Знання про світ і людину, рівень технічного і технологічного розвитку у стародавніх цивілізаціях Сходу

Формування ранньокласових суспільств. Передумови формування раціональної свідомості. Зростання населення, його рухливості. Розвиток астрономічних знань. Потреби вдосконалення відліку часу. Технічний та технологічний розвиток цивілізацій Давнього Сходу.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.06.2012
Размер файла 48,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

2. ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ

3. БІОЛОГІЧНІ, МЕДИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЗНАННЯ

4. АСТРОНОМІЧНІ ЗНАННЯ

5. МАТЕМАТИЧНІ ЗНАННЯ

6. ТЕХНІЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДАВНЬОГО СХОДУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Давньосхідні цивілізації (Єгипет, Шумер, Вавилон, Індія, Китай) мали добре відлагоджений механізм для зберігання і передачі інформації. Схід виробив конкретні знання в області математики, астрономії на базі певного практичного досвіду, але вони передавалися за принципом спадкового професіоналізму, від старшого до молодшого усередині касти жерців. Тільки у руках жерців були зосереджені знання, у тому числі і наукові. Це знання вважалося таким, що йде від бога - покровителя цієї касти.

В силу цього, знання було таємним, доступним тільки посвяченим. По відношенню до нього була відсутня критична позиція, оскільки не справа людини - виправляти богів. Таке знання було неможливо піддати яким-небудь істотним змінам, воно функціонувало як набір готових рецептів. Процес навчання цьому знанню зводився до заучування цих рецептів напам'ять, без доказів.

Питання, як були отримані ці знання і чи можна замінити їх досконалішими, навіть не вставало. Нові знання якщо і з'являлися в такій системі передачі інформації, то тільки випадково і дуже рідко. У цьому криється одна з причин гіперстатичності староєгипетської цивілізації, що проіснувала майже чотири тисячі років без істотних змін.

Трохи динамічнішою була давньовавилонська цивілізація. Так, вавилонські жерці наполегливо досліджували зоряне небо і добилися в цьому великих успіхів, але це був не науковий, а цілком практичний інтерес. Там була створена астрологія як прикладне знання, без якого не починалася жодна більш менш важлива справа. Те ж саме можна сказати і про розвиток знань в Індії і Китаї. Ці цивілізації дали світу безліч конкретних знань, але це були знання, необхідні для практичного життя, для релігійних ритуалів, що завжди були в цих країнах найважливішою частиною повсякденного життя.

Аналіз давньосхідних цивілізацій дозволяє говорити про відсутність фундаментальності і теоретичної знань, які були потрібні для чисто практичних цілей, серед яких найважливішими вважалися правильно виконані релігійні ритуали. Наукові знання передусім використовувалися для їх здійснення.

Вивчення історії і культури древнього Сходу - одна з важливих складових частин вітчизняної історичної і східнознавчої науки. Ще за часів СРСР фундаментальними дослідженнями давнього сходу займалися вчені - . А. Коростовцев, Г.М. Бонгард-Левін Бонгард-Левин Г.М., Аверинцев С.С., Алексеев В.П. и другие. Древние цивилизации. - М.: Мысль, 1989. - 479 с., І. М. Діяконов Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 59-119., Г.Ф. Ільїн, Е.А. Грантовський, Т.В. Степугина). З сучасних українських та зарубіжних авторів варто відзначити - О.П. Крижанівського Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Навчальний посібник / Олег Прокопович Крижанівський. - К.: Либідь, 2002. - 590 c., С.Л. Тімкіна, В.І. Кузищина История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов / [А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.]; Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2003. - 462 с., та інших, окремим питання щодо історії науки і техніки присвячено роботи В. Віргинського та В. Хетеєнка.

Актуальність теми реферату визначається тим, що вивчення історії Давньосхідних цивілізацій дає можливість зрозуміти рівень розвитку їх наукового знання та його вплив на подальший розвиток всесвіту.

Метою реферату є висвітлення рівню знань про людину та всесвіт, та рівень технічного та технологічного розвитку у давніх цивілізаціях Сходу.

Означена мета передбачає виконання наступних завдань:

- розглянути передумови формування гуманітарних та технічних знань у давньому сході;

- висвітлити етапи генезису природничих знань у давньому сході;

- зробити огляд досягнень в галузі математичних та гуманітарних наук;

- систематизувати умови розвитку технологічного рівня в давньосхідних цивілізаціях.

Об'єктом вивчення є наукові та технічні знання цивілізацій давнього Сходу.

Предметом виступають - передумови формування та генезис гуманітарної та технічної науки у давньосхідних цивілізаціях.

Хронологічні рамки реферату визначає мета роботи - від другої половини першого тисячоліття до н.е. до ІІІ ст.. до н.е.

Географічні рамки реферату визначають територія давньосхідних цивілізацій - Єгипет, Месопотамія, Асірія, Вавилонія, Індія, Китай.

1. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

У епоху формування ранньокласових суспільств духовна культура переживає перехід від міфологічного мислення до нового історичного типу культури. Радикально змінюються усі три основні складові діяльності свідомості - моральна, естетична і пізнавальна. Причому ведучою в цю епоху була моральна складова. Затвердження нових типів стосунків людей, способів регуляції їх поведінки, революційні зрушення в соціонормативній системі - усе це мало фундаментальне значення. Усі сфери духовної культури пронизували мотиви зіткнення первісної моралі роду і нової загальнолюдської моралі, що народжується, з одного боку, і класової моралі - з іншою. Естетичне і пізнавальне в порівнянні з моральним тимчасово відступають на другий план, але при цьому також зазнають значні якісні зміни. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. / Йоєль Песахович. - М.: Наука, 1986. - С. 41-42.

Міфологічна свідомість поступово і повільно перетворювалося і долалося раціональними формами. Цей процес добре простежується на одній з головних тем первісної міфології - темі творіння Світу (Космосу) з Хаосу. Міфологічним уявленням про Світ і Космос було пронизано усе життя первісного колективу.

Хаос втілював силу, неорганізовану, ворожу людині, темну і таку, що лякає своїм зв'язком зі світом померлих. При цьому в кожній родовій традиції складалися свої конкретні уявлення і про Хаос (первинний океан, світова пітьма, безодня, вічна ніч, земна твердь, підземний світ та ін.), і про Космос (світове дерево, світове яйце, світова гора, небесне склепіння, брак Неба і Землі та ін.). Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 59.

