Таблоїдна преса в Україні

Історія становлення таблоїдних видань. Поняття таблоїду: походження та розвиток видань даного типу, їх класифікаційні ознаки. Українські таблоїди: зміст, структура, дизайн. "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине" як приклади таблоїдів.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2012
Размер файла 56,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.аllbеst.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ

ВОЙКО

Курсова робота

ТАБЛОЇДНА ПРЕСА В УКРАЇНІ

Напрям підготовки 6.030301 - журналістика

студентки ІІ-Ж курсу

Катерина Олександрівна

ННІ української філології та

соціальних комунікацій

Науковий керівник -

ЦАПОК Олена Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Черкаси - 2011

Зміст

 • Вступ
 • Розділ І. Історія виникнення та становлення таблоїдних видань
 • 1.1 Поняття таблоїд у сучасній пресі: походження та розвиток видань таблоїдного типу
 • 1.2 Класифікаційні ознаки таблоїдних видань
 • Висновок
 • Розділ ІІ. Українські таблоїди: зміст, структура, дизайн
 • 2.1 "Факты и комментарии" як тип таблоїдного видання
 • 2.2 Таблоїдна газета "Комсомольская правда в Украине"
 • Висновок
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Газета ? найстаріший засіб масової інформації. Понад чотири століття вона, поряд з журналом, залишалася незамінним джерелом інформації для багатьох мільйонів людей. Із прискоренням технічного прогресу газеті вже треба було конкурувати з радіо, телебаченням та інтернетом як новітніми ЗМІ. Тому становище газети в суспільстві серйозно змінилося. Попри пророкування неминучості зникнення друкованих періодичних видань, газета не зникла, а її творці змогли пристосуватися до нових вимог і задовольняють інформаційні інтереси сучасного читача.

Прикладом адаптації газети до активного інтересу мас є публікація інформації про особисте життя відомих осіб, поєднання розважальних матеріалів із серйозними публікаціями. Започатковано різні формати подачі цікавої для аудиторії інформації.

У системі сучасної періодики особливої популярності набули таблоїди. Цей тип видання було спеціально створено для активних людей, яким не вистачає часу на читання і осмислення аналітичних статей. Таблоїд має свою аудиторію. Він розрахований на громадян, яким незручно читати широкосмугові видання у вагонах метро, тролейбусах, автобусах. Адже більшість сучасних працівників "добираються" до робочого місця саме громадським транспортом. Тому таблоїд орієнтований на гранично широку аудиторію.

Таблоїдні видання і бульварна журналістика мають спільну мету - розважати аудиторію. Як і в "жовтій" пресі, у таблоїдах переважають теми про особисте життя публічних людей, які перебувають в центрі уваги громадськості, а також смерті, особливо, якщо вона пов'язана з аномальними чи надзвичайними подіями. Таблоїд схожий на бульварну пресу і переважанням візуальної інформації над текстовою, інтригуючими заголовками, коротким обсягом матеріалів. Проте для таблоїдів характерна недопустимість публікації неправдивої інформації, водночас для "жовтої" преси - це типово. Тож таблоїдна преса становить якісний різновид бульварної.

Пропоноване дослідження ґрунтується на працях С. Блавацького [2], А. Беспалової [8], Є. Корнілова [8], А. Короченського [8], С. Бєглова [1], В. Трикова [19], І. Маринко [13], Є. Вартанової [4], які аналізували історію виникнення та розвитку таблоїдної преси зарубіжних країн, зокрема Великої Британії та США, з якими пов'язане започаткування цього типу видання. Також для з'ясування змістового наповнення терміну таблоїд автор послуговувався соціологічним [18], українським [5] та російським тлумачними словниками [16], англійсько-російським словником [15], а також словником іншомовних слів [17]. Фундаментальними джерелами для визначення особливостей типу, до якого належить таблоїд, стали праці В. Ворошилова [6], І. Михайлина [14], С. Корконосенка [10], М. Шкондіна [21]. У своїх роботах ці автори зробили спробу виокремити основні класифікаційні ознаки видань таблоїдного типу, а також зробити порівняльний аналіз таблоїдів і бульварної преси.

Актуальність роботи зумовлена недостатнім дослідженням місця таблоїдної преси в періодичному друці України. Також існує брак розвідок медіаекспертів стосовно змістового наповнення та особливостей оформлення таких видань.

Мета дослідження полягає у вивченні вітчизняних таблоїдів, розкриті ознак українських видань таблоїдного формату, які вирізняють їх з-поміж інших типів періодики.

Виконання поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

- потрактувати поняття "таблоїд" на підставі словникових дефініцій;

- вивчити історію виникнення та розвитку таблоїдів;

- розкрити класифікаційні ознаки таблоїду як особливого типу періодики;

таблоїд преса україна видання

- провести зіставно-порівняльний аналіз таблоїдів і бульварної преси;

- охарактеризувати таблоїдну пресу в Україні;

- дослідити змістове наповнення та оформлення українських таблоїдів.

Об'єктом дослідження є таблоїд як тип періодичних видань.

Предмет дослідження становлять українські національні таблоїдні видання, а саме: "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине".

Методи дослідження. У ході написання роботи, зокрема під час дослідження історії та розвитку таблоїдного видання, використано історичний метод. Для порівняння тлумачень поняття "таблоїд" у словниках, а також ознак українських таблоїдних видань автор послуговується методом зіставлення. Для характеристики українських таблоїдів використано описовий метод. Крім того, у курсовому проекті застосовано загальнонаукові методи аналізу і синтезу.

