутого підприємством за період його попередньої діяльності, і яка захищає від впливу несприятливих дестабілізуючих факторів

Фінансова

Є відображенням стабільного перевищення прибутків над витратами, забезпечує вільне маневрування коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції

Додаток Б

Рисунок Б.1 - Функції аналізу фінансової стійкості підприємства

Додаток В

Таблиця В.1 - Принципи аналізу фінансової стійкості підприємства

Принцип

Характеристика

Національність

Урахування специфіки тієї країни, де функціонує підприємство

Науковий характер

Аналіз має базуватися на науковому підході (використання передового досвіду, новітніх методів досліджень)

Комплексність

Аналіз повинен охоплювати всі сторони діяльності підприємства, щоб установити його фінансовий стан і виробити необхідні заходи для поліпшення його функціонування

Забезпечення системного

Кожний досліджуваний об'єкт підходу до аналізу розглядається як складна динамічна система елементів, пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем

Об'єктивність, конкретність

Аналіз має базуватися на достовірній точність інформації, а висновки і рекомендації - обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками

Дієвість

Аналіз повинен ефективно впливати на діяльність підприємства, дозволяючи його керівництву вчасно виявляти недоліки, а також сприяти попередженню виникнення їх у майбутньому

Плановість і систематично

Для цього необхідно організувати підприємству окремий підрозділ, що буде здійснювати аналіз його діяльності

Оперативність

Швидке і своєчасне проведення аналізу дасть змогу приймати правильні управлінські рішення, що відповідають поточній кон'юнктурі ринку і пріоритетам розвитку підприємства

Демократизм

Участь в аналізі широкого кола співробітників підприємства забезпечує

істотне підвищення його ефективності, що позитивно впливає на фінансові показники і згуртовує коллектив

Додаток Г

Таблиця Г.1 - Класифікація видів аналізу фінансової стійкості

Види аналізу фінансової стійкості

Характеристика

Залежно від мети і характеру аналізу

Попередній

Проводиться до здійснення діяльності для обґрунтування управлінських рішень і планових завдань, прогнозування й оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів

Оперативний

Проводиться відразу після якої-небудь діяльності або у випадку зміни ситуації за короткий проміжок часу (добу, декаду тощо) здійснюється в процесі поточної роботи підприємства для оцінки дотримання запланованих показників

Підсумковий

Проводиться за певний звітний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Його цінність полягає в тому, що діяльність підприємства вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період, цей вид аналізу застосовується для визначення ефективності діяльності за звітний період, оцінки фінансового стану, а також виявлення резервів

Перспективний

Застосовується для прогнозування основних фінансових показників (капіталу, валюти балансу) і результатів діяльності

Залежно від об'єкта дослідження

Функціональний

Дозволяє виявити спеціалізацію діяльності підприємства, його місце на ринку, форми і перспективи взаємодії з іншими контрагентами ринку, а також оцінити ефективність і доцільність функцій, ним виконуваних. У результаті такого аналізу виявляються можливості підвищення прибутковості і ліквідності підприємства шляхом виключення неефективних.

Структурний

Проводиться за видами діяльності підприємства і дає змогу визначити склад і питому вагу контрагентів, а також його структуру доходів, витрат і прибутку

Операційно-вартісний

Завдяки цьому аналізу розширюється уявлення про прибутковість підприємства, вартість і рентабельність (або збитковість) конкретних видів діяльності. Дозволяє оцінити значення кожного виду діяльності у формуванні прибутку і розробити основні напрями політики за кожним контрагентом

Додаток Д

Таблиця Д.1 - Класифікація макроекономічних показників фінансової стійкості

Класифікаційна ознака

Чинник

За економічним значенням

1. Основоположні чинники, які визначають основні макроекономічні пропорції розвитку економіки держави (обсяг виробництва валового національного продукту, обсяг інвестицій, обсяг і структура капіталовкладень, обсяг грошової маси в обігу).

2. Похідні чинники, що є результатом впливу основоположних (темп інфляції, структура розміщення грошової маси, обсяг платоспроможного попиту населення, рівень доходів споживачів, стан грошового, фінансового та фондового ринків, ринку кредитних ресурсів, ринку засобів виробництва, ринку робочої сили)

За походженням

1. Чинники, що виникають унаслідок дії об'єктивних економічних законів (закону грошового обігу, який зумовлює розмір грошової маси в обігу,її структуру, закон кругообороту капіталу, який визначає обсяг інвестицій та їх структуру).