Спосіб життя первісних родових колективів підкорявся загальній лінії міфологічного сюжету про зв'язок Хаосу і Космосу. Норми колективної поведінки, ритмізоване повсякденне буденне життя (полювання, збирання, споживання їжі, відтворення роду та ін.) співвідносилися з образом космічної організації, Космосу як цілого. Родовий колектив розглядався як частка, органічна частина Космосу, а будь-які зміни в ритмах способу життя (включаючи свята; сімейні зміни, тобто народження дітей, смерть родичів, особливо вождя; зміну сезонної господарської діяльності та ін.) оцінювалися як особливі стани, при яких організоване космічне ціле наражається на небезпеку. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Навчальний посібник / Олег Прокопович Крижанівський. - К.: Либідь, 2002. - С. 119.

Небезпека убачалася в можливості проникнення в організоване космічне ціле ворожих людині, злих, надприродних, несучих в собі руйнівний початок хаотичних сил. Порятунок від їх дії бачився в магічних ритуалах, і чим більше вони емоційні, виразні, художні, тим ефективніше.

Естетичне виступало для первісної людини як головний рятівний засіб від ворожого хаотичного початку. Тому обрядові магічні ритуали виключно художні. Карнавальні ходи, танці, маски добрих і злих духів, ритуальні інсценування повстань проти правителя, навіть ритуальні оргії повинні були продемонструвати панування людських організованих сил над силами Хаосу, поставити хаотичне під контроль людини, підпорядкувати його людині. У цих художньо оформлених магічних ритуалах знову і знову з Хаосу відтворювався антропоморфний організований Космос. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. / Йоєль Песахович. - М.: Наука, 1986. - С. 48.

Таким чином, магічна свідомість стимулювала становлення художніх, естетичних образів, різних видів мистецтва аж до вимагаючих величезних трудових зусиль мегалітичних споруд, скульптурних статуй, родових святилищ, похоронних споруджень та ін.

Міфологічні образи періодичного втручання хаотичних сил в космічну організацію з часом трансформувалися в систему уявлень про світові цикли. Така система (у різних варіантах) згодом увійшла майже до усіх ранніх філософських навчань. З'явилося поняття світової катастрофи, яка опосередкує собою перехід від одного космічного циклу до іншого. Загибель світу, катастрофа - це перемога сил Хаосу над космічно організованим цілим, над людиною, суспільством. Людині не вдалося стримати натиск хаотичного, ворожого світовій гармонії початку, і Космос під його дією рушиться. Але катастрофи не вічні. Космос потім відновлюється з Хаосу, і починається новий період космічного розвитку, новий його цикл. Уявлення про світову космічну катастрофу органічно інтегрувалося і з новими структурами свідомості - абстрактними категоріями майбутнього, простору, часу і Космосу. Ще в ранньокласовому суспільстві сформувалися важливі загальні поняття (категорії) : «далечінь», «нескінченність», «ніщо», «буття», що «суще», таке, що «несе» і ін. Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 59. Виникнення таких широких абстракцій (понять, категорій) стало однією з найважливіших передумов становлення природознавства.

Передумови генезису природознавства формувалися передусім в процесі дозволу ряду протиріч в системі свідомості:

- між міфологічним баченням світу і раціональним знанням, що накопичується, абстрактним мисленням;

- у самій системі міфології - між тими, що різними, що суперечать один одному міфами як наслідок раціонального впорядкування і систематизації міфології;

- між раціональними знаннями і практичними потребами в розширенні масиву таких знань. Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - С. 98.

Вирішення цих протиріч здійснювалося за допомогою систематизації і логічного впорядкування міфів (дозволу або зняття протиріч, які виникали між окремими міфами, між міфологією і соціальною дійсністю, що ускладнилася), накопичення, узагальнення і систематизації раціональних знань (їх пов'язання з усіма іншими компонентами духовної культури), розвитку абстрактного мислення, категоріального апарату свідомості, критичної функції розуму, прийомів обґрунтування знання, сфери самосвідомості.

У руслі цих перетворень складалися і відповідні когнітивні (тобто що лежать у сфері знання) передумови становлення природознавства. Перші три з них (систематизація міфів, накопичення і узагальнення раціональних знань, розвиток категоріального апарату свідомості) склалися вже в цивілізаціях Древнього Сходу - Стародавньому Єгипті і Древньому Вавилоні. Четверта передумова (ідея раціонального обґрунтування знання як найважливіша умова виникнення теоретичної самосвідомості) формується в старогрецькій цивілізації.

2. ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ

Зростання населення, його рухливості, динамізму способу життя, зміцнення племінних союзів, розвиток військової справи, політичний і військовий експансіонізм, розвиток обміну, торгівлі - сприяли розширенню географічного кругозору людини.

Разом з освоєнням нових просторів, розвитком уявлень про межі ойкумени (населеній частині планети) удосконалювалися форми картографії, створювалися карти - схеми місцевості, способи орієнтації за зірками, особливо у народів-мореплавців (наприклад, у народів Океанії). Цікава характеристика географічних знань епохи розкладання первісного суспільства і зародження ранньокласових стосунків дана Л.Г. Морганом в дослідженні життя ірокезів:

Століття за століттями і плем'я за плем'ям протоптував... людина... древні стоптані стежки. Від Атлантичного океану до Міссісіпі і від Північних озер до Мексиканської затоки головні індіанські шляхи через країну були так само ретельно і розумно прокладені і так само добре відомі, як наші власні. По багатьом з цих довгих стежок ірокези здійснювали військові експедиції і таким чином практично вивчали географію країни. В межах своїх безпосередніх територій вони так само були знайомі з географічними особливостями, маршрутами подорожей, озерами, пагорбами і річками, як згодом ми самі. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Джордж Мелларт. - М.: Наука, 1982. - С. 61

На зміну простим способам схематичного зображення місцевості за допомогою каменів, палиць, малюнків на піску та ін., які були характерні для первісного суспільства, приходять більше довготривалі і досконалі «карти». Їх або малювали, або вишивали на шкірі або тканині, або креслили ножем на корі дерева і тому подібне. Ці карти зазвичай відбивали не місцевість в цілому, а окремий маршрут. На такій карті-схемі зображалися гідрографічна мережа (головна річка, її припливи, озера та ін.), річкові пороги, броди, дороги, стежки, житла, гори, сліди проживання людей в цьому районі та ін. Довжина маршруту визначалася в днях шляху. Є етнографічні дані про те, що у деяких народів була традиція збирати такі карти місцевості в особливих сховищах. Бонгард-Левин Г.М., Аверинцев С.С., Алексеев В.П. и др. Древние цивилизации. - М.: Мысль, 1989. - С. 295.

