Оцінка вартості грошових коштів з урахуванням інфляції

Ринкові перетворення в інвестиційній сфері України. Поділ інвестицій за національною ознакою: іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.02.2012
Размер файла 58,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

 • Вступ
 • 1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції
 • 2. Практичні завдання
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Докорінно повинно помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства.

Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всіх її формах: фінансові, реальні, інтелектуальні, інноваційні.

В першу чергу ринкові перетворення повинні пройти в інвестиційній сфері, яка відіграє ключову роль в економіці. Комплекс галузей і виробництв, які створюють інвестиційну сферу, покликаний в короткі терміни забезпечити стабілізацію економіки та розширене виробництво. Суттєвим чином на інтенсифікацію відтвореного процесу повинен вплинути інвестиційний ринок, котрий в Україні тільки формується.

Інвестиції - нове явище в економіці і праві України. У перекладі з англійської мови - це капітальні вкладення. Вони є довгостроковими, цільовими, здійснюються державними і недержавними (приватними або індивідуальними) інвесторами на підставі інвестиційної угоди, передбачають отримання прибутку інвестором, підлягають державній реєстрації.

Однак капіталовкладення - інвестиції у широкому розумінні. У вузькому ж розумінні інвестування - це довгострокове вкладення капіталу. Інвестиції за національною ознакою можна поділити на іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні інвестиції.

1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції

Інвестори віддають перевагу грошам, які є сьогодні, а не тим, що будуть завтра, бо гроші сьогодні надають їм можливість робити з них ще гроші. Окрім того, слід пам'ятати, що гроші втрачають свою вартість під впливом наступних факторів.

1) Інфляція - купівельна спроможність грошей сьогодні вища, ніж буде завтра, внаслідок загального підвищення цін.

2) Ризик - невпевненість, можливість не отримати запланований прибуток і навіть втратити інвестований капітал. Як невпевненість зростає відповідно до тривалості прогнозованого періоду, так зростає і ризик. Відповідно зменшується сподівана вартість грошей.

3) Схильність до ліквідності - вкладаючи гроші в придбання будь-яких активів, інвестор втрачає стовідсоткову ліквідність, яку мають тільки гроші. Інвестори схильні до ліквідності, а тому віддають перевагу наявним грошам, замість вкладення їх у справу. Інвестори, вкладаючи гроші у справу, сподіваються на високу винагороду як компенсацію за втрату ліквідності, і це також впливає на зміну вартості грошей у часі.

В інвестиційній практиці, як правило, необхідно порівнювати суму грошей, що вкладається в проект, із сумою, яку інвестор сподівається отримати після завершення інвестиційного періоду. Для порівняння суми грошових коштів під час їх вкладання з сумою, яка буде одержана, використовують поняття майбутня та теперішня вартість грошей.

Майбутня вартість грошей - це та сума, в яку повинні перетворитись через визначений час вкладені сьогодні під процент гроші.

Розрахунок майбутньої вартості грошей пов'язаний із процесом нарощування (компаундування) початкової суми. Нарощування - це збільшення початкової суми грошей шляхом приєднання до неї суми процентних платежів. Для розрахунку майбутньої вартості грошей використовується формула складних процентів:

FV = P (1+r) n,

де: FV (Future value) - майбутня вартість грошей; Р (present value) - початкова вкладена сума; r - ставка відсотків або ставка дохідності; n - кількість періодів, за якими нараховуються проценти; (1+r) n - множник нарощування (компаундування).

Складний процент - це сума доходу, яку отримає інвестор у результаті інвестування певної суми грошей за умов, що простий процент не сплачується наприкінці кожного періоду, а додається до суми основного вкладу і в наступному періоді також приносить дохід.

Процентна ставка використовується не тільки як інструмент нарощування вартості грошових коштів, але і як норма дохідності інвестиційних операцій.

Множник нарощування (компаундування) - майбутня вартість 1 долара, залишеного на рахунку під відсоткову ставку на даний період.

В інвестиційній практиці необхідно постійно враховувати вплив інфляції, яка з плином часу знецінює грошові кошти.

Для коригування вартості грошових потоків під впливом інфляції використовують такі терміни, як номінальна та реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів не враховує зміни покупної спроможності грошей.

Реальна сума грошових коштів - це оцінка номінальної суми з урахуванням зміни покупної спроможності грошей під впливом інфляції.

