Дослідження якості мила марки "Дитяче" від вітчизняних та іноземних виробників та особливостей документального оформлення імпортної продукції (за матеріалами ПФ "ІМПУЛЬС")

Аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила. Інноваційні аспекти в галузі миловаріння. Дослідження правильності та повноти маркування туалетного мила марки "Дитяче". Загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність фірми ПФ "Імпульс".

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.12.2012
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Анотація

Перелік ключових слів, перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

1.1. Аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила

1.2. Споживчі властивості туалетного мила

1.3. Інноваційні аспекти в галузі миловаріння

1.4. Аналіз законодавчої бази, яка регламентує порядок і правила здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України

1.5. Порядок проведення експертизи туалетного мила

1.6.Заключення по огляду літератури, обґрунтування обраної теми

1.7. Мета та задачі досліджень

Розділ 2. Організація, об'єкти, предмет та основні методи дослідження

2.1. Організація постановки досліджень

2.2. Об'єкти, предмети дослідження

2.3. Основні методи та методики досліджень

Розділ 3. Експериментальна частина

3.1. Дослідження асортименту та рецептур туалетного мила, яке виробляється та реалізується на Україні

3.2. Дослідження правильності та повноти маркування туалетного мила марки «Дитяче»

3.3. Експертиза органолептичних показників якості туалетного мила марки «Дитяче» від різних виробників

3.4. Дослідження фізико-хімічних характеристик «Дитячого» мила

3.5. Математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче». Кластерний аналіз

3.5.1 Проведення кластерного аналізу к-методом та отримання результатів

Висновки до розділу

Розділ 4. Митне оформлення мила марки «Дитяче» при переміщенні через митний кордон України в режимі імпорт

4.1. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності України

4.1.1. Загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність ПФ «Імпульс»

4.2. Основні вимоги та особливості оформлення туалетного мила марки «Дитяче» в митному режимі імпорт

4.2.1. Порядок митного оформлення туалетного мила

4.2.2. Порядок визначення коду Української класифікації товарів ЗЕД при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі

4.3. Порядок справляння мита

4.4. Порядок розрахунку митних платежів для туалетного мила в режимі імпорт

Висновки до розділу

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Анотація

Дипломна робота присвячена формуванню та розширенню асортименту мила марки «Дитяче» в ПФ «ІМПУЛЬС» за рахунок співпраці з вітчизняними та іноземними виробниками.

В основі досліджень є комплексне оцінювання якості мила марки «Дитяче» за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Результати досліджень свідчать про те, що не всі виробники випускають продукцію, згідно вимог нормативних документів.

ПФ «ІМПУЛЬС» були враховані рекомендації, переглянуті існуючі контракти з постачальниками, та укладені нові, на поставку мила марки «Дитяче».

Аннотация

Дипломная работа посвящена формированию и расширению ассортимента мыла марки «Детское» в ЧФ «ИМПУЛЬС» за счет сотрудничества с отечественными и иностранными производителями.

В основе исследований лежит комплексное оценивание качества мыла марки «Детское» за органолептическими и физико-химическими показателями.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что не все производители выпускают продукцию, согласно требованиям нормативных документов.

ЧФ «ИМПУЛЬС» были учтенны рекомендации, пересмотренны существующие контракты с поставщиками, и и заключены новые, на поставку мыла марки «Детское».

Annotation

Diploma work is sanctified to forming and expansion of soap assortment easily soiled «Child» in PF «IMPULSE» due to a collaboration with home and foreign producers.

Researches a complex evaluation of soap quality is the basis of easily soiled «Child» after organoleptic and physical-chemical indexes.

Results of researches testify what not all manufacturers let out production, according to requirements of standard documents.

PF «IMPULSE» were the taken into account recommendations, revised existent contracts with suppliers, and the new are celled, on supplying with soap of brand.

Перелік ключових слів

Імпорт, «Дитяче», якість, туалетне мило, фізико-хімічні та органолептичні показники, експертиза, митний кордон, переміщення, нарахування мита.

Перелік умовних скорочень

ДСТУ - державний стандарт України;

ПФ - Приватна фірма;

ВАТ - Відкрите акціонерне товариство;

ТН - транспортна накладна;

ВМД - вантажно-митна декларація;

ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність;

ДМСУ - Державна митна служба України;

ТПП - Торгово-Промислова Палата;

МД - митна декларація;

НД - нормативна документація;

ТУ - технічні умови;

ЄС - Євро Союз.

Вступ

Актуальність теми. Інтереси громадян як споживачів повинні бути захищеними державою, яка зобов'язана надавати можливість вибору товару, гарантувати високу якість продукції і безпеку її для здоров'я людини. Все це можливо при постійному контролюванні та дослідженні продукції від іноземних та вітчизняних виробництв, яка реалізується в Україні. Тому проведення експертизи туалетного мила марки «Дитяче» за кількістю, якістю, станом упакування та повнотою маркування є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами планами, темами. Дослідження роботи проводилось згідно Закону України «Про захист прав споживачів». Робота є частиною досліджень студентських науково-дослідних гуртків, що діють на кафедрі товарознавства та експертизи якості товарів.

Мета і завдання дослідження. За мету та завдання дипломної роботи покладено детальне вивчення літературних та нормативних даних, за даною темою; проведення експертизи дитячого мила; виявлення порушень щодо правильності та повноти маркування дитячого мила; перевірка та засвідчення відповідності туалетного мила показникам якості щодо органолептичної та фізико-хімічної оцінки; створити модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників туалетного мила марки «Дитяче»; заповнення документів, які необхідні при переміщенні туалетного мила марки «Дитяче» через митний кордон України.

Предмет дослідження. Предметом дослідження - є аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила; дослідження асортименту та рецептур мила; дослідження правильності та повноти маркування; експертиза органолептичних показників якості туалетного мила; дослідження фізико-хімічних характеристик; математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче».

