Особливості входження англізмів в тексті

Чинники запозичень в сучасній українській мові. Процес адаптації та функціонування англійських запозичень в українській мові. Проблеми перекладу англізмів з англійської українською та російською мовами на матеріалі роману Стівена Кінга "Зона покриття".

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2014
Размер файла 86,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

РЕФЕРАТ

Курсова робота - 58 ст., ( с. основного тексту ) , 42 літературних джерел, 1 додаток.

Мета роботи - виявити особливості входження англізмів в тексті.

Досягнення мети дослідження передбачає вирішення таких завдань:

розглянути поняття «термін» та «англізм»;

визначити особливості входження англізмів в українську мову;

надати класифікацію лексико-граматичним трансформаціям та проаналізувати їх;

проаналізувати англізми, які закріпилися в українській мові;

розглянути основні причини запозичення англізмів;

Об'єкт дослідження - роман Стівена Кінга «Зона Покриття» українською та російською мовами.

Методи дослідження: описовий, порівняльно-зіставний, метод кількісної обробки, метод суцільної вибірки.

Термін - слово чи словосполучення, яке точно і однозначно називає поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери

ТЕРМІН, ТЕРМІНОЛОГІЯ, ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ, ОМОНІМИ, ЕКЗОТИЗМ,

КАЛЬКА, КОМПОЗИТИ, ЖАРГОНІЗМ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, АНГЛІЗМ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНГЛІЙСЬКІ ТЕРМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

1.1 Поняття «термін» та його основні ознаки

1.2 Чинники запозичень в сучасній українській мові

1.3 Процес адаптації та функціонування англійських запозичень в українській мові

1.3.1 Вплив англізмів на українську мову

1.3.2 Англізми та український молодіжний сленг

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЗМІВ

2.1 Загальні відомості про автора та книгу

2.2 Способи перекладу англізмів

2.3 Проблеми перекладу англізмів з англійської українською та російською мовами на матеріалі роману Стівена Кінга «Зона покриття»

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

запозичення англізм переклад мова

ВСТУП

Входження англійських термінів у різні мови світу є досить актуальним у сучасній мовознавчій науці. Об'єктом уваги лінгвістів стало активне запозичення термінів, з'ясовуються особливості адаптації в інших мовах. Вивченням причин запозиченнь іншомовних слів займалися багато лінгвістiв ще на початку XX ст.. Окремі аспекти проблеми запозичень знайшли відображення в статтях ( О. М. Лапінська, 2010; В. Д. Радчук, 2009; І.П Скорейко-Свірська, 2011) а також у працях К.А. Богданова та П. Селігея. П. Селігей ставить за мету визначити роль і місце англізмів а українській термінології та причини запозичення англізмів в українську мову.

Також було опубліковано монографії, в яких аналізуються аспекти функціонування запозиченої лексики в окремих галузях ( І. М. Байбакова, К.В. Байбаков, Англізми в українських комп'ютерних програмах,2000; Н. Краснопольська, Запозичення в українській термінології менеджменту, 2010; Н. Тома, Запозичення з англійської мови в сучасній українській термінології, 2007); написані статті, де зроблені спроби визачити способи словотворення та аналіз складних термінів української мови ( О. С. Дьолог, Процес адаптації новітніх англійських запозичень в сучасному українському мовленні, 201; В. М. Арістова, Англо-русские языковые контакты. Англизмы в русском яыке, 1978) ;

Так, Л. П. Крисін [18, с. 21] основною причиною запозичень слів вважає необхідність у найменуванні речей і понять. Перераховуються й інші причини, різні за своїм характером - мовні, соціальні, психологічні, естетичні зокрема, потреба в нових мовних формах та потреба в розчленуванні понять.

Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю накопичування теоретичного та практичного матеріалу для вивчення англiзмiв в українській мові, а також необхідністю визначити можливі проблеми при засвоєнні англійської термінології.

Мета роботи полягає у визначенні особливостей засвоєння англійської термiнологiї. в українській мові

Досягнення мети дослідження передбачає реалізацію таких завдань:

1) розглянути поняття «термін» та «англізм»;

2) вивчити особливості англізмів при їх засвоєнні іншою мовою;

3)надати класифікацію та проаналізувати лексико-граматичні трансформації;

4) порівняти переклади англізмів в українській та російській мовах ;

5) виявити особливості входження англізмів в українську мову;

Об'єкт дослідження - використання та входження англiцизмiв в українській мові.

Предметом аналізу є лексичний та стилiстичний рівні вживання англійської лексики в українській мові.

Матеріал дослідження - 100 англізмів з книги Стівена Кінга «Зона покриття» з перекладом українською та російською мовами. На мою думку, буде досить цікавим розглянути англізми саме англізми саме з цього твору та порівняти переклади англізмів українською та російською мовами.

Новизна роботи полягає у вивченні активного використаня молоддю англiзмiв та їх стрiмкому входженню в українську мову.

Теоретичне значення роботи полягає у вивченнi використання англiзмiв та аналізу особливостей їх значення та використання в процесі їх функціонування в українській мові.

Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю їхнього використання у теоретичних та практичних курсах зі стилістики англійської мови, спецкурсах з теорії комунікації, соціолінгвістики, функціональної лінгвістики, а також у практиці PR, у подальших наукових дослідженнях студентів.

Методи дослідження охоплюють:

описовий - для виявлення впливу англiзмiв на українську мову;

порівняльно-зіставний - для характерискики та класифiкацii англiйської термінології;

метод кількісної обробки матеріалу - для об'єктивного визначення кількісних показників

Cтруктура і обсяг роботи. Курсова робота загальним обсягом 58 сторінок (обсяг основного тексту - сторінок) складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, двох додатків.

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об'єкт і предмет дослідження, окреслено мету й конкретні завдання та методи дослідження.

У першому розділі «Aнглійські терміни та їх входження в українську мову» розглядається поняття «термін», види запозичень, досліджуються способи творення їх відповідників в українськiй мові.

У другому розділі « Способи та особливості перекладу англізмів » дається визначення лексико-граматичних трансформацій та розглядається характеристика і класифікація англiйської термінології, наводяться приклади їх входження, досліджуються вплив англізмів на українську мову та розглядаються англіцизми в молодіжному жаргонi.

У Загальних висновках підсумовуються результати проведеного дослідження, окреслюються перспективи подальших студій з обраної проблематики.

У Додатках надаються вибірки речень з англізмами.

