Оцінка формування грошових коштів підприємства з метою ефективного управління його фінансовою діяльністю

Аналіз аспектів оцінки формування й використання грошових коштів з метою ефективного управління підприємством. Розрахунок показників ефективності формування грошових потоків на основі звітної інформації СТОВ "Україна" (Черкаська обл., с. Новоукраїнка).

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2017
Размер файла 25,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Оцінка формування грошових коштів підприємства з метою ефективного управління його фінансовою діяльністю

Богданюк О.В., Волочай Ю.В.

В статті розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінки формування й використання грошових коштів, з метою ефективного управління підприємством. Висвітлені етапи й послідовність проведення оцінки ефективності формування грошових коштів підприємства. В процесі дослідження оцінено рівень достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства; ефективність та інтенсивність їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної й фінансової діяльності. Розрахунок показників ефективності формування грошових потоків здійснювався на основі звітної інформації СТОВ "Україна", Черкаська обл., с. Новоукраїнка. Надані рекомендації щодо оптимізації та синхронізації грошових потоків підприємства.

Ключові слова: ефективність, грошові кошти, управління грошовими потоками, підприємство, витрати, прибуток.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових економічних відносин між суб'єктами господарювання, значного обмеження коштів для здійснення підприємницької діяльності, одним з найважливіших завдань, що постають перед підприємствами, є питання забезпечення ефективності управління грошовими потоками підприємства. Від обсягів і швидкості руху грошових коштів, повноти й своєчасності забезпечення процесу постачання, виробництва та збуту продукції грошовими ресурсами, ефективності керування ними, безпосередньо залежить платоспроможність, ліквідність підприємства, його фінансовий стан.

Важливість вивчення теоретико-методичних та практичних аспектів формування й використання грошових коштів підприємства зумовили значний інтерес серед вітчизняних та зарубіжних науковців до даної проблематики.

Аналіз останніх досліджень. Питання формування та використання грошових коштів підприємства завжди були актуальними серед вчених. Зокрема, серед зарубіжних науковців слід виділити таких вчених: М.І. Баканов, І.А. Бланк, В.В. Ковальов, Д. Міддлтон, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет. Значний внесок в розвиток методології та практики управління грошовими потоками підприємств здійснили й вітчизняні науковці: І.В. Головко, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутенець, К.Д. Ізмайлова, Є.В. Мних, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, Н.П. Шморгун та інші.

Значна кількість економістів-науковців та практиків виділяють дефіцит грошових коштів на підприємствах, що значно обмежує можливості їх поточної та інвестиційної діяльності. При докладному вивченні даного питання стає очевидним, що однією з причин цього дефіциту є, зазвичай, низька ефективність залучення та використання грошових коштів, обмеженість фінансових інструментів, технологій та механізмів, що застосовуються при цьому. Саме тому питання оцінки руху грошових коштів, з метою ефективного управління формуванням та використанням грошового потоку підприємства, завжди є актуальними.

Метою статті є оцінка формування та використання грошових коштів підприємства, з метою ефективного управління його грошовими потоками.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до П (С) БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", грошовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають у касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних осіб та у депозитах до запитання [1].

Формування грошових коштів починається в момент заснування підприємства, коли утворюється статутний фонд (капітал). У подальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так підприємства дістають можливість виробляти та збувати продукцію, одержувати доходи [2, с.17].

Під час реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств (дивіденди і доходи від придбаних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду).

грошовий потік управління ефективне

Під терміном "ефективне формування грошових коштів" слід розуміти таке надходження і витрачання грошових коштів, яке створює чистий грошовий потік та дає віддачу у вигляді чистого прибутку. Тому варто виявити збалансованість надходження і витрачання грошових коштів у загальному обсязі, вивчити динаміку показника чистого грошового потоку.

Г.В. Савицька зазначає, що з метою ефективного управління грошовими потоками підприємства, оцінку формування та використання грошових коштів слід проводити в такій послідовності:

виявити рівень достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства;

визначити ефективність та інтенсивність їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

вивчити фактори і спрогнозувати збалансованість та синхронізацію припливу і відпливу коштів за обсягом і часом для забезпечення поточної і перспективної платоспроможності підприємства [3, с.514].