У фінансово-економічних розрахунках, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, інфляція враховується в наступних випадках:

при коригуванні нарощеної суми грошових коштів;

при формуванні ставки проценту (з урахуванням інфляції), що використовується для нарощування та дисконтування;

при прогнозі рівня доходів від інвестицій, що враховують темпи інфляції.

Для того, щоб оцінити інфляцію використовують два основних показника:

Т - темп інфляції, тобто приріст рівня цін за період (наприклад, за рік), %;

I - індекс інфляції, який розраховується як частка від одиниці і дорівнює 1+Т.

Коригування нарощеної суми з урахуванням інфляції здійснюється за формулою:

FVр = FVn /In,,

де: FVр - реальна майбутня вартість грошей з урахуванням інфляції; FVn - номінальна майбутня вартість грошей; In - індекс інфляції за період, що аналізується. Вищенаведену формулу можна записати по-іншому:

FVр = =.

Тобто номінальна сума грошей зменшується в (1+Т) n рази, у відповідності до зменшення купівельної спроможності грошей. При цьому вважається, що темп інфляції зберігається стабільним по роках. Якщо темп інфляції змінюється кожен рік, то треба для кожного року здійснювати розрахунки окремо. Приклад. Номінальна ставка процентів - 50 %, очікуваний темп інфляції за рік - 40 %. Необхідно визначити майбутню вартість інвестицій у розмірі 200.000 грн. через 2 роки.

FV2 = 200000 = 229000

Загальним правилом при врахуванні інфляції є r>T, тобто норма дохідності за інвестиціями повинна бути більшою, ніж темп інфляції. У цьому разі реальна майбутня вартість грошей збільшиться, незважаючи на інфляцію. Взаємозв'язок між номінальною та реальною процентними ставками розглянемо на прикладі. Приклад. Припустимо, що інвестору обіцяють реальну прибутковість його вкладень у розмірі 10 %. Це означає, що при інвестуванні 1000 грн. через рік він отримає: 1000 (1+0,10) = 1100 грн. Якщо темп інфляції складає 25 %, то інвестор коригує цю суму відповідно до інфляції: 1100 (1+0,25) = 1375 грн. Загальний порядок розрахунку може записуватися наступним чином:

1000 (1+0,10) (1+0,25) = 1375 грн.

Для розрахунку контрактної норми прибутковості можна використовувати формулу:

rр = r + Т + r T,

де: rр - реальна (контрактна) процентна ставка прибутковості; Т - темп інфляції; величина r+ rT - інфляційна премія. Часто можна зустріти більш просту формулу, яку можна застосовувати у випадку незначних темпів інфляції:

rр = r + Т.

Оскільки прогнозування темпів інфляції є досить складним процесом, що пов'язаний із значною кількістю невизначених факторів, тому часто для врахування впливу інфляції суми грошових коштів, що підлягають поверненню, просто перераховуються з національної валюти в одну із найбільш твердих валют.

Перерахунок здійснюється за курсом НБУ на момент проведення розрахунків. У цьому разі нарощування та дисконтування здійснюються без урахування інфляції. Наприклад, при інвестуванні за рахунок кредитів комерційного банку в якості дисконту приймається процентна ставка валютного кредиту цього банку.

2. Практичні завдання

Задача 1. Необхідно визначити суму простого проценту за рік та майбутню вартість вкладу для таких умов:

Найменування показника

Значення

Первинна сума вкладу, грн

850

Процентна ставка, %

4

Загальний термін сплати, рік N

2

I = P * n * і,

Де I - сума простого проценту за рік;

P - первинна сума (вартість) грошових коштів; n - кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок процентних платежів за рік;

і - використаємо процентна ставка, що виражена десятиною дрібню.

I = 850 * 4 * 0,04 = 136 грн.

Майбутня вартість вкладу (S) з урахуванням суми проценту за рік, що начислено та загального терміну сплати, визначається по формулі:

S = P + I * N = 850 + 136 * 2 = 1122 грн.

Висновки: за рік сума простого проценту буде складати 136 грн., а майбутня вартість вкладу буде дорівнювати 1122 грн. Задача 3.7 Необхідно визначити майбутню вартість вкладу та суму складного проценту за весь термін інвестування для таких умов:

Найменування показника

Значення

Первинна сума вкладу, грн

850

Процентна ставка, %

4

Загальний термін сплати, рік

2

При розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошових коштів) вкладу в процесі його нарощення по складним процентам використовується формула:

n

Sc = P * (1 + i),

де Sc - майбутня сума вкладу (вартості грошових коштів) в процесі його нарощення по складним процентам; Р - первинна сума вкладу; і - використаємо процентна ставка, що виражена десятиною дрібню; n - кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний процентний платіж, в загальному обумовленому терміну часу.