Наукова новизна роботи полягає у спробі визначення видань таблоїдного формату серед української періодики. Новим також є аналіз змістового наповнення та дизайну українських таблоїдів, зокрема "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине".

Практичне значення дослідження. Матеріали курсового дослідження можуть послугувати базою для подальшого вивчення українських таблоїдів у кваліфікаційній, дипломній, магістерській та іншій науковій роботі. Також результати аналізу джерельної бази можуть бути використані викладачами при проведенні лекцій з курсів "Вступ до спеціальності", "Журналістський фах".

Структура роботи. Дослідження має такі складники: вступ, два розділи основної частини, висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел (21 позиція).

Розділ І. Історія виникнення та становлення таблоїдних видань

1.1 Поняття таблоїд у сучасній пресі: походження та розвиток видань таблоїдного типу

Таблоїдні видання з'явилися на теренах українського медіапростору порівняно нещодавно. Оскільки таблоїд за змістом і формою є близьким до "жовтої" преси, то його часто плутають з бульварною пресою. Проте таблоїдні видання мають свої особливості та відрізняються від бульварних. Тому доцільно проаналізувати ознаки цього типу видань.

Для виокремленння ознак таблоїдного видання передусім потрібно розкрити зміст поняття таблоїд та історію його походження. Так, дослідник О. Філатова у своєму соціологічному словнику подає таке визначення: "Таблоїд - 1) це назва малоформатної газети зі стиснутим текстом і помітними анонсами, фотографіями, заголовками;

2) спосіб розміщення реклами з яскравими світловими написами і сигналами на вуличних щитах чи екранах" [16]. Наведене визначення пов'язане з двома ознаками таблоїдів - яскравістю і помітністю.

У "Словнику іншомовних слів" таблоїд потрактовано як малоформатну газету, резюме. Ця малоформатна газета публікує сенсаційні, низькопробні повідомлення з безліччю ілюстрацій і розрахована на широке коло читачів [15].

Близьким до цього є визначення таблоїда у "Великому тлумачному словнику СУМ". За його словниковою дефініцією, таблоїд є газетою невеликого формату зі стислим текстом і великою кількістю ілюстрацій (зазвичай бульварного змісту) [4]. Дослідниця Т. Єфремова, подібно до попередніх визначень поняття таблоїд, тлумачить термін як "бульварну газету (зазвичай зі скандальною інформацією)" [14].

В "Англійсько-російському тлумачному словнику" за редакцією академіка Ю. Апресяна подано таке визначення таблоїда: "малоформатна газета зі стиснутим текстом, великою кількістю ілюстрацій і помітними заголовками, така собі сенсаційна бульварна газетчина" [13].

Дослідники журналістики стверджують, що власне термін запозичений з фармацевтики. У 1884 році сер Генрі Уелком використав це слово для позначення маленької пігулки, створеної ним же.Г. Уеллком створив термін "tаblоid", поєднавши слово "tаblеt" і закінчення грецького походження - оid, тобто "який має форму, схожий". Поняття перетворилося на зареєстровану торгівельну марку. Наприкінці ХІХ ст. термін почали використовувати для всього, що мало зменшений або стислий розмір. Це стосувалося і газет малого формату [1].

Необхідно зазначити, що таблоїд має свої особливості та відрізняється від інших типів видань. Проте в розумінні більшості читачів це поняття часто є синонімічним до поняття "жовта преса". І справді, проаналізувавши тлумачення терміна в різноманітних словниках, неважко помітити, що таблоїдна преса має багато подібного із "жовтою". Наприклад, велика кількість ілюстрацій, тяжіння до легких новин, інформації світського характеру. Щоб з'ясувати різницю між таблоїдною і "жовтою", або бульварною, пресою, доречно зіставити обидва поняття.

Як зауважує дослідниця І. Маринко, ідея виникнення таблоїдів пов'язана з тим, щоб газету зручно було читати в транспорті завдяки компактному формату. Також вона наголошує на тому, що першу таблоїдну газету в світі "Thе Dаily Mirrоr" заснував у 1903 р. англієць лорд Норткліф [11, 42]. Проте історики англосаксонської преси досі сперечаються, хто першим у англосаксонському світі започаткував ідею популярної преси. Хоча історія і свідчить, що це був лорд Норткліфф, однак гіпотетично можна припустити, що перший британський таблоїд виник значною мірою під впливом "жовтої журналістики" 1890-х років у США. Ця гіпотеза підтверджується тим, що як і американська "жовта преса" 1890-х років, так і британські таблоїдні видання акцентували основну увагу на скандалах, злочинах, знаменитостях і плітках [3, 93]. І за короткий час так званий "новий журналізм" у вигляді таблоїдних видань типу "Pаll-Mаll gаzеttе" (1865), "Tit-bits" ("Пікантні новини", 1881), "Аnswеrs" ("Відповіді", 1888) дійсно набув великого читацького попиту в Англії. У цих виданнях з'явилися жіноча і спортивна сторінки, друкувалися сенсаційні викриття, широко використовувалися ілюстративні матеріали. Натомість виклад міжнародних новин був дуже стислий [17, с.173].

Таблоїдна преса набула популярності в англійському суспільстві, припала до вподоби широкому колу читачів. Якщо в 1969 р. лише дві англійські газети належали до категорії таблоїдів - "Lоndоn Dаily Mirrоr" і "Dаily Skеtch", - то в 1979 р. всі англійські національні масові газети виходять друком у формі таблоїда [11, с.42].