Важливе значення в аналізі грошових потоків має вплив вихідного грошового потоку на чистий грошовий потік підприємства, який є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначає фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості.

Формування грошового потоку підприємства, за прямим методом, у СТОВ "Україна", Черкаська обл., с. Новоукраїнка розглянуто в таблиці 1.

Таблиця 1. Вхідний та вихідний грошові потоки СТОВ "Україна", 2014-2016 рр.

Показники, тис. грн

Рік

Зміна (+,-)

2014

2015

2016

2015 р. до 2014 р.

2016 р. до 2015 р.

1. Позитивний потік від операційної діяльності

20720

37204

51457

16484

14253

2. Негативний потік від операційної діяльності

20949

34357

50033

13408

15676

Чистий рух коштів від операційної діяльності

-229

2847

3731

2618

884

4. Позитивний потік від інвестиційної діяльності

5

-

-

-

-

5. Негативний потік від інвестиційної діяльності

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

5

-

-

-

-

7. Позитивний потік від фінансової діяльності

-

-

-

-

-

8. Негативний потік від фінансової діяльності

300

1000

-

700

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-300

-1000

-

-700

-

Валовий позитивний потік

20725

37204

51457

16479

14253

Валовий негативний потік

21249

35357

50033

14108

14676

Всього чистих грошових потоків

-524

1847

3731

2371

1884

Залишок коштів на початок року

613

89

1936

-524

1847

Залишок коштів на кінець року

89

1936

5667

1847

3731

Динаміка грошового потоку підприємства свідчить, що за аналізований період відбулося поступове збільшення чистого грошового потоку підприємства. Основною причиною позитивної тенденції для підприємства стало збільшення чистого руху коштів від операційної діяльності у 2015 р. порівняно з 2014 р. на 2618 тис. грн. та у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 884 тис. грн. Отже, чим менша сума вихідного грошового потоку порівняно з вхідним грошовим потоком, тим більша сума чистого грошового потоку, і навпаки. В даному випадку, у підприємства створюється надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованій їхній витраті.

Дослідження динаміки обсягу формування вхідного та вихідного грошового потоку підприємства, на нашу думку, дає лише загальну оцінку фінансового стану підприємства. Тому, наступним етапом аналізу грошового потоку підприємства, має бути зіставлення темпів росту чистого грошового потоку (Тчгп) з темпами росту обсягів виробництва (реалізації) продукції (Трп) і з темпами росту активів підприємства (Такт). Для нормального функціонування підприємства необхідно, щоб виконувалася рівність [3, с.515] (1):

100 < Такт < Трп < Тчгп (1)

Провівши розрахунки по підприємству, використовуючи формулу (1), на кінець 2016 р. порівнюючи із початком року, темпи зростання були наступні (2):

100% < 105% < 165% < 202% (2)

Отже, можемо зробити висновки, що аналізоване підприємство у 2016 р. одержало достатньо

грошових коштів, що свідчить про його платоспроможність та фінансову стабільність. Чистий рух коштів в результаті всіх видів діяльності підприємства за рік також має позитивне значення, відповідно управління грошовими потоками підприємства здійснювалося на належному рівні.

Слід зазначити, що підприємство складає Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, який спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий потік коштів підприємства у звітному періоді. Розрахунку руху грошових потоків за прямим методом надає перевагу Рада по Міжнародним стандартам IFRS і також Рада по стандартам US GAAP. Вважаємо, що для ефективного управління грошовими потоками підприємства, більш інформативним є непрямий метод формування грошового потоку від операційної діяльності, оскільки цей метод розкриває взаємозв'язок величини фінансового результату і величини зміни коштів. Складаючи Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, може виникнути ситуація, коли підприємство є прибутковим, але не платоспроможним, через розбіжності у формуванні результативних показників. Тому для подальшого аналізу ефективності формування грошових коштів підприємства доцільно провести діагностику показників ліквідності та платоспроможності підприємства. У Міжнародних стандартах фінансової звітності в Концептуальній основі наводиться визначення, що інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання [4].