8

Sc = 850 * (1 + 0,04) = 1163 грн.

Сума складного проценту за весь термін інвестування (Іс) визначається по формулі:

Іс = Sc - Р = 1163 - 850 = 313 грн.

Висновки: за 2 роки майбутня сума вкладу буде складати 1163 грн., а сума проценту по вкладу буде дорівнювати 313 грн.

Задача 2.

Необхідно визначити ефективну середньорічну процентну ставку для таких умов:

Найменування показника

Значення

Розміщена грошова сума, грн

850

Процентна ставка, %

12

Загальний термін розміщення депозиту, рік

2

Визначення ефективної середньорічної процентної ставки у процесі нарощення вартості грошових коштів по складним процентам здійснюється за формулою:

n

іе = (1 + і/n) - 1, де

іе - ефективна середньорічна процентна ставка при нарощенні вартості грошових коштів по складним процентам, що виражена десятиною дрібню; і - періодична процентна ставка, яка використовується при нарощенні вартості грошових коштів по складним процентам, що виражена десятиною дрібню; n - кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок процентних платежів, по періодичної процентної ставки в продовж року.

4

іе = (1 + 0,12/4) - 1 = 0,1255 (12,55%)

Висновки: в умовах розміщення грошової суми терміном на 2 роки під 12% за рік при щоквартальному начисленні процентів, рівнозначне умовам начислення цих процентів один раз на рік під 12,55% за рік (12,55% складає розмір ефективної чи порівняльної середньорічної процентної ставки).

Задача 3. Необхідно визначити темп інфляції на кінець Жовтня, коли у відповідності з прогнозом економічного розвитку країни очікується середньомісячний темп інфляції визначений у розмірі 1,4%.

При прогнозуванні річного темпу інфляції використовується формула:

12

ТИг = (1 + ТИм) - 1,

де ТИг - прогнозований річний темп інфляції, що виражений десятиною дрібню; Тим - очікуваний середньомісячний темп інфляції у періоді, якій буде, що виражений десятиною дрібню.

Для визначення темпу інфляції на кінець Жовтня формула зміниться наступним чином:

10 10

ТИг = (1 + ТИм) - 1 = (1 + 0,014) - 1 = 0,1652 (16,52%)

Висновки: за даними розрахунку прогнозований темп інфляції на кінець Жовтня складе 16,52%.

Задача 4. Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактору інфляції (ризику, ліквідності) для таких умов: первинна сума вкладу складає 850 грн.; річний темп інфляції (премія за ризик, премія за ліквідність) складає 14%; реальна річна процентна ставка 25%; період розміщення вкладу 2,5 роки при начисленні проценту 6 разів на рік.

інвестиція україна грошовий інфляція

n

S = P * ( (1 + Ip) * (1 + TИ)),

S - номінальна майбутня вартість вкладу з урахуванням фактору інфляції (ризику, ліквідності); Р - первинна сума вкладу; Ір - реальна річна процентна ставка, що виражена десятиною дрібню; ТИ - прогнозований річний темп інфляції (премія за ризик, премія за ліквідність), що виражений десятиною дрібню; n - кількість інтервалів по яким здійснюється кожний процентний платіж, в загальному обумовленому терміну часу.

2,5 * 6

S = 850 * ( (1 + 0,25) * (1 + 0,14)) = 245 729 грн.

Висновки: за даними розрахунку номінальна майбутня вартість вкладу з урахуванням фактору інфляції (ризику, ліквідності) складає 245 729 грн.

Задача 5. Для того, щоб відповідати потребам ринку, прийнято рішення розширити виробництво і для цього придбати 3 нових швейних машинки сумарною вартістю 85 тис. грн. Установка та наладка швейних машин обійдеться у 14 тис. грн. Розширення виробництва швейних виробів буде щорічно давати додатковий дохід в обсязі 27 тис. грн., а експлуатаційні витрати на утримання швейних машинок збільшаться щорічно на 5,5 тис. грн.

Маркетингові витрати 300 грн. Швейні машинки треба списувати рівномірно у продовж 6 років і їх вартість у кінці цього терміну буде складати 17 тис. грн. Ставка податку на прибуток - 25%, а процент під довгострокові запозичення - 15%. Рентабельність операційної діяльності підприємства складає 18%.

