Формування культури мовлення особистості під впливом засобів масової інформації

Культура мовлення як складова загальної культури людини. Засоби масової інформації - носії культури. Роль засобів масової інформації, їх види та функції в Україні. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на культуру спілкування.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2014
Размер файла 60,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зараз носії інформації присутні усюди. Як стверджують наукові факти, шкідливий та надмірний вплив засобів масової інформації на формування особистості викорінити неможливо, проте можна йому протиставити пріорітети та принципи здорового способу життя, а не просижування у соціальних мережах, спорту, а не Інтернет іграм, за яких обмежити його шкідливий вплив на культуру та культуру мовлення зокрема. Саме для цього суспільство має припинити участь у формування глядацького смаку, безкінечних бігборлів, які увірвалися у життя сучасного суспільства.

Кожна людина володіє мовою та не завжди застосовує відповідні літературні норми, які формують культуру мови. Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її орієнтованості на основні риси зразкового мовлення.

Зараз у країні актуального значення набуває проблема національного самоусвідомлення, збереження національно-культурної ідентичності, що, у свою чергу, зумовлює активне звернення до історичної спадщини народу, національно-культурних надбань. Сучасні засоби масової інформації відсунули на другий план бібліотеки, театр, живе мистецтво. Діяльність ЗМІ робить виключно великий вплив на життя суспільства в цілому, на соціально-психологічний і моральний вигляд кожного з членів цього суспільства. Сучасна культурна реальність в Україні характеризується зростанням впливу засобів масової інформації.

Як ми вже знаємо засоби масової інформації приносять не тільки шкідливий вплив, а й сприяють розвитку суспільства, постачають його новинами із першоджерел надзвичайних ситуацій. На даний момент інформація, яку несуть ЗМІ є невід'ємною частиною сучасного суспільства. Учні середніх та старших класів використовують соціальні ЗМІ для сумісного виконання домашніх завдань і групових проектів. Наприклад, Facebook і подібні соціальні програми ЗМІ дають їм змогу збиратися за межами класу для спільної роботи й обміну ідеями з приводу завдань. Деякі школи успішно використовують блоги як навчально-методичні посібники, що зміцнює навички з вивчення мови, письмового викладення думок і творчості. Та з іншої сторони медалі великий науковий прогрес, новітні теїнології, телекомунікації та діти, які з шкільного віку пригнуть мати усі можливі види комп'ютерів, портативних програвачів та інших видів зв'язку та джерел інформацій. Вони оперують цими предметами скоріше ніж переходять у підлітковий вік, що жахливо відображається на їхньому вихованні та навчанні: проблеми акселерації, психічні розлади у зв'язку із ігровою залежністю, насильницькі сцени у пошукових відеосистемах Youtube. Комп'ютери та телекомунікації звужують коло нашого спілкування і обмежують нас в цілому.

На жаль, сьогодні система українських національних ЗМІ об'єктивно поки що не орієнтована на формування розвиненої соціальної свідомості та і служби телевізійних і радіоновин не орієнтовані на задоволення комунікативно-інформаційних послуг. Самі ж телевізійіники не дотримуються мовних норм сучасної української літературної мови.

Отже, можна сказати, що культура мовлення піддається різнобічному впливу та спаплюженню, недооцінюється її цінність у суспільному житті кожного.

Цінності культури завжди були і залишались вищими цінностями. Цим і пояснюється широка увага до питань культури та культури мовлення молоді і особистості в цілому.

Список використаних джерел

1. Анакшина Н.А. Режисурра телевизионной рекламы. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 144 с.(с.98 - 99, с.108)

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. - Л.: Світ,1990. - 380с.

3. Бондаровська Н. Вплив реклами на людину: нариси // Психолог -2007. - № 30 (270). - С. 3-55.

4. Бурдье, П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье; пер. с фр. Т.В. Анисимовой, Ю.В. Марковой; отв. ред. и предисл.: Н.А. Шматко. - Москва : Фонд научных исследований «Прагматика культуры»: Институт экспериментальной социологии, 2002. - 159 с.

5. Ворошилов В.В. Журналистика. - М.: КНОРУС, 2008. - C.128 (с.45)

6. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. - М.: Высш.шк.,1980. - 336 с.

7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 367 с.

8. Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. [електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/sp20060209_y.html

9. Добруч О. Сучансі діти під впливом ЗМІ / О. Добруч // Хрещатик. - 2011. - № 183. - С. 10.

10. Єлісовенко Ю.П. Діалогічні жанри в телевізійному мовленні // Наукові записки Інституту журналістики. - 2003. - Т.10. - С.213 - 217.

11. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності : стилістика та культура мови / С.Я. Єрмоленко. - К. : Довіра, 1999. - 431 с.

