Аналіз періодичних електронних видань (інформаційно-аналітичні видання)

Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.10.2014
Размер файла 32,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Реферат

з дисципліни: «Редакторсько-видавничий фах»

на тему:

«Аналіз періодичних електронних видань (інформаційно-аналітичні видання)»

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Інформаційно-аналітичні документи

1.1 Особливості інформаційних та аналітичних документів

1.2 Журнальне видання як інформаційно-аналітичний документ

1.3 Газета як інформаційно-аналітичне видання

Розділ ІІ. Періодичні електронні видання

2.1 Аналіз періодичного електронного видання «Сегодня»

2.2 Аналіз періодичного електронного видання «Факты и комментарии»

2.3 Аналіз періодичного електронного видання «Дзеркало тижня»

2.4 Аналіз періодичного електронного видання «Комсомольская правда»

2.5 Аналіз періодичного електронного видання «Українська правда»

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена бурхливим розвитком обміну нової інформації шляхом її поширення різними способами, зокрема через Інтернет. Цей процес спричинив появу величезної кількості сайтів, а саме електронних видань. Інтернет - журналістика має свої особливості, певної підготовки кадрів. Працівники традиційних ЗМІ (газет і журналів) створюють свої сайти, електронні версії видань. Наукові і технічні видання, переважно періодичні, розраховані на широке коло науковців, фахівців і викладачів і стають усе більш популярними, головним чином завдяки випереджальної, у порівнянні з друкованими виданнями, можливості ознайомлення з ними, а також у зв'язку з більшою простотою і дешевиною одержання інформації, простоті її витягу і можливості контекстного перегляду авторських посилань і супутніх матеріалів. Останнім часом основним середовищем поширення таких видань стала глобальна мережа Інтернет.

Але на сьогодні далеко не всі редакції налаштовані на плідну роботу над електронними виданнями, це спричинено тим, що відповідальність за сайт лягає на плечі достатньо зайнятого журналіста або верстальника, які не обізнані в даному питанні. Через це дослідники ставлять перед собою ряд питань, серед яких варто виділити - контроль над правильністю та специфікою подачі інформації, її удосконалення, сприйняття читачами інформації.

Мета роботи полягає у дослідженні електронного видання, виявленні помилок в цьому виданні. Для практичного опрацювання інтернет - журналістики взято електронні газети «Сегодня», «Факты и комментарии», «Дзеркало тижня»,»Комсомольская правда», «Українська правда».

Об'єктом дослідження є помилки текстових повідомлень та їх класифікація згідно з відповідними мовними нормами.

Предмет дослідження - розташування меню на сайті, орфографічні, лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні помилки та помилки при верстці, зафіксовані у даному електронному джерелі.

РОЗДІЛ І. ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ

1.1 Особливості інформаційних та аналітичних документів

Інформаційний документ - це документ, який призначений для оперативного ознайомлення з масивом опублікованих та неопублікованих первинних документів і є результатом аналітико-синтетичної обробки первинної інформації, що міститься в них [1].

Інформаційний документ відноситься до вторинно-документального рівня інформації і має властивості вторинного документа:

- містить інформацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигляді.

- містить відомості про сам первинний документ, на основі якого його створено.

- є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа.

- є не тільки результатом, а й засобом інформаційної діяльності, за допомогою якого здійснюється пошук, зберігання і поширення інформації

Етапи підготовки інформаційного документа:

І етап - пошук та виявлення інформації відповідно до запиту споживача.

ІІ етап - відбір документів, їх попередня систематизація.

ІІІ етап - аналіз змісту вихідних документів, відбір інформації, потрібної споживачеві.

ІV етап - узагальнення відібраної інформації.

V етап - написання тексту інформаційного документа.