РОЗДІЛ 1. Aнглійські терміни в українській мові та способи їх перекладу

1.1 Поняття «термін»

Термін (від лат. тerminus - межа, кордон) - слово чи словосполучення, яке точно і однозначно називає поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери.

Це спеціальні наукові чи професійні слова, які людина засвоює під час набуття певної професії або поглибленого опанування певної науки.

Дослідження термінологічної лексики спирається на визначенні терміна. З приводу визначення терміну та вимог до нього в лінгвістичній літературі існують різні, не рідко протилежні точки зору. Найчастіше, терміном називають слово, словосполучення або мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної сфери знань [25, с. 429 ].

Ю.О. Карпенко визначає термін як слово чи словосполучення. Що виражає спеціальне поняття певної галузі виробництва, науки, мистецтва, суспільного життя. Сукупність термінів певної галузі становить її термінологію. Існує, наприклад, астрономічна ( астрометрія, радіотелескоп), лінгвістична (фонема, акцентологія) термінологія тощо [16, с.217]. Л.О. Симоненко зазначає, що термінологія - це та ділянка лексико-семантичної системи мови , в якій міжмовні контакти найбільш виразні [30, с. 25].

Г. Л. Вознюк виділяє такі ознаки терміна :

1.) він має чітке визначення, зафіксоване у словнику;

2.) однозначний у межах певної термінологічної системи або має тенден-цію до однозначності;

3.) точний і не залежить від контексту;

4.) системний (класифікаційна системність, словотвірна системність);

5.) відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми;

6.) стислість. [10, с. 8-9].

В свою чергу Ю.О. Карпенко до ознак терміна виділяє :

а) денотативність значення - у термінах основне значення не супроводжується конотативним, тобто додатковим емоційним, стилістичним забарвленням. У художній літературі слова очі, серце мають виразну конотацію, а в медицині терміни очі, серце є нейтральними поняттями. Однак використовувані застарілі або зовсім нові терміни характеризуються додатковими відтінками значень. Наприклад, у економічних термінах менеджмент (засади управління виробництвом), маркетинг (організація збуту товарів) до основного значення додається відтінок новизни, незвичності;

б) поширеність серед фахівців - у загальновживаний шар літературної мови терміни, як правило, не входять. Звичайно, незначна частина найістотніших термінів стає здобутком усіх мовців, наприклад : космодром, невагомість. [16, с 217]

Теоретично кожне слово може бути терміном, але воно стає ним тільки за умови актуалізації - виведенні його з лексико-семантичної системи загальнолітературної мови і включенні в систему термінів.

Існує ряд спільних ознак, які визначають суть терміна як особливої мовної одиниці. В. Пілецький визначив такі ознаки терміна:

1. Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми термін може мати зовсім інше значення, наприклад: flashback - погляд в минуле або flashback - зворотній кадр.

2. Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть поняття, яке він позначає..

3. Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. Якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - однозначні, що зумовлено їхнім призначенням.

4. Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (значення), яка чітко окреслює або обмежує його значення. [25, с. 431].

Термінологічна лексика здебільшого функціонує у науковому стилі, проте вона здатна виходити за його межі. За межами наукового стилю терміни перестають бути термінами, оскільки зберігають тільки свою звукову форму, а науковий зміст втрачають.

Вивчаючи структуру термінів, лінгвісти виділяють такі типи термінів:

1.) прості: непохідні (терміни, які на синхронному зрізі не мають моти-ваційних слів, напр.: дуга, жила, лад) і похідні (терміни, у яких можемо виділити мотиваційні основи і словотворчі афікси, напр.: запобіжник, проти-вага, затакт);

2.) складні (терміни, у яких можна виділити дві основи, напр.: паротво-рення, теплострум, тискомір);

3.)складені (терміни-словосполучення, напр.: стала похибка, прискорен-ня руху, рідкий стан тіла);

4.) терміни-символи (d , +) і терміни-напівсимволи (б-промені, в-про-міння, г-еманація.. [10, с. 10].

Науково-технічний прогрес вносить значні зміни у всі сфери розвитку суспільства, в тому числі у мовну картину світу, у зв'язку з чим виникає потреба вдосконалення системи передачі та обробки інформації, співробітництва науковців різних країн у найрізноманітніших сферах науки й техніки.

Одна з найголовніших змін полягає в тому, що переважну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і тому терміни у лексичному складі мови стрімко зростають. Тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу. Але слід відрізняти фахову лексику від професіоналізмів. [19, с. 125]. Суттєва різниця між термінами і професіоналізмами полягає в тому, що терміни - це офіційні наукові назви поняття, а професіоналізми як правило, емоційно забарвлені та є словами загального вжитку. Вони можуть бути незрозумілі людям, які не належать до певної професії, наприклад : алібі - юридичний термін, що означає «перебування обвинуваченого в момент злочину в іншому місці як доказ його непричетності до злочину»[ 12, с. 151].

Сучасні українські термінологи опрацьо-вують теорію термінології як підсистеми літературної мови, теорію терміна як мовного знака, формулюють вимоги, які слід ставити до окремого терміна та до “ідеальної” (якщо така можлива) термінології.

Отже, термін - це слово чи словосполучення, точно і однозначно називає поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери. Основні ознаки терміна це - нейтральність, відсутність синонімів, інтернаціональний характер, здатність утворювати похідні. Сукупність термінів конкретної галузі називають терміносистемами або термінологічними системами.Терміни підпорядковуються словотворчим, граматичним та фонетичним правилам даної мови, створюються шляхом термінологізації слів загальнонародної мови, запозичення або калькування іншомовних термінів-елементів.

1.2 Чинники запозичень в сучасній українській мові

Лексична система, як і мова в цілому, постійно змінюються, причому порівняно з фонологічною і граматичною системами - найшвидше. Одні слова зникають із мови, інші - з'являються. Контакти народів зумовлюють культурний обмін, в тому числі обмін слів.

Ю.О Карпенко визначає, що запозичення - це перехід слів з однієї мови в іншу внаслідок взаємодії цих мов. [16, с. 225] . Це невід'ємна складова функціонування та історичної зміни мови, одне з основних джерел поповнення словникового запасу; також це повноцінний елемент мови, що є частиною його лексичного багатства, служить джерелом нових коренів, словотворчих елементів і точних термінів.

Л.П. Крисін називає запозичення процесом переміщення різних елементів з однієї мови в іншу. Під різними елементами Крисін називає одиниці різних рівнів структури мови - фонології, морфології, синтаксису, лексики, [18, с. 18-19].

