Особливості перекладу англійських скорочень

Розвиток явища скорочення як взагалі, так і в межах англійської мови. Основні типи скорочень сучасної англійської мови. Особливості вжитку скорочень та їхнє місце в сучасній англійській мові. Способи перекладу англійських скорочень українською мовою.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.06.2012
Размер файла 70,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНА РОБОТА

Особливості перекладу англійських скорочень

Вступ

Актуальність теми вивчення скорочень в сучасній англійській мові і їх перекладу обумовлена широкою розповсюдженістю таких мовних одиниць та їхньою загальновживаністю, а відтак вона привертає до себе особливу увагу. У світлі прискорення інформаційно-комунікативних процесів скорочення слугують наочним відображенням розвитку англійської мови з часом, є символом її прагнення до більшої економії комунікативного простору і прагматичності.

Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя вимагає від комунікантів пошуку шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через створення нових номінативних одиниць - інформоємних за змістом та «спрощених» за формою мовних знаків.

З початком інтенсивного розвитку засобів масової інформації, розповсюдження інформації й одночасно з тенденцією до її стислості скорочення та абревіатури стали зручним засобом пропаганди і реклами, вони полегшують запам'ятовування довгих назв і одночасно функціонування чужих назв без потреби їх розгортання й пояснення. Скорочені лексичні одиниці залишаються в багатьох аспектах загадкою в лінгвістичному плані, оскільки під ними слід розглядати такі фундаментальні проблеми, як проблема структури слова та його значення, проблема морфеми тощо. Переклад скорочень завжди був актуальною темою для вивчення, але протягом останніх десятиліть йому приділяється особлива увага.

З початком нового тисячоліття розвиток новітніх технологій, зокрема Інтернету, набув нових обертів. Внаслідок цього, у сучасному житті кожна людина користується різноманітними пристроями (мобільні телефони, комп'ютери тощо), які полегшують спілкування або ж виконання певної роботи та задоволення власних потреб. У процесі використання таких пристроїв, а також спілкування в Інтернеті людина часто вживає різні скорочення та абревіатури, кількість яких постійно збільшується.

Тому проблема перекладу таких мовних одиниць залишається актуальною й сьогодні та потребує постійного вивчення і вдосконалення.

Метою роботи є виявлення особливостей перекладу англійських скорочень українською мовою.

Цим обумовлені такі основні завдання:

- прослідити розвиток явища скорочення як взагалі, так і в межах англійської мови;

- описати основні типи та різновиди скорочень сучасної англійської мови;

- показати особливості вжитку скорочень та їхнє місце в сучасній англійській мові;

- дослідити дію механізмів скорочення при формотворенні та словотворенні, визначити роль механізмів редукції у процессі формування нових словотворчих елементів;

- навести способи перекладу англійських скорочень українською мовою.

Предметом даної роботи є скорочення, об'єктом - сучасна англійська мова.

Проблеми скорочення лексичних одиниць як специфічного мовного феномену, а також перекладу таких одиниць привертали увагу багатьох дослідників. Вони розглядаються в численних статтях та окремих роботах таких науковців, як Н.Н. Морозова, Л.С. Бархударов, В.Н. Комісаров.

Задля виконання завдань та досягнення мети даної роботи необхідним є використання описового методу, за допомогою якого проводиться інвентаризація та систематизація мовних одиниць, в даному випадку - скорочень, а також способів їх перекладу.

Доречним є використання методу діахронічного аналізу - необхідно провести порівняння зі зразками англійської мови більш ранніх часів, а також дослідження розвитку англійської мови, а саме явища скорочення в ній.

Важливим є також дослідження лексико-семантичних та прагматичних особливостей прикладів скорочень, вживаних в сучасній англійській мові, та їх перекладу.

Практична цінність даної роботи полягає в змістовному зібранні всебічної інформації про сучасні англомовні скорочення та їх переклад, що може бути використаним під час викладання порівняльної лексикології англійської та української мов та перекладу.

скорочення англійський український мова

1. Історичні відомості щодо скорочень в англійській мові

Механізм скорочення слів застосовувався ще тоді, коли існував так званий фонетичний запис; в деякому сенсі він був дуже розповсюдженим у ранній писемності, де написання цілого слова часто оминалось, а початкові літери зазвичай використовували для позначення слів у специфічному контексті. Абревіація починає свою історію разом з шумерами, у IV сторіччі до нашої ери. В античну епоху, в Греції та Римі, редукція слів до однієї літери ще була нормою, але вже втрачала свою вживаність [43]. Стародавні римські абревіатури, або тиротанські відмітки, перейшли разом с латинською мовою у Середньовіччя, де вони перш за все зустрічались у надписах та на монетах, а потім і в рукописах, особливо починаючи з ХІ століття, а також у грамотах, з яких вони не зникають до ХVI століття включно [47].

Підвищення грамотності, як свідчить історія, спричинило появу тенденцій до абревіацій. Процес стандартизації англійської мови у проміжок часу з XV до XVII століть включав в себе такий зріст кількості абревіацій. У цей час було чути заклики до того, щоб вважати еталоном англійської мови мову королівського двора, однак новоствори розмовного мовлення активно проникали до вищих прошарків соціума. Поступово скорочення втрачають соціальну маркуванність та стають звичайним явищем у всіх сферах життя та соціальних колах; хоча вже у XVIII-XIX століттях скорочення піддавались нападам з боку пуристів, що, однак, означає велику кількість та інтенсивність вжитку таких одиниць мови у мовленні.

Спочатку в скороченнях іноді застосовувались різноманітні знаки вилучення, а не тільки крапки. Наприклад, комбінація <er> замінювалась на ‹?›, як, наприклад, в ‹mast?› замість master та ‹exac?bate› замість exacerbate. І якщо це здається незначним на перший погляд, слід брати до уваги симптоматичність цього явища для копіювання рукошма академічних текстів, коли люди вдавалися до нього, намагаючись скоротити час на написання. Наприклад, ось що ми можемо побачити в реєстрі університету Оксфорда за 1503 рік: Mast? subwarden? y ?mзde me to you. And wher? y wrot to you the last wyke that y trouyde itt good to differr? thelection? ov? to quоdena? tinitatis y have be thought me syn? that itt woll be then? a bowte mydsom? [43].