1.2 Журнальне видання як інфомаційно - аналітичний документ

Журнальне видання є об'єктом дослідження двох навчальних дисциплін - документознавства та практичної журналістики. Зокрема документаційний аспект розгляду журнального видання можна простежити в наукових доробках Н. Кушнаренко, М.В. Кірсанової, Г.В. Сілкової, Т. Семитяги, М. Тимошика. Питання розвитку журнального видання на сучасному ринку популярної періодики у сфері журналістики досліджують В.М. Бебик, В. Карпенко, В.В. Костюк, І.Л. Михайлин, А.З. Москаленко, В.М. Ясинський.

Журнальне видання - це блок закріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, у обкладинці або палітурці. Характерними особливостями для журнальних видань є великі формати сторінок та двоколонний набір

Основним завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах суспільної діяльності [1].

Журнал має такі власні особливості:

- нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу;

- наявність опублікованих матеріалів у формі статей;

- журнал має певний тематичний напрямок змісту, статей, які його складають;

- особливе поліграфічне оформлення

Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження директивних органів очолює програму видання, визначає його функціональне та читацьке призначення та тематичний напрямок видання.

Кожний номер журналу виходить впродовж року під постійною назвою, але номери мають, звісно, різний зміст. Більшість журналів є ілюстрованими виданнями, а наявність і характер ілюстрованих матеріалів визначається конкретним типом журналу. Внутрішню структуру журнальних видань визначають рубриковані розділи та різноманітні за жанром та обсягом матеріали.

Читацьке призначення журналів залежить від сфери діяльності читача, його професії, загального культурного розвитку та інтересів. Саме читацьке призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно від виду їх занять та діяльності. Існують, також, видання, розраховані на специфічні групи населення, наприклад, для людей із фізичними недоліками.

Журнал - інформаційно-аналітичний документ, метою якого є донесення переробленої інформації до споживачів, тобто людей, для яких ця інформація є необхідною. Окрім цього журнал як періодичне видання має свою специфіку поряд з іншими видами видань, такими як газета, бюлетень та календар. Журнальне видання має свою систему класифікаційних ознак, які потребують детального вивчення [4].

1.3 Газета як інформаційно-аналітичне видання

Газета - періодичне, що виходить від кількох разів на день до кількох разів на тиждень, друковане видання з систематичними матеріалами про події і явища суспільно-політичного, економічного і культурного життя. Спочатку газети виконували лише інформативну функцію, але в процесі розвитку стали вміщувати аналітичні матеріали, перетворилися на спосіб формування громадської думки, урізноманітнилися за тематикою й напрямками.

Головна функція газети ? подавати через певні невеликі проміжки часу оперативну, актуальну, загально цікаву, різноманітну інформацію. І до цих пір газета не змінювала її, адже найновішу інформацію, не маючи ні радіо, ні телебачення, можна отримати лише з газет. У дослідженні німецького науковця Еміля Довіфата "Учення про газету" (1955) міститься така кваліфікація: "Газета повідомляє широку громадськість через найкоротші відрізки часу про новітні події сучасності у відповідності із злобою дня, але з усвідомленням відповідальності і громадського обов'язку".

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРІОДИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

Світова практика показує, що більшість інформаційно аналітичних видань на сучасному етапі свого розвитку виходять як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Як відомо, подібні видання протягом трьох століть друкувалися тільки на папері. В останній же час у мережі Інтернет з'явилася велика кількість електронних наукових журналів, що викликало великий інтерес до проблем їх розробки та функціонування. Розв'язанню деяких з них присвячено чимало наукових праць.

Електронне видання -- електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.

Електронні видання розрізняють по наявності друкованого еквівалента як:

- електронний аналог друкованого видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

- самостійне електронне видання, що не має друкованих аналогів.

З розвитком всесвітньої мережі Інтернет редакції багатьох паперових газет стали випускати свої електронні версії. Це можливо в двох варіантах. Перший з них - випуск електронного варіанту паперового номеру газети.