Новий додатковий імпульс розвитку картографії надало розширення торгової діяльності, поява класу купців, що освоювали далекі і незвідані торгові дороги. Найбільш поширені і важкі маршрути забезпечувалися певними вказівними знаками (на деревах, на каменях, на скелях та ін.), включаючи знаки, застережливі про можливість нападу (так зароджувалося те, що на сучасній мові називається «Служба експлуатації доріг»). Вказівні знаки також відзначалися на картах-схемах маршрутів.

3. БІОЛОГІЧНІ, МЕДИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЗНАННЯ

Становлення господарства (землеробства і скотарства), що виробляє, стимулювало розвиток біологічних знань. Передусім накопичувався і збагачувався досвід одомашнення тварин і рослин, використання штучного відбору (селекції). Люди були ще далекі від розуміння суті штучного відбору, але вже уміли використати його для своєї господарської діяльності. Досвід селекції передавався з покоління в покоління. Завдяки селекції було виведено багато нових порід тварин і рослин, закладена база сучасної аграрної культури. Розвиток скотарства дозволив освоїти нові масиви зоологічних, ветеринарних знань і навичок, а розвиток землеробства сприяв накопиченню ботанічних, агрохімічних і гідротехнічних (у зв'язку з меліорацією і іригацією) знань.

Ще в Древній Месопотамії було відкрито штучне запилення фінікової пальми, яке привело до отримання великої сортової різноманітності цього дерева. Це означає, що існування підлоги у рослин було відоме ще древнім ассирійцям в XVIII ст. до н.е. Хоча «сенсу процесу і ролі чоловічих і жіночих квіток в заплідненні вони, звичайно, не розуміли» Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Борис Васильевич Андрианов. - М.: Наука, 1978. - С. 37.. (У Європі наявність статі у рослин була доведена лише у кінці XVII ст.) Ще на початку II тис. до н.е. в Месопотамії створювалися агрономічні календарі. Так, в «Землеробському альманаху» містилися рекомендації по боротьбі із засоленням ґрунтів, по закріпленню пісків за допомогою посадки дерев, створенню заповідників та ін. В Стародавньому Єгипті створювали посібники з ветеринарії. У XIV ст. до н.е. в Хеттській державі хтось Киккули з Митаннії написав трактат про коняря: це найдревніша з рукописів, що дійшли до нас, цілком присвячених біологічній темі. У VIII ст. до н.е. в Ассірії з'являються перші системи класифікації рослин (близько 250 видів). Там само. - С. 39-40.

У епоху класоформування від системи біологічних знань поступово відгалужується медицина як відносно самостійна галузь знань і практичних навичок. Глибинною основою цього процесу є зміна відношення до людини. Спочатку людина починає усвідомлювати свою кардинальну відмінність від природних предметів і процесів. Згодом, у міру відчуження від родових зв'язків, людина усвідомлює себе як самоцінну істоту, яка хоча і пов'язана з колективом (сусідсько-територіальною общиною, патріархальною сім'єю та ін.), його традиціями і цінностями, але вже має і свої індивідуальні цінності. Формується індивідуальна самосвідомість і супроводжуючі його життєві орієнтири. Людина уперше стикається з проблемою сенсу свого існування, тому підтримка життя людини, його працездатності придбаває особливу цінність, значущість. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов / [А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.]; Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2003. - С. 392.

У цих умовах пріоритетною сферою раціональної діяльності стає медична практика. У суспільстві росте престиж тих, хто береться лікувати людей і кому це вдається. Наприклад, поет таким чином виражає якнайглибшу повагу до лікарів:

Коштує багатьох людей один лікар майстерний :

Виріже він і стрілу, і рану присипле ліками. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Сост. и комм. А.А. Вигасина. М.: Высшая школа, 1997. - С. 27.

Лікар - це передусім знавець лікувальних трав і народної медицини. Розвивається прадавня традиція лікувального застосування засобів рослинного походження (трави, квіти, плоди, кора дерев та ін.) і засобів мінерального і тваринного походження (жир, частини організмів тваринних та ін.). З'являються прийоми санітарії і гігієни, фізіотерапевтичні процедури, масаж, голкотерапія, дієтика, розробляються нові хірургічні прийоми і відповідно металеві хірургічні інструменти (скальпель, щипці та ін.). Удосконалюється акушерство - одна з перших медичних спеціальностей. Про різноманітність медичних знань в давнину свідчить «папірус Эберса» (Ін. Єгипет, 1500 років до н.е.). Він є по суті медичною енциклопедією, яка містить опис 877 хвороб і їх симптомів. А давньоіндійські медики відкрили вакцинацію як спосіб боротьби з віспою. Ще в VIII ст. до н.е. індійські хірурги володіли технікою кесарева перерізи, ампутації, витягання ниркових і жовчних каменів, заклали підстави пластичної хірургії Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до персидского завоевания) / Юлия Заблоцка. / Пер. с польск. - К.: Будівельник, 1989. - С. 47.. У взаємодії з давньоіндійською медициною виникла давньотибетська медицина, що широко поширилася в країнах буддійської культури, накопичувався унікальний досвід використання біологічно активних речовин. Цей досвід вивчається сучасною фармакологією.

Звичайно, в первісній медицині разом з раціональними знаннями ще багато наївного. Так, древні вавилоняни вважали, що життя пов'язане з кров'ю, печінка - головний орган життя, запас крові, що містить; органом мислення вони вважали серце. Тому разом з народною медициною, лікарями - знавцями лікарських трав, простій хірургії складається і інший тип лікарів - знахарі-заклиначі, що спиралися на міфологічні і магічні процедури. Ця гілка древньої медицини з часом трансформується в храмову медицину. Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 69.