У 1830-х роках в Сполучених Штатах Америки, починаючи з Бостону, та з початком розквіту філології та лінгвістики у академічних колах Британії скорочення набували популярності. Іноді як симптоматичний приклад цього наводять абревіацію імен «батьків сучасної етимології» Дж.Р.Р. Толкієна та його друга К.С.Л'юїса, а також інших членів Оксфордської літературної групи, відомої як «Інклінги». Схожим чином, за століття до цього, в Бостоні почав свою побідоносну ходу дуже популярний навіть зараз термін OK.

Після Другої світової війни британці значно зменшили вживання крапок та інших знаків пунктуації у скороченнях у текстах щонайменше напів-офіційного стилю, у той час як американці все ще додержувались старих правил вжитку та й до сьгодні підтримують їх більше, ніж британці. Класичним прикладом, який американці вважають досить цікавим, був вжиток проміжної коми у назві Британської організації секретних агентів «Special Operations, Executive» - «S.O., E» - її вилучили десь приблизно у 1960 році.

Але до цього британці були більш скрупульозними у дотриманні французьких форм. У французькій мові крапка стоїть у кінці абревіатури лише якщо її остання літера є останньою літерою слова, яке вона позначає: «M.» є скороченням від «monsieur», у той час як «Mme» є скороченням від «madame». Як і інші лінгвістичні набуття у континентальних південних сусідів, британці з готовністю перейняли це правило, у той час як американці встановили простіші норми.

Однак, з плином років нестача конвенцій призвела до того, що важко вирішити, які скорочення від двох слів потрібно вживати з крапкою, а які ні. Американські ЗМІ мають тенденцію до вжитку крапок у двоскладних абревіатур типу U.S. (United States), але не PC (personal computer) чи TV (television). Більша частина британської преси поступово позбулася взагалі звички вживати крапки в абревіатурах.

Мінімізація пунктуації у машинопису стала жаданою з точки зору економії у 1960-х та 1970-х роках для багатьох користувачів вугольноплівкової стрічки, оскільки крапка чи кома займали ту ж саму довжину дорогої стрічки, що не могла бути використана повторно, як і велика літера.

Широке розповсюдження засобів електронної комунікації (мобільних телефонів, Інтернету) у 1990-х роках слугувало повштовхом для значного зростання кількості розмовних скорочень, особливо завдяки популярності служби коротких повідомлень SMS, яка обмежує в більшості випадків текстові повідомлення до 160 знаків. Ця лаконічність сприяла неформальній абревіаційній схемі, яку називають «текстезою». Пізніше, в 2000-х роках, з'явився «Twitter», що надав послугу соціальної мережі, в якій текстові повідомлення обмежені 140 знаками [43].

Таким чином, саме на письмі в англійській мові з'явились перші скорочення. Спочатку вони були графічними, потім частина з них піддалась лексикалізації, тому що процес спрощення складних одиниць будь-якого типу є неминучим. Читання графічних скорочень по назвам літер, поступове формування у стабільне слово - це один з шляхів до перших лексичних скорочень в англійській мові. І саме абревіаційні процеси відображають логіку, характерну для розвитку цієї мови, яка прагне до простоти виразів та збереження інформаційної значущості для цілей комунікації.

Сучасна англійська мова переживає так званий «неологійний бум» [18, 114]. Кількісне зростання словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та словотворчих зусиль. Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптималізації мовотворчих процесів є явище скорочення лексичних одиниць. Механізми скорочення слова відіграють провідну роль у процесах формотворення та словотворення. У першому випадку скорочення слова є головним і єдиним механізмом вербокреації, а у другому випадку він діє у комплексі із механізмами основоскладання. Заміна лексичної одиниці «більш економним кодом» сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності носіїв мови, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукований мовний знак може використовуватися у мовленнєвому повідомленні як рівноцінний субститут прототипової лексеми або ж може брати участь у створенні складноскорочених слів. Поняття «скорочення» включає в себе як процес, так і результат процесу усічення, стягнення фонем чи/та морфем слів та фраз без зміни їхнього лексико-граматичного значення. Утворення коротшого формального варіанта лексичної одиниці з метою подальшого його використання у якості самостійної лексеми обумовлене прагненням мовців до зменшення протяжності мовленнєвого сигналу, до формального спрощення мовного знака (особливо, коли він є ключовим і частовживаним у межах певного повідомлення). У разі узуалізації оказіональних слів, створених шляхом редукції, вони можуть стати повноцінними одиницями лексичного складу мови, співіснуючи зі своїми багатоскладовими корелятами на правах їхніх субститутів (синонімів), оскільки відомо, що скорочення відрізняються від повних словоформ своєю емотивністю та стилістичною референцією [14, 11]. Скорочена лексема може випереджати за своєю дистрибуцією свій багатокомпонентний корелят або навіть витіснити його з ужитку.

2. Характеристика скорочень у сучасній англійській мові

2.1 Графічні скорочення в англійській мові

Графічні скорочення, за Л.В. Кульгавовою, - це скорочення на письмі. Графічні скорочення присутні лише у письмовому спілкуванні, в усному ж мовленні вони заміщуються повною формою слова чи словосполучення, як, наприклад, bldg (building), govt (government); дуже розповсюдженими є графічні скорочення позначень днів тижня (Sun - Sunday), місяців (Feb - February), американських штатів (Alas. - Alaska), звертань (Mr., Ms., Dr. - Mister, Miss, Doctor), військових рангів (Col. - colonel), наукових ступенів (BA - Bachelor of Arts), одиниць вимірювання часу, довжини, ваги (sec - second, ft - foot/feet) тощо [26, 67].

`Good morning to you too, Mrs Wilson' (3, 2).

`The man at the shop - Mr Potter? - he said an American woman bought a ring like this from him' (2, 283).

Дуже широко вживаними графічні скорочення є у Інтернет-спілкуванні: AFAIK - as far as I know, IMHO - in my humble opinion, ICBW - I could be wrong, SCNR - sorry could not resist; також через бажання економії місця для заголовків до них часто вдаються журналісти [42, 75]: CND - the Campaign for Nuclear Disarmament, MLF - multilateral nuclear force, FCPA - Foreign Corrupt Practices Act.