2. Чинники, що виникають у зв'язку з державним регулюванням економіки (наявність та характер податкової політики, політики регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, ринку кредитних ресурсів, грошового ринку,ринку цінних паперів)

За характером впливу на економіку

1. Чинники, що стимулюють розвиток економічної системи (зростання обсягів валового національного продукту, обсягів виробництва промислової продукції, збільшення обсягів інвестицій в економіку та перевищення їх обсягу

над амортизацією).

2. Чинники, які негативно впливають на розвиток економіки, тобто є основною передумовою стагнації економіки (скорочення обсягів інвестицій при одночасному перевищенні амортизаційних відрахувань над розмірами валових інвестицій, зростання собівартості продукції при одночасному скороченні обсягів виробництва, збільшення податкового тиску, негативні зрушення в структурі витрат на виробництво (реалізацію продукції, робіт, послуг)

За характером впливу на результати фінансово-фінансовому стані підприємств

1. Прямі чинники, зміни яких відразу відбиваються на (зміни податкової політики економічної діяльності - ставок, умов сплати податків, пільг тощо, амортизаційна підприємства політика, грошово-кредитна політика та ін.).

2. Опосередковані чинники (до них належать основоположні)

Додаток Е

Принципи стратегічного управління фінансовою стійкістю

Рисунок И.1 - Принципи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства

Додаток К

Таблиця К.1 - Головне завдання управління фінансовою стійкістю за думками науковців

Автори

Головна мета

Л.Т. Гіляровська, А.О. Вєхорєва

Метою управління фінансовою стійкістю підприємства є підтримка його фінансової рівноваги, уникнення ризиків для інвесторів і кредиторів та

оцінка його заборгованості.

Г.В. Козаченко, А.Е. Воронкова, В.Ю. Медяник.

Головною метою механізму управління фінансовою стійкістю підприємства вважають забезпечення створення ефективної системи взаємодії, яка, з одного боку, не має збиткових зв'язків, що уповільнюють роботу підприємства, а з іншого - включають всі ті зв'язки, відсутність яких призвела б до порушення заданих параметрів

О.В. Єфімова, О.С. Стоянова, Д.В. Шиян, Н.І. Строченко.

Головним завданням управління фінансовою стійкістю підприємства вважають забезпечення оптимальної структури його активів, що дасть змогу забезпечити платоспроможність підприємства та, як результат, його фінансову стійкість.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Інформаційне забезпечення та методики оцінки фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" за системою показників. Підвищення фінансової стійкості підприємства. Управління фінансовою стійкістю.

  курсовая работа [984,0 K], добавлен 02.07.2014

 • Сутність і умови фінансової стійкості підприємства, принципи управління нею на сучасному ринку. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз показників. Напрямки удосконалення управління фінансової стійкості підприємства, що вивчається.

  дипломная работа [481,6 K], добавлен 26.08.2014

 • Загальна характеристика фінансової стійкості підприємства. Поняття та види фінансової стійкості. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ПАТ "Білопільський машзавод". Шляхи поліпшення фінансової стійкості і фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [709,8 K], добавлен 14.09.2012

 • Сутність і значення фінансової стійкості підприємства, характеристика її типів. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ТОВ "Ескорт", шляхи її покращення. Визначення економічного ефекту від збільшення власного капіталу організації.

  курсовая работа [59,8 K], добавлен 15.05.2012

 • Сутність і види фінансової стійкості підприємства, завдання її аналізу та методичні підходи до оцінки. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності компанії. Дослідження абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, шляхи її підвищення.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 18.05.2013

 • Економічна сутність фінансової стійкості; обґрунтування методології визначення її основних показників. Розгляд організаційно-економічної характеристики ТОВ "Укрлан". Аналіз та оцінка відновлення платоспроможності, шляхи підвищення фінансової стійкості.

  дипломная работа [592,6 K], добавлен 28.10.2014

 • Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства з точки зору Балтійської, Санкт-Петербурзької і Московської шкіл. Методика розрахунку і економічна інтерпретація коефіцієнтів стійкості підприємства. Функції забезпечення фінансової стійкості.

  контрольная работа [40,7 K], добавлен 12.05.2012

 • Завдання та види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу щодо оцінки фінансової стійкості підприємства. Вартість чистих активів як критерій оцінки фінансової стійкості. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій.

  дипломная работа [254,9 K], добавлен 06.03.2011

 • Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [121,0 K], добавлен 21.02.2009

 • Сутність поняття фінансової стійкості. Характеристика показників фінансового стану підприємства з точки зору теорії. Рекомендації щодо підвищення рівня стійкості та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансового стану ВАТ "Львівбудкомплектація".

  курсовая работа [45,8 K], добавлен 17.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.