Типи фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті та особливості їх перекладу на українську мову

Аспекти вивчення фразеологізмів, їх класифікація та типи, особливості перекладу. Специфіка газетно-публіцистичного дискурсу. Фразеологічний і нефразеологічний переклад, його особливості в англійському газетно-публіцистичному тексті на українську мову.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.08.2014
Размер файла 97,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломна робота

Типи фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті та особливості їх перекладу на українську мову

Вступ

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством. Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин.

Знати мову - означає володіти всіма її структурами та словами. Тому словник - це один із аспектів мови, який слід викладати в школі та у вищих навчальних закладах. Питання в тому, які слова та ідіоми учні та студенти мають запам'ятати. У зв'язку з цим слова слід уважно підбирати - в залежності від принципів підбору лінгвістичного матеріалу, умов викладання та вивчення іноземної мови.

Фразеологія, один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти [5, с. 11]. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими мовними одиницями. Фразеологією називають також сукупність усталених зворотів певної мови. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів'їв, афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій і парадоксів, професіоналізмів, мовних штампів та кліше - з усього, що впродовж багатьох століть плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови - народ [3, с. 11 - 13].

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, а з іншого боку вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць. ФО є частиною культури англійського народу, тому потрібно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть, тому що без знань та розуміння ФО дуже важко осягнути національний склад мислення носіїв мови.

Фразеологічні вирази вживаються майже в усіх галузях життя сучасної людини. Вони часто зустрічаються як в оригінальних творах класиків, так і у сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової інформації та у повсякденному мовленні.

На сьогоднішній день англомовна преса займає особливе місце у світовому інформаційному просторі. Обсяг текстів англомовних ЗМІ значно перевищує аналогічний обсяг на інших мовах. Тематика публікацій в англійській періодиці охоплює не тільки внутрішні проблеми країни, а й область зовнішніх відносин і тому постійно перебуває в тісному контакті з іншими мовами. Це сприяє активній взаємодії слів і словосполучень, появі та поширенню нових фразеологізмів. На сторінках англійських ЗМІ використовуються різні виразно-зображальні засоби, серед яких особливе місце займають фразеологізми, або фразеологічні одиниці. Фразеологічний фонд сучасної англійської мови відрізняється багатством і різноманіттям, і кожен аспект його дослідження заслуговує на особливу увагу.

Актуальність теми дослідження полягає в наступному: активний вплив засобів масової інформації на формування, зміну і розвиток суспільної свідомості є очевидним фактом, що визнається як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, тому вивчення лінгвістичних проблем (вживання та переклад фразеологічних одиниць, що знаходять своє місце в англійській пресі), пов'язаних із взаємодією людини і преси, викликає значний інтерес.

Мета роботи: проаналізувати структурно-граматичні особливості фразеологічних виразів англійської мови, що застосовуються в газетно-публіцистичному стилі та особливості їх перекладу.

Щоб досягнути поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) визначити сучасні аспекти вивчення фразеологізмів;

2) визначити поняття фразеологізму та його походження;

3) зібрати необхідний матеріал для написання теоретичної частини;

4) дати характеристику та класифікувати типи фразеологізмів;

5) проаналізувати особливості вживання фразеологізмів в газетно-публіцистичному стилі;

6) на прикладі ста речень зробити кількісний аналіз класифікацій фразеологізму;

7) дослідити шляхи реалізації перекладу на українську мову фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті;

8) на прикладі ста речень розібрати типи перекладу фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті.

Об'єктом дослідження виступають фразеологізми в цілому.

Предмет дослідження: типологія фразеологічних одиниць у газетному дискурсі.

Для вирішення поставлених завдань застосовувалася комплексна методика дослідження матеріалу, що включає порівняльний аналіз публікацій з питаннями фразеології та перекладу; ідентифікаційний аналіз - для виявлення структури англійських фразеологізмів; дискурсивний аналіз - для встановлення особливостей функціонування ФО в текстах англійської преси; прагматичний аналіз - для виявлення та опису функціонального призначення ФО в сучасній англійській пресі. Під час дослідження використовувався метод відбору, порівняння та систематизації фразеологізмів.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані для подальших і глибших досліджень у перекладознавстві, а також у навчальному процесі під час підготовки лекцій з лексикології, теорії перекладу, стилістики та ін.

Структура роботи.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, предмет, мета, об'єкт, цінність та завдання дослідження.

У Розділі 1 розглядаються ФО як предмет фразеології, сучасні аспекти вивчення цієї теми. Також в цьому розділі ми розглянули класифікації фразеологізмів та особливості їх перекладу в англомовному газетно-публіцистичному тексті.

У Розділі 2 на практичному та теоретичному матеріалі складається класифікація основних видів фразеологізмів

У Розділі 3 ми на практичному матеріалі розглядаємо структуру фразеологізму та його методи перекладу на українську мову.

У висновку підведені підсумки проведеного дослідження.

Список використаної літератури містить у собі вихідні дані всіх використаних джерел, які допомогли у процесі дослідження даного питання сформувати свою думки щодо даного питання та систематизувати й узагальнити всі знання. Для пошуку відповідних речень з фразеологізмами була використана така англійська преса: Guardian, Daily Mail, Daily Star, Daily Express, The Times, The Independent.

У додатку містяться всі сто речень, які ми використовували при написанні другого та третього розділів.

