Механізми валютної інтеграції у світі

Дослідження економічної сутності та передумов валютної інтеграції. Аналіз та оцінка сучасних тенденцій розвитку регіональних інтеграційних об’єднань Європи. Економіка "локомотивів" ЄС до та після інтеграції. Шляхи регіональної взаємодії у валютній сфері.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 573,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Світова економіка на рубежі XX -- XXI століть вступила в якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, пов'язаний з процесом глобалізації у сфері фінансів. Відбуваються глибокі зміни у змісті та формах розвитку всієї системи світо господарських зв'язків, включаючи інтеграційні процеси в валютно-фінансовій сфері.

Валютна інтеграція виступає основою формування економічного та валютного поліцентризму в системі світо господарських відносин. Темпи перетворення доллароцентрістской моделі світової валютної системи в біполярну світову валютну систему в чому обумовлені інтенсивністю і масштабами інтернаціоналізації євро, тобто його реальної здатністю виконувати функцію світових грошей в офіційному і в приватному міжнародному обороті. З урахуванням нових тенденцій у системі світо господарських зв'язків особливо важливо всебічно дослідити сучасні аспекти теорії і практики європейської валютної інтеграції з акцентом на аналіз проблем і перспектив функціонування європейського Економічного і валютного союзу (ЕВС) і євро.

Метою цієї роботи є характеристика та оцінка перспектив розвитку валютної інтеграції в ЄС.

Для досягнення поставленої мети в курсової роботі вирішуються наступні завдання:

-- дослідження економічної сутності, змісту та передумов валютної інтеграції;

-- вивчення теорій валютної інтеграції;

-- оцінка відповідності країн ЄС Маастрихтським критеріям;

-- оцінка економічного розвитку найпотужніших стран ЄС;

-- аналіз та оцінка сучасних тенденцій розвитку регіональних інтеграційних об'єднань Європи.

Предметом дослідження є комплекс відносин, пов'язаних з валютною інтеграцією в Євросоюзі в умовах глобалізації та розвиток валютної інтеграції в Євросоюзі. Об'єктом Дослідження є процес міжнародної валютної інтеграції.

Теоретичну та методологічну базу курсової роботи становлять фундаментальні положення сучасної економічної теорії. В роботі застосовувався діалектичний метод, функціональний, порівняльний, структурний, інституційний та історичний підходи, економетричний аналіз часових рядів.

Рішення конкретних кількісних і якісних завдань здійснювалося за допомогою побудови класифікацій, статистичних і графічних методів аналізу.

У процесі розробки теми використовувалися роботи провідних російських, українських і зарубіжних економістів, що розкривають передумови розвитку інтеграційних процесів, закономірності валютної інтеграції, роль різних аспектів грошово-кредитної і валютної політики ЄС в умовах зростаючої фінансової глобалізації.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

1.1 Сутність валютної інтеграції

Інтеграція (від лат. Integrum -- ціле; лат. Integratio -- відновлення, поповнення) -- згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських структур в рамках регіону, країни, світу.

Економічна інтеграція -- процес розвитку стійких взаємозв'язків сусідніх держав, що веде до їх поступового економічного злиття, заснований на проведенні цими країнами узгодженої міждержавної економіки і політики.

Багатофакторність загальноекономічної інтеграції створює базис для структуризації феномена інтеграції у вигляді сукупності форм і стадій, однією з останніх форм якої є валютна інтеграція.

Валютна інтеграція на якому етапі веде за собою створення єдиного економічного простору між країнами. Єдиний економічний простір створюється за схемою, яка типова для будь-якого інтеграційного об'єднання. На сучасному етапі економічного розвитку виділяють наступні форми економічної інтеграції (з посиленням інтеграції до кінця списку):

-- преференційна зона;

-- зона вільної торгівлі;

-- митний союз;

-- загальний ринок;

-- економічний союз;

-- економічний та валютний союз.

У більш широкому сенсі, під валютної інтеграцією можна розуміти співпрацю країн у сфері міжнародної торгівлі та фінансів, яке покликане зменшити або зняти економічні бар'єри між країнами-учасницями угоди, підвищити конкурентоспроможність їхніх виробників, зміцнити валютно-фінансову систему і забезпечити економічне зростання. Інтеграція в валютно-фінансовій сфері потрібна також тому, що у країн, що вступають в інтеграційний процес, є певні цілі, реалізувати які поодинці незмірно складніше, ніж зробити це на колективній основі, спільними зусиллями.
Зазвичай виділяють такі основні цілі валютної інтеграції:

-- зміцнення позицій національних валют;

— створення ємних фінансових ринків з повним набором інструментів, притаманних ринків високорозвинених країн;

-- отримання гідного місця у світовій валютно-фінансовій системі.

В сучасних умовах валютна інтеграція -- ефективний засіб зміцнити національні грошові одиниці в умовах жорстокої конкуренції між валютами (на зовнішніх і на внутрішніх ринках) і самовідтворюється валютної асиметрії. Валютна інтеграція дозволяє:

-- підвищити ступінь інтернаціоналізації національних валют;

-- змінити механізм курсоутворення;

-- згладити курсові коливання;

-- захистити до певних меж внутрішнє фінансовий простір об'єднання від перепадів міжнародної кон'юнктури і від конкуренції ззовні, тобто нейтралізувати негативні наслідки загальної лібералізації.

Отже, можна зробити висновок про те, що лише інтеграція на основі створення валютного союзу, що заміняє національні грошові одиниці, по типу ЄС, дозволить країнам-учасницям зберегти суверенітет у валютній сфері та впливати на розробку і проведення грошово-кредитної політики в регіоні. Але дана політика може проводитися країнами, які досягли високого рівня економічного розвитку.

В іншому випадку, з метою ефективної інтеграції в світову валютну систему, в умовах слабкості національної економіки, що виражається у високих темпах інфляції, падінні курсу валюти, доцільно використовувати інші форми валютних об'єднань.

Характерно, що в даний час створювати абсолютно стійкі світові кредитні гроші не можуть навіть самі економічно сильне країни внаслідок виникаючих і часто загострюються міждержавних розбіжностей. Існує прагнення країн до утворення валютних систем (валютних союзів) і регіональних кредитних (резервних) грошей на противагу американському долару. При цьому валютні союзи характеризуються наявністю спільної валюти або твердо фіксованих обмінних курсів валют країн-учасниць без яких би то ні було допустимих меж коливань між ними, а також безумовним зобов'язанням підтримувати конвертованість своїх валют [1, с.234].