Об'єкт дослідження. При дослідженні якості продукції об'єктом дослідження було обрано туалетне мило марки «Дитяче» від різних виробників, а саме: №1 Туалетне мило «Агу», марка дитяче, ТОВ «Українські Промислові Ресурси», Україна; №2 Дитяче мило «АРКО», вироблено в Туреччині; №3 Мило «Bebe», Болгарія; №4 Мило дитяче, ВАТ «Невська косметика», Росія; №5 Туалетне мило «Дитяче», ТОВ «Слобожанський миловар», Україна.; №6 Мило туалетне «Дитяче» Аліса з екстрактом деревію, ВАТ «Свобода», Росія; №7 Дитяче мило «Кроха» з екстрактом липи, ТОВ «Орифлейм», Швеція; №8 Дитяче мило «Bubchen» з ромашкою, Німеччина; №9 Делікатне мило з запахом соковитої грушки для дітей від 1 року життя, Польща; №10 Дитяче мило з медом «Johnson&Johnson», Греція.

Методи дослідженн. Дослідження туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників проводились за такими методами: органолептичним (дослідження стану упаковки, правильність та повнота маркування; визначення органолептичних показників) та лабораторним (піноутворююча здатність; піностійкість; визначення рН; масова частка домішок нерозчинних у воді).

Новизна одержаних результатів. Проведено оцінку якісних органолептичних та фізико-хімічних характеристик, створено модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників вітчизняного та іноземного виробництва туалетного мила марки «Дитяче» і встановлено, що не всі зразки відповідали вимогам стандартів.

Практичне значення одержаних результатів. ПФ «ІМПУЛЬС» надала запит на проведення дослідження та встановлення якості мила марки «Дитяче» від різних виробників для подальшої співпраці її з виробниками побутової хімії. Отримані результати передані до ПФ «ІМПУЛЬС».

Апробація результатів роботи. Основні положення роботи доповідались на засіданнях науково-дослідного гуртку студентів, що існує на кафедрі товарознавства та експертизи якості товарів. Де була розглянута публікація на тему: «Дослідження якості дитячого мила, що надходить до торгової мережі від різних виробників» в збірнику тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених «Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття очима молоді». Зразок публікації наведено в додатку А.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Робота викладена на 137 сторінках. У роботі міститься: 2 таблиці, 4 діаграми, 7 рисунків, 9 скріншотів, 80 літературних джерел, 5 додатків.

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

1.1 Аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила

За останні роки на ринку туалетного мила відбулися великі зміни. Вже сьогодні частка туалетного мила на світовому ринку щорічно зменшується і становить менше 50% від загального обсягу споживаних коштів індивідуальної гігієни. Причина - подорожчання сировини і енергоносіїв, які використовуються в процесі миловаріння, що у свою чергу зробило виробництво мила нерентабельним. Вже незабаром кускове мило може бути витіснене з ринку такими його замінниками, як рідке мило і гелі для душу.

Якщо для України ця проблема досить нова, то в світовому масштабі вона існує давно. Так, за останні 5 років ряд миловарних заводів Європи збанкрутували і припинили випуск продукції. Слід врахувати, що всі вони використовували енергозберігаючі технології і до кризи їх призвело виключно подорожчання сировини (рослинних масел) і високий рівень витрат на оплату праці. Така ситуація змусила транснаціональні компанії - світових лідерів виробництва твердого кускового мила - переносити виробництво даного виду продукції в країни з дешевою робочою силою, скорочуючи тим самим витрати на виробництво. У список таких країн потрапила і Україна. Однією з форм співпраці українських миловарних підприємств стала давальницька схема: на території України - виробництво та фахівці, а сировина і технології імпортуються з-за кордону, куди поставляється й кінцевий продукт. Ще одним методом зниження собівартості продукту, що випускається для транснаціональних компаній стало скорочення витрат на рекламу товару - ставка робиться на вже розкручені та популярні бренди [1].

Український ринок мила можна назвати динамічно розвиваючим, з огляду на зростання вітчизняних підприємств і просування імпортної продукції. Протягом минулого року обсяг ввезеного в Україну мила виріс на 44%, а експорт продукції українського виробництва на світовий ринок збільшився на 6%. Згідно рисунку 1.1 приблизно 50 - 60% українського ринку туалетного мила за 2009 рік належить вітчизняним компаніям, тоді, як на імпорт припадає близько 30 - 40 % мила.

Рис.1.1 Аналіз ринку туалетного мила в Україні

Можна сказати, що українське виробництво має непогані шанси в конкурентній боротьбі на внутрішньому ринку країни. Насторожує фахівців тільки те, що проблеми подорожчання сировини та енергоносіїв (остання зважаючи на застарілі технології стоїть найбільш гостро) вже актуальні й у нас. Через це щорічно спостерігається зниження обсягів виробництва твердого кускового мила приблизно на 5%. У той же час споживання рідкого мила та гелів для душу збільшується, і сьогодні вже практично досягла 20% від загальної кількості реалізованої продукції. Це значно менше, ніж у країнах Європи, однак тенденція очевидна.

Більшу частину імпорту становила продукція, що ввозиться з Туреччини (рентабельність досягається завдяки низькій вартості робочої сили та сировини) і країн ЄС (розрекламовані бренди та елітні види миючих засобів), а також Росії та Білорусії.

Лідерство у виробництві та реалізації твердого мила на українському ринку належить підрозділу транснаціональної компанії Procter & Gamble Ukraine (центральний офіс в Люксембурзі) [2]. На українському ринку мила дана компанія представлена ТМ Shandy, Safeguard і Camay - торговими марками нижньої і середньої цінових категорій (2,5-5 грн.). Procter & Gamble в останні роки відзначилася активною скупкою конкурентних виробництв - у турецькій кампанії - Olvia Beta, у німців - акції Wella, під контроль компанії потрапив англо-американський «бриючий гігант» Gillette. Мило (на відміну від рідких засобів) компанія вважає за краще проводити в СНД: наприклад, Camay випускається на московському АТ «Свобода», а Safeguard - на власному заводі корпорації в Дніпродзержинську.