Останнім часом спостерігається активізація запозичень іншомовної лексики в українську мову. Л. Бороденко серед причин запозичення називає розширення складу учасників комунікації, психологічну відстороненість від мови минулого, послаблення цензури [8, с.115];.

О.П. Бодик та Т.М. Рудакова зазначають, що серед чинників, які сприяють появі запозичень, істотну роль відіграють мода та естетичні смаки, зокрема намагання мовців використати слова з конотативним значенням. Будь-які контакти з іншими народами - економічні, культурні, політичні призводять до обміну інформацією і сприяють появі у мові нових слів. Внаслідок цих контактів запозичуються, як правило, окремі слова; рідше це можуть бути словосполучення, інколи - сталі вислови, або фразеологізми, і навіть граматичні структури [7, с . 48-149].

Загалом можна виділити дві великі групи причин запозичення лексики: екстралінгвальні (позамовні) та внутрішньолінгвальні (власне мовні). До екстралінгвальних належать економічні, культурні та політичні контакти між державами, що значно посилюються в умовах глобалізації. Внутрушньолінгвальними причинами запозичень є такі :

1.) відсутність у рідній мові еквівалентного слова для нового предмета, явища чи поняття;

2.) тенденція до використання одного запозиченого слова замість звороту в українській мові, наприклад : clearing - укр. кліринг - система безготівкових розрахунків, що ґрунтується на зарахуванні банками взаємних платіжних вимог сторін;

3.) прагнення до підвищення чіткості терміна, яке виражається у вилученні полісемії або омонімії в запозиченій мові, напр.: factoring - укр. факторинг - різновид торговельно-комісійної операції, поєднаної з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. (37, с. 3-4).

Останнім часом спостерігається активізація запозичень іншомовної лексики в українську мову. Деякі запозичені слова давно вже засвоєні або означають назви загальновідомих явищ і предметів та увійшли до активної лексики. Наприклад: верстат, майстер, ланцюг, менеджер, спонсор, крейда. Виділяються такі групи іншомовних слів за їхнім входженням у мову:

1.) пряме запозичення . У даному випадку, слово вживається в українській мові приблизно у тому ж вигляді і в тому значенні, що і в мові оригіналу. Це такі слова, як resonance - резонанс, balance - баланс;

2.) калькування - це процес, при якому з чужої мови копіюється зразок творення слова або переймається його семантика, звукове ж його оформлення не переноситься. Наприклад : міні-спідниця - калька з англійської mini-skirt. Калькуванню піддаються не лише слова, а й фразеологізми, наприклад: «Бути чи не бути? - То be or not to be?» (В. Шекспір);

3.) варваризми - іншомовні слова чи звороти.що не стали загальновживаними,тому здебільшого трапляються в писемному мовленні в чужомовній графічній передачі, наприклад : Okey - окей, тобто «добре»,«згода», WOW - вау, еквівалент - «ого», або «нічого собі»; [12, с.145 -147] ;

4.) напівкалька - процес, коли перший компонент запозичується а другий калькується. Наприклад : income-effect - ефект доходу;

5.) екзотизми - це слова, які характеризують специфічні національні звичаї, культуру та життя інших народів. Особливість цих слів у тому, що вони не мають українських синонімів.Наприклад : chips - чіпси, cheeseburger - чізбургер [17,с. 230];

Серед власне запозичень виділяють іншомовні слова та інтернаціональні слова. Іншомовними вважаються слова, не освоєні повністю в мові, що їх запозичила, з огляду на їхню формальну чужорідність, наприклад, незвичне звукосполучення - какао, сольфеджіо, незвична для української мови м'яка вимова губних, шиплячих,задньоязикових - бюст, кювет, монтежю, наявність кінцевих голосних - таксі, безе, метро. Інтернаціоналізмами вважаються слова, які в однаковому чи близькому звучанні і при наявності того самого значення закріплені в словниковому складі багатьох мов світу. У ролі інтернаціоналізмів виступають наукові терміни (аналіз, синтез), назви наук (математика, фізика), політична термінологія (мітинг, інавгурація). Від іншомовних слів запозичені слова відрізняються тим, що вони становлять цілком засвоєні лексичні одиниці, зрозумілі щодо форми і значення, а тому не сприймаються мовцями як чужорідні [12, c.144 -146].

Основна причина запозичень полягає, з одного боку, у суперечностях між вимогами точності терміна та практичної лаконічності, - з другого. Проте, існує велика кількість випадків, коли термін запозичується для позначення старого поняття, для якого в українській мові вже існує термін або описовий зворот. Таким чином, у мові співіснують різні за походженням номінативні одиниці, які позначають те саме явище, тобто синонімічні пари, наприклад : дайджест - огляд; дилер - посередник, представник; дисконт - знижка; консалтинг - консультування; менеджер - керівник; офшорний - іноземний [37, с 6-7].

Запозичення слів з інших мов є важливим методом збагачення словникового складу мови. Як правило, запозичення зберігають фонетичний відтінок мови-джерела та часто витісняють власномовні лексичні відповідники, наприклад : computer - обчислювальна машина, export - вивіз товару тощо [4, с.62].

На думку П. Селігея, вживання запозичень - це засіб «підвищити власний авторитет», надати ваги не надто престижним професіям : помічник - референт, постачальник - провайдер,кравець - кутюр`є. У сфері послуг та рекламі запозичення створюють ілюзію чогось нового, незвичайного, унікального. Вважається, буцімто названий «не по-нашому» товар або захід стане значущим та швидше приверне увагу споживача : соківниця - джусер, скріплював - степлер, показ-моди - фешн-шоу тощо. Надмірне вживання іншомовних слів робить мову малозрозумілою, перетворює її на жаргон і, крім того, руйнує її систему, розхитує усталені закони. Тому мова поступово очищає себе від непотрібних запозичень. Свідоме прагнення не допускати запозичень у мову й позбуватися їх називається пуризмом (від лат. purus «чистий»). Коли потрібно назвати якесь нове явище, пуристи воліють не запозичувати слово, а впроваджувати відповідник з рідної мови. [32, c.19]

Отже, запозичення - це перехід слів з однієї мови в іншу внаслідок взаємодії цих мов. Запозичення -- закономірний шлях збагачення лексики будь-якої мови. Запозичені слова в українській мові можуть бути єдиними назвами понять або виступати синонімами власне українських. Запозичення поділяються на: прямі запозичення, кальки, варваризми, напівкальки та екзотизми. Основними причинами запозичення є : відсутність у рідній мові еквівалентного слова для нового предмета, явища чи поняття; використання запозиченого слова замість українського слова; прагнення до підвищення чіткості терміна. Проце запозичення відбувається постійно, віддзеркалюючи нові реалії нашого життя, даючи їм нові назви.