1. Типи фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті та особливості їх перекладу на українську мову

1.1 Сучасні аспекти вивчення фразеологізмів

Фразеологія (грец. phrasis - «вираз», logos - «навчання») - розділ мовознавства, що вивчає лексично неподільні поєднання слів у мові. Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія виникла порівняно недавно. Менше за інших розроблені питання про основні особливості фразеологізмів у порівнянні з вільними словосполученнями, про класифікацію фразеологічних одиниць та співвідношення їх з частинами мови і т.д. У мовознавців не склалося єдиної думки про те, що таке фразеологізм, немає, отже, і єдності поглядів на склад цих одиниць в мові.

У сучасному мовознавстві термін фразеологія вживається у двох значенях: по-перше, як наукова дисципліна, що вивчає фразеологічні одиниці, по-друге, як склад або сукупність таких одиниць у мові.

У словниковий склад мови входять не тільки окремі слова, але й стійкі поєднання, які поряд з окремими словами служать засобом вираження понять.

Такі стійкі словосполучення називають фразеологічними одиницями (ФО). Однак, поняття ФО неоднозначне, і різні лінгвісти дають різні визначення ФО, тому що критерії фразеологізмів не є загальновизнаними.

Наприклад, А.В. Кунін, визначає ФО як «стійке поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням» [36, с. 122].

В.В. Виноградов дав більш детальне визначення. Він вважав, що ФО - «стійкі словесні комплекси, протиставлені вільним синтаксичним сполученням як готові мовні утворення, не створюються, а лише відтворюються в мові» [20, с. 232].

Вивчивши досить суперечливі теорії відомих фахівців в області фразеології можна виділити деякі загальні ознаки, властиві ФО.

1. Популярність вираження в даній мові або в одному з її діалектів або соціолектів.

2. Відтворюванність у мові в готовому вигляді на правах мовної одиниці [14, 115].

3. Елементами ФО є мінімум два слова, майже всі дослідники згодні з цією ознакою, але одні наполягають на тому, що обидва слова повинні бути повнозначними, а інші вважають, що одне слово може бути повнозначним, а друге - службовим, треті припускають наявність і таких ФО, які представляють собою об'єднання двох службових слів.

4. Відокремленність елементів ФО, кожен з яких ототожнюється зі словом [13, 68].

5. Незмінний порядок слів (певна послідовність лексичних елементів ФО як суттєва ознака її структури, по-різному виявляється у ФО різних семантичних і граматичних типів).

6. Стійкість лексико-граматичного складу, константність і обов'язковість її лексико-граматичних елементів ФО в даній комбінації [13, 62].

7. Деякі особливості наголосу, властиві ФО; дана ознака не є загальною, якщо визнавати, що під поняття ФО підводяться і поєднання слів, що складаються зі службового та повнозначного слова.

8. Синонімічна заміна слова або всієї ФО, або деяких її елементів залежно від семантичного типу ФО [3, 142].

9. Семантична ідіоматичність ФО деяких розрядів і, як наслідок, неможливість буквального перекладу на інші мови.

10. Глобальність значення ФО деяких розрядів, невмотивованість, вмотивованість або аналітичність значення ФО в залежності від приналежності до певної фразеологічної категорії [3, 150]; з цим пов'язане вчення про семантичну структуру ФО.

11. Граничність фразеологічної одиниці.

1.2 Класифікації фразеологізмів

фразеологізм публіцистичний англійський переклад

Класифікація фразеологізмів за В.В. Виноградовим

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний. Найбільш поширеною є структурно-семантична класифікація В.В. Виноградова [20, с. 169]. Він виділяє три типи фразеологізмів:

Фразеологічні зрощення - це тип абсолютно неподільних, нерозкладених стійких словосполучень, цілісне значення яких невмотивоване, тобто не випливає із значень слів-компонентів, наприклад: Blue Bonnet - шотландець; to ran away - накивати п'ятами; to kiss the hare's foot - спізнюватися.

Визнаючи фразеологічні зрощення як «своєрідні складні синтаксичні слова», які ще прийнято називати ідіомами, В.В. Виноградов підкреслює, що їх значення не мають ніякого зв'язку із значенням складових компонентів. Основною ознакою фразеологічних зрощень є їх семантична нерозкладність, неподільність, абсолютна неможливість виведення значення цілого із значень компонентів [17, с. 22 - 24]. «Фразеологічне зрощення становить собою семантичну одиницю, однорідну зі словом, позбавлену внутрішньої форми». Перетворення словосполучення у фразеологічне зрощення відбувається з різних причин, серед яких немалу роль відіграє переосмислення, втрата прямого значення словами-компонентами, поява нового образу, емоційні та експресивні фактори.

Фразеологічні сполучення - це такі стійкі мовні звороти, які не є «безумовними семантичними одиницями», оскільки характеризуються певною самостійністю складових частин [17, с. 25 - 26]. Одне слово у фразеологічному сполученні семантично зумовлене й не може бути замінене іншим, а ті слова, що його характеризують, допускають взаємну заміну чи підставку, наприклад: the break of the day - світанок; prove a success - мати успіх; take one's easy - відпочивати.

Фразеологічні сполучення - це такі смислові одиниці, складові частини яких «становлять для носіїв української мови уже звичну сполуку, близьку до традиційного лексико-граматичного утворення, значення якого не виразно аргументується лексичними значеннями його складових частин». Складові частини сполук можуть зберігати лексичне значення і входити до складу інших фразеологічно зв'язаних об'єднань слів, становлячи собою мінімальне утворення для нових смислових серій. Таким видається шлях розвитку вільного словосполучення до фразеологічно зв'язаних утворень.