Окрему частину розділу графічних скорочень становлять абревіації латинського походження, що в сфері усного спілкування декодуються як латинською, так і англійською мовою; такими є, наприклад, e.g. - for example (exempli gratia), cf. - conferre (compare), loc.cit. - locus citato (in the passage cited), p.m. - post meridiem (in the afternoon) тощо.

`5 December, 6:30 A.M., Island of Guernsey, English Channel' (2, 23).

Інколи при утворенні графічних абревіатур усічена частина слова зазнає змін: oz - ounce, Xmas - Christmas.

Цікавою рисою сучасної англійської мови є використання ініціалізмів, що є скороченими формами імен та прізвищ відомих людей: George Bernard Shaw - G.B.S., Herbert George Wells - H.G.

Специфічно англійським зразком ініціалізмів є ті, в яких перший елемент є літерою, а другий - повним словом: A-bomb - atomic bomb, H-bomb - hydrogen bomb. У семантичних зв'язках між елементами абревіатур немає одностайності, той самий елемент може бути вживаний для позначення абсолютно різних слів: U-boat (underwater boat) - U-pronunciation (upper class pronunciation), Z-hour (zero-hour) - Z-bar (metallic bar with a cross section shaped like the letter Z).

Абревіатури отримують флексії присвійного відмінку (G.I.'s, P.O.W.'s), а також парадигму дієслова (okays, okayed, okaying). Як усі іменники, абревіатури можна використовувати у якості означення: BBC television, UN vote, TV program. Множина абревіатур, які складються лише з однієї літери (і рідше - довших), формується шляхом подвоєння: pp - pages, ll - lines, cc - chapters, MSS (MS) - manuscripts (manuscript). Більша частина таких абревіатур притамана видавничій та писемній справі. Утворення множини від абревіатури чи заголовної літери, що виступає у ролі іменника, забезпечується додаванням прописної s у кінці: MP - MPs. Для позначення множини від скороченої назви одиниці вимірювання використовується та сама форма, що і в однині [43]: 1 or 45 min, 1 or 20 lb, 1 or 16 ft. Тому можна підкреслити, що ініціалізми (не менш за інші види скорочень) зберігають валентність прототипів. Різниця дистрибуції може бути обумовлена лише зміною значення (лексичного чи, рідше, лексико-граматичного).

2.2 Лексичні скорочення в англійській мові

Лексичні скорочення, за Л.В. Кульгавовою, - це скорочення у сфері усного мовлення. Вони можут бути присутніми як в усному, так і у письмовому спілкуванні.

Лексичні скорочення поділяються на три основних типи: абревіатури (abbreviation), усічення (clipping) та контамінації (blending).

Абревіатурою зазвичай називають процес та результат процесу створення слова з перших літер чи складів компонентів фрази чи складного слова [26, 65]. Вона, в свою чергу, представлена: ініциалізмами (alphabetical/initial abbreviation, initialism), які читаються як послідовність початкових літер (BBC - British Broadcasting Corporation, MTV - Music Television, EU - European Union, VCR - video-cassette recorder) - як свідчать спостереження науковців, створені шляхом ініціального скорочення елементи не здатні самостійно виконувати роль лексем і тому існують лише у складі абревіатур та складноскорочених слів [14, 11]: «Somehow, being MIA in Australia, on the other side of the globe, makes it worse» (1, 3). «In the meantime, St James would pay a call at the police station and glean from DCI Le Gallez whatever information he could regarding Cherokee's arrest» (2, 433).

Акронімами (acronym, acronymic abbreviation), тобто послідовністю звуків, позначених складовими літерами, немов вона є звичайним словом (UNICEF - United Nations Children's Emergency Fund, NATO - North Atlantic Treaty Organization, scuba - self contained underwater breathing apparatus, VIP - very important person) - останнім часом цей тип є дуже розповсюдженим у всіх сферах людської діяльності, особливо у політичному та технічному вокабулярі; гомоакронімами (homoacronym), тобто акронімами, що співпадають зі звичайними англійськими словами, інколи семантично пов'язаними з об'єктом, персоною чи явищем, чия назва скорочується (ASH - Action on Smoking and Health, NOW - National Organization for Women, WIN - Whip Inflation Now) - такі акроніми можут провокувати гумористичний ефект (безумовно, кількісний показник таких утворень є значно низьким, що пояснюється специфікою такого типу ініціальних скорочень, оскільки за своєю фонетичною оболонкою такі інновації співпадають із існуючим в мові словом) [26, 66].

«But all of the luxury brands depend on the $250,000 to $500,000 income group, a cohort Danziger said has been dubbed «HENRYs: High Earners, Not Rich Yet» (11).

«Here and elsewhere, a few entrepreneurs, engaging in SPIN, or Small Plot Intensive, agriculture, rent backyards - several at a time - to grow produce for sale» (9).

Також мова може йти про анакроніми (anacronym), тобто акронімами, що давно не сприймаються мовцями як скорочення, і мало хто пам'ятає, що позначають літери в цих словах (radar - radio detecting and ranging, laser - lightwave amplification by stimulated emission of radiation) - термін `anacronym' також є скороченням від `anachronistic acronym'. Привертає увагу також наступний інноваційний спосіб творення нових мовних одиниць, що може іменуватись фонологічною абревіацією. Особливістю цього способу постає те, що семантика одиниць рефлектується у самій формі. У ролі прикладів наразі можуть послугувати такі новотвори, як ICU - I See You та ICQ - I Seek You тощо. Досить цікавим моментом у цьому плані виявляється приклад приєднання дериваційного елементу е - до структури ICU, а до структури ICQ - афіксу - ism, що демонструє тим самим включення фонологічного абревіата в синергетичнодетермінований процес подальшого моделювання мовного матеріала [7, 185].

«Remote ICU centers, in which critical-care doctors (called intensivists) and nurses watch patients from afar, can save lives and money, according to Visicu, the Baltimore firm that developed the concept. The firm's eICU, developed by former Johns Hopkins intensivists Brian Rosenfeld and Michael J. Breslow, is now used by 40 hospital systems to monitor roughly 4,800 beds» (10).