Первинне накопичення хімічних знань здійснювалося в області ремісничої прикладної хімії. Основні види такої діяльності : високотемпературні процеси (металургія, склороблення, кераміка); отримання барвників (мінеральних і органічних), косметичних засобів, ліків, отрут, освоєння бальзамування; використання бродіння для переробки органічних речовин. Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - С. 102. Широке поширення отримала обробка і підробка коштовних каменів. Окрім міді і заліза древні знали такі метали, як золото, свинець, олово, ртуть і їх сплави. Зі свинцю, наприклад, відливали культові фігури, прикраси, статуетки.

4. АСТРОНОМІЧНІ ЗНАННЯ

Розвиток астрономічних знань в дану епоху визначався в першу чергу потребами вдосконалення відліку часу.

Вдосконалення календаря. Якщо привласнююче господарство цілком могло обходитися місячним календарем, то господарство, що виробляє, вимагало точніших знань часу сільськогосподарських робіт (особливо часу посіву і збору урожаю), які могли базуватися лише на сонячному календарі, на сонячних циклах (річному, добовому, сезонному). Відомо, що 12 місячних місяців складають місячний рік, рівний 354,36 сонячних діб (відмінність від сонячного року приблизно 11 діб). Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - С. 128.

Перехід від місячного календаря до сонячного став можливим при відділенні спостережень за інтервалами часу від їх прив'язки до біологічних ритмів (пов'язаним з людиною і домашніми тваринами) і виділенні деяких позабіологічних природних «систем відліку» для виміру інтервалів часу. У такій якості виступали, наприклад, точки сходу Сонця в день літнього сонцестояння і заходу в день зимового сонцестояння, спостереження за зоряною групою Плеяд в сузір'ї Тельця, що дозволяли коригувати сонячне і місячне літочислення. Щоб результатами подібного роду спостережень можна було користуватися неодноразово, їх слід було фіксувати, що викликало потребу у відповідних спорудах. Археологами виявлені різного роду мегалітичні конструкції - будівлі з величезних кам'яних плит і каменів. Навіть у наш, космічний час, коли ми з мало чого дивуємося, мегалітичні спорудження старовини вражають своєю грандіозністю і загадковістю. Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - С. 512.

Відомі різні види мегалітичних споруд - дольмени (дещо вертикально встановлених величезних кам'яних плит, перекритих згори горизонтально укладеними плитами), кромлехи (побудовані в круг велетенські моноліти, іноді разом з дольменами) та ін. Більшість з них одночасно виконувала декілька функцій - релігійно-культову, твори монументальної архітектури, протонаучної астрономічної обсерваторії та ін. Одним з найбільш відомих є грандіозний мегалітичний комплекс Стоунхендж в Англії, створений на рубежі неоліту і бронзового століття. Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - С. 514.

Мегалітичні споруди будувалися так, що вони дозволяли з досить високою точністю орієнтуватися на точку сходу Сонця, фіксувати дні літнього і зимового сонцестояння і навіть передбачати місячні затемнення. Споруди з величезних кам'яних плит і монолітів вимагали колосальних трудових витрат, були результатом колективної тривалої праці багатьох десятків і сотень, а іноді і тисяч людей. Це говорить про те, яке важливе значення надавалося астрономічним знанням в період становлення цивілізації.

Астрономія Стародавнього Єгипту. У Стародавньому Єгипті зв'язок небесних явищ і сезонів року був усвідомлений, очевидно, ще в період Древнього Царства (2664-2155 рр. до н.е.). Передвісником Нового року у древніх єгиптян був Сіріус. Перша видимість Сіріуса на уранішньому небі (геліактичний схід Сіріуса) наставав за декілька тижнів до розливу Нілу (близько 20 липня), виходу його з берегів, повені, тобто найважливішої події в єгипетському сільськогосподарському році. Ці землеробські правила були першим кроком на шляху становлення наукової астрономії. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - С. 129-131.

У епоху Середнього Царства (2052-1786 рр. до н.е.) були розроблені діагональні календарі (декани) - зоряний годинник, що служив для визначення часу за зірками. Такі календарі виявлені в пірамідах: що йшов в інший світ для своєї подорожі повинен був мати усе необхідне, у тому числі і зоряний годинник.

З часом декани перекочували в астрологічну літературу, де вони виступали в новій формі і новій ролі - богів, що визначали долю людей.

Єгиптяни зробили значний вплив на становлення старогрецької астрономії, про що є багато свідчень античних авторів.

Астрономія Древнього Вавилона. Ще більший розвиток, ніж в Стародавньому Єгипті, астрономія отримала у Вавилонії і Ассирії. Так, в Месопотамії на початку III тис. до н.е. був прийнятий місячний календар, а через тисячу років - місячно-сонячний календар. До місячного року (12 місяців, 354 дні) час від часу додавався додатковий «високосний» місяць, щоб порівняти його з сонячним роком (365,24 діб). Вавілонянам (халдеям) вже було відомо, що 8 сонячних років приблизно дорівнюють 90 місячним місяцям або 19 сонячних років (6940 діб) дорівнюють 235 місячним місяцям. Боголюбов А. Н. Механика в истории человечества. / Александр Николаевич Боголюбов. - М.: Наука, 1978. - С. 97.Погрішність місячного місяця складала 2 мін, а середня тривалість року лише на 30 мін відрізнялася від дійсної тривалості тропічного року в середині V ст. до н.е.

У історії астрономії ця закономірність відома як метонов цикл (по імені старогрецького астронома Метона, який запозичував її у халдеїв в 433 р. до н.е.).Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - С. 132.

У Древньому Вавилоні (приблизно з 540 до 470 р. до н.е.) були створені перші, ще дуже прості теорії руху Місяця і планет. Ці теорії не вимагали тригонометричних розрахунків і носили лінійний характер. Математичні засоби, що застосовувалися в них, - лінійні рівняння з одним невідомим і підсумовування арифметичних прогресій. Теорія руху місяця дозволяла передбачати не лише добовий рух місяця, дату і час молодика або повного місяця та ін., але і час, і величину місячних затемнень, визначати положення планет на небі і дати проходження головних точок планетних орбіт (перша видимість уранці, уранішнє стояння, вечірнє стояння, остання видимість увечері та ін.). Автором цих теорій був, мабуть, астроном, що жив в епоху Дарія, Набу-Риманну. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. / Йоєль Песахович. - М.: Наука, 1986. - С. 54.