Фразеологічні єдності - це теж стійкі словосполучення, семантично неподільні і цілісні значенням [17, с. 27 - 29]. Однак у фразеологічних єдностях цілісне значення може бути вмотивованим, є результатом впливу лексичних значень слів-компонентів, наприклад: baker's dozen - чортова дюжина; one's place in the sun - місце під сонцем; Pandora's box - скринька Пандори. Наведені приклади свідчать, що фразеологічні єдності, як і зрощення, теж семантично неподільні і виражають цілісне значення, але, на відміну від фразеологічних зрощень, вони мають умотивоване значення. У своєму компонентному складі фразеологічні єдності вміщують такий елемент, який сприяє мотивації значення фразеологізму в цілому. Крім того у фразеологічних єдностей граматичні стосунки між компонентами відносно легко розрізнити і можна звести до живих сучасних зв'язків. Образність значення, яка сприяє нерозкладності фразеологічного зрощення і фразеологічної єдності, не дозволяє заміни компонентів фразеологізму без втрати значення цілого, а значить і втрати виразу як мовної одиниці. У той же час фразеологічні єдності і зрощення можуть бути замінені іншими синонімічними фразеологізмами або словами. Завдяки такій їх властивості В.В. Виноградов вважає фразеологічні єдності і фразеологічні зрощення «потенціальними еквівалентами слів» [18, с. 14].

Класифікація В.В. Виноградова відіграла важливу роль у розробці теоретичних питань фразеології. Вона розкрила механізм утворення фразеологічного значення, відношення семантики цілого виразу до значень слів-компонентів, що його складають. Ця класифікація глибоко увійшла у фразеологічну науку, дістала широкі визнання і стала придатною не тільки для російської мови, на ґрунті якої вона була створена, а й для інших мов.

Морфологічна характеристика фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті

Деякі дослідники, зокрема І. В. Корунець схиляються до класифікації, що пов'язана з частинами мови, до яких належать компоненти ФО. У цьому дослідженні ми будемо широко застосовувати саме цю класифікацію.

Вербальні фразеологізми. Вербальними ФО слід вважати ті фразеологізми, де головне слово, яке несе смислове навантаження виражено дієсловом. Більшість вербальних фразеологічних одиниць стосуються людини, дії, що вона виконує, або в якому стані знаходиться. Вони виражають дію і функціонують найчастіше у ролі присудка [26, с. 35 - 36]. Найпростішим дієслівним утворенням є поєднання дієслова з іменником, наприклад: raise Cain - скандалити, підняти галас; eat crow - терпіти образи.

Існує чимало поширених фразеологічних висловлювань. Їх структуру можна зобразити наступним чином (дієслово + іменник + прийменник + іменник), але така структура може дещо змінюватися в залежності від кількості компонентів, наприклад: to start business from scratch - починати все з нуля; to have one's heart in one's mouth - бути дуже наляканим, душа упала в п'яти.

Багато фразеологізмів починаються із допоміжних дієслів «be» і «have», і означають перебування людини в якомусь стані, наприклад: be on one's bones - дійти до крайності, бути у тяжкому матеріальному становищі; have a bone in one's throat - не могти ні слова сказати.

Існують в англійській мові і парно-синонімічні звороти, наприклад: cut and contrive - зводити кінці з кінцями; hum and haw - мямлити; sink or swim - будь що буде.

Дієслівні компаративні звороти передають означено-обставинні відносини, називаючи дію і її якісну характеристику, вказуючи на ступінь інтенсивної дії [26, с. 38 - 40]. Характерною особливістю дієслівних компаративних зворотів є використання в якості першого компоненту переважно англосаксонських дієслів, що позначають звичайну дію: chatter, drink, eat, feel, fight, hate, laugh, live, look, run, sell, sleep, smoke, speak, swim, talk, work і деякі інші. Наприклад, to work like a horse - працювати, як віл; to feel like fish out of water - відчувати себе не в своїй тарілці. Структуру дієслівних компаративних зворотів можна продемонструвати за допомогою наступної моделі (дієслово + сполучник like + означений / неозначений артикль + іменник). Це найпростіша модель, вона може дещо змінюватися в залежності від кількості компонентів.

Субстантивні фразеологічні одиниці. Субстантивними ФО слід вважати ті фразеологізми, де головне слово, яке несе смислове навантаження виражено іменником. Деякі інші дослідники називають цю групу фразеологічних одиниць номінативною. Але в даному дослідженні ми будемо притримуватися назви субстантивні ФО. Найхарактернішою структурною моделлю субстантивних ФО є прийменниково-іменникове утворення, тобто поєднання іменника з іменником з препозитивним означенням (або без нього) за допомогою прийменникового підрядного зв'язку, [26, с. 45]. наприклад: big card - туз, велика цяця; the Trojan horse - троянський кінь; a big gun - важлива персона, шишка; a one-track mind - обмежена людина, людина з обмеженим кругозором. Також до цього виду належать прийменниково-іменникові утворення: два іменника, пов'язані з прийменником, наприклад: a dog in the manger - собака на сіні; a word the wise - розумний розуміє з півслова; a stab in the back - удар у спину. Це основні моделі утворення субстантивних фразеологічних одиниць. Вони можуть дещо змінюватися в залежності від кількості компонентів.

Адвербіальні фразеологізми. Адвербіальні ФО слід вважати ті фразеологізми, де головне слово, яке несе смислове навантаження, виражено прислівником [26, с. 48 - 50]. Сюди ж входять і ад'єктивні компаративи. Адвербіальні ФО поділяються на два підкласи: якісні і обставинні адвербіальні фразеологізми, наприклад: tit for tat - в кінці кінців; by and again, now and again - іноді час від часу.