«Logic dicatates as the cold reality creeps in to David Axelrod and his consorts that their Bidenisms and ICQisms are fast loosing their political canvas as Mrs. Clinton sits upon her chair the pretender was allowed in jest to perform» (12).

Загальна лінгвистична думка оперує поняттям акронімії визначаючи її як «спосіб словотворення», проте лексична одиниця за цим механізмом фактично не утворюється [7, 186]. Досліджуючи як абревіатури, так і акроніми, слід мати на увазі те, що ці новотвори певний час (до включення механізму лексикалізації) лише репрезентують одиниці спілкування синтаксичного рівня, які утворилися шляхом ініціального скорочення власних складових лексичного типу та їх подальшого складання.

Інноваційним різновидом акронімізації мовних одиниць синтаксичного типу постає рекурсивна акронімізація, яка, незважаючи на складність своєї моделі, крок за кроком посилює свою позицію серед цілого ряду механізмів, якими оперує словниковий склад сучасної англійської мови. Так, результатом її функціонування постають рекурсивні акроніми (recursive acronyms); за допомогою цього способу були утворені такі економні англомовні одиниці спілкування як VISA (VISA International Service Association), WINE (Wine Is Not an Emulator), GNU (GNU's Not Unix!), EMACS (EMACS Makes A Computer Slow) та ін. Як правило, утворені таким чином інновації набувають особливої актуалізації у сфері інтерактивного (кібернетичного) спілкування [7, 186].

Доречною у цьому плані є теза дослідників про те, що творення елізованих мовних одиниць спричиняється, перш за все, прагненням комунікантів скоротити складні найменування, форма яких суперечить цілісності та єдності їх номінативної функції. У процесі творення літерних скорочень мовці керуються передусім міркуванням зручності, відтак менша кількість складових компонентів абревіатур та акронімів сприяє продуктивному використанню утворених ними структур.

Однак, наряду із викладеними вище механізмами наразі можна помітити і функціонування інноваційного способу продукування мовних одиниць, що містять у своїй структурі не тільки ініціальні літери (як при абревіації та акронімізації), а також і інші графічні знаки, або складаються лише з графічних знаків. Було б логічним іменувати такий спосіб графічною конденсацією, а утворені за його допомогою одиниці спілкування - графічними конденсатами (наприклад, Y2K - year two thousand, B2B or B2C - business-to-business or business-to-consumer marketing, 9/11).

«Another general message to the believers was: B2B (business-to-business marketing) and B2C (business to consumer) are so five minutes ago; from now on it's all about B2B2C» (11).

Слід мати на увазі, що не завжди у складі новотвору цифрп виконує асоціативно-фонологічні функції. Так, наприклад, одиниця спілкування 9/11 вирізняється своєю ідиоматичністю, позначаючи місяц та число здійснення терористичного акту в центрі Нью-Йорку [7, 186]. Це також стосується і похідної одиниці Generation 9/11.

«I don't want to be a 9/11 widow for the rest of my life» (11).

«After the deadliest attack on American soil in the history of the republic, the generation that previously seemed directionless and without a fitting title now had one - Generation 9/11» (11).

Інноваційний спосіб «літерація» (який поєднує елементи механізмів ініціального скорочення, афіксації та словоскладення) останнім часом продукує все більше новотворів. По-перше, типовою особливістю цього способу є наявність у моделі константного компоненту - літери, що виступає ініціальним скороченням слова; по-друге - як правило, такого роду інновації фактично являють собою номінативні біноми; по-третє - сам механізм та утворена за його участю одиниця нагадують афіксальну деривацію, оскільки до слова приєднується вже готовий елемент з усталеною формою та змістом.

Так, наприклад, «ініціальні монографо-фонемні скорочення» e - (electronic), i - (information) активно функціонують в сучасній англійській мові і відносяться до складу хибних морфем. Слід зазначити, що вказані способи мають можливість економити до 50% формозмісту [32, 5]. За участю наведених елементів були утворені такі неологізми як: iPod, i-biology, e-fence, e-thrombosis та багато інших.

«Criminals can «e-fence» stolen goods with virtual anonymity and little risk of being tracked, compared with the face-to-face transaction of selling the merchandise to a pawn shop or from the back of a truck» (9).

«The warning came as it emerged that a computer programmer from Bristol almost died after a 12-hour stint in front of his screen in what is believed to be one of the first cases in the UK of a growing phenomenon dubbed e-thrombosis» (8).

Слід наголосити на тому, що формант «і-» виступає для позначення двох різних понять: «information» та «Internet». Однак, по більш ретельному поміркуванні, стає очевидним, що на сучасному етапі розвитку новітніх комунікаційних технологій майже неможливим уявляється розмежування вищезазначених понять. Отже, перед нами постає явище концептуального ототожнення на формальному рівні [7, 188].

«The i-biology approach represents the consolidation of the many diverse data in life science research into refined information. In contrast to bioinformatics, which represents solely computational biology, i-biology stands for an integrated approach, bringing applied scientists and bioinformaticians together» (9).

«In most cases, police say the targets, perpetrators and beneficiaries of these «iCrimes» are young people. Last weekend in Toronto's west end, four people with iPods were taken to hospital with cuts and bruises after being swarmed by a gang of youths wielding a metal mallet used to tenderize meat. Nine people were subsequently arrested and charged. At least nine people in Toronto - most of them youths - have been mugged for their iPods since late October» (12).

Досить цікавим є той факт, що свого скорочення набувають не тільки одиниці синтаксичного та лексичного рівнів мовної системи. В наш час відбуваються й такі інноваційні процеси, як реформація афіксального фонду англійської мови, що також слугують унаочненням реалізації принципу збалансованності всього вокабуляру. Так, дериваційний елемент - mobile-, що первинно був довільно виділений зі складу лексичної одиниці automobile, наразі репрезентує свій новий варіант m-, за участю якого виник англомовний новотвір m-commerce.

«Vending machines are a favorite example among those peddling the m-commerce concept» (11).

До того ж, афікс tele-, який свого часу був виділений зі слова television, на сьогоднішній день представив свій новий формативний варіант T- За його допомогою останнім часом була продукована інновація T-commerce.

«This year, we will see the arrival of T-commerce - or telecommerce» (11).