Вавилонські астрономи могли передбачати не лише місячні, але і деякі типи сонячних затемнень.

На Древньому Сході розвиток астрономічних знань найтіснішим чином переплітався з цілями і завданнями астрології.

В давнину астрономічні знання багато в чому накопичувалися в системі астрології. Астрологія - що йде своїми коренями в магію діяльність, що полягає в пророцтві майбутнього (доль людей, подій різного роду) по поведінці, розташуванню небесних тіл (зірок, планет та ін.). Прадавній з гороскопів (з Вавилона), що дійшли до нас, датується другою половиною V ст. до н.е.

Астрологія будувалася, з одного боку, на релігійному переконанні, що небесні тіла є всесильними божествами і роблять вирішальний вплив на долі людей і народів, а з іншого боку, на уявленні про загальний причинний зв'язок речей і їх повторюваності - всякий раз, коли на небі спостерігатиметься одна і та ж подія, на Землі послідують одні і ті ж наслідки. Зі взаємного розташування планет між собою, а також з їх відношення до знаків зодіаку астрологія намагається вгадати майбутні події і увесь хід життя людини. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - С. 133.

Астрологія має древню історію. І впродовж багатьох віків розвиток астрономії часто був побічним результатом астрологічної діяльності. В давнину, Середньовіччя, епоху Відродження можновладці, вкладаючи великі кошти у будівництво обсерваторій і вдосконалення астрономічних інструментів, переслідували зовсім не безкорисливі цілі пізнання об'єктивних законів Космосу, чекали не почесних лаврів покровителів науки, а зовсім іншого - вдосконалених гороскопів, точніших астрологічних пророцтв своєї особистої долі.

Початкові етапи відчуження астрології і астрономії, ймовірно, пов'язані із старогрецькою культурою. У IV ст. до н.е. Євдокс Книдський вже не вірив в пророцтва астрологів. І спонукальним мотивом греків в розвитку математичної астрономії були не астрологічні прогнози, а пізнання «вічно незмінного світу» астрономічних явищ.

Відчуження астрономії і астрології відбувалося не просто. Так, найбільший астроном старовини До. Птолемей, творець геоцентричної моделі всесвіту, займався і астрологією, обґрунтовував її як світосприйняття; до нас дійшов його астрологічний трактат «Тетрабіблос». Хрестоматия по истории Древнего Востока. / Под ред. В.В. Струве, Д.Г. Редера. - М.: Издательство Восточной литературы, 1963. - С. 119. В епоху відродження не лише окремі монархи, але цілі міські громади містили в штаті чиновників астрологів. Аж до XVII ст. в європейські університети на роботу приймаються професори для читання курсу астрології, який викладався разом з курсом астрономії. Мода на астрологію дійшла і до нашого часу: астрологічні гороскопи є невід'ємним атрибутом багатьох періодичних видань. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - С. 133-134.

В різний час, в різних культурах в тлумаченні основних завдань астрології могли змінюватися акценти. (Так, в старовавилонської астрології в центрі уваги була не доля окремої людини, а благополуччя країни - погода, урожай, війна, світ, долі царів та ін.) Але суть завжди залишалася однією - зв'язати прямим необхідним причинним зв'язком повсякденні земні події (швидкоплинного життя людей і народів) з небесними явищами. На перший погляд цілком наукове завдання. Але насправді це не так. Адже наш світ влаштований таким чином, що в нім немає прямого безпосереднього необхідного причинного зв'язку усього з усім. І тому хоча Космос, безумовно, чинить певну дію на земні явища (у тому числі, наприклад, геомагнітні бурі позначаються на стані здоров'я людини), причини, людські долі, що породжують і визначальні, і соціальні явища, лежать не за межами Землі, а в земних процесах - природних (передусім, біологічних) і соціальних.

5. МАТЕМАТИЧНІ ЗНАННЯ

У дану епоху математичні знання розвивалися в наступних основних напрямах.

По-перше, розширюються межі предметів, що вважаються, з'являються словесні позначення для чисел понад 100 одиниць - спочатку до 1000, а потім до 10 000 і далі.

По-друге, утворюються позиційні системи числення. Це стало можливим завдяки вдосконаленню уміння рахувати не одиницями, а відразу деяким набором одиниць (4,5, частіше всього 10).

По-третє, формуються прості геометричні абстракції - прямої лінії, кута, об'єму та ін.

По-четверте, зароджуються прадавні математичні науки - арифметика і геометрія. Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 93.

Розвиток землеробства, стосунків земельної власності вимагають уміння вимірювати відстані, площі земельних ділянок (звідси і походження слова «геометрія» - від старогрецького «землемірство»). Розвиток будівельної справи, гончарного виробництва, розподіл урожаю зернових і тому подібне вимагали уміння визначати об'єми тел. У будівництві було необхідно уміти проводити прямі горизонтальні і вертикальні лінії, будувати прямі кути і так далі. Натягнутий мотузок служив прообразом уявлення про геометричну пряму лінії. Одним з найважливіших свідчень освоєння людиною геометричних абстракцій є зафіксований археологами бурхливий сплеск використання геометричних орнаментів на посудинах, тканині, одязі. Геометрична абстрагованість починає переважати в художній образотворчій діяльності, в передачі зображень тварин, рослин, людини. Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - С. 77.

На Древньому Сході математика отримала особливий розвиток в Месопотамії. Математика виступала як засіб рішення повсякденних практичних завдань, що виникали в царських храмових господарствах (землемірство, обчислення об'ємів будівельних і земляних робіт, розподіл продуктів між великим числом людей та ін.). Знайдена більше сотні клинописних математичних текстів, які відносяться до епохи Давньовавилонського царства (1894-1595 рр. до н.е.). Їх тлумачення показала, що у той час вже були освоєні операції множення, визначення зворотних величин, квадратів і кубів чисел, розрахунки відсотків по боргах, існували таблиці з типовими завданнями на обчислення, які заучували напам'ять. Лурье И., Ляпунова К., Матье М., Пиотровский Б., Флиттнер Н. Очерки по истории техники Древнего Востока. / Под общ. ред. акад. В.В. Струве. - М.-Л.: АН СССР, 1940. - С. 206.