Таблиця 2 Показники ліквідності СТОВ "Україна", 2014-2016 рр.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення (+,-)

2014

2015

2016

2015 до 2014

2016 до 2015

Коефіцієнт покриття

1, 19

2,25

12,67

1,06

10,42

Коефіцієнт ліквідності швидкої

0,65

1,37

7,23

0,72

5,86

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

0,01

0,17

2,87

0,16

2,70

Чистий оборотний капітал

2957

14368

23045

11411

8677

Таблиця 3

Показники фінансової стійкості СТОВ "Україна", 2014-2016 рр.

Показники

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Абсолютне відхилення (+,-)

2015 р. до 2014 р.

2016 р. до 2015 р.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,56

0,74

0,96

00 і-1

О

0,22

Коефіцієнт фінансування

0,74

0,35

0,45

0,39

0,06

Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами

0,16

0,56

0,92

0,40

0,36

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,14

0,44

0,52

0,30

0,08

Проведена оцінка показників ліквідності та платоспроможності СТОВ "Україна" (табл.2, табл.3) дає можливість зробити наступні висновки:

— коефіцієнт абсолютної ліквідності, який є показником частини короткострокових зобов'язань, що можуть бути погашені негайно, збільшився у 2016 р. порівняно із 2014 р. Таким чином, за рахунок власних грошових коштів підприємство зможе розрахуватися за всіма своїми зобов'язаннями;

— вищі за нормативні значення мають і два наступні показники - коефіцієнт критичної ліквідності і коефіцієнт покриття, що свідчить про те, що підприємство абсолютно платоспроможне;

позитивну тенденцію динаміки мають і показники фінансової стійкості підприємства.

Вітчизняні науковці в галузі фінансів пропонують процес оцінки формування грошових коштів підприємства завершити процесом синхронізації грошових потоків й подальшим ефективним їх використанням [5, с.125]. Ми підтримуємо таку думку, та вважаємо, що у процесі оптимізації грошових потоків необхідно домогтися збалансованості обсягів додатного і від'ємного потоків коштів, оскільки і дефіцит, і надлишок грошових ресурсів негативно впливають на результати господарської діяльності. Ефективно управляючи грошовими коштами, можна забезпечити раціональне розміщення коштів у період їх надлишку, використовуючи для цього різні фінансові інструменти (цінні папери, депозитні рахунки). З метою оптимізації надлишкового грошового потоку, підприємству доцільно активізувати інвестиційну діяльність, а саме: збільшити кількісно-якісний склад операційних необоротних активів, прискорити період розробки реальних інвестиційних проектів і періоду їх реалізації, сформувати портфель фінансових інвестицій. У випадку нестачі грошових коштів, можливо використати позики й кредити так, щоб максимально скоротити витрати підприємства й забезпечити формування додаткового надходження коштів.

Висновки та пропозиції. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що ефективне управління грошовими коштами підприємства неможливе без попередньої оцінки формування та використання грошових потоків підприємства. В процесі оцінки виявляється рівень достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства; ефективність та інтенсивність їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної й фінансової діяльності; вивчаються фактори та можливості збалансування і синхронізації припливу й відпливу коштів за обсягом і часом для забезпечення поточної та перспективної платоспроможності, ліквідності й прибутковості підприємства.

Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 398/3691 (зі змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 року № 382, від 9 грудня 2011 року № 1591).

2. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - 3-тє видання / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко - К.: Знання-Прес, 2009. кандидат економічних наук 299 с.

3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2007. - 668 с.

4. Концептуальна основа фінансової звітності, ІАББ; Стандарт, Міжнародний документ, Концепція від 01.09.2010.

5. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. - 552 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні джерела інформації для формування та руху грошових ресурсів. Встановлення взаємозв’язку між рухом грошових коштів та прибутком. Розрахунок показників забезпеченості запасами. Оцінка ефективності використання власних грошових ресурсів підприємства.

  дипломная работа [125,5 K], добавлен 15.06.2012

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, класифікація та види грошових потоків організації. Оцінка ліквідності інвестиційних та фінансових активів. Прогнозування руху грошових коштів на основі строків погашення кредиторської заборгованості. Формування щомісячного платіжного календаря.

  статья [22,8 K], добавлен 24.04.2018

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Характеристика власних коштів підприємства та методики їх аналізу. Аналіз головних показників формування та оцінка ефективності використання власних коштів підприємства. Напрямки вдосконалення системи аналізу та стратегія управління власними коштами.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 08.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.