Ад'єктивні компаративи передають означальні відносини називаючи ознаку і вказуючи на її ступінь. Перший компонент ад'єктивних компаративів вживається звичайно у буквальному значенні. Функція другого компонента завжди підсилювальна, наприклад: (as) drunk as a lord - п'яний, як чіп; (as) fierce as a tiger - лютий, як тигр; (as) cunning as fox - хитрий, як лис.

Фразеологізми з граматичною структурою речення утворюють окремий різновид чи розряд одиниць лише у структурному відношенні. Фразеологізмами можуть бути:

цілі речення (time and tide wait for no man - на козаку немає знаку);

словосполучення (to be or not to be - бути чи не бути);

метафорично генералізовані власні назви (іноді географічні назви) (Tom Tailor - кравець; Tom Pepper - великий брехун; Nosy Parker - людина, що суне ніс не в свої справи).

Таке ж явище присутнє і в українській мові, наприклад: Чалий - підступна, зрадлива людина; Макар Касян - ненажера [55, с. 69 - 71].

Що стосується семантики вираження ними понять, а особливо щодо їх ролі як засобів образності мови, то вони нічим не відрізняються від фразеологізмів - словосполучень, тобто їх можна розподіляти за класами у залежності від того, чи вони виражають предметність, дію, ознаку, тощо. Так, прислів'я Задати пам'ятку, що до нових віників не забуде відповідає поняттю «покарання». Отже, такі фразеологізми-речення можуть входити до субстантивних фразеологізмів.

Також фразеологізми можна розподілити за масштабом використання на національні та міжнародні.

Національні ФО містять окрему рису, ознаку, притаманну певному народу. Такі ФО побудовані за принципом складових частин, образів притаманних певній нації та мові [26, с. 54 - 57]. Тільки в англійській мові існують фразеологізми to cut off with a shilling;, to accept the Chiltern Hundreds і тільки в українській мові знайдемо такі фразеологічні вирази як: впіймати облизня; пекти раків; утерти носа.

Міжнародні ФО спільні для географічно близьких мов. Ідіоматичні вирази з однаковим лексичним значенням і складом компонентів [26, с. 65 - 66]. Це явище можна пояснити історичним розвитком мов та подіями, що впливали на цей процес. Наприклад, на всі європейські народи та їх мови впливали грецька та романська культури, а також християнство. В результаті з'явилося чимало не лише слів, а й фразеологічних виразів, запозичених з грецької та латинської мов. Наприклад, to cross the Rubicon - перейти рубікон; I came, I saw, I conquered - прийшов, побачив, переміг; prodigal son - блудний син; to be in the seventh heaven - бути на сьомому небі.

Проаналізувавши морфологічну структуру фразеологізмів, можна сказати, що вона пов'язана з частинами мови, але існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів, а саме структурно-семантичний, граматичний та функціонально-стилістичний.

Оцінна конотація фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті

Фразеологія привертала і привертатиме увагу вчених з огляду на свою яскравість, образність, оригінальність, оскільки вона увібрала в себе подібності і відмінності у мисленні окремих людей, колективів, націй, а також експресивні, емоційні і стилістичні відтінки та історично-культурні нашарування. Опираючись на багату скарбницю словесної мудрості народів, їхню спостережливість, творчість та діяльність, фразеологія акумулює неймовірне різноманіття висновків та узагальнень, до яких дійшло все людство і кожна нація зокрема [19, с. 197].

Наявна інформація проявляється у конотативному аспекті значення фразеологічної одиниці. Традиційно вивчається, насамперед, конотація слова, про що свідчать розвідки І. Арнольд, В. Говердовського, М. Комлєва, В. Телія, Ю. Апресяна, Р. Токарського та ін.

У «Словнику лінгвістичних термінів» читаємо: «Конотація - додаткове зна-

чення слова, словосполучення чи виразу, його супровідні семантичні або стилістичні відтінки, що накладаються на його основне значення, служать для вираження різних експресивних, емоційно-оцінних забарвлень і можуть надавати висловлюванню урочистості, невимушеності, фамільярності тощо».

Російський фразеолог А. Кунін вважає, що «конотація не накладається на основний зміст слова чи ФО, а існує у складній єдності з ним, оскільки існує не лише раціональне, а й тісно з ним пов'язане чуттєве пізнання дійсності». Він виділяє чотири компоненти конотації: емотивний, експресивний, оцінний та стилістичний. В нашій дипломній роботі ми поговоримо саме про оцінний компонент конотації [22, с. 122].

Оцінна функція фразеологізму. Фразеологізми викликають у читача (слухача) певне ставлення до зображуваного, дають йому оцінку - позитивну, негативну або нейтральну.

1.3 Специфіка газетно-публіцистичного дискурсу

Поняття газетно-публіцистичного стилю складається з мови газет, суспільно-політичних журналів, доповідей, виступів, бесід, промов, дискусій, мови радіо і телепередач, документально-публіцистичного кіно. Газетно-публіцистичний стиль є найбільш популярним з всіх функціональних стилів, оскільки його поширенню сприяють засоби масової інформації - преса, радіо, кіно, телебачення.

Перекладачу суспільно-політичної літератури часто доводиться перекладати статті та замітки інформаційного характеру з англійських та американських газет і перекладач має бути добре ознайомлений зі стилістичними особливостями таких матеріалів.

Газета - засіб інформації, а також засіб впливу на широку та неоднорідну аудиторію читачів. Так як газету зазвичай читають в умовах, коли важко зосередитись (в метро, за обідом, після роботи і т. п.), то існує необхідність подавати матеріал стисло, але повідомивши всю необхідну інформацію.