Поляризація світової валютної сфери, приходить на зміну моновалютного системі дозволяє зробити висновок про перехід світової валютної системи на наступний етап розвитку, який буде характеризуватися паралельним зверненням кількох світових валют, що привнесе стабільність в світову економіку, так як моновалютного підвищує курсові та політичні ризики.

В.Р. Євстигнєєв дотримується ж, кілька інших принципів щодо економічної інтеграції та валютної інтеграції зокрема, і стверджує, що при завершенні формування кожного інтеграційного механізму інші механізми не виростають з нього, як виростали б стадії «єдиного закономірного процесу, негативні стимули, тобто стимули повернення до менш інтегрованим формам, наростають експоненціально в міру завершення будівництва кожного специфічного інтеграційного механізму. Особливо це відноситься до валютно-фінансової інтеграції, валютний союз не виростає з інтеграції фінансових ринків, а інституційна форма єдиної грошової системи не виростає, в свою чергу, з менш жорстких елементів валютного союзу. Навпаки, розвиток кожної форми фінансової інтеграції знижує практичну вірогідність розвитку нових її форм» [12].

Що ж потрібно для того, щоб перевірити (верифікувати) теорію розвитку будь-якого монетарного об'єднання? На думку автора, для цього потрібно, перш за все, розглянути основні феноменологічні ознаки розвитку, що застосовуються в теорії організації складних систем і потребують раціонального пояснення. Видається, що характерними (але аж ніяк не обмежують спільність розглянутих ознак) рисами якого формується об'єднання є складність внутрішньої структури, різноманітність форм прояву і пристосованість (адаптованість) до зовнішнього середовища.

Паралельно із розвитком загальної економічної інтеграції відбувається ускладнення форм і методів валютно-фінансової інтеграції. Перехід до єдиних грошей перестав бути самоціллю, на перший план вийшла політика міждержавної економічної конвергенції.

Для того щоб дослідити можливість застосування механізмів єдиної валюти, слід звернутися до поняття «оптимальної валютної зони», створення якої передбачає, серед іншого, дотримання ряду основоположних конвергенціональних принципів. В цьому випадку можна буде говорити про реалізацію узгодженої грошово-кредитної політики та адекватної реакції всіх регіонів зони на однакове економічний вплив. Саме тому, увага вчених і практиків сконцентрувалося на розробці методології регулювання і управління параметрами економічної конвергенції, що знайшло відображення в ряді робіт і основоположних документів, що закріплюють конкретні цифри і строки економічної збіжності (див., наприклад, договір про об'єднання грошових систем НДР і ФРН, Маастрихтський договір, договір Карибських держав про створення зони валютної (монетарної) стабільності, договір про об'єднання грошових систем Росії і Білорусії і т.д.).

Слідом за Манделл початок великої економічній літературі з теорії оптимальних валютних зон поклали американські професори Р. Маккіннон зі Стенфордського і П. Кенен з Прінстонського університетів. Вони визначили економічні властивості системи, які дозволили б ідентифікувати оптимальну валютну зону. Наступні роботи Дж. Інграма, Г. Грубель, У. Корден, І. Ішіями і К. Хамад були присвячені вивченню переваг і недоліків входження у валютну зону, а також розрахунку участі в ній [5].

Валютна зона являє собою географічну область з єдиною валютою або поруч валют, чиї курси незмінно зафіксовані один до одного і змінюються синхронно по відношенню до валют решти світу. Оптимальність зони розглядається з макроекономічної точки зору в рамках підтримки у відкритій економіці внутрішньої і зовнішньої рівноваги.

Манделл також вперше систематизував критерії та фактори оптимальності валютних зон, що збільшують переваги і недоліки валютних союзів. Протягом останнього десятиліття найбільший внесок в розвиток даної теорії внесли такі дослідники, як Байумі, Ейченгрін, Бейн, Докуір, Кохрен, Ноймейер, Соренсен, Лафранс і Сент-Аман [9-20].

На основі сучасних уявлень про теорію ОВЗ список критеріїв і факторів в порядку убування ступеня значимості можна сформулювати, як показано в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. -- Критерії і фактори оптимальності валютних зон

Номер

Группа

Фактори

1

2

3

1

Фактори асиметрії (асиметрія шоків, асиметрія показників і асиметрія реакції)

Частота асиметричних шоків

Ступінь конвергенції найважливіших макроекономічних і грошово кредитних показників

Подібність (відмінність) трансмісійних (передавальних) механізмів монетарної політики, а саме ефекту від зміни грошової маси, ставки рефінансування

2

Фактори згладжування (розвиток вирівнюючих механізмів, які могли б замінити гнучкі обмінні курси та управління грошовою емісією в ролі амортизатора асиметричних шоків)

Бюджетний федералізм всередині НД

Ступінь мобільності робочої сили та інтеграції ринків праці

Інтеграція ринків капіталу

3

Фактори взаємозв'язку

Ступінь взаємозв'язку економік

Синхронність динаміки основних економічних показників

Величина витрат і втрат ефективності, усуваються при введенні єдиної валюти

Можливість усунення політичних шоків монетарної політики при створенні НД

Кореляція монетарних шоків

Стабільність двостороннього реального обмінного курсу

4

Фактори зовнішньої торгівлі

Диверсифікація експорту

економічна відкритість

5

Інші фактори

Розвиток ринкового господарства

Відмінності між інфляцією, створюваної національним центральним банком і урядом, і тієї, яка передбачається в НД

Головним недоліком участі у валютній зоні є втрата грошово-кредитного суверенітету, основною перевагою -- збільшення корисності грошей. Визначити, що переважує -- недоліки чи переваги, -- можна за допомогою критеріїв оптимальності (табл. А.1).

Критерії взаємозалежні. Наприклад, зростання зовнішньої відкритості економіки призводить до більшої гнучкості внутрішніх цін по відношенню до валютного курсу; високий ступінь мобільності факторів виробництва і фінансова інтеграція між членами зони роблять не обов'язковим умова гнучкості цін, наявність фіскального федералізму дозволяє не турбуватися про наслідки шоків і т. д. Це свідчить про ендогенної зв'язку між критеріями оптимальності, і одні можуть заміняти інші.