Побудувати щорічний грошовий потік для проекту розширення виробництва та на його основі визначити показники чистого приведеного доходу (ЧПД), індексу дохідності, індексу рентабельності та терміну окупності. Зробити висновки об ефективності проекту.

Щорічний грошовий потік для проекту розширення виробництва (тис. грн.)

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

Вартість 3 нових швейних машин

-85

Установка та наладка швейних машин

-14

Маркетингові витрати

-0,3

Додатковий дохід

27

27

27

27

27

27

Збільшені експлуатаційні витрати

-5,5

-5,5

-5,5

-5,5

-5,5

-5,5

Списання швейних машин

-11,3

-11,3

-11,3

-11,3

-11,3

-11,3

Усього

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Ставка податку на прибуток (25%)

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

Прирощення доходів від інвестицій

7,65

7,65

7,65

7,65

7,65

7,65

Вартість швейних машинок у кінці терміну

17

Чистий грошовий потік

-99,3

7,65

7,65

7,65

7,65

7,65

24,65

Чистий приведений дохід = - 99,3 + 62,9 + 62,9 * 0,18 = - 24,9

Індекс доходності = 74,22/99,3 = 0,75

Індекс рентабельності = 10,48/99,3 = 0,1

Розрахунок величини терміну окупності = 99,3/7,65 = 13 років

Висновки: покупка 3 нових швейних машинок не виправдовує себе.

Задача 6. Коефіцієнт дисконтування: для 1-го варіанту 10%; для 2-го варіанту 15%)

Варіант

Щорічні грошові потоки по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

1

-23

7

8

4

4

5

2

-36

15

15

6

4

10

Визначаємо показник чистого приведеного доходу (ЧПД)

Показники

Роки

ЧПД

0

1

2

3

4

5

Коефіцієнт дисконтування - 10%

1,0

0,909

0,896

0,751

0,683

0,621

Чистий грошовий потік для варіанта 1

-23

7

8

4

4

5

Поточна вартість для варіанта 1

-23

6,36

7,17

3,0

2,73

3,11

-0,63

Коефіцієнт дисконтування - 15%

1,0

0,870

0,756

0,657

0,572

0,497

Чистий грошовий потік для варіанта 2

-36

15

15

6

4

10

Поточна вартість для варіанта 2

-36

13,05

11,34

3,94

2,29

4,97

-0,41

Так як ЧПД є негативним, благополуччя підприємства знижується при впровадженні любого з них, але варіант 2 має ЧПД більше (-0,41>-0,63), слід по цьому показнику прийняти варіант 2.

Індекс доходності 1 варіанта = - 0,63/23 = - 0,03

Індекс доходності 2 варіанта = - 0,41/36 = - 0,01

Висновки: по проведеним розрахункам обидва варіанти не є ефективними.

Задача 7.

Найменування показника

Значення

Вартість продажу облігації, грн.

725

Термін погашення облігації, рік.

5

До погашення осталося, рік

1

Номінальна ціна облігації, грн.

700

Номінальна ставка виплати по облігації, %

12

Норма поточної доходності, %

15

Щорічна сума процента по облігації = 700 * 0,12 = 84 грн.

Поточна ринкова вартість облігації = 84/ (1 + 0,15) 1 + 84/ (1 + 0,15) 2 + 84/ (1 + 0,15) 3 + 84/ (1 + 0,15) 4 + 84/ (1 + 0,15) 5 + 700/ (1 + 0,15) 5 = 73,04 + 63,64 + 55,26 + 48 + 41,79 + 348,26 = 629,99 грн.

Очікувана поточна доходність = (700 * 0,12) /725 = 84/725 = 0,116 (11,6%)

Висновки: після порівняння розрахованого значення поточної ринкової вартості облігації (629,99 грн.) з ціною її продажу (725 грн.), слід відмітити, що ціна на облігацію завищена і при придбанні її по цій ціні можливо мати програш у 95,01 грн. Очікувана поточна доходність значно нижча за норму поточної доходності (11,6% і 15%).

Задача 8. Норма поточної доходності акцій даного типу склала 25% у рік. Для них, у відповідності з дивідендною політикою компанії, сплата дивідендів планується у такому розмірі: 1 рік в 65 грн. у рік; 2 рік в 60 грн. у рік; 3 рік в 55 грн. у рік; 4 рік в 50 грн. у рік. Визначити поточну ринкову вартість акції.

