Ізографічні документи

Класифікація і типологізація видань. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові. Класифікація ізографічних документів. Листівка як вид пропагандистської продукції. Призначення художньої репродукції.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2012
Размер файла 39,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Видання як різновид документа

1.1 Класифікація і типологізація видань

Видання - це твір друку, виріб поліграфічного виробництва, отриманий друкуванням або тисненням. До творів друку, окрім книг, брошур, журналів, газет і плакатів, відносять також малі друкарські форми: буклети, листівки, програми, квитки, етикетки, бланки. Крім творів друку до поліграфічної продукції відносяться білові товари (зошити), акциденція (бланки) та ін. У масі цієї продукції видання відрізняється наявністю інформації, призначеної для розповсюдження, а також особливим видавничим оформленням. В результаті маємо наступний класифікаційний ряд: документ - поліграфічна продукція - твір друку - видання. Найбільш широке поняття тут, документ», найбільш вузьке, видання». Воно є діалектичною єдністю семіотичної (знакової) інформації і матеріального носія і містить завершену інформацію (повідомлення, текст), виражену природною мовою, зафіксовану, як правило, на паперовому носієві, має більш менш офіційний характер (відомості про видання), розраховано на безпосереднє візуальне сприйняття. Видання як друкарський документ (твір друку) як би протистоїть документам нецензурного походження (фільмам, звуковим записам, мікроафішам), а також носіям інформації для комп'ютерного читання (дискетам, відеодискам і т. і.) [2, с. 203].

Видання - це теж документ, але воно має свої специфічні особливості, що відрізняють його від інших видів документів. До видань можуть бути зараховані всі документи, випущені по планах видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічного друку.

Приймаючи це визначення за результатне, виявляють істотну відмінність видання від інших видів документів. За межами видань залишаються всі письмові документи, що не піддавалися редакційно-видавничій обробці і з цієї причини не включені в процес масової комунікації. Сюди не входять і всі твори в усній формі. До видань також не відносяться документи на магнітофонній або відеомагнітофонній стрічці, диску, дискеті, перфокартці, перфострічці і т. і. [12, с. 161].

Класифікація і типологізація видань займає центральне місце в теоретичних проблемах книгознавства. Типологізація видань, що стала в 1970-1980-х роках основним методом книгознавства, виникла з практичної роботи бібліографії, організаторів видавничої справи, статистиків друку. Типологія залишається теоретичною базою книгознавства, бо лише на підставі чітких сформульованих типологічних характеристик можуть бути визначені основні, важливі для видавців вимоги, критерії, що пред'являються до творів друку. В той же час тільки однієї типологічної характеристики видань недостатньо. Для визначення специфіки видань в масиві різноманітних видів документів необхідна їх видова класифікація. Типологізація і класифікація видань розробляються в рамках книгознавства - науки про книгу і книжкову справу. Значний внесок до розробки цих питань внесли А.І. Борсук, І.Е. Баренбаум, А.А. Гречихін і т.і. [15, c. 69].

1.2 Загальні і специфічні ознаки класифікації видань

Будучи одним з видів документів, видання може класифікуватися по ознаках документа: за змістом, матеріальною конструкцією, періодичністю, знаковою природою інформації і т. і. Його типологічне різноманіття, як і документа в цілому, базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове і читацьке призначення, а також характер інформації, що міститься у виданні. Це служить підставою для усесторонньої характеристики видання як виду документа.

Видання класифікують по наступних ознаках: цільовому призначенню, об'єму, складу основного тексту, структурі, ступеню аналітико-синтетичної переробки інформації та ін. Це дозволяє здійснити внутрішньовидову класифікацію видань, визначити їх різновиди і типологічну різноманітність.

За цільовим призначенням виділяють наступні типи видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, видання для любителів, учбове, суспільно-політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне, літературно-художнє [6, c. 34].

За ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації розрізняють п'ять видів видань: інформаційне, реферативне, бібліографічне, оглядове, а також дайджест - видання, що містить публікацію у вигляді підбірки витягів з конкретного тексту, відібраних і згрупованих так, щоб дати про нього загальне уявлення. Це може бути підбірка найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.

За інформаційними знаками (знаковій природі інформації), тобто домінуючому у виданні способу фіксації повідомлень, весь масив видань підрозділяється на чотири види: текстове, нотне, картографічне, ізовидання.

У текстовому виданні сенс передається за допомогою письмових знаків природної мови, тобто алфавітний, складовий або ієрогліфічний лист. У наукових і інших виданнях додатково до тексту широко використовуються формули, що складаються з математичних, хімічних і інших знаків, а також графіки, схеми, діаграми та ін. Оскільки математичний знак або символ з поліграфічної точки зору мало відрізняється від букви, то видання з подібними знаками також відносяться до текстових.

Видання для сліпих (брайлевські видання) також є текстовими, хоча поліграфічне їх виготовлення (опуклий шрифт для сліпих) істотно відрізняється від звичайних текстових видань. Тому текстове видання як збірне поняття підрозділяють на два різновиди: плоскопечатне і брайлевське текстове.