Навіть якщо кандидати на участь у валютній зоні спочатку не задовольняють критеріям оптимальності, входження в неї призведе до перетворення економічної системи. Завдяки ендогенної природі змін багато країн будуть задовольняти критеріям приєднання до валютного союзу ex post (після), а не ex ante (до).

Теорія оптимальних валютних зон володіє двома фундаментальними недоліками. Перш за все, вона є нормативною економічною теорією, постулює, який в ідеалі повинна бути валютна зона. Однак вона не пропонує інструментів оцінки, за допомогою яких можна визначити, чи володіє дана валютна зона оптимальністю чи ні.

Крім того, з теорії оптимальних валютних зон слідують суперечливі висновки. З одного боку, учасники валютної зони повинні представляти собою невеликі відкриті економіки, яким вигідно фіксувати курси своїх валют. З іншого -- для виживання при зовнішніх шоках їм необхідно диверсифікувати виробництво і споживання, що можуть зробити тільки великі закриті економіки. Несумісність критеріїв оптимальності залишає визначення балансу вигод і витрат участі в зоні на розсуд дослідника.

У рамках традиційної теорії оптимальних валютних зон держави приступають до формування валютного союзу на наступних умовах: торгівля між країнами союзу переважає над торгівлею з третіми країнами (внутрішня відкритість домінує над зовнішньою); спостерігається схожість в економічній структурі потенційних членів і, як наслідок, однакова реакція на зовнішні шоки; існує висока мобільність факторів (L -- праці і K -- капіталу) (або еластичність заробітної плати як субститута мобільності робочої сили) та / або створена і функціонує система міждержавних міжбюджетних трансфертів. Тим не менш, незважаючи на наявність певних критеріїв, ТОВЗ не є, на наш погляд, усталеною теорією і схильна до постійних внутрішніх змін (більше того, в науці відсутня «тіло» теореми про оптимальну валютній зоні). Як вважають учасники конкретної валютно-фінансової інтеграційного угруповання, ТОВЗ є компіляція необхідних окремих параметрів номінальної та реальної міждержавної економічної конвергенції, виконання яких створює умови для переходу до стадії формування та інституційного оформлення валютного союзу. І дійсно, розгляд динамічних моделей, що описують створення єдиних валютних зон, дозволяє з певною часткою впевненості стверджувати, що при укладанні валютних союзів параметри економічної збіжності враховувалися (і враховуються) не завжди і що критерії економічної збіжності / незбіжності ніколи не були вирішальними в процесі розвитку валютного об'єднання.

1.2 Шляхи регіональної взаємодії у валютній сфері

Валютна зона являє собою групу з двох або більше суверенних держав з закритими грошовими зв'язками. Закриті грошові зв'язки можуть виникнути з трьох форм інтеграції:

-- валютна інтеграція. Взаємна стабілізація курсів національних валют, яка може відбутися завдяки фіксації валютних курсів, офіційної доларизації або введення спільної валюти;

-- інтеграція фінансових ринків. Зняття обмежень на міжнародний рух капіталу та ефективне об'єднання національних фінансових ринків;

-- політична інтеграція. Злиття урядових установ та уніфікація державного регулювання для спільної розробки та реалізації грошово-кредитної і валютної політики.

Валютна зона може виникнути завдяки будь-якій з трьох перелічених форм інтеграції або їх комбінації. Історія засвідчила самий широкий розкид можливих варіантів, починаючи від вільних асоціацій з роздільним грошовим регулюванням і закінчуючи загальною валютою. Для окремо взятої країни прийняття рішення про входження в валютну зону будь-якого типу залежить від співвідношення потенційних переваг і недоліків приєднання до зони. [23]
У зв'язку з тим, що різні уряди воліють несхожі цілі грошово-кредитної політики, то немає нічого дивного в тому, що в історії існували настільки неоднорідні за своїм характером валютні зони. Зазвичай валютні зони формально закріплюються у вигляді валютних союзів. Історія знає безліч прикладів валютних союзів. Розквіт валютних союзів припав на XIX століття і торкнувся початок XX століття (див. табл. 1.2). Були створені найбільші національні валютні союзи в Сполучених Штатах, Італії та Німеччини:

Таблиця 1.2 -- Валютні союзи XIX століття [23]

Валютна зона

Період створення

Національні валютні союзи

Сполучені Штати Америки

1789-1792 рр.

Італія

1861 р.

Німеччина

1875 р.

Міжнародні валютні союзи

Латинський Валютний Союз

1865 р.

Скандинавський Валютний Союз

1873-1875 рр.

За нову історію було утворено три найбільших міжнародних валютних союзу, останнім з яких є Європейський Валютний Союз. З точки зору аналізу стійкості валютних союзів найбільшу увагу заслуговують два інших міжнародних об'єднання -- Латинську Валютний Союз і Скандинавський Валютний Союз.

Оскільки в ході були переважно срібні й золоті монети, метою валютних союзів між державами було досягнення однаковості карбування таких монет, узгодження проведення грошових емісій і кількості грошей в обігу. Так, першим валютним союзом у Європі був Австро-німецький валютний союз (1857 -- 1866 рр..). У 1857 р. Австрія уклала договір з членами Німецького митного союзу, за яким три різні валюти були зв'язані разом домовленим постійним обмінним курсом і загальною одиницею обліку. Однак випуск єдиних грошей замість національних валют не передбачався. Не було наднаціонального органу або методу вироблення угод для врегулювання спірних питань у випадках, коли одна зі сторін не виконувала взятих на себе зобов'язань. При відсутності реальної інтеграції банківської та грошової систем союз залишався формальним зобов'язанням підтримувати домовлені обмінні курси. У 1866 р. політичний конфлікт між Австрією і Пруссією переріс у війну і союз розпався.

Латинський валютний союз був створений з ініціативи Франції в 1865 році і проіснував до 1878 року. До нього увійшли Франція, Бельгія, Італія і Швейцарія. Франція грала в ньому домінуючу роль. Три інші країни вчасно створення союзу прийняли французький біметалічний стандарт з фіксованим співвідношенням між сріблом і золотом, і база для валютної кооперації вже існувала. Договір був спрямований на досягнення однаковості карбування монет, які повинні були взаємно прийматися національними казначействами як законний платіжний засіб. Емісія обмежувалася відповідно до формули, заснованої на відносному розмірі населення кожної країни. Цей союз не міг бути успішним, тому що не були враховані використання банкнот, про які в договорі не згадувалося, а також тимчасове падіння вартості срібла стосовно золота.