Іншим прикладом популярності таблоїдів серед англійців є те, що на початку ХХІ століття в країні на цей формат починають переходити якісні видання. Першою з категорії якісних газет від широкого формату відмовилась газета "Thе Indеpеndеnt" (весна 2003 р.). У 2004 р. до формату А-3 звернулася й авторитетна "Thе Timеs". Це пов'язано з тим, що у 90-х рр. XX ст. відбуваються істотні зміни в диференціації загальнонаціональних газет: виникає третій розряд - преса так званого "проміжного" типу. Ці видання, остаточно перейшовши на "таблоїдний" формат, почали активно заманювати в ряди своїх читачів багатьох з тих, хто раніше становив постійну аудиторію "якісних" газет [2, с.14].

Отже, таблоїд - це малоформатне видання зі стиснутим текстом і помітними заголовками, анонсами, ілюстраціями, розраховане на широке коло читачів. Цей тип періодики за змістом є проміжною ланкою між масовими та якісними виданнями. У ньому, на відміну від "жовтої" преси, подають правдиву інформацію, проте обов'язковою умовою є наявність сенсаційності в матеріалах. Цей формат був створений, аби забезпечити комфортніші умови для читання преси в громадських місцях для людей, які не мають часу для тривалого та аналітичного ознайомлення з новинами.

1.2 Класифікаційні ознаки таблоїдних видань

Оскільки таблоїд є особливим різновидом преси, то він має властиві лише йому ознаки. Відповідно до цих ознак можна вирізнити таблоїдне видання з-поміж інших типів періодики.

Дослідник А. Грабельников зазначає, що з появою нового типу "легкого читача", який поверхово й вибірково споживає інформацію з друкованих ЗМІ, з'явилася потреба у створенні нового типу видання. Саме таким новим типом став таблоїд. Тому варто зазначити, на яку ж саме аудиторію розрахований таблоїд і кого можна вважати "легким читачем". Це видання найперше створено для людей середнього та старшого віку. Оскільки саме цей прошарок становить працездатне населення, яке не сидить на місці й постійно перебуває в русі. Тож на аналітичне і тривале читання воно не має часу. До того ж, тиснява громадських місць не дозволяє розгорнути й почитати стандартну широкоформатну газету.

Необхідно також зауважити, яким чином таблоїд потрапляє до рук своєї аудиторії. Спочатку видавці таблоїдів відмовлялися від розсилки газет за передплатою, вдаючись до агресивної манери розпродажу тиражу через вуличних розповсюджувачів. Дослідник С. Блаватський зазначає, що і зараз британський медіаринок побудований за принципом роздрібного продажу газет через кіоски преси. Практично всі газети реалізують безпосередньо у вуличних пунктах продажу і передплати майже немає [3, с.95]. В Україні ж читач має змогу передплатити видання і брати його з собою, коли йде на роботу, не стоячи у чергах ще й біля газетних кіосків.

Багато сучасників перших таблоїдів називали їх "газетчинами", - і не тільки через невеликий формат. Для таблоїду була характерна велика кількість розважальних матеріалів, використання "нестандартних" заголовків, які шокували великими "шапками" на першій смузі. Тип видання вражав великою часткою ілюстративного матеріалу. Наприклад, у 1930 р. ілюстрації займали в середньому 40% площі американських таблоїдів - і лише 25% площі газет звичайного формату. Кожна зі смуг "класичного" таблоїду була присвячена певній тематиці, центральні смуги зазвичай заповнювали ілюстраціями.

Вигадка і домисел, чутки і скандали, звичайні для таблоїдних газет, мали захопити й розважити обивателів. "Я даю їм те, що вони вимагають", - заявляв винахідник таблоїду лорд Норткліфф. Щоб привернути увагу читача, таблоїди наповнювали текстовими матеріалами та ілюстраціями, які експлуатують соціальні стереотипи (національні, расові, статеві тощо), сформовані у масовій свідомості, а також сексуальні інстинкти аудиторії. Через це поняття "таблоїд" стало синонімом сенсаційної скандальної преси для невибагливого читача. Згодом за аналогією з таблоїдними виданнями, з'явилися поняття "таблоїдна журналістика", "таблоїдне телебачення", що ототожнюють з відверто шокуючими, етично спірними видами журналістської діяльності [4, с.315].

Варто зазначити, що теперішній таблоїд не надто відрізняється від його перших примірників. Як і раніше, зміст таблоїдів нині зводиться переважно до публікацій сенсаційного і скандального характеру. Сучасне таблоїдне видання має таку модель подання інформації: стиснутий текст, повідомлення, спресовані до розміру замітки, помітні анонси, скандальні фото, крикливі заголовки. Газетні тексти таких видань модифіковано за принципом "легкість, швидкість, зручність читання" [6, с.63-64].

Крім того, таблоїд з-поміж інших друкованих видань вирізняє також і формат. Як і на початку свого існування, цей тип видання має розмір А-3 зі смугами приблизно 60х40 см, тобто є удвічі вужчим за стандартну широкосмугову газету.

Вирізняється таблоїд і розміщенням реклами. На меншій за розміром газетній шпальті в загальній масі інформації легко помітити невеликі стислі рекламні оголошення, що є привабливим для рекламодавців. Фактично таблоїди являють собою перспективний та ефективний засіб розміщення реклами, розрахованої на масового споживача. Про популярність таблоїдів серед рекламодавців свідчить і той факт, що прибуток від реклами таких українських видань цього типу, як "Аргументы и факты" та "Комсомольская правда", становить близько 607 млн. доларів [11, с.92].