Наступна за Procter & Gamble Ukraine по показникам обсягів реалізації на українському ринку слідує компанія Evyap (Туреччина), представлена продукцією під марками Duru і Fax. До 2005 року дана компанія виробляла свою продукцію на території України (в Іллічівську Одеської обл.), Однак після скасування вільних економічних зон і пов'язаних з ними пільг була змушена згорнути виробництво.

Зараз виробництво Evyap розміщено виключно на території Туреччини. Цікава особливість асортименту товарів під ТМ Duru полягає в пропозиції як туалетного мила в нижній ціновій категорії - 2-2,5 грн., так і господарського мила з парфумерними віддушки з очищеної сировини. Обсяги споживання господарського мила на українському ринку невеликі (у господарстві частіше використовується пральний порошок або чистячи засоби), тим не менш в даному сегменті ринку спостерігається серйозна конкуренція. Якщо вітчизняний виробник, орієнтуючись на традиційну форму господарського мила, випускає стандартні бруски за найбільш низькою ціною - 1-2 грн, то Evyap пропонує менш великі шматки господарського мила в більш привабливою формі (відсутній неприємний запах, колір мила - білий) і трохи дорожче - від 2 грн. за шт [3].

Тенденцію зростання продукції вітчизняного виробництва та зменшення імпорту на Україні за останні сім років, а саме з 2004 - 2009 можна простежити з діаграми зображеній на рисунку 1.2 [4].

Рис. 1.2 Діаграма співвідношення продукції від вітчизняного виробництва та імпорт туалетного мила на Україні за період 2004-2009 роки

Згідно вищенаведеній діаграмі, у 2007 році було найменше за шість років виробництво на Україні туалетного мила, тоді як найбільш сприятливим виявився 2009 рік. Зростання імпорту туалетного мила спостерігалось у 2009 рік.

Найбільшими українськими виробниками туалетного мила є 5 фірм: ТОВ «Слобожанський миловар» (ТМ «Друг», «Шик» - туалетне мило нижньої цінової категорії 2-2,5 грн), ЗАТ «Перша національна миловарний компанія» (ТМ «Любава», «Моя сім'я»), «Бета-Б» (ТМ «Діва», «Єва»), ДП «ЮСІ-М» (ТМ «Рецепти природи» та ін.), «Українські промислові ресурси» (ТМ «Аура», «Флора», «Сонечко», «Агу» та ін.).

Останнім часом на харківських прилавках можна знайти кускове туалетне мило «ручної роботи». Специфікою даного продукту є склад, що включає тільки натуральні інгредієнти. Виробником цього товару є «Аптека-музей», вартість бруска - 19-30 грн.

На основі цих даних можна сказати, що український ринок мила розвивається під впливом світових тенденцій. Ймовірно, найближчим часом українським миловарам доведеться зберегти існуючі потужності випуску традиційного туалетного мила. З огляду на високу вартість виробництва, успішним кроком може стати скорочення випуску господарського мила, виробництво якого ведеться на всіх вітчизняних підприємствах. Що стосується новинок, таких, як мило «ручної роботи», то це ексклюзивний товар, який на сьогоднішній день не в силах завоювати вагому частку ринку, але саме воно може стати лідером в продажах на світовому ринку і особливо на ринку країн ЄС. Вже існуюча загальноєвропейська тенденція до придбання дорогих екзотичних товарів гігієни є безсумнівним фактором попиту на подібний товар.

1.2 Споживчі властивості туалетного мила

Якість туалетного мила визначається сукупністю його споживчих властивостей. туалетний мило зовнішньоекономічна маркування

Туалетне мило надає гарний зовнішній вигляд і здоровий стан шкірі і тому має велике гігієнічне, естетичне і психологічне значення. Основна дія туалетного мила проявляється в наступних напрямках: очищення, зволоження, живлення, захист і профілактика [12]. Дія туалетного мила або його комплексний ефект пов'язані перш за все з компонентами, які входять до його складу. Найбільш важливими для споживача є функціональні властивості, що визначають ефективність дії мила (зволоження, живлення).

Косметичні властивості туалетного мила, проявляються через зовнішній видимий ефект поліпшення стану шкіри, завдяки зволоженню, регенерації, поліпшенню обмінних процесів у шкірі, в результаті чого підвищується пружність і еластичність шкіри.

Захисні властивості туалетного мила, досягаються завдяки добавкам, що забезпечують лікувально-профілактичні властивості та антисептичну дію.

Ергономічні властивості туалетного мила, задовольняють фізіологічні і психологічні потреби у відповідності з визначеними характеристиками споживачів. Вони характеризують здатність товару створювати відчуття зручності і комфорту.

Надійність туалетного мила пов'язана перш за все з його збереженістю і визначається терміном придатності, який може бути від кількох місяців до 3 років. Більш тривалий термін придатності може свідчити про підвищену кількість консерванту, яку додали до рецептури. Термін придатності туалетного мила визначений нормативними документами. Однак при використанні нових, більш якісних консервантів термін придатності збільшується, тому у виробництві туалетного мила склалася практика встановлення терміну придатності самими виробниками.

Естетичні властивості туалетного мила повинні задовольняти естетичні потреби людини. Показниками цих властивостей є зовнішній вигляд, колір, запах, дизайн упаковки, інформативність упаковки, стильова спрямованість. Стиль відображає взаємозв'язок змісту і зовнішнього оформлення мила. Фірмовий стиль визначає імідж фірми, що випускає товар, особливо це проявляється у художньому оформленні упаковки [17].

Безпека туалетного мила залежить від складу, якості вихідних компонентів, технологічного процесу одержання, умов зберігання та продажу, умов споживання. На кожному етапі життєвого циклу в милі можуть протікати ті чи інші процеси, які викликають зміни, небезпечні для здоров'я людини. Тому для перевірки безпеки туалетного мила проводять комплекс випробувань. Для хімічних показників комплекс випробувань включає визначення водневого показника (кислотного числа чи змісту лугів). Всі ці показники визначають вплив косметичних засобів на шкіру і волосся. У туалетному милі не повинні міститися токсичні елементи - свинець, ртуть і миш'як (або їх зміст обмежується) [18].