Загальна картина англійської преси досить різноманітна, починаючи від серйозних видань і до «жовтої преси».

Перекладач має розуміти зміст газетного заголовку та вміти гарно та правильно його передати з мови оригіналу на мову перекладу. Адже для заголовків англійських газет характерним є і те, що заголовок може мати подвійний зміст, так як комбінація слів підбирається таким чином, що за змістом можна зробити абсолютно протилежні переклади, тому дуже важливо відчувати цей нюанс. Наприклад, заголовок «Milk drinkers are turning to powder» можна перекласти як «Люди, що п'ють молоко, перетворюються на порошок», хоча, звичайно, правильно переклад звучить так: «Люди, які полюбляють молоко, починають вживати сухе молоко» [33, с. 96].

Дослідники відмічають, що в газетній лексиці є велика кількість власних назв: назв організацій, закладів, топонімічних назв. А також широко використовуються газетні кліше [10, с. 256]. Це «готові формули», які або вказують на джерело інформації: according to well-informed sources, або є просто політичними штампами: generation gap; vested interests.

В газетно-інформаційних матеріалах часто зустрічаються багатозначні терміни, терміни-синоніми, скорочені терміни. Один і той же термін може бути перекладений по-різному, в залежності від ідейної направленості тексту, в якому його було вжито. Терміни, що зустрічаються в газетно-інформаційному матеріалі, відносяться, в першу чергу, до політичної номенклатури, економіки та міжнародних відносин, а обсяг речення направлений на те, щоб не ускладнювати сприйняття читача, тобто зазвичай довгі та розгорнуті складнопідрядні конструкції уникаються [39, с. 54].

Публіцистичному стилю властиві дві основні функції, що зливаються одна в одну, - інформаційна і експресивна. Журналіст повідомляє про факти і дає їм оцінку. Взаємодія цих двох функцій і визначає вживання слова в публіцистиці. У порівнянні з іншими функціональними стилями (окрім художнього та розмовно-побутового), частка засобів і способів досягнення експресивності є досить високою в публіцистичній мові. Не випадково характеристику публіцистичного стилю зазвичай обмежують описом специфічно експресивних засобів.

Функція впливу (експресивна функція), найважливіша для газетно-публіцистичного стилю, обумовлює гостру потребу публіцистики у виразних засобах. Тому публіцистика запозичує з художнього стилю практично всі засоби, наділені експресивністю. Найважливішою лінгвістичною ознакою газетно-публіцистичного стилю є тісна взаємодія і взаємопроникнення експресивних, емоційно-мовних засобів та стандартних, широко вживаних у даному стилі мови, засобів. За словами В.Г. Костомарова, основним конструктивним принципом мови газети є діалектичне поєднання стандарту та експресії. [31, с. 90].

Фразеологічні звороти, прислів'я, приказки та крилаті вирази є обов'язковим стилістичним компонентом мови газети, важливим джерелом експресивно-емоційної насиченості, істотним засобом реалізації конструктивно-стильових особливостей газетної мови. Вони надають газетному тексту певну впливову силу, допомагають створювати специфічну образність. Вони здатні не тільки висловити відповідну думку більш цілісно, а й передати своєрідне ставлення, оцінку. Наприклад, приказка: товкти воду в ступі (to beat the air) виражає більше експресивності, оцінку, ніж звичайне словосполучення: займатися пустою справою (to do something in vain).

Автор може вибрати з синонімічних засобів вираження те, що найбільше відповідає змісту висловлювання, його меті і завданням, характеру тексту. При цьому вибір фразеологізму чи афоризму зі зниженим, розмовним або, навпаки, художнім забарвленням обумовлює вживання й інших мовних засобів.

Заголовки матеріалів у періодиці - одні з найважливіших її елементів. Від їх характеру та оформлення багато в чому залежить «обличчя» видання. Заголовки допомагають читачеві ознайомитися з номером, швидко отримати уявлення про зміст його матеріалів, вибрати головне і цікаве, дати уявлення про тему. Ефективність газетного тексту багато в чому визначається його заголовком, тому що «Дослідження психологів показують, що близько вісімдесяти відсотків читачів приділяють увагу тільки заголовкам» [35, с. 44]. Газетний заголовок являє собою важливий компонент газетної інформації. Його основною метою є залучення уваги читача до найбільш важливої і цікавої частини повідомлення: заголовок, як правило, не розкриває до кінця зміст статті, стимулюючи читача ознайомитися із запропонованим матеріалом. Таким чином, щоб виконати своє основне призначення, тобто зацікавити і навіть заінтригувати читача, заголовок повинен бути максимально помітним і таким, що запам'ятовується. Як помітні, що звертають читацьку увагу газетних заголовків, широко використовуються фразеологізми. Суспільно-політичний стиль більше ніж будь-який інший стиль є наближеним до художньої літератури. В суспільно-політичних текстах, статтях, оглядах широко використовується образна фразеологія. Характеризуючись метафоричністю, вона надає висловлюванню виразності, яскравості, своєрідності. Докладніше про переклад фразеологізмів ми поговоримо у наступному підрозділі.

Ще однією особливістю, яка притаманна англійському газетно-інформаційному стилю - це переплетення книжної лексики та розмовної мови.

Серед всіх текстів газетно-публіцистичного стилю найбільш сухими та діловими по стилю є повідомлення та статті інформаційного характеру. Точність при перекладі таких статей досягається шляхом синтаксичної перебудови речень.

Отже, переклад газетно-публіцистичного стилю характеризується певними специфічними особливостями, які перекладач обов'язково повинен враховувати при перекладі.