Математики Древнього Вавилона вже оперували позиційною системою числення (у якій цифра має різне значення залежно від займаного нею місця у складі числа). Система числення була шести десятирічною. Жителям Древнього Вавилона були відомі наближені значення відношення діагоналі квадрата до його сторони (v2 вони вважали рівним приблизно 1,24; число - приблизно рівним 3,125). У давньовавілонській математиці з'являються початки виміру кутів, формулювання тригонометричних стосунків. Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - С. 79.

Вавілонська математика піднялася до рівня алгебри, оперуючи не числом конкретних предметів (людей, худоби, каменів і інші.), а числом взагалі, числом як абстракцією. При цьому числа розглядалися як деякий символ (разом з безліччю інших символів) інший, вищій реальності. Але у древніх вавилонян, мабуть, ще не було властивого старогрецькій математиці уявлення про числа як деяку абстрактну реальність, що знаходиться в особливому зв'язку з матеріальним світом. Тому у них не викликали світоглядних проблем питання про природу несумірних стосунків, відмінність точних і наближених обчислень.

Представимо на сучасній математичній мові ті типові завдання, які могли вирішувати вавилоняни.

Алгебра і арифметика :

рівняння з одним невідомим

АХ = В; X 2 = А; X 2 + АХ = В; X 2 - АХ = В; Х 3 = А; Х 2 (Х + 1) = А;

системи рівнянь з двома невідомими

XY = B, X + Y = A; X 2 +Y 2 =В, Х - Y = А;

Y = B, X - Y = A; X 2 +Y 2 =B, X + Y = A.

Їм були відомі наступні формули:

(А + В) 2 = А 2 +2АВ + В 2 ; (А + В)(А - В) = А 2 - В 2 ;

1 + 2 + 4 + ... + 2 n = 2 n +(2 n - 1);

1 2 + 2 2 + 3 2 +... + N 2(1 + 2 + 3 +... + N) Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - С. 80-81.

і підсумовування арифметичних прогресій.

Геометрія:

- пропорціональність для паралельних прямих;

- теорема Піфагора;

- площа трикутника і трапеції;

- площа круга S П 3R 2 ;

- довжина кола L П 6R;

- об'єми призми і циліндра;

- об'єм усіченого конуса вони рахували по неправильній формулі: 1/2 (3 R 2 + 3 r 2 ) (насправді він дорівнює 1/3 ( R 2 - r 2 );

- об'єм усіченої піраміди заввишки H, квадратним верхнім В і нижнім А підставами вони також визначали по неправильній формулі: 1/2 (А 2 + В 2 ) Н. Насправді він дорівнює 1/3 (А 2 + АВ+ В 2 ) Н. Зате ця правильна формула була відома древнім єгиптянам. Хоча в цілому староєгипетська математика була розвинена менш давньомесопотамської. Лурье И., Ляпунова К., Матье М., Пиотровский Б., Флиттнер Н. Очерки по истории техники Древнего Востока. / Под общ. ред. акад. В.В. Струве. - М.-Л.: АН СССР, 1940. - С. 231.

Основна загальна особливість і загальний історичний недолік давньосхідної математики - її переважно рецептурний, алгоритмічний, обчислювальний характер. Математики Древнього Сходу навіть не намагалися доводити істинність тих обчислювальних формул, які вони використали для вирішення конкретних практичних завдань. Усі такі формули будувалися у вигляді приписів: роби так-то і так-то. Тому і навчання математиці полягало в механічному заучуванні повіками способів рішення типових завдань, що не змінювалися. Ідеї математичного доказу в давньосхідній математиці ще не було. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Джордж Мелларт. - М.: Наука, 1982. - C. 114.

В той же час у древніх вавилонян вже складалися окремі передумови становлення математичного доказу. Вони полягали в процедурі зведення складних математичних завдань до простих (типовим) завдань, а також в такому підборі завдань, який дозволяв здійснювати перевірку правильності рішення.

6. ТЕХНІЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДАВНЬОГО СХОДУ

суспільство розвиток технологічний знання

Економіка Стародавнього Єгипту була заснована на рослинництві. Технологія землеробства повністю залежала від гідрорежиму, тому головною умовою виробництва сільськогосподарських культур і, отже, самого існування людей, було штучне регулювання води річок за допомогою гребель, каналів, гребель для гідромеліорації. При жаркому кліматі це забезпечувало високі урожаї злаків, овочів, фруктів.

Як наслідок розвивалося не лише сільське господарство, але і гідротехніка, будівництво, архітектура. Особливо необхідно підкреслити вплив на будівництво і архітектуру релігії єгиптян, їх уявлення про замогильне життя, про всесвіт. Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - С. 402.

Про рівень розвитку техніки і технології в Єгипті можна судити по численних текстах і малюнках на папірусах, рельєфам на стінах гробниць, саркофагів, храмів, мастаб, пірамід і так далі. Господарське життя Стародавнього Єгипту представляється дуже великим і багатоплановим починаючи з організації домашнього побуту і закінчуючи такими галузями як землеробство, тваринництво, ткацтво, рибальство і полювання, виноробство, ремісниче виробництво, виплавка металу, ювелірна справа, військова техніка, будівництво і архітектура. До теперішнього часу існує декілька «технологічних» таємниць Єгипту, які залишаються нерозгаданими: довговічність фарб;негорючий папірус з азбестовим покриттям; бальзамування. Боголюбов А. Н. Механика в истории человечества. / Александр Николаевич Боголюбов. - М.: Наука, 1978. - С. 55.

У Месопотамії сформувалася своєрідна і багатопрофільна економіка. Окремі досягнення в області архітектури, будівництва, ремесел, землеробства, скотарства, річкових і морських суден, сухопутних возів залишилися зафіксованими на глиняних табличках, рельєфах, в розписах палаців, малюнках на посуді, на ювелірних прикрасах, на предметах побуту. На рельєфі (ліворуч) зображені знатна пані, зайнята «селянською» працею, -пряденням. За нею стоїть служниця з віялом. (На відміну від єгипетських на месопотамських зображеннях спостерігається легкість і вільність малюнків). Сьогодні археологи і історики намагаються декодувати ці зображення, написи, і представити господарське життя Месопотамії у вигляді пов'язаної картини.