1.3 Процес адаптації та функціонування англійських запозичень в українській мові

З кожним днем кількість запозичених слів і висловів з англійської мови, уживаних як в розмовній мові, так і в засобах масової інформації в нашій країні збільшується.

Процес запозичення слів з англійської мови пояснюється тим фактом, що англійська мова перетворилася на мову міжнародного спілкування та посіла місце засобу інтернаціональної комунікації. Наприкінці ХХ початку ХХІ століття активізувалися також українсько-англійські мовні контакти, результатом яких стала значна кількість запозичень у різних сферах діяльності: в економіці (баєр,лот,фандрейзинг); у засобах зв'язку (роумінг, онлайн, баннер, лептон); у спорті (стритбол, маунтинбол, скейтинг, ферплей); у рекламі (салоган, біг-борд, шоуїнг) тощо.[38, с 129]

Слова, запозичені з англійської мови називаються англізмами. Т.В. Майструк дає таке визначення терміну англізм : англізм - це лексична одиниця з англійським чи американським походженням (незалежно від шляхів її запозичення), а також слово, запозичене з іншої мови в мову -реципієнт у переносному значенні. [22, с. 4]. Т. М. Рудакова визначає англізм як запозичену з англійської мови чи за її посередництва лексичну одиницю, яка має щонайменше одну семему, що виникла під домінантним впливом англійської мови. [28, с. 216]

Енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення англізму : англізм - різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, яке запозичене з англійської мови чи перекладене з неї або утворене за її зразком. Англізми переважно зберігають ознаки свого походження : фонетичні ( джем, імідж), словотвірні (смокінг, маркетинг), семантичні (яструби - політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у різних країнах). Ряд англізмів позначають національні англійські або американські реалії: Скотланд-Ярд (англійська реалія), діснейленд (американська реалія)[29, с.26 ].

У процесі запозичення запозичене слово зазнає змін. Повноцінне функціонування англійських запозичень на рівні з питомими українськими лексемами залежить від пристосувань до парадигм української мови. Таким чином лексеми англійського походження у лексичному складі сучасної української мови представлені двома основними групами:

1.) власне англізмами, або безпосередніми англізмами, - запозиченими шляхом транскрипції чи транслітерації, які пристосувалися до граматичних норм української мови і набули відповідно до свого звукового складу, зокрема кінцевих фонем, необхідних граматичних категорій, наприклад : start - старт, стартувати; installation - інсталяція, інсталювати;

2.) опосередкованими англізмами - англійські лексеми, які на грунті мови-реципієнта набули нових словотворчих та формотворчих питомих формантів. Опосередковані англізми поділяються на два підвиди : а) деривати на базі англізмів та б) деривати, коренями яких є транскрибовані чи транслітеровані англійські лексеми, які самостійно не функціонують як запозичення у сучасній українській мові [6, с. 134-135].

Найбільшу групу англійських запозичень становлять іменники, менш численними є дієслова. Прикметники представлені малою часткою в загальній кількості анґлізмів. Адаптуючись до граматичної системи української мови, анґлізми-іменники переймають форми роду, числа і відмінка, виражаючи таким чином властиві граматичні значення. [1, с. 4].

В цілому, більшість слів запозичених з англійської мови транскрибуються або транслітерується. Транскрипція - це передача звуків системою знаків, яка відмінна від прийнятих в даній мові письмових одиниць, наприклад : display - дисплей, хerox - ксерокс, freestyle - фрістайл.

Транслітерація - це точна передача знаків однієї писемності знаками іншої писемності, наприклад : Феодосія - Feodosiia, Рибчинський - Rybchynskyi Від транскрипції транслітерація відрізняється тим, що вона більш простіша та має можливість введення додаткових знаків [2, с. 13-17].

Граматичне освоєння англізмів полягає у набутті ними граматичних значень української мови, наприклад : відмінювання : manager - менеджер, менеджера, менеджеру; scanner - сканер, у сканері;дієвідмінювання : manage - менеджерити, scan - сканувати, сканують; додавання українських афіксів: scan -скануватися,тощо. В англійській мові граматичного роду немає, але за законами української мови іменники, запозичені з англійської, одержують рід, наприклад : картингіст - чол..рід , геймер - чол..рід, прес - конференція - жін..рід. [7, с. 165].

Основа дієслів, утворених від англомовних запозичень, у деяких випадках стає твірною для прикметників, наприклад : scan - сканувати, скандувальний; park - паркувати, паркувальний. [36, с. 2 ].

Отже, слова, запозичені з англійської мови, називаються англізмами. Англізм - різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, яке запозичене з англійської мови чи перекладене з неї або утворене за її зразком. Більшість слів запозичених з англійської мови транскрибуються або транслітерується. Найбільшу групу англійських запозичень становлять іменники, менш численними є дієслова. Прикметники представлені малою часткою в загальній кількості анґлізмів. Адаптуючись до граматичної системи української мови, анґлізми-іменники переймають форми роду, числа і відмінка.

1.3.1 Вплив англізмів на українську мову

Процес запозичення англійської лексики неоднозначно впливає на розвиток нашої мови. Англізми все активніше впроваджуються в розмовну мову. Якщо раніше англізми були мало поширені, то зараз вузькоспеціальна термінологія виходить за межі професійного середовища й починає вживатися в пресі, у радіо- і телепередачах, у публічній мові політиків і бізнесменів.

Наприкінці 80 - 90-х років помітно збільшився приплив іноземних слів в українську мову у зв'язку зі змінами в сферах політики, економіки, культури й моральної орієнтації суспільства.

Причинами припливу англізмів в українську мову є такі :

1.) необхідність номінації нових предметів та явищ;

2.) тенденція усунення полісемії та економія мовних засобів;

3.) поширення моди на іноземні слова;

4.) культурна перевага англомовної нації в окремій сфері діяльності. [39, с. 4]

Запозичення англійської лексики з одного боку збагачує нашу мову, але з іншого боку, витісняє васні елементи, що замінюються на слова з подібним значенням. Це негативно впливає на стан національної мови і на збереження української мови.