Нотне, картографічне і ізовидання є нетекстовими виданнями, в яких сенс передається за допомогою знаків штучної мови (нотних, картографічних), або немовними знаками (образно-образотворчими). До перших відносяться нотні і картографічні видання, до других - видання ізографій (ізовидання).

За матеріальною конструкцією (або формі видання) розрізняють наступні види видань: книжне, журнальне, листове, газетне, буклет, карткове, плакат, листівка, комплектне, книжка-іграшка. По відношенню до плакатів, буклетам і газетам поняття, Листове видання» є збірним., Книжно-журнальне видання», у свою чергу, збірне для книг, брошур і журналів.

За об'ємом, тобто по кількості сторінок, а також паперу, витраченого на виготовлення одного екземпляра видання, весь масив ділиться на три види: книга, брошура, листівка.

За складом основного тексту (тобто за кількістю включених творів) видання діляться на два види: моновидання і збірка. Моновидання містить один твір. Збірка - видання, що містить ряд творів.

За структурою (тобто числом одиниць, з яких складається видання) розрізняють наступні види видань: серія, однотомне, багатотомне, зібрання творів, вибрані твори.

Серія - видання, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням, що виходять в однотипному оформленні.

Однотомне видання (однотомник) - неперіодичне видання, випущене в одному томі.

Багатотомне видання (багатотомник) - неперіодичне видання, що складається з двох або більш нумерованих томів, є єдине ціле за змістом і оформленню.

До зібрань творів відносять однотомне або багатотомне видання, що містить все або значну частину творів одного або декількох авторів, дає уявлення про його (їх) творчість в цілому.

До вибраних творів відносять однотомне або багатотомне видання, що містить частину найбільш значних творів одного або декількох авторів, відібраних за певною ознакою.

За класом художньо-поліграфічного виконання видання діляться на:

1) видання підвищеної якості (подарункові, ювілейні, сувенірні, факсиміле, експортні, особливо ретельно оформлені);

2) видання в покращеному оформленні;

3) видання в звичайному і економному оформленні.

Видання може бути ілюстрованим і неілюстрованим, з художньо-образними або науково-пізнавальними ілюстраціями. Ілюстрації можуть складатися з малюнків, гравюр, фотографій, креслень, схем і т. і.

За способом друку видання може бути надруковане високим, офсетним, глибоким, трафаретним і іншими спеціальними видами друку. Видання може бути однофарбним і багатобарвним (зокрема дитяче); розрізнений шрифт. Крупний шрифт застосовується для дитячих видань і підручників для молодших класів, дрібний - для довідкових видань.

За форматом видання ділять на видання великих (від 84x108/8 до 84x90/16), середніх (від 70x100/16 до 70x108/32), малих форматів (від 70x90/32 до 70x102/64) і видання мініатюрні (від 70x90/64 до 60x84/102).
У універсальній схемі класифікації видань їх типи і види суміщені, що обумовлене як труднощами в чіткому визначенні їх відмінностей, так і тим, що вони тісно взаємозв'язані між собою [17, 185-187 C.].

1.3 Поділ видань на книжкові, журнальні, листові

Загальноприйнятим є ділення видань на книжкові, журнальні і листові.

Книжне - це видання у вигляді блоку листів друкарського матеріалу будь-якого формату, що скріпляють в корінці, в обкладинці або палітурці. До нього відносять книгу (об'ємом понад 48 сторінок) і брошуру (об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок).

Журнальне - це видання у вигляді листів, що скріпляють в корінці, друкарського матеріалу встановленого формату, видавничо пристосованого до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або палітурці. Основним різновидом цього виду видання є журнал. Сюди можна віднести частину газет, якщо листи газети скріпляють. Тоді використовується термін, газетно-журнальне видання» [8, c. 576].

Листове - це видання у вигляді одного або декількох листів друкарського матеріалу будь-якого формату без того, що скріпляє. Різновидом цього виду видання є газетне і карткове видання.

Газетне - це листове видання у вигляді одного або декількох листів друкарського матеріалу встановленого формату, видавничо пристосованого до специфіки даного періодичного видання.

Карткове - листове видання у вигляді картки встановленого формату, віддруковане на матеріалі підвищеної щільності. До листових видань відносять газету, плакат, буклет, листівку і т. і. [3, с. 434].

2. Загальна характеристика ізографічних видань

2.1 Класифікація ізографічних документів

Ізографічні документи відносяться до класу іконографічних за характером знакових засобів фіксування та передачі інформації. Іконічний знак, на відміну від ідеографічного, повинен мати схожість чи подібність з тим предметом чи явищем, який означає.

Головне смислове навантаження цих документів несе зображення реально існуючих об'єктів образотворчо-графічних (знакових) засобів.

Ізографічний документ - це документ, зміст якого зафіксовано у вигляді точного, зменшеного, збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик реального чи уявного об'єкта за допомогою іконічних знакових засобів [10, с. 167].

Документ ізографії містить інформацію, виражену за допомогою зображення якого-небудь об'єкту (одного або декількох).