1.4 Особливості перекладу фразеологізмів

Специфіку газетно-інформаційних матеріалів складають вже вищезгадані фразеологізми. Суспільно-політичний стиль більше ніж будь-який інший стиль є наближеним до художньої літератури. В суспільно-політичних текстах, статтях, оглядах широко використовується образна фразеологія. Характеризуючись метафоричністю, вона надає висловлюванню виразності, яскравості, своєрідності. За способом перекладу на українську мову образну фразеологію можна умовно розділити на чотири групи:

1) Фразеологізми, що мають повний аналог в українській мові і повністю калькуються при перекладі: a domino effect - ефект доміно;

2) Фразеологізми, які частково не співпадають по образності з українськими: to buy a pig in a poke - купити кота в мішку;

3) Фразеологізми, при перекладі яких образ повністю змінюється: to hang fire - призупинити роботу;

4) Фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою: to cut no ice - нічого не досягати.

Переклад фразеологізмів - це особлива проблема, адже передати їх дослівно зазвичай неможливо, через те, що вони являють собою єдиний образ, звідси - необхідність їх розгляду, як єдине семантичне ціле; а заміна їх словами в прямому значенні може спричинити зникнення атмосфери звичних читачу образів. Техніка передачі фразеологізмів вже давно розроблена, перекладач має їх розглядати, як єдине семантичне ціле і намагатись відшукати в мові перекладу аналог - фразеологізм, бажано з тим же ступенем семантичної зв'язаності. Якщо такого еквіваленту в мові перекладу не існує, потрібно понизити ступінь семантичної єдності і замінити ідіому на фразеологічну єдність, де образність зберігається. При перекладі фразеологізмів в сучасному газетно-інформаційному тексті перекладач має бути дуже уважним та враховувати такий феномен, як деформація і контамінація фразеології. Один з найпростіших прикладів деформації є неповнота складу. В такому разі при перекладі, якщо перекладач віднайшов еквівалент, він має відновити принцип неповноти, інакше кажучи, обірвати приказку в тексті перекладу таким чином, щоб зберегти семантику оригіналу [3, с. 96].

Для адекватного перекладу ФО перекладачеві необхідно:

1) знання в області фразеології;

2) розпізнавання ФО в тексті;

3) правильне сприйняття розпізнаної ФО;

4) власне переклад, що передбачає передачу семантики та експресивно-стилістичних функцій ФО. [22, 181]

В.Н. Комісаров [29, 179] зазначає, що для адекватного перекладу необхідно враховувати всі компоненти ФО, властиві даній одиниці, а саме:

1) переносний або образний компонент значення фразеологізму;

2) прямий або предметний компонент значення фразеологізму, що становить основу образу, «образний стрижень»;

3) емоційний компонент значення фразеологізму;

4) стилістичний компонент значення фразеологізму;

5) національно-етнічний компонент значення фразеологізму.

Проте, в цілому, можливості досягнення повноцінного словникового перекладу ФО залежать в основному від співвідношень між одиницями вихідного мови (ВМ) та мови перекладу (МП).

Влахов С. і Флорін С. в своїй книзі «Неперекладне в перекладі» поділяють всі способи перекладу ФО на два великих блоки: фразеологічний переклад (переклад фразеологічних одиниць еквівалентом або варіантом мови перекладу) і нефразеологічний переклад (коли відсутні фразеологічні еквіваленти і варіанти). [22, 183]

Фразеологічний переклад передбачає використання в тексті перекладу стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею відповідної одиницею мови перекладу - від повного і абсолютного еквівалента до приблизної фразеологічної відповідності.

1. Абсолютний (повний) фразеологічний еквівалент - це фразеологізм на МП, за всіма показниками рівноцінний перекладної одиниці. Повинен володіти тим же денотативним і конотативним значенням незалежно від контексту, тобто між двома одиницями не повинно бути розходжень щодо смислового змісту, стилістичної віднесеності, метафоричності і емоційно-експресивного забарвлення, вони повинні мати приблизно однаковий компонентний склад, мати поруч однакових лексико-граматичних показників.

Наприклад: The government holds the fate of General Motors and Chrysler in its hands. - Доля компаній Дженерал Моторс і Крайслер знаходиться в руках уряду.

Дані одиниці являють собою вже існуючі в МП порівняно нечисленні одиниці, зареєстровані в словниках.

2. Частковий (неповний) фразеологічний еквівалент - це така одиниця мови, яка є еквівалентом, повним і абсолютним, співвідносяться багатозначній одиниці в ІЄ, але не у всіх її значеннях.

Наприклад, англійський вираз a stalking horse * може вживатися у двох різних значеннях: 1) привід, відмовка (заслону кінь), 2) підставну особу, підсадна качка.

Часткових еквівалентів порівняно небагато, тому що явище багатозначності менш характерне для фразеології.

3. Відносний фразеологічний еквівалент відрізняється від часткового тим, що відрізняється від вихідної ФО з якого-небудь з показників: різні складові компоненти ФО, невеликі зміни форми, синтаксичної побудови, сполучність і т.д.

Наприклад:

This agreement could pave the way for similar agreements with General Motors and Chrysler. - Ця угода може підготувати грунт для аналогічних угод з компаніями Дженерал Моторс і Крайслер.

Фразеологічний переклад найчастіше вживають з такими групами ФО:

а) інтернаціональна фразеологія - ФО, які увійшли в мову з історичних, міфологічних, літературних джерел, запозичувалися з мови в мову, або ж виникали у різних народів незалежно від інших внаслідок спільності людського мислення, близькості окремих моментів соціального життя, трудової діяльності, виробництва, розвитку науки і мистецтв. Багато таких одиниць відносяться до крилатих виразів.