Процитуємо В. Радчука : « Англійські слова і звороти останнім часом активніше поповнюють наш лексикон, ніж російські; наша вимова, морфологія і синтаксис несуть з боку англійської мови чималого впливу. Причини цього очевидні: комп'ютеризація, потяг до міжнародних стандартів ділового партнерства, до науки й освіти Заходу, передове товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство англійської мови як міжнародної тощо. Проте чимало англізмів витісняє з обігу питомі українські слова». Також, на думку В. Д. Радчука, українська мова почала перетворюватись на «укрліш», тобто український варіант англійської мови. Також В. Д. Радчук виділяє : укруслиш - мішанка української, російської та англійської мов, яка істотно відійшла від будь-якої норми, проте має шанс скоро олітературитися; та укр'яз - англізована українська мова, що також утверджується недоперекладами. [27, с .38].

Українська мова має потужні внутрішні ресурси для створення назв новим поняттям. Сьогоднішнє покоління все частіше вживає модні англомовні замінники загальновживаних слів, наприклад: креативний замість творчий; латентний - прихований, неявний; варіабельний - змінний; інтеракція - взаємодія, ексклюзивний - винятковий, опція - вибір тощо. З одного боку це данина моді, а з іншого боку, це своєрідний жаргон, а нерідко ще й невміння перекласти українською англомовні слова чи словосполучення. [3, c. 249]

Л.Ф. Чернікова вважає, що потрібно збільшити реєстр орфографічного словника української мови за рахунок лексичних запозичень, дати їм відповідне орфографічне оформлення та слід насамперед перевірити, чи є відповідник в українській мові. [38, с. 129 ].

В цілому можна зазначити як позитивні, так і негативні наслідки впливу на сучасну українську мову англізмів. З одного боку, завдяки запозиченню англійських слів, лексичний української мови розширюється завдяки входженню нових слів, а з іншого боку, масово проникаючи в нашу мову, коли в ній для позначення багатьох наукових понять існують питомі або запозичені терміни, англізми витісняють їх. [17, с. 341]

Отже, процес запозичення англійської лексики неоднозначно впливає на розвиток нашої мови. Англізми все активніше впроваджуються в розмовну мову.Основними причинами впливу англізмів є необхідність номінації нових предметів та явищ; тенденція усунення полісемії та економія мовних засобів; поширення моди на іноземні слова; культурна перевага англомовної нації в окремій сфері діяльності.

1.3.2 Англізми та український молодіжний сленг

Сьогодні для розмовної мови серед молоді характерна погоня за модою: модними ж зараз є далеко не кращі елементи мови: жаргонізми, максимальна скороченість мови та насиченість іншомовними словами, особливо англійськими . Останній елемент є актуальною мовною проблемою, оскільки відбувається заповнення запозиченнями мовних шарів не тільки в розмовній мові, але і у друкованих виданнях. Виникнення сленгу з використанням англомовних запозичень є результатом не тільки експансії англійської мови, скільки популяризації західного стилю життя, культури кінофільмів, телепередач тощо. [38, с. 132 ].

Процес запозичення англізму в жаргон має специфічний характер, на відміну від запозичень до літературної мови, де причиною запозичення є відсутність слова на позначення тієї чи іншої реалії. За значенням жаргонізми можна поділити на такі групи:

1) Слова, що позначають назви предметів одягу, взуття, різних побутових речей: шузи - черевики; найки - кросівки фірми «Найк»;

2) назви людей за віком, статтю: бой - хлопчик, бойфренд - хлопець; нігер - негр;

3) Назви за професією - сек'юріті - охоронець; ді-джей - ведучий дискотеки;

4) Назви заходів, концертів - паті - вечірка; денс - танець, дискотека;

5) Слова, що позначають комп'ютерні поняття: меседж - повідомлення, флешка - флеш-карта, сидюшник - сіді диск [20, с. 174].

У жаргонізованому мовленні сучасної молоді можна відзначити декілька англізмів, які використовуються постійно а інші перебувають на периферії, тобто мовець розуміє значення слова, але сам майже його не використовує. При спілкуванні, англізм служить певним контрастом, словом з підвищеною експресивністю та засобом для вираження певної емоції.

Багато подібних лексем є і серед прикметників: хітовий - популярний, даун - розумово відсталий, крейзовий - безглуздий, ненормальний. Такі запозичення часто вступають у систему словозмін, будуючи нові лексеми за моделлю українських прикметників і прислівників: о'кей - о'кейно (нормальний - нормально), супер - суперний (відмінно - відмінний). Поширеним є і словотвір “іменник-прикметник”: олди-олдовий (батьки - старий, досвідчений) та “іменник-дієслово”: голівуд - голівудити (місце відпочинку - відпочивати). [38, с. 132 ].

Отже, процес запозичення англізму в жаргон має специфічний характер, на відміну від запозичень до літературної мови, де причиною запозичення є відсутність слова на позначення тієї чи іншої реалії. Виникнення жаргону з використанням англомовних запозичень є результатом популяризації західного стилю життя, а отже часто спостерігається перенесення англійських лексичних одиниць в українську мову.

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЗМІВ

2.1 Загальні відомості про автора та книгу

Для практичної частини були взяті вибірки речень з англізмами (див.Додаток А). Були використані книги Стівена Кінга в оригіналі та переклади українською та російською мовами.

Стівен Едвін Кінг - американський письменник, автор більш ніж 200 творів народився 21 вересня 1947 року у місті Портленд, штат Мен. Більше 40 бестселлерів написані в стилі фентезі та за мотивами його творів знято ряз фільмів. Довгий час писав під псевдонімом Річард Бахман. У 2003 році Стівен Кінг став лауреатом найвищої премії США в сфері літератури -- медалі «За особливий внесок в американську літературу».Роман Стівена Кінга «Зона покриття» (англ.The Cell) виданий 2006 року. У ньому розповідається про незвичний імпульс, що вразив всіх, хто користувався мобільним телефоном. Цей імпульс витирає свідомість людини та зомбує її. Вцілілими залишилися ті, хто не користувався мобільним телефоном. Головні герої роману намагаються з'ясувати причину імпульсу, усунути джерело імпульсу та врятувати постраждалих.

Російською мовою роман був перекладений Віктором Анатолійовичем Вебером (4.10. 1950). Також він переклав твори таких авторів як Ірвіна Шоу, Гаррі Гарісона, Сомерсета Моема, Брема Стокера, Сідні Шелдона та ін..

Українською мовою роман переклала Олена Любенко. Переклала українською романи Стівена Кінга «Темна Вежа» (англ.The Dark Tower) та «Шукач» (англ. The Gunslinger).

Для аналізу перекладу англізмів з кожної книги взято по 100 речень з англізмами .