Проте, слід звернути особливу увагу на той факт, що нові форми дериваційних елементів, які доцільно іменувати ініціальними афіксами, можуть збігатися за своєю формою. Так, не тільки описаний вище форматичний дериват морфеми tele - функціонує як ініціальний афікс Т-, у такому ж вигляді до складу новотворів входить дериваційна морфема tera-, як у випадку з інновацією t-ray (terahertz ray: trillion cycles per second). Отже, два різних афікса можуть мати однаковий форматичний варіант, який, в свою чергу, не дивлячись на новизну функціонування, фактично набуває багатозначності.

«These so-called t-rays can, like x-rays, see through most materials. But t-rays are believed to be less harmful than x-rays» (10).

Таку ж форму Т - може набувати і одиниця синтаксичного типу through-the-line, як, наприклад, у складі новотвору T-shaped.

«For it to really work, communications planners need to be «T-shaped» people…. «T-shaped» communications planners, with a background in media, have a deep understanding of media, and a broad understanding of the other disciplines within the marketing spectrum» (10).

Усіченням (clipping/curtailment/truncation) називають процес та результат процесу редукції одного чи декількох складів слова [26, 67]. На думку деяких вчених, такі скорочення не створювались задля вжитку в межах загального вокабуляру мови, але започатковувались як терміни вузької групи людей (працівників медичної сфери, воєнослужбовців, студентів тощо), в якій натяку достатньо задля позначення цілого слова [45]. Наприклад, такі слова як exam(ination), math(ematic) s, lab(oratory) з'явились вперше у сленгу школярів, spec(ulation), tick(et) - у мовленні працівників фондової біржи, vet(eran), cap(tain) - в армійському сленгу. У той час як подібні терміни, що належать групі, яка є впливовою у суспільстві, можуть переходити до загального лексикону англійської мови, усічення соціально незначних груп так і залишаються лише у їх межах.

Усічення поділяються на 4 основних види [14, 12].

Апокопою (apocope/back-clipping) називають збереження лише початкового складу (або складів) слова: ad < advertisement, con < conservative, doc < doctor, ed < education, exec < executive, lab < laboratory, logo < logotype, med < medicine, memo <memorandum, oft < often, porn < pornography, pro < professional, teen < teenager. Цей вид є найрозповсюдженішим. Початкове слово, від якого утворюється апокопа, може бути як простим, так і складеним (public house - pub).

«'We could go on a detox diet'», Nadia suggests tentatively» (1, 82).

«Enough to go home in a cab to Pratt's Hotel; but not more» (4, 140).

Менш численною є група лексикалізованих скорочень, створених шляхом збереження кінцевого елемента вихідної лексеми при опущенні початкового, тобто афереза (aphaeresis/apheresis/fore-clipping), наприклад, phone < telephome, bus < omnibus, copter < helicopter, zine < magazine.

«My mobile phone is lying on the bedside table» (1, 300).

Синкопою (syncope) називають відсікання середини слова, наприклад: comms - communications, specs - spectacles, maths - mathematics.

«It's been so long since I've had any sex that I'm struggling to get into my own pants» (1, 82).

Щодо скорочень, створенних шляхом відсікання початкового та кінцевого елементів вихідного багатоскладового слова (наприклад, flu < influenza, fridge < refrigerator), тобто змішані усічення (fore-and-aft clipping), то кількість їх незначна, і тому цей різновид редукції навряд чи можна вважати продуктивним [26, 67]. «'Dieting?» Ted helped himself to a bottle of white that was chilling in the fridge» (1, 264). Знаючи правила редукції, можна завжди відновити повну форму слова, а з нею і зміст [14, 12]. Створенні шляхом формальної модифікації варіанти лексем уживаються у різних стилях мовлення: від розмовного до офіціально-ділового [5, 46]. Але наприкінці минулого сторіччя механізми усікання значно зменшили свої функції щодо утворення більш економних форм одиниць лексичного рівня. Можна зазначити, що їх досить стійке положення в межах системи детермінується їх біфункціональністю [7, 190]. Так, за механізмом усікання частини слова, що у більшості випадків в традиційній лінгвістиці трактується як «довільне виділення морфеми», утворюються інноваційні афікси. Тим самим підтверджується думка про те, що продуктом дії цих механізмів наразі постають одиниці не лексичного, а морфологічного рівня англомовного мультиверсума.

В ХХ столітті англійська мова й особливо її американський варіант, відображаючи численні відкриття і винаходи в науці й техніці, радіо і телебаченні, фізиці, космонавтиці, хімії, біології, лінгвістиці, поповнювалася лексичними одиницями особливої словотвірної структури, які виникли в результаті так званої телескопії, або контамінації (blend/blending/telescoped words/ portmanteau words/ portmanteau/ fusion/ telescoping/ contamination/ dvandva-compounds/contraction) [47].

«Chantal, Autumn, Nadia and I, Lucy Lombard - chocoholic supreme and founder member of the club - are hunkered down on the sofa in front of the fire» (1, 2).

«We were having long, transcontinental calls via our respective webcams - some of which were getting rather pleasantly steamy» (1, 4).

Тривалий час деякі лінгвісти вважали творцем телескопії Л. Керрола. Він широко вживав так звані portmanteаu words у своїх фантастичних казках (snake + shark > snark; tea + supper > tupper). Етимологічні словники дають змогу відновити сягаючу в глибину віків тенденцію до розвитку телескопії в англійській мові. Ось деякі приклади в ретроспективній послідовності:

ХХ ст.: betatron (beta + electron), cinerama (cinema + panorama), plumcot (plum + apricot);

ХІХ ст.: squareson (squire + parson), electrocute (electricity + execute);

ХVIII ст.: splatter (splash + spatter), chump (chunk + lump);

ХVII ст.:flurry (flaw + hurry), plotch (plot +blotch);

ХVI ст.: lunch (lump + bunch);

ХV ст.: tilt (tild + tent) [18, 79].

Поява таких утворень була, як відзначалося лінгвістами, результатом несерйозного ставлення до слів, обмовок, описок або результатом зміщення мовцем двох близьких за значенням слів.

Різке поповнення в ХХ столітті словникового складу англійської мови телескопними словами свідчать про продуктивність цього типу словотвору.