12. Жугай В. Проблеми якісної продукції в українському телеефірі // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. - метод. праць. Львів, 2000.

13. Жулев В . Мир подростка сквозь призму восприятия искуства // Журнал прикладнойпсихологии. - 2001. - No 4. - С .65-69.

14. Ільяш М.І. Основи культури мовлення / М.І. Ільяш. - Київ - Одеса: Вища. шк., 1984. - 187 с.

15. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. - К.: Оріяни, 2003. - 863 с. 329

16. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культорологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. - Х.: Одіссей, 2002. - 285 с. (c.1, с.3-4, c.8, с.285)

17. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983, С. 284 114 - 115.

18. Маслов І. Що ви думаєте про телебачення ? [Цит. 2012, 12 січня] [електронний ресурс] - Режим доступу : http://firtka.if.ua/?action=chat&id=35

19. Олійник О.Б. Культура мовлення. - К.: Кондор, 2008. - С. 296 (с.10)

20. Павлова О.Ю. Історія української культури. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

21. Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 349 с.

22. Статистичний звіт про видання на Україні газет у 1991 р. - К.: ННВО «Книжкова палата України», 1992. - 200 с.

23. Стригуль В. Які є види та функції ЗМІ? [Цит. 2011, 4 грудня] [електронний ресурс] - Режим доступу: http://internatime.blogspot.com/2011/12/blog-post.html.

24. Т.Г. Шахновская, В.А. Радишеская, А.В. Шариков / Дети и насилие на экране. - М, 2000., с. 106

25. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Чайка Г. Л. - К. : Знання, 2005. - 442 с.

26. Черних В. Журналіст України [Цит. 2013, 18 лютого] [електронний ресурс] - Режим доступу : http://mediafond.com.ua/show/none/655

ДОДАТКИ

АНКЕТА (дод.1)

1) Якій мові ЗМІ надає перевагу?

А) Українська мова;

Б) Змішана мова;

В) Російська мова;

Г) іншим мовам.

2) Якому виду ЗМІ ви надаєте перевагу?

А) Телебачення;

Б) Інтернет;

В) Газети (журнали);

Г) Радіо.

3) Чи довіряєте ви сучасним журналістам і пресі?

А) Так Б) Ні

4) На вашу думку чи відповідає «культура мови» якою розмовляють на телебаченні нормам сучасної української літературної мови?

5) Яким телевізійним каналам ви надаєте перевагу?

6) Якому журналу(газеті) ви надаєте перевагу.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фактори впливу культури на суспільну мораль та культуру мовлення. Засоби масової інформації (ЗМІ) як носії культури, їх роль в суспільстві та практичне застосування. Види та функції ЗМІ в Україні, їх позитивний та негативний вплив на культуру спілкування.

  курсовая работа [544,1 K], добавлен 21.12.2012

 • Ступінь впливу засобів масової інформації на аудиторію, процес формування суспільної думки та методи маніпулювання нею. Місце преси в усіх суспільних сферах життя. Релігійна спрямованість діяльності масової інформації, її методи та оцінка ефективності.

  курсовая работа [61,4 K], добавлен 23.06.2009

 • Характерні риси засобів масової інформації. Сутність інформаційної, освітньої, мобілізаційної, оперативної функції. Поняття "політичне маніпулювання". Цензура в засобах масової інформації. Свобода слова та інформації. Преса, радіо і телебачення України.

  презентация [3,9 M], добавлен 27.10.2012

 • Поняття засобів масової інформації як звернення до масової аудиторії, доступності суспільству, корпоративного змісту виробництва і розповсюдження інформації. Преса, телебачення та Інтернет-видання. Особливості професійної діяльності в кінематографі.

  презентация [4,6 M], добавлен 21.04.2012

 • Сутність і призначення засобів масової інформації, їх роль та значення в сучасному суспільстві. Проблеми засобів масової інформації на даному етапі та шляхи їх розв'язання. Зв’язки з громадськістю та співпраця служб паблік рилейшнз підприємств зі ЗМІ.

  реферат [22,3 K], добавлен 11.12.2010

 • Поняття засобів масової інформації, їх система та види, вплив ЗМІ на інтегративні процеси в суспільстві у період глобалізації. Пропозиції та рекомендації стосовно уникнення негативної дії інтернету та використання соціальних мереж на користь суспільства.

  дипломная работа [73,9 K], добавлен 27.11.2010

 • Поняття засобів масової інформації (ЗМІ), їх роль у політичній системі демократичного суспільства, характерні риси і функції. Законодавство про ЗМІ, сутність і способи політичного маніпулювання. Репресивні засоби керування виданнями і телерадіоканалами.

  презентация [544,0 K], добавлен 07.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.