Серед ФО, що виникли на національній основі, можна виділити 2 групи: фразеологічні одиниці, побудовані на одному і тому ж образі (наприклад, Achilles 'heel - ахіллесова п'ята, слабке, легко вразливе місце), і ФО, побудовані на різних образах (наприклад, a carrot and stick policy * - політика «батога і пряника»; to cast sheep 's eyes at smb.* - дивитися на кого-л. віддано, закохано, цуценячими очима), причому нерідкі випадки повної невідповідності метафоричності.

б) стійкі порівняння (kind as an angel * - добрий, як ангел)

в) дієслівно-іменні сполучення. (To introduce law * - внести законопроект; to voice one 's protest * - заявити протест).

Нефразеологічний переклад передає дану ФО за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів мови перекладу. До нього зазвичай вдаються при відсутності фразеологічних еквівалентів або варіантів у МП. Такий переклад не є абсолютно повноцінним: завжди є деякі втрати (образність, експресивність, конотації, відтінки значень).

1. Строго лексичний переклад застосовується тоді, коли дане поняття в одній мові позначено фразеологізмом, а в іншому - словом.

Наприклад:

Five years into this thing (the war with Iraq), we 're taking our eye off the ball. - Протягом п'яти років, потрапивши в цю війну, ми випускаємо з уваги основну мету.

2. Калькування (дослівний переклад) застосовують у тому випадку, коли іншими прийомами не можна передати ФО у цілісності її семантико-стилістичного і експресивно-емоційного значення, а з тих чи інших причин необхідно передати образну основу.

Передумовою для калькування є достатня вмотивованість значення ФО значеннями її компонентів. Калькування можна використовувати, по-перше, щодо образних ФО, головним чином фразеологічних єдностей, що зберегли достатньо свіжою метафоричність. По-друге, ряд прислів'їв, які не володіють підтекстом. По-третє, при передачі стійких порівнянь, але тільки переконавшись, що носій МП сприйме їх правильно.

Наприклад:

Fergie clearly backed the wrong horse here, leaving Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney and Cristiano Ronaldo all on the bench. - Очевидно, що Фержді в даній ситуації поставив не на того коня, залишивши на лаві запасних всіх: і Руда ванн Ністельроя, і Уейна Руні, і Крістіано Рональдо.

У даному прикладі ми дослівно переводимо фразеологічну одиницю, зберігаючи спортивну етимологію ФО, створюючи, таким чином, іронічний ефект.

3. Описовий переклад ФО зводиться до перекладу не самого фразеологізму, а його тлумачення (пояснення, порівняння, опису, тлумачення).

Наприклад,

Faltering stocks saved by the bell - Ринку цінних паперів допомогли втриматися на плаву іноземні інвестиції.

2. Класифікації фразеологізмів у англомовному газетно-публіцистичному тексті

2.1 Типи фразеологізмів за класифікацією В.В. Виноградова у англомовному газетно-публіцистичному тексті

1. Фразеологічні зрощення - 42%

2. Фразеологічні сполучення - 28%

3. Фразеологічні єдності - 25%

4. Фразеологічні вирази - 5%

Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є класифікація фразеологізмів за ступенем злютованості їх компонентів, яку розробив французький мовознавець Ш. Баллі і доповнив російський мовознавець В.В. Виноградов (1894-1969).

За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення.

а) Фразеологічні зрощення - семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів. Наприклад:

I like much of what he has to say, especially about energy, but I don't think people are feeling it in their guts, and I am a big believer that voters don't listen through their ears [Дод. №5].

У даному реченні фразеологізм «to feel in someone's guts» являється фразеологічним зрощенням, тому що він відповідає англійському еквіваленту «a personal, intuitive feeling or response», таким чином значення фразеологізму не випливає із значень його компонентів. За морфологічною структурою, цей фразеологізм відноситься до субстантивних фразеологізмів, тому що відповідний до слова «instinct», яке є іменником. За конотативним значенням це негативний фразеологізм, тому що він має негативне значення.

ATLANTA - Not having an opportunity to reach the Big 12 title game because of an obscure tie breaker has driven a stake deep in the hearts of Texas fans.

В даному реченні фразеологізм «to drive a stake deep in the hearts of» являється фразеологічним зрощенням, тому що значення фразеологізму не випливає із значень його компонентів, адже англійський еквівалент цього фразеологізму «to provoke happiness, to make somebody believe in something». За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до вербальних фразеологізмів, тому що відповідний до дієслова «to provoke». Має нейтральну конотацію.

Samantha the Panther bares her claws as Posh is snubbed from Queen's 200 Top Women Party.

В даному реченні фразеологізм «to bare someone's claws» являється фразеологічним зрощенням, тому що має значення в англійській мові «to stand on hind legs», таким чином значення фразеологізму не випливає зі значення його компонентів. За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до вербальних фразеологізмів, тому що відповідає дієслову «to stand on hind legs». За конотацію - це негативний фразеологізм, тому що має негативне забарвлення.

There are many helpful books written by experts who can advise on the ins and outs of dieting.

В даному реченні фразеологізм «ins and outs» являється фразеологічним зрощенням, тому що значення фразеологізму не випливає зі значення його компонентів, так як він відповідає англійському еквіваленту «the correct and successful way to do something; the special things that one needs to know to do something». За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до субстантивних фразеологізмів, тому що відповідає іменнику «details of situation». Цей фразеологізм має нейтральну конотацію.