Отже, телескопія - це такий спосіб словотвору, який є злиттям двох (або більше) усічених основ або злиття повної основи з усіченою, в результаті якого утворюється нове слово, яке повністю або частково поєднує значення всіх його структурних компонентів.

Вивчаючи дослідження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів щодо утворення складноскорочених слів, результати аналізу різних підходів до цього процесу словотворення, треба враховувати структурний критерій (план вислову чи виразу) і семантичний критерій (план змісту).

Процес утворення телескопних слів обов`язково передбачає два послідовних етапи за умови двох вихідних елементів: перший етап - усічення однієї або двох основ; другий - складання усічених основ [42, 228].

Існують різні класифікації розподілу телескопних слів за структурними типами. Враховуючи їх, можна запропонувати три групи: повні телескопні слова, часткові та гаплологи, або «накладні». Повні телескопні слова утворюються злиттям двох чи більше усічених основ в одне нове слово. У свою чергу цю групу можна розподілити на п'ять підгруп:

1. Слова, утворені сполученням двох усічених форм вихідних основ, або «злитки»:

Appestat < appe(tite) + (thermo) stat; avionics < avi(ation) + (electr) onics; buppie < b(lack) + (y) uppie; Clariphane < clari(ty) + (cello) phane; cockapopso < cockapo(o) + (Lhasa a) pso; Eisencrat < Eisen(hawer) + (Demo) crat; globflation < glob(al) + (in) flation; guppie < g(reen) + (y) uppie; Hurr Buster < Hurri(cane) + (tank) - buster; infotainment < info(rmation) + (enter) tainment; magdraulic < mag(netic) + (hy) draulic; medflation < med(ical) + (in) flation; anagate < Pana(ma) + (Water) gate; Perma-lastic < perma(nent) + (e) lastic; plench < pl(iers) + (wr) ench; quadminimum < quad (ri-) + (condo) minimum; republocrat < republ(ican) + (dem) ocrat; rockoon < rock(et) + (ball) oon; simulcast < simul(taneous) + (broad) cast; sluppy < Sl(oane) + (y) uppie; smaze < sm(oke) + (h) aze; soaperatic < soap (opera) + (op) eratic; spammer < sp(ace) + (h) ammer; squack < squ(aw) + (sh) ack; suppie < s(outhern) + (y) uppie; synchrotron < synchro(nize) + (cyclo) tron; tenique < ten(sion) + (fat) igue; Aluminaut < alumin(um) + (agro) naut; autel < aut(o) + (ho) tel; cafetorium < cafet(eria) + (audi) torium; Eisenhopper < eisenh(ower) + (grass) hopper; Infomercial < info/r/m(ation) + (c) ommercial; motel < mot(or) + (h) otel; orature < ora(l) + (lite) rature; patriotute < patriot(ic) + (prosti) tute; republicrat < republic(an) + (demo) crat; vocumentary < voc(al) + (d) ocumentary; Chinglish < Chinese + English; Indish < Indian + English; Dinglish < Deutch + English; Singlish < Singapore + English.

2. Слова, утворені сполученням початку першого компонента і початком другого [35, 11]:

Britcom < Brit(ish) com(edy) + (s) itcom; Alcan < Al(aska) + Can(ada); bacitracin < baci (llus subtrilis) + Trac(y) + - in; Benelux < Be(lgium) + Ne(therlands) + Lux(emburg); cockapoo < cocke (r spaniel) + poo(dle); plexipave < plexi (glass?)+ pave(ment); telecon < tele(type) + con(versation).

3. Слова, утворені сполученням початкових частин усічених основ вихідних слів:

Benelux < Belgium + Netherlands + Luxembourg; Fritalux < France + Italy + Benelux.

До цієї групи треба віднести утворення змішаного характеру, які становлять собою злиття усіченої частини другого компонента та ініціальної абревіації:

Binac < binary automatic computer; Caldic < California digital intermidiate computor; Calutron < California University cyclotron; Shoran < short range navigation.

4. Слова, утворені сполученням початку першого компонента і середини другого:

Confab < confer + confabulation; Papreg < paper + impregnated; Russel < russian + satellite.

5. Невелика кількість одиниць цієї групи утворюється шляхом злиття кінця першого компонента з кінцем другого:

Memberlect < remember + recollect; Phonematic < telephone + automatic; Phonevision < telephone + television; Rosetry < prose + poetry.

Друга група - часткова телескопія - представлена лексичними одиницями двох моделей [42, 231]:

1. Сполученням першого компонента в повній формі з кінцем другого:

Airbrasive < air + (a) brasive; Asialationist < Asia + (iso) lationist; Bean-o-tash < bean + (succ) otash; beefcake < beef + (cheese) cake; bookvertising < book + (ad) vertising; car hop < car + (bell) hop; carlegging < car + (boot) legging; cartnapper < cart + (kid) napper; cheeseburger < cheese + (ham) burger; daddy track < daddy + (mommy) track; fanzine < fan + (maga) zine; Fleur - o-lier < fleur + o + (chande) lier; gasahol < gas + (alc) ohol; grass trap < grass + (speed) trap; gray market < gray + (black) market; gray marketeer < gray + (black) markrteer; grayout < gray + (black) out; hot war < hot + (cold) war; Little Bang < little + (Big) Bang; low-rise < low + (high) - rise; lukewarm pants < lukewarm + (hot) pants; middlebrow < middle + (high/low) - brow; monokini < mono + (bi) kini; moonquake < moon + (earth) quake; Popsicle < pop + (i) cicle; potatophernalia < potato + (para) phernalia; Pretoriastroika < Pretoria + (pere) stroika; quadriminium < quadri- + (condo) minium; radiobotage < radio + (sa) botage; radioboteur < radio + (sa) boteur; RV-cationer < RV + (va) cationer; slumlord < slam + (land) lord; space opera < space + (soap) opera; spud-ucopia < spud + (corn) ucopia; squadrol < squad + (pat) rol; tank-dozer < tank + (bull) dozer; turkeyfurter < (frank) furter; uraniumaire < uranium + (million) aire; xericsaping <xeric + (land) scaping; yuppieback < yuppie +(paper) back.