2.2 Способи перекладу англізмів

Перш ніж розглядати способи перекладу англізмів на матеріалі роману потрібно визначити поняття «переклад». Переклад - заміна текстового оригіналу однієї мови (мови оригіналу) еквівалентним текстовим матеріалом іншої мови (мови перекладу) [24,с.251] .Англізми зазвичай транскрибуються, транслітеруються, калькуються чи перекладається описово.

Приклади транскрибування можна розглянути в таких випадках:

1) Behind them stood a woman in a pants suit with a poodle on a leash and a couple of teenage girls in lowrider jeans with iPods and earphones that were currently slung around their necks so they could murmur together--earnestly, no giggles.

-- За ними стояла жінка у брючному костюмі, яка тримала на повідку пуделя, і двоє дівчат-підлітків у джинсах з низькою талією, з айподами і навушниками, що зараз звисали з ший без ужитку, аби дівчата могли пошепотітися - серйозно, без хихотіння.

-- За школьниками стояли женщина в брючном костюме с пуделем на поводке и две девочки-полростка в джинсах с «низкой» талией, с «Ай-подами» и наушниками, которые в тот момент висели на шее, потому что девочки шептались между собой явно о чем-то серьезном, без хихиканья.

2) The peppermint-colored phone played the opening notes of that Crazy Frog tune that Johnny loved--was it called "Axel F"?

-- Ядучо-зелений телефон почав награвати мелодію «Крейзі фрог», яка так подобалася Джонні, - як вона називалася, «Аксель Еф», чи що?

-- Мобильник цвета перечной мяты заиграл первые аккорды мелодии «Крейзи фрог», которая так нравилась Джонни. Она называлась «Аксель Эф»12?

3) One of the men they tried to help couldn't walk, and after he fell down a couple of times, one of the guys who'd been lifting him got tired of being a Boy Scout and just

-- Після того як він кілька разів упав, чоловіку, який його піднімав, набридло бути бойскаутом, і він просто...

-- Один из мужчин, которому они помогли, все равно не мог идти, но после того как он пару раз упал, одному из парней, которые его поднимали, надоело изображать бойскаута, и он…

4) And you don't see any of them carrying lamps or toasters, do you?

-- Чи ти бачив, щоби хтось із них ніс лампи чи тостери, правда?

-- Ты же не видишь, чтобы они несли настольные лампы или тостеры, так?

5) It's all soft stuff, no rock, no country.

-- Сама тільки спокійна музика, ніякого року чи кантрі...

-- Это легкая, танцевальная музыка, не рок, не кантри…

6) Six days ago he might have been a middle manager, a salesman, or an apartment-complex manager.

-- Можливо, шість днів тому він був менеджером середньої руки, комівояжером або адміністратором квартирного комплексу.

-- Шестью днями раньше он был менеджером среднего звена, коммивояжером или управляющим жилищного комплекса.

Як бачимо до транскрибування вдаються обидва перекладачі. Але в деяких випадках перекладачі не транскрибують а перекладають слово, наприклад :

1) It was parked across from the Four Seasons Hotel (which was even grander than the Copley Square) and next to the Boston Common, which ran along Boylston for two or three blocks on this side of the street.

-- Увагу Клая привернув дзвоник фургона з морозивом. Машина стояла навпроти готелю “Пори року” (навіть шикарнішого за “Коплі-сквер”) поряд із парком Бостон-Коммон, що простягався уздовж Бойлстон-стрит на два-три квартали по цей бік вулиці.

-- Он припарковался напротив отеля «Времена года» (еще более роскошного, чем «Копли-сквер»), рядом с Бостон Коммон, городским парком, который занимал два ли три квартала по этой стороне Бойлстон-стрит.

2) Told me about how he and his brother made a trip to Yankee Stadium last year, saw Curt Schilling beat the Big Unit.

-- Розповідав, що вони з братом минулого року їздили на стадіон “Янкі” і бачили, як Курт Шиллінґ переміг Біг Юніта.

-- Рассказывал, как он и его брат в прошлом году ездили на стадион «Янки» в Нью-Йорк, видели, как Курт Шиллинг бьет «Большую команду».

В першому випадку обидва перекладачі переклали слово. На мою думку, навіть якщо перекладачі транскрибували б слово Four Seasons - Фо Сізонс, то значення речення не змінилося б але ускладнювало б читання та сприймання, тому перекладачі вдало переклали даний англізм. В другому випадку слово Big Unit перекладач переклав російською як Большая команда а в україномовному перекладі слово транскрибувалося. Назви, зазвичай не перекладаються, тому я вважаю, що більш вдалим є переклад українською.

Також, в перекладах роману багато англізмів транслітерувались, наприклад :

1) By Halloween, every major city from New York to Moscow stank to the empty heavens and the world as it had been was a memory.

-- Настав Геловін - усі великі міставід Нью-Йорка до Москви поволі

розкладалися під порожніми небесами,а від колишнього світу не зосталося й сліду.

-- К Хэллоуину все крупные города, от Нью-Йорка до Москвы, смердели под пустынными не-

бесами, и воспоминанием стал уже весь мир, каким был прежде.

2) Get stopped with a loaded rifle in your pickup, even in hunting season, and you could get slapped with a ten-thousand-dollar fine and two years of community service.

-- Якщо ж зупинять твій пікап, а там лежить заряджена рушниця, навіть у сезон полювання, вважай, що нарвався на штраф у десять тисяч доларів і два роки виправних робіт.

-- Если тебя останавливают, а в кабине твоего пикапа заря-

женный карабин пли ружье, даже в охотничий сезон, ты можешь получить штраф в десять тысяч долларов и два года общественных работ.

3) He picked up the remains of his sandwich, inspected it, put it back down again

-- Він узяв зі столу недоїдений сандвіч, пильно оглянув його і поклав назад.

-- Он взял со стола недоеденный сандвич, осмотрел его, положил на место.

4) She picked it up off the Ping-Pong table, holding it carefully by the wire stock, and carried it over to Clay.

-- Обережно тримаючи за приклад, вона підняла зброю зі столика для пінґ-понґу і передала Клаєві.

-- Она взяла предмет, лежащий на столе для пинг-понга, и, осторожно держа за откидной приклад, принесла Клаю.

5) Him, too, oh yes, he had a brand-new cell phone, all the bells and whistles--video, autodial, Internet connection--he loved that puppy!

-- Він теж, так, у нього був найсучасніший телефон з усіма наворотами - відео, автонабір, Інтернет - він обожнював цього свого франта!