Проте малий формат має свої недоліки в розміщенні реклами. По-перше, рекламні агентства не можуть розміщувати в ньому розлогі комерційні оголошення, оскільки така реклама не вміщається на невеликій газетній шпальті. По-друге, під час випуску таблоїдів ускладнюється завдання газетних дизайнерів і верстальників, яким доводиться оперативно форматувати і верстати велику кількість маленьких смуг та ілюстрацій.

Отже, таблоїдне видання вирізняється з-поміж інших рядом ознак. До них належать: формат (А-3); змістове наповнення (достовірна інформація сенсаційного та скандального характеру); специфіка рекламної діяльності (публікація невеликих стислих рекламних оголошень, які легко помітити в загальній масі інформації); аудиторія, на яку він спрямований (створений для людей середнього та старшого віку, оскільки саме цей прошарок становить працездатне населення); специфічна модель подання інформації (стиснутий текст, повідомлення, спресовані до розміру замітки, помітні анонси, скандальні фото, крикливі заголовки).

Висновок

Активний спосіб життя працездатного населення, брак часу на читання та огляд аналітичних статей, спричинили потребу у створенні нового типу видання, яке змогло б полегшити спосіб отримання інформації та дозволяло б бути в курсі головних подій без довготривалого гортання маси товстих журналів та газет. Саме таким засобом економії часу та коштів став таблоїд.

Як тип видання, таблоїд сформувався на межі ХІХ-ХХ ст. Існує безліч тлумачень цього поняття. Проаналізувавши різноманітні словникові потрактування терміну, ми здійснили спробу, на основі спільних та відмінних рис, сформулювати загальне тлумачення поняття. У результаті аналізу ми дійшли висновку, що таблоїд - це видання малого формату зі спрощеними текстами, великою кількістю ілюстрацій та скандальним змістом публікацій.

Оскільки таблоїд є особливим типом видання, то доцільно вирізнити властиві лише йому ознаки. Аналізуючи джерельну базу та узагальнюючи ознаки, подані різними науковцями, ми виокремили такі особливості таблоїда: подання серйозних новин в розважальному аспекті; увага не лише до життя публічних осіб, а і до життєвих історій звичайних людей (героєм таблоїдного матеріалу може стати кожен його читач); подання виключно достовірної інформації, але зі скандальним змістом; додавання до публікацій яскравих фотографій, що привертають увагу читача.

Також варто зазначити, що вирізняє таблоїд з-поміж інших видань і особливий спосіб розміщення реклами. Рекламні повідомлення на сторінках таблоїду подають стиснено, проте вони відразу впадають в око читачеві, не губляться в потоці інформації.

Окремо варто наголосити на тому, що таблоїд має і свою аудиторію, на яку він постійно спрямований. Насамперед це працездатне населення, оскільки в зайнятих людей немає часу та місця на гортання широкосмугових газет. Отже, аудиторією видання є люди середнього та старшого віку.

Розділ ІІ. Українські таблоїди: зміст, структура, дизайн

2.1 "Факты и комментарии" як тип таблоїдного видання

Останнім часом таблоїдні видання в Україні набувають особливої популярності. Зокрема, до таких видань належить всеукраїнське щоденне періодичне видання "Факты и комментарии". Воно з'явилося на теренах українського медіапростору в 1997 році. Головним редактором газети є О. Швець. Тираж видання становить близько 800 тисяч екземплярів. Такий тираж підтверджує, що "Факты и комментарии" є одним із найпопулярніших видань країни. Цільову аудиторію газети становлять люди середнього та старшого віку. Видання має формат А-3, традиційний для таблоїдних видань.

Найбільше насичене видання інформацією про приватне життя відомих людей. Тут можна натрапити на відомості про сім'ю закордонної та української знаменитості, наприклад: "У 34-летней Шакиры роман с 24-летним футболистом "Барселоны" Жераром Пике"), про її участь у різноманітних заходах. За нашими спостереженнями, друге місце в змістовому наповненні видання посідає інформація про здоров'я, новинки в галузі медицини та фармакології ("Запорожские врачи пересадили шестерым пациентам сердце, печень и почки двоих доноров"). Трохи менший обсяг мають публікації про події в Україні та світі. Особливістю цих публікацій є сенсаційний характер, про що можна дізнатись, переглянувши лише заголовки.

Варто відзначити високу оперативність висвітлення скандальних новин на сторінках газети. Особливо популярними є окремі рубрики, як-от: "Особый случай", "Из первых уст", "Хотите - верьте…", "Тихий ужас" та ін.

Значну увагу видання приділяє темі смерті та криміналу, особливо, якщо це стається з відомими людьми чи за неординарних обставин. Наприклад, ми зафіксували назви матеріалів, що свідчать про описаний вище зміст: "В Луганске мстительная мать напала с ножом на любовницу своего сына-самоубийцы", "В Киевской области задержали "черную вдову", ради жилья убившую и расчленившую мужа-инвалида".

Також у виданні наявні матеріали про резонансні та надзвичайні події, життєві історії звичайних людей. Найменший обсяг у виданні має інформація політичного, культурного та спортивного характеру.

Проте, на відміну від "жовтої" преси, "Факты" подають тільки правдиву і перевірену інформацію. Такий висновок можна зробити тому, що в публікаціях чітко зазначені джерела інформації, матеріали є збалансовані, оскільки в них представлені думки всіх сторін конфліктів, автори звертаються до експертів з питань, які порушено в публікаціях. На противагу "жовтій" пресі, чільне місце у змістовому наповненні цього видання посідають правдиві історії із життя простих людей.