Скандинавський валютний союз (1875--1917 рр.). Утворився в результаті укладення угоди між Данією, Норвегією та Швецією про випуск однакових монет. Конвенція не містила положень, що стосуються обігу банкнот, хоча останні вже широко використовувалися в цих країнах. Проте їхні центральні банки незабаром початку приймати банкноти один одного і пересилати їх для кредитування поточного балансу, підтримуваного кожним банком. Економлячи на операціях із золотом і створивши ефективний міжнародний кліринговий механізм, союз успішно проіснував до першої світової війни. Перша світова війна засмутила економічну та фінансову системи скандинавських країн. Невідповідність структур цін у цих країнах і значний приплив золота привели до руйнівних наслідків для відносних обмінних вартостей їхніх валют. У 1917 р. країни перейшли до використання у взаємних операціях винятково золота, що привело до краху союзу.

У таблиці 1.3 більш схематично представлені валютні зони і причини їх розпаду в 20 столітті:

Таблиця 1.3 -- Розпад валютних союзів в ХХ столітті [23]

Валютна зона

Період часу

Причина розпаду

Національні валютні союзи

Австрія

1919 -- 1927 рр.

Війна і створення нових суверенних держав

Росія

1918--1920 рр.

Громадянська війна, створення ряду республік

СРСР

1992--1994 рр.

Політична дезінтеграція та створення нових суверенних держав

Югославія

1991--1994 рр.

Політична дезінтеграція, громадянська війна, створення ряду нових країн

Чехословаччина

1993 р.

Політична дезінтеграція і створення двох нових держав

Міжнародні валютні союзи

Латинський Валютний Союз

1914--1927 рр.

Різниця в грошово-кредитній політиці

Скандинавський Валютний Союз

1914--1924 рр.

Різниця в грошово-кредитній політиці

В даний час в світі існує три основних шляхи регіональної взаємодії у валютній сфері. Умовно їх можна назвати західноєвропейський, латиноамериканський та африканський.

Західна Європа йшла до єдиної валюти кілька десятиліть. Головним призначенням європейської валютної інтеграції було і залишається забезпечення системи багатосторонніх розрахунків, оскільки економічні зв'язки в Європі завжди були багатосторонніми, а національні господарства тісно перепліталися. Уже в кінці 50-х років усі члени щойно утвореного Європейського економічного співтовариства направляли і отримували з країн-партнерів від 30 до 50% експортно-імпортних товарів.

В 1950-1959 рр.. діяв Європейський платіжний союз. У 70-і роки, коли світ перейшов до плаваючих курсів, кожна з європейських валют стала рухатися за індивідуальною курсової траєкторії. Багатосторонні розрахунки знову опинилися під загрозою. Тоді країни Співтовариства створили "валютну змію", а пізніше -- Європейську валютну систему з власної колективної одиницею ЕКЮ. Ці механізми утримували (хоча і не завжди) національні курси в рамках єдиного коридору.

У 90-ті роки загальна лібералізація руху капіталів різко знизила ефективність колективної прив'язки курсів. Жорстоку кризу Європейської валютної системи 1992-1993 рр.. показав, що тримати в одній «упряжці» понад десяти різних валют більше не вийде. Залишалося або «відпустити їх на волю», або відмовитися від них, створивши єдину валюту.
У Латинській Америці в 60-80-ті роки було створено кілька міжнародних валютних організацій: Центральноамериканський валютний союз, Латиноамериканський експортний банк, Механізм компенсації сальдо і взаємного кредитування Латиноамериканської асоціації інтеграції, Карибський стабілізаційний фонд. Проте з загальної розрахунковою одиницею нічого не вийшло. Угода 1964 року про створення Центральноамериканського валютного союзу і Центральноамериканської валютне угоду 1974 були виконані лише в малої частини: державам-членам не вдалося уніфікувати національні валютні системи. Створена спільна валюта -- центральноамериканська песо -- використовувалася лише для взаємного заліку вимог. Жорстко був прив'язаний до долара США карибський долар -- розрахункова одиниця Карибського спільного ринку.

У 90-і роки в Латинській Америці швидко набирав обертів процес доларизації. Поштовхом до цього послужило різке погіршення економічної ситуації в ряді країн регіону і посилення відповідного компонента зовнішньополітичної стратегії США. У 2000 році Еквадор відмовлявся від національної валюти -- сукре, помінявши її на долар США. В Аргентині Центральний банк готує план заміни на долар аргентинського песо. Давно і повністю доларизовані грошові системи Панами і Гаїті. Центральний банк Аргентини офіційно запропонував створити в Латинській Америці валютний союз, який передбачає заміну національних валют на долар США і передачу США прав регулювання емісійної та бюджетної політики.

В Африці на базі зони франка існує два валютних союзу -- Валютний союз Центральної Африки і Західно-африканський валютний союз. Розрахунковою одиницею цих об'єднань є франк африканського співтовариства -- франк КФА, який жорстко прив'язаний до французького франку. Казначейство Франції гарантує повну свободу конверсії валют за паритетом, встановленим французьким урядом. Для цього Франція надає африканським країнам необмежені кредити у французьких франках.

Країни -- учасниці валютних союзів погоджують валютну політику, визначають єдині правила емісії єдиної грошової одиниці, використання загальних золотовалютних резервів, контролю над зовнішніми розрахунками, регламентування діяльності банків. Франція широко представлена ??у вищих емісійних інститутах даних валютних союзів. По суті, французький франк є для африканських країн паралельної валютою, що використовується для зовнішніх розрахунків.

В останні роки вісім держав Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС) розробляють програму введення колективної грошової одиниці -- афро. Національні політичні еліти демонструють високу ступінь зацікавленості в проекті. Уже узгоджені економічні критерії, які повинні виконуватися країнами-членами, і прийнято рішення про створення валютного інституту -- прообразу майбутнього єдиного центрального банку Африки. Правда, до цих пір не ясно, що буде покладено в основу нової валюти -- національні валюти держав-учасниць або більш сильна валюта якої промислово розвиненої країни. Присутність в формується угрупованню вкрай бідних країн та країн з напруженою обстановкою внутрішньополітичної ставить під сумнів реалістичність всього проекту.
Щось подібне збирається зробити Асоціація держав Південно-Східної Азії -- АСЕАН. Там вивчається можливість створення колективної лічильної одиниці, яка використовувалася б у зовнішніх розрахунках усередині угруповання і допомогла зменшити залежність від долара США. Країни АСЕАН не збираються вводити нову валюту і в якості розрахункової одиниці готові прийняти саму стійку валюту в регіоні -- сінгапурський долар.