У зв'язку з високою біологічною активністю туалетного мила, з можливістю його проникнення в організм людини через шкіру і слизові оболонки, а також його подальший вплив на організм людини туалетне мило необхідно піддавати до клінічних випробувань, з метою встановлення його нешкідливості для людей.

Оцінка безпеки заснована на впливі мила на шкіру і на загальний стан людини. Питання про безпеку туалетного мила для широкого застосування вирішується тільки після позитивних результатів усіх досліджень [22].

Мило дитяче - використовується для купання дитини, для профілактики роздратованої шкіри. Якості цього мила повинна приділятися особлива роль на всіх етапах виробництва: при розробці рецептур, виборі сировини, заготівлі, первісному контролі й виготовленні. Шкіра дитини особливо чутлива. Її будова відрізняється від будови шкіри дорослого. Вона піддається додатковим навантаженням. Тому продукція повинна забезпечувати: ніжне очищення, м'який догляд та надійний захист. Тому до складу дитячого мила повинна входити мінімальна кількість парфумерії та барвників, воно повинно виготовлятися тільки з натуральної сировини високої якості, проте до складу можуть входити також екстракти лікарських трав, вітаміни та інші речовини, які не шкідливі для дитячої шкіри малюка. Наприклад при додаванні у рецептуру календули, воно збагачує мило протизапальними та антисептичними властивостями, пом'якшує шкіру; ромашка - заспокоює та знімає подразнення; череда - одна з найвідоміших трав, що має антиалергічні властивості; аромат лаванди заспокоює малюка й налаштовує його на спокійний і здоровий сон.

Дитяче мило випускають різними за формою. Воно може приймати форму геометричних фігур, звіряток, та інших різновидів аби тільки потішити дитину.

1.3 Інноваційні аспекти в галузі миловаріння

Безліч сортів туалетного мила створено з єдиною метою - доглядати за шкірою. Таке мило повинно мати рівень кислотності, близький до нейтрального, і містити особливі компоненти. Так, туалетне мило збагачують екстрактами трав; тонізуючими фруктовими концентратами; мигдальним, кокосовим маслом і маслом какао, які пом'якшують суху, чутливу шкіру; поживними компонентами - молочними білками, ланоліном, маслом авокадо; зволожуючими речовинами - гліцерином і алое вера, а також вітамінами антиоксидантами: вони захищають шкіру від передчасного старіння.

Серед величезного розмаїття сортів туалетного мила неважко вибрати те, яке підходить саме для вашої шкіри. Однак те, що корисно для шкіри, не завжди підходить для прання, миття посуду та інших побутових потреб. Нейтральна кислотність, притаманна тільки туалетному милу.

Група «Дитячого» мила виготовляється виключно з натуральних компонентів, не містить парфумерних добавок, і тому його можна використовувати для ніжної дитячої шкіри. Будь-яка марка дитячого мила містить пом'якшувальні компоненти (ланолін, гліцерин, рослинні олії) і протизапальні речовини рослинного походження (екстракти череди, ромашки, календули, чистотілу, звіробою, олії герані або примули). Дитячим милом можна прати одяг і пелюшки новонароджених.

Останнім часом все частіше можна спостерігати новинки на ринку мила. У рецептуру додають різні екстракти трав, ефірні масла, натуральні барвники. Велику популярність придбало мило у вигляді звірів, героїв мультфільмів, подарункове мило що імітує форму бантиків, сердець, шоколадних цукерок [23].

Одним з головних інновацій, які з'явилися на ринку і стрімко набирають обертів, є мило ручної роботи. Поряд з виготовленням прикрас і предметів декору вміння створювати мило ручної роботи стає одним з найпопулярніших хобі. Рецептура приготування не складна. Додавати в авторське мило можна практично все: кілька крапель свого улюбленого парфуму, цілющі ефірні масла, ваніль, мед, кавову гущу, вівсянку, цукор, морську сіль. Таке мило не тільки розширить творчі здібності, але й може стати гарним подарунком близькій людині.

Ще одна новинка на ринку Українського мила - одноразове мило, яке виготовлене з екзотичних масел, воно має високу піноутворюючу здатність і швидку розчинність у воді.

Серед найбільш цікавих тенденцій одноразового мила слід зазначити мило у водорозчинній оболонці (Патент РФ № 2207367 Бюлл. № 18, 2003р.), яке створили група вчених Шебеко А.И., Романов В.В., Почерніков В.І.

Одноразове туалетне мило складається з двох фаз: внутрішньої, яка являє собою рідкий або сипучий миючий засіб, і зовнішня - швидкорозчинна у воді, але не взаємодіє з внутрішньою фазою, твердий миючий засіб.

Технічним результатом такого мила є його зручність у використанні завдяки властивостям і формі його випуску у вигляді таблетки або гранул різної конфігурації, розфасованих у блістерну упаковку, що забезпечує зручність індивідуального використання, а також підвищення санітарно-гігієнічних умов індивідуального застосування туалетного мила. Крім того, таке мило дозволяє скоротити витрату миючих засобів до 12%. Залежно від складу фаз, має широкий спектр використання, наприклад, для миття різних ділянок тіла будь-якого ступеня забрудненості (людей різних вікових груп і професій), у парфюмерно-косметичних цілях, шляхом підбору складів мийних засобів і введених у них компонентів. Поєднання в милі властивостей твердого та рідкого миючого засобу дозволяє створити зручний засіб індивідуального користування, з швидкою розчинністю без залишку при контакті з водою від 0,4 до 9 с.