Документи ізографій містять інформацію, що відображає дійсність в наочних, візуально сприйманих образах і, як правило, точно відтворюючу реальність.

Завдяки методам узагальнення, типізації, уяві художника, ізодокументи здатні естетично розкривати тимчасовий розвиток подій, духовну зовнішність, переживання, думки, взаємини людей, утілювати суспільні ідеї. Ізодокументи виділяють за характером знакових засобів фіксації і передачі інформації. За цією ознакою їх відносять до класу іконічних (іконографічних) документів, що містять переважно зображення витворів образотворчого мистецтва, спеціальної або художньої фотографії. У ізодокументах інформація фіксується за допомогою схожих знаків об'єкта, що відображається. Це - візуальні документи [1, с. 197].

Основну частину документів ізографій складають ізовидання. Більшу частину об'єму ізовидань займає зображення, тобто відтворення живописного, графічного, скульптурного твору, спеціальної або художньої фотографії і інших графічних робіт (креслень, діаграм, схем та ін.).

У ізовидань зміст виражено образотворчо-графічними засобами з коротким пояснюючим текстом або без нього. Основне смислове навантаження (інформаційну функцію) несе зображення реально існуючих об'єктів.

Загальноприйнятої класифікації ізовидань поки не існує. Це пов'язано з певними труднощами:

1) наявність принципово різних різновидів ізовидань у середині виду;

2) різні рівні складності в техніці виконання;

3) широкий спектр конструктивних особливостей, властивих ізовиданням в цілому та їх різновидам.

За способом зображення розрізняють фото видання, альбоми і атласи креслень (науково-технічні, архітектурні) і видання художньо-образного характеру.

За матеріальною конструкцією розрізняють книжкові, аркушеві і карткові ізовидання.

До книжкових ізовидань відносяться:

1) альбоми по мистецтву, що містять репродукції творів живопису, графіки, скульптури, архітектури прикладного і народного мистецтва або оригінальні авторські форми (гравюри, офорти, літографії, монотипи і т. і.);

2) фотоальбоми: документальні, історичні, портретно-біографічні, пам'ятні, по кіно- і театральному мистецтву і оригінально-видові, репортажні, публіцистичні;

3) науково-технічні альбоми: медичні, природничо-наукові, робочих креслень та ін.;

4) видання не альбомного типу по образотворчому мистецтву, що містять значний об'єм ілюстрацій. Сюди ж можна віднести і картографічні атласи.

До аркушевих ізовидань відносяться плакати, афіші, буклети, репродукції, естампи. Карткову форму мають листівки, каледарики, календарні стінки.

За особливостями виготовлення друкованої форми розрізняють естампи, форма для друку яких виготовляється самим художником (станкова друкована форма), і репродуковані ізовидання, форма для яких виготовляється поліграфічним методом.

До ізовидань відносять всі види друкованої прикладної графіки (етикетки, колер'єтки, табель-календарі, марки і т. і.) [20, 30-32 C.].

За функціональним призначенням ізовидання діляться на нормативно-інструктивні, наукові, виробничо-практичні, учбові, масово-політичні, науково-популярні і рекламні.

Нормативно-інструктивні ізовидання знайомлять з нормативно-правовими документами, що діють в різних сферах людської діяльності. До них відносять плакати і наглядні посібники, що містять відомості про норми, стандарти, правила, які регламентують практичну діяльність.

Наукові ізовидання - це альбомні видання по мистецтву, комплектні видання оригінальної графіки, атласи для науково-дослідних цілей. Вони містять узагальнюючі матеріали, що характеризують рівень розвитку науки про мистецтво.

Виробничі (практичні) ізовидання складають плакати і наглядні посібники. Їх функціональне призначення - інформація про найбільш раціональні форми роботи в різних областях суспільної діяльності, пропаганда техніки безпеки і охорони праці.

Учбові ізовидання виконують освітню і виховну функції в різних системах і на різних рівнях навчання. Сюди відносяться плакати і наглядні посібники для дошкільної, середньої спеціальної, професійно-технічної і вищої освіти.

Масово-політичні ізовидання складають плакати, наглядні посібники, образотворчі листівки, художні репродукції масово-політичного характеру.

Науково-популярні ізовидання - це основна маса художніх репродукцій, естампів, образовотворчих листівок і альбомів.

Рекламні ізовиданння - це плакати, буклети, альбоми, афіші, призначення яких - привернути увагу споживача (покупця, глядача) до нового виду товарів і послуг, до проведення різних видовищних і культурно-масових засобів [7, с. 112].

Різне читацьке призначення ізовидань. Вони призначені на:

1) масового споживача, що має в своєму розпорядженні елементарну початкову підготовку в сприйнятті зображень;

2) відносно підготовленого споживача, що володіє певним об'ємом відомостей, необхідних для сприйняття ізовидань, складніших за функціональним і читацьким призначенням;

3) споживача-фахівця, професійно пов'язаного з вивченням, виробництвом і поширенням (зберіганням) ізовидань. Це художники, колекціонери, фахівці в області інформації, бібліотекарі, бібліографія, музейні працівники та ін.