СAn = Д1/ (1 + НД) + Д2/ (1 + НД) + … + Дn / (1 + НД),

Де СAn - поточна ринкова вартість акції зі змінюємою вартістю дивідендів по періодам; Дn - сума дивідендів, яка прогнозується в n-ом періоді; НД - норма поточної доходності акцій даного типу, що виражена десятиною дрібню; n - число років, що прогнозується.

СAn = 65/ (1 + 0,25) + 60/ (1 + 0,25) + 55/ (1 + 0,25) + 50/ (1 + 0,25) = 52 + 48 + 44 + 40 = 184 грн.

Висновки: поточна ринкова вартість акції складає 184 грн.

Задача 9. На підприємстві розглядається 5 реальних інвестиційних проектів для включення в його інвестиційний портфель. Основні показники інвестиційних проектів наведено у табл.1. Скласти інвестиційний портфель підприємства по критерію доходності (ефективності) проектів з урахуванням того, що сума інвестиційних ресурсів, які виділені на підприємстві для реального інвестування є 3,0 млн. грн.

Визначити ліквідність інвестиційного портфелю підприємства за даними таблиці 2.

Таблиця 1.

Перелік проектів

Показники ефективності інвестиційних проектів

Вартість реалізації проекту, тис. грн.

ЧПД

Індекс доходності

Термін окупності

Внутрішня норма доходності

Сумарна рангова значимість

Величина, тис. грн.

Рангова значимість

Величина, %

Рангова значимість

Величина, роках

Рангова значимість

Величина, %

Рангова значимість

Проект №1

Проект №2

Проект №3

Проект №4

Проект №5

280

20

90

210

115

12

18

15

15

12

4,0

2

3,5

4,2

3.0

7

6

8

12

9

1300

1115

600

135

425

Таблиця 2.

Перелік проектів

Вартість реалізації проекту, тис. грн.

Обсяг інвестиційних ресурсів, що реалізується

до 1

1-2

2-3 роки

більш 3 років

Проект №1

Проект №2

Проект №3

Проект №4

Проект №5

1300

1115

600

1235

425

450

115

200

400

125

450

500

200

400

150

200

500

200

435

150

200

Рішення

1. Проводимо ранжування проектів за їх показниками ефективності та розраховуємо сумарну рангову значимість кожного проекту.

Перелік проектів

Показники ефективності інвестиційних проектів

Вартість реалізації проекту, тис. грн.

ЧПД

Індекс доходності

Термін окупності

Внутрішня норма доходності

Сумарна рангова значимість

Величина, тис. грн.

Рангова значимість

Величина, %

Рангова значимість

Величина, роках

Рангова значимість

Величина, %

Рангова значимість

Проект №1

Проект №2

Проект №3

Проект №4

Проект №5

280

20

90

210

115

5

1

2

4

3

12

18

15

15

12

1,5

5

3,5

3,5

1,5

4,0

2

3,5

4,2

3.0

2

5

3

1

4

7

6

8

12

9

2

1

3

5

4

10,5

12

11,5

13,5

12,5

1300

1115

600

1235

425

2. За даними сумарної рангової значимості кожного проекту та вартості їх реалізації знаходимо склад інвестиційного портфелю підприємства.

Таким чином, до складу інвестиційного портфелю підприємства входять: проект №4, проект №5, проект №2.

По визначеному складу інвестиційного портфелю підприємства знаходимо показник його ліквідності.

Перелік проектів

Вартість реалізації проекту, тис. грн.

Обсяг інвестиційних ресурсів, що реалізується

до 1

1-2

2-3 роки

більш 3 років

Проект №2

Проект №4

Проект №5

1115

1235

425

115

400

125

500

400

150

500

435

150

Усього

2775

640

1050

1085

Удільна вага інвестиційних ресурсів за проектами, що реалізується в продовж до 1 року - 640/2775 = 0,23; від 1 - 2 року - 1050/2775 = 0,38; від 2 - 3 роки - 1085/2775 = 0,39.

Середній термін реалізації інвестиційних проектів портфелю (середній термін ліквідності) підприємства складає: 0,5 * 0,23 + 1,5 * 0,38 + 2,5 * 0,39 = 0,115 + 0,58 + 0,975 = 1,67 року.

Висновки: до інвестиційного портфелю підприємства треба включити три проекти: проект №2, проект №4, проект №5. Середній термін реалізації інвестиційних проектів портфелю (середній термін ліквідності) підприємства складає 1,67 року.