Таким чином, західноєвропейський варіант валютного простору -- це валютний союз на базі економічного з єдиною валютою внутрішнього -- європейського походження. У Латинській Америці єдиний валютний простір засноване на зовнішній валюті, яка спочатку використовується для зовнішніх розрахунків, а потім витісняє національні гроші з внутрішнього обігу. В Африці лічильна одиниця прив'язана до іноземної валюти, яка використовується для зовнішніх розрахунків, але не проникає у внутрішні; емісію колективних грошей фінансує колишня метрополія. Розробляються проекти африканського і азіатського валютних союзів комбінують в різних поєднаннях елементи європейської та діючої африканської моделей.

Таким чином, очевидно, що в теоретичному плані будь-які процеси в області валютної інтеграції між державами, в кінцевому рахунку повинні призводити до економічного та валютного союзу -- за прикладом Європейського союзу. Проте, даного явища в багатьох випадках не відбувається.

Це пояснюється тим, що нинішні процеси формування валютних зон та об'єднань знаходяться в руслі теорії «оптимального валютного простору», яку створив відомий економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Манделл. У 1961 році він теоретично обґрунтував можливість і доцільність відмови групи країн від національних грошових знаків на користь єдиної валюти. Ця теорія стала основою створеного в 1999 році Європейського економічного і валютного союзу.

У той же час, валютний союз з єдиною валютою зовсім не так бездоганний. У нього є свої позитивні і негативні сторони, які необхідно враховувати країнам при виборі саме такої форми інтеграції. У цій роботі йдеться, що єдиний валютний простір істотно відрізняється від валютного союзу з єдиною валютою. У порівнянні з валютним союзом єдиний валютний простір володіє значно більшою гнучкістю, його легше створити, і воно вимагає менших попередніх умов. По-перше, в рамках єдиного валютного простору одночасно діє кілька сильних валютних центрів, які координують свою діяльність між собою. По-друге, в рамках єдиного валютного простору створюються спільні механізми і програми, спрямовані на подолання кризових явищ. Ці програми загальні для країн, що входять в такий простір. Завдяки цьому механізму країни-учасники отримують можливість спільно протистояти фінансовим кризам, викликаним зовнішніми причинами. По-третє, всередині єдиного валютного простору відбувається зближення систем торгівлі валютою (при існуванні кількох центрів торгівлі, діяльність яких постійно координується), що дозволяє значно поліпшити умови для розвитку взаємної торгівлі.

Таким чином, незважаючи на різноманітність форм валютної інтеграції, а також різних стадій інтеграційного процесу, на яких знаходяться зараз міжнародні економічні співтовариства, для країни, яка вступає в той чи інший економічний союз необхідно розуміти, що в даному випадку повинні враховуватися багато економічних і політичні чинники, а також бажання і політична воля самої країни та її цілі на світовій арені і, зокрема, у світовій економіці [1].

1.3 Валютна інтеграція у ЄС

Вищого рівня валютно-фінансової інтеграції досягнуто у рамках країн Європейського Союзу. ЄС є одним із найяскравіших інтеграційних об'єднань сучасного етапу розвитку світового господарства. Багатоетапний інтеграційний процес європейських держав, їх політичний консенсус щодо трансформації грошово-валютних компетенцій на наднаціональний рівень стали фундаментом і запорукою введення єдиної валюти у межах спільного ринку країн Європейського Союзу. Пожвавилися дискусії щодо наслідування європейського досвіду в межах інших регіональних інтеграційних угруповань. Шляхом поступової лібералізації внутрішнього ринку товарів, послуг, робочої сили та капіталу Європі вдалося створити найпотужніший у світі спільний ринок, який об'єднав 370 млн осіб, створити низку наднаціональних інституцій, діяльність яких сприяє успішному досягненню поставлених завдань [9, 6].

У 1978 р. країни Європейського економічного співтовариства уклали угоду про створення Європейської валютної системи (ЄВС), що набрала чинності в 1979 р. і забезпечила скоординоване вільне коливання національних валют щодо долара. Одночасно створюється розрахункова загальноєвропейська валютна одиниця - екю, квазівалюта, попередниця євро. Через чотири роки засновується Європейський фонд валютного співробітництва, що здійснює емісію екю і цільове кредитування країн фонду для підтримки їхніх внутрішніх валют. Наступним кроком західноєвропейської валютної інтеграції є набуття чинності Акта про єдину Європу (1985 р.), який передбачає економічну інтеграцію з об'єднанням ринків товарів, праці й капіталу [4].

У фінансовій сфері перехід до єдиного внутрішнього ринку означав відміну обмежень і бар'єрів на шляху переміщення капіталів і фінансових послуг, відміну ряду національних стандартів діяльності фінансових інститутів і введення єдиних правил контролю за ними, встановлення основних принципів гармонізації контрольних стандартів тощо [6].

У 1988 р. на саміті Європейського економічного співтовариства у звіті президента Єврокомісії Ж. Делора говориться про плани створення центральної європейської банківської системи і введення спільної євровалюти. Через рік на наступному саміті в Мадриді за доповіддю Делора приймається програма три етапної економічної інтеграції з 1 липня 1990 року.

У Маастрихті в 1991 р. намічається стратегія фінансово-економічної інтеграції країн ЄС - стратегія директивної конвергенції європейських національних економік і виробляються критерії подібної конвергенції, що засновані на жорсткому дотриманні бюджетної і фінансової політики. Маастрихтський договір підписується 7 лютого 1992 р. і набуває чинності в 1993 р. [4].

Перший етап почався 1 липня 1990 р. й охоплював повну лібералізацію руху капіталів та більш вузьку кооперацію країн Європейського співтовариства у сферах економічної, фінансової та грошової політики [9].

У 1994 р. - другий етап економічної інтеграції в рамках ЄС починається зі створення Європейського валютного інституту і реалізації заходів із нівелювання фінансово-бюджетних політик країн ЄС [4]. На цьому етапі політична незалежність центральних банків країн ЄС мала бути закріплена законодавчо. Віднині центральним банкам заборонялося фінансувати дефіцит державного бюджету своїх урядів [9].