Ізовидання друкуються всіма способами друку (високий, офсетний, глибокий) з використанням однієї-двох фарб (у виданнях вищого класу до чотирьох-шести фарб) із застосуванням тиснення, торшонування, пресування плівки і інших способів підвищення якості видань.

Якщо в бібліотеці створюється фонд документів (частина бібліотечного фонду, що складається з естампів, художніх репродукцій, образотворчих плакатів, листівок і альбомів витворів образотворчого мистецтва, гравюр, фотознімків і т. і.), ізографій, то він називається фондом ізовидань [9, c. 87].

Плакат як вид ізографічного документа. Плакат (нем. Plakat від фр. placard - оголошення, афіша, від plaquer - наліпити, приклеювати) - помітне, як правило, великоформатне зображення, що супроводжується коротким текстом, зроблене в агітаційних, рекламних, інформаційних або учбових цілях. У іншому значенні - різновид графіки. У сучасному дизайні плакат сприймається як, зведене в чітку візуальну формулу повідомлення, призначене сучасникові для виводів і конкретних дій». Дана формула відображає певний рівень графічного дизайну і інформує про предмет комунікації.

До особливостей жанру можна віднести наступне: плакат має бути видний на відстані, бути зрозумілим і добре сприйматися глядачем. У плакаті часто використовується художня метафора, різномасштабні фігури, зображення подій що відбуваються в різний час і в різних місцях, контурне позначення предметів. Для тексту важливим є шрифт, розташування, колір. У плакатах використовується також фотографія у поєднанні з малюнком і з живописом.

Вважається, що плакат виник в результаті еволюції від шрифтових театральних афіш і оголошень, на яких все більше місце займали орнамент і фігурні зображення в Західній Європі в 2-й половині XIX століття. У більшості плакатів цього часу в основному використовується велика кількість орнаментально-декоративних композицій (стиль модерну), за винятком робіт французького художника А. Тулуз-Лотрека. Протягом цього часу спостерігається поступовий перехід від книжно-журнальної графіки в стилі модерну і натуралістично-картинного стилю до стилю станкової картини.

До 2-ї половини XIX століття плакатом називали інколи крупні гравюри, що виконували агітаційну роль (наприклад, летучие листки» періоду Селянської війни і Реформації в Германії (XVI століття), їх також відносять до жанру лубка).

Зростання популярності плаката пов'язане із збільшенням суспільно-політичного і культурного життя (розвиток видовищних установ, збільшення кількості промислових і художніх виставок, з появою мітингів і маніфестацій). Тоді плакати створювалися вручну або методом літографії.

Сучасний плакат зазвичай є відтворенням поліграфічного способу одиничного зображення.

Представники жанру плаката 2-ї половини XIX століття: Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, Т. Стейнлен, Е. Грассе і А. Муха (Франція), (вважається, що в роботах Тулуз-Лотрека вперше виявилися специфічні межі плаката: узагальненість форм, гротескність, кадрірованність зображення, використання силуету, прийом яскравої колірної плями); О. Бердслі, Ф. Бренгвін (Англія); В. Бредлі, Е. Пенфілд (США); О. Фішера (Німеччина) [23, c. 62].

На початку XX століття для рекламних плакатів стає явною тенденція до наочного, конкретного, зображення рекламованого об'єкту. Піонерами в цьому стали художники Німеччини: Л. Бернхард, Ю. Клінгер, Л. Хольвайн. З 20-х рр. тенденція поширилася на інші країни. Одним з класиків жанру, що яскраво виразив стилістичні особливості плаката (динаміка композиції, метафоричний образ, умовність кольору, узагальнення форм) є французький художник А.М. Кассандр.

Окреме місце у ряді рекламних плакатів займають плакати рекламуючі фільми (кіноплакати). Цей різновид з'явився завдяки розвитку кінематографа. Спочатку кіноплакати створювалися на основі відображення окремих кадрів фільму. Пізніше в плакат додалася образність, прагнення показати головних героїв, передати жанр фільму та ін. З 1920-1930-х рр. плакат став популярним засобом пропаганди техніки безпеки в промисловості і будівництві.

У окремий вигляд плаката можна виділити політичний плакат, що з'явився на початку XX століття. Представники авторів плаката цього часу: французький художник Т. Стейнлен, німецькі художники Ю. Вальткорн і К. Кольвіц.

Під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) великого поширення набув агітаційний плакат. Він використовувався для агітації призову в армію, підписку на військові позики, допомога пораненим і т. і. Стилістика цього різновиду плаката зробила вплив на подальший жанр. Представники, що працювали в цьому жанрі: А. Літ (Англія), Ж. Февр (Франція).

У 1920-1930-х рр. активно розвивається політичний плакат. Для цього часу характерна проникнутість революційним пафосом. До представників цього напряму відносяться такі художники, як Р. Береннь, М. Біро, Б. Уїц (Угорщина).

1939-1945 рр. з'являються виборні плакати компартій і антифашистські плакати, а після закінчення Другої світової війни з'являються плакати в захист світу. Представники: Р. Пехштейн, Джон Хартфілд (Німеччина); П. Пікассо (Франція); Л. Мендес (Мексика); Т. Трепковськой (Польща).