Електричне мило (Патент US 6802819). Виявляється, якщо вмонтувати в шматок мила якийсь електромеханічний пристрій, що викликає його вібрацію, то ефективність намилювання значно збільшиться. Мовою оригіналу цей пристрій називається Персональний Гігієнічний Масажний Шматок (Personal Hygeinic Massage Bar), та складається з шматка мила і вбудованого в нього електронного пристрою з моторчиком і батарейками.

1.4 Аналіз законодавчої бази, яка регламентує порядок і правила здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України

Діяльність митних органів України пов'язана із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України [24].

Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів регіональних митниць, і є його повсякденною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота з виконання митного контролю та митного оформлення потребує належної організації. Тобто всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, мають бути належним чином упорядковані та відображені в нормативних актах (документах), технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та послідовність дій співробітників митниці. Така робота проводиться в митних органах України Управлінням організації митного контролю Держмитслужби України та відділами організації митного контролю регіональних митниць. У митницях функція з організації митного контролю покладається на одного із заступників начальника митниці або на один чи декілька спеціально створені підрозділи (відділ, сектор) [27].

Управління організації митного контролю Державної митної служби України підпорядковується заступнику Голови ДМСУ, відділ організації митного контролю регіональної митниці -- начальнику регіональної митниці та одному із його заступників.

Основними завданнями і напрямками організації митного контролю є:

-- підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури;

-- аналіз діючих та впровадження передових форм і методів митного контролю та заходів підвищення їх ефективності;

-- запровадження технологій митного контролю та митного оформлення;

-- організація взаємодії митних органів (підрозділів) зі службами прикордонного, санітарного, фіто санітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю, іншими контрольними службами та правоохоронними органами при здійсненні митного контролю;

-- розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення;

-- удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування.

Підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури здійснюється на регіональному (регіональні митниці, митниці) та центральному (центральний апарат ДМСУ) рівнях. Регіональні митниці на підставі практичної роботи оперативних підрозділів збирають, узагальнюють, систематизують та аналізують інформацію щодо діючого порядку митного оформлення та контролю, розвитку інфраструктури регіональної митниці та підпорядкованих їй митниць, виявляють проблемні питання, визначають передовий досвід і готують пропозиції ДМСУ щодо вирішення проблемних питань, розповсюдження передового досвіду, вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення. Передові форми та методи митного контролю, а також заходи з підвищення їх ефективності впроваджуються регіональною митницею у практику роботи підпорядкованих митниць. На підставі отриманої від митниць інформації ДМСУ (управління центрального апарату) готує проекти законодавчих актів і нормативні акти з питань митної справи й організації та розвитку митної інфраструктури. Одним з елементів митної інфраструктури є пункт пропуску через державний кордон України -- це територія або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються визначені законодавством види контролю з метою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Пункти пропуску поділяються:

-- за видами транспортного сполучення -- на залізничні, автомобільні, морські, річкові, повітряні, пішохідні;

-- за категоріями поїздок -- на міжнародні (пропуск через кордон громадян і транспортних засобів усіх держав), міждержавні (пропуск через кордон громадян і транспортних засобів України і суміжної держави), місцеві (спрощений пропуск через кордон громадян України і суміжної держави, які проживають у прикордонних областях, районах, та транспортних засобів, що їм належать);

-- за характером транспортних перевезень -- на пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські;

-- за режимом функціонування -- на постійні, тимчасові, цілодобові й такі, що працюють у визначений на підставі двосторонніх договорів час.

Приклад поділу пунктів пропуску, розташованих у зоні діяльності Східної регіональної митниці [29].

Одним із напрямків організації митного контролю є розробка і запровадження в дію технологічних схем митного контролю та митного оформлення.

Технологічна схема -- це встановлена керівництвом митного органу, обов'язкова для виконання послідовність дій співробітників підрозділів митного органу під час здійснення операцій митного контролю та митного оформлення. Технологічна схема може регламентувати діяльність як одного окремо взятого підрозділу, так і декількох підрозділів митного органу в комплексі, а також взаємодію підрозділів митного органу з підрозділами інших контролюючих органів (служб): ветеринарної, санітарної, фітосанітарної, екологічної, підрозділами прикордонних військ України та ін. За допомогою технологічних схем, погоджених з відповідними службами, врегульовуються питання взаємодії під час здійснення митного контролю та митного оформлення [31].

Результати митного оформлення, з метою виключення підробок, фальсифікації, потребують спеціального захисту. Такий захист передбачений на особистих митних забезпеченнях особового складу (особистій номерній печатці, штампі «Під митним контролем»). Також використовується захист у вигляді нумерації бланків митних документів (митних декларацій, протоколів про порушення митних правил тощо), нанесення на такі бланки спеціального малюнка, водяних знаків. Робота із запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення є одним із напрямків організації митного контролю. Одним із нових видів захисту, впровадженим Управлінням організації митного контролю ДМСУ, є нанесення на відбитки особистих митних забезпечень та митні документи спеціальних голографічних етикеток з декількома ступенями захисту. Самі митні забезпечення та порядок їх застосування також постійно вдосконалюються Держмитслужбою України. В митній системі України використовується чотири типи митних забезпечень:

Тип 1. Особиста номерна печатка інспектора -- проставляється на митних документах і свідчить про завершення митного оформлення;

Тип 2. Штамп «Під митним контролем» -- проставляється на митних документах і свідчить про знаходження вантажу під митним контролем;

Тип 3. Пломбір з пуансонами -- для накладення спеціальних пломб на місця, приміщення, транспортні засоби, в яких зберігаються або переміщуються товари та інші предмети, що знаходяться під митним контролем;

Тип 4. Особиста металева печатка -- для накладення відтисків на приміщення, сейфи, шафи тощо, в яких знаходяться митні документи, митне забезпечення інших видів або предмети під митним контролем.

1.5 Порядок проведення експертизи туалетного мила

Сучасний рівень розвитку економіки вимагає більш високого рівня якості непродовольчих товарів. У рішенні цієї проблеми важливу роль грає чітко налагоджений контроль як в сфері виробництва, так і в торгівлі.