Видання має яскраві за змістовим насиченням заголовки з відтінком сенсаційності, які привертають увагу читача: "В США хирурги провели 25-летнему пациенту операцию по пересадке лица" (Факты. - 23 березня 2011. - С.1), "За год в Украине появилось 13 новых миллиардеров" (Факты. - 23 березня 2011. - С.4), "Увидев, как на землю вместе с дровами упала… моя ладонь, я взял отрезанную конечность и принес жене…" (Факты. - 25 березня 2011. - С.5).

Заслуговують на увагу й фотографічні матеріали, якими насичене видання. Вони зазвичай яскраві, презентують героїв публікацій у незвичайних, подекуди смішних ракурсах. Особливо вражають ілюстративні матеріали до кримінальних публікацій. Коли мова йде про вбивство, то у виданні зазвичай публікують криваві фото, на яких зображено сцени насильства та їх наслідки. На жаль, не завжди такі світлини відповідають етичним нормам. Варто зазначити, що фотографічні матеріали займають значну площу на сторінках видання.

Остання шпальта має виключно розважальний характер. Тут розміщені маленькі публікації про новини зі світу шоу-бізнесу, прогноз погоди, гороскоп, анекдоти. Також значну площу сторінки відведено для фото напівоголеної зірки журналу "Плейбой".

Крім того, випуск, який виходить щоп'ятниці, має три додатки "Будь здоров", "Жизнь прекрасна" (матеріали про знаменитостей, що завітали в Україну) та "Телефакты" (новини із життя українського шоу-бізнесу).

Щоб практично виокремити відмінності між "жовтим" і таблоїдним виданням, доречно порівняти змістове та ілюстративне наповнення видань "Факты" (номер за 20 травня 2011 р.) та "Бульвар" (номер за 24 травня 2011 р.), який зараховують до "жовтої" преси.

Найперше, що помічаємо у газеті "Факты", велику частку змістового наповнення відведено публікаціям на кримінальну тематику ("В Донецке парень с девушкой нанесли 18-летним подругам 80 (!) ножевых ранений", "В Луганской области малолетние вандалы осквернили более 30 могил"), героями яких є пересічні громадяни. Також у виданні значний обсяг мають спортивні новини ("Обыграв столичный "Будiвельник", БК "Донецк" сравнял счет в чемпионской серии национальной суперлиги", "Полузащитник "Шахтера" Жадсон вызван в сборную Бразилии для участия в прощальном матче Роналдо"), новини з галузі медицини ("Стоматолог Светлана Коломиец: "Зубы дольше сохранятся здоровыми, если котлеты и сосиски заменить кусочком мяса"), а також публікації, що висвітлюють події релігійного ("В воскресенье православные и греко-католики отметят праздник перенесения мощей Святителя Николая"), культурного ("Коробку для сигар капитана "Титаника" продали с аукциона за 25 тысяч фунтов стерлингов") життя України та світу.

Натомість в газеті "Бульвар" натрапляємо лише на публікації, героями яких є особи, відомі читачам як зірки спорту ("Легендарный украинский баскетболист, олимпийский чемпион 72-го года Анатолий ПОЛИВОДА: "С таким диагнозом мне категорически нельзя было заниматься спортом. Первый приступ случился в 19 лет - я, как стоял, двухметровый, так и рухнул плашмя"), шоу-бізнесу ("Подивись на оце небо, подивись на оце море…") та літератури ("Известная американская писательница внучка Шолом-Алейхема Бел КАУФМАН: "Нужно жить, даже если это убивает"). Здебільшого ці матеріали присвячені ювілеям та визначним датам життя знаменитостей. У багатьох матеріалах подані сенсаційні дрібниці із життя знаменитостей.

Окремо потрібно відзначити жанрову різноманітність цих двох видань. Газеті "Факты" притаманна розмаїтість у виборі жанру написаних матеріалів. Хоча здебільшого це є інтерв'ю ("Игорь Завадский: "У молодежи сейчас любимой мелодией считается музыка к фильму "Пираты Карибского моря"), проте можемо натрапити і на інформаційні замітки ("В Харьковской области маршрутка с пассажирами влетела под КамАЗ"), звіти ("19 мая киевские гаишники зарегистрировали 11 ДТП, в которых один человек погиб и 12 травмированы"), фоторепортажі ("В Закарпатье сожгли автомобиль главного редактора оппозиционной газеты"). Натомість "Бульвар" рясніє інтерв'ю ("Виталий Коротич: "Мой шанс выжить был равен шансу яйца, лежащего на пути шагающего стрелкового взвода"). Лише іноді натрапляємо на інформаційні замітки ("Украинка Марина Врода получила в Каннах "Золотую пальмовую ветвь").

Обидва аналізовані видання мають ілюстрації до кожного матеріалу. І там, і там вони є яскравими, великими, відразу впадають в око читачу. Проте у "Фактах" фотографії є різноманітнішими, оскільки є жанрова та тематична різнобарвність. "Бульвар" же наповнений фотографіями знаменитостей (часто дуже відвертими), оскільки вся газетна площа заповнена публікаціями про них.

Відрізняються видання і стилем написання. Хоч і в обох газетах публікують сенсаційні та скандальні матеріали, все ж стиль газети "Факты" є колоритнішим. Це помітно вже із вражаючих заголовків, чого не можна відзначити у "Бульварі".

Варто зазначити, що "Факты" публікують виключно російською мовою. Це зумовлено тим, що видання розраховане на массового читача, яким може бути як українець, так і російськомовний громадянин. Тому це не створює дискомфорту для людей, які звикли до російської мови.