У 1920-1970 рр. в стилістику плаката активно входить живопис, графіка і фотомистецтво. Представники, що працювали в жанрі фотомонтажного плаката: Дж. Хартфілд і радянський художник Р.Р. Клуцис. 26 жовтня 1993 року в Гонконзі віддрукований найбільший в світі плакат (його площа склала 21 936 мІ).

Великий вплив на стилістичну еволюцію плаката надав розвиток засобів масової інформації і поліграфії [13, c. 86].

Репродукція. Репродукція - вигляд фотографії, де необхідно перевести певний матеріальний або духовних об'єкт (у матеріальному вигляді) у фотографічне зображення. Найголовніша мета - зберегти достовірності об'єкту, максимально точно передати інформацію про нього і його зовнішній вигляд.

Наприклад, при репродукціях картин необхідно використовувати певну техніку освітлення, щоб картина була освітлена рівномірно, всі кольори і відтінки були передані максимально точно. До того ж треба прагнути до такого освітлення, при якому створювався витвір мистецтва. Наприклад, освітлення з вікна або при свічках. Необхідно знатися на фізиці, светотехнниці і експонометрії.

Репродукція (від лат. produco - виробляю):

1) процес (дія) - відтворення і розмноження зображень (малюнків, креслень, картин, фотознімків, документів і тому подібне),

2) результат процесу (дії) - відтворений за допомогою друку малюнок, картина або фотографічний знімок [11, c. 94].

По техніці використання ізовидання діляться на репродукції і естампи.

Художня репродукція - листове видання, відтворююче витвір образотворчого мистецтва (картину, малюнок і т. і.) або художню фотографію.

Функціональне призначення художньої репродукції - популяризація кращих витворів вітчизняного і зарубіжного мистецтва серед широких кругів споживачів, розвиток естетичного смаку [24, 37].

Художня репродукція - відтиск зображення фотомеханічним або іншим способом репродукції процесу, в результаті якого на друкарській формі утворюється зображення оригінала, відтворене при друкуванні у формі відтиску.

Художня репродукція перевищує формат листівки, друкується у формі листів або комплектів. Вона друкується кольоровим офсетом на коленкорі - паперовому переплетеному матеріалі, просоченому крохмалем або фарбником, і досить точно передає особливості оригінала.

За часом появи репродукція - це копія. Особливу цінність надають факсимільні репродукції, з максимальною точністю відтворюючі специфіку твору, що репродукується.

Художня фотографія - це фотоетюди, що тиражують. Вона, спираючись на документальну основу (знімок конкретного явища), підноситься до образної характеристики, здійснюваної вибором ракурсу, композиції, емоційно смисловим вживанням особливостей фототехніки. Розрізняють художні фотографії архітектурних і скульптурних пам'ятників, види видатних місць, фотографії видатних діячів науки, культури і мистецтва, фотографії кольорів, рослин, тварин, і т. і.

Більшість художніх фотографій друкуються в чорно-білому варіанті на папері встановленого формату 24х30 кольоровим офсетом на коленкорі [16, с. 63].

Естамп. Термін, естамп» походить від французького слова «estampe», що позначає, відтиск, друк», термін естамп виник у ХІХ столітті. У поліграфії прийнято називати естампом відтиск, отриманий з друкарської форми, яку виконав сам автор зображення (художник, літограф, гравер). Для здобуття друкарського відтиску може використовуватися сама різна техніка створення друкарської форми: офорт, літографія, ліногравюра, ксилографія та ін. Важливе те, що форма має бути відтворена художником, а не працівником друкарні. Якщо це правило дотримане, то естамп вважаються оригіналом витвору графічного мистецтва. Відтиск може бути чорно-білим, а також може бути виконаний в кольорі.

Художники стали використовувати техніку виробництва естампа ще в ХV столітті. Тоді вони віддруковували свої твори на дереві. Такі гравюри служили прикрасою в будинках людей, що не мали можливості купувати оригінальні картини. Згодом, із способу розмноження графічних зображень естамп розвинувся в самостійний розділ образотворчого мистецтва.

У поліграфії естамп знайшов широке вживання як спосіб тиражування авторських зображень. Друк естампів ведеться за допомогою спеціальних друкарських фарб.

В сучасному розумінні естамп - це підписаний художником відбиток на папері, зроблений з власноручно виконаного графічного твору [5, с. 305].

Естамп - це листове видання, віддруковане з оригінальної друкарської форми, виготовленої самим художником. Рівноцінні відтиски зображень друкують з гравюри (фр. qravure - вирізувати) - друкарського відтворення малюнка, вирізаного або витравленого на металевій або дерев'яній дошці [14, с. 117].

Альбом. Альбом (фр. album - переплетені листи) - ізовидання, основу якого складає поліграфічне відтворення картин, малюнків, креслень, фотознімків і т. і. з коротким текстом пояснення.

Тематика їх різна, зображення (художні репродукції, фотографії, малюнки, креслення та ін.), об'єднані загальною темою, ідеєю або авторською приналежністю, із загальним вступним або завершальним текстом і підписами (або коментарями) до зображень, науково-довідковим апаратом, текстами, не створюючими єдиного літературного твору.