Така електронна газета зазвичай зберігає дизайн і композицію її паперового варіанту. Слідом за її назвою, номером, датою випуску, лідом - вступним текстом, відповідним афішки паперового номеру, слідують сторінки електронного випуску із збереженням смугових рубрик, підрубрик, заголовків, текстів і ілюстрацій. Зміст електронного варіанту видання зазвичай відповідає змісту його паперового номеру. Все ж нерідко в новинні колонки електронної сторінки вносять важливу інформацію, що надійшла до редакції після виходу паперової газети.

Проте вже цей електронний випуск газети може володіти істотними перевагами в порівнянні з її паперовою версією. Остання, як ми знаємо, має строго певний обсяг, що призводить до обмеження розмірів її публікацій, скороченню текстів чи до переносу деяких з них в наступні номери газети. В електронному варіанті можна при необхідності збільшувати розміри публікацій, збагачуючи їх важливими подробицями і деталями, супроводжувати додатковими ілюстраціями і навіть публікувати тут тексти, які не ввійшли в паперову газету.

Випуск електронного варіанту газети дозволяє розширити її аудиторію: читачі, які не мають можливості отримувати її паперові номера, але підключені до Інтернету, можуть читати її електронний випуск. Це має і чимале економічне значення, так як дозволяє просувати рекламу, опубліковану газетою, в необмеженій регіоні поширення її електронної версії і залучати таким чином рекламодавців [4].

Другий варіант електронного випуску газети - власне мережеве безпаперове видання. Вони розрізняються не лише своїм змістом, спрямованістю на певну аудиторію, а й методом їх надходження до читачів.

У мережевої газети чимало переваг порівняно зі звичайними паперовими виданнями. Перша і одна з найважливіших - незрівнянно менші грошові витрати, пов'язані з основою і випуском мережевий газети. Друга перевага - в оперативності надходження інформації до читача. Якщо редакція паперової газети може повідомити читачам про нову інформацію лише у своєму черговому номері - через день або навіть через кілька днів, то журналісти мережевого видання отримали можливість безперервного оповіщення всій своїй аудиторії про події, що відбулися. Деякі з мережевих газет зберігають вигляд окремих номерів, зміст яких безперервно змінюється і збагачується. Інші ж являють собою безперервну стрічку, подібну новинній стрічці інформаційного агентства. Редакція подібної газети стає реальним конкурентом звичайних інформаційних агентств.

Третя перевага мережевої газети - можливість розширювати і поглиблювати розкриття теми її публікацій, пов'язане із збільшенням їх розмірів. І з можливістю використання в мережевій публікації так званого гіпертексту, забезпеченого безліччю посилань, що дозволяють читачеві звертатися за допомогою Інтернету до інших текстів, отримуючи додаткові відомості, пов'язані з темою публікації. Таким чином, читач набуває в цій газеті свободу навігації - пошуку цікавить його інформацією в самих різних текстах.

Для такого видання характерний вільний дизайн. Іноді він схожий з дизайном паперової газети - із збереженням системи рубрик, тематичних смуг, подачі текстів та ілюстрацій. Іноді ж таку газету відрізняє вільна композиція, пов'язана з безперервним оновленням новинної інформації, що надходить на сервер редакції - її головний комп'ютер. При цьому вказується час викладання нової інформації - її включення у випуск. Перед подібним виданням відкривається можливість перетворення у своєрідну вічну електронну газету, до якої звертається читач в будь-який зручний для нього час [6].

Процес випуску такої газети зажадав перебудови структури редакції та організації її роботи. Для редакції мережевий газети не обов'язково присутність всіх або більшості її співробітників в офісі. Тут мають перебувати лише фахівці-електронники, контролюючі програмне електронне забезпечення випуску. Решта ж працівники редакції - журналісти, менеджери та ін. - Можуть виконувати свої обов'язки відповідно до плану номера і процесом його випуску, перебуваючи в будь-якому іншому місці, де вони можуть працювати на комп'ютері, підключеному до електронної системи газети. Її головний редактор може керувати випуском номера, перебуваючи вдома. Кореспондент отримує можливість направити свій текст або ілюстрацію з будинку або з місця події, використовуючи свій комп'ютер. Веб-редактор так само працює над цим текстом, редагуючи його і викладаючи в номер. Веб-майстер - верстальник підтримує газету в мережі Інтернет.