2. Сполученням початку першого компонента з другим у повній формі:

Adenovirus < aden(oid) + o + virus; aeroneer < aeron(aut) + - eer; alcometer < alco(hol) + meter; bar-b-burger < bar-b - (cue) + burger; binac < bin(ary) + - ac; build-down < build(-up) + down; femspeak < fem(inine) + speak; hit lady < hit (man) + lady; hit woman < hit (man) + woman; hot lederhosen <hot (pants) + lederhosen; near collision < near (miss) + collision; Okie < Ok(ahoman) +-ie; ploughperson`s < plough(man)`s + person; synchrocyclotron < synchro(nise) + cyclotron; transaxle < trans(mission) + axle; vidspud < vid(eo) + spud; Waterbungler < Water(gate) + bungler.

Третю групу становлять слова - гаплологи [9, 205]. Характерною особливістю їх структури є наявність загального звуку (звуків) на стику компонентів, які сполучаються. Відбувається накладання звуків одного компонента на інший:

Aerobat < aero + (ac) robat; abroadcast < abroad + broadcast; alcohollywood < alcohol + Hollywood; coronotion < coronation + Notion; grumble < growl + rumble; autotel < auto + (h) otel; beefalo < beef + (buf) falo; bidvertiser < bid + (a) dvertiser; boatel < boat + (h) otel; confrontainment < confront + (enter) tainment; dramedy < drama + (co) medy; ear-condition < ear + (air) - condition; ecotage < eco- + (sab) otage; ecoteur < eco- + (sab) oteur; electionomics < election + (ec) onomics; fanference < fan + (co) nference; go-show < go + (n) o-show; hairsatz < hair + (e) rsatz; handie-talkie < handy + (walk) ie-talkie; inner space < inner + (out) er space; jetomic < jet + (a) tomic; jigaboo < jig + (bu) gaboo; McGovernomics < McGovern + (eco) nomics; Nixonomics < Nixon + (ec) onomics; pencilatelist < pencil + (ph) ilatelist; Reaganaut < Reagan + (argo) naut; Reaganomic < Reagan + (eco) nomic; Reaganomics < Reagan + (eco) nomics; rockumentary < rock + (do) kumentary; Tenderoni < tender + (mac) aroni; trainasium < trai + (gym) nasium; cowfeteria <cow + c(a) feteria; Dixiecrat < Dixie + D(emo) crat; Dixiecratic < Dixie + D(emo) cratic; turkeymallies < turkey t(a) male; netiqurtte< net + etiquette; selectorate < select + electorate; swellegant < swell + elegant; telectorate < tele + electorate; televaglerizm < tele + evangelerizm.

При телескопії може бути аддіція двох значень: smog < smoke + fog i xарактерна для деривації модифікація значення основи для того, щоб підкреслити семантику існуючих у мові слів: begincement < beginning + commencement. Проте найчастіше відбувається накладання значень, створення складнішої семантики у фонетично спрощеній формі: motel < motorist's hotel. Однак безперечним є той факт, що кожен із структурних елементів телескопного слова вкладає повністю або частково своє значення, а значення телескопного слова може бути як новим - gerrymander < Elbridge Gerry + salamander («передвиборчі махінації»), - так і не новим, але складнішим: simulcast < simultaneous + broadcast («одночасна передача по радіо та телебаченню»).

Основна маса телескопних слів - це утворення, в структурі яких виділяються елементи, що не повторюються в інших oточеннях з тим же значенням. Якщо в структурі частково телескопних слів один компонент (неусічена основа вихідного слова) може вільно функціонувати в мові, то другий (усічена частина основи вихідного слова - «осколковий» елемент) у більшості випадків вживається лише в одному утворенні й не зустрічається в інших oточеннях.

«Осколковий» елемент (-thon, - rama, - tron, - cast, - tel) перестає співвідноситися з вихідною лексичною одиницею і сприймається як структурний елемент з певною функцією і семантикою.

Він має в телескопному слові додаткову інформацію, що виникла в результаті незвичного сполучення його компонентів.

У залежності від характеру співвідношень компонентів телескопного слова можна виділити такі семантичні групи телескопії [35, 13]:

1. Значення телескопного слова визначається сумою його компонентів:

Oxbridge < Oxford + Cambridge.

Проте в цій групі можна виділити утворення, значення яких, хоч і складається як сума окремих інформацій-частин, закладена в компонентах телескопного слова, проте не несе нової смислової інформації, оскільки утворення таких одиниць є злиттям синонімічних або подібних у синтаксичному відношенні компонентів, щоб передати старе поняття чи явище дійсності емоційніше та експресивніше. В такому випадку телескопне слово є засобом передачі не смислової, а емоційної інформації:

Happentance < happen + circumstance (випадок); begincement < beginning + commencement (початок); humongous < huge + monstrous (величезний, гігантський).

2. До другої групи належать телескопні утворення, значення яких хоч і складається із значень його компонентів, але не означає їх суму. Це значення не є новим, складнішим, воно ширше за значення телескопного утворення і містить в собі додаткову інформацію про предмет або явище дійсності [15, 47]:

Euratom < Europe + atom («Європейська атомна співдружність»); Macon < mutton + bacon («баранина, приготована як бекон»).

3. Значну групу становлять слова, значення яких складається із значень компонентів, ознак. Два компоненти телескопного слова мають різне семантичне навантаження. Один із компонентів при цьому виступає як «базовий» і є провідним, основним, а другий доповнює значення, що передається першим компонентом, уточнює його і виступає в ролі модифікатора «базового» елемента. Основну масу таких утворень становлять часткові і гаплологічні телескопні слова. При цьому виділяють дві групи утворень: а) модифікатором телескопного слова є перший компонент, а другий є «базовим» елементом телескопного утворення: naviator < navy + aviatir, airgation < air + navigation; б) утворення, в яких перший компонент виступає як «базовий», а другий доповнює значення першого, модифікує йогo: girlsical < girl + musical, criticular < critical + particular, jetomic jet + atomic.

Всі телескопні слова є вторинними похідними утвореннями й тому мотивовані. Мотивованість телескопного слова залежить від багатьох факторів: від структури телескопного слова (його типу), від структури «осколкового» елемента і від частотності його вживання, від розвитку «моделеутворення» при формуванні телескопних слів [15, 48].