Основне призначення альбому - повідомляти споживачеві певний комплекс візуальної інформації, що коментується текстом, оскільки є зборами образотворчих матеріалів, об'єднаних внутрішнім зв'язком.

Класифікація альбомів вельми суперечлива і вимагає подальшої розробки. За змістом і характером змальовуваних оригіналів, відтворених в альбомах, вони підрозділяються на три основні види:

1) альбоми по ізомистецтву, професійному і народному (за видами мистецтв: живопис, графіка, архітектура, скульптура, декоративно-прикладне, монументальне мистецтво і змішані). У них містяться репродукції витворів мистецтва або оригінальні (авторські) графічні роботи (гравюри, офорти, літографії, монотіпії та ін.);

2) фотоальбоми (видові, публіцистичні для репортажу, історико-революційні, портретно-біографічні, туристичні, по театральному і кіномистецтву і т.і.). У них містяться репродукції фотозображень, спеціально виготовлених з натури для даного альбому або підібраних з наявних матеріалів (документальні, архівні фотографії, кінокадри та ін.);

3) науково-технічні альбоми (наукові, виробничо-інструктивні, технічні, учбові, науково-популярні, альбоми і атласи, окрім картографічних). У них містяться креслення, наукові і технічні малюнки, фотографії, схеми, графіки, плани і т. і.

Ця класифікація побудована, головним чином, за характером і особливостям об'єкту зображення в альбомі і зручна для оформлювально-поліграфічних цілей. У першому випадку об'єктом є твори різних видів мистецтва, в другому - документальні, репортажі, видові фотографії, в третьому - науково-пізнавальні зображення [19, c. 83].

За функціональним призначенням альбоми, як і інші види ізовидань, діляться на наукові, виробничо-практичні, учбові, масово-політичні, науково-популярні, рекламні, для дозвілля.

За характером інформації (зображення) серед наукових видань виділяються:

а) альбоми по мистецтву, що призначені для дослідницької роботи, містять науково-довідковий апарат;

б) альбоми із зображеннями з області природних і точних наук (анатомічні атласи, альбоми мікрофотографій, фотозображення космічних об'єктів і т. і.), необхідні в дослідницькій діяльності.

Виробничо-практичні альбоми відтворюють зображення, потрібні в практичній діяльності (складальні креслення, схеми ремонту, монтажу і демонтажу).

Учбові альбоми можуть мати різні напрями: по мистецтву, іншим знання (історичні, ботанічні, астрономічні, екологічні, стереометричні та ін.). Їх функція - служити вивченню тієї або іншої учбової дисципліни. До них відносяться наочні посібники, учбові плакати і репродукції.

Масово-політичні - це, головним чином, публіцистичні і тематичні альбоми по мистецтву на політичні теми (репродукції політичних плакатів, карикатур і малюнків).

Науково-популярні - це:

а) альбоми по образотворчому та іншому виду мистецтва, призначені для пропаганди і загальноосвітнього вивчення творів самих різних видів мистецтв;

б) альбоми історичні, біографічні та ін., знайомлячі з документальними ізоматеріалами загальнопросвітницького і науково-популярного характеру.

Рекламні альбоми містять у формі, що привертає увагу, показ виробів, товарів, послуг з метою створення попиту на них.

Альбоми для дозвілля включають креслення, викрійки, моди, зачіски.

Альбоми, як і атласи, по структурі (складу) - завжди збірки. Це книжкові видання (витягнутий по висоті або ширині книжковий блок, книжковий формат, наявність вихідних елементів оформлення видання - палітурки, обкладинки, брошурування, наявність у ряді видань книжкового характеру значного за об'ємом образотворчого матеріалу і т. і.). Проте деякі альбоми можуть роз'ємними або у вигляді листів друкарського матеріалу, що не скріпляють в корінці. Пропорції альбому можуть бути вертикальними (книжними) або горизонтальними (альбомними). Мінімальний об'єм альбомного видання - 8 сторінок. Для його друкування використовуються всі способи друку: висока, офсетна, глибока із застосуванням 1-6 фарб. Часто використовуються суперобкладинки з пріпрессовкой плівки і без неї. Альбоми, що складаються з листів, що не скріпляють, об'єднуються футляром, текою або обкладинкою [18, с. 120].

Листівка. Листівка - це інформаційно-пропагандистське друкарське видання, що відрізняється невеликим об'ємом (не більше двох сторінок), стислим і доступним текстом, помітним оформленням друкарні.

Листівка володіє рядом переваг в порівнянні з іншими видами друкарської продукції. Вона набагато оперативніше, чим журнал або брошура, відгукується на зміни в політичній і військовій обстановці. Її швидко готують до друку (інколи протягом декількох годин), видають великими накладами на будь-якій поліграфічній базі, поширюють в короткі терміни. Одну і ту ж листівку можна багато разів перевидавати і у великих кількостях поширювати в тих або інших районах. Розставляючи по-різному смислові акценти в декількох листівках, присвячених одному і тому ж питанню, можна врахувати психологічні особливості різних груп військовослужбовців і цивільного населення противника. Специфічне поліграфічне оформлення листівки сприяє посиленню її емоційної дії на аудиторію. Відтворення в листівці фотографій, копій офіційних документів підвищує її переконливість.