Висновки

Фінансовий план є самим важливим розділом бізнес-плану, тому до його розробки слід підійти найбільш серйозно. При достатньому рівні його обгрунтованості він являється головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації (відповідно при недостатній розробці цього розділу бізнес-плану прийняття інвестиційного проекту до реалізації нереальне, так, як запропонований бізнес-план не відповість на основне питання, що цікавить інвестора - як швидко і в яких формах буде забезпечено повернення вкладеного капіталу).

Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва дозволить з одної сторони, виявити реальність планованого об'єкту цього випуску, а з другої, ефективність розміщення інвестиційного проекту у вибраному регіоні.

Першочергова роль у розгляді окремих факторів виробництва відводиться у інвестиційному бізнес-плані забезпеченністю випуску продукту (послуги) основними видами сировини, матерiалiв, енергетичних ресурсiв. Власне цей фактор викликає найбільш прискіпливу оцінку інвесторів, так, як часто визначає найбільшу уразливість інвестиційного проекту із позицій ефективності його розміщення. Звичайно, це не відноситься до тих видів сировини та матеріалів, які в Україні не виробляються, але потреба в яких відносно невелика, та в пропозиції та можливій закупці не виникає можливих ускладнень. Характеристика забезпеченості передбачуємого випуску продукту (послуги) цими факторами виробництва викладається у бізнес-плані по формі.

Список використаної літератури

1. Дьяконова І.І. Теоретичні та економічні основи інвестиційної діяльності. - Суми: Слобожанщина, 2004.

2. Збаразька Л.О. Удосконалення економічного стимулювання механізму активізації інвестиційних процесів // Фінанси України. - 2007. - №11, с.92-98.

3. Инвестиции в Украине (МВФ) / Под ред С.И. Вакарина. - К.: “Конкорд”, 2006.

4. Иностранные ивестиции в стратегиях структурных реформ и экономического роста. // Посредник. - 2007.

5. Кузьмин В. Денежно-кредитное регулирование инвестиционной сферы // Бизнес-информ. - 2003. - №1-2, с.65-67.

6. Ли Се Ун - Международный бизнес: стратегия и управление: М.: перевод с анг. Наука, 2006.

7. Маслюк В. Проблемы инвестиционной политики в Украине. // Бизнесинформ. - 2006, с.3-7.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фактори, які впливають на витрачання грошами своєї вартості. Розрахунок майбутньої вартості грошей за допомогою формули складних процентів. Норма дохідності інвестиційних операцій. Аналіз взаємозв`язку між номінальною та реальною процентними ставками.

  курсовая работа [32,8 K], добавлен 11.03.2012

 • Сутність та види кредитних грошей, їх роль в сучасній економіці. Особливості кредитної системиа України. Аналіз валютних курсів і ефективності збереження вартості грошових коштів. Обчислення прожиткового мінімуму і рівня мінімальної заробітної плати.

  курсовая работа [179,7 K], добавлен 18.09.2010

 • Розрахунок вартості інвестицій з урахуванням фактора ліквідності, ставки доходності за інвестиційними проектами. Ефективна середньорічна відсоткова ставка. Вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику. Показники ліквідності інвестицій.

  контрольная работа [373,1 K], добавлен 14.03.2015

 • Походження терміну "інвестиції" і визначення доцільності вкладання грошових коштів у проекти. Методи розрахунку чистого наведеного ефекту, індексу рентабельності, строку окупності і коефіцієнтів ефективності інвестицій. Схема грошових вкладень у капітал.

  реферат [83,0 K], добавлен 01.02.2009

 • Оцінка ринкової вартості фінансових інструментів, порівняльний і дохідний підхід. Моделювання ставки дисконтування з урахуванням ризику, метод середньозваженої вартості капіталу (WACC). Оцінка вартості капітальних активів та арбітражне ціноутворення.

  реферат [114,2 K], добавлен 30.06.2009

 • Аналіз аспектів оцінки формування й використання грошових коштів з метою ефективного управління підприємством. Розрахунок показників ефективності формування грошових потоків на основі звітної інформації СТОВ "Україна" (Черкаська обл., с. Новоукраїнка).

  статья [25,3 K], добавлен 13.11.2017

 • Поняття та характеристика коштів підприємства, завдання та джерела аналізу їх руху. Особливості та суть прямого та непрямого методів оцінки грошових коштів, вплив об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів на ефективність їх використання.

  курсовая работа [93,4 K], добавлен 14.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.