Телескопні слова мають широку сферу вживання: побутова, наукова і науково-технічна лексика, лексика зі сфери кіно, театру, мистецтва й літератури, космонавтики й авіації, телебачення і радіомовлення, військова, суспільно-політична, сільськогосподарська, економічна, медична лексика і т.д.

Існують різні точки зору щодо місця телескопії в словотвірній системі сучасної англійської мови: чи треба відносити телескопні утворення до непохідних слів, чи розглядати ці утворення в категорії словоскладання і абревіації, чи виділяти телескопію в окремий спосіб словотворення. Очевидним є суміжне місце телескопії. При утворенні слів відбуваються два процеси: усічення основ вихідних слів або хоч одного з них і злиття цих основ чи усіченої основи з повнозначною. Телескопні слова відрізняються від складних тим, що другий компонент телескопної основи не може вільно функціонувати в мові і вживається лише з другим компонентом телескопного слова. Повне телескопне слово представлене «осколковими» елементами обох вихідних компонентів. Структурні компоненти повних телескопних слів є залежними формами, які не можуть вільно функціонувати в мові.

Суміжність телескопії підкреслюється і певною специфічністю. Існують унікальні «осколкові» компоненти, які повторюються в інших сполученнях: - thon, - cast, - tel, - rama, - teria і т.д.

Такі елементи тяжіють до абстрактного афіксального значення. При цьому вони мають конкретне лексичне значення.

Повні телескопні слова з подібними «осколковими» елементами тяжіють до похідних.

Тенденція повних телескопних слів пристосовуватися з одного боку до простих слів, а з іншого до похідних, і підкреслює специфіку і суміжність телескопії [35, 13].

Часткові телескопні слова не можуть бути віднесені ні до складних, ні до похідних. Наявність «осколкового» елемента відрізняє телескопію від словоскладання. Повторюваність «осколкових» елементів в інших оточеннях наближає часткові телескопні слова до похідних, а самі такі елементи проявляють тенденцію до переходу в афікси.

Досліждення Ю.А. Зацного засвідчили, що «осколковий» елемент може бути частиною акроніма [18, 88].

Ціла низка неологізмів була створена, наприклад, з вище наведеним модним акронімом yuppie (young upwardly mobile professional person): buppie (black + yuppie), guppie (green + yuppie), juppie (japanese + yuppie), yummie (yuppie + muslim), yupsky (yuppie + mssky), chuppie (chinese+ yuppie), huppie (hippy + yuppie).

Телескопні слова за характером утворення наближаються до лексичних абревіатур типу: A-bomb, A-terror, T-word, S-word і т.д. Відрізняються тим, що «осколковий» елемент є частиною усіченої основи вихідного слова, а лексичні абревіатури містять у своєму складі повну основу й ініціальну абревіацію. Вони представлені ініціальною літерою і другим компонентом і пишуться через дефіс. Телескопні слова завжди пишуться разом і є цільнооформленими утвореннями. Щодо функціонування, то абревіація вживається для вираження стилістичних варіантів слова. Основне призначення телескопії полягає в утворенні нових лексичних одиниць [14, 13]. Телескопія, на думку деяких вчених, - автономний спосіб словотвору, оскільки є своєрідним «гібрідом» словотвору та формотвору. У процесі формування телескопізмів беруть участь як механізми стягнення основ (які є провідними у словоскладанні), так і механізми скорочення, фрагментації слів (що є типовим для формотворення). Механізми утворення телескопізмів мають багато спільного зі словоскладанням з огляду на те, що в основі утворення як телескопізмів, так і складних слів лежать вільні лексичні одиниці; в семантичному плані обидва способи словотвору являють собою універбацію, тобто конденсацію семантики словосполучення в межах однієї лексичної одиниці; основу зв'язку між компонентами як композитів, так і телескопізмів складає співвідношення основ. Головною відмінністю телескопії від словоскладання є те, що вона ґрунтується на стягненні основ, які частково або повністю втратили свою цілісність.

Розглядаючи телескопію, не можна не відзначити її ролі у формуванні нових словотворчих елементів. Деякі елементи, що входять до архітектоніки телескопійних утворень, можуть у разі високої частотності їх використання у складі структурно однотипних лексем, розпочати функціонування у якості словотворчих формантів. Словотворчі елементи, джерелом утворення яких були телескопізми, як вважають дослідники, мають великий вербокреативний потенціал, оскільки вони не здатні через «пошкодженість» форми виконувати роль самостійної лексеми, і цей «недолік» породжує необхідність приєднання задля реалізації словотвірних потенцій до повноцінних основ або до подібних йому елементів.

Участь редукованого елемента у створенні цілої низки слів, у яких він виступає в типізованому значенні, сприяє закріпленню у свідомості носіїв мови його афіксального статусу. Телескопійні одиниці являють собою «штучний товар», утворення ж цілої низки структурно однотипних лексичних одиниць за участю константного елемента є прерогативою афіксального словотвору. У разі створення за аналогією до телескопізма нових лексем із незмінним компонентом, останній може перетворитися на словотворчий формант. Такі одиниці слід називати «параафіксами» - словотворчими елементами перехідного характеру, оскільки вони лише проходять процедуру «афіксалізації»: фактично вони виконують функції суфіксів або префіксів, але у них досі зберігається семантична кореляція з їх вільними прототипами [28, 142].

Таким чином, механізми скорочення слова відіграють провідну роль у процесах формотворення та словотворення. У деяких випадках скорочення слова є головним і єдиним механізмом вербокреації, а у інших він діє у комплексі із механізмами основоскладання. Заміна лексичної одиниці «більш економним кодом» сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності носіїв мови, але й оптимізації словотворчих процесів. Редукований мовний знак може використовуватися у мовленнєвому повідомленні як рівноцінний субститут прототипової лексеми або ж може брати участь у створенні складноскорочених слів. Участь редукованих елементів у створенні складноскорочених слів може створити умови для їх фіксалізації. Так, у разі створення за аналогією до конкретного телескопізма низки нових структурно однотипних слів, до складу яких уходить незмінний редукований компонент, останній може часом перетворитися на словотворчий афікс.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.