Найважливіші області землеробської діяльності: зрошування (будівництво каналів і іригація); боротьба із засоленістю ґрунту; добриво мулом при розливах. Для клімату Месопотамії були характерні високі урожаї зерна. Врожайність складала 1:15, а іноді досягала 1:40. Цьому сприяла і поява нових сільськогосподарських знарядь. Наприклад, на рельєфі зображений плуг із спеціальною воронкою для насіння («автоматична» сівалка) VII ст. до н.е. Для зберігання зерна зазвичай будували спеціальні глиняні вежі. Садівництво було також важливою галуззю господарства. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов / [А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.]; Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2003. - С. 398.

Техніка і технологія Месопотамії розвивалися в першу чергу у напрямі вдосконалення озброєння, оскільки вирішальна перевага на полі битви, де вирішувалися долі іригаційного господарства, мали держави що має в розпорядженні сталеве озброєння, бойові колісниці і потужні облогові знаряддя. Наприклад бойові двоколки запряжені кіньми, де за щитами знаходилися візник і два лучники, виконували функцію головної ударної сили протистояти якій було дуже важко. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Навчальний посібник / Олег Прокопович Крижанівський. - К.: Либідь, 2002. - С. 297.

Цивілізація Древнього Китаю. Мистецтво і ремісниче виробництво починають інтенсивно розвиватися після 1500 р. до н.е., коли вже була відома обробка бронзи.

По рівню культури цього часу Китай випереджав іншу Азію і Європу.

Технічний прогрес спостерігався у будівництві, і передусім, в створенні гідроспоруд. Інтенсивно прокладалися іригаційні канали і внутрішні водні шляхи. Перший канал Хан-куо був введений в дію в 486 р. до н.е.

Також розвивалася техніка спорудження насипів і опорних стін. Кожне місто було обнесене зовнішньою стіною, а його внутрішні прямокутні квартали розділяли стіни з воротами і сторожовими вежами. Про рівень розвитку будівництва і архітектури на Кріті дозволяють судити залишки міських поселень (Гурнія, Палекастро) з мощеними вулицями і тісно забудованими кварталами будинків, часто із загальними стінами. Барзотті Є. Історія давнього світу. / Є. Барзотті. - К.: Пелікан, 2009. - С. 44.

Про благоустрій будівель, жител свідчать знахідки окремих елементів системи водопостачання і каналізації. Побудовані близько 2000 р. до н.е., «старі» палаци були величезними 2-3-поверховими спорудами з численними прибудовами, що обрамляли великий прямокутний внутрішній двір.

Древні цивілізації мали великий практичний досвід, завдяки якому зводилися грандіозні за розміром і задуму споруди, ними були вироблені конкретні знання в області математики, астрономії, медицину, яка транслювалася за принципом виняткової приналежності, від старшого до молодшого за віком і рангу усередині касти жерців. Знання - від Бога, покровителя касти, тому знання практично знаходилося в «застиглому» виді, воно не обговорювалося, критично не аналізувалося, воно було виключно рецептурним. Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - С. 506. Навчання будувалося за принципом передачі готових детермінованих алгоритмів. Цей спосіб передання знання усередині професійної і соціальної груп, визначається моделлю в якій місце індивіда займає колективний узагальнений хранитель. Яскравим представником подібної моделі була єгипетська цивілізація. Для цивілізацій Межиріччя, Індії і Китаю характерні динамічніші процеси накопичення і оновлення знання.

В цілому знання древніх цивілізацій носили прикладний характер, їм були не властиві фундаментальність, теоретична і системність (у сучасному сенсі цих термінів). Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - С. 507. Знання потрібні були виключно для повсякденного життя, а також для виконання релігійних обрядів. Навіть у точних науках - математиці, астрономії не було відмінності між точним і наближеним рішеннями завдань - будь-яке рішення виявлялося прийнятним, якщо воно призводило до бажаних результатів. Навіть рішення складних математичних завдань з використанням багатоступеневих рівнянь, рішення приватних проектних проблем не виводило жерців, тодішніх носіїв знання, на необхідність узагальнень, створення логічного інструменту досліджень, створення системи доказів, оскільки в цьому випадку знання втрачало б свою сакральність.

ВИСНОВКИ

Цивілізації Древнього Сходу досягли великих успіхів у багатьох галузях науки і культури, були створені неповторні за формою і своєрідності виконання шедеври літератури і мистецтва, зроблені великі наукові відкриття.

Наукові знання особливо продуктивно розвивалися в тих областях, які мали прикладне значення для життя соціуму. Таким чином, наука була пов'язана з безпосередніми потребами людей.

Великий вплив на становлення усіх древніх цивілізацій зробило використання багатьох природних явищ, тісно пов'язаних з календарними циклами, як, наприклад, розливи річок. Важливо було також точне визначити терміни сільськогосподарських робіт, тому звідси виникала необхідність в знаннях про ух зірок, тобто в астрономії. У єгиптян карти сузір'їв малювали на Саркофазі. Через античність ми запозичували з Древнього Єгипта сонячний календар, ділення доби на 24 години. До цих пір ми користуємося шести десятирічною системою рахунки шумерів: 360 градусів в колі, 60 хвилин в годині і 60 секунд в хвилині. Вже одне це свідчить про величезні успіхи єгипетських і месопотамських астрономів.

Китайські астрономи створили перший у світі зоряний каталог (V ст. до н.е.). Вони обчислювали терміни сонячних і місячних затемнень, фіксували появу комет, відмітили існування плям на Сонці. Китайський учений Чжан Хен (78 - 139 рр.) спорудив небесний глобус, описав 2500 зірок з 320 сузір'їв, висунув теорію безмежності Всесвіту, а також створив унікальний сейсмограф.

Древні корені мають математика і геометрія. Вони були викликані до життя необхідністю підрахунку, межування полів і територій, проведення іригаційних каналів, потребами астрономії і будівництва, а також іншими причинами.

Єгипетські учені визначали площу круга і площу поверхні півкулі, об'єм усіченої піраміди. Дуже високого рівня досягла месопо-тамская математика. Грецькі математики багато що запозичували у математиків Єгипту і Месопотамії.