Інтереси громадян як споживачів повинні бути захищеними державою, яка зобов'язана надавати можливість вибору товару, гарантувати високу якість продукції і безпеки її для здоров'я людини. Все це можливо тільки при правильній організації проведення експертизи, що відіграє важливу роль в отриманні достовірних і об'єктивних результатів. При плануванні проведення експертизи туалетного мила прийнято виділяти три етапи:

- підготовчий (оформлення заяви, наряду на проведення експертизи);

- основний (експертна оцінка);

- заключний (оформлення акту та заключення експерта) [32,33].

Для кожного етапу характерні специфічні особливості - засоби, методи і принципи. Раціональний вибір їх визначає успіх експертизи.

Торгово-промислова палата надає послуги на проведення експертизи мила за заявками організацій на основі: договору встановленої форми; довгострокової письмової заяви з гарантією замовника по створенню умов для проведення експертиз і сплати витрат за послуги.

Перед початком проведення експертизи туалетного мила розглядаються підстави для її проведення, що і визначає мету і завдання експертизи.

Експертиза не може бути призначена, коли її проведення не передбачене або буде суперечити законодавству, правилам, положенням, інструкціям та іншим документам.

На підготовчому етапі експертизи дитячого мила отримують документи про призначення. До них відносяться заява на проведення експертизи, яка оформляється замовником, і наряд на проведення експертизи.

У заявці має міститись відомості про назву замовника, його адресу та телефон, прізвище відповідальної особи, найменування та кількість мила, місце його знаходження, завдання експертизи. Заявка може бути прийнята як у письмовій формі, так і по телефону, факсу.

Якщо заявка подається в письмовій формі, то на ній має бути підпис керівника та головного бухгалтера організації замовника та печатка організації.

Завдання експертизи має бути чітко визначено, містити повну інформацію про предмет (об'єкт) експертизи та метод контролю (дослідження).

Незалежно від форми передачі заявки експерт не повинен починати експертизу, якщо відсутня письмова заява або письмове підтвердження експертизи, а також дані, які містяться в них, недостатні для проведення експертної оцінки. Це пояснюється тим, що на заключному етапі можуть виникати помилки, через неправильно переданої і зрозумілої експертом інформації, а також конфліктів між замовником і експертом. У цьому випадку вирішити суперечки можуть дані, вказані в письмовій заявці.

По заявці керівник ТПП або старший експерт: підбирають і призначають експерта з урахуванням кваліфікації; правових обставин, із-за яких він не може проводити експертизу у цього замовника; чи має експерт достатньо часу для проведення експертизи без затримки та ін.

На підставі зареєстрованої заявки оформляється наряд на проведення експертизи. У наряді слід вказати: номер, дату надходження заявки, дату початку експертизи, відомості про дитяче мило та замовника, згідно з заявкою, а також завдання експертизи.

Уповноважений керівник експертного підрозділу Палати торгової експертизи повинен після реєстрації замовлення у термін, погоджений із замовником, направити експерта для проведення експертизи: видати йому наряд, в якому слід вказати прізвище експерта, дату видачі наряду, підписати наряд і завірити його печаткою або штампом Палати. Оформлений таким чином наряд є підставою для експерта на проведення експертизи від імені відповідної палати. За отриманий наряд експерт розписується в журналі реєстрації заявок і видачі наряду [34].

Початком основного етапу можна вважати явку експерта до замовника експертизи або збір робочої групи для проведення експертної оцінки.

При проведенні кількісної та/або якісної експертизи туалетного мила замовник повинен представити експерту такі технічні документи:

- письмову заяву, якщо виклик експерта здійснювався по телефону або факсу;

- товарно-супровідні документи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, посвідчення про якість, рахунки-фактури та інші документи, які містять інформацію про туалетне мило, що піддається товарній експертизі;

- завірену копію виклику постачальника, якщо він викликався;

- приймальні акти, акти розбіжностей між постачальником і отримувачем (вимагається у випадку, коли експерт викликаний у зв'язку з виникненням розбіжностей); акт первинної експертизи (при проведенні повторної або контрольної експертизи); комерційні акти, акти відбору проб; заключення або протоколи випробувань зразків мила;

- договір купівлі-продажу або поставки;

- інші необхідні технічні або нормативні документи.

Експерт повинен переглянути всі представлені документи, зробити їх аналіз і оцінку на предмет достовірності інформації, яка в них міститься.

Після ознайомлення з представленими документами експерт починає другий етап експертизи - експертному дослідженню, яке починається з перевірки робочого місця.

Потім експерт починає огляд приміщення, де зберігається експертна продукція і товар. При цьому він повинен звернути увагу на такі моменти:

- чи правильно складене туалетне мило;

- яка температура і вологість в приміщенні (перевірка температури і вологості проводиться по термометру і психрометру); які товари знаходяться по сусідству з милом;

- в якому стані тара, чи не порушена і чи правильно проведене пакування, чи є і як нанесене товарне, вантажне і спеціальне маркування.

У подальшому експерт проводить дослідження туалетного мила марки «Дитяче», по якому замовник бажає отримати його експертне заключення. Експертне дослідження повинно проводитись по тих показниках, по яких виникли суперечки між отримувачем і постачальником. Однак, якщо у процесі експертизи будуть виявлені недоліки (дефекти товару) визначення яких не входило в завдання експерта, але наявність яких має суттєве значення, то експерт повинен відобразити їх в актах [35].

Експертна оцінка - найважливіша складова частина основного етапу. При проведенні експертизи експерт керується інструкцією про проведення експертизи та іншими нормативними документами.

Експертиза проводиться особисто експертом або групою експертів. При проведенні експертизи всі результати експертної оцінки та інша інформація, необхідна для складання акту експертизи, записується експертом в робочий зошит.

Як правило, при експертній оцінці використовують номенклатуру показників, регламентованих стандартами, або ТУ. Тому після визначення дійсних значень показників якості, експерт встановлює їх відповідність регламентованим значенням або зразкам, еталонам.