Читачі електронного видання можуть безкоштовно отримувати з її допомогою різнобічну новинну інформацію або, якщо мова йде про спеціалізовану газетe, підписатися на неї, отримуючи доступ до цікавить їх ексклюзивної - економічної, спортивної та ін.. інформації.

У мережевої газети в порівнянні з паперовим виданням є лише один недолік - обмеженість її аудиторії, що лімітується кількістю потенційних читачів, які володіють комп'ютерами, підключеними до Інтернету. Але з часом цей недолік зникне.

2.1 Аналіз періодичного електронного видання «Сегодня»

Електронне видання газети «Сегодня» є аналогом друкованої газети. Це щоденні новини.

Дане електронне видання складється з рубрик: «Политика», «Экономика», «Украина», «Киев», «Регионы», «Культура», «Жизнь», «Фото», «Спорт», «События сегодня». Інформація на сайті щодня оновлюється відповідно до кожної рубрики.

Матеріал з'являється у рубриці «События сегодня», назва рубрики зобов'язує редакцію оновлювати інформацію кожного дня.

Центральне місце в виданні займають «Главные новости за день». Матеріал представлений у вигляді короткого переліку головних новин сьогодення. Висвітлюються здебільшого дві-три найважливіші події, та анонс-замітки.

Заголовки статей чіткі, зрозумілі, лаконічні, відповідають їх змісту. Також у статтях є лід, який являє собою одне речення чи декілька коротких речень, що розкривають основну думку тексту і дають змогу читачеві зрозуміти зміст статей ще до її прочитання. Загалом лід дає відповіді на питання: що трапилося?, хто (або що) є дійовою особою?, де це сталося?.

Інформація насичена фактами. Зображальний матеріал розташований добре, інколи може не доповнювати текст, не створює «висячі» рядки та коридори. Повідомлення чітко відповідають на питання «що трапилось?», «де трапилось?», «коли це трапилось?», «хто брав у цьому участь?», не завжди автор розкриває питання «як це трапилось?», «чому це трапилось?».

В матеріалі трапляються є речення з обірваною думкою та односкладні речення

Форма викладу матеріалу проста, трапляються в тексті помилки при верстці, але також можна помітити лексичні.

періодичний електронний інформаційний видання

2.2 Аналіз періодичного електронного видання «Факты и комментарии»

Електронне видання «Факты и комментарии» - це всеукраїнська російськомовна щоденна газета. Інформація у виданні оновлюється п'ять разів на тиждень. У всі дні, окрім неділі та понеділка.

Дане електронне видання є аналогом друкованої газети. Складається з декількох рубрик: «Украина», «Мир», «Политика», «Проишествия», «Наука», «Культура», «Спорт», «Здоровье», «Житейские истории», «История современности».

Матеріал з'являється у рубриці «Актуально» і представлений у вигляді переліку головних тем. Недоліком є те, що у даній колонці висвітлюються велика кількість новин, матеріал яких відноситься до абсолютно різних тем.

Здебільшого вся інформація насичена фактами. Повідомлення відповідають на питання «що трапилося?», «коли трапилося?», «де трапилося». Автор не дає відповідей на питання: «як це сталося?», «хто брав участь?». Зображувальний матеріал розташований відповідно то теми повідомлення, гарно доповнює сам текст.

Особливістю газети є довгі й детальні назви статей, а також велика площа яку займають фотографії і заголовки, що характеризує її як бульварну газету.

Форма викладу матеріалу складна, використовується багато термінології та складних речень. Істотне місце займають плеоназми, тобто, порожні, зайві слова, надлишкові слова які лише обтяжують фразу. Також в матеріалі не рідко трапляються стилістичні помилки, такі як: ненормативна будова словосполучень та речень, речення з обірваною думкою.