У Древній Індії математика досягла особливих висот. У середньовіччі за посередництва арабів її досягнення були запозичені європейцями. Ми користуємося десятковою системою рахунку індійців, хоча і називаємо їх цифри арабськими. Найважливішим досягненням індійців стало введення цифри 0. Багато сучасних математичних термінів мають індійське походження - «цифра», «синус», «корінь» і так далі

Вивчаючи історію країн Древнього Сходу, можна побачити, як з напівмагічної; який медицина виникає медицина практична. У Єгипті вже існувало добре розроблене цілісне вчення про кровообіг, сердечну діяльність і пульс. Єгипетські лікарі, що строго спеціалізувалися в окремих областях медицини, славилися на усьому Близькому Сході і в Середземномор'ї.

Давньоіндійську збірку магічних заклинань «Аюрведа» містить одночасно велика кількість практичних медичних рецептів. Індійські медики широко використали лікувальні властивості трав, знали про вплив клімату на здоров'я, складали спеціальні дієти при різних захворюваннях, в цілому піклувалися про особисту гігієну людини. Неймовірних висот досягла давньоіндійська хірургія, про що свідчить згадка про 300 видів операцій і використання в них 120 хірургічних інструментів.

Глибокі знання в точних науках дозволили добитися значних успіхів в розвитку древніх цивілізацій. Досягнення мистецтва і літератури яскраво свідчать про високий моральний і естетичний рівень розвитку суспільства Древнього Сходу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І. Джерела

1. Хрестоматия по истории Древнего Востока. / Под ред. В.В. Струве, Д.Г. Редера. - М.: Издательство Восточной литературы, 1963. - 359 с.

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Сост. и комм. А.А. Вигасина. М.: Высшая школа, 1997. - 200 с.

ІІ. Монографії, посібники, статті

3. Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Борис Васильевич Андрианов. - М.: Наука, 1978. - 168 с.

4. Барзотті Є. Історія давнього світу. / Є. Барзотті. - К.: Пелікан, 2009. - 160 с.

5. Боголюбов А. Н. Механика в истории человечества. / Александр Николаевич Боголюбов. - М.: Наука, 1978. - 150 с.

6. Бонгард-Левин Г.М., Аверинцев С.С., Алексеев В.П. и др. Древние цивилизации. - М.: Мысль, 1989. - 479 с.

7. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. - Т. II. Рождение астрономии / Пер. с англ. / Бартель Леендерт Вае-дер-Варден. - М.: Наука, 1991. - 339 с.

8. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. / Йоєль Песахович. - М.: Наука, 1986. - 208 с.

9. Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до персидского завоевания) / Юлия Заблоцка. / Пер. с польск. - К.: Будівельник, 1989. - 110 с.

10. Джеймс П., Торп И. Древние изобретения. - Минск: Попурри, 1997. - 768 с.

11. Дьяконов И.М. Научные представления на Древнем Востоке / Игорь Михайлович Дьяконов. // Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. - М.: Наука, 1982. - С. 59-119.

12. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов / [А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.]; Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2003. - 462 с.

13. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Навчальний посібник / Олег Прокопович Крижанівський. - К.: Либідь, 2002. - 590 c.

14. Лурье И., Ляпунова К., Матье М., Пиотровский Б., Флиттнер Н. Очерки по истории техники Древнего Востока. / Под общ. ред. акад. В.В. Струве. - М.-Л.: АН СССР, 1940. - 352 с.

15. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Джордж Мелларт. - М.: Наука, 1982. - 149 с.

16. Нейгебауэр О. Точные науки в древности / Пер. с англ. Е.В. Гохман. / Отто Нейгебауэр. - М.: Наука, 1968. - 224 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення соціально-економічних, суспільно-політичних та релігійних рис східних суспільств. Характеристика розвитку цивілізацій Сходу і Заходу на рубежі Нового часу. Дослідження причин та наслідків переходу світової гегемонії до країн Західної Європи.

  курсовая работа [89,5 K], добавлен 13.06.2010

 • Осьовий час та його роль у формуванні суспільств Західної та Східної цивілізацій. Характерні риси господарської системи Давньої Греції та Давнього Риму. Основні форми організації господарства. Розвиток агротехнічної науки та прогрес в агротехніці.

  презентация [6,7 M], добавлен 16.10.2013

 • Загальний технічний прогрес та розвиток промисловості, зростання обсягу виробництва. Зростання міст і виникнення нових промислових центрів. Поява перших монополістичних об'єднань. Розвиток банківської справи в Чехії. Становище сільського господарства.

  реферат [61,0 K], добавлен 30.11.2011

 • Формування національної національної буржуазії у XVIII ст. Зміни внутрішньополітичної ситуації в Україні. Поширення мануфактурного виробництва. Формування ринку робочої сили. Становище селянства, поширення панщини. Зміни в національному складі населення.

  реферат [33,5 K], добавлен 21.11.2011

 • Вплив історичних особливостей релігійного розвитку суспільства, світської ідеології радянського періоду, загальносвітових тенденцій у розвитку релігійної свідомості на сучасний стан релігійної свідомості в Україні. Формування на значення атеїзму.

  реферат [28,1 K], добавлен 14.07.2016

 • Найдавніші зачатки науки з математики та астрономії. Основи математичних знань стародавніх народів Месопотамії. Досягнення вавилонців у галузі природничо-наукових знань. Створення єдиної системи мір і ваги. Знання в галузі медицини та ветеринарії.

  реферат [22,9 K], добавлен 02.02.2011

 • Поява нових міст в результаті східного походу Олександра Македонського та за часів його наступників - діадохів. Аналіз становища громадського життя в нових і старих містах елліністичного Сходу. Основні особливості та наслідки процесів містобудування.

  курсовая работа [73,7 K], добавлен 11.05.2013

 • Територія, населення та промисловий розвиток Донбасу в роки перших п’ятирічок. Зростання робітничого класу, взаємовідносини із владою. Структура донецької промисловості. Територіальний розподіл капіталовкладень. Зростання галузей важкої промисловості.

  реферат [87,7 K], добавлен 05.10.2017

 • Передумови економічного реформування в радянській державі, рівень економічного розвитку та рівень життя населення до економічних реформ. Етапи та напрями економічного реформування сільського господарства та промисловості держави, оцінка його наслідків.

  курсовая работа [52,9 K], добавлен 21.09.2010

 • Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу. Причини і джерела формування цього прошарка. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі. Формування української державності в ході визвольної війни. Виникнення реєстрового козацтва.

  реферат [25,4 K], добавлен 01.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.