Оскільки вміст листівки завжди гранично стисло, остільки воно легко сприймається навіть при вимушено швидкому читанні. Завдяки малому формату листівку легко заховати, передати кому-небудь, зберегти як пропуск для здачі в полон [21, 20-24 C.].

В той же час листівка як вид пропагандистської продукції володіє деякими недоліками. Так, її підготовка вимагає більше часу, чим програм усного мовлення. Тиражування листівок пов'язане з істотними матеріально-технічними витратами (папір, фарба, енергія, транспорт), потрібні також спеціальні технічні засоби для їх поширення. Успішність поширення залежить від метеорологічних умов і бойової обстановки. Проте наявність вказаних недоліків не знижує значення листівки як найважливішого засобу пропагандистської і психологічної дії. Вимоги до листівок:

1) концентрованість вмісту. Текст листівки має бути коротким. Читання її не повинне займати більше 30-60 секунд, оскільки по відношенню до тим, хто підняв і прочитав ворожу листівку, у військовий час застосовують суворі заходи покарання. Листівка - це текст, що виражає якусь одну ідею. Для її обґрунтування можна привести декілька різних аргументів (фактів), але всі вони ставлять за мету підведення читача до засвоєння однієї тези, що є стрижнем всього матеріалу. Зосередженість на одному основному положенні (тезі, ідеї, гаслі) - найважливіша вимога до будь-якої листівки [22, c. 17].

2) аргументованність. Основне положення листівки треба не просто декларувати, а обґрунтовувати і підтверджувати різносторонніми переконливими доказами. Листівка повинна, не вступаючи в полеміку, упередження до тим, хто її створив, і заставляти вірити в їх правоту.

3) простота і дохідливість. Листівка зобов'язана враховувати особливості аудиторії, але у будь-якому випадку вона має бути написана простими словами. Завдання листівки вселити певну думку (ідею). Чим простіше ця думка, чим ясніше вона викладена, тим більше шансів, що її зрозуміють і приймуть. Жодних туманних натяків, жодних недомовок в листівці не повинно бути. Не можна також перенавантажувати текст і оформлення листівки деталями.

4) композиційна чіткість. Листівка, не дивлячись на свою стислість, повинна мати чітку композиційну і логічну структуру. Це досягається добре продуманою логікою викладу матеріалу.

5) привабливість, броскість. Листівку необхідно оформляти так, щоб вона привертала до себе увагу і викликала бажання її прочитати. Для цього слідує уміло використовувати яскраві, помітні ілюстрації (фотографії, малюнки, схеми), підбирати колір паперу і фарби, різні шрифти і т. і. Розмір шрифту не має бути меншим шрифту машинки, що пише, інакше текст стає важким для сприйняття. Чим більше шрифт, тим легко читати листівку. Особливе значення має вибір кольору. Бажано, щоб листівка була яскравою, виділялася на тлі місцевості. Проте, якщо відомо, що за читання і зберігання листівок противник строго карає, то краще підбирати непомітні кольори [25, 69-71 C.].

Висновки

Найважливішою ознакою видання є наявність тиражу - загального числа екземплярів видання, що друкується. Тиражування характерне для всіх видів опублікованих документів. Особливість видання полягає в тому, що воно тиражується, як правило, поліграфічним способом. Останніми роками розширилися засоби розмноження видань. Тому до видань можна віднести всі документи, як відповідно до видавничих планів (або окремими договорами авторів з видавництвами) випускаються поліграфічним або іншим способом (набором, засобами оперативної поліграфії, копіює-розмножувальною технікою, засобами друку ЕОМ та ін.).

Видання - це документ, виконаний не тільки на друкарському паперу. Ще для різних способів друку розрізняють видання на мелованому папері, глазурованому, книжно-журнальному, на папері машинної гладкості.

Видання відрізняється від інших видів документів своєю конструкцією, специфікою оформлення і поліграфічним виконанням. Набір типових конструктивних елементів видання, а також вимоги до його оформлення регламентовані спеціальними стандартами. В той же час конструкція кожного виду видання залежить від цільового і читацького призначення, характеру інформації і може конкретизуватися. Особливу роль у виданні грає довідковий апарат, який умовно ділиться на дві частини:

1) матеріали, що розкривають зміст книги (передмова, післямова, коментарі, видавнича анотація і т. і.);

2) елементи, що носять чисто довідковий характер і немислимі без самого видання.

Вони складають своєрідний путівник по виданню (допоміжні покажчики, зміст, зовнішньокнижкова і внутрішньокнижкова бібліографія і т. і.). Зараз у видавничій практиці розрізняють три типи довідкового апарату: науковий, науково-популярний і масовий.