2.3 Аналіз періодичного електронного видання «Дзеркало тижня»

Електронне видання «Дзеркало тижня - це » український суспільно -політичний тижневик, одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні. Являється аналогом друкованого видання. В електронному вигляді є українською, російською та англійською мовами.

Весь матеріал розділений на рубрики: «Політика», «Економіка», «Україна», «Світ», «Технології», «Культура», «Спорт».

Центральне місце відведено рубриці «Тема дня». Заголовки чіткі, лаконічні.

Матеріал поданий стисло, чітко, дає відповіді на питання «що сталося?», «Де сталося?», «коли сталося?», «хто брав участь?». У тексті зрідка помічаються лексичні, темпоральні (вживання в матеріалі слів «сьогодні» через декілька днів після події), помилки, та суржикові утворення.

Зміст повідомлень вдало доповнюється фотографіями та іншим зображувальним матеріалом.

2.4 Аналіз періодичного електронного видання «Комсомольская правда»

Електронне видання «Комсомольская правда» - щоденна і щотижнева газета. Головне місце займають «Новости дня», що власне від самої назви вимагає щоденного оновлення. Заголовки короткі, чіткі, розкривають основну думку повідомлення. У тексті наявні лексичні та стилістичні помилки. У матеріалах багато односкладних речень. Трапляються речення з незакінченою думкою.

У газеті є як плаваючі рубрики, так і постійні. Мова проста, доступна. всі новини та матеріали розміщуються з безліччю ілюстрацій. Фото та зображувальний матеріал доповнює зміст повідомлення, але його забагато.

До ще однієї особливості стильового оформлення можна віднести публікацію невеликих інформаційних заміток, з додаванням кліше з цікавими фактами відповідно до теми.

На відміну від інших газет, в даному виданні вітається вживання цитат, можуть висловлюватися емоції, найчастіше весь матеріал написаний в розмовному стилі.

Нинішню «Комсомольськую правду» часто критикують за тенденційну

подачу матеріалу та використання і висвітлення неправдивої інформації.

Газета допомагає розкрити найактуальніші і гострі проблеми в сучасному суспільстві, піднімаються найбільш важливі та питання, що цікавлять читачів.

Також, досить вагомим є той факт, що «Комсомольская правда» у висвітленні російсько-українського конфлікту дотримується проросійської позиції, чому яскраво свідчать її заголовки: «Киев начал карательную операцию против восставшего Славянска», «Карательную операцию Киева в Донбассе координируют США», «Украиной рулят девять уголовников и клиент психбольницы», «Люстрация -- майдана иллюстрация»

На розворотах трапляються макро- і мікроструктурні помилки, такі як: лексична тавтологія в рубрикаціях в межах сторінки чи розвороту, неврахування різниці між усним і писемним мовленням.

2.5 Аналіз періодичного електронного видання «Українська правда»

Електронне видання «Українська правда» являється аналогом друкованого.

Матеріал розділений на рубрики: «Політика», «Економіка», «Європа», «Форум», «Блоги», «Історична правда», «Життя», «Спорт», «Київ».

Матеріали на сайті в основному публікуються українською мовою, окремі статті -- російською або перекладаються нею. Основна тематика -- політика, соціальні проблеми, економіка. На сайті є постійно оновлювана стрічка новин, архів публікацій, блоги політиків, письменників, журналістів, спортсменів. В «Українській правді» регулярно публікуються журналістські розслідування.

Головне місце займає рубрика «Останні новини». У цій рубриці матеріал оновлюється кожних декілька хвилин і подається у вигляді анонсів. Інформація за обсягом не велика. Всього-на всього два-три речення. Подана коротко, лаконічно, зрозуміло, доступно.

Заголовки довгі, проте змістовні. У статтях наявний лід.