При проведенні експертизи кількості товарних місць та/або товару здійснюється оцінка кількісних характеристик товару експертами при неможливості використання вимірювальних методів та/або необхідності підтвердження достовірності результатів вимірювань незалежною стороною.

Призначенням кількісної товарознавчої експертизи є визначення кількості туалетного мила в товарній партії та/або кількісних характеристик їх одиничних екземплярів або комплексних пакувальних одиниць. Найбільш розповсюджена сфера використання кількісної експертизи - приймання дитячого мила за кількістю у випадках виникнення розбіжностей між постачальником і одержувачем, при значних відхиленнях між кількістю, вказаною в товарно-супровідних документах, і кількістю, встановленою при вимірюванні у одержувача [36].

На заключному етапі документально оформлюються результати експертизи. Цей етап є один з найбільш відповідальних, в ньому підводяться підсумки раніше проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз і оцінка отриманих результатів, а також їх документальне оформлення.

Недостатність, недостовірність результатів і нечіткість їх аргументації можуть поставити під сумнів правильно проведену експертну оцінку.

Результати експертизи можуть бути оформлені у вигляді акта експертизи, або в іншій формі. Для оформлення результатів експертизи використовують бланки спеціальної форми, які можуть бути затверджені керівником вищої експертної організації. В акті повинні бути відображені всі необхідні дані про асортимент, кількісні і якісні характеристики туалетного мила. Ці дані повинні мати можливість перевірятись, тобто при призначенні повторної експертизи вони повинні бути підтверджені з урахуванням визначеної похибки.

Акт експертизи туалетного мила або заключення повинні складатися з трьох основних частин:

- загальної (протокольної);

- констатуючої;

- заключної.

У констатуючій частині акта експертизи повинні бути: опис (хід вивчення) пред'явлених документів; аргументовано викладені методи і фактично встановлені результати експертизи, проставлені дати, а при необхідності і години початку і закінчення експертної оцінки.

Констатуюча частина підписується експертами і представниками організацій, які беруть участь у проведенні експертизи. При незгоді останніх із змістом цієї частини вони повинні підписати його із посиланням на особисту думку, яка додається до акта експертизи. У випадку відмови представників від підпису і дачі особистої думки експерт має право оформити акт експертизи без їх підписів, зробив про це відповідний запис в акті.

Загальну і констатуючу частини експертизи перевіряють представники зацікавлених сторін, які присутні при експертизі. Якщо при перевірці вони виявляють помилки або щось не зрозуміле, то вони мають право вимагати від експерта їх виправлення. У подальшому експерт не має права вносити зміни без згоди цих осіб в загальну констатуючу частину.

Заключення за результатами експертизи експерт оформляє самостійно. При цьому зацікавлені сторони не повинні бути присутніми, щоб не впливати на об'єктивність експерта. При оформленні заключення пред'являються вимоги: об'єктивність, достовірність і обґрунтованість. Експерт повинен проаналізувати і об'єктивно оцінити результати експертизи, дати аргументацію проведеної оцінки, що обумовлює достовірність заключення. У заключенні експерт повинен відповісти на поставлені завдання, сформулювати висновки.

При оформленні заключення, експерт повинен вказати: найменування документів, дату і номер їх затвердження, якщо в ході експертизи ці документи були використанні. У заключення враховують як результати проведених експертом досліджень, так і результати, отримані у випробувальній лабораторії. При цьому експерт повинен перевірити достовірність результатів досліджень шляхом встановлення наявності у випробувальній лабораторії акредитації в конкретній сфері, а також проведення лабораторних досліджень арбітражними або іншими прийнятими методами [37].

Протокол випробувань, якщо вони проводились, є невід'ємною частиною акта експертизи.

Підписується заключення тільки експертом або групою експертів, які проводять експертизу. Зацікавлені сторони акт експертизи не підписують, так як в протилежному випадку оформлений акт буде регламентувати не як акт експертизи, а як акт комісії. Це пояснюється сутністю експертизи як оцінки, яка проводилась незацікавленими суб'єктами.

Типова помилка недосвідчених експертів в тому, що вони складають заключення в присутності і при участі зацікавлених сторін, дають підписувати їм акт. Варто врахувати, що зацікавлені сторони можуть підписувати лише загальну і констатуючу частини акта в підтвердження згоди з вказаними в них даними.

Заключення повинно бути складено експертом коротко, конкретно обґрунтовано, виходячи з об'єктивних даних. Заключення повинно кореспондуватись з констатуючою частиною акта експертизи.

1.6 Заключення по огляду літератури, обґрунтування обраної теми

На сьогоднішній день ринок туалетного мила в Україні представлена вітчизняним (60%) та зарубіжним (40%) виробництвом. Нестабільна економіка, підвищення цін на газ та світло, поступово знижує обсяг випуску туалетного мила вітчизняними виробниками. Проте, українські виробники не стоять на місці, та постійно вдосконалюють свою продукцію, для конкурентоспроможності із зарубіжними підприємствами.

Мило - один з головних засобів гігієни. Воно надає гарний зовнішній вигляд, здоровий стан шкірі і тому має велике гігієнічне, естетичне і психологічне значення. Основна дія туалетного мила проявляється в наступних напрямках: очищення, зволоження, живлення, захист і профілактика. Фахівці, постійно розробляють нові види мила та розширюють асортимент.

Поставка, туалетного мила від іноземних підприємств вимагає додержання установлених правил при проведенні митного контролю. Здійснення митного контролю проводиться у пунктах пропуску через митний кордон або в інших місцях митної території. При оформленні митні органи вирішують ряд завдань, серед яких одним із найважливіших є викриття контрабандної та фальсифікованої продукції.

Велика конкуренція змушує виробників використовувати більш дешеву та неякісну сировину або неповністю додержуватись технології виробництва мила, тому необхідно проводити експертизу товарів, яка допоможе попередити та викрити фальсифіковану продукцію.