Газета "Факты и комментарии" вирізняється зовнішнім оформленням. Вона виконана у двоколірній рожево-чорній гамі. Логотипом газети є чорна літера "Ф" у білому колі. У лівому верхньому куті на зображенні виписана цитата Б. Окуджави. Назва газети надрукована білим кольором, великим кеглем на рожевому тлі. Тип титульної сторінки видання - плакат. На ній зазвичай розміщують велике фото на чорному фоні із супровідним до неї заголовком та невеликим анонсом статті. Також поряд розташовані анонси і заголовки великим кеглем інших матеріалів усередині газети.

Тексти на сторінках видання розбиті на 4-6 колонок залежно від жанру публікації. Позитивною рисою видання можна назвати те, що автори виділяють курсивом важливі аспекти публікації. Це відразу привертає увагу читача і дозволяє зорієнтуватися в темі. Водночас недоліком видання вважаємо те, що заголовки найважливіших матеріалів не виділяють іншим шрифтом.

Варто відзначити, що суперрубрики та рубрики в газеті набрані іншим шрифтом, ніж основний текст. Важливі публікації мають певний фон, вони розміщені на чорному тлі.

Отже, всеукраїнське видання "Факты и комментарии", проіснувавши майже 15 років на теренах українського медіапростору, досягло надзвичайної популярності серед української читацької аудиторії. Про це свідчить високий тираж видання. До ознак, які вирізняють аналізоване видання серед інших і дають підстави стверджувати, що газета "Факты" є саме таблоїдним виданням, належать: формат (А-3); широка цільова аудиторія; змістове наповнення (сенсаційні повідомлення про знаменитостей, незвичайні життєві історії простих людей); модель подання інформації (більшість повідомлень стиснуті до розміру замітки, помітні заголовки та анонси, вражаючі фотоілюстрації публікацій).

2.2 Таблоїдна газета "Комсомольская правда в Украине"

Ще одним популярним таблоїдним виданням на вітчизняних теренах є всеукраїнська щоденна газета "Комсомольская правда в Украине". Вона належить найбільшому в країні видавничому дому ЗАТ "Украинский Медиа Холдинг", який випускає 63 проекти по всій Україні. У списку проектів холдингу мережа національних телегідів "ТелеНЕДЕЛЯ", "Телескоп", "Телесемь", газети "Комсомольская Правда в Украине", "Аргументы и Факты", "Команда", "Футбол" та ін. Редактором видання "Комсомольская правда в Украине" є А. Селіванова. В Україні тираж газети становить близько 250 тисяч екземплярів. Газета зверстана у форматі А-3. "Комсомольская правда в Украине" розрахована на людей різного віку. Але найбільше читають видання люди середнього і старшого віку.

Газета має доволі різноманітне змістове наповнення. Проте найбільше у виданні міститься новинної інформації, подекуди з аналітичним відтінком. Друге місце в змістовому наповненні посідають відомості про життя знаменитостей, інтерв'ю з відомими особами. Наявна велика кількість публікацій на медичну та розважальну тематику. Найменше матеріалів на економічну, спортивну, культурну теми.

Велику увагу видання приділяє і темі криміналу ("Во Львове пенсионерка за рулем "Хюндая" переехала восьмиклассника" ), смерті, особливо із шокуючими подробицями ("Подросток, убивший мать из-за компьютерной игры, провел ночь с ее трупом под кроватью", "Пенсионерка расчленила мужа и залила цементом его голову") та скандалів за участю відомих людей, найчастіше політиків ("Арестованы два львовских депутата", "В Одесской области арестовали главного районного гаишника"). У виданні також наявні яскраві, сенсаційні заголовки, що привертають увагу аудиторії до публікації: "Хабенский нашел свою любовь", "Бой между братьями Кличко все-таки состоялся!" (КП. - 21-31 березня 2011. - С.1).

Особливо слід закцентувати на стилі написання публікацій. Часто автори дозволяють собі вживати жаргонізми ("Кучме "шьют" дело с истекшим сроком давности").

Наявна у виданні різноманітна система рубрикацій. Новинні матеріали розміщені під рубрикою "Картина дня". Ексклюзивні з погляду автора публікації містяться у рубриці "Только у нас". Інтерв'ю з людьми, які зробили значний внесок у розвиток країни, проте залишились невідомими народу, розміщені в рубриці "Беседка КП". Рубрика "Читательский форум" містить відгуки читачів на матеріали, що привертають увагу аудиторії. "Встреча для вас" - рубрика для прихильників українських знаменитостей. Тут розміщені інтерв'ю із зірками шоу-бізнесу. Спортивні події висвітлено під рубрикою "КП" - спорт". Про відомих акторів та режисерів можна прочитати в рубриці "Телевизор". Цікавою є рубрика "Лазарет". Тут публікують інформацію про проблеми зі здоров'ям у знаменитостей. Остання сторінка містить розважальну рубрику "На диване с "Комсомолкой".

Варто зазначити, що "Комсомольскую правду в Украине" публікують виключно російською мовою. Це зумовлено не тільки орієнтацією видання на масового читача, але й тим, що газета є російським виданням, тому в українському варіанті збережено мову оригіналу.

Аналізована газета - повноколірне видання. Проте деякі сторінки надруковані в чорно-білих тонах. Недоліком зовнішнього оформлення можемо назвати те, що одна сторінка розвороту може бути повноколірною, а інша - чорно-білою.

Титульна сторінка аналізованої газети належить до плакатного типу, поєднаного з афішею. Тут розміщені лише кілька великих фото і заголовки публікацій, до яких належать ці знімки.