У 1999 р. починається останній етап просування до єдиного валютно-економічного простору. Функціонує спільний Європейський центральний банк, що здійснює єдину грошово-кредитну політику країн-членів ЄС (створюється Європейська система центральних банків), і вводиться в обіг єдина валюта - євро, першочергово як розрахункова, а з випуском у 2001 р. банкнот і монет - як повноцінна грошова одиниця [4]. Перехід до єдиної валюти в рамках ЄС дозволяє уникнути валютні ризики, пов'язані зі взаємними розрахунками з торгових і фінансових операцій [6].

Заснування Європейської системи центральних банків є важливим компонентом інституціональної конвергенції у сфері грошової політики. Проте компетенції у таких сферах, як, наприклад, фіскальна політика або регулювання ринку робочої сили, залишаються на національному рівні. Для підвищення економічної політики у межах інтегрованого союзу ці елементи на наступних етапах інтеграції мають також бути перенесені на наднаціональний рівень [9].

Країни ЄС проходять чітко розроблену і строго контрольовану поетапну інтеграцію в єдиний економічний простір на основі принципу усесторонньої конвергенції. У генезисі єдиного західноєвропейського простору поступово залучаються все складніші форми конвергенції - від митно-тарифної і техніко-технологічної до валютно-кредитної і господорсько-правової [4].

Мета макроекономічних критеріїв валютно-фінансової конвергенції відповідає філософії Маастрихтського договору: учасники валютного союзу мають гарантувати, що країни, які передають компетенції з проведення грошової політики Європейському центральному банку, будуть здатними забезпечити тривалу економічну стабільність у спільному грошово-валютному просторі [9].

У процесі формування єдиного валютно-економічного простору необхідно зважати на те, що будь-яка економічна зона, яка створюється, повинна розглядатися як система, відкрита для зовнішнього економічного середовища. При цьому першочерговий режим преференцій, необхідний для досягнення кінцевого ефекту створення зони, повинен бути достатньо стійким щодо впливу зовнішнього середовища. Зовнішнім середовищем щодо ЄС або, що більш актуально на цей час, щодо зони євро, є як країни-претенденти в члени ЄС (буферна зона), так і решта країн (периферійна зона).

Єдина валюта євро - це валютний рубікон, перехід якого означає безповоротну трансформацію багато валютної території ЄС в одно валютну територію євро, в “Євроленд”. Уведення єдиної валюти на певній території, з економічної точки зору, ставить питання оцінки ефективності подібної новації і наступного виділення оптимальних значень її параметрів - розміру території, механізму конвертації вихідних (національних) валют у комбіновану валюту, етапи і темпи заміщення старих валют новою валютою тощо [4].

Для успішного функціонування економічного і валютного союзу ЄС вкрай важливо, щоб його держави-члени досягли високого ступеня стійкої конвергенції у вигляді наявності у всіх їхніх економіках низького рівня інфляції. здорових державних фінансів, а також стабільності курсів їхніх валют. З цією метою від країн, зацікавлених у переході до нової валюти, було затребувана їх відповідність «критеріям конвергенції», сформульованим у Маастрихтському договорі і прикладеному до нього Протоколі № 6. Такими «критеріями конвергенції» визначено:

-- досягнення високого ступеня стабільності цін, вимірюваної за рівнем інфляції за останні 12 місяців, який не повинен відрізнятися вище, ніж на 1,5 процентного пункту від середнього рівня такого показника, у сякому разі, по трьом країнам ЄС, які досягли найбільшої стабільності цін;

-- стійкість фінансового положення уряду, яка вважається досягнутої при державному бюджеті вільному від надмірного дефіциту; конкретно цей дефіцит, при нормальних умовах, не повинен перевищувати 3% ВВП при співвідношенні державного боргу до ВВП не більше ніж 60%. При цьому, однак, Договір дозволяє допускати в оцінках шуканого відповідності та певну гнучкість, приймаючи до уваги вже досягнуту динаміку скорочення розбалансування бюджету і (або) наявність виняткових і тимчасових факторів, що викликали таке розбалансування;

-- дотримання встановлених меж курсових коливань, що забезпечуються механізмом валютних курсів (МВК) Європейської валютної системи, принаймні, протягом двох років і без наявності напруженосте в такому дотриманні; зокрема, країни-учасниці в цей період не повинні девальвувати, за своєю ініціативою , курс національної валюти по відношенню до валюти будь-якого іншого держави-члена ЄС;

-- динаміка «зближення», досягнуто країною-учасницею в рамках ЄС та її участі в МВК, відображені в рівнях її довгострокових процентних ставок, вимірюваних за рівнем цих ставок за останні 12 місяців, який не повинен бути вище, ніж на 2 процентних пункти відрізнятимуться від середнього рівня цього показника, по крайній мере, по трьом країнам ЄС, які досягли найбільшої стабільності цін.

Статистичні дані, які використовуються для оцінки відповідності фінансів країн-учасниць «критеріям конвергенції», готуються КЕС. При цьому ступінь зближення щодо стабільності цін визначаються за вільними індексами споживчих цін за останні 12 місяців, щодо стійкості державних фінансів -- за бюджетними показниками 1997 р. і щодо довгострокових процентних ставок на базі прибутковості за державними облігаціями (або порівнянним з ними цінних паперів ) з терміном погашення в 10 років (крім Греції з терміном 5 років). При розробці таких оцінок КЕС і ЄВІ брали до уваги також розвиток ситуації з ЕКЮ, результати інтеграції ринків країн-учасниць в єдиний внутрішній ринок ЄС, стан та динаміку їх платіжних балансів по поточних операціях, а також динаміку в них витрат праці на одиницю продукції та інших показників цін.

Якщо більш коротко, то критерії конвергенції включають:

-- країна повинна мати рівень інфляції не перевищує більш ніж на 1,5% середній показник для трьох країн з найнижчими темпами інфляції;

-- країна повинна мати дефіцит бюджету, не перевищує 3% ВВП;

-- державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП;

-- процентна ставка не повинна перевищувати рівень, середній для трьох країн з найнижчими темпами інфляції, більш, ніж на 2 процентних пункту;

-- країна повинна брати участь в системі спільного регулювання коливання валютних курсів не менше 2 років без девальвації (на момент підписання угоди межа коливань становив 2,25%, для італійської ліри і англійського фунта -- 6%).