Видання - найважливіший вид документа, головне джерело інформації, універсальний засіб соціальної комунікації. В даний час воно не має аналогів по своїй функціональності, простоті і доступності. Тривалий час - аж до XX ст. видання залишалися практично єдиним засобом зберігання і передачі інформації, виконували відразу всі функції документа. Зараз видання придбали специфіку, поступилися частиною функцій іншим видам документів, які виконують ці функції краще, ніж вони.

Ізовидання у сучасному вигляді є результатом багатовікового історичного розвитку. Уперше з'явившись як матеріальне втілення прагнення людини запам'ятати інформацію на певному носії з метою її передачі в часі й просторі, воно пройшло з людиною весь цей тривалий шлях. Ізовидання, супроводжуючи людину, було для неї спочатку простою записною книжкою, потім скарбничкою, у яку заносилися й зберігалися для себе й для нащадків справжні багатства - знання. Людина прагнула зробити свою, записну книжку-скарбничку» такою, щоб їй було зручно користуватися, довго зберігати й зберігати свої знання й досвід, і передавати їх з покоління в покоління. Людина шукала й знаходила матеріал і спосіб, найбільш зручний для фіксації інформації. Кожен новий носій і спосіб - це цілий етап у житті держави.

Глиняні таблички, пергамент, берест, устав, півустав, скоропис і машинопис є як би верстовими стовпами розвитку людства й одночасно етапами в розвитку документування. З кожним новим етапом носій і зафіксована на ньому інформація ставали усе більше двоєдиним цілим документом.

З появу ізографічного документа життя людини змінилася. Цей вид документа зараз відіграє величезну роль у житті суспільства. Сприйманий простіше, ніж інші види документа, що відрізняється барвистістю й розмаїтістю, вона легко сприймається навіть дітьми, які ще не вміють читати.

Не мисляться свята без яскравих вітальних листівок. Друкуються різноманітні альбоми різних видів. Тематика їх різна, зображення (художні репродукції, фотографії, малюнки, креслення та ін.), об'єднані загальною темою, ідеєю або авторською приналежністю, із загальним вступним або завершальним текстом і підписами (або коментарями) до зображень, науково-довідковим апаратом, текстами, не створюючими єдиного літературного твору. За допомогою збірників репродукцій ми довідаємося про великих художників й їхні безсмертні добутки, хоча вони перебувають може навіть в іншій частині землі. Ізографічні документи вражають уяву, легко сприймані й допомагають людині в повсякденному житті.

ізографічний видання листівка репродукція

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

  реферат [32,3 K], добавлен 15.10.2014

 • Сутність та розвиток періодичних видань, їх загальна специфіка. Видова та типологічна класифікація сучасної періодики, вимоги до них на теренах України. Вплив новітніх технологій на розвиток періодичних видань та шляхи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [191,9 K], добавлен 02.02.2014

 • Трактування терміну "навчальне видання". Типологічна характеристика навчальних видань. Роль і значення навчальної літератури. Предметна область навчальних видань. Види навчальних видань за характером інформації. Читацька адреса навчальної літератури.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 22.12.2010

 • Історія становлення таблоїдних видань. Поняття таблоїду: походження та розвиток видань даного типу, їх класифікаційні ознаки. Українські таблоїди: зміст, структура, дизайн. "Факты и комментарии" та "Комсомольская правда в Украине" як приклади таблоїдів.

  курсовая работа [56,9 K], добавлен 11.01.2012

 • Історичний розвиток рекламних видань. Наукові підходи до їх класифікації. Характеристика колекцій плакатів. Створення брошури з метою проведення політичної реклами. Аналіз електронного варіанту рекламно–інформаційного тижневика "Афіша Прикарпаття".

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 04.10.2014

 • Бібліографічний огляд та його класифікація. Типи, види, структура та етапи підготовки бібліографічних оглядів. Місце видавництва "Кальварія" на книжковому ринку України. Бібліографічний огляд видань (художня, фахова та науково-популярна література).

  курсовая работа [51,5 K], добавлен 10.10.2015

 • Періодичні видання в українській дитячій літературі: жанрова система й типологічна класифікація. Вимоги до оформлення періодичних видань для дітей. Функції дитячої літератури. Аналіз світського та християнського журналу з точки зору жанрових особливостей.

  курсовая работа [287,9 K], добавлен 07.08.2013

 • Передумови появи україномовних періодичних видань. Становлення української преси, цензурні утиски щодо українських газет та журналів. Мовні питання на сторінках періодичних видань. Фонди національної бібліотеки: надходження газетних і журнальних видань.

  дипломная работа [106,4 K], добавлен 17.11.2009

 • Типологія літературно-художніх видань в Інтернеті. Особливості змісту літературних видань українського сегменту Інтернету. Аналіз електронної версії україномовного паперового видання "Всесвіт" та онлайн-газети "Друг читача"; їх цільове призначення.

  дипломная работа [76,2 K], добавлен 24.07.2014

 • Характеристика спеціальних інтегрованих рішень для друкарського виробництва. Особливості цифрового друку і післядрукарської обробки. Формула розрахунку паперу в паперових аркушах. Проведення розрахунків для видань в обкладинці і видань в палітурці.

  контрольная работа [313,8 K], добавлен 16.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.