Sooner or later they will have to realize that this is a blind alley and that they need to rethink they own strategies.

В даному реченні фразеологізм «a blind alley» являється фразеологічним зрощенням, тому що його значення не випливає зі значення його компонентів, так як в англійській мові він має значення «a method of thinking or acting which is not effective because it does not produce any results». За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до субстантивних, тому що відповідний до іменника «any idea that leads to nothing». За конотацією цей фразеологізм відноситься до нейтральних фразеологізмів.

б) Фразеологічні сполучення - звороти, в яких самостійне значення кожного слова е абсолютно чітким, але один із компонентів має зв'язане значення. Наприклад:

Whoever slipped that Valium into Barack Obama's coffee needs to be found and arrested by the Democrats because Obama has gone from cool to cold.

В даному реченні фразеологізм «to go from cool to cold» являється фразеологічним сполученням, тому що в англійській мові має значення «getting unsatisfied, getting angry or change someone's mind» та тому що самостійне значення слова «to go» є вільним та чітким, а інші компоненти мають зв'язне значення За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до вербальних, тому що відповідає дієслову «to get unsatisfied». За конотацією це негативний фразеологізм, тому що має негативне значення.

In the second half of the 20th century, as the cold war began to thaw, the two Germanys, оn their own initiative united and presented themselves as the world's youngest liberal democracy.

В даному реченні фразеологізм «to begin to thaw» являється фразеологічним сполученням, тому що значення слова «to begin» є вільним та чітким, а інші компоненти фразеологізму мають зв'язне значення? також тому що в англійській мові має значення «to come to the end» За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що він відповідає дієслову «to terminate». Має нейтральну конотацію.

Pavey tweeted two days later: «Let's all take a moment to remember Jean Bradley stabbed to death on the streets of London in March 1993 and no justice.

В даному реченні фразеологізм «to take a moment» являється фразеологічним сполученням, тому що слово «to take» має вільне значення, а інші компоненти фразеологізму пов'язані з ним і також цей фразеологізм має еквівалент в англійській мові «to commemorate something in your mind». За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до вербальних, тому що відповідає дієслову «to find time». За конотацією це нейтральний фразеологізм.

So here are a few things that I believe we ought to keep in mind.

В даному реченні фразеологізм «to keep in mind» являється фразеологічним сполученням, тому що в англійській мові відповідає еквіваленту «to remember and think about someone or something» та слово «to keep» має вільне та чітке значення, а інші компоненти фразеологізму мають зв'язне значення. За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що він відповідає дієслову «to remember». Має нейтральну конотацію.

Brought up with public-school ideals of heroism and sacrifice, they came face to face with the hideous physical and mental price soldiers pay, felt their idealism crumble, and wrote about it in striking and memorable verse.

В даному реченні фразеологізм «to come face to face with» являється фразеологічним сполученням, тому що його значення відповідне до англійського «to see or experience a problem for the first time» та значення слова «to come» є вільним та чітким, а інші компоненти фразеологізму мають зв'язне значення. За морфологічною структурою цей фразеологізм відноситься до вербальних фразеологізмів, тому що відповідний до дієслова «to come up». За конотацією це нейтральний фразеологізм.

в) Фразеологічні єдності - семантично неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів. Наприклад:

I like much of what he has to say, especially about energy, but I don't think people are feeling it in their guts, and I am a big believer that voters don't listen through their ears.

В даному реченні фразеологізм «to listen through someone's ears» являється фразеологічною єдністю, тому що відповідає англійському еквіваленту «to hear somebody or something not attentively» та його цілісне значення умотивоване значенням його компонентів. За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що відповідний до дієслова «to listen not attentively». За конотацією цей фразеологізм має негативне значення.

But we want the government to go further, not take its foot off the pedal and take action commensurate with the scale of the problem. We need to see more action,» Stephenson said.

В даному реченні фразеологізм «to take someone's foot off the pedal» являється фразеологічною єдністю, тому що його цілісне значення умотивоване значенням його компонентів та тому що значення цього фразеологізму в англійській мові «going to slow down, ease off». За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що відповідний до дієслова «to stop». За конотацією цей фразеологізм має негативне значення.

Champions of the two sides have already stepped into the ring by way of two admirable polemical BBC programmes: Max Hastings arguing for Britain's decision to go to war, Niall Ferguson against.

В даному реченні фразеологізм «to step into the ring» являється фразеологічною єдністю, тому що його значення умотивоване значенням його компонентів та в англійській мові означає «to begin fight, to be ready to struggle». За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що відповідний до дієслова «to begin». За конотацією це нейтральний фразеологізм.

Austria wanted to give Serbia such a bloody nose that it would stop interfering with Austrian ambitions in the Balkans (not achieved).

В даному реченні фразеологізм «to give someone a bloody nose» являється фразеологічною єдністю, тому що в англійській мові він моє значення «to defeat or damage someone, but not permanently or seriously», також його значення умотивоване значенням його компонентів. За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що відповідний до дієслова «to do harm». Має негативну конотацію, тому що значення фразеологізму негативне.

Despite a massive 1ft 4ins between them, Francinaldo had no problem increasing the distance by dropping to one knee after a romantic stroll along the beach.

В даному реченні фразеологізм «to drop to one knee» являється фразеологічною єдністю, тому що його значення випливає зі значення його компонентів та має еквівалент в англійській мові «to make a proposal». За морфологічною структурою це вербальний фразеологізм, тому що відповідний до дієслова «to make proposal». За конотацією це позитивний фразеологізм, тому що має позитивне забарвлення.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.