У назві видання використано прийом графічного виділення - останні дві літери слова "правда" виділено іншим кольором, а також увиразнено малюнком. Під заголовком розміщені партійні відзнаки, присвоєні виданню за часів Радянського Союзу.

Багато газетної площі видання приділено графічним об'єктам. Позитивним є те, що ілюстративні матеріали до публікацій на кримінальну тематику, особливо на тему вбивств, не містять кривавих сцен. Кожна, навіть найменша, публікація супроводжена зображенням. Часто ці зображення взяті з мережі інтернет. Колонки тексту розбиті на кожній сторінці по-різному. У деяких текстах вони відділені одна від одної лінійками. Шрифти заголовків, підзаголовків та основного тексту в деяких публікаціях відрізняються. Важливі, з погляду редакції, матеріали розміщені на кольоровому тлі.

Отже, всеукраїнське щоденне видання "Комсомольская правда в Украине" є таблоїдним виданням, на що вказує ряд ознак, за якими газету можна кваліфікувати як таблоїд. Насамперед, це зручний формат А-3, стислі повідомлення, легкі на сприйняття публікації, що здебільшого містять інформацію про життя знаменитостей, а також простих людей. Наявна в газеті й велика кількість новинних повідомлень. До таблоїдних ознак газети належать також яскраві ілюстрації до матеріалів та помітні заголовки, сенсаційність і скандальність публікацій. Сукупність названих ознак привертає увагу постійної аудиторії видання, якою є люди середнього та старшого віку, тобто працездатний прошарок населення.

Висновок

Видання "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине" порівняно недавно з'явивлись на теренах українського медіапростору, вони швидко завоювали увагу та інтерес українських читачів. Газети належать до видань таблоїдного типу. Для них характерне орієнтування на широку читацьку аудиторію переважно середнього та старшого віку, тобто активного дієздатного населення, якому не вистачає часу на прочитання розгорнутих аналітичних матеріалів. Також ці видання публікують сенсаційну і скандальну, але достовірну, інформацію із яскравими заголовками, що відразу впадають в око читачу. У цих газетах значне місце відведено візуальній інформації, що робить видання яскравими. Обидва видання виконують передусім інформаційно-розважальну функцію.

Аналізовані видання мають специфічну модель подання інформації: стиснуті публікації, "крикливі" анонси та заголовки. Для них також характерне специфічне розміщення реклами: маленькі яскраві рекламні повідомлення відразу привертають увагу і не губляться в масиві різноманітної інформації.

Висновки

Ретельне вивчення теоретичного матеріалу, його систематизація та застосування на практиці підтвердили актуальність теми наукового пошуку. У ході такого пошуку встановлено, що у системі сучасної періодики особливої популярності набули таблоїди. Дослідники журналістики стверджують, що власне термін запозичений з фармацевтики, де він позначав маленьку пігулку (tаblоid). Наприкінці ХІХ ст. термін почали використовувати для всього, що мало зменшений або стислий розмір. Це стосувалося і газет малого формату.

Проаналізувавши теоретичну базу, ми виявили, що серед журналістикознавців існують розбіжності в поглядах на виникнення і мету створення таблоїдної преси. Дехто виникнення таблоїдів пов'язує з потребою в малоформатних та легких для прочитання виданнях. Серед інших науковців точаться суперечки, щодо місця появи таблоїдного типу видання. Дехто стверджує, що таблоїд було засновано як самостійний тип видання лордом Норткліфом, а дехто, на основі схожості зі способом подання інформації у "жовтій" пресі, зазначає, що цей тип походить від американської бульварної періодики.

Реалізуючи завдання курсової роботи ми з'ясували, що таблоїд має свої особливості та відрізняється від інших типів видань. Проте в розумінні більшості читачів це поняття часто є синонімічним до поняття "жовта преса". Констатовано, що справді таблоїдна преса має багато подібного із "жовтою". Наприклад, велика кількість ілюстрацій, тяжіння до легких новин, інформації світського характеру. Проте метою нашої наукової роботи є саме виокремлення ознак власне таблоїда, як окремого самостійного типу видання. Тому в ході наукового пошуку нами було визначено ознаки, за допомогою яких розпізнають таблоїд з-поміж інших типів періодики. Проаналізувавши теоретичні джерела, ми помітили, що багато сучасників перших таблоїдів називали їх "газетчинами" не тільки через невеликий формат, а й тому, що для таблоїда була характерна велика кількість розважальних матеріалів, використання "нестандартних" заголовків, які шокували великими "шапками" на першій смузі, велика кількість ілюстративного матеріалу.

Варто зазначити, що в результаті порівняльного аналізу перших таблоїдів та сучасних таблоїдних видань, було доведено, що теперішній таблоїд не надто відрізняється від його перших примірників. Проаналізувавши відомості про змістове, ілюстративне наповнення та стиль перших таблоїдів, ми дійшли висновку, що, як і раніше, зміст таблоїдів нині зводиться переважно до публікацій сенсаційного і скандального характеру.

Оскільки таблоїд має притаманні лише йому властивості та ознаки, то він має певну модель подання інформації. Отже, ми здійснили спробу узагальнити отримані відомості та сформували загальну модель подання інформації сучасного таблоїда. Тож, цю модель складають: стиснутий текст, повідомлення, спресовані до розміру замітки, помітні анонси, скандальні фото, крикливі заголовки. Варто зазначити, що газетні тексти таких видань модифіковано за принципом "легкість, швидкість, зручність читання".