-- У него тоже, да, был сотовый телефон новейшей модели, со всеми этими фишками, видео, автоматический набор, выход в Интернет… он так любил эту крошку!

До транслітерації вдаються обидва перекладачі. Вони транслітерували слова, які добре відомі читачеві, наприклад, пінґ-понґ, відео, інтернет, пікап та не потребують описового перекладу. Англізм Геловін (Хэллоуин) - є реалією, але не потребує описового перекладу, бо це свято досить поширене в європейських країнах та добре знайоме українському чи російському читачеві. Тому, я вважаю, що англізми, які добре знайомі читачеві не потрібно перекладати описово а достатньо транслітерувати.

Деякі англізми не достатньо транслітерувати через те, що читачу не буде досить зрозумілим значення слова чи речення. Тому, перекладачі використовують описовий переклад, наприклад:

1) Нer chocolate-lathered face made her look like Mrs. Bones in a minstrel show.

-- Перемазане шоколадом обличчя робило її схожою на пані Боунз із шоу менестрелів.

-- С шоколадной «пеной» на лице она напоминала какую-нибудь миссис Бонс в музыкальном шоу, где исполнители гримируются под негров.

При перекладі російською словосполучення a minstrel show перекладач застовував описовий переклад - исполнители гримируются под негров,. Застосування описового перекладу є досить вдалим, бо читачеві не було б зрозуміле поняття шоу менестрелів . На мою думку, російськомовний переклад цього речення є кращим та більш зрозумілим ніж український .

2) No one knows how many bytes. Say giga to the power of a googolplex. An infinity of bytes.

-- Ніхто не знає, скільки у ньому байтів. Мабуть, ґіґ у енному ступені. Нескінченна кількість байтів.

-- Никто не знает, на сколько байт. Гига в степени гуголплекс . Бесконечное число байт.

В даному випадку, перекладач застосував описовий переклад українською слова googolplex - у енному ступені, а автор російського перекладу калькував англізм. Автор українського перекладу використав описовий переклад,що дало змогу внести додаткову інформацію та зробити речення більш зрозумілим для читача.

Приклади калькування англізмів в перекладах роману можна розглянути на наступних прикладах:

1) The policeman standing by the door looked at me and smiled.

-- Поліцейський коло дверей глянув на мене й усміхнувся.

-- Полицейский, стоявший возле двери, посмотрел на меня и улыбнулся.

2) In the Italian hospital we were going to form a society

-- В італійському госпіталі ми навіть домовилися заснувати своє товариство.

-- В итальянском госпитале мы хотели основать общество.

3) Сlay dropped to one knee and used the hand not clutching his portfolio (he was even more afraid of losing it after seeing the sprinting kid with the panasonic carton) to pick up pixie light's wrist. he got a pulse at once.

-- Клай опустився на одне коліно й вільною рукою (у другій він тримав портфель, бо ще більше боявся втратити його після того, як побачив хлопця-спринтера з коробкою Panasonic) підняв руку Світлої Феї .

-- Клай опустился на одно колено и свободной рукой, той, что не сжимала ручки портфеля (увидев парня, бегущего с коробкой «Panasonic», он все больше тревожился из-за того, что может поте- рять портфель), взял фею Светлую за запястье.

4) So when the government tells you they can guide computerized smart-bombs through bunker doors in the floor of the desert from aircraft carriers that are maybe two thousand miles away, all you can do is look at the photos and accept that the technology exists.

-- Тобто, коли уряд інформує тебе, що з літаків можна спрямувати комп'ютеризовані смарт-бомби таким чином, щоб вони проникли через двері бункера в пустелі, на відстані приблизно дві тисячі миль, все, що ти зможеш, - подивитися на фотографії і прийняти на віру, що така технологія існує.

-- И когда правительство говорит тебе, что они могут направить компьютеризированные «умные» бомбы в двери бункера, который находится посреди пустыни, с авианосца, плавающего в двух тысячах милях, тебе остается только смотреть на фотоснимки и верить, что такие технические средства существуют.

5) He simply picked up his portfolio again by its double handle and stuck it between the oncoming knife and his new acquaintance in the tweed suit.

-- Просто знову взяв свій портфель за подвійні ручки і вставив його між ножем, що невпинно наближався, та новим знайомим у твідовому костюмі.

-- Просто подхватил портфель за обе ручки и сунул его между поднимающимся по дуге ножом и своим новым знакомым в твидовом костюме.

До калькування вдаються обидва перекладачі. При калькуванні, зміст англізма залишився зрозуміли для читача, але можна було не використовувати калькування, бо в обох мовах є адекватні відповідники, наприклад : англізм госпіталь можна замінити словом лікарня для українського перекладу та больница для російського. Тhe sprinting kid можна перекласти як хлопець, що біжить. Словосполучення комп'ютеризовані смарт-бомби можна замінити на бомби з копьютерним управлінням а в російськомовному варіанті опустити слово «умные». Замість англізму твідовий костюм можна вжити вовняний костюм для українського варіанту перекладу та шерстяной костюм для російського варіанту перекладу.

Отже, переклад - це заміна текстового оригіналу однієї мови (мови оригіналу) еквівалентним текстовим матеріалом іншої мови (мови перекладу). Для перекладу англізмів перекладачі застосовували транскрипцію, транслітерацію, калькування та описовий переклад. Явища, які є зрозумілими для читача транслітерувалися або транскрибувалися. Описовий переклад використовувався у тих випадках, коли явище або поняття є відсутнім або незрозумілим для читача. При калькуванні, зміст англізма залишився зрозуміли для читача, але можна було не використовувати калькування, бо в українській та російській мовах є адекватні відповідники.

2.2 Проблеми перекладу англізмів з англійської українською та російською мовами на матеріалі роману Стівена Кінга «Зона покриття»

Основною проблемою перекладу англізмів є те, що більшість з них не мають встановленого відповідника та становлять собою безеквівалентну лексику, що ускладнює переклад та сприйняття тексту. Наприклад :

1) Ray didn't eat at all, just sat on the lip of a stone barbecue pit downwind and smoked, listening.

-- Рей не їв зовсім, просто сидів на краю викладеної камінням ямки для барбекю, курив і слухав.

-- Рей не ел вовсе, просто сидел на краю каменного мангала для барбекю, курил, слушал.

2) The Pulse was a computer program sent out by modem--that's the only way it could work.

-- Імпульс був комп'ютерною програмою, яку розіслав якийсь модем - тільки так вона могла працювати.

-- Импульс - компьютерная программа, посланная с помощью модема, это единственный способ, каким ее можно запустить в сеть.