У матеріалі даються відповіді на питання «Що сталося?», «Коли сталося», «Де сталося?». У текстах трапляються мікроструктурні помилки, найтиповішою з яких є невідповідність одного з текстів концепції сторінки чи номера, рідко можна помітити орфографічні помилки, та помилки при верстці.

Табл. Переваги та недоліки електронних та друкованих видань

Переваги («+»)

Недоліки («-»)

Електронне

Видання

- доставка номера автоматично забезпечується системою Інтернет;

- газета однаково доступна всім користувачам Інтернет незалежно від місця проживання;

- наявні фрагменти статей можна легко використовувати для роботи (копіювати, переробляти, цитувати);

- можливість внесення змін вже після випуску друкованого видання (надання нової інформації);

- виявлені помилки легко виправляються;

- читати і дивитися матеріали можна тільки на комп'ютері (хоча можна і роздрукувати);

- необхідно мати необхідне технічне забезпечення (комп'ютер, модем);

- необхідно платити за підключення до Інтернету;

Друковане

Видання

- зручність використання - можна читати будь-де;

- інформація всіх категорій уміло скомпонована;

- помилки, допущені при друці, неможливо виправити.

- важко робити тематичні добірки інформації з підшивки;

ВИСНОВОК

Одним із найвищих мовних авторитетів для сучасного українця є засоби масової інформації, зокрема електронні видання. Тому підвищується відповідальність працівників цих видань за мовне оформлення матеріалів в інтернеті, через які читачі вдосконалюють не лише свої орфографічні та синтаксичні навички, а й підвищують культуру мовлення. Мова інтернет-видань має бути нормативною, літературною, стилістично виваженою.

Помилки інформаційних повідомлень сучасних засобів масової комунікації мають свої особливості. До головних характеристик інтернет_текстів ми відносимо експресивність та оперативність, які в свою чергу і стають причинами появи помилок.

Електронне видання газети «Сегодня» є електронним аналогом друкованої газети. Це щоденні новини. Інформація на сайті оновлюється кожен день. Матеріал з'являється у рубриці «События сегодня», назва рубрики зобов'язую редакцію оновлювати інформацію кожен день. Матеріал представлений у вигляді короткого переліку головних новин на сьогодення (у кількості двох-трьох найважливіших подій) та анонс-замітки. Інформація насичена фактами. Зображальний матеріал розташований добре, інколи може не доповнювати текст, не створюює «висячі» рядки та коридори. В матеріалі трапляються є речення з обірваною думкою та односкладні речення. Повідомлення чітко відповідають на питання «що трапилось?», «де трапилось?», «коли це трапилось?», «хто брав у цьому участь?», не завжди автор розкриває питання «як це трапилось?», «чому це трапилось?».

Форма викладу матеріалу проста, трапляються в тексті помилки при верстці, але також можна помітити лексичні.

Для покращення видання не завадить створити регламентований список абревіатур, скорочень, яким могла б користуватися вся редакція.

Електронне видання «Факты и комментарии» - це всеукраїнська російськомовна щоденна газета. Інформація у виданні оновлюється п'ять разів на тиждень. Особливістю газети є довгі й детальні назви статей, а також велика площа яку займають фотографії і заголовки, що характеризує її як бульварну газету.

Електронне видання «Дзеркало тижня - це » український суспільно -політичний тижневик, одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні. Являється аналогом друкованого видання. В електронному вигляді є українською, російською та англійською мовами.

У тексті зрідка помічаються лексичні, темпоральні (вживання в матеріалі слів «сьогодні» через декілька днів після події), помилки, та суржикові утворення.

Зміст повідомлень вдало доповнюється фотографіями та іншим зображувальним матеріалом.

Електронне видання «Комсомольская правда» - щоденна і щотижнева газета.

У тексті наявні лексичні та стилістичні помилки. У матеріалах багато односкладних речень. Трапляються речення з незакінченою думкою.