Передбачає, що євро стане другою найбільш важливою офіційною резервною валютою світової фінансової системи, а Європейський центральний банк позику гідно місце міжнародного міжнаціонального Інституту, що регулює обіг «мультідержавної» валюти. Євро має значні резерви потенційних змін майбутнього європейського и фінансового ринків, трансформації багато валютної міжнародної валютної системи в три-, чи навіть у двополюсну систему [6].

У 1961 році лауреат Нобелівської премії Р. Манделл визнала основу критеріїв так званої оптимальної валютної зони -- певне передумов, якіх мають Дотримуватись члени валютного союзу для Запобігання негативних НАСЛІДКІВ зовнішніх шоків [9].

До числа Економічних вигод від транскордонного обігу валют згідно Із теорією оптимальної валютної зони Р. Манделла захи більш висока Прозорість ЦІН, зниження трансакційніх витрат, Зменшення невизначеності для інвесторів, зростанням конкуренції. Єврокомісія оцінила ці вигоди як достатності відчутні -- 0,5% від сукупного ВВП [4].

До критеріїв оптимальної валютної зони належать: рівень мобільності фактору праці, значна схожість виробничої структури, фаз кон'юнктури, рівнів інфляції, економічної політики, політичних та інших факторів [9]. Довгостроковий ефект введення євро повинен буті винятково позитивним. Макроекономічні характеристики Європейської валютної системи -- фіскальна дисципліна, низькі процентні ставки, зменшеності валютний ризиків та мікроекономічні ефект на ринок облігацій -- низькі операційні витрати, підвищена Ефективність та ліквідність, безсумнівно, стимулюють активність продавців и покупців на приватних боргових ринках.

У середньостроковій перспективі основний ефект створення європейської валютної системи - укрупнення ринку капіталів [6]. Проте якщо існують вигоди від введення єдиної валюти і централізованої грошово-кредитної політики, не можна уникнути й недоліків, наприклад стосовно адекватності реакції економік окремих країн [4]. Вплив євро на банківський сектор на перших етапах має негативні риси. Банки змушені боротися за залучення депозитів, оскільки їх транскордонна міграція значно прискорюється.

Крім того, банки змушені пере налаштовувати свої внутрішні бізнес-системи на роботу з єдиною валютою. Хоча перестане існувати дохідний бізнес на операціях з обміну валют, але з'являться нові види торгівлі іноземними валютами (наприклад валютами “перехідної” економіки) [6]. Втрачаються два ефективних інструменти економічного регулювання - незалежної грошової політики і самостійного встановлення обмінних курсів.

Повна валютна інтеграція для національних урядів означає втрату можливості проводити незалежну монетарну політику, а саме односторонньо девальвувати національну валюту, змінювати банківський процент тощо. Проте, розуміючи, що вигоди від об'єднання відчутні, уряди європейських держав ідуть на це. Євро потенційно розширює і поглиблює ринки грошових інструментів. Це короткострокові урядові й цінні папери центральних банків, комерційні рахунки, депозитні сертифікати, міжбанківські депозити, курсові процентні ф'ючерси, свопи, опціони тощо [6].

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СТРАНАХ ЄС

2.1 Оцінка відповідності критеріїв валютної конвергенції країн ЄС

Свого часу для забезпечення стабільності єдиної валюти були розроблені критерії злиття економічних систем (Маастрихтські критерії), обов'язкові для вступників у валютний союз країн. Одним з них є вимога фінансової стабільності країн, технічно виражається в тому, що щорічний бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП, а державний борг -- 60% ВВП. Пакт стабільності і зростання, підписаний в Амстердамі в 1997 р., закріпив цю умову, а також встановив штрафні санкції за його порушення.

Однак до 2011 року, згідно з доповіддю Єврокомісії, середній рівень бюджетного дефіциту Єврозони склав 6%, а рівень державного боргу -- 85,5%. Середні показники Євросоюзу також перевищили встановлений рівень: згадані вище показники склали відповідно 4,7% і 80,2% сукупного ВВП. У 2010 році лише п'ять країн ЄС не перевищили встановленого «стелі»: Данія, Естонія, Фінляндія, Швеція та Люксембург. Враховуючи, що Данія і Швеція не входять в зону євро, можна сказати, що найважливіший критерій злиття економічних систем не виконується.

Враховуючи ситуацію, що склалася в країнах зони євро, одним з найважливіших показників економічного стану країн Євросоюзу є відповідність критеріїв валютної конвергенції країн ЄС, а також Маастрихтським критеріям. Шляхом зіставлення необхідних значень Маастрихтських критеріїв реальним показникам країн Єврозони, наданих Міжнародним Валютним Фондом (див. [22]) в таблиці 2.1, можна проаналізувати реальний стан Євросоюзу як валютної зони.

Необхідні дані представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 -- Відповідність країн ЄС Маастрихтським критеріям на 2011 рік

Критерій

Необхідне значення

Значення по країнам, %

Німеччина

Франція

Італія

Іспанія

Греція

Дефіцит держ. бюджету

Не більше 3 % ВВП

1,50

5,70

3,90

8,00

11,00

Державний борг

Не більше 60 % ВВП

81,51

86,26

120,01

68,47

160,80

Індекс інфляції

Не більше 14,52 %

12,50

11,28

16,30

17,75

22,22

Довгострок. процентниі ставки по держ . облігаціям

Не більше 4,82 %

1,47

1,72

5,27

6,16

19,30

Ґрунтуючись на даних таблиці 2.1, можна зробити висновок, що жодна країна не відповідає повністю всім Маастрихтським критеріям. Максимально наближеною до відповідності є Німеччина, проте істотне перевищення критерію державного боргу не дозволяє їй в повній мірі відповідати Маастрихтським критеріям. Що ж до французької економіки, то на даний момент вона не має можливості підтримувати дефіцит бюджету та державний борг на належному рівні, однак французький уряд прогнозує повернення до необхідних показників до 2014 року. Італія, як третя найбільша економіка єврозони, знаходиться в стані технічної рецесії, в аналогічній ситуації також знаходяться економіки Іспанії та Греції. Про це свідчить як квартальний спад ВВП, так і дані по Маастрихтським критеріям. Важливим фактором є також порушення критеріїв конвергенції також на передкризовому часовому проміжку.

Одним з можливих пояснень сформованої ситуації полягає в тому, що відносно країн-порушників не застосовуються штрафні санкції. Відсутність ефективного механізму примусу до виконання умов Пакту Стабільності і Росту призвело до поглиблення кризи Європейського валютного союзу. Тим не менш, важливість дотримання критеріїв висока і пояснюється тим, що Єврозона спочатку не була оптимальною валютної зоною.