1.7 Мета та задачі досліджень

Метою дипломної роботи є проведення товарознавчої експертизи туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників, що реалізується на ринку м.Харкова, а також дослідження особливостей документального оформлення імпортної продукції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• зробити літературний пошук

• Розробити схему експерименту

• Обрати об'єкти, предмети та методики дослідження

• Дослідити сучасний асортимент та рецептуру туалетного мила

• Визначити правильність та повноту маркування мила «Дитячого»

• Провести експертизу якості за органолептичними та фізико-хімічними показниками

• Побудувати математичну модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників

• Розглянути особливості митного оформлення туалетного мила марки «Дитяче» при його переміщенні через митний кордон в режимі імпорт

• Заповнити митні документи на поставку партії туалетного мила.

Розділ 2. Організація, об'єкти, предмет та основні методи дослідження

2.1 Організація постановки досліджень

Організація постановки дослідження «Дитячого» мила наведена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1 Організація постановки досліджень

2.2 Об'єкти, предмети досліджень

При дослідженні якості продукції об'єктом дослідження було обрано туалетне мило марки «Дитяче» від різних виробників, а саме: №1 Туалетне мило «Агу», марка дитяче, ТОВ «Українські Промислові Ресурси», Україна; №2 Дитяче мило «АРКО», вироблено в Туреччині; №3 Мило «Bebe», Болгарія; №4 Мило дитяче, ВАТ «Невська косметика», Росія; №5 Туалетне мило «Дитяче», ТОВ «Слобожанський миловар», Україна.; №6 Мило туалетне «Дитяче» Аліса з екстрактом деревію, ВАТ «Свобода», Росія; №7 Дитяче мило «Кроха» з екстрактом липи, ТОВ «Орифлейм», Швеція; №8 Дитяче мило «Bubchen» з ромашкою, Німеччина; №9 Делікатне мило з запахом соковитої грушки для дітей від 1 року життя, Польща; №10 Дитяче мило з медом «Johnson&Johnson», Греція.

Предметом дослідження - є аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила; дослідження асортименту та рецептур мила; дослідження правильності та повноти маркування; експертиза органолептичних показників якості туалетного мила; дослідження фізико-хімічних характеристик; математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче».

2.3 Основні методи та методики досліджень

Дослідження туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників проводились за такими методами:

1) Органолептичним:

- дослідження стану упаковки, правильність та повнота маркування - ГОСТ 28546-2002 [38];

- визначення органолептичних показників - ДСТУ 4537:2006 [39];

2) Лабораторним:

- піноутворююча здатність - ДСТУ 4537:2006;

- піностійкість - ДСТУ 4537:2006;

- визначення рН - ДСТУ 4537:2006;

- масова частка домішок нерозчинних у воді - ГОСТ 790-89 [40].

Методики за якими проводились визначення вищевказаних показників наведені в додатку Б.

Розділ 3. Експериментальна частина

3.1 Дослідження асортименту та рецептур туалетного мила, яке виробляється та реалізується на Україні

В останнє десятиліття в нашій країні дуже сильно зросло споживання парфумерно-косметичних товарів, в тому числі і туалетного мила. На українському ринку постійно з'являються нові товари, як вітчизняні, так і зарубіжні.

При виборі туалетного мила більшість українських покупців явну перевагу віддають вітчизняній продукції: ціни на неї помітно нижчі, ніж на імпортну, крім того, люди мають високу довіру до якості українського мила. Видовий асортимент української продукції досить широкий і розрахований на різні можливості покупців - від найдешевших сортів мила до більш дорогих і якісних видів. До того ж, асортимент вітчизняних виробників туалетного мила регулярно оновлюється.

Багато сортів туалетного мила створено для догляду за шкірою. Таке мило повинно мати рівень кислотності близький до нейтрального, та містити особливі компоненти. Так, туалетне мило збагачене екстрактами трав, заспокоює шкіру; тонізує фруктовими концентратами; мигдальним, кокосовим маслом та маслом какао, пом'якшують суху шкіру; живильними компонентами - молочними білками, ланоліном, маслом авокадо; пом'якшуючими речовинами - гліцерином та алоє вера, а також вітамінами та антиоксидантами: вони захищають шкіру від передчасного старіння. Серед великого різноманіття сортів туалетного мила неважко обрати те, яке підходить саме вашій шкірі. Однак те, що корисне для шкіри не годиться для прання, миття посуду та інших побутових справ [41].

Сучасне мило вражає різноманіттям сортів та властивостей, воно не тільки очищує шкіру, але й доглядає за нею. Це обумовлює здатність лугів, які входять до вмісту мила, розчиняти жировий шар шкіри на якому осіли пил та бруд. Воно також розрихлює ороговівший шар шкіри, дозволяючи волозі проникати всередину. Проте мило може виявляти негативне значення. Разом з брудом воно руйнує жирові клітини, які маючи гідроліпідну плівку, яка втримує вологу в глибоких шарах шкіри. В результаті чого вона втрачає природний захист, волога з неї випаровується, та на поверхні починають розмножуватися бактерії. Хоча нормальна шкіра має властивості швидко відновлювати свій природний шар, постійне користування милом порушує цей процес і може викликати загибель клітин епідермісу. Шкіра стає сухою, подразненою, набуває непривабливого вигляду [42].

Особливо негативно впливає дешеве мило, в якому містяться вільні луги. Воно може мати приємний запах та привабливий вигляд, проте, ароматичні добавки, які знаходяться у милі призначені тільки для того, щоб зробити його вигляд більш привабливим ніяк не впливаючи на його якість. Одним з показників визначення якості мила є вміст в ньому кокосового масла. Тобто чим його більше, тим якість вище й тим дорожчий продукт. У професіоналів існує класифікація. Якщо кокосового масла близько 15%, продукт відносять до вищої категорії якості -- першої групи. Якщо трохи менше -- від 10 до 12% -- другої групи. Нарешті, мило з найменшим відсотком вмісту -- до 10% -- становить третю групу.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.