3) The one with the megapixel Nokia phone that shows video downloads.

-- Той, у якого був телефон “Нокіа” з мегапіксельною камерою, що завантажувала і показувала відеокліпи.

-- У него был сотовый телефон «нокиа» последнего поколения, который позволял загружать видео.

4) It seemed too good to be true, but he remembered feeling the same way about recordable CDs.

-- Це здавалося занадто вже гарним, щоб бути правдою, але він згадав, що так само недовірливо колись сприймав можливість запису інформації на компакт-диски.

-- С другой стороны, он помнил, что точно так же высказывался и о перезаписываемых компакт-дисках.

5) She was eyeing a tray with pudding cups on it.

-- Вона не відводила погляду від таці з чашками пудингу.

-- Она смотрела на поднос с порциями пудинга.

6) One of the men they tried to help couldn't walk, and after he fell down a couple of times, one of the guys who'd been lifting him got tired of being a Boy Scout and just …

-- Після того як він кілька разів упав, чоловіку, який його піднімав, набридло бути бойскаутом, і він просто...

-- Один из мужчин, которому они помогли, все равно не мог идти, но после того как он пару раз упал, одному из парней, которые его поднимали, надоело изображать бойскаута, и он…

Англізми барбекю, барбекю, комп'ютерна програма, компьютерная программа відеокліп, видео, мегапіксельна камера, компакт-диски, компакт-дисках, пудинг, бойскаут не маєють встановлених відповідників для обох мов, тому перекладачі транскрибували дані слова.

В деяких випадках, коли англізм має відповідник, перекладач не вживає його, а використовує англізм. Такі випадки можна розглянути на наступних прикладах:

1) Hello, you chaps!

-- Привіт, хлопці!

-- Хэлло, друзья!

На мою думку, переклад російською Хэлло, не є досить доречним, бо має встановлений еквівалент - Привет. Тому, більш адекватним був такий переклад : Hello, you chaps! - Привет, друзья!

2) Most of her face is gone, but I recognize the blue jumper with the white snowflakes on it.

-- Обличчя майже не залишилося, але я впізнаю синій джемпер у білі сніжинки.

-- Лица почти не осталось, но я узнал ее по синему свитеру с белыми снежинками.

Англізм jumper можна замінити словом светр або кофтина, наприклад : Обличчя майже не залишилося, але я впізнаю синю кофтину у білі сніжинки., або Обличчя майже не залишилося, але я впізнаю синій светр у білі сніжинки.

3) The fact is, most of us had sublimated the worst in us until the Pulse came along and stripped away everything but that red core.

-- Справа в тому, що більшість із нас сублімувала найгірше, що є в людині, доти, доки не пройшов Імпульс і не позбавив людей усього, крім тієї кривавої сутності.

-- Факт в том, что большинство из нас подавляли худшее в себе до того момента, как к нам поступил Импульс и стер все, кроме на- шей жуткой основы.

Англізм сублімувати можна замінити на пригнічувати для більш кращого розумінню тексту, наприклад : Справа в тому, що більшість із нас пригнічувла найгірше, що є в людині, доти, доки не пройшов Імпульс і не позбавив людей усього, крім тієї кривавої сутності. Тому, на мою думку вживання англізму сублімувати є не доречним в даному випадку.

4) "Yeah, baby!" Jordan said.

-- Так, бебі! - вигукнув Джордан.

-- Да, беби! - Джордан вскинул.

Як бачимо, обидва перекладачі калькували слово. Замість англізму бебі для українського варіанту перекладу можна вжити : крихітка, мила, люба, мала, а для російського варіанту перекладу можна використати : крошка, детка, малыш, малышка,.

5) Almost half a million gamers back to computer cribbage because of that jamhead.

-- Практично півмільйона ґеймерів через цього придурка повернулися до комп'ютерного пасьянсу.

-- Почти полмиллиона игроков вернулись к компьютерному криббиджу из-за этого козла.

Автор перекладу російською мовою слово gamers переклав як игроков, а автор українського вжив англізм ґеймерів. Слово gamer має відповідник в українській мові - гравець. Отже, краще уникнути вживання англізму та вжити слово гравець : Практично півмільйона гравців через цього придурка повернулися до комп'ютерного пасьянсу.

6) Left and right, form two lines, the Raggedy Man thundered in the middle of Clay's head, and he woke up screaming his son's name in the caretaker's cottage as late-afternoon light streamed in the windows.


Подобные документы

 • Причини появи запозиченої лексики, шляхи історичного розвитку німецьких запозичень. Розподіл запозичень на мікрогрупи. Розгляд та аналіз проблеми німецькомовних лексичних запозичень в українській мові у суспільно-політичній та економічній сферах.

  дипломная работа [60,0 K], добавлен 03.04.2011

 • Освоєння іншомовної лексики та особливості переймання її елементів під впливом зовнішніх чинників. Питома вага генетичних та історичних джерел слов'янських запозичень. Особливості функціонування іншомовних лексем у сучасній українській літературній мові.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 01.12.2010

 • Причини виникнення іншомовних запозичень у китайській мові. Поняття "запозичення", його видив. Особливості функціонування зон попередньої адаптації іншомовної лексики в сучасній китайській мові. Класифікація інтернаціоналізмів з точки зору перекладача.

  магистерская работа [183,9 K], добавлен 23.11.2010

 • Особливості вживання та правопису в українській мові запозичень російського, латинського, німецького й англійського походження. Переклад конструкцій ділового стилю, відмінювання числівників. Складання запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.

  контрольная работа [22,5 K], добавлен 17.03.2014

 • Розвиток явища скорочення як взагалі, так і в межах англійської мови. Основні типи скорочень сучасної англійської мови. Особливості вжитку скорочень та їхнє місце в сучасній англійській мові. Способи перекладу англійських скорочень українською мовою.

  дипломная работа [70,3 K], добавлен 22.06.2012

 • Перша фіксація полонізму в українській мові і його слова-відповідника в польській мові. Можливості полонізму та його частотність в українській мові ХVІ – першої половини ХVII ст., значимість слова-відповідника і ступінь розповсюдження в польській мові.

  автореферат [62,4 K], добавлен 10.04.2009

 • Поняття топонімів, їх сутність і особливості, місце в сучасній українській мові. Класифікація топонімів, їх різновиди та відмінні риси, основні проблеми запозичення та передачу фонетичної подібності. Компоненти значення, переклад топонімів-американізмів.

  курсовая работа [87,9 K], добавлен 04.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.