У газеті є як плаваючі рубрики, так і постійні. На відміну від інших газет, в даному виданні вітається вживання цитат, можуть висловлюватися емоції, найчастіше весь матеріал написаний в розмовному стилі.

Електронне видання «Українська правда» являється аналогом друкованого. Матеріали на сайті в основному публікуються українською мовою, окремі статті -- російською або перекладаються нею. Основна тематика -- політика, соціальні проблеми, економіка. В текстах трапляються мікроструктурні помилки, найтиповішою з яких є невідповідність одного з текстів концепції сторінки чи номера, рідко можна помітити орфографічні помилки, та помилки при верстці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акопов А.И. Периодические издания: Учеб.-метод. пособие для студ.-журналистов. - 2.изд., доп. - Ростов н/Д: Изд-воООО МП "Книга', 1999. - С. 34.

2. Бондаренко Т. Г. Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - http: //journlib. univ.kiev. ua/ index. php?act = 1015. [01.12.05]

3. Бондаренко Т. Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. філол. н.: 10.01.08 / КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

4. Вуль В. А. Электронные издания/А. В. Вуль. Электронные издания: Учебник М.-СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2001. - 308 с.

5. «Дзеркало тижня» http://www.zn.ua/

6. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практ. заняття: Навч. посіб. з курсів: “Практична стилістика української мови”, “Стилістика тексту”, “Редагування в засобах масової інформації”. - Л.: ПАІС, 2003. - 542 с.

7. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок/ А. О. Капелюшний - Л., 2000. - 68 с.

8. «Комсомольская правда» http://www.kp.ru/

9. Косенко Т. Н. Электронный журнал как педагогическое средство обеспечения качества научно-исследовательскойдеятельности преподавателей: Автореф. дисс. … канд. пед. наук / Рост. гос. пед. ун-т. - Саратов, 2002. - 21 с.

10. Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи: Навч. посіб. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с

11. «Сегодня» http://www.segodnya.ua/

12. «Факты и комментарии» http://www.facts.kiev.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Передумови появи україномовних періодичних видань. Становлення української преси, цензурні утиски щодо українських газет та журналів. Мовні питання на сторінках періодичних видань. Фонди національної бібліотеки: надходження газетних і журнальних видань.

  дипломная работа [106,4 K], добавлен 17.11.2009

 • Періодичні видання в українській дитячій літературі: жанрова система й типологічна класифікація. Вимоги до оформлення періодичних видань для дітей. Функції дитячої літератури. Аналіз світського та християнського журналу з точки зору жанрових особливостей.

  курсовая работа [287,9 K], добавлен 07.08.2013

 • Історія становлення таблоїдних видань. Поняття таблоїду: походження та розвиток видань даного типу, їх класифікаційні ознаки. Українські таблоїди: зміст, структура, дизайн. "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине" як приклади таблоїдів.

  курсовая работа [56,9 K], добавлен 11.01.2012

 • Сутність та розвиток періодичних видань, їх загальна специфіка. Видова та типологічна класифікація сучасної періодики, вимоги до них на теренах України. Вплив новітніх технологій на розвиток періодичних видань та шляхи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [191,9 K], добавлен 02.02.2014

 • Місце новин в мережевих виданнях та на сторінках друкованих видань. Характеристика новинних матеріалів на прикладі видань "Українська правда" та "Донецкие новости". Характеристика різних новинних матеріалів онлайнового видання "Українська правда".

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Класифікація і типологізація видань. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові. Класифікація ізографічних документів. Листівка як вид пропагандистської продукції. Призначення художньої репродукції.

  курсовая работа [39,5 K], добавлен 26.05.2012

 • Історія розвитку суспільно-політичного щотижневика "Дзеркало тижня", поява у ньому політичної спрямованості. Роль суспільно-політичних видань у демократичному суспільстві та становленні громадянської думки. Демократичність і "свобода слова" видання.

  курсовая работа [40,7 K], добавлен 24.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.