Дослідивши теоретичну базу, і виокремивши класифікаційні ознаки таблоїду, як типу видання, ми здійснили спробу проаналізувати українські видання "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине", що зараховують до таблоїдних видань, на наявність цих ознак.

До ознак, на основі яких ми вирізнили видання "Факты и комментарии" як таблоїд серед інших і дають підстави стверджувати, що газета "Факты" є саме таблоїдним виданням, належать: формат (А-3); цільова аудиторія (працездатне населення країни); змістове наповнення (сенсаційні повідомлення про знаменитостей, незвичайні життєві історії простих людей); модель подання інформації (більшість повідомлень стиснуті до розміру замітки, помітні заголовки та анонси, вражаючі фотоілюстрації публікацій).

Також для виокремлення цього видання саме як таблоїда, а не "жовтої" газети, ми вирішили зробити порівняльний аналіз "Фактів" та відомої всім "жовтої" газети Д. Гордона "Бульвар". Результати проведеного нами аналізу свідчать, що таблоїд відрізняється від "жовтої" преси не тільки правдивістю і точністю поданої інформації, а й стилем написання матеріалів, жанровим різноманіттям і тим, що героєм таблоїдної публікації може стати пересічна людина, якщо вона стала учасником надзвичайної ситуації, або ж зробила щось неординарне.

Інше видання "Комсомольская правда в Украине", за результатами аналізу, ми зарахували до таблоїдів, оскільки на це вказує ряд ознак, що вирізняє газету з-поміж інших видань. Насамперед ми звернули увагу на формат, яким виявився зручний А-3. Дозволяє стверджувати, що це видання є таблоїдним і стиснуті повідомлення, легкі на сприйняття публікації, що здебільшого висвітлюють події з життя знаменитостей, а також простих людей. Варто зазначити, що в газеті наявна й велика кількість новинних повідомлень. Це все зумовлює особливу постійну аудиторію видання, якою є люди середнього та старшого віку, тобто працездатний прошарок населення. Окрім інших ознак табло їду ми виокремили також яскраві ілюстрації до матеріалів, помітні заголовки та сенсаційність і скандальність публікацій.

Отже, дослідивши теоретичну базу, і практично здійснивши з її допомогою ретельний аналіз українських видань, ми виокремили газети "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине", як видання таблоїдного типу. Тож зазначимо, що український медіаринок не відстає в розвитку і має свій вітчизняний таблоїдний продукт.

Список використаних джерел

1. Беглов С.И. Империя меняет свой адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий / С.И. Беглов. - М.: Ин-т международного права и экономики им.А.С. Грибоедова, Факультет журналистики МГУ, 1997. - 136 с.

2. Блавацький С. Таблоїдизація якісної преси у Великобританії / С. Блавацький // Вісник Львівського університету. - 2007. - Вип.30. - С.91-102.

3. Dаily Mirrоr - первый в мире таблоид [Электронный ресурс]: анализ газетной типологии. - Режим доступа: http // mеdiаguidе.ru /? p=nеws&id=42235709.

4. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран / Е.Л. Вартанова. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 336 с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред.В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", - 2007. - 1736 с.

6. Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс: учебник / В.В. Ворошилов. - 5-е издание. - СПб.: Изд-во Михайлов В.А., 2006. - 640 с.

7. Грабельников А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы / А. Грабельников. - М.: РИП-холдинг, 2001. - 336 с.

8. История мировой журналистики / А.Г. Беспалова, Е.А. Корнилов, А.П. Короченский и др. - Москва - Ростов-на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2003. - 432 с.

9. Коммуникация в современном мире: материалы Всероссийской научно-практической конф., 28-30 окт. 2010 г. / Воронежский государственный ун-т; под ред. проф.В. В. Тулупова. - Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2010. - 108 с.

10. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов / С.Г. Корконосенко. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 287 с.

11. Курц Г. Медіа-цирк - проблеми з американськими газетами / Г. Курц - Нью-Йорк: Rаndоm Hоusе, 1993.

12. Лаане Д.А. Типология деловых печатных СМИ Украины / Д.А. Лаане // Вестник МГУ. - 2010. - № 1. - С.90-99.

13. Маринко И.В. Буржуазная печать Великобритании в 1979 г. / И.В. Маринко // Вестник МГУ. - 1980. - № 4. - С.41-47.

14. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підручник. / І.Л. Михайлин. - Вид.3-е доп. і поліпш. - К.: ЦУЛ, 2002. - 284 с.

15. Новый большой англо-русский словарь / под ред. Ю.Д. Апресяна, Э.М. Медниковой. - М.: Русский язык, 1993-1994. - 2496 с.

16. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / под ред. Т.Ф. Ефремовой. - М.: Русский язык, 2000.

17. Словарь иностранных слов / Под ред.Н.Г. Комлєва. - М.: ЭКСМО, 2006. - 672 с.

18. Социология массовой коммуникации: Социологический словарь / под ред.О.Г. Филатовой. - М.: Гардарики, 2006. - 303 с.

19. Трыков В.П. История зарубежной журналистики: От истоков до Второй мировой войны: учеб. пособ. / В.П. Трыков. - М.: Инфомедиа Паблишерз, 2007. - 440 с.

20. Федотова Н.А. Рекреативные функции СМИ: содержание, структура и гуманистический потенциал / Н.А. Федотова // Вестник МГУ. - Серия "Журналистика". - 2010. - № 1. - С.126-137.

21. Шкондин М.В. Типология периодической печати: учеб. пособие / М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 236 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.