Рішення проблеми боргових криз вимагає як оперативного втручання, так і більш складних структурних змін. Створення нового стабілізаційного фонду, так званого Європейського механізму стабільності (ESM), дозволить здійснити короткострокову підтримку проблемних країн. Однак у відсутності реформ як на національному, так і на наднаціональному рівні, цей захід може не принести очікуваних результатів в довгостроковій перспективі.

Посилення бюджетної дисципліни спрямоване на забезпечення довгострокової стабільності, як зони євро, так і всього ЄС. Однак Велика Британія та Чехія відмовилися підписувати нову податково-бюджетне угоду. Євроскептики традиційно не хочуть приймати обмеження національного суверенітету і передачу його частини на наднаціональний рівень. Очевидно, що в умовах поточної кризи вигоди від подальшої інтеграції розцінюються даними країнами як нікчемні в порівнянні з обмеженням свободи в області бюджетної політики.

Податково-бюджетна угода є лише першим кроком до вирішення проблеми європейських боргових криз. Само по собі посилення бюджетної дисципліни не знімає з порядку денного питання про «неоптимальності» Єврозони, швидше воно повертає Європу до питання забезпечення стабільності у відсутності даної оптимальності. При цьому можливі два варіанти розвитку подій. В рамках першого сценарію країни-члени ЄС обмежаться податково-бюджетних угодою, що призведе до стабілізації економічної ситуації, проте без впевненості в довгостроковому її збереженні. Згідно з другим сценарієм, за жорсткістю бюджетної дисципліни піде фіскальна інтеграція, що наблизить Єврозону до оптимальності [21].

2.2 Оцінка валютної стабільності Єврозони

У разі розмови про оптимальність валютних зон, відповідності країн критеріям конвергенції не можна не говорити про таке поняття, як стабільність валюти.

З теоретичної точки зору, стабільність валюти залежить від наступних макроекономічних показників (див. [26]):

-- торговий баланс -- характеризує відношення кількості товарів відправлених на експорт до кількості імпортованих товарів. Якщо баланс позитивний, тобто експорт перевищує імпорт, то це викликає зростання курсу національної одиниці. Так як збільшення експорту збільшує зростання попиту на національну валюту цієї країни;

-- облікова ставка національного банку -- саме на ній тримається фінансова сфера країни, на підставі даного показника встановлюються відсотки по кредитах і депозитах, вона безпосередньо впливає на рівень інфляції та розвиток економіки. При збільшення облікової ставки відбувається зміцнення національної валюти і, навпаки, при її зниженні курс йде в низ;

-- ВВП -- загалом, характеризує стан економіки країни, являє собою суму всіх вироблених товарів і послуг на душу населення. По суті, є досить абстракту показником, який легко піддається накрутці і не завжди адекватно характеризує стан економіки. Але, незважаючи на це зростання ВВП завжди викликає посилення курсу національної валюти по відношенню до грошових одиниць інших країн;

-- інфляція -- її збільшення однозначно сприяє знецінення національної грошової одиниці, її показник може публікуватися безпосередньо або у вигляді таких складових як рівень цін на споживчі та промислові товари, енергоносії та комунальні послуги;

-- безробіття -- побічно свідчить про погіршення економічного стану країни. Зазвичай зростання безробіття веде за собою скорочення виробництва, збільшення інфляції та погіршення показників торгового балансу. Тому даний індикатор безпосередньо впливає на валютні курси, зростання показників безробіття веде до зниження курсу валюти країни.

На думку експертів (див. [24]), стабільність єдиної європейської валюти заснована на чотирьох фундаментальних факторах:

-- відмова ЄЦБ від прямого кількісного пом'якшення під час фінансової кризи (на відміну від ФРС США, Банку Англії та Банку Японії);

-- відмова ЄЦБ від нульових ставок (поточна ставка рефінансування 1%);

-- збалансований поточний рахунок Єврозони, який обмежує залежність від іноземних інвестицій;

-- турбулентність на внутрішньому борговому ринку Єврозони змушує європейські банки продавати іноземні активи, що забезпечує додатковий приплив по фінансовому рахунку.

Найбільш достовірним показником валютної стабільності є курс валюти. У разі такої сильної і глобальної валюти як євро, то найбільш адекватним показником буде курс євро до долара, дані по якому представлені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 -- Котирування EUR / USD за період з 23.04.12 по 23.05.12

Дата

Остання ціна

Відкриваюча ціна

Зміни, %

1

2

3

4

23.05.2012

1,2594

1,2661

-0,52

22.05.2012

1,2661

1,2813

-1,19

21.05.2012

1,2813

1,2772

0,32

20.05.2012

1,2772

1,2779

-0,05

18.05.2012

1,2779

1,2698

0,64

17.05.2012

1,2698

1,2732

-0,27

16.05.2012

1,2732

1,2735

-0,02

15.05.2012

1,2735

1,2830

-0,74

14.05.2012

1,2830

1,2898

-0,53

13.05.2012

1,2898

1,2917

-0,15

11.05.2012

1,2917

1,2934

-0,13

10.05.2012

1,2934

1,2935

-0,01

09.05.2012

1,2935

1,2993

-0,45

08.05.2012

1,2993

1,3060

-0,51

07.05.2012

1,3060

1,2962

0,76

06.05.2012

1,2962

1,3084

-0,93

04.05.2012

1,3084

1,3155

-0,54

03.05.2012

1,3155

1,3148

0,05

02.05.2012

1,3148

1,1324

-0,68

01.05.2012

1,1324

1,3239

-0,01

30.04.2012

1,3239

1,3240

-0,01

29.04.2012

1,3240

1,3254

-0,11

27.04.2012

1,3254

1,3191

0,48

26.04.2012

1,3191

1,3231

-0,30

25.04.2012

1,3231

1,3196

0,27

24.04.2012

1,3196

1,3149

0,36

23.04.2012

1,3149

1,3208

-0,45

Максимальна ціна за період, представлений в таблиці 2.2, склаkf -- 1.3284, мінімальна ціна -- 1,2546. На основі наявних даних можна зробити висновок, що дана пара має стійку динаміку до зниження основних показників з поступовим уповільненням їх зниження до кінця періоду. Дана тенденція була викликана низкою факторів:

-- незадовільнення результатами іспанського аукціону державних облігацій;


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.